Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fennia 2010. Verksamhetsberättelse och bokslut"

Transkript

1 Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut

2 Fennia 2010 Verksamhetsberättelse och bokslut 3 Verkställande direktörens översikt 4 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Bokslut 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 13 Moderbolagets finansieringsanalys 14 Bokslutsprinciper 18 Noter till moderbolaget 30 Nyckeltal 34 Formler för beräkning av nyckeltalen 36 Risker och riskhantering 39 Styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras 40 Revisionsberättelse 41 Förvaltningsrådets utlåtande 42 Fennias förvaltningsorgan

3 Verkställande direktörens översikt Fennia hade ett bra år Företagens anpassningsåtgärder avspeglades i Fennias premieinkomst Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias rörelsevinst för 2010 var 39 miljoner euro. Bolagets resultat från placeringsverksamheten var bra och solvensen stärktes. Förra året minskade premieinkomsten från skadeförsäkringen med cirka 2 procent och var 332 miljoner euro. Även premieinkomsten från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen minskade. Orsaken till detta var i huvudsak att realekonomin lett till minskning av lönesumman där konjunkturförsämringar syns med fördröjning. Våra kundföretag anpassade sig dock i tid och lyckades under utmanande förhållanden hålla huvudet ovanför ytan, så vi klarade oss undan större kreditförluster. År 2010 präglades av ett stort antal skador, vilket ledde till att ersättningskostnaderna ökade kraftigt jämfört med året innan. De svåra väderleksförhållandena under början av året orsakade ett betydande antal företagsbränder och ökade antalet bil- och trafikskador. När man lägger till sommarens stormar och de skador som orsakades av åska, kan man säga att naturkrafterna fick Fennias meriterade riskhanteringsarbete på fall. Omfattningen av skadorna som orsakades av naturföreteelser samt de ekonomiska förlusterna och nyhetsförmedlingen om dem ökade dock människornas medvetenhet om behovet av att försäkra risker. Med andra ord finns det efterfrågan på vårt målmedvetna riskhanteringsarbete och våra försäkringsprodukter. Jag anser att utsikterna för 2011 och utvecklingen av verksamhetsförutsättningarna är rätt positiva. Ekonomin ser ut att återhämta sig, företagen mår bättre än året innan och konsumenterna har tilltro till sin ekonomi. Enligt de små och medelstora företagens bedömning är det pågående året relativt bra affärsmässigt sett, men man tror inte att den ekonomiska tillväxten längre accelererar. Det pågående årets utsikter för en ökning av Fennias premieinkomst är mot bakgrund av detta positiva. Hotbilderna i den internationella ekonomin samt naturkatastrofernas effekter medför dock egna utmaningar för försäkringsbranschen och placeringsverksamheten. Naturomvälvningar medför stor oförutsebarhet för riskhanteringens del. Vi kommer tyvärr inte heller i framtiden att undgå katastrofer, men skadorna som orsakas av dem kan minskas genom framförhållning. Vi Fenniaanställda styrs av principen Kunden är nummer ett alltid. Därför vill hela vår personal utveckla sig och ha givande kundkontakter så att ni uppriktigt kan rekommendera våra tjänster. Jag vill tacka Dig vår kund för ett gott samarbete! Antti Kuljukka

4 Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias rörelsevinst för 2010 var 39 miljoner euro. Bolagets påtagligt försämrade försäkringstekniska resultat drog kännbart ned rörelsevinsten. Bolagets resultat från placeringsverksamheten var bra och solvensen stärktes. Försäkringsverksamhet Premieinkomsten från skadeförsäkringen var 332 miljoner euro (340 mn euro). Premieinkomsten från direktförsäkringen minskade med 2 procent och var 331 miljoner euro (339 mn euro). Enligt preliminära uppgifter minskade bolagets marknadsandel till cirka 9,6 procent (10,1 %). Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen blev mindre än en halv miljon euro (2 mn euro). År 2010 var ett skaderikt år till följd av exceptionella väderleksförhållanden. Kölden och de svåra väderleksförhållandena i övrigt ledde i början av året till ett betydande antal brandskador och andra sakskador. Dessutom ökade antalet sakskador av sommarens stormar. Ersättningskostnaderna ökade kraftigt framför allt för att föregående års kostnader hade varit lägre än normalt. Skadekvoten utan beräkningsräntekostnader försämrades kännbart till 82,9 procent (72,5 %). Kreditförlusterna var på samma nivå som året innan, nämligen under 3 miljoner euro. Driftskostnaderna var 75 miljoner euro (72 mn euro). Driftskostnadsprocenten var till följd av ökade kostnader och en minskande premieinkomst 23,2 procent (21,6 %). Bolagets totalkostnadsprocent utan beräkningsränta försämrades till den otillfredsställande nivån 106,0 procent (94,1 %), varav skadorna utgjorde 74,6 procent (64,9 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för ersättningshandläggning 31,4 procent (29,2 %). Premieinkomsten från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen var 72 miljoner euro (82 mn euro); en minskning på 12,2 procent som i huvudsak berodde på att lönesumman, där den försämrade konjunkturen syns med fördröjning, sjunkit till följd av en försämrad realekonomi. Bolaget försäkrar i stor omfattning små och medelstora företag. Därför är utvecklingen av försäkringsbeståndet utsatt för nationalekonomins konjunkturväxlingar. Försäkringsgrenens skadekvot försämrades betydligt och var 94 procent (69 %). Premieinkomsten från den övriga olycksfalls- och sjukförsäkringen ökade med över 10 procent till 26 miljoner euro. Försäkringsgrenens skadekvot utvecklades i en positiv riktning till följd av de tarifflösningar som hade omsatts i praktiken under flera år. Skadekvoten var 97 procent (113 %). Premieinkomsten från trafikförsäkringen (motorfordonsansvar) var på samma nivå som föregående år, nämligen 69 miljoner euro. Skadekvoten var 83 procent (81 %). Premieinkomsten från den frivilliga bilförsäkringen (landfordon) sjönk lite till 58 miljoner euro (59 mn euro). Skadekvoten försämrades bl.a. på grund av svåra vinterförhållanden och var 77 procent (71 %). Premieinkomsten från brandförsäkringar och övriga egendomsförsäkringar förblev oförändrad och var 40 miljoner euro. Premieinkomsten från brandförsäkringar och övriga egendomsförsäkringar för privathushåll ökade lite och var 35 miljoner euro. Företagssektorns skadekvot försämrades kännbart på grund av att egendomsersättningarna ökade avsevärt till följd av talrika storskador. I fråga om olycksfalls- och trafikförsäkringar har skadeförsäkringsbolagen haft i balansräkningen en garantiavgiftspost, som man avstod ifrån i och med en lagändring som trädde i kraft i slutet av året. Till följd av lagändringen upplöstes garantiavgiftsposten i bolagets balansräkning. När det gäller den lagstadgade olycksfallsförsäkringen överfördes garantiavgiftsposten till det s.k. fördelningssaldot och upplöses under de kommande tre åren genom att beaktas i olycksfallsförsäkringspremierna. Trafikförsäkringens garantiavgiftspost överfördes till det utjämningsbelopp från vilket den en gång i tiden hade finansierats. 4 Fennia

5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Fennia, moderbolag Placeringsbestånd mn euro (1 180 mn euro) Placeringsverksamhetens avkastningsprocent 6,8 % (11,5 %) * Avkastningsprocent per placeringsslag Övriga placeringar 2,8 % (2,6 %) * -4,3 % (4,9 %) Övriga finansmarknadsinstrument 5,7 % (6,0 %) * 1,8 % (3,8 %) Aktier och andelar 21,4 % (14,7 %) * 18,7 % (15,6 %) Masskuldebrevslån 46,5 % (55,6 %) * 5,1 % (16,4 %) Fastighetsplaceringar 23,6 % (21,2 %) * 5,5 % (2,1 %) Placeringsverksamhet Nettointäkterna från bolagets placeringsverksamhet enligt gängse värde var 83 miljoner euro (123 mn euro). Placeringsverksamhetens nettoavkastning på sysselsatt kapital var 6,8 procent (11,5 %). Placeringstillgångarna enligt gängse värde (inklusive upplupna räntor) var vid årets slut miljoner euro (1 180 mn euro). Masskuldebrevslån och placeringar i långa räntefonder utgjorde 47 procent av placeringsbeståndet, och penningmarknadsplaceringar och depositioner 6 procent. Aktier, placeringar i aktiefonder och kapitalfonder utgjorde 21 procent, fastighetsplaceringar 24 procent och övriga placeringar 2 procent. Resultat och solvens Bolagets rörelsevinst var 39 miljoner euro (69 mn euro). Rörelsevinsten minskade till följd av att det försäkringstekniska resultatet försämrades avsevärt. På grund av lagändringen som rörde garantiavgiftposten uppstod en förbättring av engångskaraktär i rörelsevinsten som ökade med 6 miljoner euro Till följd av en ogynnsam skadeutveckling minskade utjämningsbeloppet med 6 miljoner euro, men det ökade genom en engångshändelse med lite över 6 miljoner på grund av ändringarna som rörde garantiavgiftposten. Utjämningsbeloppet blev på så sätt på föregående års nivå eller med andra ord 217 miljoner euro. Bolagets verksamhetskapital ökade till 285 miljoner euro (246 mn euro). Bolagets solvenskapital steg till 502 miljoner euro (462 mn euro). Solvensprocenten, dvs. solvenskapitalet i förhållande till intäkterna av premieinkomsterna, ökade till 155,0 procent (138,5 %). Företagsledning och personal Under verksamhetsåret bestod Fennias styrelse av kommerserådet Eero Lehti (ordförande), trafikrådet Esko Penttilä (vice ordförande), verkställande direktör Jouko Kemppi, verkställande direktör Lars Koski, professor Eva Liljeblom, industrirådet Rauno Mattila, styrelseordförande Antti Vaahto, Juha Valkamo och styrelseordförande Juhani Vesterinen. Styrelsesuppleant var Lasse Heiniö. Styrelsen sammanträdde sammanlagt nio gånger under verksamhetsåret. För de ordinarie medlemmarnas del var närvaroprocenten 81 procent och för suppleanternas del 67 procent. Bolagets var Antti Kuljukka. Till nya medlemmar av förvaltningsrådet utsågs på bolagsstämman den 19 april 2010 kundchef Jouko Hälikkä, Marianne Kaasalainen, Seppo Kukkola och verkställande direktör Heikki Vauhkonen. År 2010 hade bolaget i medeltal 995 anställda (986). Koncernstruktur Till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias koncernbokslut fogas Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv på basis av bolagets underkoncernbokslut. Moderbolaget äger 60 procent av Fennia Liv. Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia, som också ingår i Fennia-gruppen, äger 40 procent av Fennia Liv. Till koncernbokslutet fogas också efennia Oy. Fennia äger 20 procent av bolaget och rösträtten är 63,6 procent. Till koncernen har dessutom fogats Finlands Skadeinspektion SVT Ab, som ägs till 100 procent av bolaget efter förvärvet I slutet av 2010 hörde till koncernen ytterligare 31 fastighetsbolag, av vilka 17 tillhörde den underkoncern som utgjordes av Fennia Liv. Dessutom har Uudenmaan Pääomarahasto Oy sammanslagits till koncernen som intresseföretag. Koncernbokslut Resultatet av koncernens livförsäkringsverksamhet var bra och solvensen stärktes. Premieinkomsten för Fennia 5

6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 livförsäkringen var 60 miljoner euro (70 mn euro). De utbetalda ersättningarna sjönk till 52 miljoner euro (53 mn euro). Driftskostnaderna för livförsäkringsverksamheten var 8 miljoner euro. Omkostnadsprocenten (av belastningsinkomsten) försämrades till 105,2 procent (99,1 %). Resultatet av koncernens placeringsverksamhet enligt gängse värde var 163 miljoner euro (241 mn euro), varav fondförsäkringarna utgjorde 43 miljoner euro (59 mn euro). Koncernens värderingsdifferenser ökade till 144 miljoner euro (128 mn euro). Koncernens rörelsevinst var 59 miljoner euro (84 mn euro). Koncernens fria egna kapital var 200 miljoner euro (163 mn euro). Koncernens solvenskapital uppgick till 583 miljoner euro (529 mn euro). Riskhantering Riskhanteringen inom Fenniakoncernen bygger på en riskhanteringsplan, som årligen behandlas i styrelserna. En ledningsgrupp för riskhantering, som utsetts av en, koordinerar och styr riskhanteringsverksamheten. En intern revision, som är oberoende av affärsverksamheten, utvärderar om den interna kontrollen ordnats på tillbörligt sätt. Försäkringsverksamheten baserar sig på risktagande och kontrollerad riskhantering. De största riskerna är förknippade med riskurval och prissättning, återförsäkringsskydd och ansvarsskuld. Riskurval kan hanteras genom riskanalyser och genom att följa godkända direktiv om riskurval. Produktspecifika skadefrekvenser och utvecklingen av skadekostnaderna följs upp kontinuerligt. Placeringsverksamheten baserar sig på de placeringsplaner som godkänns i bolagsstyrelserna och som preciserar bland annat allokeringen av placeringar och slår fast ansvar och befogenheter för dem som i praktiken verkar inom placeringsverksamheten. När allokeringen av placeringar fastställs beaktas bolagens risktäckningskapacitet. Vid hantering av operativa risker är målet att säkra att bolaget inte drabbas av risker som äventyrar dess funktionsförmåga i anslutning till processer, personal, datasystem, säkerhet eller juridiska frågor. Ansvaret för hanteringen av operativa risker ligger hos affärsverksamhetsenheterna. I bolaget görs regelbundet en riskhanteringskartläggning och man upprätthåller en kontinuitetsplan över affärsverksamheten. Utsikter för pågående räkenskapsperiod Den positiva konjunkturutveckling som började i fjol lär fortsätta under Den inhemska produktionen kommer antagligen att öka, vilket antagligen i sin tur leder till förbättrad sysselsättning. Det är emellertid ännu lång väg kvar till den produktionsnivå som föregick den ekonomiska kris som började En positiv utveckling av ekonomin är hotad om den europeiska skuldkrisen inte klaras av. Även en utvidgning av oroligheterna i Mellanöstern samt en efterföljande höjning av oljepriset kan inverka negativt på ekonomin. Förra årets exceptionella väderleksförhållanden förväntas inte upprepa sig i samma omfattning, trots att köldperioden under årets början tyder på det. Den ekonomiska återhämtningen syns i form av aktiverad företagsverksamhet, som vi tror leder till ökad försäkringspremieinkomst. Särskilt premieinkomsten från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen kommer antagligen att öka under pågående år. Om dessa faktorer uppfylls, leder det till att en lägre skadekvot i enlighet med våra mål nås med stöd av långsiktigt riskhanteringsarbete. I bolaget pågår flera omfattande utvecklingsprojekt, av vilka ett av de mest betydande är att implementera tillsynsramen Solvens II. Att effektivera riskhanteringen och se till att den blir ett system som styr hela bolaget är en stor och arbetskrävande utmaning, som när den blir framgångsrik i sista hand gagnar kunden. 6 Fennia

7 Resultaträkning Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter Försäkringsteknisk kalkyl 2 Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Totalförändring i premieansvaret Beståndsöverföring Premieintäkter sammanlagt Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Totalförändring i ersättningsansvaret Beståndsöverföring Återförsäkrares andel Ersättningskostnader sammanlagt Förändring i garantiavgiftsposten Driftskostnader Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet Förändring i utjämningsbeloppet Totalförändring i utjämningsbeloppet Beståndsöverföring Försäkringstekniskt bidrag Fennia 7

8 1 000 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter Försäkringsteknisk kalkyl Livförsäkring Premieinkomst Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst sammanlagt Andel av nettointäkterna från placeringsverksamheten Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsanvaret Ersättningskostnader sammanlagt Förändring i premieansvaret Driftskostnader Försäkringstekniskt resultat Fennia

9 1 000 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens tekniska bidrag Livförsäkringens tekniska resultat Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivningar av placeringar Kostnader för placeringsverksamheten Korrigering av uppskrivningar av placeringar Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel Övriga intäkter Övriga Övriga kostnader Övriga Andel av intresseföretagens vinster Inkomstskatt för den egentliga verksamheten Skatt för räkenskapsperioden Skatt för tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Vinst av den egentliga verksamheten Minoritetsandelar Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningsdifferensen Räkenskapsperiodens vinst Fennia 9

10 Balansräkning Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Placeringar 7 Fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Depositioner Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Latenta skattefordringar Fennia

11 1 000 Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Varulager Kassa och bank Aktiva resultatregleringar Räntor och hyror Övriga aktiva resultatregleringar Fennia 11

12 Balansräkning Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget Noter PASSIVA Eget kapital 16 Grundfond Garantikapital Uppskrivningsfond Säkerhetsfond Styrelsens dispositionsmedel Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Minoritetsandelar Koncernreserv Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar inom skadeförsäkring Premieansvar inom livförsäkring Ersättningsansvar inom skadeförsäkring Återförsäkrares andel Ersättningsansvar inom livförsäkring Utjämningsbelopp inom skadeförsäkring Garantiavgiftspost inom skadeförsäkring Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt Ansvarsskuld för fondförsäkringar Skulder Av återförsäkringsverksamhet Övriga skulder Latenta skatteskulder Passiva resultatregleringar Fennia

13 Moderbolagets finansieringsanalys Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde Vinst av den egentliga verksamheten Korrektivposter Förändring i den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga korrektivposter Kassaflöde före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital: Minskning/ökning av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Förändring i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Fennia 13

14 Bokslutsprinciper Bokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och lagarna om aktiebolag och försäkringsbolag samt i enlighet med beslut, föreskrifter och anvisningar från de myndigheter som övervakar försäkringsbolagen. Placeringarnas bokföringsvärde Byggnader och konstruktioner tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningarna enligt plan eller till ett lägre gängse värde. Fastighetsaktier samt mark- och vattenområden tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre gängse värde. Intäktsförda uppskrivningar på byggnader avskrivs enligt plan. Aktier och andelar som ingår i placeringarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre gängse värde. Aktier och andelar som hänför sig till anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsutgiften eller till ett lägre gängse värde om värdesänkningen anses bestående. Anskaffningsutgiften beräknas med hjälp av medelpriset. Finansmarknadsinstrument tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften. Anskaffningsutgiften beräknas med hjälp av medelpriset. Differensen mellan finansmarknadsinstrumentens nominella värde och anskaffningsutgift periodiseras bland ränteintäkterna eller som avdrag för dessa under finansmarknadsinstrumentets löptid. Motposten bokförs som en ökning eller minskning av anskaffningsutgiften. Värdeförändringar till följd av fluktuationer i räntenivån har inte bokförts. Nedskrivningar i anslutning till emittentens kreditvärdighet bokförs i resultatet. De nedskrivningar som tidigare gjorts av placeringar återförs till placeringarnas värde till den del som det gängse värdet överskrider bokföringsvärdet. Derivatinstrument används i första hand till att skydda placeringsportföljerna. Derivaten bokförs dock som icke-skyddande derivatkontrakt. Vinster och förluster som uppkommit under räkenskapsperioden till följd av att derivatkontrakt stängts eller förfallit har bokförts som intäkter eller kostnader för räkenskapsperioden. Den negativa differensen mellan det gängse värdet för ett icke-skyddande derivatkontrakt och ett högre bokföringsvärde/en högre avtalskurs bokförs som kostnad. Orealiserade intäkter bokförs inte. Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar värderas till gängse värde. Bokföringsvärde för annan egendom än placeringar Som övriga utgifter med lång verkningstid har utgifter för totalrenovering av lägenheter och för planering av datasystem aktiverats. Dessa och inventarier tas i balansräkningen upp till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Premiefordringar tas i balansräkningen upp till det sannolika värdet och övriga fordringar till det nominella värdet eller till ett bestående lägre sannolikt värde. Från premiefordringarnas nominella värde har annullationer som baserar sig på tidigare erfarenhet dragits av, varvid man får det sannolika värdet. En fordran som sannolikt inte kommer att betalas bokförs som kreditförlust. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar enligt plan görs som lineära avskrivningar på anskaffningsutgiften baserade på ekonomisk verkningstid. De uppskattade avskrivningstiderna är i genomsnitt följande: Immateriella rättigheter (dataprogram) 3 7 år Aktiverad dataplanering 3 7 år Övriga utgifter med lång verkningstid 10 år Kontors-, affärs- och industribyggnader år Beståndsdelar i byggnader år Transportmedel och datautrustning 3 5 år Kontorsmaskiner och -inventarier 7 år Uppskrivningar av placeringar Uppskrivningar av placeringar som hänför sig till placeringstillgångar och till placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar samt korrektivposter till uppskrivningarna bokförs så att de inverkar på resultatet. Uppskrivningar av placeringar som hänför sig till anläggningstillgångar och återföringar av dem förs mot uppskrivningsfonden under det bundna egna kapitalet. Intäktsförda uppskrivningar på byggnader avskrivs enligt plan. Placeringarnas gängse värde Fastigheternas gängse värden fastställs årligen fastighetsvis med utgångspunkt i beräkningar av bolagets egna experter. I bokslutet har 14 Fennia

15 en försiktig värdering tillämpats. I situationer där den rätta nivån på en försiktig värdering har behövt säkerställas har man låtit göra utomstående värderingar av fastigheternas gängse värden. Värderingarna har då gjorts av ett landsomfattande bolag som vid sidan av sin övriga verksamhet specialiserat sig på fastighetsvärdering. Som gängse värde för aktier och andelar i livförsäkringsbolaget, som är dotterbolag, tillämpas ett försiktigt kalkylerat sannolikt överlåtelsepris som baserar sig på dotterbolagets substansvärde. För noterade värdepapper och för sådana värdepapper som har en marknad används som gängse värde årets sista tillgängliga kurs enligt fortlöpande handel, eller om den saknas, den sista avslutskursen. Som gängse värde för värdepapper som inte noteras används det sannolika överlåtelsepriset, den återstående anskaffningsutgiften eller ett substansvärde. Som gängse värde för kapitalinvesteringsfonderna har tillämpats anskaffningsutgiften eller de värderingar som förvaltningsbolaget uppgett om fondens gängse värde. Derivatkontrakt värderas till gängse värde på bokslutsdagen. Från verksamhetskapitalet avdras eventuell maximiförlust för icke-skyddande derivatkontrakt. Som gängse värde för fordringar tillämpas det nominella värdet eller ett lägre sannolikt värde. Poster i utländsk valuta Affärstransaktioner i utländsk valuta bokförs enligt transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder i utländsk valuta liksom gängse värde för placeringar har i bokslutet omvandlats till euro enligt Europeiska centralbankens kurs på bokslutsdagen. Kursdifferenser som uppkommit under räkenskapsperioden och vid bokslutet bokförs som korrigeringsposter till de berörda inkomsterna och utgifterna eller som intäkter och kostnader av placeringsverksamheten om kursdifferenserna hör till finansieringstransaktioner. Kursdifferenser i den försäkringstekniska kalkylen har i resultaträkningen inte överförts till intäkter/kostnader av placeringsverksamheten. Att överföringen inte gjorts har ingen effekt på den korrekta och tillräckliga bild som resultaträkningen ger av hur resultatet bildats. Arrangemang för personalens pensioner Pensionsskyddet för personalen i koncernbolagen har ordnats genom ArPL-försäkringar i Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia. Pensionsförsäkringspremierna bokförs i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Ackumulerade bokslutsdispositioner och hantering av latenta skatter Lagstiftningen gör det möjligt att bokföra frivilliga reserver samt avskrivningar som överskrider planen. I koncernbolagens bokslut avdras inte den latenta skatteskulden från ackumulerade bokslutsdispositioner, fonderade uppskrivningar och värderingsdifferenser på placeringar. Intäktsförda uppskrivningar är skattepliktig inkomst. Latenta skattefordringar till följd av periodiseringsdifferenser i bokföring och beskattning har inte tagits upp i koncernbolagens bokslut. Koncernbolagen har inte motsvarande latenta skatteskulder. I koncernbokslutet har latenta skatteskulder och latenta skattefordringar till följd av konsolideringsåtgärder, fonderade uppskrivningar och periodiseringsdifferenser bokförts. I koncernbokslutet har de frivilliga reserverna och den ackumulerade avskrivningsdifferensen delats upp i ändring i den latenta skatteskulden och i räkenskapsperiodens resultat samt i latent skatteskuld och i eget kapital. Den tillämpade skattesatsen är 26 procent. Förändring i bokföringsprinciperna för skadeförsäkring I slutet av 2010 trädde en lagändring om den s.k. garantiavgiftsposten i kraft. I fråga om lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring skulle skadeförsäkringsbolagen på förhand förbereda sig på eventuellt solidariskt ansvar genom att bilda en särskild garantiavgiftspost i balansräkningen. Lagändringen ledde till att man avstod från förhandsförberedelse i form av en garantiavgiftspost och att skadeförsäkringsbolagen inte längre behöver reservera en garantiavgiftspost i sina resultaträkningar. Enligt lagens bestämmelser bokfördes de belopp som motsvarade garantiavgiftsposten som intäkter under övriga försäkringstekniska intäkter i resultaträkningen. Det garantiavgiftsbelopp som ackumulerats före den 31 december 2010 i olycksfallsförsäkringen bokfördes som kostnad under övriga försäkringstekniska kostnader i resultaträkningen och under fördelningssaldot i balansräkningen. Den garantiavgiftspost som ackumulerats före den 31 december 2010 i trafikförsäkringen bokfördes som en förändring i utjämningsbeloppet i resultaträkningen samt i utjämningsbeloppet i balansräkningen. Skadeförsäkringens ersättningsansvar Ersättningsansvaret omfattar de ersättningsbelopp som bolaget ska betala efter räkenskapsåret och som orsakats av skador som inträffat under räkenskapsåret eller tidigare samt av andra försäkringsfall. År 2009 tog bolaget i bruk nya beräkningsgrunder för ersättningsansvaret. Till följd av de nya beräkningsgrunderna minskade Fennia 15

16 ersättningsansvaret enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen med cirka 3 miljoner euro år Ansvarsskulden inom egendomsförsäkringar ökade med drygt 3 miljoner euro, så ändringen har inte i väsentlig grad påverkat det totala beloppet på ansvarsskulden och skadekvoten. Vid beräkning av ersättningsansvaret för alla ersättningar i pensionsform tillämpas förräntning, och den tillämpade räntesatsen är 3,0 procent i patientförsäkring och 3,5 procent i övriga försäkringsgrenar. På andra delar av ersättningsansvaret tilllämpas inte förräntning. Till ersättningsansvaret hör också det utjämningsbelopp som separat ska tas upp i balansräkningen. Utjämningsbeloppet är en buffert som kalkylerats i händelse av skaderika år. Storleken på utjämningsbeloppet bestäms på de grunder som Finansinspektionen fastställer för bolaget. Ansvarsskuld för livförsäkringen Vid beräkning av ansvarsskulden följs både lagen om försäkringsbolag och social- och hälsovårdsministeriets och Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. Vid försäkringar som är bundna till placeringarnas värdeutveckling (fondförsäkringar) används ingen beräkningsränta. För övriga försäkringar beräknas ansvarsskulden försäkringsvis, och den beräkningsränta som tillämpas varierar enligt följande: För den individuella liv- och pensionsförsäkringen inklusive kapitaliseringsavtal tillämpas en beräkningsränta på 4,5 procent på avtal som börjat gälla före , 3,5 procent på avtal som börjat gälla efter och 2,5 procent på avtal som börjat gälla efter I en del av kapitaliseringsavtalen är beräkningsräntan 2 procent eller 1 procent. För den icke formbundna gruppensionsförsäkringen är beräkningsräntan 3,5 procent. För ansvarsskuld som ackumulerats före har den ändrade beräkningsräntans (från 4,25 procent till 3,5 procent) effekt aktiverats i ansvarsskulden och den kommer att avskrivas i jämna belopp under 15 års tid. För individuella pensionsförsäkringar som börjat gälla före är beräkningsräntan 4,5 procent. För att uppfylla räntekravet ökades ansvarsskulden med totalt 17 miljoner euro under tidigare år, vilket betyder att det årliga avkastningskravet för detta bestånd är cirka 3,5 procent. År 2010 gjordes ett tillägg på 8 miljoner euro för att uppfylla beräkningsräntekravet på pensionsförsäkringar. För de individuella pensionsförsäkringarnas del som börjat gälla före har den aktiverade anskaffningsutgiften dragits av från premieansvaret. Amorteringstiden för denna s.k. zillmering bestäms per försäkring och är högst sju år. Zillmeringen har fastslagits på ett sådant sätt att de belastningar som motsvarar försäkringarna räcker till för framtida amorteringar. Skälighetsprincipen Enligt 13 kap. 2 i lagen om försäkringsbolag ska livförsäkringsbolag tillämpa den s.k. skälighetsprincipen i fråga om sådana försäkringar som enligt försäkringsavtalet berättigar till extra förmåner som utdelas enligt de överskott som försäkringarna eventuellt avkastar. Denna princip förutsätter att en skälig del av det överskott som dessa försäkringar avkastar i form av extra förmåner ska återföras till de aktuella försäkringarna om detta inte förhindras av solvenskraven. Fennia Livs mål är att på lång sikt ge försäkringskapitalet i försäkringar som är berättigade till utdelning av överskottet en bruttoavkastning som motsvarar minst den riskfria räntan. Försäkringens duration och återköpsrätt beaktas då de extra förmånerna delas ut. Beloppet på den utdelade avkastningen bestäms på basis av de långsiktiga nettointäkterna för bolagets placeringar. Med försäkringens totalränta avses försäkringsavtalets beräkningsränta och den tilläggsränta som ska gottskrivas det aktuella avtalet. I beloppet av den tillläggsränta som gottskrivs försäkringen tas avtalets beräkningsräntenivå i beaktande. När bolagets nettointäkter för placeringar är låga sänks nivån på de extra förmånerna. Totalräntan på försäkringar med en lägre beräkningsränta kan då underskrida den högsta beräkningsräntan. När placeringarnas nettoavkastning är hög, kan försäkringar med en lägre beräkningsränta få en högre totalränta än försäkringar med en högre beräkningsränta. När det gäller nivån på de extra förmånerna strävar vi efter kontinuitet, vilket leder till att överskottet från placeringsintäkterna kan periodiseras till att utdelas som en extra förmån till den berörda gruppen försäkrade under kommande år. I förhållande till övriga försäkringsbolag och andra former av lågriskplaceringar strävar bolaget efter konkurrenskraftiga extra förmåner. Nivån på de extra förmånerna begränsas av avkastningskraven som ägarna har fastställt för kapitalet samt av bolagets solvensmål. Ett sådant solvensmål uppställs att alla solvensgränser som lagstiftarna förutsätter överskrids och att bolaget kan ta risker i sin placeringsverksamhet i den mån som placeringsplanen förutsätter för att det årligen fastställda avkastningsmålet ska uppnås. Fennia Livs styrelse fastställer tilläggsräntan kvartalsvis på förhand. Beloppet på de kommande extra förmånerna kan dock ändras även 16 Fennia

17 under kvartalet om solvensen eller den allmänna marknadssituationen förutsätter det. I risklivförsäkringarna tillämpas den så kallade skälighetsprincipen i dödsfallsskyddet för namngivna försäkringsgrupper i form av höjda ersättningsbelopp. Målen för de extra förmånerna är inte bindande och inte en del av försäkringsavtalet som tecknats mellan bolaget och försäkringstagaren. Målen för de extra förmånerna gäller tills vidare och bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa mål. Koncernbokslut I Fennias koncernbokslut har alla de dotterbolag tagits med där moderbolaget direkt eller indirekt har över hälften av rösträtten. Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv hör till koncernen som ett dotterbolag. Fennia Liv och dess dotterbolag inkluderas i koncernbokslutet på basis av Fennia Livs underkoncernbokslut. EFennia Oy är Fennias dotterbolag (20 procents ägarandel, rösträtt 63,6 procent). Finlands Skadeinspektion SVT Ab blev Fennias dotterbolag (100 procents ägarandel) efter det tilläggsförvärv som gjordes De övriga dotterbolagen som upptagits i koncernbokslutet är alla fastighetsbolag. I slutet av 2010 hörde till koncernen 31 fastighetsbolag, av vilka 17 tillhörde den underkoncern som utgjordes av Fennia Liv. Koncernbokslutet har upprättats som en sammanställning av moderbolagets och dotterbolagens resultaträkningar, balansräkningar och noter. Bolagens interna fordringar och skulder, intäkter och kostnader, vinstutdelning samt inbördes aktieinnehav har eliminerats. Från resultatet och det egna kapitalet har minoritetsandelen avskiljts som en separat post. Inbördes aktieinnehav har eliminerats genom förvärvsmetoden. Den koncernaktiva som hänför sig till anläggningstillgångsposter avskrivs enligt avskrivningsplanen för den berörda anläggningstillgångsposten. Koncerngoodwill som inte har hänförts har avskrivits i sin helhet. De uppskrivningar som fanns i fastighetsdotterbolagens bokföring när aktierna förvärvades har återförts, eftersom grunden för att de genomförts har inverkat på anskaffningspriset för dotterbolagets aktier. I koncernbokslutet har de bolag där koncernen kontrollerar procent av rösträtten tagits med som intresseföretag genom kapitalandelsmetoden. Undantag utgör innehaven (20 50 procent) i ömsesidiga bostads- och fastighetsaktiebolag som inte tas in i koncernbokslutet. Att de lämnas utanför har ingen väsentlig inverkan på koncernens resultat och fria egna kapital. Koncernbolagen Fennias koncernbokslut inkluderar som nya dotterbolag Finlands Skadeinspektion SVT Ab Kiinteistö Oy Ruosilantie 11 Kiinteistö Oy Tampereen Rautatienkatu 21 Koncernbokslutet inkluderar följande dotterbolag efennia Oy Emmelia Oy Asunto Oy Espoon Myllynkivi Asunto Oy Helsingin Vattuniemenkuja 8 Asunto Oy Helsingin Viikinportti Asunto Oy Keravan Jaakonkulma Asunto Oy Linnankoskenkatu 11 Asunto Oy Oulun Alppilan Ruusu Kiinteistö Oy Eagle Lahti Kiinteistö Oy Joensuun Metropol Kiinteistö Oy Ornant Kiinteistö Oy Ruosilantie 4-6 Kiinteistö Oy Televisiokatu 1 Kiinteistö Oy Televisiokatu 3 Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv nya dotterbolag Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Puistokatu 76 Kiinteistö Oy Espoon Juvankartanontie 5 Kiinteistö Oy Espoon Kiilaniityntie 2 dotterbolag Asunto Oy Jyväskylän Jontikka Kiinteistö Oy Espoon Niittyrinne 1 Kiinteistö Oy Kaakkurin Liikekeskus Kiinteistö Oy Kalevankatu 9 Kiinteistö Oy Koivuhaanportti 1-5 Kiinteistö Oy Mikkelin Hallituskatu 1 Kiinteistö Oy Nevametsä Kiinteistö Oy Pirkkalan Tuottotie 2 Kiinteistö Oy Sellukatu 5 Kiinteistö Oy Teohypo Kiinteistö Oy Tuusulan Pakkasraitti 2A Kiinteistö Oy Vaajakosken Varaslahdentie 6 Kiinteistö Oy Vasaramestari Kiinteistö Oy Vasaraperän Liikekeskus Koncernbokslutet inkluderar som intresseföretag Uudenmaan Pääomarahasto Oy Fennia 17

18 Noter till moderbolaget Noter till resultaträkningen och balansräkningen Premieinkomst Skadeförsäkring Direktförsäkring Från hemlandet Återförsäkring Premieinkomst före återförsäkrares andel Fennia 2. Resultat enligt försäkringsklassgrupp Försäkringsklassgrupp År Premieinkomst Premieintäkter Ersättnings- Driftskostnader Åter- Försäkringstekniskt före åter- före åter- kostnader före åter- försäkrares bidrag före förförsäkrares försäkrares före åter- försäkrares andel ändring i garantiandel andel försäkrares provisioner och avgiftsposten och andel vinstandelar utjämningsbeloppet Lagstadgat olycksfall Övriga olycksfall och sjukdomar Motorfordons ansvar Landfordon Brand och annan skada på egendom Ansvar Övriga DIREKTFÖRSÄKRING SAMMANLAGT Återförsäkring SAMMANLAGT Förändring i 2010 garantiavgiftsposten Försäkringstekniska intäkter och kostnader Förändring i utjämningsbeloppet FÖRSÄKRINGS TEKNISKT BIDRAG

19 Poster som avdragits från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar Fördelningsavgifter Premieskatt Brandskyddsavgift Trafiksäkerhetsavgift Arbetarskyddsavgift Specifikation av driftskostnader Totala driftskostnader enligt funktion Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Övriga kostnader Sammanlagt Funktionsspecifika avskrivningar enligt plan Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Specifikation av driftskostnaderna i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Sammanlagt Kostnader för skötsel av försäkringar Förvaltningskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring Sammanlagt Fennia 19

20 Specifikation av personalkostnader, personalen och medlemmarna i de olika organen Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen Verkställande direktören och ens ställföreträdare Styrelsen Förvaltningsrådet Sammanlagt Pensionsåldern för en bestäms enligt ArPL. Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden Kontorspersonal Försäljningspersonal Sammanlagt Revisorns arvoden Revision Skatterådgivning 14 4 Övriga tjänster 1 1 Sammanlagt Fennia

21 Specifikation av nettointäkterna från placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Dividendintäkter Intäkter av fastighetsplaceringar Ränteintäkter Från företag inom samma koncern Övriga intäkter Från företag inom samma koncern Från övriga företag Sammanlagt Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster SAMMANLAGT Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Till företag inom samma koncern Till övriga företag Sammanlagt Kostnader för övriga placeringar Räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital Till övriga företag Sammanlagt Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Sammanlagt Försäljningsförluster SAMMANLAGT Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Fennia 21

22 1 000 Placeringar Placeringar Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift 7. Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Placeringar i ägarintresseföretag Aktier och andelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Depåfordringar inom återförsäkring I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa I bokföringsvärdet ingår Intäktsförda uppskrivningar Övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) Värderingsdifferensen i icke-skyddande derivatkontrakt Fennia

23 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och Lånefordringar fastighetsaktier hos företag inom samma koncern 8. Fastighetsplaceringar Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Nedskrivningar Räkenskapsperiodens nedskrivningar -280 Återföringar av nedskrivningar 110 Nedskrivningar Uppskrivningar Uppskrivningar Bokföringsvärde Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk: Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Förändringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Aktier och andelar i ägarintresseföretag 9. Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Anskaffningsutgift Ökningar Överföringar mellan poster Anskaffningsutgift Bokföringsvärde Fennia 23

24 Övriga placeringar Övriga lånefordringar specificerade enligt säkerhet Övrig säkerhet Fordringar Övriga fordringar Hos företag inom samma koncern Andel av samtliga Bokföringsvärde Gängse värde aktier % Innehav i övriga företag Övriga placeringar Aktier och andelar, inhemska Aloitusrahasto Vera Oy 0, Amer Sports Oyj, serie A 0, Elisa Abp 0, Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia European Batteries Oy, B-serie 9, Fortum Abp 0, K III Sweden AB - C 3, Kemira Oyj 0, Kesko Abp, serie B 0, Kone Oyj, serie B 0, Konecranes Abp 0, Kytäjä Golf Oy 4, Metso Abp 0, Nokia Abp 0, Nokian Renkaat Oyj 0, Outokumpu Oyj, serie A 0, Outotec Oyj 0, Panostaja Oyj 4, Pohjola Bank Abp, serie A 0, Sampo Abp, serie A 0, Stockmann Oyj Abp, serie B 0, Stora Enso Oyj, serie R 0, Terveysrahasto Oy, B-aktie 3, UPM-Kymmene Oyj 0, Uudenmaan Pääomarahasto Oy 13, YIT Abp 0, Aktier och andelar, utländska Spanien Telefonica S.A. 0, Storbritannien Royal Dutch Shell Plc 0, Fennia

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Fennia. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Fennia Fennia Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Fennia Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Styrelsens

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema:

Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: Resultaträkningen upprättas enligt följande schema: RESULTATRÄKNING (a) Nettoresultat av värdepappershandel (b) Nettoresultat av valutaverksamhet (a) I företag inom samma koncern (b) I ägarintresseföretag

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB

Årsredovisning. Kinnaborg Golf AB Årsredovisning för Kinnaborg Golf AB 556569-0160 Räkenskapsåret 2015 Kinnaborg Golf AB 1 (7) Styrelsen för Kinnaborg Golf AB får härmed avge årsredovinsing för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖVER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. 31.12.2008 Karleby Energi är ett kommunalt affärsverk som sörjer för energiförsörjningen i Karleby samt idkar affärsverksamhet inom energibranschen. Den

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER

FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER tills vidare 1 (8) Till det centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM KONSOLIDERAT BOKSLUT FÖR SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER Finansinspektionen meddelar med stöd av 7 m 2 mom. andelsbankslagen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor

Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003. Isländska kronor Kaupthing Bank hf. Delårsrapport januari mars 2003 Isländska kronor Innehåll sida Styrelsens och verkställande direktörens redogörelse och underskrifter... 3 sida Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2015:817 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 26 november 2015.

Läs mer

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2006 Bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014

Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 Ålands Tidnings Tryckeri Ab Årsberättelse 2014 2 Ett starkt år för ÅTT 2014 var ett bra år för ÅTT-koncernen. Vi levererar ett av våra hittills starkaste rörelseresultat: 835 500 euro. Det svenska dotterbolaget

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 1(19) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008

Fjärde kvartalet 2008. 12 månader 2008 Bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet 2008 Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (21,4) Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MSEK (-10,9) Resultatet efter skatt blev -8,4 MSEK (-11,5) Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag. Förvaltningsberättelse Föreningen s Servicebolag Aktiebolag Org nr 556507-5487 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Ledarna. Org nr 802000-1833. får härmed avge. Årsredovisning årsredovisning 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Ledarna får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling

Årsredovisning 2012. Förvaltningsberättelse. Sveriges Ornitologiska Förening Org nr 802006-1126. Allmänt om verksamheten. Resultatutveckling 1 (11) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Resultatutveckling Moderföreningens samlade rörelseintäkter uppgick för verksamhetsåret 2012 till 12 403 tkr (föregående år 9 667 tkr). Intäktsökningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014

Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1 30.4.2014 Nya elstationer till Pukkila och Lappträsk Det varma vädret minskade elförbrukningen Antalet nya anslutningar

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31.

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. Glass Safe Sweden AB (publ.) 5565557-8142 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007-01-01-2007-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Glass Safe Sweden AB (publ),, får härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480)

IT-Total Sweden AB (Org.nr. 556840-2480) ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30.

Läs mer

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd

En översikt över betydande redovisningsprinciper som används är önskvärd 1 (19) I 4 kap. 14 24 i finansministeriets förordning om bokslut och koncernbokslut i kreditinstitut och värdepappersföretag (FMF) specificeras de upplysningar som skall lämnas i noter till bokslutet.

Läs mer

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för. Sealwacs AB 556890-8486. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Sealwacs AB Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Sealwacs AB 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Sealwacs AB, får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB

2014 Årsrapport Fjärrvärme. Alingsås Energi Nät AB 2014 Årsrapport Fjärrvärme Alingsås Energi Nät AB 1 / 21 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter) * Allmänt om verksamheten: Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31

Albin Metals AB 1 Org nr 556722-7318. Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Albin Metals AB 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8 Styrelsen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer