Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 samt internbudget och verksamhetsplan"

Transkript

1 2014 samt internbudget och verksamhetsplan Kulturhuset Blohmé Överraskande Älmhult internationellt & nära

2 Bokslut Årets resultat, mkr 6,9 7,4 18,5 Årets resultats andel av skatteintäkter, generella 1,0 1,0 2,4 statsbidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnad, mkr Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, % 98,4 97,1 96,0 Nettoinvesteringar, mkr 145,5 153,6 135,6 Låneskuld, mkr Utdebitering 20,60 21,35 21,35 Antal invånare Antal barn i förskoleverksamhet Antal barn i förskoleklass och grundskola Antal elever i kommunens gymnasieskola Antal elever i Kulturskolan Andel invånare 65 år och äldre i särskild boendeform, % 6,0 5,9 5,8 Ekonomisk information under 2014 Årsredovisning 2013 Prognos 2014, mars och oktober Delårsrapport augusti ÄLMHULTS KOMMUN december 2013 Ansvarig sammanställare: Camilla Åström Katarina Andersson Layout & sättning: Carina Glanshagen Överraskande Älmhult - internationellt & nära Foto: Statyn Skolflickan på omslaget gjord av konstnären Peter Linde Frågor: Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens förste vice ordförande Sonja Emilsson Ekonomienheten,

3 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING kommunalrådet har ordet 4 KOMMUNVision 5 Organisation 6 BUDGET 2014, PLAN Kommunövergripande mål 7 Uppdrag 7 Reviderad budget kommunfullmäktige november 8 Resultatbudget 9 Finansiellt mål och nyckeltal 10 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Driftsbudget 13 Flyktingbudget 14 Investeringsbudget 15 Balanskrav 16 Känslighetsanalys 16 förutsättningar 16 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2014, PLAN Politisk organisation 18 Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning 20 Kommunstyrelse - teknisk förvaltning 23 Miljö- och byggnämnd 29 Kultur- och fritidsnämnd 33 Utbildningsnämnd 36 Socialnämnd 39 Gemensam nämnd för familjerätt 45 Personal 47 Jämställdhetsmål 56 Folkhälsomål 58 BILAGOR TILL BUDGET 2014, PLAN Förändringar gentemot plan och budgetjusteringar 60 Specifikation budget 2014, plan per nämnd/förvaltning 63 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktiges beslut samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

4 KOMMUNALRÅDET HAR ORDET Kommunalrådet har ordet På väg mot visionen tog kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Älmhults kommun (Överraskande Älmhult internationellt och nära) och med den också ett tydligt ställningstagande för att Älmhults kommun ska vara en kommun med tillväxt invånare skulle bli resultatet om vi lyckades uppfylla visionen. Älmhults kommun är på väg mot visionen: antalet invånare har ökat varje år sedan 2006! Gott att leva i Älmhult Älmhult ska även i fortsättningen vara en bra plats att bo på för alla som redan idag bor här! Det ska vara en bra plats att arbeta och driva företag på! Det ska vara en bra plats att besöka! För att uppnå detta krävs en fortsatt tillväxt och utveckling av Älmhults kommun. Fler människor och företag skapar arbetstillfällen, som skapar aktivitet och attraktivitet. Och som i sin tur ger fler intäkter till kommunen som kan fortsätta förbättra sin service. Så skapar vi tillsammans det goda livet i Älmhult! Sund ekonomi Älmhults kommun har en sund ekonomi och arbetar långsiktigt och strategiskt för fortsatt utveckling av kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för detta arbete är budgeten, där de politiska målen och prioriteringarna fastställs. Samtidigt ska utvecklingen ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt både idag och för kommande generationer. Investeringar I budgeten finns utrymme för viktiga framtidsinvesteringar. Vi är ju en småländsk kommun med småländs inställning till ekonomin vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Samtidigt måste vi göra nödvändiga investeringar som ska vara till nytta under många år. Det handlar om nödvändiga investeringar som vatten- och avloppsledningar för reservvattentäkt och om- och tillbyggnader för fler förskoleplatser. Det handlar om nödvändiga infrastruktursatsningar som bredband, som är avgörande för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Men det handlar också om att göra framtidssatsningar för fortsatt tillväxt genom fler bostadsområden och viktiga infrastruktursatsningar för att människor ska kunna pendla till och från Älmhult. i sund kommun en är inte bara siffror utan innehåller också målsättningar för kvalitetsarbete och attraktivitet i kommunen. Som kommuninvånare kan man enkelt jämföra Älmhults kommun med andra kommuner genom de så kallade öppna jämförelserna som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting. Och Älmhult tål att jämföras! Vi har en god och sund verksamhet med hög kvalitet. Det finns alltid mer att göra men vi förtroendevalda, personal och kommuninvånare kan vara stolta över vår kommun och dess verksamhet. Framtiden ser mycket ljus ut för Älmhults kommun! Med näringslivets kraftfulla satsningar i kommunen, stadig befolkningsökning och god kommunal service kan vi se fram mot spännande år i Älmhults kommuns utveckling! en är ett viktigt instrument för att peka på vilken riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i och vilka resurser vi har till vårt förfogande. Elizabeth Peltola Kommunstyrelsens ordförande - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

5 KOMMUNVISION Kommunvision Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare 5 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

6 ORGANISATION Organisation - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

7 BUDGET budget 2014, plan Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för och utformning av en arbetsmarknadsenhet eller motsvarande inom kommunen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till samlat system och principer för ekonomistyrning. I förslaget ingår även att se över möjligheterna att hantera fastighetsavdelningens budget över en 3-årsperiod. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet för att tillskapa ett tydligt och långsiktigt system som främjar ett optimalt lokalutnyttjande av kommunens fastigheter. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda elevpengsystemet i syfte att beslut om elevpengens storlek ska tas i kommunfullmäktige. Vy över östra delen av Älmhult 7 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

8 BUDGET Reviderad budget kommunfullmäktige november Kommunfullmäktige fastställde budget 2014, plan I beslutet ingick dessutom att nedanstående skulle beslutas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november: Kommunövergripande verksamhetsidé Kommunövergripande mål justeringar utifrån förslag till nytt system för IT-avgifter Investeringsbudget för mandatperioden Skattesatsen beslutas enligt tidsplanen vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. Kommunfullmäktige gav även i samband med budgetbeslutet fyra olika uppdrag som skulle beslutas alternativt delredovisas vid novembersammanträdet. Se sidan 7. Nedan ges en kort sammanfattning av de beslut som togs vid kommunfullmäktiges sammanträde i november Kommunövergripande verksamhetsidé I den nya styrmodellen kommer inte kommunövergripande verksamhetsidé ingå så därför lämnas inget förslag. Kommunövergripande mål Kommunen ska vara så attraktiv att fler väljer att bo kvar och att inflyttningen ökar, med målet att uppnå en befolkningsökning med minst 1 % år Uppdrag Tidsplanen för uppdragen senareläggs. Skattesats Oförändrad skattesats på 21,35. Ekonomiska förändringar i budget 2014, plan Sveriges kommuner och landsting (SKL) prognos från oktober 2013 för samt regeringens budgetproposition innebär totalt 8,5 mkr mer i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2014, 15,9 mkr för 2015 och 18,1 mkr för Utbildningsnämndens budget utökas med 2,2 mkr från och med 2014 då det skett större förändringar i de generella statsbidragen avseende utbildning senaste åren. Inga särskilda villkor är förknippade med budgetutökningen. justeringar för föreslagna förändringar i IT-avgifterna behandlas i samband med budget För mandatperioden fastställs investeringsbudgeten till 715 mkr. Utifrån den höjs beräknad låneskuld 2014 till 450 mkr och för perioden till maximalt 810 mkr. Förändringar i låneskulden innebär att finansnettot ändras och blir enligt nedan: ,3 mkr ,3 mkr ,3 mkr Investeringsvolymen innebär vidare förväntad ökad driftskostnad med 13 mkr 2015 och 10 mkr Totalt innebär fullmäktiges tillägg och revideringar att årets resultat 2014 blir 18,5 mkr, ,6 mkr och ,5 mkr. Förändringar i budget 2014, plan , tkr Årets resultat enligt beslut KF juni Prognos skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Ej fördelad driftskostnad för investeringar Förändring finansnetto utökning utbildningsnämnd Nytt årets resultat samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

9 BUDGET Resultatbudget 2014, plan Resultatbudgeten är baserad på oktoberprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, en skattesats på 21,35 och ett invånarantal på Belopp i tkr Bokslut * Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Utjämningsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Extraordinära poster Årets resultat *Exlusive tilläggsbudget Utsikt från vattentornet maj 2012 Vy över Oxtorget i Älmhult innan nybyggnation 9 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

10 BUDGET Finansiellt mål och nyckeltal Det finansiella målet att årets resultat ska vara minst 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning uppnås samtliga år För att uppnå målet 2014 krävs ett resultat på cirka 7,7 mkr. Årets resultat jämfört med finansiellt mål Mål Bokslut Årets resultat/skatter generella statsbidrag och intäkter och utjämning, % minst 1 1,0 1,0 2,4 1,3 2,3 Kassalikviditet*, % Soliditet inklusive pensionsskuld, % *exklusive exploateringsfastigheter och förråd 2016 Mkr Finansiellt mål Årets resultat Bokslut 2012 Prognos aug Verksamhetens nettokostnad samt skatter, generella statsbidrag och utjämning Mkr Nettokostnad Skatter, generella statsbidrag och utjämning Prognos Den höga nettokostnaden 2003 beror på pensionskostnaderna. En del av ansvarsförbindelsen löstes in till en kostnad av 42,3 mkr inklusive löneskatt. Skattesatsen höjdes 2003 med 1,39 till 20, höjdes skattesatsen från 20,60 till 21,35. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

11 BUDGET Finansieringsbudget 2014, plan Årets kassaflöde 2014 visar en minskning av de likvida medlen med 12,2 mkr trots nyupplåning med 100 mkr. Orsak är omfattande investeringar. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras både positiva och negativa avvikelser på investeringsbudgeten. Under 2013 beräknas investeringar ske för 82,2 mkr, vilket är 22 mkr lägre än budget. I finansieringsoch balansbudget har det förutsatts att 2014-års investeringar kommer att vara motsvarande högre. Investeringsbudgeten för mandatperioden är 715 mkr. Beslut om slutlig fördelning sker senare. Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Bokslut 2012 Prognos augusti Årets resultat Justeringar för: Avskrivningar Gjorda avsättningar Ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av omsättningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Ökning/minskning av långfristiga fordringar KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel från årets början Likvida medel vid årets slut samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

12 Balansbudget 2014, plan BUDGET Låneskulden (långfristiga skulder) för 2015 beräknas till 450 mkr Den maximala låneskulden under mandatperidoen är 810 mkr. Belopp i tkr TILLGÅNGAR Bokslut 2012 Prognos augusti Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Exploateringsfastigheter Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar pensioner Avsättning sluttäckning deponi Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

13 Driftsbudget 2014, plan BUDGET Jämfört med budget 2013 ökas nämndernas budget med 4,1 %. Det är inklusive kompensation för inflation och löneökningar. Störst procentuell förändring får kultur- och fritidsnämnden med 10,7 %. Belopp i tkr Bokslut Politisk organisation Nämnder Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Teknisk förvaltning Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden Återbetalning AFA KS strategiska satsningar, ordinarie KS strategiska satsningar, volymökningar Ej fördelad driftskostnad för investeringar Strategiska lönesatsningar Flyktingverksamhet Konstfond Intern skadereglering Medfinansiering pågatåg Samfinansiering gångbro Samfinansiering Haganäsvägen Samfinansiering Diö stationsområde Gång- och cykelväg Diö Förändring semesterlöneskuld Realisationsvinst Ersättning räntekostnader Summa Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

14 BUDGET Flyktingbudget 2014 Totalt beräknas intäkterna från Migrationsverket under 2014 till tkr, varav 445 tkr är grundersättning för att kommunen har avtal. Socialnämnden får grundersättningen och ett extra administrationsanslag på 500 tkr för flyktingmottagningen. Utöver det får socialnämnden full ersättning från flyktingbudgeten för försörjningsstöd, lägenhetshyror och aktiviteter. Både intäkter och socialnämndens kostnader beräknas utifrån att kommunen tar emot ungefär lika många flyktingar 2014 som 2013 och att dessa har ungefär samma bakgrund och ålder. Utbildningsnämnden får ett bidrag på kr per flykting inom sin verksamhet under max 2 år är beräknad på att utbildningsnämnden får ersättning för 66 personer. Under 2011 fick nämnden ersättning för 69 personer och 2012 för 62 personer. Totalt innebär flyktingbudget 2014 en kommunal nettokostnad på tkr. Eftersom det fördelas mer pengar till socialnämnden och utbildningsnämnden än vad intäkterna från Migrationsverket beräknas till blir det en kommunal kostnad. Flyktingbudget 2014, exklusive boende för ensamkommande flyktingbarn. Kostnader redovisas med minustecken. Intäkter Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Förändring mot 2013 Grundersättning Generalschablon (gamla systemet) Schablonersättning (nya systemet) Ersättning initiala kostnader Återsökning Stimulansbidrag Felbokförd intäkt 2009 överförd till socialnämnden Summa intäkter Kostnader Socialnämnd Överföring av grundersättning till socialförvaltningen Extra administrationsanslag Introduktionsersättning Försörjningsstöd Försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning Återbetalning flyktingar Lägenhetshyror och aktiviteter Initiala kostnader Utbildningsnämnd Bidrag till "Vägen in" Studiehandledning Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska Bidrag till bedömning yrkeskunskaper Från SFI till arbete kr/person Summa kostnader Nettokostnad* * Eftersom kostnaderna överstiger intäkterna från Migrationsverket blir det en kommunal kostnad Den 1 oktober 2010 infördes en ny reform angående flyktingmottagandet. Arbetsförmedlingen tog över vissa av kommunens uppgifter. Därför blev den statliga ersättningen lägre. Under 2011 och 2012 har kommunen fått ersättning från Migrationsverket enligt två system beroende på om flyktingen kommit innan eller efter 1 oktober Under 2013 är det enbart ersättning enligt det nya systemet. Kostnadsmässigt kan det dock under 2013 finnas kvar vissa kostnader för flyktingar mottagna samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

15 BUDGET Investeringsbudget 2014, Kommunfullmäktige uttalade följande ambitioner den 27 november 2013: 2014 ska Diö Ishall vara en fungerande anläggning och 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall. Detta innebär att det inte finns utrymme för byggande av en arena. Nämnd Investeringar, tkr Bokslut 2011 Bokslut inkl tillläggsbudget 2014 Totalt Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning teknisk förvaltning bredband konstfond Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Internbank Totalt Investeringsbudget 2014 Kommunfullmäktige har i november 2010 fastställt total investeringsbudget för mandatperioden per nämnd. Kommunfullmäktige har , 144 beslutat om en utökning med 187 mkr till totalt 544 mkr. Av den budgeten kvarstår 135,6 mkr för 2014 enligt fördelning nedan. Av internbanken återstår 10,6 mkr att ansöka ur. Mkr års investeringar beräknas uppgå till 79 mkr enligt prognosen efter mars. Det är 25 mkr lägre än vad som är budgeterat. Blir utfallet så kommer budget 2014 att ökas från 136 mkr till 161 mkr eftersom eventuella avvikelser tilläggsbudgeteras nästkommande år Prognos Återstår till 2013 budget 2014 Investeringsbudget Investeringsbudgeten för mandatperioden är fastställd till 715 mkr. Fördelning per år och objekt sker senare samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

16 BUDGET Balanskrav Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet. I bokslutet för 2012 återställdes det negativa balanskravsresultatet på 3,3 mkr i bokslutet Prognosen för 2013 års balanskravsresultat är + 43,6 mkr. Avstämning mot balanskravet, mkr Resultat -2,7 6,9 Realisationsvinster -0,6 0,0 Summa 24,8-3,3 6,9 förutsättningar Skatter, generella statsbidrag och utjämning Totalt beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning 2014 till 770,8 mkr baserat på oförändrad skattesats på 21,35 kr och ett invånarantal på Från att tidigare betalat en avgift till kostnadsutjämningen kommer Älmhult nu att få ett bidrag på preliminärt 5,4 mkr. Orsak är bland annat beslutade förändringar inom förskolemodulen som innebär ytterligare intäkter med 6,6 mkr. Eftersom förändringarna inom kostnadsutjämningen innebär att vissa kommuner får betydligt minskade intäkter så blir det ett införandebidrag som minskas efter hand. Det bidraget finansieras via sänkt regleringsbidrag för samtliga kommuner. I regleringsbidraget/- avgiften regleras normalt förändringar i ansvaret mellan stat och kommun utifrån finansieringsprincipen. Känslighetsanalys Händelse 1 kronas förändring i skattesats Förändrat invånarantal med 10 personer Löneförändring med 1 procent (inklusive arbetsgivaravgifter) Förändring låneskuld med 10 mkr Förändring +/- 32 mkr +/- 0,4 mkr +/- 5,7 mkr +/- 0,3 mkr En annan förändring inför 2014 är att kommuner med en skattekraft på över 115 % av rikets skattekraft får sänkt avgift till inkomstutjämningen. För att ingen kommun ska förlora på förändringen införs en särskild kompensation inom strukturbidraget för de kommuner som drabbas. Skatter/generella statsbidrag/utjämning Belopp i tkr Bokslut Invånarantal Skattesats 20,60 21,35 21,35 21,35 21,35 Skatteintäkter före utjämning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Utjämningssystem för LSS-kostnader Statsbidrag kommunal fastighetsavgift Totalt samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

17 BUDGET Finansnetto I oktober 2013 har kommunen en låneskuld på 350 mkr är beräknat på en låneskuld på 450 mkr. Den maximala låneramen för mandatperioden är 810 mkr. Finansnettot beräknas enligt nedan: tkr tkr tkr Pensioner Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att man skiljer på pensionsrätter intjänande till och med och pensionsrätter intjänade från och med Pensionsrätter till och med redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Pensionsskulden från som avser förutbestämd ålderspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet. för pensioner: tkr tkr tkr Kostnadskompensation Nämnderna får en generell kostnadskompensation för löneökningar, inflation etc. och inte efter faktiskt utfall. Tidigare har kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) prognos på förändring av konsumentprisindex och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. Från och med budget 2014 sker kompensation enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKI), varav 0,1 procentenhet avsätts till strategiska lönesatsningar. Prisindex för kommunal verksamhet: ,3 procent, nämnderna får 2,2 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,6 procent, nämnderna får 2,5 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar ,1 procent, nämnderna får 3,0 procent och 0,1 procent avsätts till strategiska lönesatsningar Nämnderna kompenseras under för kostnadsökningar enligt nedan tkr tkr tkr 17 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

18 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsbeskrivning, verksamhetsidé och övergripande mål på respektive nämnd är beslutad av kommunfullmäktige 24 juni 2013 och är markerad med en ljusgrå bakgrund. Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti Nissen (M) Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarnämnden Miljö- och byggnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Gemensamma nämnden för familjerätt Kommunfullmäktige Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är ledamöter 5 ledamöter 5 ledamöter 7 ledamöter 7 ledamöter 11 ledamöter 11 ledamöter 3 ledamöter* Mandatfördelningen under mandatperioden är: Socialdemokraterna 15 ledamöter Centerpartiet 9 ledamöter Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot Kristdemokraterna 2 ledamöter Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter Moderata samlingspartiet 9 ledamöter Vänsterpartiet 1 ledamot Sverigedemokraterna 2 ledamöter Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola (C) I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, personalutskott och tekniskt utskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Tekniska utskottet hanterar frågor inom tekniska förvaltningen och arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i Elmen AB. Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under kommer det 2014 att vara allmänna val till riksdag, landsting och kommun samt EU-val. Överförmyndare Kommunstyrelsens arbetsutskott är överförmyndarnämnd. Från och med 2011 köps handläggning av överförmyndarärenden från Ljungby kommun. Verksamheten redovisas under kommunledningsförvaltningen. Allmänna beredningen Allmänna beredingen består av åtta ledamöter som arbetar med demokrati-, etik-, jämställdhets- och integrationsfrågor. Kommunrevision Kommunrevisionen granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Kommunfullmäktige har utsett fem revisorer för mandatperioden Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. * En representant från vardera Älmhult, Markaryd och Ljungby - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

19 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Netto, tkr Bokslut * Kommunfullmäktige (KF) Oförutsett KF Revision Valnämnd Kommunalt partistöd Kursverksamhet förtroendevalda Kommunstyrelse (KS) Oförutsett KS Tillgänglighetsrådet Kommunala pensionärsrådet TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare *Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 Verksamhet 2014, plan En parlamentarisk grupp har tillsatts för att lämna förslag på ny politisk organisation nästa mandatperiod. Personalutskottet har fått ett uppdrag att se över och lämna förslag till eko- nomiska förmåner och pensionsförmåner till förtroendevalda. I uppdraget ingår också att ta fram etiska riktlinjer för förtroendevalda samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

20 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i sex enheter: kanslienheten, kommunikationsenheten, ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt kostenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Verksamhetsidé Kommunledningsförvaltningen ska: Leda, samordna, utveckla och stödja kommunens verksamhet enligt politiska beslut om mål och önskade resultat. Utveckla styrning och stöd med hög kvalitet för den kommunala verksamheten. Främja och aktivt bidra till att möta nya krav från omvärlden med ändamålsenliga arbetssätt, öppenhet, professionalitet, effektiva informationsflöden och tydlig struktur. Aktivt arbeta för ett hållbart samhälle; god hushållning med ekonomiska resurser, personal och miljö. Netto, tkr Bokslut * Kommunchef*** Kansli Ekonomienhet Personalenhet Kommunikationsenhet IT-enhet Kostenhet TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR * Beslutad av kommunstyrelsen 8 oktober 2013 **Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under 2013 ***Nytt ansvar from 2014 Inom ansvaret finns budget för gemensamma kostnader (kommunchef, lokaler, investeringar arbetsmarknadsutredning och utveckling), näringslivsinsatser, övergripande planering och kollektivtrafik - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

21 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen. En attraktiv kommun som växer Nöjdare kommuninvånare Befolkningsökning SCB Nöjd regionindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Ökad kunskap och dialog kring den kommunala verksamheten utifrån en utvecklad kommunikation gentemot medborgare, medarbetare, politiker och besökare. En öppnare kommunförvaltning och mer delaktiga medborgare Ökad tillgänglighet och bättre bemötande i organisationen SKLs Webbundersökning SCB Nöjd inflytandeindex Serviceundersökning Bemötande Serviceundersökning Tillgänglighet En gång per år En gång per år Redovisning i årsredovisning Redovisning i årsredovisning Högre kvalitet och effektivitet i kommunens verksamhet SCB Nöjd medborgarindex En gång per år Redovisning i årsredovisning Bra näringslivsklimat och goda möjligheter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig. Ett bättre näringslivsklimat Antal företag ska öka Ökad andel entreprenader En gång per år Redovisning i årsredovisning En säker och trygg kommun och verksamhet, med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med beredskaps- och säkerhetsfrågor En tryggare och säkrare kommun Polisens trygghetsmätning Antal anmälda brott Ohälsotal En gång per år Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning IT-utvecklad kommun ger en enklare vardag för privatpersoner och företag. En smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet samt ger högre kvalitet och service. En enklare vardag för medborgare och företag INSIKT-enkäten Ny e-tjänstplattform med 10 nya tjänster En gång per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror. Minst 30 % ekologiska inköp enligt nationellt mål, strävan mot 50 % Mätningar görs via dataprogrammet Basera samt Kostdataprogram Mashie. Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. Öka andelen elektroniska Svefakturor Påbörja att införa elektroniska anbud där möjlighet finns Andel av totala antalet fakturor Antal elektroniska anbud Två gånger per år En gång per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning Vidareutveckla personalenhetens stöd till cheferna. Öka tillgängligheten och öka kundnöjdheten. Nöjda chefer, enkät Ärendehantering i Help desk En gång per år Redovisning i årsredovisning En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Tillgång till rätt kompetens i organisationen Antal ansökningar Nöjdmedarbetarindex Sjuktal Kompetensutveckling Två gånger per år och vartannat år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Förenkla det personaladministrativa arbetet Antal förenklade processer Nöjda chefer En gång per år Redovisning i årsredovisning 21 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

22 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Nyckeltal Nyckeltal Bokslut Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % Antal besökare i turistinformationen 2 400* 1 500* 2 000* 2 000* 2 000* Antal utbetalade löner i kommunen Antal ärenden i IT-supporten Andel skannade fakturor, % Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr * Från och med 2011 noteras enbart betjänade besök i turistbyrån Verksamhet 2014, plan Övergripande En strategisk utvecklingsplan tas fram i syfte att understödja en fortsatt befolkningsökning. Arbetet med översiktsplanen intensifieras med målet om antagande våren Viktiga ITsystem som beslutsstödssystem, dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas och implementeras. Förberedelser görs för upphandling av ekonomisystem och personalsystem. Inom ramen för projektet Medborgaren i fokus införs politikerplattform och externa e-tjänster. Ytterligare bostadsområden detaljplaneläggs, anläggandet av Haganäsleden påbörjas, en stråkstudie görs för centrala Älmhult som underlag för kommande åtgärder i stationsmiljön, en förtätningsplan tas fram och ett förslag till prioritering av bostadsbyggandet tas fram. Arbetet med koncernstyrning fortsätter, förslag tas fram till organisering av arbetsmarknadsfrågorna, organisationen för kommunens lokalvård ses över. Förslag till ett volymbaserat resursfördelningssystem för i första hand skola och barnomsorg tas fram till juni Frågor om kundorientering och bemötande prioriteras genom att en gemensam värdeplattform för kommunens personal tas fram och implementeras. Varumärkesarbetet får högre prioritet. Såväl platsvarumärket Älmhult som arbetsgivarvarumärket bör stärkas. Kansli Kanslienhetens stora utmaning 2014 är dels att gå vidare med projektet Medborgaren i fokus med införande av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och en politikerplattform dels att genomföra de allmänna valen i juni och september. Att implementera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att kräva stora utbildningsinsatser. Enheten har också i uppdrag att arbeta vidare med utredning om e-arkiv samt att uppdatera kommunens krisplanering. Kommunikation Externwebben kommer att vidareutvecklas. Kommunikationsenheten kommer bland annat att arbeta med införande av e-tjänster. Under 2014 kommer intranätet att utvecklas till ett fungerande verktyg för kommunens anställda och en bra kommunikationskanal för kommunens chefer. Intranätet behöver en ny grafisk form, nya funktionaliteter, ny struktur och ny sökmotor. Den grafiska profilen kommer att ses över. Förstudien (Leader Linné-projektet) om besökscentrum på Haganäs kommer att vara klar 2014 och då står kommunen inför ett viktigt ställningstagande beträffande den framtidaturistverksamheten. IT och telefoni IT-enheten kommer under 2014 att ha en viktig roll vid utbyggnaden av nya e-tjänster för medborgare och företag. Målet är att få ett stort antal smarta e-tjänster som ger en kvalitativ höjning för såväl medborgare som den interna kommunala organisationen. En ny ekonomisk modell för fördelning av IT-kostnader införs från 2015, vilket ger mer en mer rättvis kostnadsfördelning samtidigt som förvaltningarna får en bättre inblick och överblick över sina IT-kostnader. Genom ständigt ökande volym och fler IT-system ökar kraven ständigt på IT-enheten. För att möta de ökande kraven arbetar IT-enheten på fördjupad samverkan inom länet. Den nya ekonomiska modellen kommer att innebära att förvaltningarna betalar en avgift per PC, att IT-enheten köper in och äger all IT-utrustning, att respektive systemägare av ett verksamhetssystem kommer att få bära kostnaderna för systemet samt att avgifter införs även för skolans elevdatorer och tillhörande servertjänster, vilka idag inte belastas med någon kostnad alls. Kostenhet Kostenhetens utmaning är att öka andelen ekologiska livsmedel inom tilldelad kostnadsram. Personal Personalenheten har två huvuduppdrag: Kompetensförsörjning på kort och lång sikt och chefsstöd inom personalområdet. Personalenheten ska bidra med expertis på personalområdet för att underlätta för förvaltningarna att genomföra sina uppdrag. Under perioden ska en särskild satsning på chefsutbildning genomföras. Vidare ska enheten särskilt arbeta fram en struktur för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet och i det ingår även att stärka arbetsgivarvarumärket. Ekonomi Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomi- och upphandlingsprocesser. För att stödja effektiva beslut i kommunorganisationen kommer enheten tillsammans med personalenheten att påbörja införandet av ett beslutsstöd för chefer under Enheten kommer även att fortsätta projektet för upphandling av nytt ekonomisystem tillsammans med övriga kommuner i länet. Införandet av ett nytt styrsystem i kommunen innebär en tydligare ekonomistyrning vilket innebär behov av information och förtydliganden kring detta. Ett internt inköpsnätverk kommer att formeras och bland annat förbättra kommunens upphandlingsplanering, avtalstrohet med mera. - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

23 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Kommunstyrelse - teknisk förvaltning Ordförande Elizabeth Peltola (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson (M) 2:e vice ordförande Ingemar Almkvist (S) Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Markförvaltning och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet, grustäkter Gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafikplanering Enskilda vägar Fastighetsförvaltning, ny- och ombyggnad Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Räddningstjänsten, blåljussamarbete, tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor Kalkning av sjöar och vattendrag; drift av industristamspår Utbyggnad och drift av bredband Övriga frågor inom förvaltningens kompetensområden (upplåtelse av allmän plats, tillståndsärenden genomfart av breda transporter, hastighets- och tillgänglighetsanpassning av gator och vägar, skrotbilar, marknad). Förvaltningen är organiserad i ett tekniskt kontor med stab och sex avdelningar: Fastighetsförvaltning Gatu- och parkavdelning Vatten och avloppsavdelning Renhållningsavdelning Räddningstjänst Bredband Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheterna förutom trafikfrågor där ansvaret ligger på miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens tekniska utskott har till uppgift att efter behov bereda tekniska ärenden. Verksamhetsidé Tekniska förvaltningen ska tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för dem som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skal prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspektiv är exempel på som beaktas vid planeringen. Verksamhetsidé personal Tekniska förvaltningen ska arbeta efter att ligga i framkant inom respektive teknikområde. Detta innebär att personalen ska vara med och driva utvecklingen framåt. Tekniska förvaltningens medarbetare ska vara lyhörda, nyfikna och vara öppna för nya idéer, förändringar och innovativa lösningar samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

24 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Bokslut Netto, tkr * Teknisk administration Fysisk och teknisk planering Näringslivsbefrämjande åtgärder Bredband Gator och vägar Parker och lekplatser Orangeriet i Möckelsnäs Räddningstjänst Totalt egentlig verksamhet Vatten och avlopp Avfallshantering Skog- och täktsverksamhet Totalt affärsverksamhet Kommunfastigheter Kunskapscentrum i Möckelsnäs Teknisk service Totalt intern service TOTALT, DRIFT Specifikation av drift Personalkostnad Antal årsarbetare Kapitaltjänstkostnader INVESTERINGAR* * Exklusive tilläggsbudget och nya anslag från KS strategiska under samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

25 INTERNBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Övergripande mål och verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering Att genom långsiktig planering skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Förbereda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier. Antal lediga tomter i förhållande till efterfrågan En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Att genom effektiv och miljövänlig drift av gator och vägar skapa en säker och trygg miljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Genom effektiv samordning och långsiktig planering skapa en säker och trygg miljö för trafikanter på landsbygden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud inom tätbebyggda områden. Minimera antal trafikolyckor och tillbud på landsbygden. Antal trafikolyckor En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Antal trafikolyckor En gång per år Utvärderin görs i bokslutet. Redovisas även till vägråden Genom engagemang, kunskap och långsiktig planering skapa trevliga, säkra och attraktiva skogs- och parkmiljöer tillgängliga för medborgare i alla åldrar och med olika intressen. Skapa trevliga, trygga, välskötta och attraktiva friluftsområden, lekplatser och parker. Bedömning av nyttjandet Besiktning En gång per år Utvärdering görs i bokslutet Gatuavdelningen ska genom ett förebyggande underhåll av ledningsnätets olika delar minimera de akuta utryckningarna. Arbeta strukturerat med underhållet. Minska antal akuta utryckningar En gång per år Jämförelse av statistik Samordna och effektivisera lokalbeståndet genom långsiktig planering och flexibelt tänkande i samklang med verksamheternas behov och kommunens vision. Medverka till att över förvaltningsgränserna och i samråd, tillgodose verksamheternas lokalbehov med ändamålsenliga lokaler. Energiförbrukningen i kommunens lokaler ska minska med minst 10% 2013, jämfört med Enkät om kundnöjdhet Mätning av energiförbrukning via styroch reglersystem Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Leverera gott och hälsosamt vatten till kommunens abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter. Uppföljning av all provtagning Kontinuerligt Jämförelse av statistik Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt. Minska mängden av ovidkommande vatten i spillvattenledningar. Mätning av förekomsten av ovidkommande vatten i spillvattenledningar Mätningen utförs löpande och områdesvis Jämförelse av statistik Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Genom aktiva insatser och information minska mängden av osorterat hushållsavfall som deponeras på tippen Mätning av mängden av osorterat avfall som tas emot och deponeras eller bränns Mätningen utförs löpande på tippen Jämförelse av statistik Räddningstjänst ska genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra förvaltningar och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Tiden från det att människor som bor, vistas och verkar i vår kommun upplever ett behov av skydd mot olyckor tills det att vi tillfredställt och överträffat behovet ska minimeras. SKL Trygghet & Säkerhet. A1 Personskador A2 Utvecklad brand i byggnad A11 Responstid för räddningstjänst T1 Samhällets kostnader för olyckor totalt per invånare NKI Brandsyn SKL Företagsklimat SKL Trygghet & Säkerhet Årligen SKL Företagsklimat Vartannat år SKL Trygghet & Säkerhet Älmhults resultat ska alltid vara bättre än median i kommungrupp Kommuner i tätbefolkad region SKL Företagsklimat. Inom myndighetsområdet Brandsyn ska resultatet Mycket bra det vill säga NKI >80 uppnås Genom utbyggnaden av bredbandsstamnätet skapa samma förutsättningar för medborgare och företagare på landsbyggden som i tätorten att få tillgång till snabb uppkoppling på internetet. Genom samverkan med och stöttning av byanätsföreningarna främja deras arbete med fiberutbyggnad på landsbyggden. Erbjuda företag och medborgare i tätorten anslutning till fibernätet, områden med dålig adsl-uppkoppling ska om möjligt prioriteras. Antal anslutningar av företag och privatpersoner En gång per år Utvärdering vid bokslut 25 - samt internbudget och verksamhetsplan 2014, plan

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017

ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 ÅRSBUDGET 2014 FLERÅRSPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning Övergripande mål för Ystads Kommun 3 Fem år i sammandrag 4 Vad används skattepengarna till? 5 Ekonomisk översikt/omvärldsanalys/budgetförutsättningar

Läs mer

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun

Årsredovisning. Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst. Älmhults kommun Årsredovisning Blåljushuset Polis - Ambulans - Räddningstjänst Idrottsskola Babysagostund Älmhults kommun Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut Budget 2013 Årets resultat, tkr 9 738-2 691 6 869 7 412 Utdebitering,

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark

Årsredovisning. Älmhults kommun. Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset. Krampanäs Hembygdspark i Härlunda. Babysim. Älmhults skatepark Årsredovisning Tillgänglighetsanpassad lekplats i Paradiset Babysim rampanäs Hembygdspark i Härlunda Älmhults skatepark Musikalen Grease Ny konstgräsplan i Haganäs Idrottsskola Simskola Babysagostund Älmhults

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer