FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I MODERBOLAGET NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I MODERBOLAGET ÖVRIGA NOTER I MODERBOLAGET NYCKELTAL I MODERBOLAGET SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 27 3 KONCERNENS BOKSLUTSUPPGIFTER KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I KONCERNEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN I KONCERNEN 39 4 RISKER OCH RISKHANTERING 43 5 REDOVISNINGSPRINCIPER 45 6 STYRELSENS FÖRSLAG 47 7 REVISIONSBERÄTTELSE 49 8 FÖRVALTANDE ORGAN 50

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Försäkringsaktiebolaget Alandia (tidigare Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag) är moderbolag i den åländska försäkringsgruppen Alandia Försäkring, som i tillägg till moderbolaget består av dotterbolagen Försäkrings Ab Pensions-Alandia och Försäkrings Ab Liv- Alandia utgjorde bolagets sjuttiosjunde verksamhetsår. Bolaget bedriver sjöförsäkringsrörelse bestående i huvudsak av sjökasko-, intresse-, avbrotts- och krigskaskoförsäkringar, samt lagstadgad olycksfallsförsäkring för sjö- och rederipersonal. På basen av en interaktiv kreditvärderingsprocess som genomfördes under våren 2014 tilldelade kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s bolaget kreditbetyget BBB+. Som ett led i att utveckla och förenkla koncernens bolagsstruktur beslutade Förvaltningsrådet i februari 2014 att inleda en ombildningsprocess med syfte att ombilda koncernens ömsesidiga moderbolag till ett försäkringsaktiebolag samt att fusionera in dotterbolaget Försäkrings Ab Alandia i det nya bolaget. Förslaget till ombildning behandlades vid ordinarie bolagsstämma i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag den 11 juni 2014 samt en andra gång vid en extra bolagsstämma den 14 juli Vid bägge behandlingar uppnåddes den majoritet som krävdes för att förslaget skulle vinna bifall. Omstruktureringen är en naturlig konsekvens av bolagens utveckling där Försäkrings Ab Alandias affärsvolym är nästan fyra gånger så stor som moderbolagets. Ett skadeförsäkringsbolag kommer att skapa en enklare bolags- och förvaltningsstruktur som bl.a. underlättar arbetet och kontakten med myndigheter, samarbetspartners, ratinginstitut och andra intressenter. Samtliga behövliga myndighetstillstånd har erhållits och ombildningen och dotterbolagsfusionen verkställdes enligt tidtabell den 31 december Det ombildade bolaget inledde sin verksamhet Balansräkningen är en sammanslagning av skadebolagens balansräkningar, vilket försvårar jämförelsen av nyckeltalen i balansvärden med fjolåret. Bolagets totalresultat (rörelsevinst samt förändring i värderingsdifferens) för år 2014 utgjorde 19,5 (1,7) miljoner euro. Bolagets goda solvens har förstärkts ytterligare under året, och risktäckningskapaciteten i procent utgör 3604 (2218) %. Årets omsättning uppgick till 18,2 (19,1) miljoner och resultatet till +0,8 (-1,4) miljoner. Årets resultat hos försäkringsrörelsen är gott. Premieinkomsten ökar något till 13,1 (12,7) miljoner men även utbetalda ersättningar på egen andel ökar till -4,7 (-4,1) miljoner. Det försäkringstekniska bidraget uppgår till -5,6 (-4,7) miljoner varav 3,6 (2,1) miljoner går in i utjämningsreserven. Totalresultat är bättre än för Resultatet påverkas positivt av extraordinära poster på 3,2 miljoner, vilket härrör sig från fusionen. (Se not 13 för närmare förklaring) Premieinkomsten för bolagets sjökaskoaffär har minskat under året pga. uppläggningar av fartyg, sänkta försäkringsvärden och fartygsförsäljningar. Premieinkomsten hos Lagstadgat olycksfall ökar i förhållande till fjolåret. RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 4. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Riskhanteringen ingår i ledningssystemet och dess funktionalitet övervakas av internrevisor. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. RESULTAT 2014 För att förenkla resultatets uppföljning hänvisar vi i texten till moderbolagets gamla namn, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, då resultatet skapats i detta bolag under DIREKT- OCH MOTTAGEN FÖRSÄKRING Bolagets totala premieinkomst uppgår till 13,1 (12,7) miljoner. Direktförsäkringen stod för 10 (10,0) miljoner och mottagen återförsäkring 3,2 (2,7) miljoner. Den mottagna återförsäkringen består i huvudsak av andelar i Försäkrings Ab Alandias sjökaskoaffär. 2

4 Medeltal Premieinkomst före återförsäkrares andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader egen andel Nettointäkter av placeringsverksamheten Bokfört resultat Rörelsevinst Förändring i värd.differenser Skadeprocent 127 % 136 % 115 % 112 % 130 % 124 % Driftskostnadsprocent 21 % 28 % 13 % 17 % 2 % 16 % Totalkostnadsprocent 148 % 164 % 128 % 129 % 132 % 140 % Premieinkomst totalt Premieinkomst Återförsäkrares andel av premieinkomst Premieinkomst egen andel Totalt utbetalda ersättningar uppgick till 7,0 (5,8) miljoner. Alandia Marine Alandia Försäkrings sjöförsäkringar erbjuds genom enheten Alandia Marine och har fram till tecknats i både moderbolaget Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag och i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Alandia. Alandia Marine är verksam främst i Östersjöregionen och hör till de ledande sjöförsäkringsbolagen i Norden och Baltikum. Räknat i premieinkomst för nordisk affär är Alandia Marine 2014 det fjärde största sjökaskoförsäkringsbolaget. Verksamheten omfattar främst kasko-, intresse-, krigsrisk-, avbrotts- och P&I försäkringar. Alandia Marines andel av finsk sjökaskoförsäkring räknat i premievolym uppgick 2014 till drygt 50 %, och av svensk sjökaskoförsäkring till ca 34 %, och uppskattas till c:a 10 % av baltisk sjökaskoförsäkring. Den tillväxt vi sett under 2014 kommer fortsatt främst från den norska och danska marknaden och dessa tillsammans är för Alandia Marine idag större än den finska respektive svenska marknaden både räknat i antal försäkrade fartyg och i premieinkomst. Det finns fortsatt ett överutbud av försäkringskapacitet i marknaden vilket i kombination med en intensiv mäklarkonkurrens sätter fortsatt press på hållbara premienivåer. I slutet av 2014 har två kontinentala aktörer slutat skriva sjökaskoaffär men det väntas ha liten effekt på marknaden då konkurrensen idag till största delen kommer från Lloydsmarknaden och Sydostasien. Vi förväntar oss inte någon egentlig förändring i marknaden de närmaste åren. Alandia Marine har fortsatt prioriterat lönsamhet framom volym och har därför heller inte uppnått budgeterad försäljning. Efter ett gott skadeutfall år 2013 har 2014 varit mer skadedrabbat vilket är karakteristiskt för marinaffär som brukar kännetecknas av hög volatilitet. Portföljen har inte drabbats av några större anmärkningsvärda skador men däremot kan vi se en tendens till ökade frekvensskador inom vissa fartygssegment och i första hand handlar det om navigationsrelaterade skador och särskilt kontaktskador. Enhetens totala premieinkomst 2014 är 6,2 % högre jämfört med föregående år och uppgår till 37,2 miljoner euro. Antalet försäkrade fartyg per var 3183 (3094) till ett försäkringsvärde om (8.415) miljoner euro. Alandia Marine är ledande assuradör för 59,2 % av de försäkrade riskerna. Alandia Marines premier vid årsskiftet fördelades mellan våra huvudmarknader som följer: 27,1 % finsk inklusive åländsk affär, 28,0 %, svensk affär, 3,3 % baltisk affär, norsk affär 28,4 %, dansk affär 13,1 % och isländsk affär 0,1 %. Premieinkomsten för den del av Alandia Marines affär som 2014 har skrivits i Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ökade 2014 med ca 2 % till 10,2 (10,0) miljoner euro. Per var 180 (172) fartyg försäkrade i bolaget till ett försäkringsvärde om (2.659) miljoner euro. Bolagets genomsnittliga andel av försäkringsrisken är 91,3% och bolaget leder skadehanteringen för 90,0 % av riskerna. 3

5 Lagstadgat olycksfall Vi erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring främst för finskflaggade frakt- och passagerarfartyg samt för rederiernas landpersonal. Vår unika kompetens inom sjöfart och arbete till sjöss i kombination med snabb och personlig service har gjort oss marknadsledande inom vår nisch i Finland. Vissa förändringar i kundstocken har skett under år 2014, volymen som helhet har dock varit stabil. Rederinäringen är en bransch som starkt påverkas av sjöfartspolitiska beslut på nationell och internationell nivå. Sjöfartsstödet, tonnageskatten och ökande antal blandbesättningsavtal förbättrar överlevnadsmöjligheterna för sjöfart under finsk flagg i den tuffa kostnadsjakten. För fraktfartygens del är marknadsläget fortsättningsvis utmanande, vilket i kombination med EU:s svaveldirektiv som trädde i kraft medförde viss försäljning av äldre tonnage under året. Premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppgick till 3,4 (3,3) miljoner euro. Antalet anmälda skadefall under år 2014 var 561 (571) st. De utbetalda ersättningarna utgjorde 1,2 (1,7) miljoner euro. Vi följer hela landets trend med minskat antal olycksfall totalt sett. Andelen fritidsolycksfall ökade medan andelen arbetsolycksfall minskade. Antalet fall som medförde långvariga dagpenningsperioder minskade under året. Reserveringarna för försäkringsgrenens ersättningsansvar ökade med 0,1 (+0,3) miljoner euro. År 2014 inträffade ett arbetsolycksfall med dödlig utgång där familjepension utbetalas till de efterlevande. ÅTERFÖRSÄKRING Bolaget tillämpar en återförsäkringspolicy i syfte att begränsa den risk som är förknippad med avgiven återförsäkring. Policyn innebär bl.a. att bolaget uppställer minimikrav på kreditvärdigheten hos sina återförsäkringspartners, samt att inte för stor andel av återförsäkringen koncentreras hos en och samma återförsäkrare. Nedan visas fördelningen av avgiven premie per ratingklass för kontraktsåterförsäkring och fakultativ återförsäkring. Fördelning av avgiven premie per S&P ratingklass 2014 A- 5 % A 14 % A+ 58 % BBB+ 0 % AA 10 % AA- 13 % Bolagets återförsäkringsprogram är i huvudsak placerat på Londonmarknaden och består av en kombination av proportionella skydd och excess of loss-skydd. Programmen förnyas ett år åt gången. Bolaget strävar efter att sprida riskerna och följer en försiktig strategi med relativt låga självbehåll och riskhanteringsplanen anvisar riktlinjer för ratingnivån hos bolagets återförsäkrare. Som huvudregel uppställs ett krav på lägst S&P-rating A hos bolagets återförsäkringspartners. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 3,0 (3,3) miljoner. Under året har försäljningsvinsterna varit klart lägre än under föregående år samtidigt som ränteintäkterna minskar till följd av allt lägre räntenivåer på nyinköpta obligationer jämfört med dem som förfaller. Nettot av valutakursvinster och -förluster är under året svagt negativt på grund av eurons förstärkning mot den svenska och norska kronan. För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Till följd av dotterbolagsfusionen ökade bolagets balansräkning till gängse värde markant. Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 200,2 (112,9) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 77 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av masskuldebrev. De uppgick till 65,2 (31,3) miljoner. Aktieplaceringarna uppgick till 64,1 (55,6) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde inklusive lån till egna fastighetsbolag var 35,2 (15,0) miljoner. Placeringar i Hedgefonder uppgick till 13,3 (5,0) miljoner. Avkastningen på bolagets aktieinnehav till gängse värde uppgick till 8,0 (5,8) % under året. Avkastningen var 4

6 under året god på de flesta marknader. Lägst avkastning uppnådde vi inom det övriga euroområdet förutom Finland medan framförallt utvecklingen inom de asiatiska utvecklingsländerna bidrog positivt till utvecklingen. Detsamma gällde de onoterade innehaven genom Private Equity-fonder som gynnades av den ökade aktiviteten inom företagsförvärv drivet av låga räntor. Grafen nedan utvisar utvecklingen av bolagets solvenskapital under de senaste fem åren ,00% 350,00% 300,00% Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 5,2 (1,8) %. Både faktisk och förväntad extremt mjuk centralbankspolitik globalt sett har under året drivit ner de riskfria räntorna. High Yield obligationernas avkastning var bra under året trots något stigande kreditmarginaler. Även Investment Grade obligationerna hade en klart positiv avkastning med i stort sett oförändrade kreditmarginaler. Obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna i lokal valuta hade en bra avkastning på grund av förstärkta valutor mot euron medan riskmarginalerna för dessa länder påverkades negativt. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 9,7 (3,0) %. Under året har en omfattande renovering av bolagets huvudkontor färdigställts Utjämningsbelopp Verksamhetskapital Ansvarsskuld (premie- & ers. ansvar) 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 3,6 (3,5) miljoner före uppdelning på funktioner. När återförsäkringsprovisioner läggs till och den del av kostnaderna som överförts till kostnaderna för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 0,8 (1,1) miljoner. Den största påverkan på lägre driftskostnader är att vi erhållit mer vinstandelar från återförsäkrarna under 2014 (se not 3). Alandia-Försäkrings personal som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 111(109) personer. Antalet tjänster för förvaltningen av Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag beräknades efter omallokering ha varit i medeltal 21 (21) personer under räkenskapsperioden. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). ANSVARSSKULD Premieansvaret beräknas per försäkringskontrakt för direktförsäkringen. Ersättningsansvaret beräknas dels in casu, dels med kollektivreserveringskoefficient för övriga kända och okända skador samt skaderegleringsreserv. Återförsäkrade andelen beräknas enligt försäkringskontraktens löptid. Solvenskapital i % av totala ansvarsskulden UTSIKTER FÖR 2015 Det nya ombildade moderbolaget Försäkrings Ab Alandia inledde sin verksamhet den 1 januari Omstruktureringen innebär bland annat att många nya administrativa rutiner utvecklas under verksamhetsåret. Synergier och effektivitetsvinster samt ökad kundnytta förväntas börja märkas under år Marknadsläget inom bolagets huvudsakliga verksamhetsområde sjöförsäkring är mer utmanande än någonsin. Konkurrensen inom sjökaskoförsäkring är benhård och drivs av överutbud av försäkringskapacitet. Det låga ränteläget gör att kapital som söker avkastning även söker sig till sjökaskomarknaden, trots att den till sin karaktär är mycket volatil. Marknadsläget påverkas också av den konkurrenssituation som råder inom mäklarkåren och som drivs av jakten på premievolymer. I rådande marknadsläge kommer bolaget fortsatt att sträva till att skapa lönsamhet framom volym. Vi hör till de ledande sjöförsäkringsaktörerna i Norden och Baltikum och erbjuder våra kunder högt kvalificerad service. Stärkta av höjda kreditrating efterfrågas vår claims lead i högre grad, framför allt av den norska och danska marknaden. År 2014 gjordes en strategiöversyn av Alandia Transportförsäkring, och en plan som sträcker sig fram till år 2019 sjösattes. Målet med planen är att bredda marknadsområdet och därmed tredubbla premievolymen hos Alandia Transportförsäkring. Investeringar enligt planen kommer att genomföras under 2015 och 2016, och märkbara resultatförbättringar förväntas genereras under år

7 Nyförsäljningen inom fritidsbåtssektorn förväntas öka något på den svenska marknaden under 2015 och med en utvecklad digital försäljningskanal räknar bolaget med en måttlig ökning av försäljningen av fritidsbåtförsäkring jämfört med föregående år. Under året kommer insatser att göras för att hålla skadekostandsutvecklingen under kontroll. Inom personförsäkringssegmentet budgeterar bolaget för en viss volymökning under Det allmänna ekonomiska läget dämpar visserligen tillväxten inom segmentet, men vi planerar att under året lansera ett utvecklat samarbete med lokala åländska distributörer vilket förväntas öka premievolymerna inom Personligt Olycksfall- och Reseförsäkring. Sammantaget förväntas bolagets totala premieinkomst att fortsätta öka under Inledningen av 2015 har varit ytterst positiv på de flesta aktiemarknader världen över med uppgångar under de 2 första månaderna bland annat i Europa och Norden på ca 15 %. Det stora undantaget bland de stora marknaderna är USA där uppgången hittills i år varit marginell. Den stora skillnaden beror framförallt av det oljeprisfall som skedde under hösten 2014 och som framförallt gynnar de europeiska ekonomierna men också den försvagade euron jämfört med den amerikanska dollarn vilket gynnar den europeiska handelsbalansen. Räntemarknaderna har präglats av en tävlan mellan världens centralbanker om att sänka styrräntorna för att stimulera de egna ekonomierna samt för att försvaga valutorna. Som en följd av detta har även statsobligationsräntorna på många håll sjunkit kraftigt för att även i relativt långa (längre än 5 år) intervall vara negativa. Euron har fortsatt försvagats mot de allra flesta andra valutor som en följd av den europeiska centralbankens ultralätta penningpolitik och påbörjade kvantitativa lättnader i form av stödköp av obligationer upp till 60 miljarder varje månad åtminstone fram till hösten Politiskt finns en hel del oroshärdar med bl.a. konflikter i Ukraina, Greklands olösta statsfinansiella läge samt ett flertal krigsområden i mellanöstern. Sammantaget finns det tecken på en förbättring av den globala ekonomin men fortfarande finns många problem kvar att lösa vad gäller skuldsättningsnivåer bland framförallt hushåll och stater. Med detta som bakgrund är vår förväntan att vi kommer att få se en modest avkastning inom de flesta tillgångsslag under år 2015 driven av den extremt lösa penningpolitiken. Volatiliteten i avkastningar kan komma att stiga betydligt under innevarande år. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Laura Langh-Lagerlöf, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann- Marie Åström, Brage Jansson, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Vid förvaltningsrådets sammanträde den 27 november 2014 valdes Laura Langh-Lagerlöf in i styrelsen i stället för Dan Mikkola som hade meddelat att han lämnar styrelsen. Laura Langh-Lagerlöf som hade varit Dan Mikkolas personliga suppleant i styrelsen ersattes på suppleantplatsen av Brage Jansson. Förvaltningsrådet valde också vid detta sammanträde en ny styrelse som tillträdde den 1 januari Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 16 protokollförda möten under året. 6

8 KONCERNBOKSLUT För att återge koncernens resultat har koncernbokslut uppgjort enligt tidigare principer även om dotterbolaget Alandia fusionerades med moderbolaget per Utöver moderbolaget omfattar därmed koncernen under 2014 de helägda dotterbolagen Försäkrings Ab Alandia och Försäkrings Ab Liv-Alandia. Därtill ingår även de helägda dotterbolagen Alandia Kapitalförvaltning Ab och Alandia Fonder. I dessa två bolag har ingen verksamhet bedrivits under I försäkringsgruppen ingår även Försäkrings Ab Pensions-Alandia som på grund av att bolaget bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring inte innefattas i koncernbokslutet. Inom koncernen bedrivs skadeförsäkrings- och livförsäkringsrörelse. Livförsäkringsrörelsen riktar sig uteslutande till den lokala åländska marknaden. I skadeförsäkringsrörelsen bedrivs koncernens kärnverksamhet kommersiell fartygsförsäkring i de nordiska och andra länder som omsluter Östersjön. Inom skadeförsäkringsrörelsen bedrivs även lagstadgad olycksfallsförsäkring med speciell inriktning på sjöanställda och rederipersonal. Till den marina försäkringsrörelsen räknas också varutransportförsäkring som bedrivs på Åland och i växande omfattning i Sverige och i Finland. Fritidsbåtförsäkring är en betydande verksamhetsgren med Sverige, Finland och Åland som marknadsområden. Inom skadeförsäkringsrörelsen tecknas också personförsäkring i form av olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkring för den lokala åländska marknaden. Reseförsäkring tecknas på den Åländska marknaden och i ökande omfattning på fastlandsmarknaden. Koncernens Resultat 2014 Koncernens resultat uppgår till+2,1 (-1,2) miljoner euro. Koncernens totala premieinkomst uppgår till 58,0 (57,5) miljoner euro. Omsättningen för år 2014 uppgår till 80,9 (73,3) miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget är lägre än föregående år pga högre ersättningskostnader -7,7 (-6,7) miljoner. Livförsäkringens motsvarande bidrag uppgår till 4,1 (0,3) miljoner euro. Skadeförsäkringens skadeprocent uppgår till 90 (78)%. Solvensen stärks hos koncernens liv och skadebolag vilket är betryggande inför ikraftträdandet av Solvens IIregelverket den De totala driftskostnaderna för koncernen uppgår till 6,6 (6,3) miljoner euro. Till förvaltningsrådet, styrelsen, och verkställande direktören har utbetalats ( ). Till andra anställda än verkställande direktören har utbetalats ( ). De interna aktieinnehaven inom koncernen har eliminerats genom förvärvsmetoden. 7

9 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Moderbolagets Resultaträkning Försäkringsaktiebolaget Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Skadeförsäkring Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Förändring i premieansvaret Återförsäkrares andel Förändring i premieansvaret egen andel Premieintäkter egen andel Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Förändring i garantiavgiftsposten 0 0 Driftskostnader 3, Förs.tekniskt bidrag/resultat före förändring i utj.bel Förändring av utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkringens försäkringstekniska bidrag/resultat Intäkter av placeringsverksamheten Kostnader för placeringsverksamheten Placeringsverksamhetens nettointäkter Övriga intäkter Övriga Övriga intäkter sammanlagt Vinst(Förlust) av den egentliga verksamheten/ Vinst(Förlust) före extraordinära poster Extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Extraordinära poster sammanlagt Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Förändring av reserver 0 0 Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Skatt för tidigare räkenskapsperioder 0 0 Inkomstskatt sammanlagt 0 0 Räkenskapsperiodens vinst

10 2.2 Moderbolagets Balansräkning FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkringsaktiebolaget Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Plac. i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar sammanlagt Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

11 BALANSRÄKNING PASSIVA Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Not Eget kapital Aktiekapital Garantikapital Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst(förlust) Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Premieansvar egen andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar egen andel Utjämningsbelopp Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Depåskulder inom återförsäkring Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Av återförsäkringsrörelsverksamhet Pensionslån Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

12 2.3 Moderbolagets Finansieringsanalys Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Övriga intäkter och kostnader som inte medfört betalningar Övriga korrektivposter Härstammar från fusionen av sakbolagen per Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter 0 0 Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Låneamortering Utbetalda dividender/räntor på garantikapital och övrig vinstutdelning Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut KONTROLL 0,00-0,20 11

13 2.4 Noter till resultaträkningen i moderbolaget Not 1 Premieinkomst från skade-o. livförsäkring Skadeförsäkring Direktförsäkring Från Finland Sammanlagt Återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Poster som dragits av från premieinkomsten Premieskatt Arbetarskyddsavgift Sammanlagt Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

14 Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner och vinstandelar för mottagen återförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring (-) Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Skade- och livförsäkring: Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD Styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal Säljpersonal Fastighetspersonal 7 7 Sammanlagt Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster Sålda tjänster, antal personer i medeltal

15 Not 5 Skadeförsäkringens uppgifter enligt försäkringsklassgrupp Försäkringsklassgrupp år Total premieinkomst före kreditförluster och avdrag för eåterförsäkrares andelar Premieintäkt före återförsäkrares andel Ersättningskostnader före återförsäkrares andel Driftskostnader före återförsäkrares provisioner och vinstandelar Återförsäkrares andel Försäkringstekniskt bidrag före förändring av utjämningsbelopp et Lagstadgat olycksfall Idrottsutövares 14 olycksfall Övriga olycksfall 14 och sjukdom Motorfordons- 14 ansvar Landfordon Sjö- och luftfartyg spårbundna fordon och transport Brand- och övrig 14 egendomsförsäkring Ansvar Kredit och borgen Rättsskydd Turistassistans Övriga Direktförsäkring Sammanlagt Återförsäkring Sammanlagt Förändring i 14 0 garantiavgiftsposten/ övriga 13 0 förs.tekniska int & kostn 12 0 Förändring i utjämningsbeloppet Försäkringstekniskt bidrag

16 Not 13 Extraordinära poster Fusionsresultat som uppstår vid eliminering av Förs Ab Alandias EK 2014 Aktier i Förs Ab Alandia Aktiekapital i Förs Ab Alandia Övriga fonder i Förs Ab Alandia Årets vinst i Förs Ab Alandia Fusionsresultat Post som uppstår vid eliminering av intern återförsäkring i ansvarsskulden Sammanlagt Noter till balansräkningen i moderbolaget Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Anskaffningsutgift Ökningar Överföringar mellan poster 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 7 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar Anskaffningsutgifter som övertogs vid fusionen Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ack avsk på tillgångar som övertogs vid fusionen Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

17 Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Fastigheter och fastighetsaktier Anskaffningsutgift Anskaffningsutgifter som övertogs vid fusionen Ökningar Minskningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Ack avskrivningar som övertogs vid fusionen Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Pågående arbeten Bokföringsvärde Fastigheter och fastighetsaktier i eget bruk Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängsevärde

18 Not 9 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fast.aktier i ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Placeringar i ägarintresseföretag Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning ( ) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) Specifikation av posten Övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar: Bankgaranti Garantiförsäkring Försäkringsbrev Övrig säkerhet (skall specificeras om beloppet är betydande) Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt Sammanlagt

19 Not 10 Förändring i det egna kapitalet Ökningar ,00 Minskningar 0,00 Aktiekapital ,00 0,00 Grundfond Minskningar Grundfond Garantikapital Minskningar Garantikapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Minskningar Dispositionsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över fritt eget kapital Räkenskapsperiodens vinst / förlust Fonder enligt bolagsordningen Fritt eget kapital sammanlagt Not 11 Resultatregleringar Moms och skattetillgodohavanden ofakturerat till COASS Övriga aktiva resultatregleringar Sammanlagt Not 12 Resultatregleringar Förskottspremier Skatt & soc avgifter Leverantörsskulder Obetalda rabatter Övriga passiva resultatregleringar Sammanlagt

20 2.6 Övriga Noter i moderbolaget Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder Lån till närstående Styrelsen har godkänt ett lån på euro till Josephine Thörnroos för att möjliggöra hennes deltagande i ett traineeprogram hos Skuld hösten/våren Som anställd i bolaget hör Thörnroos till närståendekrets. AVDRAGEN MOMS PÅ FASTIGHETER Bolaget har under 2007 gjort momsavdrag på nybyggnad Ålandsvägen 26. Momsavdraget under denna period uppgår till ,- I det fall att fastighetens hyresgäster skulle förändras till att vara en icke momspliktig hyresgäst skulle bolaget vara skyldigt att återbetala avdragen moms enligt följande. Återbetalningsskyldig fram till år

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förvaltande organ 30

Förvaltande organ 30 BOLAGSPRESENTATION 211 Presentation av Alandia-Bolagens kompetens Innehåll VD har ordet 4 Marin Samarbetspartner med erfarenhet 6 LO Specialister på sjöfartens behov 1 Båt Med passion för båtar och sjöliv

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer