Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan"

Transkript

1 2014 samt internbudget och verksamhetsplan Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära

2 Bokslut Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter, generella 1,0 1,0 2,4 statsbidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnad, mkr Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % 98,4 97,1 96,0 Nettoinvesteringar, mkr 145,5 153,6 135,6 Låneskuld, mkr Utdebitering 20,60 21,35 21,35 Antal invånare Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i Kulturskolan Andel invånare 65 år och äldre i särskild boendeform, % 6,0 5,9 5,8 Ekonomisk information under 2014 Årsredovisning 2013 Prognos 2014, mars och oktober Delårsrapport augusti ÄLMHULTS KOMMUN december 2013 Ansvarig sammanställare: Camilla Åström Katarina Andersson Layout & sättning: Carina Glanshagen Överraskande Älmhult - internationellt & nära Foto: Statyn Skolflickan på omslaget gjord av konstnären Peter Linde Frågor: Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja Emilsson Ekonomienheten,

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING kommunalrådet har ordet 4 KOMMUNVision 5 Organisation 6 BUDGET 2014, PLAN Kommunövergripande mål 7 Uppdrag 7 Reviderad budget kommunfullmäktige november 8 Resultatbudget 9 Finansiellt mål och nyckeltal 10 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Driftsbudget 13 Flyktingbudget 14 Investeringsbudget 15 Balanskrav 16 Känslighetsanalys 16 förutsättningar 16 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2014, PLAN Politisk organisation 18 Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 20 Kommunstyrelse - teknisk förvaltning 23 Miljö- och byggnämnd 29 Kultur- och fritidsnämnd 33 Utbildningsnämnd 36 Socialnämnd 39 Gemensam nämnd för familjerätt 45 Personal 47 Jämställdhetsmål 56 Folkhälsomål 58 BILAGOR TILL BUDGET 2014, PLAN Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar 60 Specifikation budget 2014, plan per nämnd/förvaltning 63 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

4 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Kommunalrådet har ordet På väg mot visionen tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Älmhults kommun (Överraskande Älmhult internationellt och nära) och med den också ett tydligt ställningstagande för att Älmhults kommun ska vara en kommun med tillväxt invånare skulle bli resultatet om vi lyckades uppfylla visionen. Älmhults kommun är på väg mot visionen: antalet invånare har ökat varje år sedan 2006! Gott att leva i Älmhult Älmhult ska även i fortsättningen vara en bra plats att bo på för alla som redan idag bor här! Det ska vara en bra plats att arbeta och driva företag på! Det ska vara en bra plats att besöka! För att uppnå detta krävs en fortsatt tillväxt och utveckling av Älmhults kommun. Fler människor och företag skapar arbetstillfällen, som skapar aktivitet och attraktivitet. Och som i sin tur ger fler intäkter till kommunen som kan fortsätta förbättra sin service. Så skapar vi tillsammans det goda livet i Älmhult! Sund ekonomi Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar långsiktigt och strategiskt för fortsatt utveckling av kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för detta arbete är budgeten, där de politiska målen och prioriteringarna fastställs. Samtidigt ska utvecklingen ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt både idag och för kommande generationer. Investeringar I budgeten finns utrymme för viktiga framtidsinvesteringar. Vi är ju en småländsk kommun med småländs inställning till ekonomin vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Samtidigt måste vi göra nödvändiga investeringar som ska vara till nytta under många år. Det handlar om nödvändiga investeringar som vatten- och avloppsledningar för reservvattentäkt och om- och tillbyggnader för fler förskoleplatser. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar som bredband, som är avgörande för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Men det handlar också om att göra framtidssatsningar för fortsatt tillväxt genom fler bostadsområden och viktiga infrastruktursatsningar för att människor ska kunna pendla till och från Älmhult. i sund kommun en är inte bara siffror utan innehåller också målsättningar för kvalitetsarbete och attraktivitet i kommunen. Som kommuninvånare kan man enkelt jämföra Älmhults kommun med andra kommuner genom de så kallade öppna jämförelserna som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting. Och Älmhult tål att jämföras! Vi har en god och sund verksamhet med hög kvalitet. Det finns alltid mer att göra men vi förtroendevalda, personal och kommuninvånare kan vara stolta över vår kommun och dess verksamhet. Framtiden ser mycket ljus ut för Älmhults kommun! Med näringslivets kraftfulla satsningar i kommunen, stadig befolkningsökning och god kommunal service kan vi se fram mot spännande år i Älmhults kommuns utveckling! en är ett viktigt instrument för att peka på vilken riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i och vilka resurser vi har till vårt förfogande. Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

5 KOMMUNVISION Kommunvision Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare 5 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

6 ORGANISATION Organisation - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

7 BUDGET budget 2014, plan Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. Vy över östra delen av Älmhult 7 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

8 BUDGET Reviderad budget kommunfullmäktige november Kommunfullmäktige fastställde budget 2014, plan I beslutet ingick dessutom att nedanstående skulle beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november: Kommunövergripande verksamhetsidé Kommunövergripande mål justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter Investeringsbudget för mandatperioden Skattesatsen beslutas enligt tidsplanen vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunfullmäktige gav även i samband med budgetbeslutet fyra olika uppdrag som skulle beslutas alternativt delredovisas vid novembersammanträdet. Se sidan 7. Nedan ges en kort sammanfattning av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november Kommunövergripande verksamhetsidé I den nya styrmodellen kommer inte kommunövergripande verksamhetsidé ingå så därför lämnas inget förslag. Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år Uppdrag Tidsplanen för uppdragen senareläggs. Skattesats Oförändrad skattesats på 21,35. Ekonomiska förändringar i budget 2014, plan Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos från oktober 2013 för samt regeringens budgetproposition innebär totalt 8,5 mkr mer i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2014, 15,9 mkr för 2015 och 18,1 mkr för Utbildningsnämndens budget utökas med 2,2 mkr från och med 2014 då det skett större förändringar i de generella statsbidragen avseende utbildning senaste åren. Inga särskilda villkor är förknippade med budgetutökningen. justeringar för föreslagna förändringar i IT-avgifterna behandlas i samband med budget För mandatperioden fastställs investeringsbudgeten till 715 mkr. Utifrån den höjs beräknad låneskuld 2014 till 450 mkr och för perioden till maximalt 810 mkr. Förändringar i låneskulden innebär att finansnettot ändras och blir enligt nedan: ,3 mkr ,3 mkr ,3 mkr Investeringsvolymen innebär vidare förväntad ökad driftskostnad med 13 mkr 2015 och 10 mkr Totalt innebär fullmäktiges tillägg och revideringar att årets resultat 2014 blir 18,5 mkr, ,6 mkr och ,5 mkr. Förändringar i budget 2014, plan , tkr Årets resultat enligt beslut KF juni Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Ej fördelad driftskostnad för investeringar Förändring finansnetto utökning utbildningsnämnd Nytt årets resultat samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

9 BUDGET Resultatbudget 2014, plan Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på Belopp i tkr Bokslut * Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Extraordinära poster Årets resultat *Exlusive tilläggsbudget Utsikt från vattentornet maj 2012 Vy över Oxtorget i Älmhult innan nybyggnation 9 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

10 BUDGET Finansiellt mål och nyckeltal Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning uppnås samtliga år För att uppnå målet 2014 krävs ett resultat på cirka 7,7 mkr. Årets resultat jämfört med finansiellt mål Mål Bokslut Årets resultat/skatter generella statsbidrag och intäkter och utjämning, % minst 1 1,0 1,0 2,4 1,3 2,3 Kassalikviditet*, % Soliditet inklusive pensionsskuld, % *exklusive exploateringsfastigheter och förråd 2016 Mkr Finansiellt mål Årets resultat Bokslut 2012 Prognos aug Verksamhetens nettokostnad samt skatter, generella statsbidrag och utjämning Mkr Nettokostnad Skatter, generella statsbidrag och utjämning Prognos Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20, höjdes skattesatsen från 20,60 till 21,35. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

11 BUDGET Finansieringsbudget 2014, plan Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida medlen med 12,2 mkr trots nyupplåning med 100 mkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för 82,2 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budget. I finansieringsoch balansbudget har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. Investeringsbudgeten för mandatperioden är 715 mkr. Beslut om slutlig fördelning sker senare. Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bokslut 2012 Prognos augusti Årets resultat Justeringar för: Avskrivningar Gjorda avsättningar Ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av omsättningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Ökning/minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

12 Balansbudget 2014, plan BUDGET Låneskulden (långfristiga skulder) för 2015 beräknas till 450 mkr Den maximala låneskulden under mandatperidoen är 810 mkr. Belopp i tkr TILLGÅNGAR Bokslut 2012 Prognos augusti Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar pensioner Avsättning sluttäckning deponi Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

13 Driftsbudget 2014, plan BUDGET Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 4,1 %. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell förändring får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 %. Belopp i tkr Bokslut Politisk organisation Nämnder Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden Återbetalning AFA KS strategiska satsningar, ordinarie KS strategiska satsningar, volymökningar Ej fördelad driftskostnad för investeringar Strategiska lönesatsningar Flyktingverksamhet Konstfond Intern skadereglering Medfinansiering pågatåg Samfinansiering gångbro Samfinansiering Haganäsvägen Samfinansiering Diö stationsområde Gång- och cykelväg Diö Förändring semesterlöneskuld Realisationsvinst Ersättning räntekostnader Summa Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

14 BUDGET Flyktingbudget 2014 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmottagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader beräknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år är beräknad på att utbildningsnämnden får ersättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer. Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till socialnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad. Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken. Intäkter Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Förändring mot 2013 Grundersättning Generalschablon (gamla systemet) Schablonersättning (nya systemet) Ersättning initiala kostnader Återsökning Stimulansbidrag Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden Summa intäkter Kostnader Socialnämnd Överföring av grundersättning till socialförvaltningen Extra administrationsanslag Introduktionsersättning Försörjningsstöd Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning Återbetalning flyktingar Lägenhetshyror och aktiviteter Initiala kostnader Utbildningsnämnd Bidrag till "Vägen in" Studiehandledning Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska Bidrag till bedömning yrkeskunskaper Från SFI till arbete kr/person Summa kostnader Nettokostnad* * Eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen kommit innan eller efter 1 oktober Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

15 BUDGET Investeringsbudget 2014, Kommunfullmäktige uttalade följande ambitioner den 27 november 2013: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Detta innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. Nämnd Investeringar, tkr Bokslut 2011 Bokslut inkl tillläggsbudget 2014 Totalt Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning teknisk förvaltning bredband konstfond Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Internbank Totalt Investeringsbudget 2014 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd. Kommunfullmäktige har , 144 beslutat om en utökning med 187 mkr till totalt 544 mkr. Av den budgeten kvarstår 135,6 mkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10,6 mkr att ansöka ur. Mkr års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggsbudgeteras nästkommande år Prognos Återstår till 2013 budget 2014 Investeringsbudget Investeringsbudgeten för mandatperioden är fastställd till 715 mkr. Fördelning per år och objekt sker senare samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

16 BUDGET Balanskrav Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet. I bokslutet för 2012 återställdes det negativa balanskravsresultatet på 3,3 mkr i bokslutet Prognosen för 2013 års balanskravsresultat är + 43,6 mkr. Avstämning mot balanskravet, mkr Resultat -2,7 6,9 Realisationsvinster -0,6 0,0 Summa 24,8-3,3 6,9 förutsättningar Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning 2014 till 770,8 mkr baserat på oförändrad skattesats på 21,35 kr och ett invånarantal på Från att tidigare betalat en avgift till kostnadsutjämningen kommer Älmhult nu att få ett bidrag på preliminärt 5,4 mkr. Orsak är bland annat beslutade förändringar inom förskolemodulen som innebär ytterligare intäkter med 6,6 mkr. Eftersom förändringarna inom kostnadsutjämningen innebär att vissa kommuner får betydligt minskade intäkter så blir det ett införandebidrag som minskas efter hand. Det bidraget finansieras via sänkt regleringsbidrag för samtliga kommuner. I regleringsbidraget/- avgiften regleras normalt förändringar i ansvaret mellan stat och kommun utifrån finansieringsprincipen. Känslighetsanalys Händelse 1 kronas förändring i skattesats Förändrat invånarantal med 10 personer Löneförändring med 1 procent (inklusive arbetsgivaravgifter) Förändring låneskuld med 10 mkr Förändring +/- 32 mkr +/- 0,4 mkr +/- 5,7 mkr +/- 0,3 mkr En annan förändring inför 2014 är att kommuner med en skattekraft på över 115 % av rikets skattekraft får sänkt avgift till inkomstutjämningen. För att ingen kommun ska förlora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget för de kommuner som drabbas. Skatter/generella statsbidrag/utjämning Belopp i tkr Bokslut Invånarantal Skattesats 20,60 21,35 21,35 21,35 21,35 Skatteintäkter före utjämning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Utjämningssystem för LSS-kostnader Statsbidrag kommunal fastighetsavgift Totalt samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

17 BUDGET Finansnetto I oktober 2013 har kommunen en låneskuld på 350 mkr är beräknat på en låneskuld på 450 mkr. Den maximala låneramen för mandatperioden är 810 mkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: tkr tkr tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med och pensionsrätter intjänade från och med Pensionsrätter till och med redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: tkr tkr tkr Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar. Prisindex för kommunal verksamhet: ,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under för kostnadsökningar enligt nedan tkr tkr tkr 17 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

18 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål på respektive nämnd är beslutad av kommunfullmäktige 24 juni 2013 och är markerad med en ljusgrå bakgrund. Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti Nissen (M) Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarnämnden Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är ledamöter 5 ledamöter 5 ledamöter 7 ledamöter 7 ledamöter 11 ledamöter 11 ledamöter 3 ledamöter* Mandatfördelningen under mandatperioden är: Socialdemokraterna 15 ledamöter Centerpartiet 9 ledamöter Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot Kristdemokraterna 2 ledamöter Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter Moderata samlingspartiet 9 ledamöter Vänsterpartiet 1 ledamot Sverigedemokraterna 2 ledamöter Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB. Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val. Överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndarärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen. Allmänna beredningen Allmänna beredingen består av åtta ledamöter som arbetar med demokrati-, etik-, jämställdhets- och integrationsfrågor. Kommunrevision Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. * En representant från vardera Älmhult, Markaryd och Ljungby - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

19 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Netto, tkr Bokslut * Kommunfullmäktige (KF) Oförutsett KF Revision Valnämnd Kommunalt partistöd Kursverksamhet förtroendevalda Kommunstyrelse (KS) Oförutsett KS Tillgänglighetsrådet Kommunala pensionärsrådet TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare *Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 Verksamhet 2014, plan En parlamentarisk grupp har tillsatts för att lämna förslag på ny politisk organisation nästa mandatperiod. Personalutskottet har fått ett uppdrag att se över och lämna förslag till eko- nomiska förmåner och pensionsförmåner till förtroendevalda. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

20 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen ska: Leda, samordna, utveckla och stödja kommunens verksamhet enligt politiska beslut om mål och önskade resultat. Utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten. Främja och aktivt bidra till att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur. Aktivt arbeta för ett hållbart samhälle; god hushållning med ekonomiska resurser, personal och miljö. Netto, tkr Bokslut * Kommunchef*** Kansli Ekonomienhet Personalenhet Kommunikationsenhet IT-enhet Kostenhet TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR * Beslutad av kommunstyrelsen 8 oktober 2013 **Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 ***Nytt ansvar from 2014 Inom ansvaret finns budget för gemensamma kostnader (kommunchef, lokaler, investeringar arbetsmarknadsutredning och utveckling), näringslivsinsatser, övergripande planering och kollektivtrafik - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

21 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. En attraktiv kommun som växer Nöjdare kommuninvånare Befolkningsökning SCB Nöjd regionindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. En öppnare kommunförvaltning och mer delaktiga medborgare Ökad tillgänglighet och bättre bemötande i organisationen SKLs Webbundersökning SCB Nöjd inflytandeindex Serviceundersökning Bemötande Serviceundersökning Tillgänglighet En gång per år En gång per år Redovisning i årsredovisning Redovisning i årsredovisning Högre kvalitet och effektivitet i kommunens verksamhet SCB Nöjd medborgarindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Ett bättre näringslivsklimat Antal företag ska öka Ökad andel entreprenader En gång per år Redovisning i årsredovisning En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor En tryggare och säkrare kommun Polisens trygghetsmätning Antal anmälda brott Ohälsotal En gång per år Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. En enklare vardag för medborgare och företag INSIKT-enkäten Ny e-tjänstplattform med 10 nya tjänster En gång per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Minst 30 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50 % Mätningar görs via dataprogrammet Basera samt Kostdataprogram Mashie. Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Svefakturor Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns Andel av totala antalet fakturor Antal elektroniska anbud Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning Vidareutveckla personalenhetens stöd till cheferna. Öka tillgängligheten och öka kundnöjdheten. Nöjda chefer, enkät Ärendehantering i Help desk En gång per år Redovisning i årsredovisning En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Tillgång till rätt kompetens i organisationen Antal ansökningar Nöjdmedarbetarindex Sjuktal Kompetensutveckling Två gånger per år och vartannat år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förenkla det personaladministrativa arbetet Antal förenklade processer Nöjda chefer En gång per år Redovisning i årsredovisning 21 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

22 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % Antal besökare i turistinformationen 2 400* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000* Antal utbetalade löner i kommunen Antal ärenden i IT-supporten Andel skannade fakturor, % Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr * Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån Verksamhet 2014, plan Övergripande En strategisk utvecklingsplan tas fram i syfte att understödja en fortsatt befolkningsökning. Arbetet med översiktsplanen intensifieras med målet om antagande våren Viktiga ITsystem som beslutsstödssystem, dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas och implementeras. Förberedelser görs för upphandling av ekonomisystem och personalsystem. Inom ramen för projektet Medborgaren i fokus införs politikerplattform och externa e-tjänster. Ytterligare bostadsområden detaljplaneläggs, anläggandet av Haganäsleden påbörjas, en stråkstudie görs för centrala Älmhult som underlag för kommande åtgärder i stationsmiljön, en förtätningsplan tas fram och ett förslag till prioritering av bostadsbyggandet tas fram. Arbetet med koncernstyrning fortsätter, förslag tas fram till organisering av arbetsmarknadsfrågorna, organisationen för kommunens lokalvård ses över. Förslag till ett volymbaserat resursfördelningssystem för i första hand skola och barnomsorg tas fram till juni Frågor om kundorientering och bemötande prioriteras genom att en gemensam värdeplattform för kommunens personal tas fram och implementeras. Varumärkesarbetet får högre prioritet. Såväl platsvarumärket Älmhult som arbetsgivarvarumärket bör stärkas. Kansli Kanslienhetens stora utmaning 2014 är dels att gå vidare med projektet Medborgaren i fokus med införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och en politikerplattform dels att genomföra de allmänna valen i juni och september. Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att kräva stora utbildningsinsatser. Enheten har också i uppdrag att arbeta vidare med utredning om e-arkiv samt att uppdatera kommunens krisplanering. Kommunikation Externwebben kommer att vidareutvecklas. Kommunikationsenheten kommer bland annat att arbeta med införande av e-tjänster. Under 2014 kommer intranätet att utvecklas till ett fungerande verktyg för kommunens anställda och en bra kommunikationskanal för kommunens chefer. Intranätet behöver en ny grafisk form, nya funktionaliteter, ny struktur och ny sökmotor. Den grafiska profilen kommer att ses över. Förstudien (Leader Linné-projektet) om besökscentrum på Haganäs kommer att vara klar 2014 och då står kommunen inför ett viktigt ställningstagande beträffande den framtidaturistverksamheten. IT och telefoni IT-enheten kommer under 2014 att ha en viktig roll vid utbyggnaden av nya e-tjänster för medborgare och företag. Målet är att få ett stort antal smarta e-tjänster som ger en kvalitativ höjning för såväl medborgare som den interna kommunala organisationen. En ny ekonomisk modell för fördelning av IT-kostnader införs från 2015, vilket ger mer en mer rättvis kostnadsfördelning samtidigt som förvaltningarna får en bättre inblick och överblick över sina IT-kostnader. Genom ständigt ökande volym och fler IT-system ökar kraven ständigt på IT-enheten. För att möta de ökande kraven arbetar IT-enheten på fördjupad samverkan inom länet. Den nya ekonomiska modellen kommer att innebära att förvaltningarna betalar en avgift per PC, att IT-enheten köper in och äger all IT-utrustning, att respektive systemägare av ett verksamhetssystem kommer att få bära kostnaderna för systemet samt att avgifter införs även för skolans elevdatorer och tillhörande servertjänster, vilka idag inte belastas med någon kostnad alls. Kostenhet Kostenhetens utmaning är att öka andelen ekologiska livsmedel inom tilldelad kostnadsram. Personal Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörjning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområdet. Personalenheten ska bidra med expertis på personalområdet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Under perioden ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket. Ekonomi Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi- och upphandlingsprocesser. För att stödja effektiva beslut i kommunorganisationen kommer enheten tillsammans med personalenheten att påbörja införandet av ett beslutsstöd för chefer under Enheten kommer även att fortsätta projektet för upphandling av nytt ekonomisystem tillsammans med övriga kommuner i länet. Införandet av ett nytt styrsystem i kommunen innebär en tydligare ekonomistyrning vilket innebär behov av information och förtydliganden kring detta. Ett internt inköpsnätverk kommer att formeras och bland annat förbättra kommunens upphandlingsplanering, avtalstrohet med mera. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

23 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - teknisk förvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad och drift av bredband Övriga frågor inom förvaltningens kompetensområden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad). Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avloppsavdelning Renhållningsavdelning Räddningstjänst Bredband Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden. Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

24 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Bokslut Netto, tkr * Teknisk administration Fysisk och teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Bredband Gator och vägar Parker och lekplatser Orangeriet i Möckelsnäs Räddningstjänst Totalt egentlig verksamhet Vatten och avlopp Avfallshantering Skog- och täktsverksamhet Totalt affärsverksamhet Kommunfastigheter Kunskapscentrum i Möckelsnäs Teknisk service Totalt intern service TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR* * Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

25 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier. Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden. Antal trafikolyckor En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Antal trafikolyckor En gång per år Utvärderin görs i bokslutet. Redovisas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen. Skapa trevliga, trygga, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker. Bedömning av nyttjandet Besiktning En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna. Arbeta strukturerat med underhållet. Minska antal akuta utryckningar En gång per år Jämförelse av statistik Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering och flexibelt tänkande i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision. Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10% 2013, jämfört med Enkät om kundnöjdhet Mätning av energiförbrukning via styroch reglersystem Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter. Uppföljning av all provtagning Kontinuerligt Jämförelse av statistik Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Mätning av förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som deponeras på tippen Mätning av mängden av osorterat avfall som tas emot och deponeras eller bränns Mätningen utförs löpande på tippen Jämförelse av statistik Räddningstjänst ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upplever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och överträffat behovet ska minimeras. SKL Trygghet & Säkerhet. A1 Personskador A2 Utvecklad brand i byggnad A11 Responstid för räddningstjänst T1 Samhällets kostnader för olyckor totalt per invånare NKI Brandsyn SKL Företagsklimat SKL Trygghet & Säkerhet Årligen SKL Företagsklimat Vartannat år SKL Trygghet & Säkerhet Älmhults resultat ska alltid vara bättre än median i kommungrupp Kommuner i tätbefolkad region SKL Företagsklimat. Inom myndighetsområdet Brandsyn ska resultatet Mycket bra det vill säga NKI >80 uppnås Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internetet. Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna främja deras arbete med fiberutbyggnad på landsbyggden. Erbjuda företag och medborgare i tätorten anslutning till fibernätet, områden med dålig adsl-uppkoppling ska om möjligt prioriteras. Antal anslutningar av företag och privatpersoner En gång per år Utvärdering vid bokslut 25 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

ORGANISATION. - Budget 2014, plan

ORGANISATION. - Budget 2014, plan ORGANISATION 5-2014, plan 2015-2016 - EKONOMI KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSIDÉ Kommunfullmäktige beslutar i november 2013. KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL Kommunfullmäktige beslutar i november 2013. UPPDRAG Kommunstyrelsen

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017, PLAN

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017, PLAN BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2017, PLAN 2018-2019 kommunfullmäktige 2016-06-20 0 2016-06-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 3 EKONOMISK ÖVERSIKT 5 Resultatbudget 5 Förändringar

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer