VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X"

Transkript

1 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler, även hyra för garage och parkeringsplatser Fördelad hyreskostnad (mediakostnad) Riksbyggen 6013 Interna hyror 6014 Korttidshyra lokaler 6015 Bostadshyror Hyra garage, p-platser 602 Markhyror (SCB) 61X FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER Här redovisas kostnader för den löpande driften av byggnader, t.ex. avgifter för sophämtning och sotningstjänster. Gäller såväl hyrda lokaler som egna fastigheter. Kostnader för reparation och underhåll på fastigheter och utgifter för entreprenader på fastigheter bokförs här. OBS! Ändrat innehåll i kontogrupp 61 i jmf med Bas X Städ- och renhållningstjänster (SCB) Köp av tjänster som städning, fönsterputsning och hygien för fastigheter redovisas här. Avser tjänster som inte utförs av kommunens personal Lokalvård Sophämtning Sotning Snöskottning, takskottning, sandning Mindre reparationer och underhåll av fastigheter (SCB) 605 Här bokförs köp av tjänster avseende mindre reparationer och underhåll av fastigheter. Även kostnader för inredningsarbeten av smärre förändrings-karaktär bokförs här, som t.ex. nedtagning och uppsättning av väggar, upptagande av dörrar, ommålning i samband med flyttning. Mer omfattande reparationer och underhåll av fastigheter redovisas på konto Fördelat underhåll Riksbyggen 6012 Avser underhåll på kommunens fastigheter enligt årlig upprättad underhållsplan. Fastställd underhållsbudget och faktiskt utfört underhåll bokförs under verksamhet 822 Fastigheter, vid årets slut fördelas kostnaden för utfört underhåll tillsammans med motsvarande budget ut till respektive berörd fastighet. Underhåll utanför underhållsplanen bokförs direkt på den fastighet det berör med underkonto 615 eller 617X om det är mer omfattande underhåll. SCB i Räkenskapssammandraget. 1 Uppdaterad:

2 617X Husbyggnads-, anläggnings- och reparationsentreprenader (SCB) 461, 462 Här redovisas kostnader och utgifter för husbyggnadsentreprenader, anläggningsentreprenader och reparationstjänster av större omfattning på kommunens fastigheter och hyrda lokaler Husbyggnadsentreprenader 461 Med husbyggnadsentreprenad avses ny-, tillbyggnads- och förbättrings-arbeten. I detta ingår byggnadsarbeten, rivninsgarbeten, VVS- och elarbeten, inredningsarbeten, målningsarbeten etc. på byggnader Anläggningsentreprenader 462 Med anläggningsentreprenader avses entreprenader för anläggande av gator, vägar, broar, parker m.m Reparationsentreprenader Som reparation räknas arbeten som avser att bibehålla byggnader och anläggningar i ursprungligt skick vad gäller funktion och kapacitet. Reparation och underhåll av mindre omfattning betraktas som driftkostnad och redovisas på konto 615. Husbyggnads- anläggnings- och reparationsentreprenader, 618X forts 6181X Fördelad lön Fördelad lön GS-personal Fördelad lön GS tätort Fördelad lön GS Saxnäs/Klimpfjäll Fördelad lön GS Dikanäs/Kittelfjäll Fördelad lön maskinförare Fördelad lön verkstad X Övriga fastighetskostnader Här bokförs övriga fastighetskostnaderför vilka särskilda underkonton inte lagts upp inom kontogruppen, t.e.x. fastighetsskatt Fastighetsskatt och fastighetsavgift(scb) X BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN (SCB) Här redovisas kommunens driftkostnader för bränsle, energi och vatten för kommunens fastigheter. Kostnader för drivmedel redovisas i kontogrupp X El (SCB) 6211 Förbrukningsavgifter el 6212 Anslutningsavgifter el 623X Värme och kyla (SCB) Här redovisas kostnader för fastbränsle som används för fastigheternas uppvärmning och kylning, t.ex. kostnader för eldningsolja och avgifter för fjärrvärme Fastbränsle (t.ex. pellets) 6232X Fjärrvärme 627X Förbrukningsavgifter fjärrvärme Anslutningsavgifter fjärrvärme 6272 SCB i Räkenskapssammandraget. 2 Uppdaterad:

3 628X Vatten och avlopp (SCB) 6281 Förbrukningsavgifter vatten och avlopp 6282 Anslutningsavgifter vatten och avlopp 63X HYRA/LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (SCB) I denna kontogrupp redovisas vissa kostnader för lösegendom som kommunen hyr/leasar(operationell leasing) av utomstående och till vilken kommunen inte har äganderätt. Kostnader för hyra/leasing av bilar och andra transportmedel redovisas på konto 695X. 631X Hyra/leasing arbetsmaskiner 611X 6311 Leasing arbetsmaskiner Korttidshyra arbetsmaskiner X Hyra/leasing inventarier 612X 6321 Leasing inventarier Korttidshyra inventarier 6122 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNINGS- 64X MATERIAL (SCB) 641 Förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier som inte klassificeras som anläggningstillgång. T.ex. lokaltillbehör som fast (tak- eller vägg-) armatur för belysning, persienner, gardiner, fasta klädhängare och dylikt. Även inköp av telefoner och mobiler redovisas här. Föremål med mycket begränsad varaktighet eller mycket obetydligt värde räknas som förbrukningsmaterial och redovisas på konto 646X. 643 Böcker, tidningar, elektronisk media Kostnader för inköp av böcker, facklitteratur, ljudböcker, tidningar, tidskrifter och elektroninsk media, såsom dvd-filmer, musik-cd, data- och tv-pel. Här redovisas också prenumerationskostnader för tidningar till personalens arbetsplatser Läroböcker, skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter m.m Skön- och facklitteratur till bibliotek Tidningar och tidskrifter Musik-CD, DVD-filmer Talböcker Läroböcker Gåvoläromedel Övningsböcker Elektronisk media 644 Livsmedel (SCB) Här redovisas kostnader för inköp av livsmedel för beredning av måltider och inköp av halvfabrikat. Inköp av färdiglagade måltider och tjänster för måltidsproduktion från externa producenter redovisas på konto 746 Måltider, 645 Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar 645, 5829 Apoteksvaror, kemikalier, förbandsartiklar, tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg etc. Även sjukvårdsmaterial, läkemedel och vaccin för kommunens personal Inkontinenshjälpmedel SCB i Räkenskapssammandraget. 3 Uppdaterad:

4 646 Förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsmaterial av allmän karaktär, det vill säga material av mycket kort varaktighet eller av obetydligt värde. T.ex. glödlampor, elproppar, sladdar, pappershanddukar, toalettpapper, kemisktekniska produkter och dylikt Engångsförpackningar för matdistribution 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial Arbets- och skyddskläder som föreskrivs enligt arbetarskyddslagen eller i övrigt av särskilda arbetsförhållanden samt material för arbetarskydd. Hit hör olika slags kläder, skor, handskar, skyddsglasögon, skyddsmasker och dylikt. Även arbetarskyddsmaterial redovisas här. Kostnader för fria eller subventioneradearbetskläder redovisas på konto 5417, Naturaförmåner till anställda. Underhåll och tvätt redovisas i kontogrupp Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Här redovisas kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial som uppgår till obetydliga belopp och för vilka särskilda konton ej lagts upp inom denna kontgrupp (64) Övrigt undervisningmaterial, förbrukningsmaterial Lekmaterial Förbrukningsmaterial Lägerskolematerial Övrigt undervisningsmaterial 6492 Skolkortsämnen 65X KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER (SCB) 651 Kontorsmaterial (SCB) Förbrukningsinventarier för kontorsändamål av obetydligt värde, förbrukningsmaterial som används för kontorsarbete, såsom hålslag, häftapparater, linjaler, mallar, pärmar, tidsskriftssamlare, mappar, stämplar, skrivpapper, block, pennor, tejp och etiketter Kopieringspapper 654 IT-material Förbrukningsmaterial etc. som används till kommunens IT-utrustning. T.ex. lagringsmedia, färgpatroner, kablar m.m. 655 Trycksaker Här redovisas kostnader för alla slags trycksaker, såsom blanketter, brevpapper, kuvert, kartotekskort, kvittenser etc. Även kostnader för produktion av sådana trycksaker redovisas här. Kostnader för informationsbroschyrer, reklamtrycksaker och liknande redovisas på konto Kopiering 66X REPARATION OCH UNDERHÅLL (SCB) 660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier Här redovisas kostnader för reparation och underhåll av maskiner och inventarier, reparation och underhåll av bilar och transportmedel. Även kostnader för reparation och underhåll av leasade bilar och transportmedel redovisas här Reservdelar SCB i Räkenskapssammandraget. 4 Uppdaterad:

5 665 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier Här redovisas kostnader för underhåll och tvätt av arbetskläder, linne m.m Tvätt och underhåll av arbetskäder och linne m.m X TELE-, IT-KOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN (SCB) 681 Tele- och IT-kommunikation Här redovisas alla kostnader som betalas till telebolag och som omfattar inträdes-, abonnemangs- och nyttjandeavgifter för telefonväxel, kostnader för telefonsamtal etc. Även kostnader för dataöverföring via hyrda ledningar och via allmänt datanät redovisas här, såsom inträdesavgifter, abonnemangsavgifter (kvartalsavgifter), trafikavgifter, hyra för modem, bredbandsabonnemang, trådlösa nätverk, 3Guppkopplingar etc. Inköp av utrustning, såsom telefoner och mobiler, redovisas på konto Mobiltelefoner 6812 AC-net 6813 Datakommunikation Porto Kostnader för postbefordran i samabnd med extern distribution av brev med mera, omfattande frankeringsavgifter, frimärken, paketporto, lösenavgifter etc. 69X KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL NY kontogrupp i På detta konto redovisas kostnader för egna, hyrda eller leasade transportmedel, såsom bilar, lastbilar och truckar. Kostnader för reparation och underhåll av transportmedel bokförs på konto Drivmedel (SCB) Fordonsskatt (SCB) Besiktning fordon X Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 614X 6951 Leasing bilar och andra transportmedel Korttidshyra bilar och andra transportmedel 6142 Innefattar såväl extern korttidshyra som internt fördelad leasingkostnad. 696 Trängselskatt för egna fordon 766 Avser trängselskatt för kommunens egna bilar. Om kommunen ersätter anställda som i tjänsten kör med privata bilar ska den kostnaden konteras på konto 559X. 699 Övriga kostnader för transportmedel Kontot används för sådana utgifter för transportmedel som uppgår till mindre belopp och för vilka särskilda konton inte lagts upp. Observera att kostnader för reparation och underhåll av transportmedel redovisas på konto 660. OBS! Kontot har ny betydelse i jmf med Bas 02 SCB i Räkenskapssammandraget. 5 Uppdaterad:

6 70X TRANSPORTER OCH RESOR (SCB) Här redovisas kostnader för transporter som inte utförs med egna transportmedel, samt anställdas resor i tjänsten med buss, tåg, flyg och bil. Ersättning till anställda för resor i tjänsten redovisas i kontoklass 5. Kostnader för leasade fordon bokförs på konto 695, 701 Transporter (SCB) Här redovisas transportkostnader som är hänförbara till viss verksamhet. Som transportkostnad räknas även de särskilda kostnader som är förenade med transporter, eventuella transportförsäkringar etc Idrottsresor 7012 Studieresor 7013 Lägerskoleresor 7014 Veckoslutsresor gy-elever 7015 Skolskjutsar Avser transport av elever mellan bostad och skola. Skolskjutsar betraktas som stödverksamhet i utbildningssammanhang och konteras därför på detta konto Övriga transporter personer (ej anställda) Bl.a Här redovisas övriga transporter av person, ej anställda, inom olika verksamheter, såsom enstaka färdtjänstresor, omsorgsresor, patientresor, arbetssökandes resor m.m. Omsorgsresor betraktas som stödverksamhet till LSS- OCH lass-insatser och bokförs därför på detta konto. Avtal av större omfattning om färdtjänst med extern producent betrakaktas som Köp av huvudverksamhet och bokförs i kontogrupp X Resekostnader Här redovisas kostnader i samband med anställdas resor i tjänsten, som kommunen reglerar direkt med transportföretag eller resebyrå och där fakturan är ställd till kommunen. Även med verifikationer styrkta kostnader som anställda har i samband med tjäsnteresa bokförs här. Bilersättningar utan krav på verifikation, utgör en kostnadsersättning och redovisas på konto Hotell och logi, Sverige 7053 Hotell och logi, utlandet 7054 Resor buss och taxi 7055 Flygresor 7056 Tågresor 7059 Övriga resekostnader SCB i Räkenskapssammandraget. 6 Uppdaterad:

7 71X REPRESENTATION (SCB) 710X Representation Här redovisas kostnad er för representation som har direkt samband med kommunens verksamhet. Kostnaden ska ingå som ett naturligt led, d.v.s. vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap vid t.ex. vänortsbesök, vid inledande av, under eller som avslutning på förhandling. Kostnaden kan avse mat, dryck, betjäning, hotellrum, teaterbiljetter, biljetter till sportevenemang och dylikt. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad. Se Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, Notor på extern representation måste innehålla noteringar om namn, yrke och funktion för varje deltagare. Det måste också anges vilka företag deltagarna representerar samt representationens syfte. Saknas ovanstående får moms inte lyftas. Representation som huvudsakligen riktar sig till kommunens anställda redovisas konto Representation 7103 Övriga kostnader (representationsgåvor o. dyl.) 711 Personalrepresentation 587 Här redovisas representation för anställda i samband med informationsmöten, personalfester med mera. Representationskostnader som debiteras detta konto ska vara ett uttryck för sedvanlig personalvård från kommunen som arbetsgivare. Det kan till exempel röra sig om kostnader för restaurangbesök, teaterbiljetter och dylikt. På detta konto redovisas även representationskostnader avseende kommunens egna förtroendevalda. Vid momsavdrag gäller beloppsgränser som uppgår till maximalt belopp/person. Maximala belopp finns även för andra typer av kostnader som till exempel teaterbiljetter. Överskjutande moms ska bokföras som kostnad på verksamheten. Se vidare Skatteverkets allmänna råd SKV A 2004:5, 72X ANNONSER, REKLAM OCH INFORMATION (SCB) 722X Annonsering Här redovisas kostnader för reklam - och informationsannonser, omfattande kostnader både för framställning och införande i dagspress, populärpress, fackpress, kataloger, program o.s.v. Även kostnader för platsannonser i samband med rekrytering av personal redovisas här Reklam- och informationsannonser Platsannonser Reklam och information Här redovisas kostnader för framställning och extern distribution (ej kommunens kostnader för allmän postbefordran) av reklam- och informationsbroschyrer, kataloger och liknande SCB i Räkenskapssammandraget. 7 Uppdaterad:

8 73X FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER (SCB) Här redovisas dels kostnader för försäkringspremier som kommunen betalar till försäkringsbolag, dels kostnader för förluster på kortfristiga fordringar i samband med kommunens verksamhet som kommunen själva står för. 731X Försäkringspremier (SCB) Försäkringspremier för brand-, avbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarsstöldförsäkringar etc. Försäkringar för anställda redovisas i kontogrupp Fordonsförsäkring 7312 Ansvarighetsförsäkring 7313 Olycksfallsförsäkring 7314 Skogsförsäkring 7315 Kommunförsäkring 7319 Övriga försäkringar 732 Självrisker (SCB) Här redovisas kostnader för självrisker vid uppkommen skada. 733 Larm och bevakning Här redovisas kostnader för larm (dock ej trygghetslarm, se konto 749) och för bevakning av lokaler. Investeringskostnader för larm, t.ex. kameror, bokförs konto Brandskydd 7341 Brandskyddsutrustning 7342 Bransyner enligt LSO 735 Kundförluster (SCB) Här redovisas kommunens kostnader i samband med att vissa kunder inte betalar sina avgifter, det vill säga förluster på kundfordringar i kontogrupp 15. En befarad kundförlust debiteras detta konto och motkonteras med konto 159. Konstaterade kundförluster redovisas detta konto med motbokning i kontogrupp 15. Eventuellt momsbelopp ska reduceras och debiteras konto X Infriad borgen (SCB) 7371 Infriad borgen Kommunala bostadsbolag 7372 Infriad borgen Övriga kommunala bolag 7373 Infriad borgen Övriga bostadsföretag och föreningar 7374 Infriad borgen Egna hem och småhus 738 Förluster på kortfristiga fordringar (SCB) Kontot används när en förlust på kortfristiga fordringar i kontogrupp 16 kan befaras eller konstateras. För befarad förlust debiteras detta konto och motkonteras konto 169. Då förlusten slutligen konstateras debiteras detta konto med fordringens nominella belopp och berört konto krediteras. Samtidigt återförs tidigare reserveringar genom att konto 169 debiteras och detta konto, 738, krediteras. Vid förlust på långfristiga fordringar används underkonto Övriga riskkostnader (SCB) SCB i Räkenskapssammandraget. 8 Uppdaterad:

9 74X ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER (SCB) NY Här redovisas kostnader för konsulttjänster och diverse främmande tjänster. Kontogruppen används där övriga kontogrupper för tjänster i kontoklass 6 och 7 inte är tillämpliga. 743X Administrativa tjänster Här redovisas kostnader för administrativa tjänster som exempelvis skanning, inkassotjänster, kreditupplysningstjänster, IT-drift, dataprogram, licensavgifter, underhållsavtal, statistiktjänster osv Inkasso- och kreditupplysningstjänster Ansökningsavgift kronofogdemyndigheten IT-drift Dataprogram Datalicenser Övriga administrativa tjänster 745X Konsultkostnader (SCB) 47 Här avses specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är ansätllda hos kommunen. En konsult är en rådgivande specialist inom ett visst område, vanligen på kvalificerad nivå. Här ingår kostnader för exempelvis arvoden till konsulter för rådgivning och utredningar avseende tekniska och administrativa frågor, rekryteringstjänster m.m. Kostnader för byggkonsulter redovisas i kontogrupp IT-konsulter Utbildningskonsulter Tolktjänster (då avtal inte föreligger) 7454 Personalrekryteringstjänster 7459 Övriga konsulter Måltider 46422, Här redovisas kostnader för inköp av färdiga måltider och tjänster för måltidsproduktion till kommunal verksamhet, såsom barn- och omvårdnadsverksamhet. Det rör sig alltså om måltider till barn, brukare och anhöriga. Även kostnader för pedagogiska måltider för lärare och kostnader för personalens måltider tillsammans med brukare i enlighet med beslut. Kostnader för livsmedel för beredning i egna kök och halvfabrikat bokförs på konto 644. Kostnader för måltider i samband med externa besök bokförs på konto 7101 och kostnader för representation som i huvudsak riktar sig till kommunens anställda redovisas på konto X Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster Här redovisas kostnader för sjuk-, hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, t.ex. läkarvårdsersättningar, häloskontroller, avgifter för företagshälsovård, rehabilitering, friskvårdsaktiviteter och fritidsaktiviteter. Kostnader för läkemedel redovisas på konto Avgift till företagshälsovård Rehabilitering Övriga kostnader för hälso- och friskvårdstjänster 5829 SCB i Räkenskapssammandraget. 9 Uppdaterad:

10 749 Övriga främmande tjänster (SCB) Här redovisas kostnader för främmande tjänster för vilka särskilda konton inte lagts upp i denna kontogrupp, exempelvis trygghetslarmstjänster, analyskostnader, mätnings- och karttjänster, lantmäteriförrättningar Simhallsersättning Trygghetslarmstjänster Mätnings- och karttjänster 7494 Lantmäteriförrättningar 7495 Vaktmästeritjänster Utkörning post (tjänsteköp från Posten AB) 7499 Ej fördelade kostnader X Tillfälligt inhyrd personal Här redovisas kostnader för inhyrd personal från personaluthyrningsföretag och liknande för att täcka tillfällig arbetskraftsbrist. 751 Tillfälligt inhyrd personal 471 SCB i Räkenskapssammandraget. 10 Uppdaterad:

11 76X DIVERSE KOSTNADER (SCB) I denna kontogrupp redovisas diverse kostnader av olika slag som inte kan placeras i kontogrupperna Avgifter (SCB) Här redovisas kostnader för olika typer av avgifter. Med en avgift avses betalning grundad på taxa eller liknande bestämmelser, t.ex. medlemsavgifter, inträden, radio- och tv-licenser m.m Entréavgifter 764X Diverse skatter och offentliga avgifter Här redovisas t.ex. stämpelavgifter, lösen med flera offentliga avgifter och skatter. Fordonsskatt redovisas på konto 692, trängselskatt för egna fordon på konto 696 och fastighetsskatt och fastighetsavgift på underkonto Avfallsskatt 7645 Miljöavgift 7649 Övriga skatter och offentliga avgifter 765 Avgifter för kurser m.m. 581 Här redovisas avgifter för personalens kurser, konferenser och utbildningar. Övriga kostnader i samband med utbildningen, som till exempel resekostnader redovisas inte här utan på sina respektive konton. 78X REALISATIONSFÖRLUSTER OCH PERIODISERINGS-KONTON Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och 781X inventarier Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 7812 Bokfört värde, maskiner och inventarier Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och 782X tekniska anläggningar Försäljningsbelopp understiger bokfört värde på tillgången. Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar 7821 (SCB) 7822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 784X Förlust vid avyttring av övriga tillgångar 7841 Försäljningspris, övriga tillgångar 7842 Bokfört värde, övriga tillgångar 787 Förändring av avsättning 789 Övriga periodiseringar 7899 Periodisering projekt 79X AVSKRIVNINGAR Här redovisas planenliga avskrivningar på kommunens immatriella och matriellla anläggningstillgångar. Även nedskrivningar, det vill säga bestående värdeminskningar, redovisas här. Kreditering görs på motsvarande värdeminskningskonton i kontogrupp Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Tillgångar i kontogrupp 10 SCB i Räkenskapssammandraget. 11 Uppdaterad:

12 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar 792 (planmässig) Tillgångar i kontogrupp 11 Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar (årets 7921 investeringar) 793 Avskrivning på maskiner och inventarier (planmässig) Tillgångar i kontogrupp Avskrivning på maskiner och inventarier (årets investering) Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar Återföring av nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgång Kontot har ny betydelse i Bas 13 jmf med Bas 02. SCB i Räkenskapssammandraget. 12 Uppdaterad:

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB)

2933 29313 21121 Avtalsförsäkringar (Avtalsenliga arbetsgivaravgifter) 2935 2933 21121 Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension (SCB) KONTOKLASS 1 TILLGÅNGAR Bas 02 Ansvar 16X DIVERSE KORTFRISTIGA FORDRINGAR (SCB) 16637 16537 21121 Kommunens B-skatt (inbet preliminärskatt enligt F-skattsedel) KONTOKLASS 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bas

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning

Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Lathund för kontering av kostnader avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten samt gåvor/uppvaktning Den förändring som sker from 1 april 2013 innebär att det kan räcka med kommentarer i MIUNs

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning för BRF KNOPPEN 15 Räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av BRF KNOPPEN 15 för räkenskapsåret. Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg

Styrelsen för HSB brf Linné i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 716408-6634 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Resultaträkning 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014

Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Skatter och bokföring Starta Eget-Kurs Innovationskontoret SU 27 maj 2014 Om Kyllenius Kyllenius ger er Effektiv ekonomi Kyllenius hanterar allt som rör företags ekonomi. Vi hjälper våra kunder med allt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv

Handbok till Policy för representation, mutor och jäv Kommunstyrelsens förvaltning 2014-04-07 Handbok till Policy för representation, mutor och jäv 1. Beloppsgränser Representation De beloppsgränser som anges nedan avser värdet exklusive moms. Anledningen

Läs mer

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp

KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) KONTOPLAN. Antal positioner. Avsnitt i kontoplanen. Dim typ Begrepp Kontoplan 2015 Kontoplan 2015 Enköpings kommun KODSTRÄNG I AGRESSO (gäller fr o m 2014-01-01-- ) Dim typ Begrepp Antal positioner Avsnitt i kontoplanen Sid Konto Konto 4 A 5 Dim 1 Ansvar 7 B 52 Dim 2

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden

Verket för innovationssystems (VINNOVAs) allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden ALLMÄNNA RÅD 1 (14) Datum Projektnr Verket för innovationssystems (VINNOVAs) allmänna råd om godkända kostnader och godkänd medfinansiering i bidragsärenden VINNOVA-beslut 110-2006, dnr 2004-00123 Innehållsförteckning

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION

Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Representation m.m. KÄLLA: ESV:S INFORMATION VID STORA REDOVISNINGSDAGEN, LU:S FÖRESKRIFTER FÖR REPRESENTATION Vad ska redovisas som intern representation? Personalfester (max 2/år), max 650 kr/person

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2014 till och med 31 december 2014 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ======================

====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== ====================== Å R S R E D O V I S N I N G ====================== för tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där

Läs mer

10.26 Beta AB blandade uppgifter

10.26 Beta AB blandade uppgifter 10.26 Beta AB Företaget Beta AB ska göra bokslut år 20X7 och nedanstående information finns tillgänglig: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. Det har tidigare gjorts två avsättningar

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2. Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. 1(11) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 2 Styrelsen får härmed avge redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vid

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer