KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto"

Transkript

1 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk och servering 3012 Trycksaker och kopiering 3014 Försäljning Restaurang Malgomaj 3015 Försäljning Fordonsutbildning 3016 Kostersättningar 3018 Försäljning livsmedel 3019 Övriga försäljningsintäkter momspliktiga Porto 302X Försäljningsmedel, ej momspliktiga 3021 Kiosk och servering 3022 Trycksaker och kopiering 3024 Försäljning Restaurang Malgomaj 3025 Försäljning Fordonsutbildning 3026X Kostersättningar, ej momspliktiga Kostersättningar från skolor Kostersättningar från förskolor Kostersättningar från social omsorg Kostersättningar från övriga gäster 3027 Försäljning läromedel (som ett led i utbildningen) 3028 Försäljning livsmedel, ej momspliktig 3029 Övriga försäljningsintäkter, ej momspliktiga 31X TAXOR OCH AVGIFTER (SCB) 311 Förrättnings- och granskningsavgifter (SCB) 3111 vsh 111 Förrättningsavgifter byggnadslov vsh 111 Förrättningsavgifter planer 3112 Granskningsavgifter vsh 1721 Granskningsavgifter värmepump vsh 1721 Granskningsavgifter renhållningsdispens vsh 1721 Granskningsavgifter enskilda avlopp vsh 1721 Granskningsavgifter gödsel Granskningsavgifter godkännande av lokal 3113 vsh 111 Utsättningar 3114 Tillsynsavgifter vsh 1721 Tillsynsavgifter fasta vsh 1721 Tillsynsavgifter timtaxa 3115 vsh 171 CFD-ersättning 3116X Tillstånd/dispenser Lotteritillstånd Automatspelstillstånd Dispens transporter 3117 Serveringstillstånd SCB i Räkenskapssammandraget 1 Uppdaterad:

2 3118X Tillsyn LSO, LBE Tillsyn LSO Tillsyn LBE 3119X Lagstadgade tillstånd vsh 1811 Tillstånd hantering brandfarliga varor vsh 111 Tillstånd sakkunnig bevis OVK vsh 1721 Tillstånd enligt Miljöbalken vsh 1741 Tillstånd enligt 16 Livsmedelsförordningen vsh 1811 Tillstånd hantering explosiva varor 312 Kostnadsersättningar Här redovisas kostnadsersättningar som gatukostnadsersättningar, anslutnings- och anläggningsavgifter, t.ex. VA-verksamheten Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter (SCB) X Konsumtionsavgifter (SCB) 3131X Momspliktiga konsumtionsavgifter Konsumtionsavgifter Tippavgifter 3132X Ej momspliktiga konsumtionsavgifter Konsumtionsavgifter, ej momspliktiga Tippavgifter, ej momspliktiga 314X Kollektivtrafikavgifter 3141X Momspliktiga kollektivtrafikavgifter Flygbiljetter Bussbiljetter Provision/frakter Bokningsavgift flyget Taxi 3142X Ej momspliktiga kollektivtrafikavgifter Flygbiljetter, ej momspliktiga Provision/frakter, ej momspliktiga 315 Parkeringsavgifter mm 3151 Momspliktiga parkeringsavgifter mm 3152 Ej momspliktiga parkeringsavgifter mm Motorvärmaravgifter 319 Övriga avgifter 3191 Övriga avgifter, momspliktiga Telefonersättning, momspliktiga Liftintäkter, momspliktiga Internetavgifter (månadsavgift) Internet öppningsavgifter Internet installationsavgifter Bokningsavgift, provision TUBY SCB i Räkenskapssammandraget 2 Uppdaterad:

3 3192 Övriga avgifter, ej momspliktiga Telefonersättning, ej momspliktig Inkassointäkt Sergel Badavgifter Personalersättningar Försäkringsersättningar Ersättning praktikhandledare Entréavgifter Ersättning från kronofogdemyndigheten Musikskoleavgifter 3193X Övriga avgifter, ej momspliktiga Avstängnings- och påkopplingsavgift VA Övriga rörelseintäkter 32X TAXOR OCH AVGIFTER SOCIAL OMSORG (SCB) 321X Taxor och avgifter social omsorg, boende Taxor och avgifter serviceboende Boende = Hyra Serviceavgift omvårdnad särbo Korttidsboende/avlastning Kost helpension Kost halvpension Hjälp i hemmet särbo Hjälp i hemmet eget boende Serviceavgift eget boende Omvårdnad särbo 322X Taxor och avgifter fotvård Fotvård, momspliktig Fotvård, ej momspliktig 323X Taxor och avgifter färdtjänst Färdtjänst Färdbuss Taxi 324 Taxor och avgifter trygghetslarm TAXOR OCH AVGIFTER 33X FÖRSKOLEVERKSAMHET/ELEVBOENDE (SCB) 331 Förskoleverksamhetsavgift, förskoleplats 332 Förskoleverksamhetsavgift, fritidshemsplats 333X Förskoleverksamhetsavgift, familjedaghem Familjedaghem barn 0-6 år Familjedaghem skolbarn 334 Elevhemsavgift SCB i Räkenskapssammandraget 3 Uppdaterad:

4 34X HYROR OCH ARRENDEN (SCB) 341X Bostads- och lokalhyror (SCB) Intäkter från uthyrning av bostäder och andra lokaler, även hyresintäkter från kommunens särskilda boendeformer Lokalhyror 3412 Bostadshyror Interna hyresintäkter Fördelad hyresintäkt Riksbyggen 342X Markhyror och arrenden m.m. (SCB) Intäkter från uthyrning/arrenden av mark (fastighet utan byggnad) samt tomträttsavgälder Arrenden 343 Fordons- och maskinhyror Intäkter från uthyrning av fordon och arbetsmaskiner Fördelad leasingbilsersättning 344 Hyror för inventarier och material 345 Tillfälliga lokalupplåtelser Intäkter från tillfällig uthyrning av lokaler, t.ex. gymnastiksalar och sammanträdesrum. 349 Övriga hyror och arrenden 3491 Intrångsersättning 35X BIDRAG (SCB) 351X Driftbidrag (SCB) Verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting och kommuner. 3511X Bidrag från Skolverket (Organisationsnummer ) Statsbidrag maxtaxa förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Statsbidrag personalförstärkning skola och fritidshem Bidrag från Socialstyrelsen (Organisationsnummer ) Bidrag från Migrationsverket (Organsiationsnummer ) Bidrag från Arbetsförmedlingen (Organisationsnummer ) Bidrag från Försäkringskassan (ej ersättning för personlig assistent som redovisas på konto 354). (Försäkringskassan har organisationsnummer ) SCB i Räkenskapssammandraget 4 Uppdaterad:

5 Statsbidrag övrigt staten och statliga myndigheter Med staten och statliga myndigheter avses statliga enheter och myndigheter 3519 vars organisationsnummer börjar med 2021, 2022, 2420 eller Driftbidrag icke statliga flygplatser NY Transportstyrelsen GAS flygplatsen NY Transportstyrelsen CNS och AFIS flygplatsen NY 352X Driftbidrag, ej staten och statliga myndigheter Driftbidrag från kommuner (Organisationsnummer som börjar med 2120) Driftbidrag från kommunalförbund och SKL (Organisationsnummer som börjar med 2220) Driftbidrag från landsting/regioner (Organisationsnummer som börjar med 2321) X Erhållna ersättningar för personliga assistenter (SCB) Ersättning från Försäkringskassan avseende personliga assistenter Ersättning från FK, personlig assistent löner 3542 Ersättning från FK, personlig assistent administration Ersättning från FK, personlig assistent 3543 omkostnadsersättning 3544 Ersättning från FK, utbildning 3549 Ersättning från FK, personlig assistent, särskilt högriskskydd 356 Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet (SCB) Särskild momsersättning (6 %, 5%, 18 %) som kommunen erhåller för köp av ej skattepliktig verksmahet. 357 Investeringsbidrag (SCB) Investeringsbidrag från staten, statliga myndigheter, landsting med flera. 358 EU-bidrag (SCB) Bidrag från EU, men endast de bidrag som tillfaller den egna kommunen Jordbruksverket skolmjölksstöd SCB i Räkenskapssammandraget 5 Uppdaterad:

6 359 Övriga bidrag (SCB) Övriga bidrag för vilka särskilda konton ej lagts upp i kontogruppen 35. Bidrag från staten och statliga myndigheter redovisas inte här. De bidrag som redovisas här är bl.a. bidrag från föreningar och stiftelser vars organisationsnummer börjar med 8 eller för församlingar/kyrkor med organisationsnummer som börjar med 2520.) 3592 Medfinansieringsbidrag EU-projekt Personalersättningar som kommunen uppbär i egenskap av 3593 arbetsgivare 3594 Återbetalda vårdersättningar mm Återbetalda socialbidrag 3597X Interna bidrag Bidrag ur bygdemedel 36X FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH KONSULTTJÄNSTER (SCB) Intäkter i samband med försäljning av verksamhet, entreprenaduppdrag, konsulttjänster och dylikt. Avgifter från affärsverksamhet eller avgifter i samband med myndighetsutövning redovisas i kontogrupp X Försäljning av verksamhet (SCB) 3611 Försäljning av verksamhet till annan kommun Interkommunal ersättning, försäljning till annan kommun Brandutbildning, försäljning till annan komun Interkommuna ersättning, matersättning, försäljning till annan kommun Hemtjänstinsatser, försäljning till annan kommun Skolpsykolog, försäljning till annan kommun 3612 Försäljning av verksamhet till landsting Interkommunal ersättning, försäljning till landsting Vaktmästeritjänst, försäljning till landsting hemsjukvård, försäljning till landsting 3613 Försäljning av verksamhet till övriga Administrationsersättning, försäljning till övriga Ersättning uppdragsutbildning, försäljning till övriga Yttre skötsel, försäljning till övriga Trafikersättningar, försäljning till övriga IT-tjänster, försäljning till övriga Tjänsteförsäljning till övriga Brandutbildning, försäljning till övriga Övrig utbildning, försäljning till övriga SCB i Räkenskapssammandraget 6 Uppdaterad:

7 363X Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster Försäljning av tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art Försäljning av konsulttjänster till annan kommun Försäljning av konsulttjänster till landsting Försäljning av konsulttjänst till övriga Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar 369 Övriga ersättningar och intäkter Ersättningar och intäkter, som t.ex. erhållna försäkringsersättningar och viten, som kommunen inte fattar beslut om eller kan påverka. FÖRSÄLJNING AV EXPLOATERINGSFASTIGHETER 37X (SCB) Avyttring av exploateringsfastighet samt övrig försäljning av omsättningstillgångar. 372X Försäljning av exploateringsfastigheter 3721 Försäljningspris exploateringsfastighet (SCB) Bokfört värde exploateringsfastighet Försäljningspris övrigt (SCB) Bokfört värde övrigt Försäljning tomträtter (SCB) 38X FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 381X Försäljning av maskiner och inventarier 3811 Försäljningspris, maskiner och inventarier (SCB) 3812 Bokfört värde, maskiner och inventarier Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 3822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar 384x Försäljning av övriga anläggningstillgångar 3841 Försäljningspris, övriga anläggningstillgångar 3842 Bokfört värde, övriga anläggningstillgångar SCB i Räkenskapssammandraget 7 Uppdaterad:

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Datum Kontoplan Kommunbas 203 (22) Kontoklass 3 Intäkter/Inkomster Konto 30 Försäljningsintäkter 30 Försäljningsintäkter Här redovisas intäkter avseende försäljning av varor och material 300 Matkuponger, matersättningar

Läs mer

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet

Läs mer

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY

K-Bas13 KONTOPLAN KONTOPLAN, NY Kontoklass 1, Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 11 Mark, byggn. o tekn. anläggningar 1110 Markreserv 1110 Markreserv 1120 Verksamhetsfastigheter 1120 Verksamhetsfastigheter 1129 Ack avskrivn

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015

TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Förslag TAXOR OCH AVGIFTER NORDMALINGS KOMMUN 2015 Bilaga 1 Taxa Offentlig kontroll inom livsmedel Bilaga 2 Taxa inom miljöbalkens område, riskbaserad taxa enl SKL Bilaga 3 Taxa kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun

Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Definitionstexter till tabellpaketet Vad kostar verksamheten i Din kommun Tabell 1 Resultaträkning En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015. BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298 Räddningsnämnden Budget 2015. Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Taxesammanställning Gislaveds kommun 2015

Taxesammanställning Gislaveds kommun 2015 Taxesammanställning Gislaveds kommun 2015 Taxor som gäller 2015 samt de förändringar som är gjorda sedan 2014. Taxor och avgifter som faktureras ska betalas via kommunens plus-eller bankgiro Plusgiro 10

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Datum. Underlag till verksamhetsuppföljningen har beslutats av nämnden den 23 januari 2014 och därefter översänts till kornmunstyrelsen.

Datum. Underlag till verksamhetsuppföljningen har beslutats av nämnden den 23 januari 2014 och därefter översänts till kornmunstyrelsen. Uppsala Handläggare Eva Simonsson KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Datum Diarienummer 2014-02-03 BUN-2013-2123.10 Barn- och ungdomsnämnden Årsbokslut för år 2013 Förslag till beslut Barn- och

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012

Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Arjeplogs kommun Taxor och avgifter 2012 Innehåll Avgifter Kommunstyrelsen... 1 Allmänna avgifter... 1 Kopieringstaxor... 1 Fax... 2 tskrift... 2 Hyra videokonferens med teknikerhjälp... 3 Hyra datorprojektor...

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008

Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008 Definitioner till tabellerna för Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2008 Tabell 1 Resultaträkning 2008 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader.

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Instruktioner Räkenskapssammandrag

Instruktioner Räkenskapssammandrag Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Instruktioner Räkenskapssammandrag 2014 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 www.scb.se Statistiska centralbyrån 0 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten.

Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehållstjänsten Specifikation över vilka e-tjänster som ingår i de olika områdena i tjänsten. Innehåll Innehåll... 1 1. Barn och utbildning... 7 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg... 7 Ansökan

Läs mer