Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum"

Transkript

1 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar 30 Lunch Samhall 3020 Biljettintäkter konserter, teater m m 3030 Kopiering 303 Färgkopiering 3040 Porton 3050 Kontorsmaterial 305 Kopieringspapper 3060 Terapimaterial 3070 Souvenirer, vykort 3080 Kiosk och servering 3090 Övrig försäljning 3 Taxor och avgifter 3 Förrättnings- och granskningsavgifter Här redovisas avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning 30 Årsavgift 330 Tillsynsavgift 33 Tillståndsavgift 370 Ersättning enligt avtal avgift 32 Kostnadsersättningar 32 Gatukostnadsersättningar 320 Gatukostnadsersättning 322 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter 3220 Anslutningsavgifter 33 Övriga taxor och avgifter Här redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och service kommunen tillhandahåller kommuninvånarna 330 Avgifter för barnomsorg enligt fastställd taxa 3320 Avgifter och ersättningar för social omsorg 3330 Avgifter Trygghetslarm 3340 Egenavgifter HVB familjehem 3350 Kulturskoleavgifter

2 Kontoplan Kommunbas (22) 34 Hyror och arrenden 34 Bostads- och lokalhyror 342 Hyresintäkter lokaler, ej momsregistrerade 342 Hyresintäkter bostäder 3462 Hyresnedsättning 342 Markhyror och arrenden m m 3422 Arrendeavtal, ej momspliktiga Tomträttsavgälder 344 Hyror för inventarier och material 3440 Hyror för inventarier och material 345 Tillfälliga lokalupplåtelser 3450 Lokalupplåtelser, föreningar Lokalupplåtelser, övriga Lokalupplåtelser, företag, organisationer Lokalupplåtelser, läger 349 Övriga hyror och arrenden Garage och parkeringsplatser, ej momsregistrerade 35 Bidrag 35 Driftbidrag Här redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner 35 Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 352 Kvalitetssäkrande åtgärder skolverksamhet 359 Statsbidrag från Skolverket 3540 Statsbidrag från Socialstyrelsen 3570 Statsbidrag från Migrationsverket 3580 Lönebidrag 358 Beredskapsarbete, OSA 3582 Arbetsbiträde 3583 Nystartsjobb 3584 Trygghetsanställning 3585 Särskilt anställningsstöd (SAS) 3586 Utvecklingsanställning 3587 Merkostnad inom jobbgarantin 3588 Anordnarbidrag inom jobb och utvecklingsgarantin fas Försäkringskassan 3593 Länsstyrelsen 3594 Driftbidrag från kommuner och landsting 3599 Övriga statsbidrag 354 Erhållna ersättningar för personliga assistenter Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent

3 Kontoplan Kommunbas (22) 356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet 3560 Särskilt 6 % statsbidrag 3562 Ersättning moms m m, rättelse tidigare år Momsbidrag vid köp ej skattepliktig verksamhet 357 Investeringsbidrag Statliga investeringsbidrag 358 EU-bidrag 3580 EU-bidrag EU-stöd mjölk 359 Övriga bidrag 3592 Hyresnedsättning Övriga bidrag 36 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 36 Försäljning av verksamhet 360 Försäljning av verksamhet till annan kommun 3620 Försäljning av verksamhet till landsting 3630 Försäljning av verksamhet till övriga 3640 Pensionärsservice 363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster Här redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art Försäljning av konsulttjänster 365 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 3650 Återvunna fordringar, momspliktiga 365 Återvunna fordringar, ej momspliktiga 369 Övriga ersättningar och intäkter 3690 Kursintäkter 369 Simkurser Inkassoersättning Ersättning för förstört material, medier etc Försäkringsersättningar Ersättning förbrukningsartiklar Plikt- och beställningsavgifter Telefonavgifter, fasta 3697 Telefonavgifter, samtalsmarkeringar 3698 Årskort Fiskekort Avgift Solarium Övriga intäkter 3699 Ersättning VFU

4 Kontoplan Kommunbas (22) 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 372 Försäljning av exploateringsfastigheter 3720 Försäljningspris exploateringsfastigheter Sjöhagen Bokfört värde exploateringsfastigheter Sjöhagen 379 Försäljning av tomträtter 3790 Försäljning av tomträtter 38 Försäljning av anläggningstillgångar 38 Försäljning av maskiner och inventarier 380 Försäljningspris, maskiner och inventarier 3820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 3820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 384 Försäljning av övriga anläggningstillgångar 3840 Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar Kontoklass 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 40 Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar Här redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar m m 400 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4020 Inköp av finansiella omsättningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 4020 Maskiner, aggregat och dylikt 4020 Transportmedel inklusive reservdelar 402 Reservdelar Möbler, textilier m m 4022 Kontorsmöbler Skolmöbler Övriga möbler (inklusive hyllor och diskar) Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap och dylikt Radio, TV, kameror, projektorer m m (ej kommunikationsradio) Konstverk och samlingar Vitvaror Mätapparater, mätinstrument Verktyg och liknande handredskap Kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare) 4026 Datautrustning Gymnastik-, sport- och lekredskap Musikinstrument

5 Kontoplan Kommunbas (22) Övrigt (t ex skyddsutrustning, saneringsutrustning, soptunnor) 403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 40 Anläggnings- och underhållsmaterial Här redovisas kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar 400 Byggnads- och anläggningsmaterial 4020 Järn-, stål- och metallvaror 4030 El-material 4040 Trävaror m m, färger, kemisktekniska produkter 4050 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 4 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 400 Inköp av exploateringsmark 49 Förändring, material och varor i förråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar 490 Värdeförändring av varor i förråd och lager 4920 Värdeförändring omsättningstillgång 45 Lämnade bidrag 45 Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer 450 Ekonomiskt bistånd 45 Jämkningsbidrag särskilt boende 452 Övriga bidrag 457 Introduktionsersättning 4530 Anhörigbidrag 4540 Vårdnadsbidrag barnomsorg 4550 Premier och stipendier 4570 SFI-bonus 4580 Skolpeng sommar 4590 Övriga bidrag till enskilda (privata hem för vård och boende) 459 Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare 452 Bostadssociala bidrag 4520 Bostadssubventioner (bl a bostadsanpassningsbidrag) 453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m fl 4530 Bidrag till föreningar och stiftelser 453 Kommunalt aktivitetsstöd 4532 Grundbidrag 4533 Ungdomsledarutbildningsbidrag 4535 Drift- och underhållsbidrag

6 Kontoplan Kommunbas (22) Bidrag till kommunägda företag Bidrag till övriga företag och organisationer 4533 Medfinansiering EU-projekt Bidrag till landsting Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter Assistansersättning under 20 tim/vecka 4539 Assistansersättning sjuklön 454 Bidrag till statlig infrastruktur 4540 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur 46 Köp av huvudverksamhet 463 Köp av huvudverksamhet 4630 Köp av huvudverksamhet från föreningar, stiftelser Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag Köp av huvudverksamhet från privata företag 4633 Renhållningsentreprenader Köp av huvudverksamhet från andra kommuner 4634 Interkommunala skolersättningar Interkommunala ersättningar barnomsorg Interkommunala ersättningar fritidshem Interkommunala ersättningar förskoleklass Ersättning för elevassistent Köp av huvudverksamhet från landsting 4635 Ersättning för färdigbehandlade Vårdavgift till landsting 4636 Vårdavgift till staten och statliga myndigheter Köp av huvudverksamhet från hushåll och individer 4637 Avgifter för vård i enskilda hem Köp av huvudverksamhet från kommunalförbund Vårdavgifter till kommuner 4639 Vårdavgifter till stiftelser Kontoklass 5 Kostnader för arbetskraft 50 Löner arbetad tid 50 Arvoden till förtroendevalda 500 Fasta arvoden 5020 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 5030 Förlorad arbetsförtjänst 502 Löner till arbetstagarna 5020 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 502 Vikarielöner Lön till timanställda Ersättningar utöver timlön Ersättningar för övertid, OB, jour, beredskap Övertidsersättning

7 Kontoplan Kommunbas (22) 503 Löner till beredskapsarbetare Beredskapsarbete 504 Uppdragstagare 5040 Löner och arvoden, tillfälligt anställda Löner och arvoden, övrig arvoderad personal 505 Upplupna löner 5050 Intjänade ej utbetalade löner 5 Löner ej arbetad tid 5 Semesterlön 500 Förändring semesterlöneskuld 52 Sjuklön 520 Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön timavlönade 5250 Sjuklön beredskapsarbetare 54 Kostnader för naturaförmåner 54 Naturaförmåner till anställda 540 Naturaförmåner till anställda 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5480 Förmånsvärde bil 55 Kostnadsersättningar 55 Traktamenten 550 Traktamenten, skattefria 552 Traktamenten, skattepliktiga 552 Traktamenten förmånsgrupp (månadsavlönade) 5522 Traktamenten förtroendemän, uppdragstagare m m 5523 Traktamenten förmånsgrupp 2, (timanställd) 552 Bilersättningar 5520 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 5522 Bilersättningar förmånsgrupp (månadsavlönade) Bilersättningar förtroendemän, uppdragstagare m m Bilersättningar förmånsgrupp 2 (timanställd) 553 Omkostnadsersättningar 5530 Omkostnadsersättningar, skattefria

8 Kontoplan Kommunbas (22) 559 Övriga kostnadsersättningar Trängselskatt, skattefri Trängselskatt, skattepliktig 56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 56 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 560 Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättningar 5640 Avgångsvederlag 563 Särskild löneskatt Särskild löneskatt på utbetalda pensioner 5633 Löneskatt utbetalda pensioner till NVU Löneskatt utbetalda pensioner till NVK Löneskatt på avgångsvederlag Särskild löneskatt på avsättning för pensioner 5635 Löneskatt avsättning pensioner NVU Löneskatt avsättning pensioner NVK Löneskatt avsättning pensioner förtroendevalda Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring AMF 5636 Löneskatt AFA från förvaltningarna Löneskatt individuell del 5637 Löneskatt individuell del från förvaltningarna 567 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 5670 Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Premie avgiftsbefrielseförsäkring AMF 567 AGS-KL - intäkt från förvaltningarna 5672 TFA-KL - intäkt från förvaltningarna 5673 AFA - intäkt från förvaltningarna 5672 Omställningsförsäkring (KOM-KL) 5673 Omställningsförsäkring (KOM-KL) - intäkt från förvaltningarna 568 Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring 5680 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL 568 TGL-KL intäkt från förvaltningarna 569 Övriga sociala avgifter 5690 Övriga ersättningar ej PO-påslags- och skattepliktiga Övrigt Övriga ersättningar ej PO-påslag men skattepliktiga Återgirerad lön 57 Pensionskostnader 572 Förändring av pensionsavsättningar 5720 Förändring av pensionsavsättningar 572 Förändring pensionsavsättning NVU 5722 Förändring pensionsavsättning NVK

9 Kontoplan Kommunbas (22) Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension Förändring pensionsavsättning förtroendevalda 573 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före Utbetalning pensioner till NVU Utbetalning pensioner till NVK 575 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 5750 Avgiftsbestämd del, intäkt från förvaltningarna 5750 Premier avgiftsbestämd del Kontoklass 6 & 7 Övriga verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror 60 Lokal- och bostadshyror 600 Lokalhyror 6020 Bostadshyror 6030 Bilplatshyror 602 Markhyror 6020 Markhyror 6 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 63 Städ- och renhållningstjänster På kontot bokförs kostnader för fastigheternas renhållning och städning, när städning inte utförs av kommunens personal 630 Lokalvård 6320 Sophämtning 6330 Snöskottning 6340 Trädgårdsskötsel 6350 Halkbekämpning, exempelvis sandning 6360 Fönsterpustning 65 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 650 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 6520 Lås och nycklar 67 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader Med husbyggnadsentreprenader avses ny-, tillbyggnads- och förbättringsarbeten Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m m Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggning i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet.

10 Kontoplan Kommunbas (22) 670 Byggnation 6720 Rivning 6730 VVS-arbeten 6740 Elarbeten 6750 Inredningsarbeten 6760 Målningsarbeten 6770 Övriga husbyggnadsarbeten 6780 Anläggning av gator, vägar, broar och parker 6790 Reparation av gator, vägar, broar och parker 62 Bränsle, energi och vatten 62 El 620 El (kostnader för elnät och elkraft till fastigheter) 623 Värme och kyla 6230 Eldningsolja Fastbränsle och naturgas Fjärrvärme Fjärrkyla Sotning 628 Vatten och avlopp 6280 Vatten och avlopp 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 63 Hyra/leasing maskiner 630 Maskinhyror (t ex renhållningsmaskiner, släpkärror, tryckluftsmaskiner m m) 632 Hyra/leasing inventarier 6320 Hyra kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare, kopieringsmaskiner) Hyra medicintekniska hjälpmedel Hyra gasflaskor (AGA) Instrumenthyra Hyra övriga inventarier 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 64 Förbrukningsinventarier 640 Textilier och liknande inventarier (t ex mattor, gardiner och sängutrusning) 6420 Övrig lokalutrustning (t ex persienner, belysningsarmatur) 6430 Telefoner 6440 Mobiltelefoner 6450 Telefontillbehör 6490 Övriga förbrukningsinventarier 643 Böcker, tidningar, elektronisk media 6430 Skolböcker Annan undervisningsmaterial

11 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Audivisuella media (t ex kassetter, video) 6433 Talböcker/Daisy Ljudböcker Språkkurser Ljudböcker, barn Film CD-skivor Talböcker, barn Bildband, dia, film Böcker (ej skolböcker) 6434 Böcker, barn Årsböcker Läsfrämjande Video barn CD-skivor, barn Spel barn Bokvårdsmaterial Tidningar och tidskrifter 6435 Dagstidningar Tidskrifter Facklitteratur Noter Övriga böcker 6439 Elib Utländska böcker Spel Bokutrustning Invandrarkonto 644 Livsmedel 6440 Livsmedel (för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat) 644 Mjölk 6443 Näringsdrycker 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 6450 Apoteksvaror och övriga läkemedel 645 Syrgas medicinskt bruk Förbandsartiklar Inkontinenshjälpmedel Provstickor Övriga sjukvårdsartiklar 646 Förbrukningsmaterial 6460 Hushållspapper, toalettpapper, pappershanddukar Städningsmaterial (kvastar, borstar, trasor och dylikt) 6462 Disk- och torkmedel Plantor, växter, blommor, fröer och lökar Slangar, kopplingar, klämmor Övrigt (t ex glödlampor, el-proppar, sladdar m m) Övrigt rengöringsmedel Engångsartiklar

12 Kontoplan Kommunbas (22) Övrig städutrustning 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6480 Kläder, skodon (även skyddskläder) 6482 Övrig utrustning Personlig skyddsutrustning Brandskyddsmaterial Terminalglasögon/skyddsglasögon Skyddsskor 649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Vykort och souvenirer Leksaker Hobbymaterial 6496 Batterier 65 Kontorsmaterial och trycksaker 65 Kontorsmaterial 6500 Kontorsmaterial 650 Pappersvaror 65 Kopieringspapper 6520 Övrigt kontorsmaterial (t ex stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) 654 IT-material Toner och färgband Övriga datatillbehör (t ex kablar m m) 655 Trycksaker 6550 Blanketter (t ex brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser m m) Foto- och kopieringsmaterial Bokvårdsmaterial 6554 Bokbindning Tryckning 66 Reparation och underhåll 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6600 Reparation och underhåll av bilar Reparation och underhåll av inventarier 6602 Reparation av instrument Reparation och underhåll av maskiner Däck Reservdelar 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 6650 Underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m m Ersättning för förstörd tvätt

13 Kontoplan Kommunbas (22) 68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 68 Tele- och IT-kommunikation 6830 Abonnemang och samtalskostnader 683 Serviceavtal 6840 Telefonflytt m m 6850 Samtalsmarkeringar 6860 Fax 6870 Minicall 6880 Trygghetslarm 688 Brand- och inbrottslarm 6882 Överfallslarm 6890 Datakommunikation 685 Porto 6850 Porton inbetalningar Brevporto Paketporto 69 Kostnader för transportmedel 69 Drivmedel 690 Diesel 6920 Bensin 6930 Smörjmedel 6940 Gasol 692 Fordonsskatt 6920 Fordonsskatt 695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 6950 Hyra bilar och fordon Leasade bilar och fordon 696 Trängselskatt för egna fordon 6960 Trängselskatt för kommunens bilar 70 Transporter och resor 70 Transporter 700 Skolskjutsar 7020 Resebidrag till elever 7030 Arbetssökandes resor 705 Resekostnader 7050 Biljetter Hotell och logi, Sverige Hotell och logi, utlandet Lokala resor buss och taxi Övriga resekostnader 7055 Färdtjänstkort

14 Kontoplan Kommunbas (22) 7 Representation 70 Representation 700 Extern representation 7020 Fagerstagåvan 7030 Presentkort 7 Personalrepresentation Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m m 70 Personalrepresentation 720 Minnesgåvor 730 Personalkaffe 790 Övrigt 72 Annonser, reklam, information 722 Annonsering 7220 Platsannonser Kungörelser Annonsering av konsert/teaterföreställning Övriga annonser 723 Reklam och information 7230 Gruppreklam Anslagstavlor Marknadsföring övrigt Broschyrer Information 73 Försäkringspremier och riskkostnader 73 Försäkringspremier 730 Egendom, ansvar, förmögenhet 7320 Tjänstereseförsäkring 7330 Motorfordon 7340 Olycksfall 7350 Övrigt 732 Självrisker 7320 Självrisker 733 Larm och bevakning 7330 Larm 734 Brandskydd Brandskydd

15 Kontoplan Kommunbas (22) 735 Kundförluster 7350 Kundförluster Avskrivning kravavgifter 737 Infriad borgen 7370 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar Infriad borgen Egna hem och småhus Återbetalning borgensåtaganden 738 Förluster på kortfristiga fordringar 7380 Förluster på kortfristiga fordringar 739 Övriga riskkostnader Övriga riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 743 Administrativa tjänster 7430 Inköp dataprogram 743 Appar Databearbetning Programhyra Programunderhåll Statistikuppgifter Licenser 745 Konsultkostnader 7450 Besiktningar Juridiska konsultationer Administrativa tjänster 7453 Utredningar Lantmätare Tolkar Handledning Övriga konsulter (t ex revision, rättegångskostnader, rationalisering m m) 746 Måltider Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till barn- och omvårdnadsverksamhet (barn, brukare och anhöriga). Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare, personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut Lunch Samhall Övriga måltider Måltider med brukare 747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 7470 Sjuk- och hälsovård Friskvård och fritidsverksamhet Avgift för företagshälsovård

16 Kontoplan Kommunbas (22) 749 Övriga främmande tjänster 7490 Kemiska bakteriologiska analyser Destruktionsavgifter Salmonellaprov, personal Turistinformation Inplantering fisk Kopiering 7496 Färgkopiering Övriga tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 75 Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 750 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader 76 Avgifter 760 Användarföreningsavgift 7620 Medlemsavgift 7630 Konserter/teaterföreställning 763 Filmhyra 7640 Utställningar 7650 Entréavgifter 765 Badavgifter 7652 Inträdesavgift, årskort 7653 Inträdesavgift, dagkort 7656 Tillståndsavgifter 7660 Radio- och TV-licenser 7670 Års- och uppläggningsavgift kortläsare 7680 Ersättning för ställda skadeanspråk 764 Diverse skatter och offentliga avgifter 7640 STIM-avgifter Avgifter kronofogden Bilbesiktning Tillsynsavgift Övriga skatter Lagfartskostnad 765 Avgifter för kurser 7650 Avgifter för kurser Konferenser 78 Realisationsförluster och periodiseringskonton 78 Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inventarier 780 Försäljningspris, maskiner och inventarier

17 Kontoplan Kommunbas (22) 7820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 782 Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar 7820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784 Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7840 Försäljningspris, övriga tillgångar Bokfört värde, övriga tillgångar 79 Avskrivningar 792 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 7920 Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 7930 Avskrivningar maskiner och inventarier 795 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av anläggningstillgångar 796 Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7960 Återföring nedskrivning av anläggningstillgång Kontoklass 8 Övriga intäkter och kostnader 80 Skatteintäkter 80 Allmän kommunalskatt 800 Allmän kommunalskatt 805 Skatteavräkning 8050 Skatteavräkning föregående år, justeringspost Skatteavräkning innevarande å, prognos 82 Bidrag från utjämningssystemen och generella statsbidrag 82 Inkomstutjämningsbidrag 820 Inkomstutjämningsbidrag 822 Strukturbidrag 8220 Strukturbidrag 823 Införandebidrag 8230 Införandebidrag 824 Regleringsbidrag 8240 Regleringsbidrag

18 Kontoplan Kommunbas (22) 825 Kostnadsutjämningsbidrag 8250 Kostnadsutjämningsbidrag 826 Bidrag för LSS-utjämning 8260 Bidrag för LSS-utjämning 828 Kommunal fastighetsavgift 8280 Justeringspost, fastighetsavgift föregående år 829 Generella bidrag från staten 8290 Generella bidrag från staten 83 Avgifter i utjämningssystemen 83 Inkomstutjämningsavgift 830 Inkomstutjämningsavgift 834 Regleringsavgift 8340 Regleringsavgift 835 Kostnadsutjämningsavgift 8350 Kostnadsutjämningsavgift 836 Avgift till LSS-utjämningen 8360 Avgift till LSS-utjämningen 84 Finansiella intäkter 84 Utdelning på aktier och andelar 840 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8420 Utdelning på aktier och andelar i andra företag 843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8430 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 844 Ränteintäkter 8440 Ränteintäkter 845 Ränteintäkter på kundfordringar 8450 Ränta på kundfordringar i koncernföretag Övriga ränteintäkter kundfordringar 849 Övriga finansiella intäkter 8490 Reavinst försäljning aktier Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar

19 Kontoplan Kommunbas (22) 85 Finansiella kostnader 85 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 850 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar 8520 Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 852 Räntekostnader 8520 Räntekostnader på leasingskuld Övriga räntekostnader 853 Ränta på pensionsavsättningar 8530 Räntekostnader på pensionsavsättningar 855 Räntekostnader för leverantörsskulder 8550 Dröjsmålsränta Påminnelseavgift 857 Bankkostnader 8570 Depositionsavgift dagskassor Serviceavgift bank- och kreditkort Årspris handkassekort Övriga bankkostnader 859 Övriga finansiella kostnader 8590 Förlust försäljning aktier Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar Övriga finansiella kostnader 86 Lokalbank 865 Lokalbank Lokalbank NVK 89 Årets resultat 890 Årets resultat 8900 Förändring av eget kapital Avslutskonto investeringar

20 Kontoplan Kommunbas (22) Interna konton Konto 93 Intäkter/Inkomster 930 Försäljningsmedel 930 Matkuponger 9302 Råvaror 9303 Kopiering 9304 Färgkopiering 9305 Porto 9306 Kopieringspapper 9307 Kontorsmateriel 9308 Souvenirer, vykort 9309 Övrig försäljning 934 Hyror och arrenden 934 Hyresintäkter lokaler 9344 Lokalupplåtelser, skolor 935 Övriga bidrag Övriga bidrag 936 Försäljning av verksamhet 936 Försäljning av verksamhet och entreprenader till övriga 9362 Försäljning av konsulttjänster Försäljning av verksamhet till övriga 9369 Kursintäkter Simkurser Fasta telefonkostnader Telefonavgifter Inträdesavgifter (badavgifter, medlemskort, campingavg etc) 937 Intern fördelning Intern fördelning 94 Kostnader/Utgifter 94 Anläggnings- och underhållsmaterial 940 Anläggnings- och underhållsmaterial 945 Lämnade bidrag 945 Bidrag till andra förvaltningar 946 Köp av huvudverksamhet 9463 Köp av huvudverksamhet Kostservice

21 Kontoplan Kommunbas (22) 956 Interna personalomkostnader 9560 Interna personalomkostnader 9570 Personalinformation 960 Lokal- och markhyror 960 Lokalhyror 96 Städ- och renhållningstjänster 963 Lokalvård 9632 Sophämtning 963 Intern fördelning Fördelning central administration 964 Förbrukningsinventarier 964 Textilier och liknande inventarier 9643 Telefoner 9644 Livsmedel 9644 Livsmedel Bröd Café Koltrasten Näringsdryck 9648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 9648 Kläder, skodon Vykort och souvenirer Hobbymaterial 965 Kontorsmaterial 9650 Kontorsmaterial 965 Pappersvaror 9652 Övrigt kontorsmaterial (stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) Toner och färgband 968 Telekommunikation 9685 Samtalsmarkeringar m m 969 Hyra bilar 9695 Hyra bilar och fordon 97 Diverse kostnader 9700 Mattransporter 97 Intern representation 973 Personalkaffe Friskvård och fritidsverksamhet 974 Diverse främmande tjänster Kontorsarbeten Kopieringstjänster Övriga tjänster

22 Kontoplan Kommunbas (22) 976 Avgifter 9765 Entréavgifter 9766 Badavgifter 9762 Avgifter för kurser m m 979 Internränta 979 Internränta 9793 Internränta intäkt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6 Övr. verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi, vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter 3 Rörelsens inkomster/intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Gåvor och bidrag 3212 Bidrag

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Konto Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter

Konto Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter 3 Rörelsens inkomster/intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Gåvor och bidrag 3212 Bidrag

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Handbok. H för kontering. från

Handbok. H för kontering. från Handbok H för kontering från 15-01-01 Innehåll Information 3 Bankgironummer 3 Organisationsnummer 3 VAT-nummer 3 Fakturaadress 3 Varumottagning 4 Fakturakontroll 4 Kommun-Bas 13 5 Syfte 5 Kontoklass 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver.

Resultatrapport. LEKSANDS RIDKLUBB Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: Senaste ver. Sida 1 (5) Intäkter Nettoomsättning 3110 Ridavgifter, termin 3111 Extra ridning 3112 Ridavg,term.Egen häst/ponny (mia) 3113 Ridavg, ter. eg ponny/häst. 3114 Träning Nan 3120 Uppstallning 3130 Anläggningskort

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: , 14:10 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2010-09-12, 14:10 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239 Avskrivningar ombyggnad

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25

Läs mer

Kommun-Bas kommunbas 13 1 (134)

Kommun-Bas kommunbas 13 1 (134) 2012 08 09 Kommun-Bas 2013 kommunbas 13 1 (134) [Tryckortssidan] Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08 4527000 Fax 08 4527050 www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Handbok. H för kontering

Handbok. H för kontering Handbok H för kontering Innehåll Information 3 Bankgironummer 3 Organisationsnummer 3 VAT-nummer 3 Fakturaadress 3 Varumottagning 4 Fakturakontroll 4 Kommun-Bas 13 5 Syfte 5 Kontoklass 3 Intäkter 5 Kontoklass

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015

Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Ekonomisk redovisning Linköpings Y-tekonologsektion - verksamhets år 2014/2015 Tobias Grundström, YF-kassör Mikael Hartman, Skattmästare Sofia Martinsson, Yvette-kassör Anna Persson, Y6-kassör 2015-11-05

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer