Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet Sektion 35 vid Luleå tekniska universitet. Årsmöte 2015"

Transkript

1 Årsmöte 2015 Torsdag 19 mars Tid Plats: E632 Samt på distans på campusorterna Kiruna, Piteå och Skellefteå Inbjuden gäst är Annika Aronsson Ordförande avdelningsstyrelsen Efter årsmötet serveras lunch på respektive campus till de som anmält sig i förväg. Väl mött! Sektionsstyrelsen Sida 1 av 1

2 Förslag till dagordning vid årsmöte den 19 mars 2015 Ärende 1. Prövning att mötet har kallats enligt stadgarna 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 4. Beslut om dagordning 5. Verksamhetsberättelse och bokslut 6. Revisionsberättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Beslut om verksamhetsplan och budget 9. Motion (inga motioner) Anmärkning 10. Val av ordförande för 1 år Se valberedningens förslag 11. Val av vice ordförande för 1 år Se valberedningens förslag 12. Val av styrelseledamöter Se valberedningens förslag 13. Val av ersättare för styrelsens ledamöter Se valberedningens förslag 14. Val av revisor för 2 år Se valberedningens förslag 15. Val av ersättare för revisor för 1 år Se valberedningens förslag 16. Val av ombud och ersättare till ombudsmöte/avdelningsråd 17. Val av representant och ersättare till regionkonferensen 18. Fyllnadsval av förtroendevalda utöver sektionsstyrelsen under året Se valberedningens förslag Se valberedningens förslag Se valberedningens förslag 19. Val till personalstiftelsen Se valberedningens förslag 20. Val av valberedning och ersättare 21. Lönepolitiskt program 22. Övriga ärenden 23. Mötets avslutande

3 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen och representation Sektionsstyrelsen har under 2014 bestått av sex ledamöter (en har varit föräldraledig under året) och två ersättare. I slutet av oktober adjungerade vi in Pia Åkerfeldt i styrelsen för att tillföra kompetens när det gäller doktorander och doktorandfrågor. Vi har haft 19st reguljära möten i sektionsstyrelsen. Lars Frisk har deltagit vi universitetsstyrelsens sammanträden samt varit styrelsens representant i den partssamansatta arbetsgrupp vid LTU som beslutar om de trygghetsmedel som är avsatta för bl a kompetensutveckling. Lars F har även representerat oss i arbetsmiljökommittén. Vi är representerade i alla samverkansgrupper på LTU antingen med styrelseledamöter och/eller AO. Under våren har en/flera ledamöter deltagit vid STs löneförhandlarutbildning, ordförandekonferens, regionkonferens, avtalskonferens, avdelningsråd, sen nedan för specificering. I september har sektionsdialog/ styrelseutveckling genomförts tillsammans med Umeå Universitet och Mitthögskolan. Under hösten kom vi med i STs doktorandsatsning. I avdelningsstyrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet är vi ett år till representerade av Marika V. Synlighet och rekrytering Under 2014 har vi arrangerat fika med facket. 7 gånger på alla campus och det har varit ett 60-tal närvarande vid varje tillfälle. I juni hade vi den sedvanliga grilla med facket. Antalet besökare har ökat jämfört med förra året. Vi har under hösten genomfört 11st medlemsmöten för att samtala om vår lokala lönepolitik och lönesamtal kontra lönesättande samtal. Ett 60-tal medlemmar deltog. Vi har under våren också haft Inger Ehn Knobbloch inbjuden för att tala om sin rapport Disputerad och sen då?, riktad till i första hand doktorander. Samverkan och förhandlingar Det har förekommit en del förhandlingar vid sidan av det som ryms inom samverkansavtalet under året och där har ordförande och/eller viceordförande representerat OFR-s. Lönepolitik och löneförhandlingar Under året har lönerevisionen för 2013 avslutats och lönerevisionen för 2014 har påbörjats, genomförts och avslutats innan årets slut. Det har inneburit en hel del interna möten och löneförhandlingstillfällen. Sektionens löneförhandlingsdelegation har i huvudsak bestått av Lars, Carina och Marika men även övriga ledamöter har i viss omfattning också medverkat. I det interna lönearbetet deltar alla styrelseledamöter. Det har som nämnts tidigare genomförts 11 möten där vi diskuterat lönesamtal kontra lönesättande samtal och vår lokala lönepolitik här vid LTU. AO-kontakter och medlemsutveckling Vi har under året inbjudit våra AO och övriga förtroendevalda till vid ett tillfäle där även vår ombudsman Anna Gerdin deltog. År. månad Aktiva Kvinnor Män Pensionärer Totalt Utbildningar och konferenser Regionkonferens Lars Frisk Marika Vesterberg Steg 1 och steg 2 Ulrika Hedkvist Kassörsutbildning Margareta Nilsson Sida 1 av 2

4 Förtroendevalda under perioden 15 mars mars 2015 Sektionsstyrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övriga ledamöter Ersättare Lars Frisk Marika Vesterberg Margareta Nilsson Gunilla Hedman Carina Larsson Göran Boström Melina Granberg (VAB2014) Zara Custemo Ulrika Hedqvist Revisorer Revisorsersättare Personalstiftelsen Valberedning Arbetsplatsombud ETS Ekonomi, teknik och samhälle KKL Konst, kommunikation och lärande SRT System- och rymdteknik SBN Samhällsbyggnad och naturresurser HLV Hälsovetenskap TVM Teknikvetenskap och matematik Bibliotek / LRC IT-service Kommunikation och varumärke Post o gods / Inredning / Centralverkstan Personal / Ekonomi / Ledningsstaben Universitetsservice / Tryckeri Studentservice Arbetsmiljöombud/skyddsombud SBN TVM TVM skeå KKL, piteå VSS Lena Turesson Carin Enström Linda Jonsson Maria Markström Inger Lindblom, sammankallande Mykola Shykula Anna Näppä Annika Lindberg, sammankallande Christina Edin Ann-Sofie Andersson Yvonne Löfqvist Dagny Filipp Granlund SAKNAS Luleå Tommy Lundström (Piteå) Karin Sandqvist Maria Winnebäck (Kiruna) Marie Jakobsson Carina Nyberg Birgitta Lidström, Cristoffer Schütze (Skellefteå) Viktoria Thiger Anna-Karin Sundberg Åsa Svedjeholm SAKNAS Liz-Marie Edin Göran Larsson Maria Kristoffersson Malin Berg Thomas Forsberg Lars Frisk, Johnny Grahn Birger Marklund Emanuel Wikström MariaTeresa Viegas Ferraz, Maria Nilsson, Alexandra Lind Luleå mars 2015 Lars Frisk Marika Vesterberg Margareta Nilsson ordförande vice ordförande kassör Sida 2 av 2

5 Bokslut 2014 Tillgångar Kassa 36,00 Plusgiro 8 574,53 Kortfristiga fordringar ,80 Eget kapital , , ,33 Resultaträkning Intäkter Medlemsanslag ,00 Års- och medlemsmöten 6 289,00 Utbildningar, konferenser m m 0, ,00 Kostnader Styrelse och AO 2 645,00 Års- och medlemsmöten ,29 Utbildningar, konferenser m m 0,00 Material 0,00 Övriga kostnader 5 779, ,79 Årets resultat ,79 Utgående balans Tillgångar Kassa 36,00 Plusgiro 2 896,50 Kortfristiga fordringar 6 289,00 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder 0,00 Eget kapital 9 221, , ,50 Luleå februari 2015 Margareta Nilsson Kassör Lars Frisk Ordförande Sida 1 av 2

6 Resultaträkning Intäkter Medlemsanslag , , ,00 Års- och medlemsmöten 6 289, , ,00 Utbildningar, konferenser m m. 0,00 0,00 0,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader Styrelse och AO 2 645, , ,74 Års- och medlemsmöten , , ,67 Utbildningar, konferenser m m. 0,00 0, ,99 Material 0, , ,00 Porto 0,00 0,00 307,00 Övriga kostnader 5 779,50 572,50 589,00 Summa intäkter , , ,40 Resultat , , ,40 Balansräkning Tillgångar Kassa 36,00 36,00 36,00 Plusgiro (pg) 2 896, , ,51 Kortfristiga fodringar 6 890, , ,00 Summa tillgångar 9 822, , ,51 Skulder Kortfristiga skulder 0,00 0, ,00 Balanserat eget kapital , , ,91 Årets resultat , , ,40 Summa skulder 9 221, , ,51 Eget kapital vid årets slut 9 221, , ,51 Sida 2 av 2

7

8 Verksamhetsplan för 2015 Utifrån STs kongress 2012 och egna prioriteringar har avdelningsstyrelsen för ST inom universitetsoch högskoleområdet fattat beslut att under kongressperioden framförallt fokusera på områdena arbetsmiljö, inflytande, utveckling, löne och anställningsvillkor, politikområde universitet och högskolor och servicemålen samt att man ska se över alternativ till internationella samarbetspartners. I vår verksamhetsplan tar vi fasta på de delar som åligger oss i sektionen att genomföra samt egna prioriteringar. Inriktning i kontakten med arbetsgivaren Tillämpningen av vårt samverkansavtal omfattande arbetsformer för samverkansgrupper och arbetsplatsträffar är angeläget att ständigt förbättra. Internrevisionen har under 2014 pekat på ett antal brister och ett förbättringsarbete kommer att starta och där ska vi självklart medverka. Det är fortsatt angeläget att förbättra inflytandet och öka delaktighet både för oss som facklig organisation och för våra medlemmar. En lönerevision gällande Avtal ska ske per den 1 oktober Arbetet med ett nytt arbetstidsavtal för lärare har avstannat och där är det av största vikt att det arbetet tar ny fart. Vårt lokala villkorsavtal ska uppdateras och där ska vi särskilt driva frågan om ersättning för restid. Prioriteringar Arbetsmiljö o Medverka då ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete införs o Lokala arbetstids- och flextidsavtal ska följas och alla ska omfattas av restidsavtal. o Fler skyddsombud och relevant utbildning till dem. Inflytande o Synliggöra det lokala fackliga arbetet bland annat genom att möta medlemmar och prata fackliga frågor och STs värdegrund. Vi avser att genomföra fler synlighetsaktiviteter under o Öka organisationsgraden och det fackliga inflytandet genom aktiv medlemsrekrytering. Alla har rätt att få frågan om de vill bli medlem i Fackförbundet ST. o Rätt till utveckling, trygghet och inflytande i arbetet bland annat genom att medverka i fortsatt utveckling av samverkansformerna o Stärka det fackliga inflytandet i samband med anställningar där grunden ska vara tillsvidareanställningar. Arbeta för att minimera inhyrning av personal. o Stärka det fackliga inflytandet vid förändrade arbets-, beslutsordningar och anställningsordningar. Utveckling o Driva frågan om bättre möjligheter till intern rörlighet för alla. o Visa på vikten av att utbildning för utvecklings- och lönesamtal sker. o Verka för att det upprättas kompetensutvecklingsplaner för alla. o Medverka i likavillkorsarbetet som är en viktig förutsättning för en bra arbetsmiljö. o Erfarenhetsutbyte med sektionerna på Mittuniversitetet och Umeå universitet. o Fortsätta att utveckla och stärka våra förtroendevalda. Löne- och anställningsvillkor o Erbjuda och genomföra lönesamtalsutbildningar för våra medlemmar. Fler viktiga områden o Medverka i STs doktorandsatsning och fortsätta det arbete vi inlett. o Fackförbundet STs utbildnings- och forskningspolitik ska göras känd på våra arbetsplatser. LTU - bästa arbetsplatsen

9 Budget 2015 Intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Kommentar Medlemmar , ,00 Övriga intäkter 6 289, ,00 Summa , ,00 Medlemsantalet beräknas till 350 aktiva 2015 Kostnader Utfall 2014 Budget 2015 Kommentar Årsmöte, medlemsmöte, aktiviteter , ,00 Internutbildning, konferenser 0, ,00 Styrelse o AO-träffar 2 645, ,00 Övriga kostnader 5 780, ,00 Summa , ,00 Överskott /underskott , ,00 (finansiering från Eget kapital Eget kapital per ,00 Eget kapital per ,00 Luleå februari 2015 Lars Frisk Ordförande

10 Förslag till Lönepolitiskt program inför årsmötet 2015 Att all lönesättning ska ske på saklig grund och att väl kända lönekriterier ska finnas och omfatta alla anställda och alla verksamheter. En solidarisk lönepolitik garanterat lägsta-utrymme till alla i lönerevisionen. Att bevaka lönesättningen för sjuka, föräldralediga, visstidsanställda och deltidsarbetande. Höga ingångslöner för nyanställda, för att kunna argumentera för högre löner för anställda med motsvarande arbetsuppgifter. Att kvinnor och män har likvärdig löneutveckling och värderas lika vid löneinplacering. Att kvaliteten på lönesamtalen höjs markant och att kompetensutveckling ska beaktas i samband med lönesamtalet. Att såväl erfarenhetsgrundad kompetens som styrkt formell kompetens ska beaktas och att alla ska ha en kompetensutvecklingsplan. Att bevaka våra löner i förhållande till omvärlden för alla typer av befattningar och på alla nivåer. Att chefer/ledare ska ha en obligatorisk chefsutbildning som bland annat ska omfatta lönekriterier, medarbetar- och lönesamtal. Pedagogisk skicklighet och goda grundutbildningsinsatser ska beaktas. Kollektivavtalsförhandling ska tillämpas. Lönepolitiken ska regelbundet diskuteras och revideras i samverkan med medlemmarna och beslutas av årsmötet.

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013

ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND. ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ST inom Försäkringskassan SEKTION 29, JÄMTLAND/VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTE 26 mars 2013 ÅRSMÖTE 2013 Årsmöte den 26 mars 2013, kl. 17.00 Plats: Försäkringskassan Östersund Fyrvallavägen 3 i klassrum 2000 och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19

VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 VÄLKOMMEN TILL ST FÖRSÄKRINGSKASSAN SEKTION 15 KALMAR, KRONOBERG & BLEKINGE LÄNS ÅRSMÖTE 2014 03 19 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av dagordning 4. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ST inom Arbetsförmedlingen Verksamhetsberättelse för avdelning 101, ST inom Arbetsförmedlingen, verksamhetsåret 2012 Mål och uppdrag för 2012 Förbundets övergripande mål Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Inledning Det har varit ett år fyllt av händelser, nytänk, omtänk, framåtanda, engagemang, entusiasm, teambuilding, nya samverkansnivåer, utbildning, fortbildning för att bara

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014. Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 Saco-S lokalförening vid KTH Verksamhetsåret 2013/14 har omfattat ca 12 månader, från och med 130128 140211. ÅRSMÖTET 2013 Årsmötet hölls måndagen den 28 januari kl. 16.00

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Lunds lokalavdelnings sammansättning 2 2. Fackliga företrädare/förhandlare 3 3. Styrelsen 4 4. Representation 6 5. Remissvar och viktiga skrivelser 6 6. Valkretsmötet 2014 6 7.

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov.

troendevalda som tillsammans bygger denna organisation. I ST inom Posten utgår verksamheten från de enskilda medlemmarnas behov. Webbtidning för medlemmar i Nummer 11-2009 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3 Posten

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Representantskapsmöte

Representantskapsmöte Kallelse Representantskapsmöte Datum Tisdag 18 mars 2014 Tid Kl 17:00 19:00 Plats T-centralen, Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Anmäl dig till andreas.falk@sll.se senast tisdag 11 mars 2014. Alla

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse. Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse Trollhättans lokalavdelning 2014-01-01-2014-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-01-01-2014-12-31 LÄRARFÖRBUNDETS LOKALAVDELNING I TROLLHÄTTAN Medlemsantalet i lokalavdelningen var vid

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer