FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR BOKSLUTSUPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ÖVRIGA NOTER NYCKELTAL SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 23 3 RISKER OCH RISKHANTERING 27 4 REDOVISNINGSPRINCIPER 29 5 STYRELSENS FÖRSLAG 32 6 REVISIONSBERÄTTELSE 33 7 FÖRVALTANDE ORGAN 34

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 ALLMÄNT 2014 utgjorde Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandias tjugonde verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Försäkringsbolaget Alandia som den 31 december 2014 bytt namn från Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Bolaget inriktar sin verksamhet på fritt formade livförsäkringar och sjukkostnadsförsäkringar primärt för den åländska marknaden. RESULTAT Bolaget erbjuder liv-, sjukkostnads- och gruppensionsförsäkringar, samt även spar- och placeringsförsäkringar. Premieinkomsterna uppgick under verksamhetsåret till 7,5 (8,5) miljoner. Minskningen beror till stor del på en något lägre försäljning av Alandia Placeringsförsäkring, samt av sparförsäkringar under året. Vi kan se en ökad premieinkomst på gruppensionsförsäkringarna, där vi även under året har sålt försäkringar till den fastländska marknaden. Vi är ett av få bolag som säljer räntebärande gruppensionsförsäkringar, och det har visats intresse för produkten även utanför Åland. Den största produkten antalsmässigt är riskförsäkringar, 67 % av försäkringarna är liv- och sjukförsäkringar. Som tidigare koncentrerar sig bolaget på nyförsäljning av riskprodukterna liv-, sjuk och gruppensionsförsäkring. Försäljningen av spar- och placeringsförsäkringar är ett komplement till övrigt sparande för de sparare som värdesätter kapitalets trygghet samt en måttlig men stabil avkastning. Liv-Alandias totalresultat, inklusive förändringar i värderingsdifferens, utgjorde 5,3 (2,0) miljoner. Riskrörelsens resultat uppgår till 289 (623) tusen, omkostnadsrörelsen till -82 (+5) tusen, och ränterörelsens resultat inklusive värderingsdifferenser och extra reservering till +5,9 (+1,3) miljoner euro. Driftskostnaderna bibehålls och omkostnadsprocenten ökar på grund av minskad omkostnadsintäkt till 107 (100)%. Solvensnivån i förhållande till ansvarsskulden förstärks till 33,7 (31,3)% Räntebundna försäkringar med rätt till tilläggsförmåner erhåller för 2014 en avkastning bestående av beräkningsräntan som varierar mellan 2,5 och 4,5 %. Ingen kundgottgörelse betalas ut för år RISKHANTERING Bolagets riskhantering sköts enligt den av styrelsen årligen fastställda riskhanteringsplan som är närmare beskriven i avsnitt 3. Planen omfattar bolagets hela verksamhet och riskerna klassificeras som försäkringstekniska risker, placeringsverksamhetens risker samt operativa risker. Riskhanteringen ingår i ledningssystemet och dess funktionalitet övervakas av internrevisor. Riskhanteringsplanen revideras och kompletteras årligen. NYCKELTAL i Premieinkomst Nettointäkter av placeringsverksamheter (exl. uppskrivn) Utbetalda ersättningar Driftskostnader Omkostnadsprocent 107 % 100 % 106 % 89 % 105 % Totalresultat inkl värderingsdiff

4 Premieinkomst och ersättningar Den sammanlagda premieinkomsten uppgår till 7,5 (8,5) miljoner. Ersättningarna utgjorde år 2014 sammanlagt 7,4 (6,8) miljoner. Återförsäkrarnas andelar av ersättningarna var 0,1 (0,0) miljoner. ANSVARSSKULD Den försäkringstekniska ansvarsskulden, som utgör summan av reserveringarna för framtida försäkringsprestationer, var 101,4 (97,5) miljoner vid utgången av år Den beräkningsränta som använts varierar från 0,0 % - 4,5 % beroende av försäkringsslag. I ansvarsskulden ingår en räntereserv på 15,5 miljoner som gör att räntekravet är 2,7 %. valutor mot euron medan riskmarginalerna för dessa länder påverkades negativt. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 17,4 (0,9) %. Den goda avkastningen är till allra största delen hänförlig till den ännu icke realiserade värdeuppgång som skedde i samband med att köpeavtal skrevs om försäljning av bolagets bostadsfastighet i Stockholm. Tillträdet av fastigheten skedde sedan den 2 februari Under året påbörjades även genom det helägda dotterbolaget BAB Sandåsvägen en total om- och tillbyggnad av fastigheten Sandåsvägen 4 vilken kommer att vara helt färdig i februari Utöver de totalrenoverade lägenheterna kommer bolaget att på vindsvåningen tillföras sammanlagt 18 nya lägenheter. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 8,5 (6,1) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i den bokföringsmässiga försäljningsvinst som uppstod då bolagets fastighet Sandåsvägen 4 lades in som apportegendom i ett nybildat bostadsaktiebolag. För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 118,7 (110,1) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 7,8 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av masskuldebrevsplaceringar som uppgick till 39,6 (34,3) miljoner. Aktieplaceringarna uppgick till 35,0 (43,0) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde inklusive lån till egna fastighetsbolag var 23,9 (17,4) miljoner. Penningmarknadsinstrument och kontanta medel utgjorde 10,0 (8,5) miljoner Avkastningen på bolagets aktieinnehav till gängse värde uppgick till 10,7 (8,9) % under året. Avkastningen under året var god på de flesta marknader. Lägst avkastning uppnådda vi inom det övriga euroområdet förutom Finland medan framförallt utvecklingen inom de asiatiska utvecklingsländerna bidrog positivt till utvecklingen. Detsamma gällde de onoterade innehaven genom Private Equity-fonder som gynnades av den ökade aktiviteten inom företagsförvärv drivet av låga räntor. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 5,0 (1,0) %. Både faktisk och förväntad extremt mjuk centralbankspolitik globalt sett har under året drivit ner de riskfria räntorna. High Yield obligationernas avkastning var bra under året trots något stigande kreditmarginaler. Även Investment Grade obligationerna hade en klart positiv avkastning med i stort sett oförändrade kreditmarginaler. Obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna i lokal valuta hade en bra avkastning på grund av förstärkta DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 1,5 (1,6) miljoner före uppdelning på funktioner. När den del av kostnaderna som överförts till kostnader för ersättning och placering avdras, uppgår driftskostnaderna i resultaträkningen till 0,5 (0,5) miljoner. Alandia Försäkrings personal, som gemensamt sköter förvaltningen av hela gruppens verksamhet, uppgick i medeltal under året till 111 (109) personer. Antalet tjänster i medeltal för förvaltningen av Försäkrings Ab Liv-Alandia beräknas ha varit 9 (9) personer. Till styrelsen och verkställande direktören har under räkenskapsåret utbetalats (27 486) i löner och arvoden. UTSIKTER för 2014 Bolaget kommer även under 2015 att fortsätta koncentrera nyförsäljningen på riskförsäkringar, dvs. sjukkostnadsförsäkringar och traditionella livförsäkringar, samt på Alandia Placeringsförsäkring. Under året avser bolaget lansera utvecklade digitala distributionskanaler i samarbete med lokala åländska samarbetspartners. Premievolymerna för 2015 beräknas ligga något under 2014 års nivå, dels på grund av det allmänna konjunkturläget och dels för att nya fritt formade pensionsförsäkringar inte längre erbjuds. Inledningen av 2015 har varit ytterst positiv på de flesta aktiemarknader världen över med uppgångar under de 2 första månaderna bland annat i Europa och Norden på ca 15 %. Det stora undantaget bland de stora marknaderna är USA där uppgången hittills i år varit marginell. Den stora skillnaden beror framförallt av det oljeprisfall som skedde under hösten 2014 och som framförallt gynnar de europeiska ekonomierna men också den försvagade euron jämfört med den amerikanska dollarn vilket gynnar den europeiska handelsbalansen. Räntemarknaderna har präglats av en tävlan mellan världens centralbanker om att sänka styrräntorna för att 3

5 stimulera de egna ekonomierna samt för att försvaga valutorna. Som en följd av detta har även statsobligationsräntorna på många håll sjunkit kraftigt för att även i relativt långa (längre än 5 år) intervall vara negativa. Euron har fortsatt försvagats mot de allra flesta andra valutor som en följd av den europeiska centralbankens ultralätta penningpolitik och påbörjade kvantitativa lättnader i form av stödköp av obligationer upp till 60 miljarder varje månad åtminstone fram till hösten Politiskt finns en hel del oroshärdar med bl.a. konflikter i Ukraina, Greklands olösta statsfinansiella läge samt ett flertal krigsområden i mellanöstern. Sammantaget finns det tecken på en förbättring av den globala ekonomin men fortfarande finns många problem kvar att lösa vad gäller skuldsättningsnivåer bland framförallt hushåll och stater. Med detta som bakgrund är vår förväntan att vi kommer att få se en modest avkastning inom de flesta tillgångsslag under år 2015 driven av den extremt lösa penningpolitiken. Volatiliteten i avkastningar kan komma att stiga betydligt under innevarande år. STYRELSE Styrelsen har bestått av Jan Hanses, ordförande, Thomas Franck, viceordförande, samt medlemmarna Laura Langh-Lagerlöf, Jan Haglund, Anders Nordlund och Leif Nordlund. Suppleanter har varit Tony Öhman, Ann- Marie Åström, Brage Jansson, Malin Skogberg, Jonas Henriksson och Stefan Lundqvist. Vid en extra bolagsstämma som hölls den 28 november 2014 valdes Laura Langh-Lagerlöf in i styrelsen i stället för Dan Mikkola som hade meddelat att han lämnar styrelsen. Laura Langh-Lagerlöf som hade varit Dan Mikkolas personliga suppleant i styrelsen ersattes på suppleantplatsen av Brage Jansson. Vidare höll bolaget ytterligare en extra bolagsstämma den 29 december 2014 då en ny styrelse som tillträdde den valdes. Styrelsen genomför årligen en intern utvärdering där varje styrelsemedlem bland annat med hjälp av ett frågeformulär bedömer styrelsearbetet under året. Under ledning av styrelsens ordförande behandlas utvärderingen vid ett uppföljande styrelsesammanträde. Styrelsen har sammanträtt till 11 protokollförda möten under året. 4

6 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Resultaträkning Försäkrings Ab Liv-Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Livförsäkring Premieinkomst Premieinkomst Återförsäkrares andel Premieinkomst egen andel Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivningar av placeringar Övriga försäkringstekniska intäkter Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar egen andel Förändring i ersättningsansvaret Förändring i ers.ansvaret best.övf. Förändring i ersättningsansvaret egen andel Ersättningskostnader egen andel Förändring i premieansvaret Förändring i premieansvaret Förändring i premieansvar best.övf. Förändring i premieansvaret egen andel Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Övriga försäkringstekniska kostnader Försäkringstekniskt bidrag/resultat Övriga intäkter Övriga Övriga intäkter sammanlagt Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Bokslutsdispositioner sammanlagt Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden Skatt för tidigare räkenskapsperioder Inkomstskatt sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst

7 2.2 Balansräkning BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkrings Ab Liv-Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Placeringar i fastigheter sammanlagt Finansmarknadsinstrument och andra skuldförbindelser emitterade av, och lånefordringar, hos ägarintresseföretag Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar 0 0 Övriga placeringar sammanlagt Placeringar sammanlagt Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Materiella tillgångar sammanlagt 0 70 Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

8 BALANSRÄKNING PASSIVA Försäkrings Ab Liv-Alandia Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Ersättningsansvar egen andel Försäkringsteknisk ansvarsskuld egen andel Ansvarsskuld för fondförsäkringar Försäkringsteknisk ansvarsskuld Ansvarsskuld för fondförsäkringar Skulder Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

9 2.3 Finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Försäkrings Ab Liv-Alandia Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraord. poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och betalda rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader Betalda direkta skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Låneamortering Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

10 2.4 Noter till resultaträkningen Not 1 Premieinkomst från skade-o. livförsäkring Livförsäkring Direktförsäkring Från Finland Livförsäkring sammanlagt Premieinkomst före återförsäkrares andel Not 2 Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom livförsäkring Premieinkomsten av direktförsäkring före återförsäkrares andel 1 a) Livförsäkring Individuell livförsäkring med fondanknytning Annan individuell livförsäkring Arbetstagares grupplivförsäkring Annan grupplivförsäkring b) Pensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning Övrig individuell pensionsförsäkring Annan gruppensionsförsäkring a) Fortlöpande premier b) Engångspremier a) Premier från avtal som inte berättigar till återbäring b) Premier från avtal som berättigar till återbäring c) Premier för fondförsäkring Utbetalda ersättningar före återförsäkrares andel Direktförsäkring Livförsäkring Pensionsförsäkring Direktförsäkring sammanlagt Av vilka Återköp Återbetalning av sparsumma Kostnader för handläggning av ersättningar Utbetalda ersättningar sammanlagt Extra förmåner (tilläggsförmåner) inom livförsäkring De effekterna de extra förmåner (kundförmåner) har på det försäkringstekniska resultatet

11 Not 3 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dessa Uppskrivningar av placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Fondförsäkringars andel av placeringsverksamhetens nettointäkter i resultaträkningen Fondförsäkringars andel av nettointäkter i resultaträkningen Intäkter av placeringsverksamheten Nettointäkter av placeringsverksamheten före uppskrivningar och korrigeringar av dessa samt nedskrivningar och återförda nedskrivningar Uppskrivning av placeringar Nedskrivningar Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen

12 Not 4 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Provisioner för direktförsäkring Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Sammanlagt Skade och livförsäkring: Utbetalda ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Sammanlagt Not 5 Noter angående personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen VD Styrelse och förvaltningsrådsarvoden Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Säljpersonal 2 2 Sammanlagt 2 2 Köpta och sålda tjänster inom bolagsgruppen Köpta tjänster Sålda tjänster Köpta tjänster, antal personer i medeltal

13 2.5 Noter till balansräkningen Not 6 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 6 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

14 Not 7 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarkandsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde) Specifikation av posten Övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar: Bankgaranti Garantiförsäkring Försäkringsbrev Övrig säkerhet (skall specificeras om beloppet är betydande) Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt Sammanlagt

15 Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och Fastigheter och fastighetsaktier fastighetsaktier Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Pågående arbeten Bokföringsvärde Not 9 Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Ursprunglig Gängse värde Ursprunglig Gängse värde Placeringar som utgör täckning anskaffnings- (=bokförings- anskaffnings- (=bokföringsför fondförsäkringar utgift värde) utgift värde) Aktier och andelar Kassa och bank Placeringar förvärvade i förskott Sammanlagt Livförsäkringsbolag: Placeringar som motsvarar ansvarsskulden för fondförsäkringar

16 Not 10 Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Dispositionsfond Ökningar Dispositionsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst Fonder enligt bolagsordningen Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt Not 11 Resultatregleringar Moms och skattetillgodohavanden Övriga aktiva resultatregleringar Sammanlagt Not 12 Resultatregleringar Förskottspremier Skatt & soc avgifter Leverantörsskulder Övriga passiva resultatregleringar Sammanlagt

17 2.6 Övriga Noter NOTER OM SOLVENS Försäkrings Ab Liv-Alandia Solvens Verksamhetskapital * Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning * Ackumulerade bokslutsdispositioner * Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen * Övriga poster Sammanlagt Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. (skadeförsäkringsbolag) och 4 (livförsäkringsbolag) FBL (gäller även representationer), minimibelopp för verksamhetskapital enligt 10 a kap. 2 lagen om försäkringsföreningar och minimibelopp för verksamhetskapital enligt 17 (arbetspensionsförsäkringsbolag) lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat ingående utjämningsbelopp Risktäckningskapacitet i procent, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till premieintäkter för egen räkning för de 12 föregående månaderna (%) 418 % 326 % Solvenskapital i procent av den försäkringstekniska ansvarsskulden, dvs. verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbeloppet och 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar(%) 33,7 % 31,3 % 16

18 FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETER, FASTIGHETSAKTIER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FASTIGHETER ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE VÄRDE MARKNADS- VÄRDE INVESTERINGSTILLGÅNGAR FASTIGHETER SJÖLEJONET BACKEBERG MÅSVÄGEN KONSTHANTVERKSHUSET FASTIGHETSAKTIER DELARKA HOLDING AB BAB SANDÅSVÄGEN FAB KUBIKEN SAMMANLAGT Aktiekapitalet i Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia uppgår till ,97 Euro fördelat på 100 st. aktier Aktieägarförteckning Aktier Andel Aktier Andel Försäkrings Ab Alandia % % % % Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder Revisionskostnader Revision KMPG Revision Cenit Övriga uppdrag KPMG 0 0 Totalt

19 AVDRAGEN MOMS PÅ FASTIGHETER Bolaget har under åren gjort reparationer på fastigheten Transmar. Momsavdraget under denna period uppgår till ,- Under har momsavdrag på nybyggnad Konsthantverkshuset gjorts. Momsavdraget under denna period uppgår till ,- I det fall att fastigheternas hyresgäster skulle förändras till att vara en icke momspliktig hyresgäst skulle bolaget vara skyldig att återbetala avdragen moms enligt följande. Transmar Konsthantverkshuset Återbetalningsskyldig fram till år

20 2.7 Nyckeltal FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT

21 Nyckeltal Liv-Alandia Omsättning Resultatanalys Premieinkomst Nettointäkter av placeringsverksamheten Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarskulden (exkl kundgottg) Driftskostnader Rörelsevinst Förändring i utjämningsbeloppet Kundförmåner Vinst före skatt Skatter, avskrivningsdifferens Resultat av egentlig verksamhet Avkastning på totalkapitalet till gängse värde 8,6 % 3,7 % 8,2 % -1,5 % 12,5 % 1.6. Antalet anställda Premieinkomst Omkostnadsprocent 107 % 100 % 106 % 89 % 105 % 3.3. Verksamhetskapital Utjämningsbelopp Solvenskapital Solvensnivå i procent av ansvarsskulden 33,7 % 31,3 % 33,4 % 27,4 % 58,5 % 20

22 Redovisning av nyckeltal i noterna till bokslutet Placeringsfördelning till verkligt värde Skadeförsäkringsbolag och -föreningar och livförsäkringsbolag Grundfördelning Riskfördelning ⁸) mn euro % mn euro % mn euro % ¹⁰) % ¹⁰) % ¹⁰) Ränteplaceringar sammanlagt 49,76 41,94 43,37 39,17 49,76 41,94 39,00 50,45 Lånefordringar ¹) 0,21 0,17 0,11 0,10 0,21 0,17 0,10 0,03 Masskuldebrevslån 40,11 33,80 34,81 31,44 40,11 33,80 31,53 40,20 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹) ²) 9,45 7,96 8,45 7,64 9,45 7,96 7,37 10,22 Aktieplaceringar sammanlagt 34,32 28,92 42,23 38,15 34,32 28,92 38,26 31,42 Noterade aktier ³) 24,30 20,48 33,10 29,90 24,30 20,48 29,98 23,78 Kapitalplaceringar ⁴) 8,62 7,26 7,75 7,00 8,62 7,26 7,02 7,12 Onoterade aktier ⁵) 1,41 1,18 1,39 1,25 1,41 1,18 1,26 0,52 Fastighetsplaceringar sammanlagt 24,69 20,81 18,15 16,39 24,69 20,81 16,44 14,66 Direkta fastighetsplaceringar 23,99 20,22 17,40 15,72 23,99 20,22 15,77 13,95 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 0,70 0,59 0,74 0,67 0,70 0,59 0,67 0,71 Övriga placeringar 9,89 8,33 6,96 6,29 9,89 8,33 6,31 3,47 Placeringar i hedgefonder ⁶) 9,89 8,33 6,96 6,29 9,89 8,33 6,31 3,47 Råvaruplaceringar Övriga placeringar ⁷) Placeringar sammanlagt 118,66 100,00 110,70 100,00 118,66 100,00 100,00 100,00 Effekt av derivat ⁹) Placeringar till verkligt värde sammanlagt 118,66 100,00 110,70 100,00 118,66 100,00 100,00 100,00 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 2,09 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder. 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post. 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen. 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag. 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi. 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag. 8) Exponeringsfördelningen kan redovisas för jämförelseperioderna allteftersom uppgifter samlas in (inte retroaktivt). Om siffrorna för jämförelseperioderna redovisas och perioderna inte är fullständigt jämförbara ska detta nämnas. 9) Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Päverkan av derivaten kan vara +/-. Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen. 10) Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor. 21

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12

Årsredovisning för räkenskapsåret 01-01 01-- 2014-12 Nordax Bank AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01-01 01-- 2014-12 12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Rapport över resultat i koncernen...8 Rapport över totalresultat

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer