Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar Eliasson (S) Yvonne Simonsson (S) Allan Oscarsson (S) Mats Hansson (M) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Christian Nilsson, planeringssekr , 155 Linda Andersson, Folkhälsosamordnare 139, 155 FOKUS-nämnden och Lars Bennersten förvaltningschef FOKUS 153 Justerande Jan-Gunnar Eliasson (S) Plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 16 november 2009, klockan 8.00 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Jan-Gunnar Eliasson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 139 Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, Dnr Familjecentralen startades upp under våren Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-6 år på Edsgärdet. Tre dagar i veckan håller Familjecentralen öppet och deltagarsnittet ligger på 10 barn per tillfälle. Huvudman för verksamheten är kommunstyrelsen och övriga samverkande parter är socialnämnden, FOKUS-nämnden, primärvården och Svenska kyrkan. Samverkan styrs genom ett avtal som ska förnyas. Familjecentralen har haft formen av ett projekt och parterna har inför avtalsförnyelsen att avgöra hur verksamheten ska fungera i framtiden och hur kostnaderna ska fördelas mellan parterna. Både socialnämnden och FOKUS-nämnden , har uttalat att nämnderna ser Familjecentralen som en viktig del av resurscentrum i Dals- Ed och har i budget avsatt medel till sin respektive del av verksamheten även inför år Kommunstyrelsens arbetsutskott avser att till sammanträde den 9 december 2009 inbjuda FOKUS-nämndens AU och socialnämndens AU till diskussion angående det fortsatta samarbetet och fortsatt samverkansavtal avseende Familjecentralen. Uppföljning och utvärdering av Familjecentralen, folkhälsosamordnare Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och lägger densamma till handlingarna. Kommunkansliet för avslut 2(22)

3 140 Västtrafiks modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Dnr Västtrafik har i brev den 8 oktober 2009 erbjudit ägarna att inkomma med synpunkter på PM Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande Synpunkter skall vara Västtrafik tillhanda senast den 13 november Inom Västtrafik finns det busslinjer som har extremt lågt resande och låg ekonomisk täckningsgrad. I Verksamhetsplanen för framgår att Västtrafik skall ompröva trafikutbudet i områden med litet befolkningsunderlag. En generell modell skall utarbetas. Västra Götalandsregionen har också i sitt remissvar på Verksamhetsplanen uttryckt intresse för att en utredning genomförs. Västtrafik anser att finns ett behov av att utarbeta alternativa trafikformer för områden med svagt befolkningsunderlag. Busstrafik är inte alltid den givna lösningen. Utredningens syfte är att utarbeta en modell som visar hur trafikutbudet i områden med lågfrekvent resande kan utformas mest kostnadseffektivt. Modellen skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med påtagligt olönsamma busslinjer Västtrafik. Modellen skall fungera som ett led i den årliga processen med Trafikförsörjningsplan inom Västtrafik. PM Västtrafik Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande, Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande synpunkter angående Modell för kollektivtrafik med lågfrekvent resande: - Dals-Eds kommun anser att modellen kan fungera i det fortsatta arbetet. För att arbetet med Trafikförsörjningsplan skall fungera effektivt krävs det att beställaren har tillgång till nödvändig statistik och att Västtrafik levererar denna i tid. - Kommunen anser vidare att det är viktigt att ansvaret för den politiska förankringen ligger hos Västtrafik i samverkan med berörda kommunala tjänstemän. 3(22)

4 forts Västtrafik bör även beakta vad som händer med modellen vid beslut om ändrat ägareförhållanden till en ägare. Kommunerna har då längre inget formellt beslutsinflytande. Ett beslut om t. ex nedläggning av trafik med hänvisning till modellen för lågfrekvent resande kan tas utan att kommunerna har något inflytande i processen. Modellen bör därför begränsas till att gälla till dess att nytt ägande av Västtrafik är beslutat. Västtrafik Planeringssekreterare 4(22)

5 141 Nytt Aktieägaravtal 2011, bilaga 13 - Västtrafik AB, Dnr Aktieägaravtalet mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen trädde i kraft den 1 januari Avtalet förlängdes 2007 med två år och gäller till och med Om avtalet inte sägs upp av någon part senast förlängs avtalet med fyra år. Det regionala ägarrådet inledde 2007 ett arbete med att se över aktieägaravtalet och lämna förslag på en ny modell som skulle komma att gälla från 1 januari Arbetet har emellertid tagit längre tid än beräknat och ägarrådet fick gehör för en reviderad tidsplan på ett möte med ägarna i maj Den nya tidsplanen innebär att nuvarande avtal behöver förlängas ytterligare ett år och gälla till och med den 31 december 2011 vilket kräver ett formellt godkännande av ägarna. Förslaget innebär att punkt 20 i aktieägaravtalet ändras Undertecknandet av ändringen i avtalet föreslås ske senast i samband med Ägarforum den 20 november Tjänsteskrivelse Planeringssekreterare Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Föreliggande förslag för ändring av punkten 20 i gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna ändringen av det avtal som föranleds av beslutet under 1 ovan. KF 5(22)

6 142 Delegering av brandskyddskontroll - Avtal sotning, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , bland annat uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att göra en översyn av gällande avtal med skorstensfejarmästare utifrån bland annat upphandlingsvillkor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade efter redovisning att uppdra åt räddningschef och kommunsekreterare att upprätta ett avtalsförslag kring sotning och brandskyddskontroll. Gällande avtal är upprättat år Förslag avseende nytt entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll är upprättat. Räddningschefen har i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott , kommunicerat avtalsförslaget med skorstensfejarmästare som har lämnat synpunkter på delar av avtalet. Med anledning av inkomna synpunkter från skorstensfejarmästare, beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslag angående entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll till kommunstyrelsens arbetsutskott för beaktande av synpunkter på avtalsförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt Räddningschef att med beaktande av delar av de inkomna synpunkterna, omarbeta och kommunicera nytt avtalsförslag med skorstensfejarmästare. Kommunicerat avtalsförslag föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll med Sotarn på Dal AB att gälla till och med Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna avtalet. KS ordförande Räddningschef Sotarn på Dal PBN 6(22)

7 143 Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dnr Revisionsrapport har inkommit angående budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrning inom socialnämnden där synpunkter framkommer när det gäller den budgetprocess som tillämpas i förvaltningen. Revisorerna önskar en återrarpportering av åtgärder med anledning av granskningen där socialnämndens presidium och förvaltningschef deltar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat inbjuda socialnämndens presidium och förvaltningschefen för överläggningar med anledning av föreliggande revisionsrapport angående socialnämndens budgetprocess. I samband med arbetsutskottets överläggning enligt ovan med socialnämndens presidium och förvaltningschef, har arbetsutskottet tagit del av skriftliga synpunkter från socialnämndens förvaltningschef och ekonom avseende föreliggande revisionsrapport. Revisionsrapport Granskning budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden, Dals-Eds kommun, juni 2009 Remissvar socialnämndens förvaltningschef och ekonom, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av Revisionsrapport - Granskning - budgetprocessen och dess inverkan på ekonomistyrningen inom socialnämnden samt de synpunkter som framställts från socialförvaltningen. - Kommunfullmäktige kan konstatera att socialnämnden arbetar aktivt för att förbättra budgetprocessen och förutsätter att socialnämnden fortsätter att utveckla budgetprocessen för att på det sättet skapa förutsättningar för en väl fungerande ekonomistyrning. KF inkl. synpunkter från socialförvaltningen 7(22)

8 144 Flyktingmottagande 2010, Dnr Länet har tillsammans med Migrationsverket i uppdrag från regeringen att planera och förhandla med kommunerna utifrån nuvarande regelverk, så att behovet av introduktionsplatser täcks under Länsstyrelsen har därför tagit kontakt med de kommuner som inte har någon tillsvidare överenskommelse, däribland Dals-Eds kommun vars avtal löper ut Migrationsverket önskar att överenskommelse omfattar minst 20 personer. Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet och att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 20 stycken nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet AME-chef och Integrationssamordnare föredrar ärendet på nytt utifrån att Länsstyrelsen framfört önskemål om förtydliganden från kommunen avseende bland annat mottagande av ensamkommande barn och kvotflyktingar. Utvecklingscentrum socialtjänsten Dalsland utreder för närvarande frågan avseende ensamkommande barn. Tjänsteskrivelse AME-chef Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun teckna ny överenskommelse med Länsstyrelsen för år 2010 gällande mottagning av 15 stycken nyanlända flyktingar med möjlighet att inom ramen för dessa motta ensamkommande barn under förutsättning att kommunen kan tillskapa erforderliga resurser. - Kommunstyrelsens ordförande uppdras att underteckna överenskommelsen. KS ordförande Migrationsverket, inkl. avtal AME-chef Integrationssamordnare 8(22)

9 145 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - tillägg till ÖP03, Dnr Ny lagstiftning i miljöbalken och plan- och bygglagen gör det möjligt för kommuner att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta utpekande ska göras i en kommuntäckande översiktsplan. Ett utpekande i en översiktsplan ger kommunen ett ytterligare dispensskäl vid fråga om bygglov i strandskyddade områden. För arbetet med att ta fram tillägg till ÖP03 för hela kommunen finns i plan- och byggnadsnämndens budget för innevarande år, avsatt kronor för ändamålet. Tjänsteskrivelse kommunarkitekt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att ta fram ett tillägg till ÖP03 om Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och att arbetet drivs av plan- och byggkontoret via arkitekt Björn Johansson, WSP Karlstad. Finansiering sker inom plan- och byggnadsnämndens budget. PBN 9(22)

10 146 Delårsbokslut Samordningsförbundet Norra Dalsland, Dnr Delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland föreligger. Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut för Samordningsförbundet Norra Dalsland och lägger detsamma till handlingarna. KF 10(22)

11 147 Hyreskontrakt Dalslands Sparbank - Investeringar i lokal, Dnr Dalslands Sparbank avser att hyra större lokalyta i Centrumhuset, del av Dals-Ed, Ed 2:214. Lokalytorna om 280 m 2 ska uthyras som kontor/handel under kontraktstiden Förslag till hyreskontrakt, föreligger. Hyresgästen kommer att svara för hela iordningsställandet av lokalerna efter sina behov. Hyresgästen äger i samband med detta rätt att fakturera hyresvärden kronor för ny golvbeläggning samt kronor för nya skyltfönster. Hyresvärden har att i övrigt även tillhandahålla kylanläggning för hela lokalen. Sammanlagda beräknade åtaganden för kommunen i enlighet med förslag till hyreskontrakt är kronor. Förslag till hyreskontrakt, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar - godkänna föreliggande hyreskontrakt för Dalslands Sparbank avseende del av Dals-Ed, Ed 2:214, - att för finansieringen av de sammanlagda åtaganden för kommunen i enlighet med hyreskontraktet om kronor, använda anpassningsmedel under KS, projektnummer: 8198, - uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna hyreskontraktet. KS ordförande Ekonomichef Dalslands Sparbank, inkl. hyreskontrakt 11(22)

12 148 Obesvarade motioner 2009, Dnr Obesvarade motioner ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Enligt kommunallagen 5 kap. 33 bör motioner beredas så att de kan föreläggas fullmäktige för beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte avslutas inom denna tid ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning till om motionen ska avskrivas från vidare handläggning eller om handläggningen ska fortsätta. Redovisning av obesvarade motioner för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade motioner oktober KF 12(22)

13 149 Obesvarade medborgarförslag , Dnr Sedan har kommunmedlemmar haft möjlighet att lämna medborgarförslag i kommunfullmäktige, angående förändringar/förbättringar i kommunens verksamheter. Ett medborgarförslag ska besvaras av kommunen inom 1 år från det att förslaget väcktes. Obesvarade medborgarförslag ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning redovisas vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade medborgarförslag för oktober 2009 föreligger. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober KF 13(22)

14 150 Sammanträdestider 2010 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden, Dnr Förslag på sammanträdestider 2010 föreligger enligt nedan. Kommunstyrelsens arbetsutskott info, onsdag 27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 9 juni, 1 september, 13 oktober, 3 november, 8 december Kommunstyrelsens arbetsutskott, onsdag 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 23 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november Kommunstyrelsen, onsdag 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 8 september, 6 oktober, 10 november, 1 december Kommunfullmäktige, onsdag 17 februari, 17 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 20 oktober, 24 november, 15 december Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens arbetsutskott info, Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående sammanträdestider 2010 samt att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden skall ske i Dalslänningen samt sättas upp på anslagstavlan på kommunkontoret i Dals- Eds kommun KF 14(22)

15 151 Remiss - Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, Dnr Dalslands miljönämnd har med stöd av miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tagit fram förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. Ärendet har varit föremål för remiss i kommunerna och kommunstyrelsen behandlat remissvar. Förslaget antogs i Dalslands miljönämnd Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion har ställt sig bakom förslaget och rekommenderat kommunfullmäktige i respektive kommun att anta föreskrifterna och delegera rätten att genomföra smärre ändringar i föreskrifterna till Dalslands miljönämnd. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med ovan Efter kommunfullmäktiges beslut i ärendet har diskussioner i kommunerna uppkommit angående beslutsgången och efter kontakt med SKL (Sveriges kommuner om landsting) har bedömning gjorts att rättsläget är sådant att genom att Direktionen är huvudman för miljöverksamheten i berörda kommuner är det också Direktionen som ska besluta i aktuellt ärende. Att anta Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är således inte ett ärende för kommunfullmäktige. Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har således beslutat : - att upphäva beslut från att anta de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö - att alla ändringar i de Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö ska beslutas av direktionen efter beredning av Miljönämnden. Kommunfullmäktige protokoll Dalslandskommunernas kommunalförbunds direktion protokoll Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar upphäva beslut i kommunfullmäktige KF 15(22)

16 152 Stöd till forskningsverksamhet - Kommunforskning i Västsverige , Dnr Kommunforskning i Västsverige är en ideell förening som arbetar med forskningsverksamhet och utveckling av forskningsområdet Kommunal ekonomi och organisation till gagn för kommuner, landsting, universitet och högskolor. Dals-Eds kommun ingår i Kommunforskning i Västsveriges medlemssfär, där ett nytt avtal ska nu tecknas för perioden Bidraget utgör en medlemsavgift i den ideella föreningen och kommunen har en röst vid den årliga föreningsstämman. Kommunforskning i Västsverige hemställer om kronor som ett årlig bidrag under perioden Kommuntyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor till Kommunforskning i Väst under perioden Finansiering om kronor sker genom anslag för medlemskap, verksamhet 1305 ansvar Ekonomichef Kommunforskning i Väst 16(22)

17 153 Deltagande i Jämförelseprojektet, Dnr Dals-Eds kommun deltar i ett Benchmarking projekt V8 tillsammans med 6 kommuner från Norra-Bohuslän samt Färgelanda kommun. Projektet tar fram gemensamma nyckeltal samt resursfördelningsmodeller. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna deltagande i jämförelseprojektet och att som första område föreslå grundskola och sedan förskola. Jämförelsen kring grundskolan redovisades i maj 2009 och barnomsorgen kommer att redovisas i december Nuvarande organisation och finansiering av Jämförelseprojektet löper ut den 31 december Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dock som ambition att fortsätta att stödja nätverken framöver. För kommunens del finns möjlighet att belysa ytterligare områden som till exempel inom sociala området. Förbundet (SKL) har ansökt om medel för en fortsättning. Bedömningen är dock att eventuellt finansiellt stöd kan beviljas enbart i begränsad omfattning. I Jämförelseprojektets förutsättningar framgår att det är kommunens kommunstyrelse som är styrgrupp och bestämmer vilka områden som ska belysas. Finansieringen om kronor gäller hela kommunen oavsett vilka områden som beslutas delta i Jämförelseprojektet. Tjänsteskrivelse FOKUS-förvaltningens ekonom Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Dals-Eds kommun är intresserade av fortsatt deltagande i Jämförelseprojektet även under Finansiering föreslås genom centralt anslag hos kommunstyrelsen. SKL FOKUS Ekonomichef 17(22)

18 154 Remiss beträffande förslag till föreskrifter och konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet, Dnr Den 28 december 2006 antogs direktivet 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, det s.k. tjänstedirektivet. Huvudsyftet är att undanröja de rättsliga och administrativa hinder som finns i medlemsstaterna så att tjänstehandeln inom EU kan öka, till gagn för tillväxten och sysselsättningen. Genomförandet kräver bland annat en anpassning av förvaltningen och föreskrifterna på lokal nivå vilket således berör de svenska kommunerna. Direktivet ska vara införlivat i Sverige och de övriga medlemsstaterna senast den 27 december svis ställs följande krav på kommunerna: - att granska sina föreskrifter och tillståndskrav och upphäva dem som inte är förenliga med direktivet - att ansluta sig till den gemensamma kontaktpunkten (GKP) - att samarbeta med myndigheter i andra medlemsstater och använda det elektriska systemet IMI. I syfte att uppfylla krav om GKP har regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och förvalta en webbplats. Kommunerna kan ansluta sig till webbplatsen där information och blanketter ska tillgängliggöras som möjliggör för tjänsteleverantörer att elektroniskt fullgöra alla förfaranden för att etablera sig eller tillfälligt utöva tjänster i Sverige. Remiss har inkommit från Tillväxtverket avseende förslag till föreskrifter om den gemensamma kontaktpunkten samt konsekvensutredning. Remisstiden är fram till den 17 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om kontaktpunkten för tjänster på den inre marknaden och den till föreskrifterna gjorda konsekvensutredningen. Tillväxtverket Kommunchef 18(22)

19 155 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Planeringssekreterare informerar om processen kring ny ägarmodell för Västtrafik AB. Planeringen är att nytt avtal ska gälla från i januari Folkhälsosamordnare redovisar SKL:s undersökning Öppna Jämförelser avseende folkhälsan i kommunen. FOKUS-förvaltningschef och ekonom redovisar: En jämförelse av kommunens grundskola ur ett medborgarperspektiv, som är ett resultat av kommunens deltagande i Jämförelseprojektet. Kommunstyrelsens ordförande informerar om: - processen kring vindkraftsutbyggnaden på Töftedalsfjället - rekryteringen av förvaltningschef/vd i serviceförvaltningen och Edshus AB 19(22)

20 156 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:45 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:46 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:50 Genomförande av tjänstedirektivet,01. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:51 Kompetensutveckling/fortbildning av personal inom förskolan, Förskolelyftet, samt ändringar gällande Lärarlyftet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:52 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009/2010. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:55 Budgetpropositionen för år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:56 Arbetsdomstolens dom 2009 nr. 48 angående avsked av sektionschef. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:58 Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:60 Räddningskostnadsnämnden. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:61 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:62 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen 20(22)

21 forts. 156 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:63 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2010 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:64 Nya regler för skyddsombud. Sveriges Kommuner och Landsting Samverkan i kommuner och landsting ny kunskapsöversikt från Sveriges Kommuner och Landsting. Sveriges Kommuner och Landsting Information till alla? en granskning av kommunernas information till medborgarna. Sveriges Kommuner och Landsting Information till kommuner och regioner i internationellt klimatarbete. Föräldragrupp -Gert Andersson, Marika Månsson, Kristoffer Wennerström Skrivelse från föräldrar gällande barn födda antal klasser år 1. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Slag: Tillstånd till avskjutning av skadedjur och skadat vilt inom detaljplanelagt område Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Tid: Plats: Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting Den ekonomiska situationen för kommuner och landsting - Tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd Diarienr. 08/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Yttrande över utställt tillägg till gällande översiktsplan, ÖP 2002, på temat vindkraft i Tanums kommun, Västra Götalands län. Diarienr. 09/ Naturvårdsverket Förtydligande av skrivelse från angående viktig information kring strandskyddsdispenser. Diarienr. 09/ Dalslands Miljönämnd (22)

22 157 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 48-62, 2009 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut om uppsägning av hyresavtal Kårslätt 1:39 Formec Teknik AB. (KS 09/ ) Kommunstyrelsens ordförandes beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Översyn folkbokföring i Dals-Eds kommun. (KS 09/71.040) Servicenämndens förvaltningschefs delegationsbeslut Uppsägning av hyresavtal Strömstadsvägen 2, del av (Mühlbocks) NICA Redovisningsbyrå. Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 22(22)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-06-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-02-07 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-01-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-03-04 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-10-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 6 oktober 2010, klockan 8.30 10.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Kommunstyrelsen 2004-08-10 Sida 1 (1) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 10 augusti 2004, kl 08.00-11.00 med ajournering 10.20 10.25 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 169, 171 Gösta Schagerholm

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00

Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 74 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, personalchefens tjänsterum, Torsdagen den 29 oktober 2009 klockan 13.15 16.00 Ordförande Bo Lager (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer.

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2010-10-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 oktober, 2010 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-11-01 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 144-150) Per-Erik Norlin ( 151-154)

Ordförande Martin Carling ( 144-150) Per-Erik Norlin ( 151-154) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-09-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 10 september 2008, klockan 8.00 10.40 Beslutande Martin Carling (c) ordf ( 144-150) Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-04-05 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan 8.00 12.05 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 17. Kommunstyrelsens arbetsutskott (17) Nr 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-22 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 22 september 2009, klockan 08.30-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Personalutskottet 2012-06-12

Personalutskottet 2012-06-12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-06-12, kl 1300-1600 ande Jan Larsson, S Eva Kumpula, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Christer Pettersson, ekonomichef 157, 173 Christian Nilsson, planeringssekr 172, 177

Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Christer Pettersson, ekonomichef 157, 173 Christian Nilsson, planeringssekr 172, 177 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 oktober 2008, klockan 8.30 11:45 Beslutande Stig Edman (c) Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva A Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40. Plats och tid

AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40. Plats och tid DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-09-08 Plats och tid AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Gösta

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer.

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-02-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 februari 2009 klockan 19.00 19.50 Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 65,67) Christer Olsson (C) Åke Jansson (C) Lennart

Läs mer

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015

Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 KALLELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Datum 2015-12-04 Reviderad 2015-12-02 Kommunstyrelsen kallar till sammanträde den 9 december 2015 Tid: onsdagen den 9 december 2015, kl 14:00 Plats: Stora scenen Ordförande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112)

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-08-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 augusti 2010, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 112) Åke Jansson (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-04-01 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Nr 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-09-08 1(13) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 8 september 2009, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl - DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-11-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, måndag 23 november 2009 kl 8.30-12.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-03-16 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan 18.00 19.30 Beslutande Närvarande xx ordinarie ledamöter och x tjänstgörande ersättare,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-11-01 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Åke Carlsson (c) Martin Carling

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt

Britta Carlén och Kenneth Bergslätt DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-04-09 Plats och tid Utvecklingscenter 8.30-12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Malin Källén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (KD) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer