Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum"

Transkript

1 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar 30 Lunch Samhall 3020 Biljettintäkter konserter, teater m m 3030 Kopiering 303 Färgkopiering 3040 Porton 3050 Kontorsmaterial 305 Kopieringspapper 3060 Terapimaterial 3070 Souvenirer, vykort 3080 Kiosk och servering 3090 Övrig försäljning 3 Taxor och avgifter 3 Förrättnings- och granskningsavgifter Här redovisas avgifter som uttas i samband med myndighetsutövning 30 Årsavgift 330 Tillsynsavgift 33 Tillståndsavgift 370 Ersättning enligt avtal avgift 32 Kostnadsersättningar 32 Gatukostnadsersättningar 320 Gatukostnadsersättning 322 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter 3220 Anslutningsavgifter 33 Övriga taxor och avgifter Här redovisas övriga taxor och avgifter för de tjänster och service kommunen tillhandahåller kommuninvånarna 330 Avgifter för barnomsorg enligt fastställd taxa 3320 Avgifter och ersättningar för social omsorg 3330 Avgifter Trygghetslarm 3340 Egenavgifter HVB familjehem 3350 Kulturskoleavgifter

2 Kontoplan Kommunbas (22) 34 Hyror och arrenden 34 Bostads- och lokalhyror 342 Hyresintäkter lokaler, ej momsregistrerade 342 Hyresintäkter bostäder 3462 Hyresnedsättning 342 Markhyror och arrenden m m 3422 Arrendeavtal, ej momspliktiga Tomträttsavgälder 344 Hyror för inventarier och material 3440 Hyror för inventarier och material 345 Tillfälliga lokalupplåtelser 3450 Lokalupplåtelser, föreningar Lokalupplåtelser, övriga Lokalupplåtelser, företag, organisationer Lokalupplåtelser, läger 349 Övriga hyror och arrenden Garage och parkeringsplatser, ej momsregistrerade 35 Bidrag 35 Driftbidrag Här redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner 35 Maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 352 Kvalitetssäkrande åtgärder skolverksamhet 359 Statsbidrag från Skolverket 3540 Statsbidrag från Socialstyrelsen 3570 Statsbidrag från Migrationsverket 3580 Lönebidrag 358 Beredskapsarbete, OSA 3582 Arbetsbiträde 3583 Nystartsjobb 3584 Trygghetsanställning 3585 Särskilt anställningsstöd (SAS) 3586 Utvecklingsanställning 3587 Merkostnad inom jobbgarantin 3588 Anordnarbidrag inom jobb och utvecklingsgarantin fas Försäkringskassan 3593 Länsstyrelsen 3594 Driftbidrag från kommuner och landsting 3599 Övriga statsbidrag 354 Erhållna ersättningar för personliga assistenter Ersättning från Försäkringskassan, personlig assistent

3 Kontoplan Kommunbas (22) 356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet 3560 Särskilt 6 % statsbidrag 3562 Ersättning moms m m, rättelse tidigare år Momsbidrag vid köp ej skattepliktig verksamhet 357 Investeringsbidrag Statliga investeringsbidrag 358 EU-bidrag 3580 EU-bidrag EU-stöd mjölk 359 Övriga bidrag 3592 Hyresnedsättning Övriga bidrag 36 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 36 Försäljning av verksamhet 360 Försäljning av verksamhet till annan kommun 3620 Försäljning av verksamhet till landsting 3630 Försäljning av verksamhet till övriga 3640 Pensionärsservice 363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster Här redovisas intäkter som avser försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art Försäljning av konsulttjänster 365 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 3650 Återvunna fordringar, momspliktiga 365 Återvunna fordringar, ej momspliktiga 369 Övriga ersättningar och intäkter 3690 Kursintäkter 369 Simkurser Inkassoersättning Ersättning för förstört material, medier etc Försäkringsersättningar Ersättning förbrukningsartiklar Plikt- och beställningsavgifter Telefonavgifter, fasta 3697 Telefonavgifter, samtalsmarkeringar 3698 Årskort Fiskekort Avgift Solarium Övriga intäkter 3699 Ersättning VFU

4 Kontoplan Kommunbas (22) 37 Försäljning av exploateringsfastigheter 372 Försäljning av exploateringsfastigheter 3720 Försäljningspris exploateringsfastigheter Sjöhagen Bokfört värde exploateringsfastigheter Sjöhagen 379 Försäljning av tomträtter 3790 Försäljning av tomträtter 38 Försäljning av anläggningstillgångar 38 Försäljning av maskiner och inventarier 380 Försäljningspris, maskiner och inventarier 3820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 3820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 384 Försäljning av övriga anläggningstillgångar 3840 Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar Kontoklass 4 Kostnader/Utgifter 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 40 Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar Här redovisas anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar m m 400 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 4020 Inköp av finansiella omsättningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 4020 Maskiner, aggregat och dylikt 4020 Transportmedel inklusive reservdelar 402 Reservdelar Möbler, textilier m m 4022 Kontorsmöbler Skolmöbler Övriga möbler (inklusive hyllor och diskar) Porslin, glas, bestick, köks- och serveringsredskap och dylikt Radio, TV, kameror, projektorer m m (ej kommunikationsradio) Konstverk och samlingar Vitvaror Mätapparater, mätinstrument Verktyg och liknande handredskap Kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare) 4026 Datautrustning Gymnastik-, sport- och lekredskap Musikinstrument

5 Kontoplan Kommunbas (22) Övrigt (t ex skyddsutrustning, saneringsutrustning, soptunnor) 403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 40 Anläggnings- och underhållsmaterial Här redovisas kostnader för material vid byggande och underhåll av anläggningar 400 Byggnads- och anläggningsmaterial 4020 Järn-, stål- och metallvaror 4030 El-material 4040 Trävaror m m, färger, kemisktekniska produkter 4050 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 4 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 400 Inköp av exploateringsmark 49 Förändring, material och varor i förråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar 490 Värdeförändring av varor i förråd och lager 4920 Värdeförändring omsättningstillgång 45 Lämnade bidrag 45 Bidrag till enskilda Här redovisas samtliga bidrag till enskilda personer 450 Ekonomiskt bistånd 45 Jämkningsbidrag särskilt boende 452 Övriga bidrag 457 Introduktionsersättning 4530 Anhörigbidrag 4540 Vårdnadsbidrag barnomsorg 4550 Premier och stipendier 4570 SFI-bonus 4580 Skolpeng sommar 4590 Övriga bidrag till enskilda (privata hem för vård och boende) 459 Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare 452 Bostadssociala bidrag 4520 Bostadssubventioner (bl a bostadsanpassningsbidrag) 453 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m fl 4530 Bidrag till föreningar och stiftelser 453 Kommunalt aktivitetsstöd 4532 Grundbidrag 4533 Ungdomsledarutbildningsbidrag 4535 Drift- och underhållsbidrag

6 Kontoplan Kommunbas (22) Bidrag till kommunägda företag Bidrag till övriga företag och organisationer 4533 Medfinansiering EU-projekt Bidrag till landsting Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter Assistansersättning under 20 tim/vecka 4539 Assistansersättning sjuklön 454 Bidrag till statlig infrastruktur 4540 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur 46 Köp av huvudverksamhet 463 Köp av huvudverksamhet 4630 Köp av huvudverksamhet från föreningar, stiftelser Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag Köp av huvudverksamhet från privata företag 4633 Renhållningsentreprenader Köp av huvudverksamhet från andra kommuner 4634 Interkommunala skolersättningar Interkommunala ersättningar barnomsorg Interkommunala ersättningar fritidshem Interkommunala ersättningar förskoleklass Ersättning för elevassistent Köp av huvudverksamhet från landsting 4635 Ersättning för färdigbehandlade Vårdavgift till landsting 4636 Vårdavgift till staten och statliga myndigheter Köp av huvudverksamhet från hushåll och individer 4637 Avgifter för vård i enskilda hem Köp av huvudverksamhet från kommunalförbund Vårdavgifter till kommuner 4639 Vårdavgifter till stiftelser Kontoklass 5 Kostnader för arbetskraft 50 Löner arbetad tid 50 Arvoden till förtroendevalda 500 Fasta arvoden 5020 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 5030 Förlorad arbetsförtjänst 502 Löner till arbetstagarna 5020 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 502 Vikarielöner Lön till timanställda Ersättningar utöver timlön Ersättningar för övertid, OB, jour, beredskap Övertidsersättning

7 Kontoplan Kommunbas (22) 503 Löner till beredskapsarbetare Beredskapsarbete 504 Uppdragstagare 5040 Löner och arvoden, tillfälligt anställda Löner och arvoden, övrig arvoderad personal 505 Upplupna löner 5050 Intjänade ej utbetalade löner 5 Löner ej arbetad tid 5 Semesterlön 500 Förändring semesterlöneskuld 52 Sjuklön 520 Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön månadsavlönade dag Sjuklön timavlönade 5250 Sjuklön beredskapsarbetare 54 Kostnader för naturaförmåner 54 Naturaförmåner till anställda 540 Naturaförmåner till anställda 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5480 Förmånsvärde bil 55 Kostnadsersättningar 55 Traktamenten 550 Traktamenten, skattefria 552 Traktamenten, skattepliktiga 552 Traktamenten förmånsgrupp (månadsavlönade) 5522 Traktamenten förtroendemän, uppdragstagare m m 5523 Traktamenten förmånsgrupp 2, (timanställd) 552 Bilersättningar 5520 Bilersättningar, skattefria 5522 Bilersättningar, skattepliktiga 5522 Bilersättningar förmånsgrupp (månadsavlönade) Bilersättningar förtroendemän, uppdragstagare m m Bilersättningar förmånsgrupp 2 (timanställd) 553 Omkostnadsersättningar 5530 Omkostnadsersättningar, skattefria

8 Kontoplan Kommunbas (22) 559 Övriga kostnadsersättningar Trängselskatt, skattefri Trängselskatt, skattepliktig 56 Sociala avgifter enligt lag och avtal 56 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 560 Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättningar 5640 Avgångsvederlag 563 Särskild löneskatt Särskild löneskatt på utbetalda pensioner 5633 Löneskatt utbetalda pensioner till NVU Löneskatt utbetalda pensioner till NVK Löneskatt på avgångsvederlag Särskild löneskatt på avsättning för pensioner 5635 Löneskatt avsättning pensioner NVU Löneskatt avsättning pensioner NVK Löneskatt avsättning pensioner förtroendevalda Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring AMF 5636 Löneskatt AFA från förvaltningarna Löneskatt individuell del 5637 Löneskatt individuell del från förvaltningarna 567 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 5670 Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Premie avgiftsbefrielseförsäkring AMF 567 AGS-KL - intäkt från förvaltningarna 5672 TFA-KL - intäkt från förvaltningarna 5673 AFA - intäkt från förvaltningarna 5672 Omställningsförsäkring (KOM-KL) 5673 Omställningsförsäkring (KOM-KL) - intäkt från förvaltningarna 568 Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring 5680 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL 568 TGL-KL intäkt från förvaltningarna 569 Övriga sociala avgifter 5690 Övriga ersättningar ej PO-påslags- och skattepliktiga Övrigt Övriga ersättningar ej PO-påslag men skattepliktiga Återgirerad lön 57 Pensionskostnader 572 Förändring av pensionsavsättningar 5720 Förändring av pensionsavsättningar 572 Förändring pensionsavsättning NVU 5722 Förändring pensionsavsättning NVK

9 Kontoplan Kommunbas (22) Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension Förändring pensionsavsättning förtroendevalda 573 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före Utbetalning pensioner till NVU Utbetalning pensioner till NVK 575 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 5750 Avgiftsbestämd del, intäkt från förvaltningarna 5750 Premier avgiftsbestämd del Kontoklass 6 & 7 Övriga verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror 60 Lokal- och bostadshyror 600 Lokalhyror 6020 Bostadshyror 6030 Bilplatshyror 602 Markhyror 6020 Markhyror 6 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 63 Städ- och renhållningstjänster På kontot bokförs kostnader för fastigheternas renhållning och städning, när städning inte utförs av kommunens personal 630 Lokalvård 6320 Sophämtning 6330 Snöskottning 6340 Trädgårdsskötsel 6350 Halkbekämpning, exempelvis sandning 6360 Fönsterpustning 65 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 650 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 6520 Lås och nycklar 67 Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader Med husbyggnadsentreprenader avses ny-, tillbyggnads- och förbättringsarbeten Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m m Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggning i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet.

10 Kontoplan Kommunbas (22) 670 Byggnation 6720 Rivning 6730 VVS-arbeten 6740 Elarbeten 6750 Inredningsarbeten 6760 Målningsarbeten 6770 Övriga husbyggnadsarbeten 6780 Anläggning av gator, vägar, broar och parker 6790 Reparation av gator, vägar, broar och parker 62 Bränsle, energi och vatten 62 El 620 El (kostnader för elnät och elkraft till fastigheter) 623 Värme och kyla 6230 Eldningsolja Fastbränsle och naturgas Fjärrvärme Fjärrkyla Sotning 628 Vatten och avlopp 6280 Vatten och avlopp 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 63 Hyra/leasing maskiner 630 Maskinhyror (t ex renhållningsmaskiner, släpkärror, tryckluftsmaskiner m m) 632 Hyra/leasing inventarier 6320 Hyra kontorsmaskiner (t ex datorer, skrivare, kopieringsmaskiner) Hyra medicintekniska hjälpmedel Hyra gasflaskor (AGA) Instrumenthyra Hyra övriga inventarier 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 64 Förbrukningsinventarier 640 Textilier och liknande inventarier (t ex mattor, gardiner och sängutrusning) 6420 Övrig lokalutrustning (t ex persienner, belysningsarmatur) 6430 Telefoner 6440 Mobiltelefoner 6450 Telefontillbehör 6490 Övriga förbrukningsinventarier 643 Böcker, tidningar, elektronisk media 6430 Skolböcker Annan undervisningsmaterial

11 Kontoplan Kommunbas 203 (22) Audivisuella media (t ex kassetter, video) 6433 Talböcker/Daisy Ljudböcker Språkkurser Ljudböcker, barn Film CD-skivor Talböcker, barn Bildband, dia, film Böcker (ej skolböcker) 6434 Böcker, barn Årsböcker Läsfrämjande Video barn CD-skivor, barn Spel barn Bokvårdsmaterial Tidningar och tidskrifter 6435 Dagstidningar Tidskrifter Facklitteratur Noter Övriga böcker 6439 Elib Utländska böcker Spel Bokutrustning Invandrarkonto 644 Livsmedel 6440 Livsmedel (för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat) 644 Mjölk 6443 Näringsdrycker 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 6450 Apoteksvaror och övriga läkemedel 645 Syrgas medicinskt bruk Förbandsartiklar Inkontinenshjälpmedel Provstickor Övriga sjukvårdsartiklar 646 Förbrukningsmaterial 6460 Hushållspapper, toalettpapper, pappershanddukar Städningsmaterial (kvastar, borstar, trasor och dylikt) 6462 Disk- och torkmedel Plantor, växter, blommor, fröer och lökar Slangar, kopplingar, klämmor Övrigt (t ex glödlampor, el-proppar, sladdar m m) Övrigt rengöringsmedel Engångsartiklar

12 Kontoplan Kommunbas (22) Övrig städutrustning 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 6480 Kläder, skodon (även skyddskläder) 6482 Övrig utrustning Personlig skyddsutrustning Brandskyddsmaterial Terminalglasögon/skyddsglasögon Skyddsskor 649 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Vykort och souvenirer Leksaker Hobbymaterial 6496 Batterier 65 Kontorsmaterial och trycksaker 65 Kontorsmaterial 6500 Kontorsmaterial 650 Pappersvaror 65 Kopieringspapper 6520 Övrigt kontorsmaterial (t ex stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) 654 IT-material Toner och färgband Övriga datatillbehör (t ex kablar m m) 655 Trycksaker 6550 Blanketter (t ex brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser m m) Foto- och kopieringsmaterial Bokvårdsmaterial 6554 Bokbindning Tryckning 66 Reparation och underhåll 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier 6600 Reparation och underhåll av bilar Reparation och underhåll av inventarier 6602 Reparation av instrument Reparation och underhåll av maskiner Däck Reservdelar 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 6650 Underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m m Ersättning för förstörd tvätt

13 Kontoplan Kommunbas (22) 68 Tele-, IT-kommunikation och postbefordran 68 Tele- och IT-kommunikation 6830 Abonnemang och samtalskostnader 683 Serviceavtal 6840 Telefonflytt m m 6850 Samtalsmarkeringar 6860 Fax 6870 Minicall 6880 Trygghetslarm 688 Brand- och inbrottslarm 6882 Överfallslarm 6890 Datakommunikation 685 Porto 6850 Porton inbetalningar Brevporto Paketporto 69 Kostnader för transportmedel 69 Drivmedel 690 Diesel 6920 Bensin 6930 Smörjmedel 6940 Gasol 692 Fordonsskatt 6920 Fordonsskatt 695 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 6950 Hyra bilar och fordon Leasade bilar och fordon 696 Trängselskatt för egna fordon 6960 Trängselskatt för kommunens bilar 70 Transporter och resor 70 Transporter 700 Skolskjutsar 7020 Resebidrag till elever 7030 Arbetssökandes resor 705 Resekostnader 7050 Biljetter Hotell och logi, Sverige Hotell och logi, utlandet Lokala resor buss och taxi Övriga resekostnader 7055 Färdtjänstkort

14 Kontoplan Kommunbas (22) 7 Representation 70 Representation 700 Extern representation 7020 Fagerstagåvan 7030 Presentkort 7 Personalrepresentation Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester m m 70 Personalrepresentation 720 Minnesgåvor 730 Personalkaffe 790 Övrigt 72 Annonser, reklam, information 722 Annonsering 7220 Platsannonser Kungörelser Annonsering av konsert/teaterföreställning Övriga annonser 723 Reklam och information 7230 Gruppreklam Anslagstavlor Marknadsföring övrigt Broschyrer Information 73 Försäkringspremier och riskkostnader 73 Försäkringspremier 730 Egendom, ansvar, förmögenhet 7320 Tjänstereseförsäkring 7330 Motorfordon 7340 Olycksfall 7350 Övrigt 732 Självrisker 7320 Självrisker 733 Larm och bevakning 7330 Larm 734 Brandskydd Brandskydd

15 Kontoplan Kommunbas (22) 735 Kundförluster 7350 Kundförluster Avskrivning kravavgifter 737 Infriad borgen 7370 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar Infriad borgen Egna hem och småhus Återbetalning borgensåtaganden 738 Förluster på kortfristiga fordringar 7380 Förluster på kortfristiga fordringar 739 Övriga riskkostnader Övriga riskkostnader 74 Övriga främmande tjänster 743 Administrativa tjänster 7430 Inköp dataprogram 743 Appar Databearbetning Programhyra Programunderhåll Statistikuppgifter Licenser 745 Konsultkostnader 7450 Besiktningar Juridiska konsultationer Administrativa tjänster 7453 Utredningar Lantmätare Tolkar Handledning Övriga konsulter (t ex revision, rättegångskostnader, rationalisering m m) 746 Måltider Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till barn- och omvårdnadsverksamhet (barn, brukare och anhöriga). Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare, personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut Lunch Samhall Övriga måltider Måltider med brukare 747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster 7470 Sjuk- och hälsovård Friskvård och fritidsverksamhet Avgift för företagshälsovård

16 Kontoplan Kommunbas (22) 749 Övriga främmande tjänster 7490 Kemiska bakteriologiska analyser Destruktionsavgifter Salmonellaprov, personal Turistinformation Inplantering fisk Kopiering 7496 Färgkopiering Övriga tjänster 75 Tillfälligt inhyrd personal 75 Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 750 Tillfälligt inhyrd personal 76 Diverse kostnader 76 Avgifter 760 Användarföreningsavgift 7620 Medlemsavgift 7630 Konserter/teaterföreställning 763 Filmhyra 7640 Utställningar 7650 Entréavgifter 765 Badavgifter 7652 Inträdesavgift, årskort 7653 Inträdesavgift, dagkort 7656 Tillståndsavgifter 7660 Radio- och TV-licenser 7670 Års- och uppläggningsavgift kortläsare 7680 Ersättning för ställda skadeanspråk 764 Diverse skatter och offentliga avgifter 7640 STIM-avgifter Avgifter kronofogden Bilbesiktning Tillsynsavgift Övriga skatter Lagfartskostnad 765 Avgifter för kurser 7650 Avgifter för kurser Konferenser 78 Realisationsförluster och periodiseringskonton 78 Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inventarier 780 Försäljningspris, maskiner och inventarier

17 Kontoplan Kommunbas (22) 7820 Bokfört värde, maskiner och inventarier 782 Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar 7820 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784 Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7840 Försäljningspris, övriga tillgångar Bokfört värde, övriga tillgångar 79 Avskrivningar 792 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 7920 Avskrivning byggnader, tekniska anläggningar 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 7930 Avskrivningar maskiner och inventarier 795 Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Nedskrivning av anläggningstillgångar 796 Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 7960 Återföring nedskrivning av anläggningstillgång Kontoklass 8 Övriga intäkter och kostnader 80 Skatteintäkter 80 Allmän kommunalskatt 800 Allmän kommunalskatt 805 Skatteavräkning 8050 Skatteavräkning föregående år, justeringspost Skatteavräkning innevarande å, prognos 82 Bidrag från utjämningssystemen och generella statsbidrag 82 Inkomstutjämningsbidrag 820 Inkomstutjämningsbidrag 822 Strukturbidrag 8220 Strukturbidrag 823 Införandebidrag 8230 Införandebidrag 824 Regleringsbidrag 8240 Regleringsbidrag

18 Kontoplan Kommunbas (22) 825 Kostnadsutjämningsbidrag 8250 Kostnadsutjämningsbidrag 826 Bidrag för LSS-utjämning 8260 Bidrag för LSS-utjämning 828 Kommunal fastighetsavgift 8280 Justeringspost, fastighetsavgift föregående år 829 Generella bidrag från staten 8290 Generella bidrag från staten 83 Avgifter i utjämningssystemen 83 Inkomstutjämningsavgift 830 Inkomstutjämningsavgift 834 Regleringsavgift 8340 Regleringsavgift 835 Kostnadsutjämningsavgift 8350 Kostnadsutjämningsavgift 836 Avgift till LSS-utjämningen 8360 Avgift till LSS-utjämningen 84 Finansiella intäkter 84 Utdelning på aktier och andelar 840 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8420 Utdelning på aktier och andelar i andra företag 843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 8430 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 844 Ränteintäkter 8440 Ränteintäkter 845 Ränteintäkter på kundfordringar 8450 Ränta på kundfordringar i koncernföretag Övriga ränteintäkter kundfordringar 849 Övriga finansiella intäkter 8490 Reavinst försäljning aktier Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar

19 Kontoplan Kommunbas (22) 85 Finansiella kostnader 85 Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 850 Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar 8520 Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar 852 Räntekostnader 8520 Räntekostnader på leasingskuld Övriga räntekostnader 853 Ränta på pensionsavsättningar 8530 Räntekostnader på pensionsavsättningar 855 Räntekostnader för leverantörsskulder 8550 Dröjsmålsränta Påminnelseavgift 857 Bankkostnader 8570 Depositionsavgift dagskassor Serviceavgift bank- och kreditkort Årspris handkassekort Övriga bankkostnader 859 Övriga finansiella kostnader 8590 Förlust försäljning aktier Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar Övriga finansiella kostnader 86 Lokalbank 865 Lokalbank Lokalbank NVK 89 Årets resultat 890 Årets resultat 8900 Förändring av eget kapital Avslutskonto investeringar

20 Kontoplan Kommunbas (22) Interna konton Konto 93 Intäkter/Inkomster 930 Försäljningsmedel 930 Matkuponger 9302 Råvaror 9303 Kopiering 9304 Färgkopiering 9305 Porto 9306 Kopieringspapper 9307 Kontorsmateriel 9308 Souvenirer, vykort 9309 Övrig försäljning 934 Hyror och arrenden 934 Hyresintäkter lokaler 9344 Lokalupplåtelser, skolor 935 Övriga bidrag Övriga bidrag 936 Försäljning av verksamhet 936 Försäljning av verksamhet och entreprenader till övriga 9362 Försäljning av konsulttjänster Försäljning av verksamhet till övriga 9369 Kursintäkter Simkurser Fasta telefonkostnader Telefonavgifter Inträdesavgifter (badavgifter, medlemskort, campingavg etc) 937 Intern fördelning Intern fördelning 94 Kostnader/Utgifter 94 Anläggnings- och underhållsmaterial 940 Anläggnings- och underhållsmaterial 945 Lämnade bidrag 945 Bidrag till andra förvaltningar 946 Köp av huvudverksamhet 9463 Köp av huvudverksamhet Kostservice

21 Kontoplan Kommunbas (22) 956 Interna personalomkostnader 9560 Interna personalomkostnader 9570 Personalinformation 960 Lokal- och markhyror 960 Lokalhyror 96 Städ- och renhållningstjänster 963 Lokalvård 9632 Sophämtning 963 Intern fördelning Fördelning central administration 964 Förbrukningsinventarier 964 Textilier och liknande inventarier 9643 Telefoner 9644 Livsmedel 9644 Livsmedel Bröd Café Koltrasten Näringsdryck 9648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial 9648 Kläder, skodon Vykort och souvenirer Hobbymaterial 965 Kontorsmaterial 9650 Kontorsmaterial 965 Pappersvaror 9652 Övrigt kontorsmaterial (stämplar, hålslag, häftapparater, saxar etc) Toner och färgband 968 Telekommunikation 9685 Samtalsmarkeringar m m 969 Hyra bilar 9695 Hyra bilar och fordon 97 Diverse kostnader 9700 Mattransporter 97 Intern representation 973 Personalkaffe Friskvård och fritidsverksamhet 974 Diverse främmande tjänster Kontorsarbeten Kopieringstjänster Övriga tjänster

22 Kontoplan Kommunbas (22) 976 Avgifter 9765 Entréavgifter 9766 Badavgifter 9762 Avgifter för kurser m m 979 Internränta 979 Internränta 9793 Internränta intäkt

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-01-12 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-06-30 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet Utgifter för anpassning av hyrda

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten 2014-04-07 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015. BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298 Räddningsnämnden Budget 2015. Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden

Läs mer