VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X"

Transkript

1 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler, även hyra för garage och parkeringsplatser Fördelad hyreskostnad (mediakostnad) Riksbyggen 6013 Interna hyror 6014 Korttidshyra lokaler 6015 Bostadshyror Hyra garage, p-platser 602 Markhyror (SCB) 61X FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER Här redovisas kostnader för den löpande driften av byggnader, t.ex. avgifter för sophämtning och sotningstjänster. Gäller såväl hyrda lokaler som egna fastigheter. Kostnader för reparation och underhåll på fastigheter och utgifter för entreprenader på fastigheter bokförs här. OBS! Ändrat innehåll i kontogrupp 61 i jmf med Bas X Städ- och renhållningstjänster (SCB) Köp av tjänster som städning, fönsterputsning och hygien för fastigheter redovisas här. Avser tjänster som inte utförs av kommunens personal Lokalvård Sophämtning Sotning Snöskottning, takskottning, sandning Mindre reparationer och underhåll av fastigheter (SCB) 605 Här bokförs köp av tjänster avseende mindre reparationer och underhåll av fastigheter. Även kostnader för inredningsarbeten av smärre förändrings-karaktär bokförs här, som t.ex. nedtagning och uppsättning av väggar, upptagande av dörrar, ommålning i samband med flyttning. Mer omfattande reparationer och underhåll av fastigheter redovisas på konto Fördelat underhåll Riksbyggen 6012 Avser underhåll på kommunens fastigheter enligt årlig upprättad underhållsplan. Fastställd underhållsbudget och faktiskt utfört underhåll bokförs under verksamhet 822 Fastigheter, vid årets slut fördelas kostnaden för utfört underhåll tillsammans med motsvarande budget ut till respektive berörd fastighet. Underhåll utanför underhållsplanen bokförs direkt på den fastighet det berör med underkonto 615 eller 617X om det är mer omfattande underhåll. SCB i Räkenskapssammandraget. 1 Uppdaterad:

2 617X Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB) 461, 462 Här redovisas kostnader och utgifter för husbyggnadsentreprenader, anläggningsentreprenader och reparationstjänster av större omfattning på kommunens fastigheter och hyrda lokaler Husbyggnadsentreprenader 461 Med husbyggnadsentreprenad avses ny-, tillbyggnads- och förbättrings-arbeten. I detta ingår byggnadsarbeten, rivninsgarbeten, VVS- och elarbeten, inredningsarbeten, målningsarbeten etc. på byggnader Anläggningsentreprenader 462 Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m.m Reparationsentreprenader Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggningar i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet. Reparation och underhåll av mindre omfattning betraktas som driftkostnad och redovisas på konto 615. Husbyggnads- anläggnings- och reparationsentreprenader, 618X forts 6181X Fördelad lön Fördelad lön GS-personal Fördelad lön GS tätort Fördelad lön GS Saxnäs/Klimpfjäll Fördelad lön GS Dikanäs/Kittelfjäll Fördelad lön maskinförare Fördelad lön verkstad X Övriga fastighetskostnader Här bokförs övriga fastighetskostnaderför vilka särskilda underkonton inte lagts upp inom kontogruppen, t.e.x. fastighetsskatt Fastighetsskatt och fastighetsavgift(scb) X BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN (SCB) Här redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten för kommunens fastigheter. Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp X El (SCB) 6211 Förbrukningsavgifter el 6212 Anslutningsavgifter el 623X Värme och kyla (SCB) Här redovisas kostnader för fastbränsle som används för fastigheternas uppvärmning och kylning, t.ex. kostnader för eldningsolja och avgifter för fjärrvärme Fastbränsle (t.ex. pellets) 6232X Fjärrvärme 627X Förbrukningsavgifter fjärrvärme Anslutningsavgifter fjärrvärme 6272 SCB i Räkenskapssammandraget. 2 Uppdaterad:

3 628X Vatten och avlopp (SCB) 6281 Förbrukningsavgifter vatten och avlopp 6282 Anslutningsavgifter vatten och avlopp 63X HYRA/LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (SCB) I denna kontogrupp redovisas vissa kostnader för lösegendom som kommunen hyr/leasar(operationell leasing) av utomstående och till vilken kommunen inte har äganderätt. Kostnader för hyra/leasing av bilar och andra transportmedel redovisas på konto 695X. 631X Hyra/leasing arbetsmaskiner 611X 6311 Leasing arbetsmaskiner Korttidshyra arbetsmaskiner X Hyra/leasing inventarier 612X 6321 Leasing inventarier Korttidshyra inventarier 6122 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGS- 64X MATERIAL (SCB) 641 Förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier som inte klassificeras som anläggningstillgång. T.ex. lokaltillbehör som fast (tak- eller vägg-) armatur för belysning, persienner, gardiner, fasta klädhängare och dylikt. Även inköp av telefoner och mobiler redovisas här. Föremål med mycket begränsad varaktighet eller mycket obetydligt värde räknas som förbrukningsmaterial och redovisas på konto 646X. 643 Böcker, tidningar, elektronisk media Kostnader för inköp av böcker, facklitteratur, ljudböcker, tidningar, tidskrifter och elektroninsk media, såsom dvd-filmer, musik-cd, data- och tv-pel. Här redovisas också prenumerationskostnader för tidningar till personalens arbetsplatser Läroböcker, skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter m.m Skön- och facklitteratur till bibliotek Tidningar och tidskrifter Musik-CD, DVD-filmer Talböcker Läroböcker Gåvoläromedel Övningsböcker Elektronisk media 644 Livsmedel (SCB) Här redovisas kostnader för inköp av livsmedel för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat. Inköp av färdiglagade måltider och tjänster för måltidsproduktion från externa producenter redovisas på konto 746 Måltider, 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 645, 5829 Apoteksvaror, kemikalier, förbandsartiklar, tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg etc. Även sjukvårdsmaterial, läkemedel och vaccin för kommunens personal Inkontinenshjälpmedel SCB i Räkenskapssammandraget. 3 Uppdaterad:

4 646 Förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsmaterial av allmän karaktär, det vill säga material av mycket kort varaktighet eller av obetydligt värde. T.ex. glödlampor, elproppar, sladdar, pappershanddukar, toalettpapper, kemisktekniska produkter och dylikt Engångsförpackningar för matdistribution 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial Arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt arbetarskyddslagen eller i övrigt av särskilda arbetsförhållanden samt material för arbetarskydd. Hit hör olika slags kläder, skor, handskar, skyddsglasögon, skyddsmasker och dylikt. Även arbetarskyddsmaterial redovisas här. Kostnader för fria eller subventioneradearbetskläder redovisas på konto 5417, Naturaförmåner till anställda. Underhåll och tvätt redovisas i kontogrupp Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton ej lagts upp inom denna kontgrupp (64) Övrigt undervisningmaterial, förbrukningsmaterial Lekmaterial Förbrukningsmaterial Lägerskolematerial Övrigt undervisningsmaterial 6492 Skolkortsämnen 65X KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER (SCB) 651 Kontorsmaterial (SCB) Förbrukningsinventarier för kontorsändamål av obetydligt värde, förbrukningsmaterial som används för kontorsarbete, såsom hålslag, häftapparater, linjaler, mallar, pärmar, tidsskriftssamlare, mappar, stämplar, skrivpapper, block, pennor, tejp och etiketter Kopieringspapper 654 IT-material Förbrukningsmaterial etc. som används till kommunens IT-utrustning. T.ex. lagringsmedia, färgpatroner, kablar m.m. 655 Trycksaker Här redovisas kostnader för alla slags trycksaker, såsom blanketter, brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser etc. Även kostnader för produktion av sådana trycksaker redovisas här. Kostnader för informationsbroschyrer, reklamtrycksaker och liknande redovisas på konto Kopiering 66X REPARATION OCH UNDERHÅLL (SCB) 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier, reparation och underhåll av bilar och transportmedel. Även kostnader för reparation och underhåll av leasade bilar och transportmedel redovisas här Reservdelar SCB i Räkenskapssammandraget. 4 Uppdaterad:

5 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m.m Tvätt och underhåll av arbetskäder och linne m.m X TELE-, IT-KOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN (SCB) 681 Tele- och IT-kommunikation Här redovisas alla kostnader som betalas till telebolag och som omfattar inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för telefonväxel, kostnader för telefonsamtal etc. Även kostnader för dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät redovisas här, såsom inträdesavgifter, abonnemangsavgifter (kvartalsavgifter), trafikavgifter, hyra för modem, bredbandsabonnemang, trådlösa nätverk, 3Guppkopplingar etc. Inköp av utrustning, såsom telefoner och mobiler, redovisas på konto Mobiltelefoner 6812 AC-net 6813 Datakommunikation Porto Kostnader för postbefordran i samabnd med extern distribution av brev med mera, omfattande frankeringsavgifter, frimärken, paketporto, lösenavgifter etc. 69X KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL NY kontogrupp i På detta konto redovisas kostnader för egna, hyrda eller leasade transportmedel, såsom bilar, lastbilar och truckar. Kostnader för reparation och underhåll av transportmedel bokförs på konto Drivmedel (SCB) Fordonsskatt (SCB) Besiktning fordon X Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 614X 6951 Leasing bilar och andra transportmedel Korttidshyra bilar och andra transportmedel 6142 Innefattar såväl extern korttidshyra som internt fördelad leasingkostnad. 696 Trängselskatt för egna fordon 766 Avser trängselskatt för kommunens egna bilar. Om kommunen ersätter anställda som i tjänsten kör med privata bilar ska den kostnaden konteras på konto 559X. 699 Övriga kostnader för transportmedel Kontot används för sådana utgifter för transportmedel som uppgår till mindre belopp och för vilka särskilda konton inte lagts upp. Observera att kostnader för reparation och underhåll av transportmedel redovisas på konto 660. OBS! Kontot har ny betydelse i jmf med Bas 02 SCB i Räkenskapssammandraget. 5 Uppdaterad:

6 70X TRANSPORTER OCH RESOR (SCB) Här redovisas kostnader för transporter som inte utförs med egna transportmedel, samt anställdas resor i tjänsten med buss, tåg, flyg och bil. Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5. Kostnader för leasade fordon bokförs på konto 695, 701 Transporter (SCB) Här redovisas transportkostnader som är hänförbara till viss verksamhet. Som transportkostnad räknas även de särskilda kostnader som är förenade med transporter, eventuella transportförsäkringar etc Idrottsresor 7012 Studieresor 7013 Lägerskoleresor 7014 Veckoslutsresor gy-elever 7015 Skolskjutsar Avser transport av elever mellan bostad och skola. Skolskjutsar betraktas som stödverksamhet i utbildningssammanhang och konteras därför på detta konto Övriga transporter personer (ej anställda) Bl.a Här redovisas övriga transporter av person, ej anställda, inom olika verksamheter, såsom enstaka färdtjänstresor, omsorgsresor, patientresor, arbetssökandes resor m.m. Omsorgsresor betraktas som stödverksamhet till LSS- OCH lass-insatser och bokförs därför på detta konto. Avtal av större omfattning om färdtjänst med extern producent betrakaktas som Köp av huvudverksamhet och bokförs i kontogrupp X Resekostnader Här redovisas kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten, som kommunen reglerar direkt med transportföretag eller resebyrå och där fakturan är ställd till kommunen. Även med verifikationer styrkta kostnader som anställda har i samband med tjäsnteresa bokförs här. Bilersättningar utan krav på verifikation, utgör en kostnadsersättning och redovisas på konto Hotell och logi, Sverige 7053 Hotell och logi, utlandet 7054 Resor buss och taxi 7055 Flygresor 7056 Tågresor 7059 Övriga resekostnader SCB i Räkenskapssammandraget. 6 Uppdaterad:

7 71X REPRESENTATION (SCB) 710X Representation Här redovisas kostnad er för representation som har direkt samband med kommunens verksamhet. Kostnaden ska ingå som ett naturligt led, d.v.s. vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap vid t.ex. vänortsbesök, vid inledande av, under eller som avslutning på förhandling. Kostnaden kan avse mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter, biljetter till sportevenemang och dylikt. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, Notor på extern representation måste innehålla noteringar om namn, yrke och funktion för varje deltagare. Det måste också anges vilka företag deltagarna representerar samt representationens syfte. Saknas ovanstående får moms inte lyftas. Representation som huvudsakligen riktar sig till kommunens anställda redovisas konto Representation 7103 Övriga kostnader (representationsgåvor o. dyl.) 711 Personalrepresentation 587 Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester med mera. Representationskostnader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig personalvård från kommunen som arbetsgivare. Det kan till exempel röra sig om kostnader för restaurangbesök, teaterbiljetter och dylikt. På detta konto redovisas även representationskostnader avseende kommunens egna förtroendevalda. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Maximala belopp finns även för andra typer av kostnader som till exempel teaterbiljetter. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad på verksamheten. Se vidare Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, 72X ANNONSER, REKLAM OCH INFORMATION (SCB) 722X Annonsering Här redovisas kostnader för reklam - och informationsannonser, omfattande kostnader både för framställning och införande i dagspress, populärpress, fackpress, kataloger, program o.s.v. Även kostnader för platsannonser i samband med rekrytering av personal redovisas här Reklam- och informationsannonser Platsannonser Reklam och information Här redovisas kostnader för framställning och extern distribution (ej kommunens kostnader för allmän postbefordran) av reklam- och informationsbroschyrer, kataloger och liknande SCB i Räkenskapssammandraget. 7 Uppdaterad:

8 73X FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER (SCB) Här redovisas dels kostnader för försäkringspremier som kommunen betalar till försäkringsbolag, dels kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med kommunens verksamhet som kommunen själva står för. 731X Försäkringspremier (SCB) Försäkringspremier för brand-, avbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarsstöldförsäkringar etc. Försäkringar för anställda redovisas i kontogrupp Fordonsförsäkring 7312 Ansvarighetsförsäkring 7313 Olycksfallsförsäkring 7314 Skogsförsäkring 7315 Kommunförsäkring 7319 Övriga försäkringar 732 Självrisker (SCB) Här redovisas kostnader för självrisker vid uppkommen skada. 733 Larm och bevakning Här redovisas kostnader för larm (dock ej trygghetslarm, se konto 749) och för bevakning av lokaler. Investeringskostnader för larm, t.ex. kameror, bokförs konto Brandskydd 7341 Brandskyddsutrustning 7342 Bransyner enligt LSO 735 Kundförluster (SCB) Här redovisas kommunens kostnader i samband med att vissa kunder inte betalar sina avgifter, det vill säga förluster på kundfordringar i kontogrupp 15. En befarad kundförlust debiteras detta konto och motkonteras med konto 159. Konstaterade kundförluster redovisas detta konto med motbokning i kontogrupp 15. Eventuellt momsbelopp ska reduceras och debiteras konto X Infriad borgen (SCB) 7371 Infriad borgen Kommunala bostadsbolag 7372 Infriad borgen Övriga kommunala bolag 7373 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar 7374 Infriad borgen Egna hem och småhus 738 Förluster på kortfristiga fordringar (SCB) Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. För befarad förlust debiteras detta konto och motkonteras konto 169. Då förlusten slutligen konstateras debiteras detta konto med fordringens nominella belopp och berört konto krediteras. Samtidigt återförs tidigare reserveringar genom att konto 169 debiteras och detta konto, 738, krediteras. Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto Övriga riskkostnader (SCB) SCB i Räkenskapssammandraget. 8 Uppdaterad:

9 74X ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER (SCB) NY Här redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande tjänster. Kontogruppen används där övriga kontogrupper för tjänster i kontoklass 6 och 7 inte är tillämpliga. 743X Administrativa tjänster Här redovisas kostnader för administrativa tjänster som exempelvis skanning, inkassotjänster, kreditupplysningstjänster, IT-drift, dataprogram, licensavgifter, underhållsavtal, statistiktjänster osv Inkasso- och kreditupplysningstjänster Ansökningsavgift kronofogdemyndigheten IT-drift Dataprogram Datalicenser Övriga administrativa tjänster 745X Konsultkostnader (SCB) 47 Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är ansätllda hos kommunen. En konsult är en rådgivande specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå. Här ingår kostnader för exempelvis arvoden till konsulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor, rekryteringstjänster m.m. Kostnader för byggkonsulter redovisas i kontogrupp IT-konsulter Utbildningskonsulter Tolktjänster (då avtal inte föreligger) 7454 Personalrekryteringstjänster 7459 Övriga konsulter Måltider 46422, Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till kommunal verksamhet, såsom barn- och omvårdnadsverksamhet. Det rör sig alltså om måltider till barn, brukare och anhöriga. Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare och kostnader för personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut. Kostnader för livsmedel för beredning i egna kök och halvfabrikat bokförs på konto 644. Kostnader för måltider i samband med externa besök bokförs på konto 7101 och kostnader för representation som i huvudsak riktar sig till kommunens anställda redovisas på konto X Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster Här redovisas kostnader för sjuk-, hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, t.ex. läkarvårdsersättningar, häloskontroller, avgifter för företagshälsovård, rehabilitering, friskvårdsaktiviteter och fritidsaktiviteter. Kostnader för läkemedel redovisas på konto Avgift till företagshälsovård Rehabilitering Övriga kostnader för hälso- och friskvårdstjänster 5829 SCB i Räkenskapssammandraget. 9 Uppdaterad:

10 749 Övriga främmande tjänster (SCB) Här redovisas kostnader för främmande tjänster för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp, exempelvis trygghetslarmstjänster, analyskostnader, mätnings- och karttjänster, lantmäteriförrättningar Simhallsersättning Trygghetslarmstjänster Mätnings- och karttjänster 7494 Lantmäteriförrättningar 7495 Vaktmästeritjänster Utkörning post (tjänsteköp från Posten AB) 7499 Ej fördelade kostnader X Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 751 Tillfälligt inhyrd personal 471 SCB i Räkenskapssammandraget. 10 Uppdaterad:

11 76X DIVERSE KOSTNADER (SCB) I denna kontogrupp redovisas diverse kostnader av olika slag som inte kan placeras i kontogrupperna Avgifter (SCB) Här redovisas kostnader för olika typer av avgifter. Med en avgift avses betalning grundad på taxa eller liknande bestämmelser, t.ex. medlemsavgifter, inträden, radio- och tv-licenser m.m Entréavgifter 764X Diverse skatter och offentliga avgifter Här redovisas t.ex. stämpelavgifter, lösen med flera offentliga avgifter och skatter. Fordonsskatt redovisas på konto 692, trängselskatt för egna fordon på konto 696 och fastighetsskatt och fastighetsavgift på underkonto Avfallsskatt 7645 Miljöavgift 7649 Övriga skatter och offentliga avgifter 765 Avgifter för kurser m.m. 581 Här redovisas avgifter för personalens kurser, konferenser och utbildningar. Övriga kostnader i samband med utbildningen, som till exempel resekostnader redovisas inte här utan på sina respektive konton. 78X REALISATIONSFÖRLUSTER OCH PERIODISERINGS-KONTON Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och 781X inventarier Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 7812 Bokfört värde, maskiner och inventarier Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och 782X tekniska anläggningar Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången. Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar 7821 (SCB) 7822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784X Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7841 Försäljningspris, övriga tillgångar 7842 Bokfört värde, övriga tillgångar 787 Förändring av avsättning 789 Övriga periodiseringar 7899 Periodisering projekt 79X AVSKRIVNINGAR Här redovisas planenliga avskrivningar på kommunens immatriella och matriellla anläggningstillgångar. Även nedskrivningar, det vill säga bestående värdeminskningar, redovisas här. Kreditering görs på motsvarande värdeminskningskonton i kontogrupp Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Tillgångar i kontogrupp 10 SCB i Räkenskapssammandraget. 11 Uppdaterad:

12 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 792 (planmässig) Tillgångar i kontogrupp 11 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar (årets 7921 investeringar) 793 Avskrivning på maskiner och inventarier (planmässig) Tillgångar i kontogrupp Avskrivning på maskiner och inventarier (årets investering) Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgång Kontot har ny betydelse i Bas 13 jmf med Bas 02. SCB i Räkenskapssammandraget. 12 Uppdaterad:

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Instruktioner Räkenskapssammandrag

Instruktioner Räkenskapssammandrag Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Instruktioner Räkenskapssammandrag 2014 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 www.scb.se Statistiska centralbyrån 0 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer