Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar Eliasson (S) Yvonne Simonsson (S) Allan Oscarsson (S) Mats Hansson (M) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Christian Nilsson, planeringssekr , 155 Linda Andersson, Folkhälsosamordnare 139, 155 FOKUS-nämnden och Lars Bennersten förvaltningschef FOKUS 153 Justerande Jan-Gunnar Eliasson (S) Plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 16 november 2009, klockan 8.00 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Jan-Gunnar Eliasson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 139 Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, Dnr Familjecentralen startades upp under våren Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år på Edsgärdet. Tre dagar i veckan håller Familjecentralen öppet och deltagarsnittet ligger på 10 barn per tillfälle. Huvudman för verksamheten är kommunstyrelsen och övriga samverkande parter är socialnämnden, FOKUS-nämnden, primärvården och Svenska kyrkan. Samverkan styrs genom ett avtal som ska förnyas. Familjecentralen har haft formen av ett projekt och parterna har inför avtalsförnyelsen att avgöra hur verksamheten ska fungera i framtiden och hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna. Både socialnämnden och FOKUS-nämnden , har uttalat att nämnderna ser Familjecentralen som en viktig del av resurscentrum i Dals- Ed och har i budget avsatt medel till sin respektive del av verksamheten även inför år Kommunstyrelsens arbetsutskott avser att till sammanträde den 9 december 2009 inbjuda FOKUS-nämndens AU och socialnämndens AU till diskussion angående det fortsatta samarbetet och fortsatt samverkansavtal avseende Familjecentralen. Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, folkhälsosamordnare Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger densamma till handlingarna. Kommunkansliet för avslut 2(22)

3 140 Västtrafiks modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Dnr Västtrafik har i brev den 8 oktober 2009 erbjudit ägarna att inkomma med synpunkter på PM Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande Synpunkter skall vara Västtrafik tillhanda senast den 13 november Inom Västtrafik finns det busslinjer som har extremt lågt resande och låg ekonomisk täckningsgrad. I Verksamhetsplanen för framgår att Västtrafik skall ompröva trafikutbudet i områden med litet befolkningsunderlag. En generell modell skall utarbetas. Västra Götalandsregionen har också i sitt remissvar på Verksamhetsplanen uttryckt intresse för att en utredning genomförs. Västtrafik anser att finns ett behov av att utarbeta alternativa trafikformer för områden med svagt befolkningsunderlag. Busstrafik är inte alltid den givna lösningen. Utredningens syfte är att utarbeta en modell som visar hur trafikutbudet i områden med lågfrekvent resande kan utformas mest kostnadseffektivt. Modellen skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med påtagligt olönsamma busslinjer Västtrafik. Modellen skall fungera som ett led i den årliga processen med Trafikförsörjningsplan inom Västtrafik. PM Västtrafik Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter angående Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande: - Dals-Eds kommun anser att modellen kan fungera i det fortsatta arbetet. För att arbetet med Trafikförsörjningsplan skall fungera effektivt krävs det att beställaren har tillgång till nödvändig statistik och att Västtrafik levererar denna i tid. - Kommunen anser vidare att det är viktigt att ansvaret för den politiska förankringen ligger hos Västtrafik i samverkan med berörda kommunala tjänstemän. 3(22)

4 forts Västtrafik bör även beakta vad som händer med modellen vid beslut om ändrat ägareförhållanden till en ägare. Kommunerna har då längre inget formellt beslutsinflytande. Ett beslut om t. ex nedläggning av trafik med hänvisning till modellen för lågfrekvent resande kan tas utan att kommunerna har något inflytande i processen. Modellen bör därför begränsas till att gälla till dess att nytt ägande av Västtrafik är beslutat. Västtrafik Planeringssekreterare 4(22)

5 141 Nytt Aktieägaravtal 2011, bilaga 13 - Västtrafik AB, Dnr Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen trädde i kraft den 1 januari Avtalet förlängdes 2007 med två år och gäller till och med Om avtalet inte sägs upp av någon part senast förlängs avtalet med fyra år. Det regionala ägarrådet inledde 2007 ett arbete med att se över aktieägaravtalet och lämna förslag på en ny modell som skulle komma att gälla från 1 januari Arbetet har emellertid tagit längre tid än beräknat och ägarrådet fick gehör för en reviderad tidsplan på ett möte med ägarna i maj Den nya tidsplanen innebär att nuvarande avtal behöver förlängas ytterligare ett år och gälla till och med den 31 december 2011 vilket kräver ett formellt godkännande av ägarna. Förslaget innebär att punkt 20 i aktieägaravtalet ändras Undertecknandet av ändringen i avtalet föreslås ske senast i samband med Ägarforum den 20 november Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Föreliggande förslag för ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under 1 ovan. KF 5(22)

6 142 Delegering av brandskyddskontroll - Avtal sotning, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , bland annat uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att göra en översyn av gällande avtal med skorstensfejarmästare utifrån bland annat upphandlingsvillkor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter redovisning att uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att upprätta ett avtalsförslag kring sotning och brandskyddskontroll. Gällande avtal är upprättat år Förslag avseende nytt entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll är upprättat. Räddningschefen har i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunicerat avtalsförslaget med skorstensfejarmästare som har lämnat synpunkter på delar av avtalet. Med anledning av inkomna synpunkter från skorstensfejarmästare, beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslag angående entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll till kommunstyrelsens arbetsutskott för beaktande av synpunkter på avtalsförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt Räddningschef att med beaktande av delar av de inkomna synpunkterna, omarbeta och kommunicera nytt avtalsförslag med skorstensfejarmästare. Kommunicerat avtalsförslag föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll med Sotarn på Dal AB att gälla till och med Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet. KS ordförande Räddningschef Sotarn på Dal PBN 6(22)

7 143 Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dnr Revisionsrapport har inkommit angående budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrning inom socialnämnden där synpunkter framkommer när det gäller den budgetprocess som tillämpas i förvaltningen. Revisorerna önskar en återrarpportering av åtgärder med anledning av granskningen där socialnämndens presidium och förvaltningschef deltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda socialnämndens presidium och förvaltningschefen för överläggningar med anledning av föreliggande revisionsrapport angående socialnämndens budgetprocess. I samband med arbetsutskottets överläggning enligt ovan med socialnämndens presidium och förvaltningschef, har arbetsutskottet tagit del av skriftliga synpunkter från socialnämndens förvaltningschef och ekonom avseende föreliggande revisionsrapport. Revisionsrapport Granskning budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dals-Eds kommun, juni 2009 Remissvar socialnämndens förvaltningschef och ekonom, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden samt de synpunkter som framställts från socialförvaltningen. - Kommunfullmäktige kan konstatera att socialnämnden arbetar aktivt för att förbättra budgetprocessen och förutsätter att socialnämnden fortsätter att utveckla budgetprocessen för att på det sättet skapa förutsättningar för en väl fungerande ekonomistyrning. KF inkl. synpunkter från socialförvaltningen 7(22)

8 144 Flyktingmottagande 2010, Dnr Länet har tillsammans med Migrationsverket i uppdrag från regeringen att planera och förhandla med kommunerna utifrån nuvarande regelverk, så att behovet av introduktionsplatser täcks under Länsstyrelsen har därför tagit kontakt med de kommuner som inte har någon tillsvidare överenskommelse, däribland Dals-Eds kommun vars avtal löper ut Migrationsverket önskar att överenskommelse omfattar minst 20 personer. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet och att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 20 stycken nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet AME-chef och Integrationssamordnare föredrar ärendet på nytt utifrån att Länsstyrelsen framfört önskemål om förtydliganden från kommunen avseende bland annat mottagande av ensamkommande barn och kvotflyktingar. Utvecklingscentrum socialtjänsten Dalsland utreder för närvarande frågan avseende ensamkommande barn. Tjänsteskrivelse AME-chef Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 15 stycken nyanlända flyktingar med möjlighet att inom ramen för dessa motta ensamkommande barn under förutsättning att kommunen kan tillskapa erforderliga resurser. - Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna överenskommelsen. KS ordförande Migrationsverket, inkl. avtal AME-chef Integrationssamordnare 8(22)

9 145 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - tillägg till ÖP03, Dnr Ny lagstiftning i miljöbalken och plan- och bygglagen gör det möjligt för kommuner att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta utpekande ska göras i en kommuntäckande översiktsplan. Ett utpekande i en översiktsplan ger kommunen ett ytterligare dispensskäl vid fråga om bygglov i strandskyddade områden. För arbetet med att ta fram tillägg till ÖP03 för hela kommunen finns i plan- och byggnadsnämndens budget för innevarande år, avsatt kronor för ändamålet. Tjänsteskrivelse kommunarkitekt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ett tillägg till ÖP03 om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och att arbetet drivs av plan- och byggkontoret via arkitekt Björn Johansson, WSP Karlstad. Finansiering sker inom plan- och byggnadsnämndens budget. PBN 9(22)

10 146 Delårsbokslut Samordningsförbundet Norra Dalsland, Dnr Delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland föreligger. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland och lägger detsamma till handlingarna. KF 10(22)

11 147 Hyreskontrakt Dalslands Sparbank - Investeringar i lokal, Dnr Dalslands Sparbank avser att hyra större lokalyta i Centrumhuset, del av Dals-Ed, Ed 2:214. Lokalytorna om 280 m 2 ska uthyras som kontor/handel under kontraktstiden Förslag till hyreskontrakt, föreligger. Hyresgästen kommer att svara för hela iordningsställandet av lokalerna efter sina behov. Hyresgästen äger i samband med detta rätt att fakturera hyresvärden kronor för ny golvbeläggning samt kronor för nya skyltfönster. Hyresvärden har att i övrigt även tillhandahålla kylanläggning för hela lokalen. Sammanlagda beräknade åtaganden för kommunen i enlighet med förslag till hyreskontrakt är kronor. Förslag till hyreskontrakt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar - godkänna föreliggande hyreskontrakt för Dalslands Sparbank avseende del av Dals-Ed, Ed 2:214, - att för finansieringen av de sammanlagda åtaganden för kommunen i enlighet med hyreskontraktet om kronor, använda anpassningsmedel under KS, projektnummer: 8198, - uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna hyreskontraktet. KS ordförande Ekonomichef Dalslands Sparbank, inkl. hyreskontrakt 11(22)

12 148 Obesvarade motioner 2009, Dnr Obesvarade motioner ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade motioner oktober KF 12(22)

13 149 Obesvarade medborgarförslag , Dnr Sedan har kommunmedlemmar haft möjlighet att lämna medborgarförslag i kommunfullmäktige, angående förändringar/förbättringar i kommunens verksamheter. Ett medborgarförslag ska besvaras av kommunen inom 1 år från det att förslaget väcktes. Obesvarade medborgarförslag ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade medborgarförslag för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober KF 13(22)

14 150 Sammanträdestider 2010 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Förslag på sammanträdestider 2010 föreligger enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 9 juni, 1 september, 13 oktober, 3 november, 8 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 23 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november Kommunstyrelsen, onsdag 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 10 november, 1 december Kommunfullmäktige, onsdag 17 februari, 17 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 20 oktober, 24 november, 15 december Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2010 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på anslagstavlan på kommunkontoret i Dals- Eds kommun KF 14(22)

15 151 Remiss - Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, Dnr Dalslands miljönämnd har med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tagit fram förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Ärendet har varit föremål för remiss i kommunerna och kommunstyrelsen behandlat remissvar. Förslaget antogs i Dalslands miljönämnd Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har ställt sig bakom förslaget och rekommenderat kommunfullmäktige i respektive kommun att anta föreskrifterna och delegera rätten att genomföra smärre ändringar i föreskrifterna till Dalslands miljönämnd. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med ovan Efter kommunfullmäktiges beslut i ärendet har diskussioner i kommunerna uppkommit angående beslutsgången och efter kontakt med SKL (Sveriges kommuner om landsting) har bedömning gjorts att rättsläget är sådant att genom att Direktionen är huvudman för miljöverksamheten i berörda kommuner är det också Direktionen som ska besluta i aktuellt ärende. Att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är således inte ett ärende för kommunfullmäktige. Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har således beslutat : - att upphäva beslut från att anta de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - att alla ändringar i de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö ska beslutas av direktionen efter beredning av Miljönämnden. Kommunfullmäktige protokoll Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion protokoll Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut i kommunfullmäktige KF 15(22)

16 152 Stöd till forskningsverksamhet - Kommunforskning i Västsverige , Dnr Kommunforskning i Västsverige är en ideell förening som arbetar med forskningsverksamhet och utveckling av forskningsområdet Kommunal ekonomi och organisation till gagn för kommuner, landsting, universitet och högskolor. Dals-Eds kommun ingår i Kommunforskning i Västsveriges medlemssfär, där ett nytt avtal ska nu tecknas för perioden Bidraget utgör en medlemsavgift i den ideella föreningen och kommunen har en röst vid den årliga föreningsstämman. Kommunforskning i Västsverige hemställer om kronor som ett årlig bidrag under perioden Kommuntyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor till Kommunforskning i Väst under perioden Finansiering om kronor sker genom anslag för medlemskap, verksamhet 1305 ansvar Ekonomichef Kommunforskning i Väst 16(22)

17 153 Deltagande i Jämförelseprojektet, Dnr Dals-Eds kommun deltar i ett Benchmarking projekt V8 tillsammans med 6 kommuner från Norra-Bohuslän samt Färgelanda kommun. Projektet tar fram gemensamma nyckeltal samt resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna deltagande i jämförelseprojektet och att som första område föreslå grundskola och sedan förskola. Jämförelsen kring grundskolan redovisades i maj 2009 och barnomsorgen kommer att redovisas i december Nuvarande organisation och finansiering av Jämförelseprojektet löper ut den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dock som ambition att fortsätta att stödja nätverken framöver. För kommunens del finns möjlighet att belysa ytterligare områden som till exempel inom sociala området. Förbundet (SKL) har ansökt om medel för en fortsättning. Bedömningen är dock att eventuellt finansiellt stöd kan beviljas enbart i begränsad omfattning. I Jämförelseprojektets förutsättningar framgår att det är kommunens kommunstyrelse som är styrgrupp och bestämmer vilka områden som ska belysas. Finansieringen om kronor gäller hela kommunen oavsett vilka områden som beslutas delta i Jämförelseprojektet. Tjänsteskrivelse FOKUS-förvaltningens ekonom Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Dals-Eds kommun är intresserade av fortsatt deltagande i Jämförelseprojektet även under Finansiering föreslås genom centralt anslag hos kommunstyrelsen. SKL FOKUS Ekonomichef 17(22)

18 154 Remiss beträffande förslag till föreskrifter och konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet, Dnr Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det s.k. tjänstedirektivet. Huvudsyftet är att undanröja de rättsliga och administrativa hinder som finns i medlemsstaterna så att tjänstehandeln inom EU kan öka, till gagn för tillväxten och sysselsättningen. Genomförandet kräver bland annat en anpassning av förvaltningen och föreskrifterna på lokal nivå vilket således berör de svenska kommunerna. Direktivet ska vara införlivat i Sverige och de övriga medlemsstaterna senast den 27 december svis ställs följande krav på kommunerna: - att granska sina föreskrifter och tillståndskrav och upphäva dem som inte är förenliga med direktivet - att ansluta sig till den gemensamma kontaktpunkten (GKP) - att samarbeta med myndigheter i andra medlemsstater och använda det elektriska systemet IMI. I syfte att uppfylla krav om GKP har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och förvalta en webbplats. Kommunerna kan ansluta sig till webbplatsen där information och blanketter ska tillgängliggöras som möjliggör för tjänsteleverantörer att elektroniskt fullgöra alla förfaranden för att etablera sig eller tillfälligt utöva tjänster i Sverige. Remiss har inkommit från Tillväxtverket avseende förslag till föreskrifter om den gemensamma kontaktpunkten samt konsekvensutredning. Remisstiden är fram till den 17 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden och den till föreskrifterna gjorda konsekvensutredningen. Tillväxtverket Kommunchef 18(22)

19 155 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Planeringssekreterare informerar om processen kring ny ägarmodell för Västtrafik AB. Planeringen är att nytt avtal ska gälla från i januari Folkhälsosamordnare redovisar SKL:s undersökning Öppna Jämförelser avseende folkhälsan i kommunen. FOKUS-förvaltningschef och ekonom redovisar: En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv, som är ett resultat av kommunens deltagande i Jämförelseprojektet. Kommunstyrelsens ordförande informerar om: - processen kring vindkraftsutbyggnaden på Töftedalsfjället - rekryteringen av förvaltningschef/vd i serviceförvaltningen och Edshus AB 19(22)

20 156 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:45 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:46 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:50 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:51 Kompetensutveckling/fortbildning av personal inom förskolan, Förskolelyftet, samt ändringar gällande Lärarlyftet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:52 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009/2010. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:55 Budgetpropositionen för år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:56 Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 48 angående avsked av sektionschef. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:58 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:60 Räddningskostnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:61 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen 20(22)

21 forts. 156 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:64 Nya regler för skyddsombud. Sveriges Kommuner och Landsting Samverkan i kommuner och landsting ny kunskapsöversikt från Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna. Sveriges Kommuner och Landsting Information till kommuner och regioner i internationellt klimatarbete. Föräldragrupp -Gert Andersson, Marika Månsson, Kristoffer Wennerström Skrivelse från föräldrar gällande barn födda antal klasser år 1. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Slag: Tillstånd till avskjutning av skadedjur och skadat vilt inom detaljplanelagt område Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Tid: Plats: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting - Tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd Diarienr. 08/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Yttrande över utställt tillägg till gällande översiktsplan, ÖP 2002, på temat vindkraft i Tanums kommun, Västra Götalands län. Diarienr. 09/ Naturvårdsverket Förtydligande av skrivelse från angående viktig information kring strandskyddsdispenser. Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd (22)

22 157 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 48-62, 2009 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut om uppsägning av hyresavtal Kårslätt 1:39 Formec Teknik AB. (KS 09/ ) Kommunstyrelsens ordförandes beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Översyn folkbokföring i Dals-Eds kommun. (KS 09/71.040) Servicenämndens förvaltningschefs delegationsbeslut Uppsägning av hyresavtal Strömstadsvägen 2, del av (Mühlbocks) NICA Redovisningsbyrå. Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 22(22)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-02-09

Kommunstyrelsen 2010-02-09 Kommunstyrelsen 2010-02-09 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer