VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X"

Transkript

1 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler, även hyra för garage och parkeringsplatser Fördelad hyreskostnad (mediakostnad) Riksbyggen 6013 Interna hyror 6014 Korttidshyra lokaler 6015 Bostadshyror Hyra garage, p-platser 602 Markhyror (SCB) 61X FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER Här redovisas kostnader för den löpande driften av byggnader, t.ex. avgifter för sophämtning och sotningstjänster. Gäller såväl hyrda lokaler som egna fastigheter. Kostnader för reparation och underhåll på fastigheter och utgifter för entreprenader på fastigheter bokförs här. OBS! Ändrat innehåll i kontogrupp 61 i jmf med Bas X Städ- och renhållningstjänster (SCB) Köp av tjänster som städning, fönsterputsning och hygien för fastigheter redovisas här. Avser tjänster som inte utförs av kommunens personal Lokalvård Sophämtning Sotning Snöskottning, takskottning, sandning Mindre reparationer och underhåll av fastigheter (SCB) 605 Här bokförs köp av tjänster avseende mindre reparationer och underhåll av fastigheter. Även kostnader för inredningsarbeten av smärre förändrings-karaktär bokförs här, som t.ex. nedtagning och uppsättning av väggar, upptagande av dörrar, ommålning i samband med flyttning. Mer omfattande reparationer och underhåll av fastigheter redovisas på konto Fördelat underhåll Riksbyggen 6012 Avser underhåll på kommunens fastigheter enligt årlig upprättad underhållsplan. Fastställd underhållsbudget och faktiskt utfört underhåll bokförs under verksamhet 822 Fastigheter, vid årets slut fördelas kostnaden för utfört underhåll tillsammans med motsvarande budget ut till respektive berörd fastighet. Underhåll utanför underhållsplanen bokförs direkt på den fastighet det berör med underkonto 615 eller 617X om det är mer omfattande underhåll. SCB i Räkenskapssammandraget. 1 Uppdaterad:

2 617X Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB) 461, 462 Här redovisas kostnader och utgifter för husbyggnadsentreprenader, anläggningsentreprenader och reparationstjänster av större omfattning på kommunens fastigheter och hyrda lokaler Husbyggnadsentreprenader 461 Med husbyggnadsentreprenad avses ny-, tillbyggnads- och förbättrings-arbeten. I detta ingår byggnadsarbeten, rivninsgarbeten, VVS- och elarbeten, inredningsarbeten, målningsarbeten etc. på byggnader Anläggningsentreprenader 462 Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m.m Reparationsentreprenader Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggningar i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet. Reparation och underhåll av mindre omfattning betraktas som driftkostnad och redovisas på konto 615. Husbyggnads- anläggnings- och reparationsentreprenader, 618X forts 6181X Fördelad lön Fördelad lön GS-personal Fördelad lön GS tätort Fördelad lön GS Saxnäs/Klimpfjäll Fördelad lön GS Dikanäs/Kittelfjäll Fördelad lön maskinförare Fördelad lön verkstad X Övriga fastighetskostnader Här bokförs övriga fastighetskostnaderför vilka särskilda underkonton inte lagts upp inom kontogruppen, t.e.x. fastighetsskatt Fastighetsskatt och fastighetsavgift(scb) X BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN (SCB) Här redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten för kommunens fastigheter. Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp X El (SCB) 6211 Förbrukningsavgifter el 6212 Anslutningsavgifter el 623X Värme och kyla (SCB) Här redovisas kostnader för fastbränsle som används för fastigheternas uppvärmning och kylning, t.ex. kostnader för eldningsolja och avgifter för fjärrvärme Fastbränsle (t.ex. pellets) 6232X Fjärrvärme 627X Förbrukningsavgifter fjärrvärme Anslutningsavgifter fjärrvärme 6272 SCB i Räkenskapssammandraget. 2 Uppdaterad:

3 628X Vatten och avlopp (SCB) 6281 Förbrukningsavgifter vatten och avlopp 6282 Anslutningsavgifter vatten och avlopp 63X HYRA/LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (SCB) I denna kontogrupp redovisas vissa kostnader för lösegendom som kommunen hyr/leasar(operationell leasing) av utomstående och till vilken kommunen inte har äganderätt. Kostnader för hyra/leasing av bilar och andra transportmedel redovisas på konto 695X. 631X Hyra/leasing arbetsmaskiner 611X 6311 Leasing arbetsmaskiner Korttidshyra arbetsmaskiner X Hyra/leasing inventarier 612X 6321 Leasing inventarier Korttidshyra inventarier 6122 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGS- 64X MATERIAL (SCB) 641 Förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier som inte klassificeras som anläggningstillgång. T.ex. lokaltillbehör som fast (tak- eller vägg-) armatur för belysning, persienner, gardiner, fasta klädhängare och dylikt. Även inköp av telefoner och mobiler redovisas här. Föremål med mycket begränsad varaktighet eller mycket obetydligt värde räknas som förbrukningsmaterial och redovisas på konto 646X. 643 Böcker, tidningar, elektronisk media Kostnader för inköp av böcker, facklitteratur, ljudböcker, tidningar, tidskrifter och elektroninsk media, såsom dvd-filmer, musik-cd, data- och tv-pel. Här redovisas också prenumerationskostnader för tidningar till personalens arbetsplatser Läroböcker, skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter m.m Skön- och facklitteratur till bibliotek Tidningar och tidskrifter Musik-CD, DVD-filmer Talböcker Läroböcker Gåvoläromedel Övningsböcker Elektronisk media 644 Livsmedel (SCB) Här redovisas kostnader för inköp av livsmedel för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat. Inköp av färdiglagade måltider och tjänster för måltidsproduktion från externa producenter redovisas på konto 746 Måltider, 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 645, 5829 Apoteksvaror, kemikalier, förbandsartiklar, tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg etc. Även sjukvårdsmaterial, läkemedel och vaccin för kommunens personal Inkontinenshjälpmedel SCB i Räkenskapssammandraget. 3 Uppdaterad:

4 646 Förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsmaterial av allmän karaktär, det vill säga material av mycket kort varaktighet eller av obetydligt värde. T.ex. glödlampor, elproppar, sladdar, pappershanddukar, toalettpapper, kemisktekniska produkter och dylikt Engångsförpackningar för matdistribution 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial Arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt arbetarskyddslagen eller i övrigt av särskilda arbetsförhållanden samt material för arbetarskydd. Hit hör olika slags kläder, skor, handskar, skyddsglasögon, skyddsmasker och dylikt. Även arbetarskyddsmaterial redovisas här. Kostnader för fria eller subventioneradearbetskläder redovisas på konto 5417, Naturaförmåner till anställda. Underhåll och tvätt redovisas i kontogrupp Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton ej lagts upp inom denna kontgrupp (64) Övrigt undervisningmaterial, förbrukningsmaterial Lekmaterial Förbrukningsmaterial Lägerskolematerial Övrigt undervisningsmaterial 6492 Skolkortsämnen 65X KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER (SCB) 651 Kontorsmaterial (SCB) Förbrukningsinventarier för kontorsändamål av obetydligt värde, förbrukningsmaterial som används för kontorsarbete, såsom hålslag, häftapparater, linjaler, mallar, pärmar, tidsskriftssamlare, mappar, stämplar, skrivpapper, block, pennor, tejp och etiketter Kopieringspapper 654 IT-material Förbrukningsmaterial etc. som används till kommunens IT-utrustning. T.ex. lagringsmedia, färgpatroner, kablar m.m. 655 Trycksaker Här redovisas kostnader för alla slags trycksaker, såsom blanketter, brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser etc. Även kostnader för produktion av sådana trycksaker redovisas här. Kostnader för informationsbroschyrer, reklamtrycksaker och liknande redovisas på konto Kopiering 66X REPARATION OCH UNDERHÅLL (SCB) 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier, reparation och underhåll av bilar och transportmedel. Även kostnader för reparation och underhåll av leasade bilar och transportmedel redovisas här Reservdelar SCB i Räkenskapssammandraget. 4 Uppdaterad:

5 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m.m Tvätt och underhåll av arbetskäder och linne m.m X TELE-, IT-KOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN (SCB) 681 Tele- och IT-kommunikation Här redovisas alla kostnader som betalas till telebolag och som omfattar inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för telefonväxel, kostnader för telefonsamtal etc. Även kostnader för dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät redovisas här, såsom inträdesavgifter, abonnemangsavgifter (kvartalsavgifter), trafikavgifter, hyra för modem, bredbandsabonnemang, trådlösa nätverk, 3Guppkopplingar etc. Inköp av utrustning, såsom telefoner och mobiler, redovisas på konto Mobiltelefoner 6812 AC-net 6813 Datakommunikation Porto Kostnader för postbefordran i samabnd med extern distribution av brev med mera, omfattande frankeringsavgifter, frimärken, paketporto, lösenavgifter etc. 69X KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL NY kontogrupp i På detta konto redovisas kostnader för egna, hyrda eller leasade transportmedel, såsom bilar, lastbilar och truckar. Kostnader för reparation och underhåll av transportmedel bokförs på konto Drivmedel (SCB) Fordonsskatt (SCB) Besiktning fordon X Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 614X 6951 Leasing bilar och andra transportmedel Korttidshyra bilar och andra transportmedel 6142 Innefattar såväl extern korttidshyra som internt fördelad leasingkostnad. 696 Trängselskatt för egna fordon 766 Avser trängselskatt för kommunens egna bilar. Om kommunen ersätter anställda som i tjänsten kör med privata bilar ska den kostnaden konteras på konto 559X. 699 Övriga kostnader för transportmedel Kontot används för sådana utgifter för transportmedel som uppgår till mindre belopp och för vilka särskilda konton inte lagts upp. Observera att kostnader för reparation och underhåll av transportmedel redovisas på konto 660. OBS! Kontot har ny betydelse i jmf med Bas 02 SCB i Räkenskapssammandraget. 5 Uppdaterad:

6 70X TRANSPORTER OCH RESOR (SCB) Här redovisas kostnader för transporter som inte utförs med egna transportmedel, samt anställdas resor i tjänsten med buss, tåg, flyg och bil. Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5. Kostnader för leasade fordon bokförs på konto 695, 701 Transporter (SCB) Här redovisas transportkostnader som är hänförbara till viss verksamhet. Som transportkostnad räknas även de särskilda kostnader som är förenade med transporter, eventuella transportförsäkringar etc Idrottsresor 7012 Studieresor 7013 Lägerskoleresor 7014 Veckoslutsresor gy-elever 7015 Skolskjutsar Avser transport av elever mellan bostad och skola. Skolskjutsar betraktas som stödverksamhet i utbildningssammanhang och konteras därför på detta konto Övriga transporter personer (ej anställda) Bl.a Här redovisas övriga transporter av person, ej anställda, inom olika verksamheter, såsom enstaka färdtjänstresor, omsorgsresor, patientresor, arbetssökandes resor m.m. Omsorgsresor betraktas som stödverksamhet till LSS- OCH lass-insatser och bokförs därför på detta konto. Avtal av större omfattning om färdtjänst med extern producent betrakaktas som Köp av huvudverksamhet och bokförs i kontogrupp X Resekostnader Här redovisas kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten, som kommunen reglerar direkt med transportföretag eller resebyrå och där fakturan är ställd till kommunen. Även med verifikationer styrkta kostnader som anställda har i samband med tjäsnteresa bokförs här. Bilersättningar utan krav på verifikation, utgör en kostnadsersättning och redovisas på konto Hotell och logi, Sverige 7053 Hotell och logi, utlandet 7054 Resor buss och taxi 7055 Flygresor 7056 Tågresor 7059 Övriga resekostnader SCB i Räkenskapssammandraget. 6 Uppdaterad:

7 71X REPRESENTATION (SCB) 710X Representation Här redovisas kostnad er för representation som har direkt samband med kommunens verksamhet. Kostnaden ska ingå som ett naturligt led, d.v.s. vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap vid t.ex. vänortsbesök, vid inledande av, under eller som avslutning på förhandling. Kostnaden kan avse mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter, biljetter till sportevenemang och dylikt. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, Notor på extern representation måste innehålla noteringar om namn, yrke och funktion för varje deltagare. Det måste också anges vilka företag deltagarna representerar samt representationens syfte. Saknas ovanstående får moms inte lyftas. Representation som huvudsakligen riktar sig till kommunens anställda redovisas konto Representation 7103 Övriga kostnader (representationsgåvor o. dyl.) 711 Personalrepresentation 587 Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester med mera. Representationskostnader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig personalvård från kommunen som arbetsgivare. Det kan till exempel röra sig om kostnader för restaurangbesök, teaterbiljetter och dylikt. På detta konto redovisas även representationskostnader avseende kommunens egna förtroendevalda. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Maximala belopp finns även för andra typer av kostnader som till exempel teaterbiljetter. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad på verksamheten. Se vidare Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, 72X ANNONSER, REKLAM OCH INFORMATION (SCB) 722X Annonsering Här redovisas kostnader för reklam - och informationsannonser, omfattande kostnader både för framställning och införande i dagspress, populärpress, fackpress, kataloger, program o.s.v. Även kostnader för platsannonser i samband med rekrytering av personal redovisas här Reklam- och informationsannonser Platsannonser Reklam och information Här redovisas kostnader för framställning och extern distribution (ej kommunens kostnader för allmän postbefordran) av reklam- och informationsbroschyrer, kataloger och liknande SCB i Räkenskapssammandraget. 7 Uppdaterad:

8 73X FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER (SCB) Här redovisas dels kostnader för försäkringspremier som kommunen betalar till försäkringsbolag, dels kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med kommunens verksamhet som kommunen själva står för. 731X Försäkringspremier (SCB) Försäkringspremier för brand-, avbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarsstöldförsäkringar etc. Försäkringar för anställda redovisas i kontogrupp Fordonsförsäkring 7312 Ansvarighetsförsäkring 7313 Olycksfallsförsäkring 7314 Skogsförsäkring 7315 Kommunförsäkring 7319 Övriga försäkringar 732 Självrisker (SCB) Här redovisas kostnader för självrisker vid uppkommen skada. 733 Larm och bevakning Här redovisas kostnader för larm (dock ej trygghetslarm, se konto 749) och för bevakning av lokaler. Investeringskostnader för larm, t.ex. kameror, bokförs konto Brandskydd 7341 Brandskyddsutrustning 7342 Bransyner enligt LSO 735 Kundförluster (SCB) Här redovisas kommunens kostnader i samband med att vissa kunder inte betalar sina avgifter, det vill säga förluster på kundfordringar i kontogrupp 15. En befarad kundförlust debiteras detta konto och motkonteras med konto 159. Konstaterade kundförluster redovisas detta konto med motbokning i kontogrupp 15. Eventuellt momsbelopp ska reduceras och debiteras konto X Infriad borgen (SCB) 7371 Infriad borgen Kommunala bostadsbolag 7372 Infriad borgen Övriga kommunala bolag 7373 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar 7374 Infriad borgen Egna hem och småhus 738 Förluster på kortfristiga fordringar (SCB) Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. För befarad förlust debiteras detta konto och motkonteras konto 169. Då förlusten slutligen konstateras debiteras detta konto med fordringens nominella belopp och berört konto krediteras. Samtidigt återförs tidigare reserveringar genom att konto 169 debiteras och detta konto, 738, krediteras. Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto Övriga riskkostnader (SCB) SCB i Räkenskapssammandraget. 8 Uppdaterad:

9 74X ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER (SCB) NY Här redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande tjänster. Kontogruppen används där övriga kontogrupper för tjänster i kontoklass 6 och 7 inte är tillämpliga. 743X Administrativa tjänster Här redovisas kostnader för administrativa tjänster som exempelvis skanning, inkassotjänster, kreditupplysningstjänster, IT-drift, dataprogram, licensavgifter, underhållsavtal, statistiktjänster osv Inkasso- och kreditupplysningstjänster Ansökningsavgift kronofogdemyndigheten IT-drift Dataprogram Datalicenser Övriga administrativa tjänster 745X Konsultkostnader (SCB) 47 Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är ansätllda hos kommunen. En konsult är en rådgivande specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå. Här ingår kostnader för exempelvis arvoden till konsulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor, rekryteringstjänster m.m. Kostnader för byggkonsulter redovisas i kontogrupp IT-konsulter Utbildningskonsulter Tolktjänster (då avtal inte föreligger) 7454 Personalrekryteringstjänster 7459 Övriga konsulter Måltider 46422, Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till kommunal verksamhet, såsom barn- och omvårdnadsverksamhet. Det rör sig alltså om måltider till barn, brukare och anhöriga. Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare och kostnader för personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut. Kostnader för livsmedel för beredning i egna kök och halvfabrikat bokförs på konto 644. Kostnader för måltider i samband med externa besök bokförs på konto 7101 och kostnader för representation som i huvudsak riktar sig till kommunens anställda redovisas på konto X Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster Här redovisas kostnader för sjuk-, hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, t.ex. läkarvårdsersättningar, häloskontroller, avgifter för företagshälsovård, rehabilitering, friskvårdsaktiviteter och fritidsaktiviteter. Kostnader för läkemedel redovisas på konto Avgift till företagshälsovård Rehabilitering Övriga kostnader för hälso- och friskvårdstjänster 5829 SCB i Räkenskapssammandraget. 9 Uppdaterad:

10 749 Övriga främmande tjänster (SCB) Här redovisas kostnader för främmande tjänster för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp, exempelvis trygghetslarmstjänster, analyskostnader, mätnings- och karttjänster, lantmäteriförrättningar Simhallsersättning Trygghetslarmstjänster Mätnings- och karttjänster 7494 Lantmäteriförrättningar 7495 Vaktmästeritjänster Utkörning post (tjänsteköp från Posten AB) 7499 Ej fördelade kostnader X Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 751 Tillfälligt inhyrd personal 471 SCB i Räkenskapssammandraget. 10 Uppdaterad:

11 76X DIVERSE KOSTNADER (SCB) I denna kontogrupp redovisas diverse kostnader av olika slag som inte kan placeras i kontogrupperna Avgifter (SCB) Här redovisas kostnader för olika typer av avgifter. Med en avgift avses betalning grundad på taxa eller liknande bestämmelser, t.ex. medlemsavgifter, inträden, radio- och tv-licenser m.m Entréavgifter 764X Diverse skatter och offentliga avgifter Här redovisas t.ex. stämpelavgifter, lösen med flera offentliga avgifter och skatter. Fordonsskatt redovisas på konto 692, trängselskatt för egna fordon på konto 696 och fastighetsskatt och fastighetsavgift på underkonto Avfallsskatt 7645 Miljöavgift 7649 Övriga skatter och offentliga avgifter 765 Avgifter för kurser m.m. 581 Här redovisas avgifter för personalens kurser, konferenser och utbildningar. Övriga kostnader i samband med utbildningen, som till exempel resekostnader redovisas inte här utan på sina respektive konton. 78X REALISATIONSFÖRLUSTER OCH PERIODISERINGS-KONTON Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och 781X inventarier Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 7812 Bokfört värde, maskiner och inventarier Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och 782X tekniska anläggningar Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången. Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar 7821 (SCB) 7822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784X Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7841 Försäljningspris, övriga tillgångar 7842 Bokfört värde, övriga tillgångar 787 Förändring av avsättning 789 Övriga periodiseringar 7899 Periodisering projekt 79X AVSKRIVNINGAR Här redovisas planenliga avskrivningar på kommunens immatriella och matriellla anläggningstillgångar. Även nedskrivningar, det vill säga bestående värdeminskningar, redovisas här. Kreditering görs på motsvarande värdeminskningskonton i kontogrupp Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Tillgångar i kontogrupp 10 SCB i Räkenskapssammandraget. 11 Uppdaterad:

12 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 792 (planmässig) Tillgångar i kontogrupp 11 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar (årets 7921 investeringar) 793 Avskrivning på maskiner och inventarier (planmässig) Tillgångar i kontogrupp Avskrivning på maskiner och inventarier (årets investering) Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgång Kontot har ny betydelse i Bas 13 jmf med Bas 02. SCB i Räkenskapssammandraget. 12 Uppdaterad:

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Handbok. H för kontering. från

Handbok. H för kontering. från Handbok H för kontering från 15-01-01 Innehåll Information 3 Bankgironummer 3 Organisationsnummer 3 VAT-nummer 3 Fakturaadress 3 Varumottagning 4 Fakturakontroll 4 Kommun-Bas 13 5 Syfte 5 Kontoklass 3

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Handbok. H för kontering

Handbok. H för kontering Handbok H för kontering Innehåll Information 3 Bankgironummer 3 Organisationsnummer 3 VAT-nummer 3 Fakturaadress 3 Varumottagning 4 Fakturakontroll 4 Kommun-Bas 13 5 Syfte 5 Kontoklass 3 Intäkter 5 Kontoklass

Läs mer

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6 Övr. verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi, vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2010 till och med 31 december 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen för Brf Draget avge förvaltningsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Resultaträkning Egen Härd 2010

Resultaträkning Egen Härd 2010 Förvaltning och Ekonomisk redovisning Egen Härd U.P.A. 20110520 Resultaträkning Egen Härd 2010 Not Dalen 2 Dalen 3 Egen Härd Intäkter Medlemsavgifter Hyror lägenheter 170 309 684 648 440 304 610 613 684

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 10 12.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Finansieringshandläggare

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg

Styrelsen för Brf Johanneberg 1937 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8899 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 201 201 Sid 1 av 5 Arbetskläder och Skyddsutrustning Arbetskläder Räddningstjänsten Motala, Vadstena 2017-01-24 Arbetskläder förskola Motala 2016-06-01

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET

Brf Sydgården ÅRSREDOVISNING. Brf Sydgården Org nr RÄKENSKAPSÅRET 745000-1552 ÅRSREDOVISNING Brf Sydgården RÄKENSKAPSÅRET 2005-01-01-2005-12-31 RESULTATRÄKNING 2005-01-01 2004-01-01 Belopp i kr Not 2005-12-31 2004-12-31 Nettoomsättning 1 1 241 850 1 244 144 Summa intäkter

Läs mer

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och verksamhet året 27-1-1 till 27-12-31.

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1)

Revisionsrapport. Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation. Gotlands kommun Ramona Numelin (1) Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial extern och intern representation Gotlands kommun 2009-12-04 Ramona Numelin (1) 1. Sammanfattning...3 2. Inledning och revisionsfråga...3 3. Avgränsning

Läs mer