Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007"

Transkript

1 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké

2 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/ /2006 Ränteintäkter Ränteintäkter från utlåning Räntestöd som styrts till kunder Ränteintäkter från export- och specialgarantiverksamheten Ränteintäkter från borgenfordringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övrigt räntestöd RÄNTENETTO Provisionsintäkter och -kostnader netto 9) Vinst/ förluster för poster som redovisas till verkligt värde 8) Placeringsintäkter Fordringsbevis 0 0 Aktier och andelar Förvaltningsfastigheter Andel av intresseföretagens resultat Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Ersättningar till anställda Löner och arvoden Lönebikostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Nedskrivningar Lånefordringar och garantier 2) Kreditförlustsersättning från staten Exportgaranti och specialgarantiverksamheten RÖRELSERESULTAT Inkomstskatter Periodens skattekostnader Uppskjutna skatter PERIODENS VINST Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoriteten

3 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Kontanta medel 0 0 Fordringar på kreditinstitut Fordringar på andra kunder Lånefordringar Garantifordringar Fordringar för export- och specialgarantiverksamheten Placeringstillgångar Fordringsbevis Placeringar i ägarintresseföretag Andra aktier och andelar Förvaltningsfastigheter Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Fastigheter Övriga materiella tillgångar Övriga tillgångar Kreditförlustfordringar från staten Övriga Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Skulder till kreditinstitut 4) Skulder till samfund 4) Emitterade skuldebrev 4) Derivatinstrument 3) Avsättningar Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kapitallån Skatteskulder SUMMA SKULDER EGET KAPITAL Aktieägarnas andel av eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fond för verkligt värde Fria fonder Fond för inhemskt verksamhet Fond för exporgaranti- och specialborgensverksamhet Övriga fonder Balanserad vinst Minoritetens andel av eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 7. Avstämning av eget kapital per och resultatet för perioden Avstämning av eget kapital per Eget kapital i enlighet med FAS Effekter av övergång till IFRS IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering IAS 38 Immateriella tillgångar 749 IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statligt stöd IAS 19 Ersättningar till anställda IAS 12 Inkomstskatter Eget kapital i enlighet med IFRS Avstämning av resultatet Periodens resultat FAS Effekter av övergång till IFRS IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering -156 IAS 38 Immateriella tillgångar -139 Resultatet för perioden IFRS

5 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare Fond för Fond Fond exportgaranti- och Balanserade Summa Aktie- Överkurs- Reserv- för verkligt för inhemsk specialgaranti- Övriga vinstmedel inkl Minoritets- eget Teur kapital fond fond värde verksamhet verksamhet fonder årets resultat Totalt andel kapital Eget kapital Finansiella tillgångar som kan säljas - förändring av verkligt värde Övriga poster redovisade mot balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa intäkter och utgifter under perioden Överföringar till reservfond Överföringar mellan fonder Utdelning av dividender Eget Kapital Eget kapital Finansiella tillgångar som kan säljas - förändring av verkligt värde beloppet överfört till resultaträkningen Övriga poster redovisade mot balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa intäkter och utgifter under perioden Överföring till fonderna Utdelning av dividender Eget Kapital

6 Kassaflödesanalys för koncernen Teur 1-6/ /2006 Den löpande verksamheten Uttag av beviljade lån Återbetalning av lånefordringar Gjorda investeringar Överlåtelsevinster från investeringar Erhållna räntor Betalda räntor Erhållna räntestöd Erhållna provisionsintäkter Erhållna betalningar på övriga rörelseintäkter Betalningar av rörelsekostnader Betalda ersättningar Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten (A) Investeringsverksamheten Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringar i övriga placeringar Överlåtelseintäkter från övriga placeringar Erhållna utdelningar från investeringar Kassaflöden från investeringsverksamheten (B) Finansieringsverksamheten Avgiftsbelagd emission 0 0 Uttag av lån Återbetalning av lån Betalningarna på derviatinstrument Kassaflöden från finsieringsverksamheten Förändring av kassaflöden ( A+B+C) ökning (+)/minskning (-) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

7 Noter till redovisningen Redovisningsprinciper Finnveras delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapporter -standarden såsom den har godkänts av EU. Eftersom Finnvera är emittent av skuldebrev som är föremål för offentligt handel har bokslut upprätts i enlighet med IFRS-standarder från och med Om övergången till IFRS har en kommuniké givits per XX.XX.XXXX. Den är tillgänglig på bolagets hemsidor 1. Segmentsrapportering Segmentrapportering i Finnvera baserar sig på bolagets interna indelning i affärsområden och på basen av organisationsstrukturen. I Koncernbokslutet har transaktioner samt fordringar och skulder mellan segmenten eliminerats. KONCERNENS RESULTAT, TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT SEGMENT Tur Tillväxt- och Kapital- Mikro- Regional internationaliserings- Export- placeringsfinansiering finansiering finansiering finansiering verksamhet Elimineringar Totalt Räntenetto Provisionsnetto Nedskrivningar, garanti- och borgenförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Fordringar från allmänheten och kunder Summa tillgångar Summa skulder KONCERNENS RESULTAT, TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIG SEGMENT Teur Tillväxt- och Kapital- Mikro- Regional internationaliserings- Export- placeringsfinansiering finansiering finansiering finansiering verksamhet Elimineringar Totalt Räntenetto Provisionsnetto Nedskrivningar, garanti- och borgenförluster Verksamhetskostnader* Avskrivningar Övriga kostnader** Rörelseresultat Fordringar från allmänheten och kunder Summa tillgångar Summa skulder *) Verksamhetskostnader = Administrationskostnader + övriga rörelsekostnader - avskrivningar **) Vinster/förluster för tillgångar värderade till verkligt värde +placeringsverksamhetens nettointäkter + affärsverksamhetens övriga intäkter

8 2. NEDSKRIVNING AV FORDRINGAR, BORGENS- OCH GARANTIFÖRLUSTER Krediter och övriga fordringar nedskrivs, när det föreligger objektiva bevis som tyder på att värdet av tillgångarna har minskat. Objektivt bevis på kundens förmåga att klara av sina förpliktelser baserar sig på kundernas riskklassifiering samt bolagets erfarenhet och ledningens bedömning om betalningsstöringars inverkan på återvinning av lånefordringar. Beräkningsgrunder för nedskrivningar har preciserats under 2007 och redovisade kredit- och borgenförluster för första halvårsperioden var tusen euro euro. 3. DERIVATINSTRUMENT 6/ /2006 Avtals-/ Verkligt värde Avtals-/ Verkligt värde nominellt Fordringar Skulder nominellt Fordringar Skulder värde värde Räntederivat Valutaderivat Summa derivat Derivatinstrumenten säkrar inlåningen. Derivatinstrumenten samt de underliggande skulderna har redovisast till verkilgt värde och värdeförändringarna har redovisats i resultaträkningen (Fair value option). 4. FÖRÄNDRINGAR I SKULDER Skulder till kreditinstitut och övriga samfund Nominellt Bokförings- Nominell- Effektiv- Förfallodag värde värde ränta räntan Bokföringsvärde Lyfta lån Återbetalningar Förändringar i verkligt värde Bokföringsvärde Till allmänheten emitterade skuldebrev Nominellt Bokförings- Nominell Effektiv- Förfallodag värde värde ränta räntan Bokföringsvärde Emitterade skuldebrev ,9 4, ,9 4, Återbetalningar 0 0 Förändringar i verkligt värde 576 Bokföringsvärde Inlåning har värderats till verkligt värde, när den har skyddats med derivatinstrument ( Fair value option). Kapitallån Bokföringsvärde EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN 6/ /2006 Åtaganden utanför balansräkningen Borgen Export- och specialgarantiers totalansvar , ,0 Bindande finansieringslöften UPPGIFTER OM NÄRSTÅENDE Affärsverksamhet med statliga bolag (Statsbolag och intresseföretag med Finansierings Inköp av tjänster Låne Borgensminst 20% ägoandel) intäkter saldo saldo NYCKELTAL OCH BERÄKNINGSGRUNDERNA FÖR NYCKELTALEN Soliditet % 29,1 27,5 Kapitaltäckningsgrad 17,7 17,4

9 Förhållande kostnader - intäkter 0,4 0,4 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen eget kapital + minoritetsandel + ackumuleradce bokslutsdispositioner Soliditet % minskad med latenta skatter * 100 Balansens slutsumma Kapitaltäckningsgrad Har beräknats i enlighet med Finansinspektionens föreskrift no förvaltningskostnader + avskrivningar och nedskirvningar för immateriella och materiella tillgångar + affärsverksahetens övriga kostnader Förhållande kostnader - intäkter räntenetto+ intäkter för placeringar + provisionsnetto + nettointäkter för värdepappers- och valutahandel + nettointäkter för finansiella tillgångarna som kan säljas+ nettointäkter för förvaltningsfatstighetert + övriga intäkter + andel av intresseföretagens resultat 8. Vinst och förlust för finansiella instrument värderade till verkligt värde 6/ /2006 Derivatinstrument Skulder till verkligt värde Valutakursdifferenser Kapitalplaceringarnas värdeförändring Provisionsintäkter I garantiförskottsbetalningar ingår 9,4 miljoner euro i förskått erhållen garantiavgift för en garanti, som Finnvera inte längre har garantiansvar för vid bokslutstillfället på grund av att garanterat lån här åtebetalats i förtid.

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Kaupthing Bunadarbanki hf.

Kaupthing Bunadarbanki hf. Kaupthing Bunadarbanki hf. Delårsrapport januari juni 2003 Isländska kronor Innehåll sida sida Styrelsens och verkställande direktörernas redogörelse och underskrifter... 3 Balansräkning... 6 Revisionsberättelse...

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning...

Innehåll. Innehållsförteckning. Förvaltningsberättelse... 3. Koncernen. Resultaträkning... 6. Rapport över totalresultat... 6. Balansräkning... DELÅRSRAPPORT 2013 Innehållsförteckning Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Koncernen Resultaträkning... 6 Rapport över totalresultat... 6 Balansräkning... 7 Rapport över förändring av eget kapital...

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK

Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Förvärv av fordringsportföljer 1 544 MSEK Hoist Kredit AB Bokslutskommuniké Hoist Kredit AB (publ) är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Fjärde kvartalet Inkasserade belopp på förvärvade fordringsportföljer

Läs mer

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET

NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA MODERBOLAGET Belopp i Mkr om inget annat anges. NOT 1 VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER har upprättat sin årsredovisning enligt ÅRL (1995:1554) och Rådet för finansiell

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer