INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB)"

Transkript

1 INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH FINANSIELLA 40 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR (SCB) 401X Inköp av finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar (SCB) 4011 Inköp av finansiella anläggningstillgångar Anskaffningsvärdet vid köp av aktier, andelar, bostadsrätter m.m. som klassificeras som anläggningstillgångar Inköp av finansiella omsättningstillgångar Anskaffningsvärdet vid köp av aktier, obligationer m.m. som klassificeras som omsättningstillgångar. 402X Inköp av maskiner och inventarier (SCB) Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier. Till anskaffningsvärdet räknas också direkta inköpskostnader som frakter etc. Här redovisas transportmedel inklusive reservdelar, maskiner och aggregat, möbler, textilier och övriga inventarier Maskiner 4022 Inventarier 4023 Datorer 4024 Bilar och andra transportmedel 4028 Konst 4029 Övriga maskiner och inventarier 403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar (SCB) 41X INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL (SCB) Till anskaffninsgvärdet räknas även frakt, spedition, transportförsäkringar etc. 410X Anläggnings- och underhållsmaterial 4101 Byggnads- och anläggningsmaterial 4102 Järn-, stål- och metallvaror 4103 Elmaterial 4104 Trävaror m.m Färger, kemisk-tekniska produkter 4109 Övrigt anläggnings- och underhållsmaterial 419 Förändring, material och varor i förråd och lager samt värdeförändring omsättningstillgångar Kontot används för att visa förändringen - ökning (kredit) respektive minskning (debet) - av anläggningsoch underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp Värdeförändring av varor i förråd och lager NY Underkontot används för att visa förändringen av anläggnings- och underhållsmaterial i förråd vars anskaffningskostnad bokförts i kontogrupp 41. Motsvarande debitering (lagerökning) eller kreditering (lagerminskning) sker på konto 141, Förråd och lager Värdeförändring omsättningstillgångar NY SCB i Räkenskapssammandraget 1 Uppdaterad:

2 45X LÄMNADE BIDRAG Här redovisas bidrag till enskilda personer, företag, föreningar med flera. Med bidrag avses en ersättning som lämnas i understödjande syfte. Bidrag kan lämnas utan direkt motprestation. Ersättning som svarar mot utförd verksamhet, där avtal eller liknande finns som reglerar motprestation, redovisas som Köp av huvudverksamhet, kontogrupp X Bidrag till enskilda (SCB) 4511X Ekonomiskt bistånd (SCB) Här redovisas ekonomiskt bistånd för försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Även utbetalningar till personer under utvecklingsgaranti redovisas här Ekonomiskt bistånd enligt norm Ekonomiskt bistånd utöver riksnorm Utvecklingsgaranti Ny 4512 Introduktionsersättning (SCB) Här redovisas introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra personer som har tagits emot i kommunen inom ramen för det kommunala flyktingsmottagandet SFI-bonus 4513 Anhörigbidrag (SCB) Här redovisas bidrag till enskilda som ges för exempelvis anhörigvård. Ersättning som betraktas som lön redovisas inte här, utan i kontoklass X Övriga bidrag till enskilda Här redovisas ersättning till elever, inackorderingsbidrag, resebidrag till gymnasieelever, premier, stipendier, kostersättningar, habiliteringsersättningar Bidrag till elever för måltider Bidrag till utländska elever Bidrag till elever för boende Inackorderingsbidrag gymnasieelever Habiliteringsersättning Premier och stipendier 4542, 4545 Här redovisas kulturstipendier, premier, övriga stipendier och bidrag till enskilda Bidrag till elever för resor Måltidsersättning vid social träning (särskilda omsorgen Bostadssociala bidrag (SCB) Här redovisas kostnader för bidrag exempelvis till anpassning av bostäder för äldre- och funktionshindrade, så kallat bostadsanpassningsbidrag. 453X 4531X Bidrag till föreningar, kommunalförbund, företag m.fl. (SCB) Här redovisas bidrag till föreningar, stiftelser, kommunägda företag, kommuner, landsting, kommunalförbund, staten, statliga myndigheter med flera. Även kostnad för personliga assistenter redovisas här. Kontot underindelas utifrån vem som är bidragsmottagare, "motpart". Bidrag till staten och statliga myndigheter Här ingår bidrag för arbetsmarknadsåtgärder t.ex. bidrag till Arbetsförmedlingen (Af) för arbetsplatsintroduktion (API) Med staten och statliga myndigheter avses statliga enheter och statliga myndigheter vars organisationsnummer börjar med 2021, 2022, 2420 eller Bidrag till Af, (organisationsnummer ) Bidrag till kommuner (Organisationsnummer som börjar med 2120) Bidrag till kommunalförbund och SKL (Organisationsnummer spm börjar med 2220) 4536 SCB i Räkenskapssammandraget 2 Uppdaterad:

3 4534 Bidrag till landsting/regioner (Organisationsnummer som börjar med 2321) Bidrag till föreningar och stiftelser (Organisationsnummer som börjar med 8 eller för församlingar/kyrkor 2520) Aktivitetsbidrag Ledarbidrag Lokalbidrag Kommunserier Lönebidrag Bidrag till fiskeföreningar typ av bidrag särskiljs genom aktivitetskod Bidrag till studieförbund Bidrag till kommunägda företag 4532 Avser företag som ingår i kommunkoncernen 4537 Bidrag till privata företag 4533 Avser alla företag förutom de som tillhör den egna "kommunkoncernen". Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar samt personliga företag. Även personalkooperativ och personer med privata företag. Aktiebolag har organisationsnummer som börjar med 556 eller 516, handelsbolag har organisationsnummer som börjar med 9, ekonomiska föreningar har organisationsnummer som börjar med 7. Personliga företag, personalkooperativ och personer med privata företag har organisationsnummer som börjar med 9+personnummer Hemsändningsbidrag Bidrag till glesbygdsbutiker Hyressubvention affärslokaler Kostnader avseende ersättning för personliga assistenter (SCB) 4538 Här bokförs kostnader för ersättningar till försäkringskassan för personliga assistenter. Betalningarna ska bruttoredoivsas. Erhållna ersättningar för personliga assistenter redoivsas konto 354 och kostnader på detta konto, Endast transaktioner som har motparten Försäkringskassan bokförs på dessa konton. Försäkringskassan har organisationsnummer Tidigare konto 4539X Finansieringsbidrag EU-projekt och övriga projekt utgår. Dessa bidrag bokförs med ledning av vilken "motpart" som är bidragsmottagare enligt ovanstående konton och särskiljs genom projektkod. "Motpart" identifieras genom organisationsnummer och framgår av förklarande text under ovanstående konton. 4539X Tidiagre konto 4543X Brukarpeng LSS/LASS utgår. Dessa bidrag bokförs med ledning av vilken "motpart" som är bidragsmottagare enligt ovanstående konton och särskiljs genom aktivitetskod ( ). 4543X SCB i Räkenskapssammandraget 3 Uppdaterad:

4 46X KÖP AV HUVUDVERKSAMHET (SCB) Här redovisas kommunens kostnader för köp av huvudverksamhet när huvudverksamhet köps in istället för att den utförs i egen regi. Stödtjänster redovisas som köp av tjänster i kontoklass 6 och 7. Specialuppdrag av mer tillfällig art redovisas som konsulttjänster på konto 745. Kostnaderna i kontoklass 46 ska speicificeras på det underkonto som svarar mot den "motpart" som tjänsten köps av. 463X Köp av huvudverksamhet Med huvudverksamhet avses verksamhet/tjänster som: 1. Kommunen har ett huvudansvar för att de erbjuds kommuninvånarna. Det innebär bland annat att om verksamheten inte utförs i egen regi så måste den köpas in. 2. Direkt berör kommuninvånarna. Exempel på huvudverksamhet är: * räddningstjänst * förskoleverksamhet * barnomsorgs- och utbildningsplatser * vårdplatser * färdtjänst * avfallshantering * skötsel av allmänna gator, allmänna vägar, gång- och cykelvägar och dylikt, exempelvis snöröjning och sandning (ej fastighetsskötsel). * skötsel av kommunens parker * drift av sporthall * turistverksamhet Följande villkor ska samtidigt vara uppfyllda för att klassas som köp av verksamhet och redovisas i denna kontoundergrupp: 1. Köpet ska inte vara av tillfällig art. 2. Avtal eller liknande överenskommelse om att bedriva viss verksamhet finns med annan producent. Som avtal/överenskommelse räknas även verksamhet med annan producent grundat på peng- eller chechsystem liksom köp från annan kommun, landsting eller staten. Den ersättning som lämnas ska motsvar utförd prestation. Stödverksamhet är verksamhet som är ett stöd för att kunna utföra huvudverksamhet. Exempel på stödverksamhet är städning, administrativt stöd och måltidsproduktion. Köp av stödverksamhet redovisas som köp av tjänst i kontoklass 6 och X Köp av huvudverksamhet från staten och statliga myndigheter Köp av huvudverksamhet från Skolverket Köp av huvudverksmahet från Socialstyrelsen Köp av huvudverksamhet från Migrationsverket Köp av huvudverksamhet från Arbetsförmedlingen Köp av huvudverksmahet från Försäkringskassan Köp av huvudverksamhet från staten och övriga statliga myndigheter 4632 Köp av huvudverksamhet från kommuner Köp av huvudverksamhet från kommunalförbund och SKL Köp av huvudverksamhet från landsting/regioner Köp av huvudverksamhet från föreningar och stiftelser Fördelad förvaltningskostnad Riksbyggen Avser den tjänst som kommunen enligt avtal köper av Riksbyggen för förvaltning av kommunens fastigheter Riksbyggen avtal 05:01 och 05: SCB i Räkenskapssammandraget 4 Uppdaterad:

5 4636 Köp av huvudverksamhet från enskilda 4637 Här avses köp av huvudverksamhet från enskilda i form av t.ex. ledsagarservice, kontaktperson eller personlig assistans där ersättningen är direkt kopplad till en motprestation. Om tjänsten inte köpts skulle kommunens anställda ha utfört arbetet. Hit räknas också familjehemsplaceringar Köp av huvudverksamhet från privata företag 4633 Avser alla företag förutom de som tillhör den egna "kommunkoncernen". Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar samt personliga företag. Även personalkooperativ och personer med privata företag Köp av huvudverksamhet från kommunägda företag Här avses de bolag, föreningar med flera som kommunen har med i den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen). Kommunägda företag med mera inom andra kommuners kommunkoncerner redovisas i gruppen privata företag. 4639X Köp av huvudverksamhet från utlandet Kontot underindelas i företag och organisationer inom respektive utanför EU samt organisationen EU. Konto 464X Entreprenader och köp av stödverksamhet samt 47X Konsulttjänster i tidigare kodplan Bas 02 är i flyttad till kontoklasserna 6 och 7. SCB i Räkenskapssammandraget 5 Uppdaterad:

Åsele Kommun. Kodplan

Åsele Kommun. Kodplan Åsele Kommun Kodplan 2015 Innehåll Kontobild... 1 Kontoklass 1 Tillgångar... 2 Kontoklass 2 Eget kapital och skulder... 5 3 Intäkter/Inkomster... 8 30 Försäljningsmedel... 8 31 Taxor och avgifter... 8

Läs mer

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X

VILHELMINA KOMMUN KONTOKLASS 6 OCH 7 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER. 602 Markhyror (SCB) FASTIGHETSKOSTNADER OCH FASTIGHETS- ENTREPRENADER 613X 60X LOKAL OCH MARKHYROR (SCB) Här redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. 601 Lokal- och bostadshyror (SCB) Hyreskostnad för hyrda lokaler,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Instruktioner Räkenskapssammandrag

Instruktioner Räkenskapssammandrag Instruktioner för Räkenskapssammandraget 2014 Inledning Instruktioner Räkenskapssammandrag 2014 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 6 00 www.scb.se Statistiska centralbyrån 0 Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetblankett 1.1 Vad är en budget? En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer