Kontoplan Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan 2014. Enköpings kommun"

Transkript

1 Kontoplan 2014 Enköpings kommun

2 Kontosträng från och med Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT 5 Dim 3 används inte för kontering. ENKÖPINGS KOMMUN Transtyp BOKFÖRINGSORDER DIM 1 DIM 2 DIM 4 DIM 5 DIM 6 DIM Konto Ansvar Projekt VerksamhAktivitet Motpart Objekt Belopp Datum Beslutsattest Summa 0,00 Kompletterande beskrivning och motivering Behörighetsattest 2

3 KONTOPLAN FÖR ENKÖPINGS KOMMUN 2014 Konto Kontotext SCB kod slutligt 1 TILLGÅNGAR I konto klass 1 redovisas kommunens samtliga tillgångar indelat i anläggningstillgångar, bidrag till statlig infrastruktur och omsättningstillgångar. 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 102 Förvarvade immateriella tillgångar 1020 Immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade av -och nedskrivningar immaterialla anl MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 111 Markreserv 1110 Markreserv Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter Avskrivning verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet 1130 Fastigheter för affärsverksamhet Avskrivning fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter/anläggningar 1140 Publika fastigheter/anläggningar Ackumulerade av-och nedskrivningar publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet 1150 Fastigheter för annan verksamhet Ackumulerade av-och nedskrivningar fastighet för annan verksamhet Pågående ny, till- och ombyggnad 1170 Pågående ny, till- och ombyggnad MASKINER OCH INVENTARIER 120 Aktivering anlägging 1200 Aktivering anläggning Maskiner 1210 Maskiner Ackumulerade av - och nedskrivningar maskiner

4 122 Inventarier 1220 Inventarier Ackumulerade av - och nedskrivningar inventarier Byggnadsinvenatrier 1230 Byggnadsinventarier Ackumulerade av - och nedskrivningar byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 1240 Bilar Ackumulerade av - och nedskrivningar bilar Förbättringsutgifter på annans fastighet 1260 Förbättr.utgifter på annans fastighet Ackumulerade av - och nedskrivningar-förbättringsutg Leasingavtal 1270 Leasingavtal 1279 Ackumulerade av- och nedskrivningar - leasingavtal 128 Konst 1280 Konst FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 132 Aktier och andelar 1320 Aktier Aktier och andelar i kommunens koncerföretag (SCB) Andelar övriga Långfristiga fordringar 1350 Kommunala tilläggslån Utlåning koncernbolag Utlåning Kommunalförbundet Räddningstjänst Värderelgering långfristiga fordringar Bostadsrätter 1370 Bostadsrätter Värdereglering bostadsrätter

5 139 Bidrag till statlig infrastuktur 1390 Ingående beslutat bidrag statlig infrastruktur Årets bidrag statlig infrastruktur Ackumulerade upplösningar bidrag statlig infrastruktur FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSFASIGHETER Förråd och lager 1410 Centralförråd Teknikförvaltningen Centralförråd Upplevelseförvaltningen Förråd toner Serviceförvaltningen Kontorsförråd Serviceförvaltningen Förråd Repro Serviceförvaltningen Förråd Cafeterian Måltidsservice Livsmedel servicefunktionen Måltidsservice Livsmedel skolmåltider Måltidsservice Förråd Infocenter Upplevelseförvaltningen Förråd Städfunktionen Teknikförvaltningen Lager Upplevelseförvaltningen Representationslager Kommunstyrelsen Exploateringsfastigheter 1470 Exploateringsmark Tomträtsmark m.m Tomträttsmark m.m KUNDFORDRINGAR 151 Kundfordringar 1510 Kundfordringar Kundfordringar VA 1512 Avr. konto inb. Svea Inkasso Avr. konto bet Svea Inkasso Avr. inbet kommun övr Avr. inbet VA Avr. Inbet. FK, hyror Kundfordringar VA-avloppsavg Future Avr. konto pg VA Avr. Konto inkasso VA Kundfordringar (Winsam) 1540 Kundfordringar VA-Avloppavg Winsam 151 5

6 157 Kundfordringar Aditro 1570 AD kundf KSK 1571 AD kundf SOC 1572 AD kundf VO Procapita 1573 AD kundf VO Div 1574 AD kundf TF Div 1575 AD kundf FK Div 1576 AD kundf FK hyror 1577 AD kundf Städservice 1578 AD kundf Booking 1579 AD kundf Skolförvalt AD kundf Skolförvalt AD kundf Barnomsorg 1582 AD kundf Utbildningsförv 1583 AD kundf Komvux 1584 AD kundf Kulturskolan 1585 AD kundf Upplevelse grupp AD kundf Vatten och Avfall 159 Värdereglering kundfordringar 1590 Osäkra kundfordringar Omatchade kundinbetalningar Öresavrundning Interna kundfordringar DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR 161 Fordringar hos anställda 1612 Löneförskott/Reseförskott Bruttolönefordran Nettolönefordran Kortfristig del av långfristiag fordringar 1640 Korfristig del av långfristiga fordringar Fordringar hos staten 1651 Skattekonto Fordran Fastighetsavgift 165 6

7 166 Andra kortfristiga fordringar 1660 Kortfristiga fordringar koncernföretag Kortfristiga fordringar Räddningstjänsten Koncernkonto fordran ENA Energi AB Koncernkonto fordran Enköpings Kommunhus AB Koncernkonto fordran Enköping Hyresbostäder AB Koncernkonto fordran Enköpingkommuns moderbolag AB Förskott (till verksamheten, ej personliga) Avr kot Vård- och omsorgsförvaltningen "Bilreda" Avr kto Socialförv. SJ och UL Avr kto Socialförv. Förmedlade medel 167 Ingående mervärdesskatt 1671 Ingående mervärdesskatt, skatteskyldiga verksamheter Ingående EU-moms Ingående mervärdesskatt, skattefri verksamhet Ingående mervärdesskatt, fakturajustering 168 Fordran mervärdesskatt, 1681 Fordran moms redovisningskonto skatteskyldiga verksamheter Redovisningskonto moms för kommunens skattefria verksamheter FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 171 Förutbetalda kostnader 1710 Förutbet kostnader Förutbetkostnader, månadsvisa periodiseringar Förutbetalda räntekostnader 1740 Förutbetalda räntekostnader Upplupna intäkter 1750 Upplupna intäkter Upplupna intäkter, månadsvisa periodiseringar Upplupna ränteintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter Upplupna räntebidrag Upplupna skatteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter 178 7

8 179 Övriga interimsfordringar 1791 Övriga interimsfordringar Skattefordran Interna interimsfordringar KASSA OCH BANK 190 Observationskonto 1902 Observationskonto Kassa 1911 Kassa Handkassa Växelkassa Bank 1920 Huvudplusgiro Utbförv-Procapita Flykt Socförv-Procapita IFO Teknikförv Vatten& Avfall Teknikförv Vatten& Avfall Plusgiro nytt OCR PG kommun OCR PG Svea Plusgiro OCR PG FK OCR PG FK Svea OCR PG VA OCR PG VA Svea Plusgiro Handelsbanken Sparbanken Sparbanken Bank, koncernkonto 1960 Nordea

9 2 SKULDER I kontoklass 2 redovisas kommunens eget kapital samt samtligaavsättningar och skulder. 20 EGET KAPITAL 201 Eget kapital 2010 Eget kapital, ingående värde Årets resultat 2020 Årets resultat AVSÄTTNINGAR 221 Avsättningar (Pensionsskuld) 2210 Pensionsskuld, exkl Garantipension Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande 2220 Garanit-,visstidspensioner o liknande Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 2251 Löneskatt P-skuld Garantipension Löneskatt P-skuld exkl Garantipension Andra avsättningar 2280 Avsättning bidrag statlig infrastruktur LÅNGFRISTIGA SKULDER 232 Checkkredit 2320 Checkkredit Lån i banker och kreditinstitut 2340 Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld 2370 Långfristig leasingskuld Skuld för kostnadsersättnngar och investeringsbidrag 2383 Skuld för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter Ackumulerade upplösningar av anläggnings-/anslutningsavgifter Skuld för investeringsbidrag Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag

10 239 Övriga långfristiga skulder 2390 Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH KUNDER 241 Kortfristiga låneskulder 2410 Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristig skuld 2420 Nästa års amortering (lån) Kortfristig del av leasingskuld 2440 Kortfristig del av leasingskuld Kortfristig skulder till koncernföretag 2461 Koncernvalutakonto skuld Ena Energi AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Kommunhus AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Hyresbostäder AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Kommun Moderbolag AB Koncernvalutakonto skuld Kommunalförbund Räddningstjänst , 249 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2480 Avr kto Soc PG Avr kto Soc pensioner Avr kto Soc försörjningsstöd Avr kto Soc vårdkostnader UT Avr kto Soc vårdkostnader IN Utbetalning föreningsbidrag Avr kto Actic Avr kto Riskhanterings/säkerhet fasta kostnader Avr kto PG (Flykt) Avr kto Flykting (UTBFV) Avr kto Vårdnadsbidrag Avr kto Teknikförvaltningen Avr kto Teknikförvaltningen Vatten och Avfall Future Avr kto First Card Avr kto Assistent ersättning Avr kto försäkringar Fastighetsavdelningen Avr kto Stiftelser/fonder

11 25 LEVERANTÖRSSKULDER 251 Leverantörsskulder Leverantörsskuld Leverantörsskuld VA AD EK Levskuld ROR AD GK levskuld ROR AD FK levskuld ROR AD VA levskuld ROR AD Städ levskuld ROR AD UPF levskuld ROR AD SK levskuld ROR AD GY levskuld ROR AD SO levskuld ROR AD VO levskuld ROR Interna levskulder MOMS OCH SÄRSKILDA PUNKTSKATTER 261 Utgående moms, 25% 2611 Utgående mervärdesskatt, 25% (inom Sverige) Utgående moms, 12% 2620 Ugående mervärdesskatt, 12% (inom Sverige) Utgående moms 6% 2630 Utgående mervärdesskat, 6% (inom Sverige) Utgående moms på varuförvärv från annat EU-Land 2640 Utgående EU-moms varuförvärv 25% Utgående EU-moms varuförvärv 12% Utgående EU-moms varuförvärv 6% Utgående moms på tjänstefrvärv från utlandet 2650 Utgående moms tjänster från utlandet 25% Utgående moms tjänster från utlandet 12% Utgående moms tjänster från utlandet 6% Moms, redovisningskonto 2680 Momsavräkning skattskyldig verksamhet

12 27 PERSONALENS SKATTER, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG 271 Personalens källskatt 2710 Personalens källskatt Införsel 2730 Införsel Kollektivförsäkringar m.m Gruppliv Löneavräkning 2780 Löneavräkning Övriga löneavdrag 2790 Intresseavdrag ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 281 Skulder till staten 2810 Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 291 Upplupna löner 2910 Retroaktiv lön Upplupna semesterlöner 2921 Upplupna semesterlöner Ferielön Upplupna sociala avgifter 2931 Upplupna kostnader sociala avgifter Särskild löneskatt avg bestämd del Särskild löneskatt avg utbetalda pensioner Upplupna räntekostnader 2940 Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter 2950 Förutbetalda hyresintäkter

13 296 Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålerspension 2960 Upplupen pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension Förutbetalda skatteintäkter 2980 Förutbetalda skatteintäkter Övriga interimsskulder 2991 Övriga förutbetalda intäkter Övriga förutbetalda månadsvisa periodiseringar Upplupna kostnader Upplupna kostnader månadsvisa periodiseringar Interna interimsskulder

14 3 INTÄKTER I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttoinäkter vilka återfinns under rubriken "Verksamhetens intäkter" i kommunens resultaträkning. Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna konto klass. 30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella omsättningstillgångar, så som material och varor till från kiosk och servering, trycksaker, duplicering, och dylikt. Även måltidsersättningar redovisas här. (Åtskillnad görs mellan momspliktiga och ej momspliktiga försäljningsmedel.) 301 Försäljningsintäkter momspliktiga 3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga 25% Försäljningsintäkter, momspliktiga 12% Försäljningsintäkter, momspliktiga 6% Försäljningsintäkter, hjälpmedel Försäljningsintäkter utanför Sverige 3022 Försäljningsintäkter ej momspliktiga tjänster inom EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor inom EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga tjänster utanför EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor utanför EU Försäljningsintäkter momsfritt 3031 Försäljningsintäkter ej momspliktig Intäkter Taxor och avgifter Denna kontogrupp används för redovisning av avgifts/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten. Åtskillnad görs här mellan momspliktiga och ej momspliktiga taxor och avgifter. 311 Intäkter Förrättnings-och granskningsavgifter 3111 Intäkter förrättningsavgift Intäkter granskningsavgift Intäkter nybyggnadskartor Intäkter planavgift Övriga intäkter förrättnings-och granskningsavgifter

15 312 Intäkter Kostnadsersättningar 3120 Intäkter anslutningsavgifter årets Intäkter gatukostnadsersättningar Intäkter anslutningsavgifter periodiskt över nyttjande tiden Intäkter Momspliktiga taxor och avgifter 3131 Intäkter P-mätare, bijettautomater Intäkter P-skivor Intäkter P-nyttokort Intäkter utsättning Intäkter vatten och avfallsavgift Intäkter slamsugning- och destruktionsavgift Intäkter renhållningsavgift Övriga intäkter-momspliktiga taxor och avgifter Intäkter Ej Momspliktiga taxor och avgifter 3150 Intäkter tillståndsavgift Intäkter tillsynsavgift Övriga intäkter-ej momspliktiga taxor och avgifter Intäkter barnomsorgsavgift Intäkter provtagning Intäkter barn-och underhållsbidrag Intäkter avgifter hemtjänst/hemsjukvård 3170 Intäkter hemtjänstavgift Intäkter hembesök Sjuksköterska Intäkter larm Intäkter matdistribution Intäkter hembesök arbetsterapeuter Intäkter omvårdnadsavgift Intäkter matabonnemang Intäkter avlastning Intäkter jämkning högkostnadsskydd Intäkter färdtjänst Intäkter kostersättning

16 319 Intäkter övriga taxor och avgifter 3190 Intäkter kulturskoleavgift Intäkter badavgift Intäkter kurs- och konferensavgift Intäkter torgplatsavgift Intäkter föräkringsersättningar Intäkter skadeståndsersättningar Intäkter felparkeringsavgifter Intäkter återbetalning vårdersättning Övriga intäkter avgifter och ersättningar OMBOKNINGSKONTON PO-PÅLÄGG 330 Ombokningskonton PO-pålägg 3301 Arbetsgivaravgifter 3302 Kalkylerade PO-pålägg 3303 Särskild löneskatt 3304 Avtalsförsäkringar 3306 Garantipension förv. 34 INTÄKTER HYROR OCH ARRENDEN 341 Intäkter bostads- och lokalhyror 3410 Intäkter bostadshyror Intäkter lokalhyror (ej tillfällig lokalupplåtelse se 3451) Intäkter lokalhyror momspliktig Intäkter lokalhyror Energidel Intäkter lokalhyror Energidel momspliktig Intäkter markhyror och arrenden m.m Intäkter markhyror Intäkter arrenden Intäkter nyttjanderättsavtal Intäkter planhyror, idrottsplatser Övriga intäkter markhyror och arrenden Intäkter fordons- och maskinhyror 3431 Intäkter fordonshyror

17 344 Intäkter hyror för inventarier och material 3441 Intäkter hyra för inventarier och material Intäkter hyra för hjälpmedel (moms) Intäkter hyra för hjälpmedel (momsfri) Övrig intäkter hyra för inventarier och material Intäkter tillfälliga lokalupplåtelser 3451 Intäkter Tillfälliga lokalupplåtelser Övriga intäkter hyror och arrenden 3490 Övriga intäkter hyror och arrenden (ej momspl) Övriga intäkter hyror och arrenden (momspl) Bidrag 351 Driftbidrag 3510 Bidrag Erhållna ersättningar för personliga assistenter 3540 Ersättning för personliga assistenter Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet 3560 Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet Investeringsbidrag 3570 Investeringsbidrag EU-bidrag 3580 EU-bidrag Övriga bidrag 3590 Handledarersättning Övriga bidrag

18 36 FÖRSÄLJNNG AV VERKSAMHET OCH KONSULTTJÄNSTER I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av kommunala verksamheter, entrprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt, till andra kommuner, lansting eller andra företag och organisationer. I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamheten eller avgifter i samband med myndighetsutövning. Dessa redovisas i kontogrupp Försäljning av verksamhet 3610 Försäljning av verksamhet Försäljning av konsulttjänster 3631 Försäljning av konsulttjänster Försäljning av övriga tjänster Intäkter TP resurs 3634 Intäkter TP tilläggskomponent 3635 Produktionsbidrag VO Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar 3650 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar Övriga ersättningar och intäkter 3690 Erhållna försäkringsersättningar Erhållna viten FÖRSÄLJNING AV EXPLOATERINGSFASTIGHETER I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt tomträtter. 372 Försäljning av exploateringsfastigheter 3721 Försäljningspris exploateringsfastigheter Bokfört värde exploateringsfastigheter Försäljning tomträtter 3791 Försäljningspris Tomträtter Bokfört värde Tomträtter FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 381 Försäljning av maskiner och inventarier 3811 Försäljningspris maskiner och inventarier

19 3812 Bokfört värde maskiner och inventarier Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 3821 Försäljningspris mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar Försäljning övriga anläggningstillgångar 3841 Försäljningspris övriga anläggningstillgångar Bokfört värde övriga anläggningar

20 4 KOSTNADER/UTGIFTER I kontoklass 4 redovisas dels inköp av anläggningstillgångar, exklusive byggentreprenader, dels inköp av anläggnings- och underhållsmaterial. Avsikten är att kunna särskilja årets utgifter för investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier. Varor och material avsedda för anläggnings- och underhållsarbeten redovisas i kontogrupp 41. Här redvisas även förråds- och lagerhållning varför förrådsredovisningen kopplats till denna kontogrupp. Anläggnings- och underhållsmaterial särskiljs på detta sätt från förbrukningsmaterial vilket redovisas i kontoklass 6. Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Här redovisas även kostnader för lämnade bidrag. 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar I denna kontogrupp redovisas anskaffnngsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas Preliminär kostnad leverantörsfakturor - (går ej att definitiv bokföras på ) Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Inköp av finansiella omsättningstillgångar Inköp av maskiner och inventarier 4020 Inköp av maskiner Inköp av köksutrustning Inköp av inventarier Inköp av gymnastik/sport/lek utrustning Inköp av bilar/transportmedel Inköp av konstverk Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4031 Inköp av markreserv Inköp av fastigheter

21 41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, direkta inköpskostnader så som frakt, spedition, transportförsäkringar med mera. Matieral avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, redovisas i kontogrupp Anläggnings- och underhållsmaterial Se Inköp av exploateringsmark 4110 Exploateringsmark Förändring material och varor i förrråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar 4191 Förändring material och varor i förråd och lager Anläggnings- och underhållsmaterial, OBS SCB Jord, lera och torv Grus, sand och dyl Massa, makadam och dyl Gat- och kantsten Asfalt, betong och liknande Övrigt Byggn/Anl/Underhållsmaterial Järn, metall, råvaror och halvf Rör mm. enl. RSK Övr. järn, stål och metallvaror Tryckledningar PEH Profilrör och vägtrummor Rep. Muffar mfl. tillbehör Självfallsledningar PVC-markavloppsrör Övriga rör Brunnar VA-armatur Beteckningar Övriga VA tillbehör Jordkabel Linjematerial Belysningsstolpar, fundament Övrigt elmaterial Virke, byggskivor, gips Snickerier

22 4225 Övriga trävaror Färger, tapeter, inpregn. material Övr. färger, kemtekniska produkter Golvbeläggningsmaterial Trafikmärken, skylt och dyl Plantor, växter, blommor Fröer och lökar Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 431 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 4310 Vatten för distribution Lämnade bidrag 451 Bidrag till enskilda 4511 Ekonomiskt bistånd Introduktionsbidrag Anhörigbidrag Vårdnadsbidrag barnomsorg Övriga bidrag till enskilda Bostadssociala bidrag 4520 Bostadsanpassningar Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl 4530 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl Ersättning till Försäkringskassan för pers ass Bidrag till statlig infrastruktur 4541 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur

23 46 Köp av huvudverksamhet Här redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamheten köps in istället för att den utförs i egen regi. Följande villkor måste samtidigt vara uppfyllda: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med extern producent. 3. Det är frågan om verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 4. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Här avses även verksamhet som inte är speciallagsreglerad exempelvis kultur och fritidsområdet som normalt bedrivs av kommunen. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsultarvode i kontogrupp 745, Övriga tjänster, där villkoren ovan inte är uppfyllda, redovisas i tillämpliga kontogrupper i klass Köp av huvudverksamhet 4630 Köp av huvudverksamhet Köp av sophämtning Köp av latrin hämtning Köp av slamsugning/högtryckspolning Investeringskonton 4850 Årets investeringar 4899 Saldofördelade kostnader anläggning 49 Preliminär kostnader leverantörsfakturor 4999 Preliminär kostnad leverantörsfakturor 23

24 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT I kontoklass 5 redovisas kostnader/utgifter för kommunens arbetskraft. Med kommunens arbetskraft menas i detta sammanhang förtroendemän, anställd och pensionerad personal samt uppdragstagare som enligt lagstiftning om sociala avgifter kan likställas med anställda. 50 Löner arbetad tid I kontogrupp 50 redovisas bruttolöner och arvoden som avser ersättningar för utfört arbete i kommunens verksamhet. Utbetalningar av lön och ersättningar som utgår till anställda som inte direkt är kopplade till det ordinarie arbetet (till exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) - redovisas i kontogrupp Arvoden till förtroendevalda 5011 Fasta arvoden 31,42% Sammanträdes- och förrättningsarvoden 31,42% Arvoden förtroendmän 31,42% Ersättning förlorad arbetsförtjänst 31,42% Arvoden förtroendvalda födda 1937 eller tidigare Arvoden förtroendvalda över 66 år eller senare 15,8% Löner till arbetstagare 5021 Månadslön 39% Timanställda 39% Övertid 39% Fyllnadstid 39% Jour och beredskap 39% Arbetstagare födda 1937 eller tidigare Arbetstagare över 66 år födda 1938 eller senare 15,18% Arbetstagare mella år 15,49% OB-ersättning 39% Löner till beredskapstagare 5030 Beredskpsavtalet BEA 39% Uppdragstagare 5042 Arvode 31,42% Tolkar 31,42% Familjehem/kontaktpersoner 31,42% Uppdragstagare födda 1937 eller tidigare Uppdragstagare över 66 år födda 1938 eller senare 15,8%

25 505 Upplupna löner 5050 Upplupna löner, används i bokslut retroaktiva löner Löner ej arbetad tid I denna kontogrupp redovisas bruttolöner till anställda som inte kan kopplas till det ordinarie arbetet eller den löpande produktionen av kommunal verksamhet. I först hand avses kostnader som semesterlön, sjuklön, lön vid tjänstledighet och dylikt. 511 Semesterlön 5111 Utbetald semesterlön Förändring semesterlön Sjuklön 5120 Sjuklön 80% Månadslön 39% Sjuklön 10% Månadslön 39% Sjuklön mellanskillnad FK 39% Sjuklön 80% Timanställda 39% Sjuklön 10% Timanställda 39% Övrigt 5191 Fackligt arbete Förtroendeuppdrag Kompetensutveckling Avgångsvederlag Personalavveckling övrigt Löner ej arbetad tid - övrigt Andra ersättningar I denna kontogrupp redovisas individuell utgående ersättningar utöver lön. Exempel på kontanta ersättningar, är ersättning för förslagsversamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie löon i form av arvoden för sammanträden etc. 530 Andra ersättningar 5300 Andra kontanta ersättningar Naturaförmåner till anställda Arbetskläder fria eller subventionerade Naturaförmåner till anställda 39% 25

26 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5481 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 39% Förmånsvärde fria eller subventionerade arbetskläder 39% Förmånsvärde fri bil 39% Korrigering personalförmåner Förmånsvärde övrigt 39% Kostnadsersättningar I denna kontogrupp redovisas kontanta ersättningar som utbetalats till arbetstagaren för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av Skatteverket fastställda gränser. För överskjutande belopp ska källskatt dras och sociala avgifter betalas. 551 Traktementen 5511 Traktamenten skattefria Traktamenten skattepliktiga 39% Bilersättningar 5521 Bilersättning skattefria Bilersättning skattepiktiga 39% Omkostnadsersättningar 5531 Omkostnadsersättningar skattefria Övriga kostnadsersättningar 5591 Övriga kostnadsersättningar skattefria Övriga kostnadsersättningar skattepliktiga 39% Trängselskatt, skattefri Trängselskatt, skattepliktig 39% Sociala avgifter enligt lag och avtal I denna kontogrupp redovisas lagstadgade arbetsavgifter och sociala avgifter enligt avtal. 561 Lagstagade arbetsgivaravgifter 5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter,löner och skattepliktiga ersättningar Arbetsgivaravgifter förmånsvärden Arbetsgivaravgifter semesterskuld och upplupna löner

27 563 Särskild löneskatt 5631 Löneskatt löner och ersättningar anställda fyllda 65 år Löneskatt på utbetalda pensioner (individuell del) Löneskatt på avgångsvederlag Löneskatt på avsättningar för pensioner (årets intjänade pensioner) Löneskatt Avgiftsbefrielse Försäkring Löneskatt Pensionsförsäkringar Kalkylerade PO-pålägg 5660 Kalkylerade PO-pålägg Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Grupplivförsäkring 5680 KFA Övriga sociala avgifter 5690 Övriga sociala avgifter Pensionskostnader I denna kontogrupp redovisas arbetgivarens kostnader för kompletteringspensioner, garantipensioner samt kostnader som uppstår till följd av pensionsberäkningen enligt blandade modellen. 571 Pensionsfösäkringspremier 5711 Pensionsförsäkrings enskilda arbetstagare Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) Pensionsförsäkringsavgifter pensionsförmåner intjänade före Förändring av pensionsavsättningar 5721 Förändring av pensionsavsättningar Förändring av avsättning för särskild avtals-,visstidspensioner och liknan

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005 Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se Årsredovisning Kramfors kommun 2005 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer