Kontoplan Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoplan 2014. Enköpings kommun"

Transkript

1 Kontoplan 2014 Enköpings kommun

2 Kontosträng från och med Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT 5 Dim 3 används inte för kontering. ENKÖPINGS KOMMUN Transtyp BOKFÖRINGSORDER DIM 1 DIM 2 DIM 4 DIM 5 DIM 6 DIM Konto Ansvar Projekt VerksamhAktivitet Motpart Objekt Belopp Datum Beslutsattest Summa 0,00 Kompletterande beskrivning och motivering Behörighetsattest 2

3 KONTOPLAN FÖR ENKÖPINGS KOMMUN 2014 Konto Kontotext SCB kod slutligt 1 TILLGÅNGAR I konto klass 1 redovisas kommunens samtliga tillgångar indelat i anläggningstillgångar, bidrag till statlig infrastruktur och omsättningstillgångar. 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 102 Förvarvade immateriella tillgångar 1020 Immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade av -och nedskrivningar immaterialla anl MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 111 Markreserv 1110 Markreserv Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter Avskrivning verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet 1130 Fastigheter för affärsverksamhet Avskrivning fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter/anläggningar 1140 Publika fastigheter/anläggningar Ackumulerade av-och nedskrivningar publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet 1150 Fastigheter för annan verksamhet Ackumulerade av-och nedskrivningar fastighet för annan verksamhet Pågående ny, till- och ombyggnad 1170 Pågående ny, till- och ombyggnad MASKINER OCH INVENTARIER 120 Aktivering anlägging 1200 Aktivering anläggning Maskiner 1210 Maskiner Ackumulerade av - och nedskrivningar maskiner

4 122 Inventarier 1220 Inventarier Ackumulerade av - och nedskrivningar inventarier Byggnadsinvenatrier 1230 Byggnadsinventarier Ackumulerade av - och nedskrivningar byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 1240 Bilar Ackumulerade av - och nedskrivningar bilar Förbättringsutgifter på annans fastighet 1260 Förbättr.utgifter på annans fastighet Ackumulerade av - och nedskrivningar-förbättringsutg Leasingavtal 1270 Leasingavtal 1279 Ackumulerade av- och nedskrivningar - leasingavtal 128 Konst 1280 Konst FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 132 Aktier och andelar 1320 Aktier Aktier och andelar i kommunens koncerföretag (SCB) Andelar övriga Långfristiga fordringar 1350 Kommunala tilläggslån Utlåning koncernbolag Utlåning Kommunalförbundet Räddningstjänst Värderelgering långfristiga fordringar Bostadsrätter 1370 Bostadsrätter Värdereglering bostadsrätter

5 139 Bidrag till statlig infrastuktur 1390 Ingående beslutat bidrag statlig infrastruktur Årets bidrag statlig infrastruktur Ackumulerade upplösningar bidrag statlig infrastruktur FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSFASIGHETER Förråd och lager 1410 Centralförråd Teknikförvaltningen Centralförråd Upplevelseförvaltningen Förråd toner Serviceförvaltningen Kontorsförråd Serviceförvaltningen Förråd Repro Serviceförvaltningen Förråd Cafeterian Måltidsservice Livsmedel servicefunktionen Måltidsservice Livsmedel skolmåltider Måltidsservice Förråd Infocenter Upplevelseförvaltningen Förråd Städfunktionen Teknikförvaltningen Lager Upplevelseförvaltningen Representationslager Kommunstyrelsen Exploateringsfastigheter 1470 Exploateringsmark Tomträtsmark m.m Tomträttsmark m.m KUNDFORDRINGAR 151 Kundfordringar 1510 Kundfordringar Kundfordringar VA 1512 Avr. konto inb. Svea Inkasso Avr. konto bet Svea Inkasso Avr. inbet kommun övr Avr. inbet VA Avr. Inbet. FK, hyror Kundfordringar VA-avloppsavg Future Avr. konto pg VA Avr. Konto inkasso VA Kundfordringar (Winsam) 1540 Kundfordringar VA-Avloppavg Winsam 151 5

6 157 Kundfordringar Aditro 1570 AD kundf KSK 1571 AD kundf SOC 1572 AD kundf VO Procapita 1573 AD kundf VO Div 1574 AD kundf TF Div 1575 AD kundf FK Div 1576 AD kundf FK hyror 1577 AD kundf Städservice 1578 AD kundf Booking 1579 AD kundf Skolförvalt AD kundf Skolförvalt AD kundf Barnomsorg 1582 AD kundf Utbildningsförv 1583 AD kundf Komvux 1584 AD kundf Kulturskolan 1585 AD kundf Upplevelse grupp AD kundf Vatten och Avfall 159 Värdereglering kundfordringar 1590 Osäkra kundfordringar Omatchade kundinbetalningar Öresavrundning Interna kundfordringar DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR 161 Fordringar hos anställda 1612 Löneförskott/Reseförskott Bruttolönefordran Nettolönefordran Kortfristig del av långfristiag fordringar 1640 Korfristig del av långfristiga fordringar Fordringar hos staten 1651 Skattekonto Fordran Fastighetsavgift 165 6

7 166 Andra kortfristiga fordringar 1660 Kortfristiga fordringar koncernföretag Kortfristiga fordringar Räddningstjänsten Koncernkonto fordran ENA Energi AB Koncernkonto fordran Enköpings Kommunhus AB Koncernkonto fordran Enköping Hyresbostäder AB Koncernkonto fordran Enköpingkommuns moderbolag AB Förskott (till verksamheten, ej personliga) Avr kot Vård- och omsorgsförvaltningen "Bilreda" Avr kto Socialförv. SJ och UL Avr kto Socialförv. Förmedlade medel 167 Ingående mervärdesskatt 1671 Ingående mervärdesskatt, skatteskyldiga verksamheter Ingående EU-moms Ingående mervärdesskatt, skattefri verksamhet Ingående mervärdesskatt, fakturajustering 168 Fordran mervärdesskatt, 1681 Fordran moms redovisningskonto skatteskyldiga verksamheter Redovisningskonto moms för kommunens skattefria verksamheter FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 171 Förutbetalda kostnader 1710 Förutbet kostnader Förutbetkostnader, månadsvisa periodiseringar Förutbetalda räntekostnader 1740 Förutbetalda räntekostnader Upplupna intäkter 1750 Upplupna intäkter Upplupna intäkter, månadsvisa periodiseringar Upplupna ränteintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter Upplupna räntebidrag Upplupna skatteintäkter 1780 Upplupna skatteintäkter 178 7

8 179 Övriga interimsfordringar 1791 Övriga interimsfordringar Skattefordran Interna interimsfordringar KASSA OCH BANK 190 Observationskonto 1902 Observationskonto Kassa 1911 Kassa Handkassa Växelkassa Bank 1920 Huvudplusgiro Utbförv-Procapita Flykt Socförv-Procapita IFO Teknikförv Vatten& Avfall Teknikförv Vatten& Avfall Plusgiro nytt OCR PG kommun OCR PG Svea Plusgiro OCR PG FK OCR PG FK Svea OCR PG VA OCR PG VA Svea Plusgiro Handelsbanken Sparbanken Sparbanken Bank, koncernkonto 1960 Nordea

9 2 SKULDER I kontoklass 2 redovisas kommunens eget kapital samt samtligaavsättningar och skulder. 20 EGET KAPITAL 201 Eget kapital 2010 Eget kapital, ingående värde Årets resultat 2020 Årets resultat AVSÄTTNINGAR 221 Avsättningar (Pensionsskuld) 2210 Pensionsskuld, exkl Garantipension Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande 2220 Garanit-,visstidspensioner o liknande Avsättning för särskild löneskatt på pensioner 2251 Löneskatt P-skuld Garantipension Löneskatt P-skuld exkl Garantipension Andra avsättningar 2280 Avsättning bidrag statlig infrastruktur LÅNGFRISTIGA SKULDER 232 Checkkredit 2320 Checkkredit Lån i banker och kreditinstitut 2340 Lån i banker och kreditinstitut Långfristig leasingskuld 2370 Långfristig leasingskuld Skuld för kostnadsersättnngar och investeringsbidrag 2383 Skuld för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter Ackumulerade upplösningar av anläggnings-/anslutningsavgifter Skuld för investeringsbidrag Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag

10 239 Övriga långfristiga skulder 2390 Övriga långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH KUNDER 241 Kortfristiga låneskulder 2410 Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristig skuld 2420 Nästa års amortering (lån) Kortfristig del av leasingskuld 2440 Kortfristig del av leasingskuld Kortfristig skulder till koncernföretag 2461 Koncernvalutakonto skuld Ena Energi AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Kommunhus AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Hyresbostäder AB Koncernvalutakonto skuld Enköpings Kommun Moderbolag AB Koncernvalutakonto skuld Kommunalförbund Räddningstjänst , 249 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2480 Avr kto Soc PG Avr kto Soc pensioner Avr kto Soc försörjningsstöd Avr kto Soc vårdkostnader UT Avr kto Soc vårdkostnader IN Utbetalning föreningsbidrag Avr kto Actic Avr kto Riskhanterings/säkerhet fasta kostnader Avr kto PG (Flykt) Avr kto Flykting (UTBFV) Avr kto Vårdnadsbidrag Avr kto Teknikförvaltningen Avr kto Teknikförvaltningen Vatten och Avfall Future Avr kto First Card Avr kto Assistent ersättning Avr kto försäkringar Fastighetsavdelningen Avr kto Stiftelser/fonder

11 25 LEVERANTÖRSSKULDER 251 Leverantörsskulder Leverantörsskuld Leverantörsskuld VA AD EK Levskuld ROR AD GK levskuld ROR AD FK levskuld ROR AD VA levskuld ROR AD Städ levskuld ROR AD UPF levskuld ROR AD SK levskuld ROR AD GY levskuld ROR AD SO levskuld ROR AD VO levskuld ROR Interna levskulder MOMS OCH SÄRSKILDA PUNKTSKATTER 261 Utgående moms, 25% 2611 Utgående mervärdesskatt, 25% (inom Sverige) Utgående moms, 12% 2620 Ugående mervärdesskatt, 12% (inom Sverige) Utgående moms 6% 2630 Utgående mervärdesskat, 6% (inom Sverige) Utgående moms på varuförvärv från annat EU-Land 2640 Utgående EU-moms varuförvärv 25% Utgående EU-moms varuförvärv 12% Utgående EU-moms varuförvärv 6% Utgående moms på tjänstefrvärv från utlandet 2650 Utgående moms tjänster från utlandet 25% Utgående moms tjänster från utlandet 12% Utgående moms tjänster från utlandet 6% Moms, redovisningskonto 2680 Momsavräkning skattskyldig verksamhet

12 27 PERSONALENS SKATTER, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG 271 Personalens källskatt 2710 Personalens källskatt Införsel 2730 Införsel Kollektivförsäkringar m.m Gruppliv Löneavräkning 2780 Löneavräkning Övriga löneavdrag 2790 Intresseavdrag ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 281 Skulder till staten 2810 Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder 2890 Övriga kortfristiga skulder UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 291 Upplupna löner 2910 Retroaktiv lön Upplupna semesterlöner 2921 Upplupna semesterlöner Ferielön Upplupna sociala avgifter 2931 Upplupna kostnader sociala avgifter Särskild löneskatt avg bestämd del Särskild löneskatt avg utbetalda pensioner Upplupna räntekostnader 2940 Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter 2950 Förutbetalda hyresintäkter

13 296 Upplupen pensionskostnad, avgiftsbestämd ålerspension 2960 Upplupen pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension Förutbetalda skatteintäkter 2980 Förutbetalda skatteintäkter Övriga interimsskulder 2991 Övriga förutbetalda intäkter Övriga förutbetalda månadsvisa periodiseringar Upplupna kostnader Upplupna kostnader månadsvisa periodiseringar Interna interimsskulder

14 3 INTÄKTER I kontoklass 3 redovisas i första hand de kommunala bruttoinäkter vilka återfinns under rubriken "Verksamhetens intäkter" i kommunens resultaträkning. Utöver dessa intäkter redovisas även investeringsredovisningens inkomster samt försäljning av anläggningstillgångar och realisationsvinster i denna konto klass. 30 FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER I denna kontogrupp redovisas intäkter avseende försäljning av materiella omsättningstillgångar, så som material och varor till från kiosk och servering, trycksaker, duplicering, och dylikt. Även måltidsersättningar redovisas här. (Åtskillnad görs mellan momspliktiga och ej momspliktiga försäljningsmedel.) 301 Försäljningsintäkter momspliktiga 3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga 25% Försäljningsintäkter, momspliktiga 12% Försäljningsintäkter, momspliktiga 6% Försäljningsintäkter, hjälpmedel Försäljningsintäkter utanför Sverige 3022 Försäljningsintäkter ej momspliktiga tjänster inom EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor inom EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga tjänster utanför EU Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor utanför EU Försäljningsintäkter momsfritt 3031 Försäljningsintäkter ej momspliktig Intäkter Taxor och avgifter Denna kontogrupp används för redovisning av avgifts/taxeintäkter för de tjänster och den service som lämnas till kommuninvånarna och som normalt fastställs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller staten. Åtskillnad görs här mellan momspliktiga och ej momspliktiga taxor och avgifter. 311 Intäkter Förrättnings-och granskningsavgifter 3111 Intäkter förrättningsavgift Intäkter granskningsavgift Intäkter nybyggnadskartor Intäkter planavgift Övriga intäkter förrättnings-och granskningsavgifter

15 312 Intäkter Kostnadsersättningar 3120 Intäkter anslutningsavgifter årets Intäkter gatukostnadsersättningar Intäkter anslutningsavgifter periodiskt över nyttjande tiden Intäkter Momspliktiga taxor och avgifter 3131 Intäkter P-mätare, bijettautomater Intäkter P-skivor Intäkter P-nyttokort Intäkter utsättning Intäkter vatten och avfallsavgift Intäkter slamsugning- och destruktionsavgift Intäkter renhållningsavgift Övriga intäkter-momspliktiga taxor och avgifter Intäkter Ej Momspliktiga taxor och avgifter 3150 Intäkter tillståndsavgift Intäkter tillsynsavgift Övriga intäkter-ej momspliktiga taxor och avgifter Intäkter barnomsorgsavgift Intäkter provtagning Intäkter barn-och underhållsbidrag Intäkter avgifter hemtjänst/hemsjukvård 3170 Intäkter hemtjänstavgift Intäkter hembesök Sjuksköterska Intäkter larm Intäkter matdistribution Intäkter hembesök arbetsterapeuter Intäkter omvårdnadsavgift Intäkter matabonnemang Intäkter avlastning Intäkter jämkning högkostnadsskydd Intäkter färdtjänst Intäkter kostersättning

16 319 Intäkter övriga taxor och avgifter 3190 Intäkter kulturskoleavgift Intäkter badavgift Intäkter kurs- och konferensavgift Intäkter torgplatsavgift Intäkter föräkringsersättningar Intäkter skadeståndsersättningar Intäkter felparkeringsavgifter Intäkter återbetalning vårdersättning Övriga intäkter avgifter och ersättningar OMBOKNINGSKONTON PO-PÅLÄGG 330 Ombokningskonton PO-pålägg 3301 Arbetsgivaravgifter 3302 Kalkylerade PO-pålägg 3303 Särskild löneskatt 3304 Avtalsförsäkringar 3306 Garantipension förv. 34 INTÄKTER HYROR OCH ARRENDEN 341 Intäkter bostads- och lokalhyror 3410 Intäkter bostadshyror Intäkter lokalhyror (ej tillfällig lokalupplåtelse se 3451) Intäkter lokalhyror momspliktig Intäkter lokalhyror Energidel Intäkter lokalhyror Energidel momspliktig Intäkter markhyror och arrenden m.m Intäkter markhyror Intäkter arrenden Intäkter nyttjanderättsavtal Intäkter planhyror, idrottsplatser Övriga intäkter markhyror och arrenden Intäkter fordons- och maskinhyror 3431 Intäkter fordonshyror

17 344 Intäkter hyror för inventarier och material 3441 Intäkter hyra för inventarier och material Intäkter hyra för hjälpmedel (moms) Intäkter hyra för hjälpmedel (momsfri) Övrig intäkter hyra för inventarier och material Intäkter tillfälliga lokalupplåtelser 3451 Intäkter Tillfälliga lokalupplåtelser Övriga intäkter hyror och arrenden 3490 Övriga intäkter hyror och arrenden (ej momspl) Övriga intäkter hyror och arrenden (momspl) Bidrag 351 Driftbidrag 3510 Bidrag Erhållna ersättningar för personliga assistenter 3540 Ersättning för personliga assistenter Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet 3560 Momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet Investeringsbidrag 3570 Investeringsbidrag EU-bidrag 3580 EU-bidrag Övriga bidrag 3590 Handledarersättning Övriga bidrag

18 36 FÖRSÄLJNNG AV VERKSAMHET OCH KONSULTTJÄNSTER I denna kontogrupp redovisas intäkter i samband med försäljning av kommunala verksamheter, entrprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt, till andra kommuner, lansting eller andra företag och organisationer. I denna kontogrupp ingår inte avgifter från affärsverksamheten eller avgifter i samband med myndighetsutövning. Dessa redovisas i kontogrupp Försäljning av verksamhet 3610 Försäljning av verksamhet Försäljning av konsulttjänster 3631 Försäljning av konsulttjänster Försäljning av övriga tjänster Intäkter TP resurs 3634 Intäkter TP tilläggskomponent 3635 Produktionsbidrag VO Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar 3650 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar Övriga ersättningar och intäkter 3690 Erhållna försäkringsersättningar Erhållna viten FÖRSÄLJNING AV EXPLOATERINGSFASTIGHETER I denna kontogrupp redovisas avyttring av exploateringsfastigheter samt tomträtter. 372 Försäljning av exploateringsfastigheter 3721 Försäljningspris exploateringsfastigheter Bokfört värde exploateringsfastigheter Försäljning tomträtter 3791 Försäljningspris Tomträtter Bokfört värde Tomträtter FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 381 Försäljning av maskiner och inventarier 3811 Försäljningspris maskiner och inventarier

19 3812 Bokfört värde maskiner och inventarier Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar 3821 Försäljningspris mark, byggnader och tekniska anläggningar Bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar Försäljning övriga anläggningstillgångar 3841 Försäljningspris övriga anläggningstillgångar Bokfört värde övriga anläggningar

20 4 KOSTNADER/UTGIFTER I kontoklass 4 redovisas dels inköp av anläggningstillgångar, exklusive byggentreprenader, dels inköp av anläggnings- och underhållsmaterial. Avsikten är att kunna särskilja årets utgifter för investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier. Varor och material avsedda för anläggnings- och underhållsarbeten redovisas i kontogrupp 41. Här redvisas även förråds- och lagerhållning varför förrådsredovisningen kopplats till denna kontogrupp. Anläggnings- och underhållsmaterial särskiljs på detta sätt från förbrukningsmaterial vilket redovisas i kontoklass 6. Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass. Här redovisas även kostnader för lämnade bidrag. 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar I denna kontogrupp redovisas anskaffnngsvärdet för årets inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar. I anskaffningsvärdet ska samtliga utgifter för förvärvet inräknas Preliminär kostnad leverantörsfakturor - (går ej att definitiv bokföras på ) Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Inköp av finansiella omsättningstillgångar Inköp av maskiner och inventarier 4020 Inköp av maskiner Inköp av köksutrustning Inköp av inventarier Inköp av gymnastik/sport/lek utrustning Inköp av bilar/transportmedel Inköp av konstverk Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar 4031 Inköp av markreserv Inköp av fastigheter

21 41 Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial I denna kontogrupp redovisas anskaffningsvärdet av anläggnings- och underhållsmaterial. Till anskaffningsvärdet räknas, utöver varans respektive materialets pris, direkta inköpskostnader så som frakt, spedition, transportförsäkringar med mera. Matieral avsett för förbrukning, annat än för byggande och underhåll av anläggningar, redovisas i kontogrupp Anläggnings- och underhållsmaterial Se Inköp av exploateringsmark 4110 Exploateringsmark Förändring material och varor i förrråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar 4191 Förändring material och varor i förråd och lager Anläggnings- och underhållsmaterial, OBS SCB Jord, lera och torv Grus, sand och dyl Massa, makadam och dyl Gat- och kantsten Asfalt, betong och liknande Övrigt Byggn/Anl/Underhållsmaterial Järn, metall, råvaror och halvf Rör mm. enl. RSK Övr. järn, stål och metallvaror Tryckledningar PEH Profilrör och vägtrummor Rep. Muffar mfl. tillbehör Självfallsledningar PVC-markavloppsrör Övriga rör Brunnar VA-armatur Beteckningar Övriga VA tillbehör Jordkabel Linjematerial Belysningsstolpar, fundament Övrigt elmaterial Virke, byggskivor, gips Snickerier

22 4225 Övriga trävaror Färger, tapeter, inpregn. material Övr. färger, kemtekniska produkter Golvbeläggningsmaterial Trafikmärken, skylt och dyl Plantor, växter, blommor Fröer och lökar Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 431 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution 4310 Vatten för distribution Lämnade bidrag 451 Bidrag till enskilda 4511 Ekonomiskt bistånd Introduktionsbidrag Anhörigbidrag Vårdnadsbidrag barnomsorg Övriga bidrag till enskilda Bostadssociala bidrag 4520 Bostadsanpassningar Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl 4530 Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl Ersättning till Försäkringskassan för pers ass Bidrag till statlig infrastruktur 4541 Kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur Upplösning av aktiverat bidrag till statlig infrastruktur

23 46 Köp av huvudverksamhet Här redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamheten köps in istället för att den utförs i egen regi. Följande villkor måste samtidigt vara uppfyllda: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommuninvånarna. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med extern producent. 3. Det är frågan om verksamhet eller delverksamhet av större omfattning. 4. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Här avses även verksamhet som inte är speciallagsreglerad exempelvis kultur och fritidsområdet som normalt bedrivs av kommunen. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsultarvode i kontogrupp 745, Övriga tjänster, där villkoren ovan inte är uppfyllda, redovisas i tillämpliga kontogrupper i klass Köp av huvudverksamhet 4630 Köp av huvudverksamhet Köp av sophämtning Köp av latrin hämtning Köp av slamsugning/högtryckspolning Investeringskonton 4850 Årets investeringar 4899 Saldofördelade kostnader anläggning 49 Preliminär kostnader leverantörsfakturor 4999 Preliminär kostnad leverantörsfakturor 23

24 5 KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT I kontoklass 5 redovisas kostnader/utgifter för kommunens arbetskraft. Med kommunens arbetskraft menas i detta sammanhang förtroendemän, anställd och pensionerad personal samt uppdragstagare som enligt lagstiftning om sociala avgifter kan likställas med anställda. 50 Löner arbetad tid I kontogrupp 50 redovisas bruttolöner och arvoden som avser ersättningar för utfört arbete i kommunens verksamhet. Utbetalningar av lön och ersättningar som utgår till anställda som inte direkt är kopplade till det ordinarie arbetet (till exempel semesterlön, sjuklön och dylikt) - redovisas i kontogrupp Arvoden till förtroendevalda 5011 Fasta arvoden 31,42% Sammanträdes- och förrättningsarvoden 31,42% Arvoden förtroendmän 31,42% Ersättning förlorad arbetsförtjänst 31,42% Arvoden förtroendvalda födda 1937 eller tidigare Arvoden förtroendvalda över 66 år eller senare 15,8% Löner till arbetstagare 5021 Månadslön 39% Timanställda 39% Övertid 39% Fyllnadstid 39% Jour och beredskap 39% Arbetstagare födda 1937 eller tidigare Arbetstagare över 66 år födda 1938 eller senare 15,18% Arbetstagare mella år 15,49% OB-ersättning 39% Löner till beredskapstagare 5030 Beredskpsavtalet BEA 39% Uppdragstagare 5042 Arvode 31,42% Tolkar 31,42% Familjehem/kontaktpersoner 31,42% Uppdragstagare födda 1937 eller tidigare Uppdragstagare över 66 år födda 1938 eller senare 15,8%

25 505 Upplupna löner 5050 Upplupna löner, används i bokslut retroaktiva löner Löner ej arbetad tid I denna kontogrupp redovisas bruttolöner till anställda som inte kan kopplas till det ordinarie arbetet eller den löpande produktionen av kommunal verksamhet. I först hand avses kostnader som semesterlön, sjuklön, lön vid tjänstledighet och dylikt. 511 Semesterlön 5111 Utbetald semesterlön Förändring semesterlön Sjuklön 5120 Sjuklön 80% Månadslön 39% Sjuklön 10% Månadslön 39% Sjuklön mellanskillnad FK 39% Sjuklön 80% Timanställda 39% Sjuklön 10% Timanställda 39% Övrigt 5191 Fackligt arbete Förtroendeuppdrag Kompetensutveckling Avgångsvederlag Personalavveckling övrigt Löner ej arbetad tid - övrigt Andra ersättningar I denna kontogrupp redovisas individuell utgående ersättningar utöver lön. Exempel på kontanta ersättningar, är ersättning för förslagsversamhet, uppfinningar, särskilda ersättningar utöver ordinarie löon i form av arvoden för sammanträden etc. 530 Andra ersättningar 5300 Andra kontanta ersättningar Naturaförmåner till anställda Arbetskläder fria eller subventionerade Naturaförmåner till anställda 39% 25

26 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 5481 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider 39% Förmånsvärde fria eller subventionerade arbetskläder 39% Förmånsvärde fri bil 39% Korrigering personalförmåner Förmånsvärde övrigt 39% Kostnadsersättningar I denna kontogrupp redovisas kontanta ersättningar som utbetalats till arbetstagaren för kostnader som uppstår eller beräknas uppstå i anställningen. Sådana ersättningar kan vara skattefria inom av Skatteverket fastställda gränser. För överskjutande belopp ska källskatt dras och sociala avgifter betalas. 551 Traktementen 5511 Traktamenten skattefria Traktamenten skattepliktiga 39% Bilersättningar 5521 Bilersättning skattefria Bilersättning skattepiktiga 39% Omkostnadsersättningar 5531 Omkostnadsersättningar skattefria Övriga kostnadsersättningar 5591 Övriga kostnadsersättningar skattefria Övriga kostnadsersättningar skattepliktiga 39% Trängselskatt, skattefri Trängselskatt, skattepliktig 39% Sociala avgifter enligt lag och avtal I denna kontogrupp redovisas lagstadgade arbetsavgifter och sociala avgifter enligt avtal. 561 Lagstagade arbetsgivaravgifter 5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter,löner och skattepliktiga ersättningar Arbetsgivaravgifter förmånsvärden Arbetsgivaravgifter semesterskuld och upplupna löner

27 563 Särskild löneskatt 5631 Löneskatt löner och ersättningar anställda fyllda 65 år Löneskatt på utbetalda pensioner (individuell del) Löneskatt på avgångsvederlag Löneskatt på avsättningar för pensioner (årets intjänade pensioner) Löneskatt Avgiftsbefrielse Försäkring Löneskatt Pensionsförsäkringar Kalkylerade PO-pålägg 5660 Kalkylerade PO-pålägg Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Grupplivförsäkring 5680 KFA Övriga sociala avgifter 5690 Övriga sociala avgifter Pensionskostnader I denna kontogrupp redovisas arbetgivarens kostnader för kompletteringspensioner, garantipensioner samt kostnader som uppstår till följd av pensionsberäkningen enligt blandade modellen. 571 Pensionsfösäkringspremier 5711 Pensionsförsäkrings enskilda arbetstagare Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension (FÅP) Pensionsförsäkringsavgifter pensionsförmåner intjänade före Förändring av pensionsavsättningar 5721 Förändring av pensionsavsättningar Förändring av avsättning för särskild avtals-,visstidspensioner och liknan

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6 Övr. verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi, vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter

Kontodelar Rörelsens inkomster/intäkter Kyrko- och begravningsavgifter Gåvor och bidrag Uthyrning Verksamhetens sidointäkter 3 Rörelsens inkomster/intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Gåvor och bidrag 3212 Bidrag

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer