Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum"

Transkript

1 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar 30 Lunch Samhall 3020 Biljettintäkter konserter, teater m m 3030 Kopiering 303 Färgkopiering 3040 Porton 3050 Kontorsmaterial 305 Kopieringspapper 3060 Terapimaterial 3070 Souvenirer, vykort 3080 Kiosk och servering 3090 Övrig försäljning 3 Taxor och avgifter 3 Förrättnings- och granskningsavgifter Här redovisas avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning 30 Årsavgift 330 Tillsynsavgift 33 Tillståndsavgift 370 Ersättning enligt avtal avgift 32 Kostnadsersättningar 32 Gatukostnadsersättningar 320 Gatukostnadsersättning 322 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter 3220 Anslutningsavgifter 33 Övriga taxor och avgifter Här redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och service kommunen tillhandahåller kommuninvånarna 330 Avgifter för barnomsorg enligt fastställd taxa 3320 Avgifter och ersättningar för social omsorg 3330 Avgifter Trygghetslarm 3340 Egenavgifter HVB familjehem 3350 Kulturskoleavgifter

2 Kontoplan Kommunbas (22) 34 Hyror och arrenden 34 Bostads- och lokalhyror 342 Hyresintäkter lokaler, ej momsregistrerade 342 Hyresintäkter bostäder 3462 Hyresnedsättning 342 Markhyror och arrenden m m 3422 Arrendeavtal, ej momspliktiga Tomträttsavgälder 344 Hyror för inventarier och material 3440 Hyror för inventarier och material 345 Tillfälliga lokalupplåtelser 3450 Lokalupplåtelser, föreningar Lokalupplåtelser, övriga Lokalupplåtelser, företag, organisationer Lokalupplåtelser, läger 349 Övriga hyror och arrenden Garage och parkeringsplatser, ej momsregistrerade 35 Bidrag 35 Driftbidrag Här redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner 35 Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 352 Kvalitetssäkrande åtgärder skolverksamhet 359 Statsbidrag från Skolverket 3540 Statsbidrag från Socialstyrelsen 3570 Statsbidrag från Migrationsverket 3580 Lönebidrag 358 Beredskapsarbete, OSA 3582 Arbetsbiträde 3583 Nystartsjobb 3584 Trygghetsanställning 3585 Särskilt anställningsstöd (SAS) 3586 Utvecklingsanställning 3587 Merkostnad inom jobbgarantin 3588 Anordnarbidrag inom jobb och utvecklingsgarantin fas Försäkringskassan 3593 Länsstyrelsen 3594 Driftbidrag från kommuner och landsting 3599 Övriga statsbidrag 354 Erhållna ersättningar för personliga assistenter Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent

3 Kontoplan Kommunbas (22) 356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet 3560 Särskilt 6 % statsbidrag 3562 Ersättning moms m m, rättelse tidigare år Momsbidrag vid köp ej skattepliktig verksamhet 357 Investeringsbidrag Statliga investeringsbidrag 358 EU-bidrag 3580 EU-bidrag EU-stöd mjölk 359 Övriga bidrag 3592 Hyresnedsättning Övriga bidrag 36 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 36 Försäljning av verksamhet 360 Försäljning av verksamhet till annan kommun 3620 Försäljning av verksamhet till landsting 3630 Försäljning av verksamhet till övriga 3640 Pensionärsservice 363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster Här redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art Försäljning av konsulttjänster 365 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 3650 Återvunna fordringar, momspliktiga 365 Återvunna fordringar, ej momspliktiga 369 Övriga ersättningar och intäkter 3690 Kursintäkter 369 Simkurser Inkassoersättning Ersättning för förstört material, medier etc Försäkringsersättningar Ersättning förbrukningsartiklar Plikt- och beställningsavgifter Telefonavgifter, fasta 3697 Telefonavgifter, samtalsmarkeringar 3698 Årskort Fiskekort Avgift Solarium Övriga intäkter 3699 Ersättning VFU

4 Kontoplan Kommunbas (22) 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 372 Försäljning av exploateringsfastigheter 3720 Försäljningspris exploateringsfastigheter Sjöhagen Bokfört värde exploateringsfastigheter Sjöhagen 379 Försäljning av tomträtter 3790 Försäljning av tomträtter 38 Försäljning av anläggningstillgångar 38 Försäljning av maskiner och inventarier 380 Försäljningspris, maskiner och inventarier 3820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 3820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 384 Försäljning av övriga anläggningstillgångar 3840 Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar Kontoklass 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 40 Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar Här redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar m m 400 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4020 Inköp av finansiella omsättningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 4020 Maskiner, aggregat och dylikt 4020 Transportmedel inklusive reservdelar 402 Reservdelar Möbler, textilier m m 4022 Kontorsmöbler Skolmöbler Övriga möbler (inklusive hyllor och diskar) Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap och dylikt Radio, TV, kameror, projektorer m m (ej kommunikationsradio) Konstverk och samlingar Vitvaror Mätapparater, mätinstrument Verktyg och liknande handredskap Kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare) 4026 Datautrustning Gymnastik-, sport- och lekredskap Musikinstrument

5 Kontoplan Kommunbas (22) Övrigt (t ex skyddsutrustning, saneringsutrustning, soptunnor) 403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 40 Anläggnings- och underhållsmaterial Här redovisas kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar 400 Byggnads- och anläggningsmaterial 4020 Järn-, stål- och metallvaror 4030 El-material 4040 Trävaror m m, färger, kemisktekniska produkter 4050 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 4 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 400 Inköp av exploateringsmark 49 Förändring, material och varor i förråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar 490 Värdeförändring av varor i förråd och lager 4920 Värdeförändring omsättningstillgång 45 Lämnade bidrag 45 Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer 450 Ekonomiskt bistånd 45 Jämkningsbidrag särskilt boende 452 Övriga bidrag 457 Introduktionsersättning 4530 Anhörigbidrag 4540 Vårdnadsbidrag barnomsorg 4550 Premier och stipendier 4570 SFI-bonus 4580 Skolpeng sommar 4590 Övriga bidrag till enskilda (privata hem för vård och boende) 459 Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare 452 Bostadssociala bidrag 4520 Bostadssubventioner (bl a bostadsanpassningsbidrag) 453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m fl 4530 Bidrag till föreningar och stiftelser 453 Kommunalt aktivitetsstöd 4532 Grundbidrag 4533 Ungdomsledarutbildningsbidrag 4535 Drift- och underhållsbidrag

6 Kontoplan Kommunbas (22) Bidrag till kommunägda företag Bidrag till övriga företag och organisationer 4533 Medfinansiering EU-projekt Bidrag till landsting Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter Assistansersättning under 20 tim/vecka 4539 Assistansersättning sjuklön 454 Bidrag till statlig infrastruktur 4540 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur 46 Köp av huvudverksamhet 463 Köp av huvudverksamhet 4630 Köp av huvudverksamhet från föreningar, stiftelser Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag Köp av huvudverksamhet från privata företag 4633 Renhållningsentreprenader Köp av huvudverksamhet från andra kommuner 4634 Interkommunala skolersättningar Interkommunala ersättningar barnomsorg Interkommunala ersättningar fritidshem Interkommunala ersättningar förskoleklass Ersättning för elevassistent Köp av huvudverksamhet från landsting 4635 Ersättning för färdigbehandlade Vårdavgift till landsting 4636 Vårdavgift till staten och statliga myndigheter Köp av huvudverksamhet från hushåll och individer 4637 Avgifter för vård i enskilda hem Köp av huvudverksamhet från kommunalförbund Vårdavgifter till kommuner 4639 Vårdavgifter till stiftelser Kontoklass 5 Kostnader för arbetskraft 50 Löner arbetad tid 50 Arvoden till förtroendevalda 500 Fasta arvoden 5020 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 5030 Förlorad arbetsförtjänst 502 Löner till arbetstagarna 5020 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 502 Vikarielöner Lön till timanställda Ersättningar utöver timlön Ersättningar för övertid, OB, jour, beredskap Övertidsersättning

