Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar Eliasson (S) Yvonne Simonsson (S) Allan Oscarsson (S) Mats Hansson (M) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Christian Nilsson, planeringssekr , 155 Linda Andersson, Folkhälsosamordnare 139, 155 FOKUS-nämnden och Lars Bennersten förvaltningschef FOKUS 153 Justerande Jan-Gunnar Eliasson (S) Plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 16 november 2009, klockan 8.00 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Jan-Gunnar Eliasson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 139 Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, Dnr Familjecentralen startades upp under våren Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år på Edsgärdet. Tre dagar i veckan håller Familjecentralen öppet och deltagarsnittet ligger på 10 barn per tillfälle. Huvudman för verksamheten är kommunstyrelsen och övriga samverkande parter är socialnämnden, FOKUS-nämnden, primärvården och Svenska kyrkan. Samverkan styrs genom ett avtal som ska förnyas. Familjecentralen har haft formen av ett projekt och parterna har inför avtalsförnyelsen att avgöra hur verksamheten ska fungera i framtiden och hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna. Både socialnämnden och FOKUS-nämnden , har uttalat att nämnderna ser Familjecentralen som en viktig del av resurscentrum i Dals- Ed och har i budget avsatt medel till sin respektive del av verksamheten även inför år Kommunstyrelsens arbetsutskott avser att till sammanträde den 9 december 2009 inbjuda FOKUS-nämndens AU och socialnämndens AU till diskussion angående det fortsatta samarbetet och fortsatt samverkansavtal avseende Familjecentralen. Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, folkhälsosamordnare Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger densamma till handlingarna. Kommunkansliet för avslut 2(22)

3 140 Västtrafiks modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Dnr Västtrafik har i brev den 8 oktober 2009 erbjudit ägarna att inkomma med synpunkter på PM Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande Synpunkter skall vara Västtrafik tillhanda senast den 13 november Inom Västtrafik finns det busslinjer som har extremt lågt resande och låg ekonomisk täckningsgrad. I Verksamhetsplanen för framgår att Västtrafik skall ompröva trafikutbudet i områden med litet befolkningsunderlag. En generell modell skall utarbetas. Västra Götalandsregionen har också i sitt remissvar på Verksamhetsplanen uttryckt intresse för att en utredning genomförs. Västtrafik anser att finns ett behov av att utarbeta alternativa trafikformer för områden med svagt befolkningsunderlag. Busstrafik är inte alltid den givna lösningen. Utredningens syfte är att utarbeta en modell som visar hur trafikutbudet i områden med lågfrekvent resande kan utformas mest kostnadseffektivt. Modellen skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med påtagligt olönsamma busslinjer Västtrafik. Modellen skall fungera som ett led i den årliga processen med Trafikförsörjningsplan inom Västtrafik. PM Västtrafik Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter angående Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande: - Dals-Eds kommun anser att modellen kan fungera i det fortsatta arbetet. För att arbetet med Trafikförsörjningsplan skall fungera effektivt krävs det att beställaren har tillgång till nödvändig statistik och att Västtrafik levererar denna i tid. - Kommunen anser vidare att det är viktigt att ansvaret för den politiska förankringen ligger hos Västtrafik i samverkan med berörda kommunala tjänstemän. 3(22)

4 forts Västtrafik bör även beakta vad som händer med modellen vid beslut om ändrat ägareförhållanden till en ägare. Kommunerna har då längre inget formellt beslutsinflytande. Ett beslut om t. ex nedläggning av trafik med hänvisning till modellen för lågfrekvent resande kan tas utan att kommunerna har något inflytande i processen. Modellen bör därför begränsas till att gälla till dess att nytt ägande av Västtrafik är beslutat. Västtrafik Planeringssekreterare 4(22)

5 141 Nytt Aktieägaravtal 2011, bilaga 13 - Västtrafik AB, Dnr Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen trädde i kraft den 1 januari Avtalet förlängdes 2007 med två år och gäller till och med Om avtalet inte sägs upp av någon part senast förlängs avtalet med fyra år. Det regionala ägarrådet inledde 2007 ett arbete med att se över aktieägaravtalet och lämna förslag på en ny modell som skulle komma att gälla från 1 januari Arbetet har emellertid tagit längre tid än beräknat och ägarrådet fick gehör för en reviderad tidsplan på ett möte med ägarna i maj Den nya tidsplanen innebär att nuvarande avtal behöver förlängas ytterligare ett år och gälla till och med den 31 december 2011 vilket kräver ett formellt godkännande av ägarna. Förslaget innebär att punkt 20 i aktieägaravtalet ändras Undertecknandet av ändringen i avtalet föreslås ske senast i samband med Ägarforum den 20 november Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Föreliggande förslag för ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under 1 ovan. KF 5(22)

6 142 Delegering av brandskyddskontroll - Avtal sotning, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , bland annat uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att göra en översyn av gällande avtal med skorstensfejarmästare utifrån bland annat upphandlingsvillkor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter redovisning att uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att upprätta ett avtalsförslag kring sotning och brandskyddskontroll. Gällande avtal är upprättat år Förslag avseende nytt entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll är upprättat. Räddningschefen har i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunicerat avtalsförslaget med skorstensfejarmästare som har lämnat synpunkter på delar av avtalet. Med anledning av inkomna synpunkter från skorstensfejarmästare, beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslag angående entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll till kommunstyrelsens arbetsutskott för beaktande av synpunkter på avtalsförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt Räddningschef att med beaktande av delar av de inkomna synpunkterna, omarbeta och kommunicera nytt avtalsförslag med skorstensfejarmästare. Kommunicerat avtalsförslag föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll med Sotarn på Dal AB att gälla till och med Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet. KS ordförande Räddningschef Sotarn på Dal PBN 6(22)

7 143 Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dnr Revisionsrapport har inkommit angående budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrning inom socialnämnden där synpunkter framkommer när det gäller den budgetprocess som tillämpas i förvaltningen. Revisorerna önskar en återrarpportering av åtgärder med anledning av granskningen där socialnämndens presidium och förvaltningschef deltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda socialnämndens presidium och förvaltningschefen för överläggningar med anledning av föreliggande revisionsrapport angående socialnämndens budgetprocess. I samband med arbetsutskottets överläggning enligt ovan med socialnämndens presidium och förvaltningschef, har arbetsutskottet tagit del av skriftliga synpunkter från socialnämndens förvaltningschef och ekonom avseende föreliggande revisionsrapport. Revisionsrapport Granskning budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dals-Eds kommun, juni 2009 Remissvar socialnämndens förvaltningschef och ekonom, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden samt de synpunkter som framställts från socialförvaltningen. - Kommunfullmäktige kan konstatera att socialnämnden arbetar aktivt för att förbättra budgetprocessen och förutsätter att socialnämnden fortsätter att utveckla budgetprocessen för att på det sättet skapa förutsättningar för en väl fungerande ekonomistyrning. KF inkl. synpunkter från socialförvaltningen 7(22)

8 144 Flyktingmottagande 2010, Dnr Länet har tillsammans med Migrationsverket i uppdrag från regeringen att planera och förhandla med kommunerna utifrån nuvarande regelverk, så att behovet av introduktionsplatser täcks under Länsstyrelsen har därför tagit kontakt med de kommuner som inte har någon tillsvidare överenskommelse, däribland Dals-Eds kommun vars avtal löper ut Migrationsverket önskar att överenskommelse omfattar minst 20 personer. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet och att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 20 stycken nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet AME-chef och Integrationssamordnare föredrar ärendet på nytt utifrån att Länsstyrelsen framfört önskemål om förtydliganden från kommunen avseende bland annat mottagande av ensamkommande barn och kvotflyktingar. Utvecklingscentrum socialtjänsten Dalsland utreder för närvarande frågan avseende ensamkommande barn. Tjänsteskrivelse AME-chef Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 15 stycken nyanlända flyktingar med möjlighet att inom ramen för dessa motta ensamkommande barn under förutsättning att kommunen kan tillskapa erforderliga resurser. - Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna överenskommelsen. KS ordförande Migrationsverket, inkl. avtal AME-chef Integrationssamordnare 8(22)

9 145 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - tillägg till ÖP03, Dnr Ny lagstiftning i miljöbalken och plan- och bygglagen gör det möjligt för kommuner att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta utpekande ska göras i en kommuntäckande översiktsplan. Ett utpekande i en översiktsplan ger kommunen ett ytterligare dispensskäl vid fråga om bygglov i strandskyddade områden. För arbetet med att ta fram tillägg till ÖP03 för hela kommunen finns i plan- och byggnadsnämndens budget för innevarande år, avsatt kronor för ändamålet. Tjänsteskrivelse kommunarkitekt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ett tillägg till ÖP03 om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och att arbetet drivs av plan- och byggkontoret via arkitekt Björn Johansson, WSP Karlstad. Finansiering sker inom plan- och byggnadsnämndens budget. PBN 9(22)

10 146 Delårsbokslut Samordningsförbundet Norra Dalsland, Dnr Delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland föreligger. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland och lägger detsamma till handlingarna. KF 10(22)

11 147 Hyreskontrakt Dalslands Sparbank - Investeringar i lokal, Dnr Dalslands Sparbank avser att hyra större lokalyta i Centrumhuset, del av Dals-Ed, Ed 2:214. Lokalytorna om 280 m 2 ska uthyras som kontor/handel under kontraktstiden Förslag till hyreskontrakt, föreligger. Hyresgästen kommer att svara för hela iordningsställandet av lokalerna efter sina behov. Hyresgästen äger i samband med detta rätt att fakturera hyresvärden kronor för ny golvbeläggning samt kronor för nya skyltfönster. Hyresvärden har att i övrigt även tillhandahålla kylanläggning för hela lokalen. Sammanlagda beräknade åtaganden för kommunen i enlighet med förslag till hyreskontrakt är kronor. Förslag till hyreskontrakt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar - godkänna föreliggande hyreskontrakt för Dalslands Sparbank avseende del av Dals-Ed, Ed 2:214, - att för finansieringen av de sammanlagda åtaganden för kommunen i enlighet med hyreskontraktet om kronor, använda anpassningsmedel under KS, projektnummer: 8198, - uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna hyreskontraktet. KS ordförande Ekonomichef Dalslands Sparbank, inkl. hyreskontrakt 11(22)

12 148 Obesvarade motioner 2009, Dnr Obesvarade motioner ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade motioner oktober KF 12(22)

13 149 Obesvarade medborgarförslag , Dnr Sedan har kommunmedlemmar haft möjlighet att lämna medborgarförslag i kommunfullmäktige, angående förändringar/förbättringar i kommunens verksamheter. Ett medborgarförslag ska besvaras av kommunen inom 1 år från det att förslaget väcktes. Obesvarade medborgarförslag ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade medborgarförslag för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober KF 13(22)

14 150 Sammanträdestider 2010 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Förslag på sammanträdestider 2010 föreligger enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 9 juni, 1 september, 13 oktober, 3 november, 8 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 23 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november Kommunstyrelsen, onsdag 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 10 november, 1 december Kommunfullmäktige, onsdag 17 februari, 17 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 20 oktober, 24 november, 15 december Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2010 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på anslagstavlan på kommunkontoret i Dals- Eds kommun KF 14(22)

15 151 Remiss - Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, Dnr Dalslands miljönämnd har med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tagit fram förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Ärendet har varit föremål för remiss i kommunerna och kommunstyrelsen behandlat remissvar. Förslaget antogs i Dalslands miljönämnd Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har ställt sig bakom förslaget och rekommenderat kommunfullmäktige i respektive kommun att anta föreskrifterna och delegera rätten att genomföra smärre ändringar i föreskrifterna till Dalslands miljönämnd. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med ovan Efter kommunfullmäktiges beslut i ärendet har diskussioner i kommunerna uppkommit angående beslutsgången och efter kontakt med SKL (Sveriges kommuner om landsting) har bedömning gjorts att rättsläget är sådant att genom att Direktionen är huvudman för miljöverksamheten i berörda kommuner är det också Direktionen som ska besluta i aktuellt ärende. Att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är således inte ett ärende för kommunfullmäktige. Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har således beslutat : - att upphäva beslut från att anta de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - att alla ändringar i de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö ska beslutas av direktionen efter beredning av Miljönämnden. Kommunfullmäktige protokoll Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion protokoll Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut i kommunfullmäktige KF 15(22)

16 152 Stöd till forskningsverksamhet - Kommunforskning i Västsverige , Dnr Kommunforskning i Västsverige är en ideell förening som arbetar med forskningsverksamhet och utveckling av forskningsområdet Kommunal ekonomi och organisation till gagn för kommuner, landsting, universitet och högskolor. Dals-Eds kommun ingår i Kommunforskning i Västsveriges medlemssfär, där ett nytt avtal ska nu tecknas för perioden Bidraget utgör en medlemsavgift i den ideella föreningen och kommunen har en röst vid den årliga föreningsstämman. Kommunforskning i Västsverige hemställer om kronor som ett årlig bidrag under perioden Kommuntyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor till Kommunforskning i Väst under perioden Finansiering om kronor sker genom anslag för medlemskap, verksamhet 1305 ansvar Ekonomichef Kommunforskning i Väst 16(22)

17 153 Deltagande i Jämförelseprojektet, Dnr Dals-Eds kommun deltar i ett Benchmarking projekt V8 tillsammans med 6 kommuner från Norra-Bohuslän samt Färgelanda kommun. Projektet tar fram gemensamma nyckeltal samt resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna deltagande i jämförelseprojektet och att som första område föreslå grundskola och sedan förskola. Jämförelsen kring grundskolan redovisades i maj 2009 och barnomsorgen kommer att redovisas i december Nuvarande organisation och finansiering av Jämförelseprojektet löper ut den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dock som ambition att fortsätta att stödja nätverken framöver. För kommunens del finns möjlighet att belysa ytterligare områden som till exempel inom sociala området. Förbundet (SKL) har ansökt om medel för en fortsättning. Bedömningen är dock att eventuellt finansiellt stöd kan beviljas enbart i begränsad omfattning. I Jämförelseprojektets förutsättningar framgår att det är kommunens kommunstyrelse som är styrgrupp och bestämmer vilka områden som ska belysas. Finansieringen om kronor gäller hela kommunen oavsett vilka områden som beslutas delta i Jämförelseprojektet. Tjänsteskrivelse FOKUS-förvaltningens ekonom Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Dals-Eds kommun är intresserade av fortsatt deltagande i Jämförelseprojektet även under Finansiering föreslås genom centralt anslag hos kommunstyrelsen. SKL FOKUS Ekonomichef 17(22)

18 154 Remiss beträffande förslag till föreskrifter och konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet, Dnr Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det s.k. tjänstedirektivet. Huvudsyftet är att undanröja de rättsliga och administrativa hinder som finns i medlemsstaterna så att tjänstehandeln inom EU kan öka, till gagn för tillväxten och sysselsättningen. Genomförandet kräver bland annat en anpassning av förvaltningen och föreskrifterna på lokal nivå vilket således berör de svenska kommunerna. Direktivet ska vara införlivat i Sverige och de övriga medlemsstaterna senast den 27 december svis ställs följande krav på kommunerna: - att granska sina föreskrifter och tillståndskrav och upphäva dem som inte är förenliga med direktivet - att ansluta sig till den gemensamma kontaktpunkten (GKP) - att samarbeta med myndigheter i andra medlemsstater och använda det elektriska systemet IMI. I syfte att uppfylla krav om GKP har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och förvalta en webbplats. Kommunerna kan ansluta sig till webbplatsen där information och blanketter ska tillgängliggöras som möjliggör för tjänsteleverantörer att elektroniskt fullgöra alla förfaranden för att etablera sig eller tillfälligt utöva tjänster i Sverige. Remiss har inkommit från Tillväxtverket avseende förslag till föreskrifter om den gemensamma kontaktpunkten samt konsekvensutredning. Remisstiden är fram till den 17 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden och den till föreskrifterna gjorda konsekvensutredningen. Tillväxtverket Kommunchef 18(22)

19 155 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Planeringssekreterare informerar om processen kring ny ägarmodell för Västtrafik AB. Planeringen är att nytt avtal ska gälla från i januari Folkhälsosamordnare redovisar SKL:s undersökning Öppna Jämförelser avseende folkhälsan i kommunen. FOKUS-förvaltningschef och ekonom redovisar: En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv, som är ett resultat av kommunens deltagande i Jämförelseprojektet. Kommunstyrelsens ordförande informerar om: - processen kring vindkraftsutbyggnaden på Töftedalsfjället - rekryteringen av förvaltningschef/vd i serviceförvaltningen och Edshus AB 19(22)

20 156 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:45 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:46 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:50 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:51 Kompetensutveckling/fortbildning av personal inom förskolan, Förskolelyftet, samt ändringar gällande Lärarlyftet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:52 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009/2010. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:55 Budgetpropositionen för år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:56 Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 48 angående avsked av sektionschef. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:58 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:60 Räddningskostnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:61 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen 20(22)

21 forts. 156 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:64 Nya regler för skyddsombud. Sveriges Kommuner och Landsting Samverkan i kommuner och landsting ny kunskapsöversikt från Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna. Sveriges Kommuner och Landsting Information till kommuner och regioner i internationellt klimatarbete. Föräldragrupp -Gert Andersson, Marika Månsson, Kristoffer Wennerström Skrivelse från föräldrar gällande barn födda antal klasser år 1. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Slag: Tillstånd till avskjutning av skadedjur och skadat vilt inom detaljplanelagt område Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Tid: Plats: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting - Tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd Diarienr. 08/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Yttrande över utställt tillägg till gällande översiktsplan, ÖP 2002, på temat vindkraft i Tanums kommun, Västra Götalands län. Diarienr. 09/ Naturvårdsverket Förtydligande av skrivelse från angående viktig information kring strandskyddsdispenser. Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd (22)

22 157 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 48-62, 2009 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut om uppsägning av hyresavtal Kårslätt 1:39 Formec Teknik AB. (KS 09/ ) Kommunstyrelsens ordförandes beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Översyn folkbokföring i Dals-Eds kommun. (KS 09/71.040) Servicenämndens förvaltningschefs delegationsbeslut Uppsägning av hyresavtal Strömstadsvägen 2, del av (Mühlbocks) NICA Redovisningsbyrå. Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 22(22)

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 65,67) Christer Olsson (C) Åke Jansson (C) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-06-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Socialnämnden 2012-05-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 30 maj 2012, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val ar justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer