Årsredovisning och koncernredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

2 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncernen 6 Balansräkning - koncernen 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen 8 Kassaflödesanalys - koncernen 9 Resultaträkning - moderföretaget 10 Balansräkning - moderföretaget 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse - moderföretaget 12 Kassaflödesanalys - moderföretaget 13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Noter 15 Underskrifter 25

3 Södermanlands Nyheter AB 3(25) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Södermanlands Nyheter AB, med dotterbolag, ägs av Eskilstuna-Kuriren AB ( aktier). Mkt Media AB äger 1 aktie. Koncernen Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, annonsförsäljningsverksamhet, civiltryckerirörelse och tidningsdistribution. Koncernens nettoomsättning uppgick 2010 till 160,6 MSEK, en ökning med 8,5 MSEK eller 5,6 % jämfört med Koncernens rörelseresultat uppgick till 23,5 MSEK (22,3 MSEK). I föregående års rörelseresultatet ingick en återbetalning från TidningsUtgivarnas skaderegleringsfond med 2,0 MSEK. Koncernens rörelsemarginal ökade till 14,5 % (14,3 %). Vinstmarginalen ökade till 14,6 % (14,5 %). Koncernens investeringar i byggnader, maskiner och inventarier inklusive pågående nyanläggningar uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK). Dagstidningen Södermanlands Nyheter (SN) och internetsajten är moderbolagets huvudsakliga verksamhet. SN utkommer primärt som papperstidning men kan också köpas som taltidning eller pdf-tidning. Dotterbolaget SN:s Försäljnings AB bedriver försäljning av annonser på uppdrag av moderbolaget. Intäkterna består i provisioner på sålda annonser. Dotterbolaget Tidningsservice i Nyköping AB bedriver distribution av morgontidningar i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa. De tidningstitlar som ingår i samdistributionen är Södermanlands Nyheter, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Bolaget handhar dessutom regionala transporter av tidningar och annat gods samt utför distribution av andra produkter inom regionen. Kundservicefunktionen är gemensam med moderbolaget. Dotterbolaget Österbergs & Sörmlandstyck AB bedriver produktion av trycksaker och utför kopieringstjänster. Kunderna finns främst inom industri, reklambyråer och offentlig sektor. Försäljningen och rörelseresultatet minskade jämfört med f.g år. Administrationen är gemensam för hela SN-koncernen. Moderföretaget Den av Tidningsstatistik AB (TS) kontrollerade upplagan för helåret 2010 uppgick till exemplar, en minskning med 400 ex eller 1,5 % från föregående år. Upplageintäkterna ökade med 1,3 %. Antalet besökare på (sessioner) året sista vecka uppgick till ( ) enligt KIA-index. Annonsintäkterna (papper + webb) ökade med 10.4 %. Två tredjedelar av det annonsintäktsbortfall som orsakades av den djupa lågkonjunkturen 2009 har därmed återtagits. Moderföretagets nettoomsättning ökade under året med 5,9 % till 129,0 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 17,8 MSEK (17,3 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 13,6 % (13,8 %). I föregående års rörelseresultatet ingick en återbetalning från TidningsUtgivarnas skaderegleringsfond med 1,5 MSEK. Finansnettot minskade jämfört med 2009, främst på grund av en nedskrivning av värdepapper. Vinstmarginalen minskade till 13,6 % (14,1 %).

4 Södermanlands Nyheter AB 4(25) Tillsammans med kortfristig medelsplacering uppgick likvida medel till 0,0 MSEK (1,2 MSEK). Företaget är anslutet till ägarföretagets koncernvalutakonto, vilket innebär att likvida medel i huvudsak redovisas som kortfristig fordran på koncernföretag. Soliditeten på balansdagen var 49,0 % (47,5 %). Företagets investeringar i byggnader, maskiner och inventarier inklusive pågående nyanläggningar uppgick till 0,4 MSEK (0,5 MSEK). Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, kkr Rörelseresultat, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Rörelsemarginal, % 14,5 14,3 15,4 16,7 16,9 Vinstmarginal, % 14,6 14,5 17,3 32,5 18,4 Soliditet, % 45,4 45,3 44,6 56,3 43,4 Moderföretag Rörelseintäkter, kkr Rörelseresultat, kkr Resultat efter finansiella poster, kkr Balansomslutning, kkr Rörelsemarginal, % 13,6 13,8 16,3 17,0 17,0 Vinstmarginal, % 13,8 14,1 18,2 36,1 18,8 Soliditet, % 49,0 47,5 47,0 59,8 44,0 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernen Dotterbolaget SN:s Försäljnings AB är helt beroende av försäljningsprovision för sålda annonser. Dotterbolaget Tidningsservice i Nyköping AB förväntas visa ett lägre rörelseresultat 2011 jämfört med Dotterbolaget Österbergs & Sörmlandstryck AB arbetar på en stagnerande marknad med hård konkurrens. Rörelseresultatet för 2011 beräknas bli något bättre än Bolaget har litet investeringsbehov, varför kassaflödet förblir tillfredställande. Moderbolaget Tidningsföretagets marknadsposition är mycket stark och lönsamheten god. Kompetensnivån i organisationen är hög. Resursutnyttjandet är högt. Annonsmarknaden har överrraskande snabbt återhämtas sig från lånkonjukturen. Annonsförsäljningen är fortfarande lägre än år 2008, men en viss återhämtning beräknas göras under Upplagan som år 2010 uppvisar en mindre minskning förväntas ligga kvar på samma nivå. Resultatet för helåret 2011 beräknas bli lägre än föregående år. Detta beror dels på en resursförstärkning i Gnesta/Trosa dels på att vissa underhållsarbeten i fastigheten som sköts upp under lågkonjunkturen nu beräknas genomföras. Resultatet bedöms hamna på en i förhållande till långsiktiga lönsamhetsmål tillfredsställande nivå.

5 Södermanlands Nyheter AB 5(25) Miljöinformation Södermanlands Nyheter AB och Österbergs & Sörmlandstryck AB är certifierade enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Verksamheten är inte anmälningspliktig enligt miljöbalken. Upplysning om VD-byte Under sommaren 2010 tillträdde Robert Jonsson som VD efter Tommy Ljung, som lämnade sin befattning för att gå i pension. Förslag till disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor ,97, disponeras enligt följande: Belopp i SEK Balanseras i ny räkning ,97 Summa ,97 Av koncernens fria egna kapital, kkr föreslås 0 kkr bli överfört till bundna reserver. Koncernbidraget har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kkr. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

6 Södermanlands Nyheter AB 6(25) Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Förändringar av produkter i arbete 44 7 Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Vinstandel till personal Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Ränteintäkter och liknande resultatposter, koncern Ränteintäkter och liknande resultatposter, övriga Räntekostnader och liknande resultatposter, övriga Resultat efter finansiella poster Lämnade koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Södermanlands Nyheter AB 7(25) Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tryckpressar och tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Papper och insatsvaror Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Södermanlands Nyheter AB 8(25) Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse till tidigare VD Övriga ansvarsförbindelser Summa

9 Södermanlands Nyheter AB 9(25) Kassaflödesanalys, indirekt metod - koncern Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsskuld Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 Södermanlands Nyheter AB 10(25) Resultaträkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Reklamskatt Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Vinstandel till personal Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, koncern Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, övriga Räntekostnader och liknande resultatposter, övriga Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat

11 Södermanlands Nyheter AB 11(25) Balansräkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, förnödenheter mm Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos övriga koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Södermanlands Nyheter AB 12(25) Balansräkning - moderbolaget Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Kortfristiga skulder Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, moderbolaget Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelse till tidigare VD Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser

13 Södermanlands Nyheter AB 13(25) Kassaflödesanalys, indirekt metod - moderföretag Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 6-85 Förändring av pensionsskuld Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Södermanlands Nyheter AB 14(25) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i KSEK om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen. Bolaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar, rekommendationer och uttalanden om inget annat anges för respektive balanspost. Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Som nettoomsättning redovisas fakturerad försäljning som i allt väsentligt omfattar annonser och upplageförsäljning i moderbolaget samt försäljning av distributionstjänster och beställningstryck i dotterbolagen. Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter vid försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas netto efter rabatter och tillämpliga punktskatter. Skatt Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas som 26,3 % av moder- och dotterbolagens förändring av obeskattade reserver. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Typ av anläggning År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader 20 -Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) 20 -Tryckpressar och andra tekniska anläggningar 10 -Inventarier och IT-utrustning 3-5 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing Leasingavtal som ej är av väsentlig betydelse redovisas som operationella, med tillämpning av BFN 2000:4.

15 Södermanlands Nyheter AB 15(25) Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den s k först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Eskilstuna-Kuriren AB org nr med säte i Eskilstuna. Nämnda bolag ägs i sin tur av Eskilstuna-Kurirens Stiftelse med säte i Eskilstuna, org nr , som upprättar koncernredovisning för den största koncernen i gruppen. Av Södermanlands Nyheter AB:s totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 36 % (f.g år 31 %) av inköpen och 9 % (f.g. år 8 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Koncernvalutakonto Företagets likvida medel är i huvudsak placerade i koncernens moderbolag, Eskilstuna-Kuriren AB, och redovisas som kortfristig fordran på koncernföretag. Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och företag Nettoomsättningen är redovisad efter avdrag för rabatter, förmedlingsersättningar, ersättning för informationsförmedling och provisioner till förmedlingsbyråer. Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande: Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget Nettoomsättning per rörelsegren Intäkter tidningsrörelsen Annonsintäkter Upplageintäkter Övrigt S:a intäkter tidningsrörelsen Övriga rörelsegrenar Civiltryck Distribution S:a nettoomsättning

16 Södermanlands Nyheter AB 16(25) Not 2 Övriga rörelseintäkter Koncern Statligt bidrag för taltidningsutgivning Återbetalning från TU:s skaderegleringsfond Övrigt Summa Moderföretag Statligt bidrag för taltidningsutgivning Återbetalning från TU:s skaderegleringsfond Övrigt Summa Not 3 Ersättning till revisorer Koncern Moderbolag Revisionsarvode KPMG AB Summa revisonsarvode Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderbolaget Män Kvinnor Totalt i moderbolaget Dotterbolag Män Kvinnor Totalt i dotterföretag Koncernen totalt varav män varav kvinnor Medelantalet anställda beräknas genom att totalt arbetad tid divideras med 1715 timmar, vilket ansetts motsvara normal full årsarbetstid. Frilansmedarbetare ingår inte i underlaget. Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse Moderbolaget Män, antal 4 4 Kvinnor, antal 2 2 Totalt antal 6 6 Koncernen Män, procentandel 83 % 88 % Kvinnor, procentandel 17 % 12 %

17 Södermanlands Nyheter AB 17(25) Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen Moderbolaget Män, antal 6 6 Kvinnor, antal 1 1 Totalt antal 7 7 Koncernen Män, procentuell andel 88 % 88 % Kvinnor, procentuell andel 12 % 12 % Personalens sjukfrånvaro, i moderbolaget Företagets totala sjukfrånvaro under kalenderåret uppgår till 3,0 % (föregående år 2,7 %). Den sjukfrånvaro som varat i 60 dagar eller mer utgör 27 % (18 %) av den totala sjukfrånvaron. Vid uppdelning på olika grupper lämnas ej uppgift i de fall antal personer inom gruppen är färre än 10 eller om antal sjukfrånvarande inom gruppen är färre än Sjukfrånvaro för kvinnor 2,7 % 2,3 % Sjukfrånvaro för män 3,2 % 3,0 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre 3,6 % e.u. Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 1,7 % 1,9 % Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 4,1 % 4,1 % Sjukfrånvaro i dotterbolag Uppgift om total sjukfrånvaro i dotterbolagen Österbergs & Sörmlandstryck AB 1,2 % 1,5 % Tidningsservice i Nyköping AB 4,6 % 2,9 % SN:s Försäljnings AB 5,1 % 2,8 % Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderbolaget Styrelse och VD (varav tantiem) 85 - Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterbolag Styrelse och VD - - Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Koncernen Styrelse och VD (varav tantiem) 85 -

18 Södermanlands Nyheter AB 18(25) Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Den del av moderbolagets pensionskostnader som avser gruppen styrelse och VD uppgår till Den del av koncernens pensionskostnader som avser gruppen styrelse och VD uppgår till Till verkställande direktören utbetalas lön, vid uppsägning från företagets sida, under 12 månader. Därutöver utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner, förutsatt att anställningen varat i minst två år. Kostnader för frilansmedarbetare redovisas under rubriken Köpt redaktionellt material. Kostnad för vinstdelningssystem ingår med KKR (677 KKR) för moderbolaget och KKR (891 KKR) för koncernen. Not 5 Avskrivningar av anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Summa Moderbolaget Byggnader och mark Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Summa Not 6 Rörelseresultat per rörelsegren Koncernen Rörelseresultat per rörelsegren Tidningsrörelsen Beställningstryckverksamheten Distributionsverksamheten Summa rörelseresultat Moderbolaget Rörelseresultat per rörelsegren Tidningsrörelsen Summa rörelseresultat

19 Södermanlands Nyheter AB 19(25) Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncern Nedskrivningar Moderföretag Nedskrivningar Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Moderbolaget Ränteintäkter, övriga Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader Moderbolaget Räntekostnader Not 10 Skatt på årets resultat Koncern Aktuell skatt Uppskjuten skatt Moderföretag Aktuell skatt

20 Södermanlands Nyheter AB 20(25) Not 11 Bokslutsdispositioner, moderbolaget Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan: -Maskiner och inventarier Summa Not 12 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark:

21 Södermanlands Nyheter AB 21(25) Not 13 Tryckpressar och andra tekniska anläggningar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 14 Inventarier och IT-utrustning Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut

22 Södermanlands Nyheter AB 22(25) Not 15 Andelar i koncernbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Utgående bokfört värde Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i koncernbolag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Antal Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde Österbergs & Sörmlandstryck AB, , Nyköping Tidningsservice i Nyköping AB, , Nyköping SN:s Försäljnings AB, , Nyköping Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Omklassificeringar Ackumulerade nedskrivningar: -Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Omklassificeringar Ackumulerade nedskrivningar: -Årets nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Moderföretag Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader

23 Södermanlands Nyheter AB 23(25) Not 18 Eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Vid årets början Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat - Vid årets slut Moderföretaget Aktie- Balanserad kapital Reservfond vinst Vid årets början Disposition enl bolagsstämmobeslut Årets resultat 805 Vid årets slut Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 100 kronor. Not 19 Avsättning för uppskjuten skatt Vid avsättningen för uppskjuten skatt, som uppstått vid elmineringen av obeskattade reserver, har skattesatsen 26,3 % använts. Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncern Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI Moderföretag Avsatt till pensioner, PRI Avsatt till pensioner, övriga Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI

24 Södermanlands Nyheter AB 24(25) Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna löneskulder Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda intäkter Moderföretag Upplupna lönekostnader Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda intäkter

25

26

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Akademigården

Bostadsrättsföreningen Akademigården Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Akademigården Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Akademigården 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Akademigården,

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fibernät

ÅRSREDOVISNING 2013. Fibernät ÅRSREDOVISNING 2013 Fibernät Styrelsen och verkställande direktören för Ljungby Energi AB Styrelsen och verkställande direktören för Org nr Ljungby Energi AB Org får nr härmed avge Årsredovisning får härmed

Läs mer

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING

HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för HAMMARÖ ENERGI AB Org nr 556245-1947 får härmed avge ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012 Innehåll: Sida Förvatningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse

Hammarby Bandy AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning Innehållsförteckning: Sida Hammarby Bandy AB (publ) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hammarby Bandy AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135. Årsredovisningen omfattar Bolag Selfhelpgruppen AB Org nr 556562-9135 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPGRUPPEN AB 556562-9135 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Förändringar

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR SANKT KORS 556026-4342 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Equity Dynamics AB (publ) Org nr 556524-3051. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Equity Dynamics AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2007 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Ystad Energi AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Ystad Energi AB 1 / 22 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Bolaget som helhet bedriver elnätverksamhet, värmeproduktion,

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(23) Tjörns Bostads AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB

Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 för Lerum Energi AB Verksamhetsberättelse Eldistribution Verksamheten under året präglades av två större händelser, dels stormen Gudrun och dels en totalrenovering

Läs mer

Vi ska ta en aktiv roll i utvecklingen av Luleå

Vi ska ta en aktiv roll i utvecklingen av Luleå 2 Vi ska ta en aktiv roll i utvecklingen av Luleå 3 En ovanligt pigg 90-åring 2012 1923 ansökte Arvid Hurtig tillstånd hos Länsstyrelsen om att få starta en busslinje i Luleå. Samma år kördes premiärturen

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2011

ÅRS- REDOVISNING 2011 ÅRS- REDOVISNING 2011 Styrelsen och verkställande direktören för EnergiFöretagens Arbetsgivareförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

KALIXBO ÅRSREDOVISNING

KALIXBO ÅRSREDOVISNING KALIXBO ÅRSREDOVISNING 2014 Förord.... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Koncern Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.... 9 Kassaflödesanalys... 10 Moderföretag

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770

Årsredovisning. för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Årsredovisning för Partneraktiebolaget Sundvik Org.nr. 556940 1770 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013.08.26 2014.12.31. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960

MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning. Massolit Media AB (publ) 556575 2960 MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Årsredovisning 2013 01 01 2013 12 31 Massolit Media AB (publ) 556575 2960 1 (26) Styrelsen och verkställande direktören för Massolit Media AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. COT Clean Oil Technology AB (publ), org nr 5565985362 Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 1

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Tegeliften AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 07 01 2013 08 31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva turistfrämjande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Bolag Selfhelpkliniken Gävleborg AB Org nr 556549-5610 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖR SELFHELPKLINIKEN GÄVLEBORG AB 556549-5610 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bil 39 Bil 40 Årsredovisning för Tåg i Bergslagen AB 556470-2107 2015 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och

Läs mer

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande

VD har ordet. Jag tror på uthållighet och lagspelande Årsredovisning 2014 VD har ordet Jag tror på uthållighet och lagspelande Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling 1 (11) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Resultatutveckling Moderföreningens samlade rörelseintäkter uppgick för verksamhetsåret 2012 till 12 403 tkr (föregående år 9 667 tkr). Intäktsökningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729

ÅRSREDOVISNING. för. Storuman Energi AB Org.nr 556801-1729 ÅRSREDOVISNING för Storuman Energi AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för Storuman Energi AB för perioden 1 januari 2015-31 december 2015. Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622

Årsredovisning 2013. Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Årsredovisning 2013 Stiftelsen Bodenbo. Org.nr 898500-0622 Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Kassaflödesanalys...8 Noter och bokslutskommentarer...9 Underskrifter...

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Ågesta Golfklubb 814000-0392. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Ågesta Golfklubb Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG

ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG ÅRSREDOVISNING 2008-09-01 2009-08-31 BYGG BYGG INNEHÅLL Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Marks Golfklubb

Årsredovisning. Marks Golfklubb Årsredovisning för Marks Golfklubb 865000-1749 Räkenskapsåret 2015 Marks Golfklubb 1 (9) Styrelsen för Marks Golfklubb får härmed avge åresredovinsing för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Väsentliga

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-05-01-2007-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

8.5. Värdering av anläggningstillgångar

8.5. Värdering av anläggningstillgångar Redovisning 1 8.1 Ur bokföringen för AB Beonator har hämtats nedanstående upplysningar. Upprätta med hjälp av boken en kostnadsslagsindelad resultaträkning för företaget med delad redovisning av avskrivningarna

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30

VD har ordet.. 1. Förvaltningsberättelse 29 Ekonomi 30 Innehåll Växjö Fastighetsförvaltning AB VD har ordet.. 1 Förvaltningsberättelse. 2 Ekonomi. 3 Byggnation 4 Förvaltning 4 Personal 6 Miljö 7 Trafiksäkerhet.. 7 Samverkan och utveckling. 8 Förväntningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan

Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org Nr: 556530-4523 Styrelsen för Aktiebolaget Bjurholmsgatan Org.nr: 556530-4523 får härmed avge årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Styrelsen

Läs mer

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer.

VD har ordet. Vi är stolta över att ha anställda från tre generationer. Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Ett litet företag med stor kraft 6 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Noter 21 Årsredovisningens undertecknande 22 Revisionsberättelse

Läs mer