7 Kontoplan Kommunbas (22) 503 Löner till beredskapsarbetare Beredskapsarbete 504 Uppdragstagare 5040 Löner och arvoden, tillfälligt anställda Löner och arvoden, övrig arvoderad personal 505 Upplupna löner 5050 Intjänade ej utbetalade löner 5 Löner ej arbetad tid 5 Semesterlön 500 Förändring semesterlöneskuld 52 Sjuklön 520 Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön timavlönade 5250 Sjuklön beredskapsarbetare 54 Kostnader för naturaförmåner 54 Naturaförmåner till anställda 540 Naturaförmåner till anställda 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5480 Förmånsvärde bil 55 Kostnadsersättningar 55 Traktamenten 550 Traktamenten, skattefria 552 Traktamenten, skattepliktiga 552 Traktamenten förmånsgrupp (månadsavlönade) 5522 Traktamenten förtroendemän, uppdragstagare m m 5523 Traktamenten förmånsgrupp 2, (timanställd) 552 Bilersättningar 5520 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 5522 Bilersättningar förmånsgrupp (månadsavlönade) Bilersättningar förtroendemän, uppdragstagare m m Bilersättningar förmånsgrupp 2 (timanställd) 553 Omkostnadsersättningar 5530 Omkostnadsersättningar, skattefria

8 Kontoplan Kommunbas (22) 559 Övriga kostnadsersättningar Trängselskatt, skattefri Trängselskatt, skattepliktig 56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 56 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 560 Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättningar 5640 Avgångsvederlag 563 Särskild löneskatt Särskild löneskatt på utbetalda pensioner 5633 Löneskatt utbetalda pensioner till NVU Löneskatt utbetalda pensioner till NVK Löneskatt på avgångsvederlag Särskild löneskatt på avsättning för pensioner 5635 Löneskatt avsättning pensioner NVU Löneskatt avsättning pensioner NVK Löneskatt avsättning pensioner förtroendevalda Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring AMF 5636 Löneskatt AFA från förvaltningarna Löneskatt individuell del 5637 Löneskatt individuell del från förvaltningarna 567 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 5670 Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Premie avgiftsbefrielseförsäkring AMF 567 AGS-KL - intäkt från förvaltningarna 5672 TFA-KL - intäkt från förvaltningarna 5673 AFA - intäkt från förvaltningarna 5672 Omställningsförsäkring (KOM-KL) 5673 Omställningsförsäkring (KOM-KL) - intäkt från förvaltningarna 568 Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring 5680 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL 568 TGL-KL intäkt från förvaltningarna 569 Övriga sociala avgifter 5690 Övriga ersättningar ej PO-påslags- och skattepliktiga Övrigt Övriga ersättningar ej PO-påslag men skattepliktiga Återgirerad lön 57 Pensionskostnader 572 Förändring av pensionsavsättningar 5720 Förändring av pensionsavsättningar 572 Förändring pensionsavsättning NVU 5722 Förändring pensionsavsättning NVK

9 Kontoplan Kommunbas (22) Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension Förändring pensionsavsättning förtroendevalda 573 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före Utbetalning pensioner till NVU Utbetalning pensioner till NVK 575 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 5750 Avgiftsbestämd del, intäkt från förvaltningarna 5750 Premier avgiftsbestämd del Kontoklass 6 & 7 Övriga verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror 60 Lokal- och bostadshyror 600 Lokalhyror 6020 Bostadshyror 6030 Bilplatshyror 602 Markhyror 6020 Markhyror 6 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 63 Städ- och renhållningstjänster På kontot bokförs kostnader för fastigheternas renhållning och städning, när städning inte utförs av kommunens personal 630 Lokalvård 6320 Sophämtning 6330 Snöskottning 6340 Trädgårdsskötsel 6350 Halkbekämpning, exempelvis sandning 6360 Fönsterpustning 65 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 650 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 6520 Lås och nycklar 67 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader Med husbyggnadsentreprenader avses ny-, tillbyggnads- och förbättringsarbeten Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m m Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggning i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet.

10 Kontoplan Kommunbas (22) 670 Byggnation 6720 Rivning 6730 VVS-arbeten 6740 Elarbeten 6750 Inredningsarbeten 6760 Målningsarbeten 6770 Övriga husbyggnadsarbeten 6780 Anläggning av gator, vägar, broar och parker 6790 Reparation av gator, vägar, broar och parker 62 Bränsle, energi och vatten 62 El 620 El (kostnader för elnät och elkraft till fastigheter) 623 Värme och kyla 6230 Eldningsolja Fastbränsle och naturgas Fjärrvärme Fjärrkyla Sotning 628 Vatten och avlopp 6280 Vatten och avlopp 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 63 Hyra/leasing maskiner 630 Maskinhyror (t ex renhållningsmaskiner, släpkärror, tryckluftsmaskiner m m) 632 Hyra/leasing inventarier 6320 Hyra kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare, kopieringsmaskiner) Hyra medicintekniska hjälpmedel Hyra gasflaskor (AGA) Instrumenthyra Hyra övriga inventarier 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 64 Förbrukningsinventarier 640 Textilier och liknande inventarier (t ex mattor, gardiner och sängutrusning) 6420 Övrig lokalutrustning (t ex persienner, belysningsarmatur) 6430 Telefoner 6440 Mobiltelefoner 6450 Telefontillbehör 6490 Övriga förbrukningsinventarier 643 Böcker, tidningar, elektronisk media 6430 Skolböcker Annan undervisningsmaterial

11 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Audivisuella media (t ex kassetter, video) 6433 Talböcker/Daisy Ljudböcker Språkkurser Ljudböcker, barn Film CD-skivor Talböcker, barn Bildband, dia, film Böcker (ej skolböcker) 6434 Böcker, barn Årsböcker Läsfrämjande Video barn CD-skivor, barn Spel barn Bokvårdsmaterial Tidningar och tidskrifter 6435 Dagstidningar Tidskrifter Facklitteratur Noter Övriga böcker 6439 Elib Utländska böcker Spel Bokutrustning Invandrarkonto 644 Livsmedel 6440 Livsmedel (för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat) 644 Mjölk 6443 Näringsdrycker 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 6450 Apoteksvaror och övriga läkemedel 645 Syrgas medicinskt bruk Förbandsartiklar Inkontinenshjälpmedel Provstickor Övriga sjukvårdsartiklar 646 Förbrukningsmaterial 6460 Hushållspapper, toalettpapper, pappershanddukar Städningsmaterial (kvastar, borstar, trasor och dylikt) 6462 Disk- och torkmedel Plantor, växter, blommor, fröer och lökar Slangar, kopplingar, klämmor Övrigt (t ex glödlampor, el-proppar, sladdar m m) Övrigt rengöringsmedel Engångsartiklar

12 Kontoplan Kommunbas (22) Övrig städutrustning 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6480 Kläder, skodon (även skyddskläder) 6482 Övrig utrustning Personlig skyddsutrustning Brandskyddsmaterial Terminalglasögon/skyddsglasögon Skyddsskor 649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Vykort och souvenirer Leksaker Hobbymaterial 6496 Batterier 65 Kontorsmaterial och trycksaker 65 Kontorsmaterial 6500 Kontorsmaterial 650 Pappersvaror 65 Kopieringspapper 6520 Övrigt kontorsmaterial (t ex stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) 654 IT-material Toner och färgband Övriga datatillbehör (t ex kablar m m) 655 Trycksaker 6550 Blanketter (t ex brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser m m) Foto- och kopieringsmaterial Bokvårdsmaterial 6554 Bokbindning Tryckning 66 Reparation och underhåll 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6600 Reparation och underhåll av bilar Reparation och underhåll av inventarier 6602 Reparation av instrument Reparation och underhåll av maskiner Däck Reservdelar 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 6650 Underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m m Ersättning för förstörd tvätt

13 Kontoplan Kommunbas (22) 68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 68 Tele- och IT-kommunikation 6830 Abonnemang och samtalskostnader 683 Serviceavtal 6840 Telefonflytt m m 6850 Samtalsmarkeringar 6860 Fax 6870 Minicall 6880 Trygghetslarm 688 Brand- och inbrottslarm 6882 Överfallslarm 6890 Datakommunikation 685 Porto 6850 Porton inbetalningar Brevporto Paketporto 69 Kostnader för transportmedel 69 Drivmedel 690 Diesel 6920 Bensin 6930 Smörjmedel 6940 Gasol 692 Fordonsskatt 6920 Fordonsskatt 695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 6950 Hyra bilar och fordon Leasade bilar och fordon 696 Trängselskatt för egna fordon 6960 Trängselskatt för kommunens bilar 70 Transporter och resor 70 Transporter 700 Skolskjutsar 7020 Resebidrag till elever 7030 Arbetssökandes resor 705 Resekostnader 7050 Biljetter Hotell och logi, Sverige Hotell och logi, utlandet Lokala resor buss och taxi Övriga resekostnader 7055 Färdtjänstkort

14 Kontoplan Kommunbas (22) 7 Representation 70 Representation 700 Extern representation 7020 Fagerstagåvan 7030 Presentkort 7 Personalrepresentation Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m m 70 Personalrepresentation 720 Minnesgåvor 730 Personalkaffe 790 Övrigt 72 Annonser, reklam, information 722 Annonsering 7220 Platsannonser Kungörelser Annonsering av konsert/teaterföreställning Övriga annonser 723 Reklam och information 7230 Gruppreklam Anslagstavlor Marknadsföring övrigt Broschyrer Information 73 Försäkringspremier och riskkostnader 73 Försäkringspremier 730 Egendom, ansvar, förmögenhet 7320 Tjänstereseförsäkring 7330 Motorfordon 7340 Olycksfall 7350 Övrigt 732 Självrisker 7320 Självrisker 733 Larm och bevakning 7330 Larm 734 Brandskydd Brandskydd

15 Kontoplan Kommunbas (22) 735 Kundförluster 7350 Kundförluster Avskrivning kravavgifter 737 Infriad borgen 7370 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar Infriad borgen Egna hem och småhus Återbetalning borgensåtaganden 738 Förluster på kortfristiga fordringar 7380 Förluster på kortfristiga fordringar 739 Övriga riskkostnader Övriga riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 743 Administrativa tjänster 7430 Inköp dataprogram 743 Appar Databearbetning Programhyra Programunderhåll Statistikuppgifter Licenser 745 Konsultkostnader 7450 Besiktningar Juridiska konsultationer Administrativa tjänster 7453 Utredningar Lantmätare Tolkar Handledning Övriga konsulter (t ex revision, rättegångskostnader, rationalisering m m) 746 Måltider Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till barn- och omvårdnadsverksamhet (barn, brukare och anhöriga). Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare, personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut Lunch Samhall Övriga måltider Måltider med brukare 747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 7470 Sjuk- och hälsovård Friskvård och fritidsverksamhet Avgift för företagshälsovård

16 Kontoplan Kommunbas (22) 749 Övriga främmande tjänster 7490 Kemiska bakteriologiska analyser Destruktionsavgifter Salmonellaprov, personal Turistinformation Inplantering fisk Kopiering 7496 Färgkopiering Övriga tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 75 Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 750 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader 76 Avgifter 760 Användarföreningsavgift 7620 Medlemsavgift 7630 Konserter/teaterföreställning 763 Filmhyra 7640 Utställningar 7650 Entréavgifter 765 Badavgifter 7652 Inträdesavgift, årskort 7653 Inträdesavgift, dagkort 7656 Tillståndsavgifter 7660 Radio- och TV-licenser 7670 Års- och uppläggningsavgift kortläsare 7680 Ersättning för ställda skadeanspråk 764 Diverse skatter och offentliga avgifter 7640 STIM-avgifter Avgifter kronofogden Bilbesiktning Tillsynsavgift Övriga skatter Lagfartskostnad 765 Avgifter för kurser 7650 Avgifter för kurser Konferenser 78 Realisationsförluster och periodiseringskonton 78 Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inventarier 780 Försäljningspris, maskiner och inventarier

17 Kontoplan Kommunbas (22) 7820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 782 Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar 7820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784 Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7840 Försäljningspris, övriga tillgångar Bokfört värde, övriga tillgångar 79 Avskrivningar 792 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 7920 Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 7930 Avskrivningar maskiner och inventarier 795 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av anläggningstillgångar 796 Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7960 Återföring nedskrivning av anläggningstillgång Kontoklass 8 Övriga intäkter och kostnader 80 Skatteintäkter 80 Allmän kommunalskatt 800 Allmän kommunalskatt 805 Skatteavräkning 8050 Skatteavräkning föregående år, justeringspost Skatteavräkning innevarande å, prognos 82 Bidrag från utjämningssystemen och generella statsbidrag 82 Inkomstutjämningsbidrag 820 Inkomstutjämningsbidrag 822 Strukturbidrag 8220 Strukturbidrag 823 Införandebidrag 8230 Införandebidrag 824 Regleringsbidrag 8240 Regleringsbidrag

18 Kontoplan Kommunbas (22) 825 Kostnadsutjämningsbidrag 8250 Kostnadsutjämningsbidrag 826 Bidrag för LSS-utjämning 8260 Bidrag för LSS-utjämning 828 Kommunal fastighetsavgift 8280 Justeringspost, fastighetsavgift föregående år 829 Generella bidrag från staten 8290 Generella bidrag från staten 83 Avgifter i utjämningssystemen 83 Inkomstutjämningsavgift 830 Inkomstutjämningsavgift 834 Regleringsavgift 8340 Regleringsavgift 835 Kostnadsutjämningsavgift 8350 Kostnadsutjämningsavgift 836 Avgift till LSS-utjämningen 8360 Avgift till LSS-utjämningen 84 Finansiella intäkter 84 Utdelning på aktier och andelar 840 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8420 Utdelning på aktier och andelar i andra företag 843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8430 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 844 Ränteintäkter 8440 Ränteintäkter 845 Ränteintäkter på kundfordringar 8450 Ränta på kundfordringar i koncernföretag Övriga ränteintäkter kundfordringar 849 Övriga finansiella intäkter 8490 Reavinst försäljning aktier Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar

19 Kontoplan Kommunbas (22) 85 Finansiella kostnader 85 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 850 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar 8520 Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 852 Räntekostnader 8520 Räntekostnader på leasingskuld Övriga räntekostnader 853 Ränta på pensionsavsättningar 8530 Räntekostnader på pensionsavsättningar 855 Räntekostnader för leverantörsskulder 8550 Dröjsmålsränta Påminnelseavgift 857 Bankkostnader 8570 Depositionsavgift dagskassor Serviceavgift bank- och kreditkort Årspris handkassekort Övriga bankkostnader 859 Övriga finansiella kostnader 8590 Förlust försäljning aktier Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar Övriga finansiella kostnader 86 Lokalbank 865 Lokalbank Lokalbank NVK 89 Årets resultat 890 Årets resultat 8900 Förändring av eget kapital Avslutskonto investeringar

20 Kontoplan Kommunbas (22) Interna konton Konto 93 Intäkter/Inkomster 930 Försäljningsmedel 930 Matkuponger 9302 Råvaror 9303 Kopiering 9304 Färgkopiering 9305 Porto 9306 Kopieringspapper 9307 Kontorsmateriel 9308 Souvenirer, vykort 9309 Övrig försäljning 934 Hyror och arrenden 934 Hyresintäkter lokaler 9344 Lokalupplåtelser, skolor 935 Övriga bidrag Övriga bidrag 936 Försäljning av verksamhet 936 Försäljning av verksamhet och entreprenader till övriga 9362 Försäljning av konsulttjänster Försäljning av verksamhet till övriga 9369 Kursintäkter Simkurser Fasta telefonkostnader Telefonavgifter Inträdesavgifter (badavgifter, medlemskort, campingavg etc) 937 Intern fördelning Intern fördelning 94 Kostnader/Utgifter 94 Anläggnings- och underhållsmaterial 940 Anläggnings- och underhållsmaterial 945 Lämnade bidrag 945 Bidrag till andra förvaltningar 946 Köp av huvudverksamhet 9463 Köp av huvudverksamhet Kostservice

21 Kontoplan Kommunbas (22) 956 Interna personalomkostnader 9560 Interna personalomkostnader 9570 Personalinformation 960 Lokal- och markhyror 960 Lokalhyror 96 Städ- och renhållningstjänster 963 Lokalvård 9632 Sophämtning 963 Intern fördelning Fördelning central administration 964 Förbrukningsinventarier 964 Textilier och liknande inventarier 9643 Telefoner 9644 Livsmedel 9644 Livsmedel Bröd Café Koltrasten Näringsdryck 9648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 9648 Kläder, skodon Vykort och souvenirer Hobbymaterial 965 Kontorsmaterial 9650 Kontorsmaterial 965 Pappersvaror 9652 Övrigt kontorsmaterial (stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) Toner och färgband 968 Telekommunikation 9685 Samtalsmarkeringar m m 969 Hyra bilar 9695 Hyra bilar och fordon 97 Diverse kostnader 9700 Mattransporter 97 Intern representation 973 Personalkaffe Friskvård och fritidsverksamhet 974 Diverse främmande tjänster Kontorsarbeten Kopieringstjänster Övriga tjänster

22 Kontoplan Kommunbas (22) 976 Avgifter 9765 Entréavgifter 9766 Badavgifter 9762 Avgifter för kurser m m 979 Internränta 979 Internränta 9793 Internränta intäkt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer