FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR BOKSLUTSUPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ÖVRIGA NOTER NYCKELTAL SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 23 3 RISKER OCH RISKHANTERING 27 4 REDOVISNINGSPRINCIPER 30 5 STYRELSENS FÖRSLAG 32 6 REVISIONSBERÄTTELSE 33 7 FÖRVALTNINGSRÅDETS YTTRANDE 34 8 FÖRVALTANDE ORGAN 35

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 ALLMÄNT 2012 utgjorde Försäkringsaktiebolaget Alandias sextiofemte verksamhetsår. Bolaget ingår i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolags koncern. Bolaget inriktar sin verksamhet på fartygs-, fritidsbåts- och varutransportförsäkring, samt på olycksfalls-, sjukkostnads- och reseförsäkringar. En betydande del av bolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och i de Baltiska staterna. På basen av publik information har kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s tilldelat bolaget kreditbetyget BBB. Ersättningskostnaderna stiger jämfört med föregående år. Ökningen har sin grund i flera större skador som drabbade fartygsförsäkringsportföljen under årets sex första månader. Placeringstillgångarnas avkastning till gängse värde uppgick till 6,1 (-1,9) %. Försäkringstekniskt bidrag uppgår till -4,1 (-3,6) miljoner, varav 5,5 (4,6) miljoner går in i utjämningsreserven. Skadeprocenten för året minskade till 71,1 (72,5) och driftskostnadsprocenten minskar något tack vare ökade erhållna provisioner och vinstandelar från återförsäkrarna 21,8 (22,2). Totalkostnadsprocenten uppgick till 92,9 (94,7). RESULTAT 2012 Försäkringsaktiebolaget Alandias totalresultat (rörelseresultat samt förändring i värderingsdifferens) för år 2012 utgjorde +2,9 (-0,2) miljoner. Bolagets solvens har stärkts något och risktäckningskapaciteten uttryckt i procent utgör 257 (247). Årets omsättning uppgick till 41,7 (40,6) miljoner och det bokförda resultatet till -1,5 (- 0,08) miljoner. Verksamhetsårets resultat hos försäkringsrörelsen är acceptabelt. Premieinkomsten ökar till 38,8 (35,5) miljoner, och förklaras främst av en fortsatt volymökning i bolagets sjökaskoaffär till följd av ökande andelar i de Norska och Danska marknaderna. Premievolymen hos varutransportförsäkringen och personligt olycksfall ökar, medan premieinkomsten för fritidsbåtförsäkringen minskar något i förhållande till föregående år. RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 3. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Bolagets ledningssystem som varit certifierat enligt ISO 9001:2008 och den interna revisionsfunktionen utgör en integrerad del av bolagets riskhantering. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst om 38,8 (35,5) miljoner innebar en ökning med 3,2 miljoner från föregående år. Direktförsäkringen stod för 38,8 (35,5) miljoner och mottagen återförsäkring 0,03 (0,01) miljoner Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 71 % 72 % 73 % 80 % 89 % 77 % Driftskostnadsprocent 22 % 22 % 20 % 17 % 14 % 19 % Totalkostnadsprocent 93 % 95 % 94 % 97 % 103 % 96 % 2

4 Total premieinkomst Försäkrings AB Alandia Premieinkomst totalt Återf andel av premie ink totalt Premieinkomst egen andel Utbetalda ersättningar uppgick totalt till 29,0 (20,4) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och skrivs i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. och passagerarfartyg. Vidare har delar av den mycket konkurrenskraftiga kapacitet som funnits tillgänglig försvunnit eller skärpt sin underwriting vilket har lättat trycket på sänkta kaskopremier medan tilläggsintressena har varit fortsatt pressade. Alandia Marine har sett en fortsatt efterfrågan på att leda skadehantering och har fortsatt att utöka skadeserviceorganisationen och under året har ytterligare två skadereglerare rekryterats med placering i Mariehamn och i Helsingfors. Första halvåret 2012 präglades för Alandia Marine av ett antal storskador som främst har belastat Alandia Kaskos resultat. Dessa skador är uteslutande navigationsrelaterande och en följd av kontakt-, kollisionsskador samt grundstötningar. Sannolikt är dessa skador väl reserverade och vartefter att skadehanteringen fortskrider kan vi räkna med att reserver skrivs ner under Alandia Marine skall under 2013 fokusera våra skadepreventionsinsatser på just navigationsrelaterade haverier och bl.a. kommer vårt sjöförsäkringsseminarium 2013 ha tema Seafarer s fatigue Time to wake up?. Enhetens totala premieinkomst steg 2012 med 13,4 % till 35,1 (30,9) miljoner och antalet försäkrade fartyg per var 2661 (2259) till ett försäkringsvärde om (7.054) miljoner. Alandia är ledande assuradör för 56,9% av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 29,4 % finsk inklusive åländsk affär, 32,3 % svensk affär, 5,1 % baltisk affär, norsk affär 23,8 % och dansk affär 9,4 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som skrivs i Försäkringsaktiebolaget Alandia ökade 2012 med 15,6 % till 23,2 (20,1) miljoner. Ökningen kommer främst från nytt tonnage på den norska och danska marknaden. Affären omfattar i huvudsak svensk, norsk, dansk, och baltisk sjökaskoaffär samt P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring uppgick 2012 till drygt 52 %, av svensk sjökaskoförsäkring till 34 %, och uppskattas till c:a 15 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Tillväxten under 2012 kommer främst från de nya marknaderna, Norge och Danmark, där premieinkomsten ökat med ca 37,5 % från föregående år och där dessa bägge marknader tillsammans nu i premieinkomst mätt är större än Finland respektive Sverige och utgör 33,2 % av Alandia Marines totala premieinkomst. Marknaden har som helhet under 2012 präglats av kryssningsfartyget Costa Concordias totalhaveri utanför Giglio Island 13 januari 2012 och av ett antal andra storskador. Marknaden har under året varit stabil men hårdnande för vissa fartygstyper där speciellt återförsäkringsmarknaden sökt höjningar för kryssnings- 3

5 Premieinkomst i Försäkringsaktiebolaget Alandia uppläggningar och försäljningar. Tillväxten i antal kommer från det mindre tonnaget under 500 BT. Produkten har två större skadefall under året men visar ändå ett gott resultat. Vid årsskiftet var antalet försäkrade fartyg 805 (765) och beroende på fartygstyp, försäkrade upp till ett maximalt belopp om 75 miljoner. På grund av höjda ansvarsbegränsningsbelopp ökades produktens maximala försäkringssumma från till 150 miljoner. Båtförsäkring Båtförsäkring bedrivs under två varumärken (Alandia Båtförsäkring samt Alandia Venevakuutus) på fyra marknader, Sverige, Finland, Åland och Medelhavet. Större, beboeliga fritidbåtar är det segment vi i första hand riktar in oss på. finsk inkl åländsk affär norsk affär baltisk affär svensk affär dansk affär Småkasko Marknaden omfattar främst Sverige och Finland och avser kaskoförsäkringar för fartyg i kommersiell användning under 500 BT. Per var antalet försäkrade fartyg 1191 (1038) till ett försäkrat värde om 415,5 (365,5) miljoner. Vår genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 54,1 % och Alandia sköter skadehantering på 90,2 % av riskerna. Tillväxten kommer främst från den svenska marknaden där vår höjda profilering har haft fortsatt positiv effekt. Kasko Kaskoförsäkringar tecknas för fartyg över 500 BT och skrivs främst i Sverige, Norge, Danmark och i Baltikum. Per var antalet försäkrade fartyg 1313 (1094) till ett försäkringsvärde om 4.740,5 (4.232) miljoner. Tillväxten kommer främst från den norska och danska marknaden. Bolagets genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 14,2 % och Alandia Marine sköter skadehanteringen för 23,5 % av de försäkrade riskerna. P&I Alandia Marines P&I-facilitet, Alandia P&I, är en P&Iförsäkring med fast premie och begränsade villkor för den finska, svenska och baltiska marknaden och för tonnage upp till högst 5000 BT. Försäkringen är i första hand ett komplement för de fartyg som är kaskoförsäkrade hos Alandia Marine. Alandia P&I utvecklades under året gynnsamt i termer av försäkrade fartyg men premieinkomsten minskade något då det mer premieintensiva kusttonnaget fortfarande har en tung fraktmarknad vilket leder till Den ihållande lågkonjunkturen märks i försäljningen av nya fritidsbåtar som närmast varit obefintlig under verksamhetsåret. Detta och en ökande priskonkurrens resulterar i en svag utveckling hos försäkringsgrenen. Premieinkomsten för 2012 uppgick till 10,7 (10,8) miljoner. Positivt är dock att antalet försäkrade båtar ökar under året till (18 434) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 1,2 (1,2) miljarder. Goda skaderesultat, särskilt i den svenska marknaden, ligger ändå till grund för en god lönsamhet hos båtförsäkringsrörelsen under Åland Det övervägande antalet åländska fritidbåtar är försäkrade hos Alandia Båtförsäkring. Under året ökade vårt bestånd till 2843 (2765) försäkrade båtar, med ett sammanlagt försäkringsvärde om 56.7 miljoner. Ökningen i antal försäkrade objekt visar att vi fått förtroendet att försäkra de flesta nyinförskaffade båtar på Åland. Därmed befäster vi vår redan starka marknadsposition på Åland. Finland Den produkt som relativt sett visar den starkaste tillväxten är Alandia Venevakuutus. Trots svåra marknadsförutsättningar ökar beståndet försäkrade båtar med 17 % till 3486 (2 986) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 276,9 miljoner. Detta bekräftar att vårt varumärke och vårt serviceerbjudande är etablerat och känt i den finska fastlandsmarknaden. I slutet av året flyttade Alandia Venevakuutus till nya lokaler i Gräsviken i Helsingfors. Medelhavet Medelhavsprodukten har som målgrupp nordiska båtägare som med sina båtar färdas i, till eller från Medelhavet. Antalet försäkrade båtar i denna produkt uppgick under året till 305 (310) till ett försäkrat värde på 37,6 miljoner euro (38,1). Produktens utveckling har stagnerat och förklaras av hård konkurren, framför allt från internationella aktörer. 4

6 Skandinavien Antalet försäkrade båtar i denna produkt som i huvudsak omfattar den svenska marknaden, var under året i stort sett oförändrat, (12 373). Sammanlagt försäkringsvärde uppgick till 870 miljoner. Skadeutvecklingen har varit gynnsam under året och Alandia Båtförsäkring försvarar sin position som en av de ledande inom segmentet beboeliga båtar i den svenska marknaden. Alandia Transportförsäkring Försäkringsaktiebolaget Alandia tecknar transportförsäkringar på Åland, Finland, Baltikum och i Sverige. År 2012 uppgick premieinkomsten till 1,4 (1,3) miljoner. Bolagets målgrupp är små och medelstora företag och speditörer/transportörer. Genom att erbjuda kompetent underwriting och en hög servicenivå fortsätter vår positiva tillväxt på den svenska transportförsäkringsmarknaden. Genom strategiska samarbeten och breddat produktutbud kombinerat med ökat antal distributionskanaler tar Alandia Transportförsäkringar marknadsandelar utan att lönsamheten påverkas negativt. Marknadsförutsättningarna inom segmentet har under eurokrisen varit utmanande. Minskande transportvolymer kombinerat med överkapacitet i marknaden har under en rad år pressat transportförsäkringsmarknadens lönsamhet även om en allmän tendens är att marknaden håller på att stabiliseras. Verksamhetsgrenen uppvisar en fortsatt tydlig volymtillväxt och tidigare justeringar i grenens återförsäkringsstruktur har nu gett fullt genomslag vilket gett ett gott försäkringstekniskt bidrag. Skaderesultatet ligger på en branschmässigt bra nivå och kostnaderna hålls under kontroll genom att transportförsäkringen samutnyttjar infrastrukturen med båt- och marinavdelningarna vad gäller kontor, administration och återförsäkring. Alandia Personförsäkring Under varumärket Alandia Personförsäkring erbjuder bolaget privat olycksfallsförsäkring, olycksfalls- & sjukkostnadsförsäkring för barn och ungdom, samt reseförsäkring. Motsvarande belopp för dödsfallsersättning är 72,3 (77,9) miljoner. Alandia Personförsäkring är marknadsledande inom barn- & ungdomsförsäkringarna på den åländska marknaden. Av den totala premieinkomsten på privat olycksfall härrör 59 % av premierna från barn- & ungdomsförsäkringen. Av den totala premieinkomsten för reseförsäkring utgör 72 % av årsreseförsäkringar. Webbförsäljning av reseförsäkring fortsätter öka och målsättningen är att under 2013 kunna påbörja försäljning av produkten även på finska över webben i syfte att nå en större målgrupp. Från december infördes könsneutrala premier på nya heltids- och fritidsolycksfallsförsäkringar. Senast kommer även den gamla stocken av försäkringar att förnyas enligt könsneutrala premier. Detta är ett EU-direktiv som alla försäkringsbolag bör följa. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. Den i förhållande till moderbolaget större relativa andelen av avgiven premie enligt rating BBB förklaras av att en del av riskerna cederas till moderbolaget. Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas för ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkringspartners. Premieinkomsten under 2012 uppgick till 1,9 (1,6) miljoner. Antalet försäkringar uppgick till jämfört med (19 233) förra året. Bolaget har haft ett gynnsamt år speciellt på olycksfallssidan, där vi har varit förskonade från stora skador. Inom den privata olycksfallsförsäkringen har bolaget under 2012 en summa försäkrat belopp för invaliditetsersättningar på 830,4 (783,4) miljoner. Motsvarande belopp för dödsfallsersättningar är 74,1 (71,9) miljoner. För reseförsäkringens del är summan försäkrat belopp för invaliditetsersättning på 78,8 (83,2) miljoner. 5

7 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Fördelning av avgiven premie per S&P ratingklass 2012 AA- 2 % AA 19 % A+ 50 % BBB 17 % A- 5 % A 7 % DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 8,3 (7,5) miljoner före uppdelning på funktioner. När avskrivningar på inventarier och utgifter med lång verkningstid samt återförsäkringsprovisioner läggs till, och förvaltningsråds- och styrelsearvoden och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 4,3 (4,2) miljoner. Alandia-Bolagens personal, som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 106 (105) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Försäkrings Ab Alandias verksamhet beräknas ha varit i medeltal 50 (47) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 2,3 (3,1) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i klart mindre försäljningsvinster men också lägre återförda nedskrivningar och nedskrivningar jämfört med under år För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 72,4 (67,8) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 6,9 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av aktieplaceringar. De uppgick till 21,3 (17,5) miljoner. Masskuldebreven uppgick till 21,1 (15,5) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde var 13,0 (12,8) miljoner. De kontanta placeringarna uppgick till 14,1 (21,7) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 2,7 (0,0) miljoner. Avkastningen på aktieplaceringarna enligt gängse värde var 7,7 (-16,3) % under året. Avkastningen är klart positiv totalt sett och påverkas positivt av bra avkastning på de noterade aktierna globalt sett men belastas av en negativ avkastning i de lokala börsnoterade företagen. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 9,7 (4,1) %. Masskuldebrevens avkastning var mycket bra under året på grund av kraftigt minskande kreditmarginaler för såväl de så kallade High Yield obligationerna som för de bättre klassificerade Investment Grade obligationerna. Även obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna hade en bra avkastning. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 4,9 (6,2) %. ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Ansvarsskuld (premie- & ers. ansvar) 250,00 % 200,00 % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 0,00 % Solvenskapital i % av totala ansvarsskulden 6

8 UTSIKTER FÖR 2013 Den djupa lågkonjunktur som tyngt sjöfarten sedan 2008 fortsatte under Bunkerpriserna ligger fortsatt på en mycket hög nivå och är den faktor som starkast påverkar rederiernas lönsamhet. Fraktraterna har rent allmänt inte rört sig uppåt under 2012 och låga lastvolymer kombinerat med ett överskott av tonnage gör att någon snabb återhämtning hos branschen inte kan påräknas. Den svaga sjöfartskonjunkturen och de statsfinansiella problem som EU-området tampas med kommer att fortsätta påverka investeringsklimatet inom sjöfarten även under Nyförsäljningen av fritidsbåtar var svag eller obefintlig under Lågkonjunkturen fortsätter tynga fritidsbåtssektorn och utsikterna för 2013 är inte särskilt optimistiska bland båthandlarna. Bolaget budgeterar ändå med en viss försäljningsökning under 2013, dels beroende på ökande marknadsandel i Finland, och dels på grund av en utökad regional närvaro i Sverige. Lönsamheten hos varutransportförsäkringen ligger på en stabil nivå och volymerna förväntas fortsätta växa under Vi räknar vi med något stigande transportvolymer inom vårt marknadsområde, samtidigt som vi under året planerar för ökat produktutbud och breddade marknadsområden. Bolaget budgeterar för fortsatt ökade försäljningsvolymer inom personförsäkringar för Efterfrågan på privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar fortsätter öka samtidigt som bolaget genom sin distribution av reseförsäkring över internet når en allt bredare kundkrets. Från och med 1 januari 2013 har bolaget flyttat in i nya lokaler i Gräsviken i Helsingfors. Detta för att befästa och utveckla sin position i Finland inom Marin-, Fritidsbåts-, och Hamnförsäkring. En strategisk allians har etablerats med Skuld P&I i syfte att utveckla bolagets kompetens inom redaransvarsförsäkring (P&I) och för att förstärka närvaron av Skuld P&I i den Finska marknaden. I och med detta avslutas bolagets representation på Åland för Gard P&I. Vi riktar ett varmt tack till Gard P&I för ett värdefullt och uppskattat samarbete över åren. följd att aktiekurserna har stigit relativt kraftigt på framförallt de utvecklade marknaderna i Norden, Europa och USA men också på tillväxtmarknaderna har vi sett en positiv utveckling. De låga riskfria räntor som sågs under slutet av 2012 har vänt upp en aning men fortfarande finns en betydande uppgångspotential i dessa. Riskpremierna för High Yield obligationer har fortsatt att minska kraftigt då investerarna söker avkastning. Motsvarande minskning har inte setts bland Investment Grade obligationerna. Valutakurserna har under inledningen av året varit förhållandevis volatila och det finns en uppenbar risk att de globalt sett största centralbankerna kommer att fortsätta sin lösa penningpolitik vilket kan få till följd ytterligare volatilitet under året. Vår syn är att de obefintliga eller negativa realräntorna kommer att flytta kapital från räntemarknaderna till mer riskutsatta tillgångsslag under året. Risken finns, om inte de reala ekonomierna fortsätter sin återhämtning, att detta kan skapa utmanande värderingsnivåer på aktiemarknaderna om vi får se högre nominella räntor. Sammantaget ser vi att aktiemarknaden har goda förutsättningar att ge en bra avkastning under året medan avkastningen för räntemarknaderna sannolikt blir låg eller negativ. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Dan Mikkola, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann-Marie Åström, Laura Langh-Lagerlöf, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 14 protokollförda möten under året. Under inledningen av 2013 har kapitalflödena varit relativt starka till aktiemarknaderna. Detta har fått till 7

9 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Resultaträkning Försäkrings Ab Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Driftskostnader 3, Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga kostnader intäkter sammanlagt Vinst (förlust) efter extraordinära poster/ Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

10 2.2 Balansräkning BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkrings Ab Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1) Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintr.företag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Försäkrings Ab Alandia Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Av återförsäkringsrörelsverksamhet Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Finansieringsanalys FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Försäkrings Ab Alandia Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraord. poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 2.4 Noter till resultaträkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Not 1 Premieinkomst från skade-och livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Från en EES-stat Från övriga stater Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar Premieskatt Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Ränteintäkter Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital 0 5 Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Betalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD, styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal 4 4 Säljpersonal Fastighetspersonal 0 0 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster 0 0 Köpta tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag för återförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares andel Försäkrings-tekniskt bidrag före placeringsverksamhetens nettointäkter Lagstadgat 12 olycksfall Idrottsutövares 12 olycksfall Övriga olycksfall och sjukdom Motorfordons- 12 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 12 0 garantiavgiftsposten Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 2.5 Noter till balansräkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och Fastigheter och fastighetsaktier fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

18 Not 10 Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Minskningar Dispositionsfond Överkursfond Överkursfond Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst/förlust Fonder enligt bolagsordningen Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt Not 11. Fel i premieansvaret 2011 I premieansvaret på transoprtförsäkring upptäcktes ett fel på ,46 euro per Korrigeringen har gjorts under 2012 och medförde då en en negativ resultatpåverkan. 17

19 2.6 Övriga noter NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutsdispositioner * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen * Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp % 84 % 74 % Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premieintäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 257 % 247 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 185 % 179 % 18

20 Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premieintäkter Ersättningskostnader Driftskostnader Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller rörelseförlust Förändring i utjämningsbeloppet Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatter och andra direkta skatter Bokslutsdispositioner Räkenskapsperiodens vinst eller förlust FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BOKFÖRINGS- MARKNADS- BOKFÖRINGS- VÄRDE VÄRDE VÄRDE MARKNADS- VÄRDE GARANTIANDELAR Moderbolaget, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Sammanlagt FASTIGHETER BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE INVESTERINGSTILLGÅNGAR Sjölejonet 2, Ålandsvägen Ålandsvägen Ålandsvägen Hamngatan Sammanlagt

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

BOKSLUT 2010. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia

BOKSLUT 2010. Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia BOKSLUT 2010 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer