FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR BOKSLUTSUPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ÖVRIGA NOTER NYCKELTAL SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 23 3 RISKER OCH RISKHANTERING 27 4 REDOVISNINGSPRINCIPER 30 5 STYRELSENS FÖRSLAG 32 6 REVISIONSBERÄTTELSE 33 7 FÖRVALTNINGSRÅDETS YTTRANDE 34 8 FÖRVALTANDE ORGAN 35

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 ALLMÄNT 2012 utgjorde Försäkringsaktiebolaget Alandias sextiofemte verksamhetsår. Bolaget ingår i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolags koncern. Bolaget inriktar sin verksamhet på fartygs-, fritidsbåts- och varutransportförsäkring, samt på olycksfalls-, sjukkostnads- och reseförsäkringar. En betydande del av bolagets verksamhet bedrivs som gränsöverskridande verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och i de Baltiska staterna. På basen av publik information har kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s tilldelat bolaget kreditbetyget BBB. Ersättningskostnaderna stiger jämfört med föregående år. Ökningen har sin grund i flera större skador som drabbade fartygsförsäkringsportföljen under årets sex första månader. Placeringstillgångarnas avkastning till gängse värde uppgick till 6,1 (-1,9) %. Försäkringstekniskt bidrag uppgår till -4,1 (-3,6) miljoner, varav 5,5 (4,6) miljoner går in i utjämningsreserven. Skadeprocenten för året minskade till 71,1 (72,5) och driftskostnadsprocenten minskar något tack vare ökade erhållna provisioner och vinstandelar från återförsäkrarna 21,8 (22,2). Totalkostnadsprocenten uppgick till 92,9 (94,7). RESULTAT 2012 Försäkringsaktiebolaget Alandias totalresultat (rörelseresultat samt förändring i värderingsdifferens) för år 2012 utgjorde +2,9 (-0,2) miljoner. Bolagets solvens har stärkts något och risktäckningskapaciteten uttryckt i procent utgör 257 (247). Årets omsättning uppgick till 41,7 (40,6) miljoner och det bokförda resultatet till -1,5 (- 0,08) miljoner. Verksamhetsårets resultat hos försäkringsrörelsen är acceptabelt. Premieinkomsten ökar till 38,8 (35,5) miljoner, och förklaras främst av en fortsatt volymökning i bolagets sjökaskoaffär till följd av ökande andelar i de Norska och Danska marknaderna. Premievolymen hos varutransportförsäkringen och personligt olycksfall ökar, medan premieinkomsten för fritidsbåtförsäkringen minskar något i förhållande till föregående år. RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 3. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Bolagets ledningssystem som varit certifierat enligt ISO 9001:2008 och den interna revisionsfunktionen utgör en integrerad del av bolagets riskhantering. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst om 38,8 (35,5) miljoner innebar en ökning med 3,2 miljoner från föregående år. Direktförsäkringen stod för 38,8 (35,5) miljoner och mottagen återförsäkring 0,03 (0,01) miljoner Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 71 % 72 % 73 % 80 % 89 % 77 % Driftskostnadsprocent 22 % 22 % 20 % 17 % 14 % 19 % Totalkostnadsprocent 93 % 95 % 94 % 97 % 103 % 96 % 2

4 Total premieinkomst Försäkrings AB Alandia Premieinkomst totalt Återf andel av premie ink totalt Premieinkomst egen andel Utbetalda ersättningar uppgick totalt till 29,0 (20,4) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och skrivs i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. och passagerarfartyg. Vidare har delar av den mycket konkurrenskraftiga kapacitet som funnits tillgänglig försvunnit eller skärpt sin underwriting vilket har lättat trycket på sänkta kaskopremier medan tilläggsintressena har varit fortsatt pressade. Alandia Marine har sett en fortsatt efterfrågan på att leda skadehantering och har fortsatt att utöka skadeserviceorganisationen och under året har ytterligare två skadereglerare rekryterats med placering i Mariehamn och i Helsingfors. Första halvåret 2012 präglades för Alandia Marine av ett antal storskador som främst har belastat Alandia Kaskos resultat. Dessa skador är uteslutande navigationsrelaterande och en följd av kontakt-, kollisionsskador samt grundstötningar. Sannolikt är dessa skador väl reserverade och vartefter att skadehanteringen fortskrider kan vi räkna med att reserver skrivs ner under Alandia Marine skall under 2013 fokusera våra skadepreventionsinsatser på just navigationsrelaterade haverier och bl.a. kommer vårt sjöförsäkringsseminarium 2013 ha tema Seafarer s fatigue Time to wake up?. Enhetens totala premieinkomst steg 2012 med 13,4 % till 35,1 (30,9) miljoner och antalet försäkrade fartyg per var 2661 (2259) till ett försäkringsvärde om (7.054) miljoner. Alandia är ledande assuradör för 56,9% av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 29,4 % finsk inklusive åländsk affär, 32,3 % svensk affär, 5,1 % baltisk affär, norsk affär 23,8 % och dansk affär 9,4 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som skrivs i Försäkringsaktiebolaget Alandia ökade 2012 med 15,6 % till 23,2 (20,1) miljoner. Ökningen kommer främst från nytt tonnage på den norska och danska marknaden. Affären omfattar i huvudsak svensk, norsk, dansk, och baltisk sjökaskoaffär samt P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring uppgick 2012 till drygt 52 %, av svensk sjökaskoförsäkring till 34 %, och uppskattas till c:a 15 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Tillväxten under 2012 kommer främst från de nya marknaderna, Norge och Danmark, där premieinkomsten ökat med ca 37,5 % från föregående år och där dessa bägge marknader tillsammans nu i premieinkomst mätt är större än Finland respektive Sverige och utgör 33,2 % av Alandia Marines totala premieinkomst. Marknaden har som helhet under 2012 präglats av kryssningsfartyget Costa Concordias totalhaveri utanför Giglio Island 13 januari 2012 och av ett antal andra storskador. Marknaden har under året varit stabil men hårdnande för vissa fartygstyper där speciellt återförsäkringsmarknaden sökt höjningar för kryssnings- 3

5 Premieinkomst i Försäkringsaktiebolaget Alandia uppläggningar och försäljningar. Tillväxten i antal kommer från det mindre tonnaget under 500 BT. Produkten har två större skadefall under året men visar ändå ett gott resultat. Vid årsskiftet var antalet försäkrade fartyg 805 (765) och beroende på fartygstyp, försäkrade upp till ett maximalt belopp om 75 miljoner. På grund av höjda ansvarsbegränsningsbelopp ökades produktens maximala försäkringssumma från till 150 miljoner. Båtförsäkring Båtförsäkring bedrivs under två varumärken (Alandia Båtförsäkring samt Alandia Venevakuutus) på fyra marknader, Sverige, Finland, Åland och Medelhavet. Större, beboeliga fritidbåtar är det segment vi i första hand riktar in oss på. finsk inkl åländsk affär norsk affär baltisk affär svensk affär dansk affär Småkasko Marknaden omfattar främst Sverige och Finland och avser kaskoförsäkringar för fartyg i kommersiell användning under 500 BT. Per var antalet försäkrade fartyg 1191 (1038) till ett försäkrat värde om 415,5 (365,5) miljoner. Vår genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 54,1 % och Alandia sköter skadehantering på 90,2 % av riskerna. Tillväxten kommer främst från den svenska marknaden där vår höjda profilering har haft fortsatt positiv effekt. Kasko Kaskoförsäkringar tecknas för fartyg över 500 BT och skrivs främst i Sverige, Norge, Danmark och i Baltikum. Per var antalet försäkrade fartyg 1313 (1094) till ett försäkringsvärde om 4.740,5 (4.232) miljoner. Tillväxten kommer främst från den norska och danska marknaden. Bolagets genomsnittsandel av försäkringsrisken uppgick till 14,2 % och Alandia Marine sköter skadehanteringen för 23,5 % av de försäkrade riskerna. P&I Alandia Marines P&I-facilitet, Alandia P&I, är en P&Iförsäkring med fast premie och begränsade villkor för den finska, svenska och baltiska marknaden och för tonnage upp till högst 5000 BT. Försäkringen är i första hand ett komplement för de fartyg som är kaskoförsäkrade hos Alandia Marine. Alandia P&I utvecklades under året gynnsamt i termer av försäkrade fartyg men premieinkomsten minskade något då det mer premieintensiva kusttonnaget fortfarande har en tung fraktmarknad vilket leder till Den ihållande lågkonjunkturen märks i försäljningen av nya fritidsbåtar som närmast varit obefintlig under verksamhetsåret. Detta och en ökande priskonkurrens resulterar i en svag utveckling hos försäkringsgrenen. Premieinkomsten för 2012 uppgick till 10,7 (10,8) miljoner. Positivt är dock att antalet försäkrade båtar ökar under året till (18 434) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 1,2 (1,2) miljarder. Goda skaderesultat, särskilt i den svenska marknaden, ligger ändå till grund för en god lönsamhet hos båtförsäkringsrörelsen under Åland Det övervägande antalet åländska fritidbåtar är försäkrade hos Alandia Båtförsäkring. Under året ökade vårt bestånd till 2843 (2765) försäkrade båtar, med ett sammanlagt försäkringsvärde om 56.7 miljoner. Ökningen i antal försäkrade objekt visar att vi fått förtroendet att försäkra de flesta nyinförskaffade båtar på Åland. Därmed befäster vi vår redan starka marknadsposition på Åland. Finland Den produkt som relativt sett visar den starkaste tillväxten är Alandia Venevakuutus. Trots svåra marknadsförutsättningar ökar beståndet försäkrade båtar med 17 % till 3486 (2 986) till ett sammanlagt försäkringsvärde om 276,9 miljoner. Detta bekräftar att vårt varumärke och vårt serviceerbjudande är etablerat och känt i den finska fastlandsmarknaden. I slutet av året flyttade Alandia Venevakuutus till nya lokaler i Gräsviken i Helsingfors. Medelhavet Medelhavsprodukten har som målgrupp nordiska båtägare som med sina båtar färdas i, till eller från Medelhavet. Antalet försäkrade båtar i denna produkt uppgick under året till 305 (310) till ett försäkrat värde på 37,6 miljoner euro (38,1). Produktens utveckling har stagnerat och förklaras av hård konkurren, framför allt från internationella aktörer. 4

6 Skandinavien Antalet försäkrade båtar i denna produkt som i huvudsak omfattar den svenska marknaden, var under året i stort sett oförändrat, (12 373). Sammanlagt försäkringsvärde uppgick till 870 miljoner. Skadeutvecklingen har varit gynnsam under året och Alandia Båtförsäkring försvarar sin position som en av de ledande inom segmentet beboeliga båtar i den svenska marknaden. Alandia Transportförsäkring Försäkringsaktiebolaget Alandia tecknar transportförsäkringar på Åland, Finland, Baltikum och i Sverige. År 2012 uppgick premieinkomsten till 1,4 (1,3) miljoner. Bolagets målgrupp är små och medelstora företag och speditörer/transportörer. Genom att erbjuda kompetent underwriting och en hög servicenivå fortsätter vår positiva tillväxt på den svenska transportförsäkringsmarknaden. Genom strategiska samarbeten och breddat produktutbud kombinerat med ökat antal distributionskanaler tar Alandia Transportförsäkringar marknadsandelar utan att lönsamheten påverkas negativt. Marknadsförutsättningarna inom segmentet har under eurokrisen varit utmanande. Minskande transportvolymer kombinerat med överkapacitet i marknaden har under en rad år pressat transportförsäkringsmarknadens lönsamhet även om en allmän tendens är att marknaden håller på att stabiliseras. Verksamhetsgrenen uppvisar en fortsatt tydlig volymtillväxt och tidigare justeringar i grenens återförsäkringsstruktur har nu gett fullt genomslag vilket gett ett gott försäkringstekniskt bidrag. Skaderesultatet ligger på en branschmässigt bra nivå och kostnaderna hålls under kontroll genom att transportförsäkringen samutnyttjar infrastrukturen med båt- och marinavdelningarna vad gäller kontor, administration och återförsäkring. Alandia Personförsäkring Under varumärket Alandia Personförsäkring erbjuder bolaget privat olycksfallsförsäkring, olycksfalls- & sjukkostnadsförsäkring för barn och ungdom, samt reseförsäkring. Motsvarande belopp för dödsfallsersättning är 72,3 (77,9) miljoner. Alandia Personförsäkring är marknadsledande inom barn- & ungdomsförsäkringarna på den åländska marknaden. Av den totala premieinkomsten på privat olycksfall härrör 59 % av premierna från barn- & ungdomsförsäkringen. Av den totala premieinkomsten för reseförsäkring utgör 72 % av årsreseförsäkringar. Webbförsäljning av reseförsäkring fortsätter öka och målsättningen är att under 2013 kunna påbörja försäljning av produkten även på finska över webben i syfte att nå en större målgrupp. Från december infördes könsneutrala premier på nya heltids- och fritidsolycksfallsförsäkringar. Senast kommer även den gamla stocken av försäkringar att förnyas enligt könsneutrala premier. Detta är ett EU-direktiv som alla försäkringsbolag bör följa. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. Den i förhållande till moderbolaget större relativa andelen av avgiven premie enligt rating BBB förklaras av att en del av riskerna cederas till moderbolaget. Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas för ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkringspartners. Premieinkomsten under 2012 uppgick till 1,9 (1,6) miljoner. Antalet försäkringar uppgick till jämfört med (19 233) förra året. Bolaget har haft ett gynnsamt år speciellt på olycksfallssidan, där vi har varit förskonade från stora skador. Inom den privata olycksfallsförsäkringen har bolaget under 2012 en summa försäkrat belopp för invaliditetsersättningar på 830,4 (783,4) miljoner. Motsvarande belopp för dödsfallsersättningar är 74,1 (71,9) miljoner. För reseförsäkringens del är summan försäkrat belopp för invaliditetsersättning på 78,8 (83,2) miljoner. 5

7 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA Fördelning av avgiven premie per S&P ratingklass 2012 AA- 2 % AA 19 % A+ 50 % BBB 17 % A- 5 % A 7 % DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 8,3 (7,5) miljoner före uppdelning på funktioner. När avskrivningar på inventarier och utgifter med lång verkningstid samt återförsäkringsprovisioner läggs till, och förvaltningsråds- och styrelsearvoden och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 4,3 (4,2) miljoner. Alandia-Bolagens personal, som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 106 (105) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Försäkrings Ab Alandias verksamhet beräknas ha varit i medeltal 50 (47) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 2,3 (3,1) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i klart mindre försäljningsvinster men också lägre återförda nedskrivningar och nedskrivningar jämfört med under år För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 72,4 (67,8) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 6,9 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av aktieplaceringar. De uppgick till 21,3 (17,5) miljoner. Masskuldebreven uppgick till 21,1 (15,5) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde var 13,0 (12,8) miljoner. De kontanta placeringarna uppgick till 14,1 (21,7) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 2,7 (0,0) miljoner. Avkastningen på aktieplaceringarna enligt gängse värde var 7,7 (-16,3) % under året. Avkastningen är klart positiv totalt sett och påverkas positivt av bra avkastning på de noterade aktierna globalt sett men belastas av en negativ avkastning i de lokala börsnoterade företagen. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 9,7 (4,1) %. Masskuldebrevens avkastning var mycket bra under året på grund av kraftigt minskande kreditmarginaler för såväl de så kallade High Yield obligationerna som för de bättre klassificerade Investment Grade obligationerna. Även obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna hade en bra avkastning. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 4,9 (6,2) %. ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Ansvarsskuld (premie- & ers. ansvar) 250,00 % 200,00 % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 0,00 % Solvenskapital i % av totala ansvarsskulden 6

8 UTSIKTER FÖR 2013 Den djupa lågkonjunktur som tyngt sjöfarten sedan 2008 fortsatte under Bunkerpriserna ligger fortsatt på en mycket hög nivå och är den faktor som starkast påverkar rederiernas lönsamhet. Fraktraterna har rent allmänt inte rört sig uppåt under 2012 och låga lastvolymer kombinerat med ett överskott av tonnage gör att någon snabb återhämtning hos branschen inte kan påräknas. Den svaga sjöfartskonjunkturen och de statsfinansiella problem som EU-området tampas med kommer att fortsätta påverka investeringsklimatet inom sjöfarten även under Nyförsäljningen av fritidsbåtar var svag eller obefintlig under Lågkonjunkturen fortsätter tynga fritidsbåtssektorn och utsikterna för 2013 är inte särskilt optimistiska bland båthandlarna. Bolaget budgeterar ändå med en viss försäljningsökning under 2013, dels beroende på ökande marknadsandel i Finland, och dels på grund av en utökad regional närvaro i Sverige. Lönsamheten hos varutransportförsäkringen ligger på en stabil nivå och volymerna förväntas fortsätta växa under Vi räknar vi med något stigande transportvolymer inom vårt marknadsområde, samtidigt som vi under året planerar för ökat produktutbud och breddade marknadsområden. Bolaget budgeterar för fortsatt ökade försäljningsvolymer inom personförsäkringar för Efterfrågan på privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar fortsätter öka samtidigt som bolaget genom sin distribution av reseförsäkring över internet når en allt bredare kundkrets. Från och med 1 januari 2013 har bolaget flyttat in i nya lokaler i Gräsviken i Helsingfors. Detta för att befästa och utveckla sin position i Finland inom Marin-, Fritidsbåts-, och Hamnförsäkring. En strategisk allians har etablerats med Skuld P&I i syfte att utveckla bolagets kompetens inom redaransvarsförsäkring (P&I) och för att förstärka närvaron av Skuld P&I i den Finska marknaden. I och med detta avslutas bolagets representation på Åland för Gard P&I. Vi riktar ett varmt tack till Gard P&I för ett värdefullt och uppskattat samarbete över åren. följd att aktiekurserna har stigit relativt kraftigt på framförallt de utvecklade marknaderna i Norden, Europa och USA men också på tillväxtmarknaderna har vi sett en positiv utveckling. De låga riskfria räntor som sågs under slutet av 2012 har vänt upp en aning men fortfarande finns en betydande uppgångspotential i dessa. Riskpremierna för High Yield obligationer har fortsatt att minska kraftigt då investerarna söker avkastning. Motsvarande minskning har inte setts bland Investment Grade obligationerna. Valutakurserna har under inledningen av året varit förhållandevis volatila och det finns en uppenbar risk att de globalt sett största centralbankerna kommer att fortsätta sin lösa penningpolitik vilket kan få till följd ytterligare volatilitet under året. Vår syn är att de obefintliga eller negativa realräntorna kommer att flytta kapital från räntemarknaderna till mer riskutsatta tillgångsslag under året. Risken finns, om inte de reala ekonomierna fortsätter sin återhämtning, att detta kan skapa utmanande värderingsnivåer på aktiemarknaderna om vi får se högre nominella räntor. Sammantaget ser vi att aktiemarknaden har goda förutsättningar att ge en bra avkastning under året medan avkastningen för räntemarknaderna sannolikt blir låg eller negativ. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Dan Mikkola, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann-Marie Åström, Laura Langh-Lagerlöf, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 14 protokollförda möten under året. Under inledningen av 2013 har kapitalflödena varit relativt starka till aktiemarknaderna. Detta har fått till 7

9 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Resultaträkning Försäkrings Ab Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Driftskostnader 3, Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga kostnader intäkter sammanlagt Vinst (förlust) efter extraordinära poster/ Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

10 2.2 Balansräkning BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkrings Ab Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 1) Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintr.företag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Försäkrings Ab Alandia Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Av återförsäkringsrörelsverksamhet Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Finansieringsanalys FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Försäkrings Ab Alandia Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraord. poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

13 2.4 Noter till resultaträkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Not 1 Premieinkomst från skade-och livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Från en EES-stat Från övriga stater Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Kreditförluster på premiefordringar Premieskatt Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i företag inom samma koncern Ränteintäkter Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital 0 5 Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Betalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD, styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal 4 4 Säljpersonal Fastighetspersonal 0 0 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster 0 0 Köpta tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag för återförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares andel Försäkrings-tekniskt bidrag före placeringsverksamhetens nettointäkter Lagstadgat 12 olycksfall Idrottsutövares 12 olycksfall Övriga olycksfall och sjukdom Motorfordons- 12 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 12 0 garantiavgiftsposten Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 2.5 Noter till balansräkningen FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2012 Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och Fastigheter och fastighetsaktier fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

18 Not 10 Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Minskningar Dispositionsfond Överkursfond Överkursfond Uppskrivningsfond Uppskrivningsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst/förlust Fonder enligt bolagsordningen Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt Not 11. Fel i premieansvaret 2011 I premieansvaret på transoprtförsäkring upptäcktes ett fel på ,46 euro per Korrigeringen har gjorts under 2012 och medförde då en en negativ resultatpåverkan. 17

19 2.6 Övriga noter NOTER OM SOLVENS Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutsdispositioner * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen * Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Utjämningsbeloppet i proportion till fullt belopp % 84 % 74 % Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premieintäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 257 % 247 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 185 % 179 % 18

20 Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premieintäkter Ersättningskostnader Driftskostnader Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller rörelseförlust Förändring i utjämningsbeloppet Vinst eller förlust före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatter och andra direkta skatter Bokslutsdispositioner Räkenskapsperiodens vinst eller förlust FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BOKFÖRINGS- MARKNADS- BOKFÖRINGS- VÄRDE VÄRDE VÄRDE MARKNADS- VÄRDE GARANTIANDELAR Moderbolaget, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Sammanlagt FASTIGHETER BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE INVESTERINGSTILLGÅNGAR Sjölejonet 2, Ålandsvägen Ålandsvägen Ålandsvägen Hamngatan Sammanlagt

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2013 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling.

Läs mer