Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson (c) Kenneth Gustavsson (c) Rune Karlsson (s) Per-Erik Norlin (s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Gunilla Bengtsdotter, förv.chef, 139 Jonas Magnusson kamrer, 139 Christer Pettersson, ek.chef, 139 Göran Andersson (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Justerande Rune Karlsson (s) Plats och tid Kommunkontoret, torsdag den 8 september 2005, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 132 Resultatstyrning - Målstyrning, Dnr Kommunstyrelsen, övriga nämnders presidier och kommunens utvecklingsgrupp har tillsammans arbetat fram kommungemensamma mål och resultat för verksamhetsutveckling: Stabil ekonomi i balans Stabil tillväxt och arbete Hälsa och miljö Demokrati och delaktighet Kommunfullmäktige har , 49, godkänt föreliggande förslag till kommungemensamma mål och resultat för verksamhetsutveckling i Dals-Eds kommun, förutom den del som avser Hälsa och miljö, vilken återremitteras till kommunstyrelsen. Kommunens utvecklingsgrupp har nu slutfört arbetet med mål och resultat och överlämnar slutlig version till kommunfullmäktige för godkännande. Mål och resultat för respektive förvaltning kommer i december att inarbetar i budget Kommunchefen informerar. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till kommungemensamma mål och resultat för verksamhetsutveckling. KF + slutlig version 2(14)

3 133 Årsredovisning och revisionsberättelse Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, Dnr Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsens bokslut per utvisar en vist på tkr. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisning 2004 för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. KF 3(14)

4 134 Mer än priset måste avgöra offentlig upphandling -en kartläggning och rapport om offentlig upphandling i Västsveriges kommuner, Dnr Skrivelse har inkommit från LO-distriktet i Västsverige angående offentliga upphandlingar och dess betydelse för bland annat näringslivet och möjligheten att tillgodose vitala samhällsintressen. Dals-Eds kommun har tidigare under året besvarat en enkät från LO-distriktet avseende kommunens upphandlingar. LO-distriktet redovisar nu en rapport utifrån enkäten Mer än priset måste avgöra offentlig upphandling en kartläggning och rapport om offentlig upphandling i Västsveriges kommuner. Beslut - Kommunstyrelsen tar del av rapporten samt uppdrar till ekonomichefen att se över Dals-Eds kommuns inköpspolicy utifrån rapporten. Ekonomichef 4(14)

5 135 Bostadstomt vid Edsgärdet - Ed 1:154, Dnr Kommunen äger fastigheten Ed 1:54 som är belägen nordöst i direkt anslutning till Edsgärdet. Tomten är enligt gällande detaljplan avsedd för bostäder och är 1420 kvm. Det har kommit en muntlig förfrågan till tekniska kontoret om att få köpa fastigheten. Gatuchefen påpekar att en ca 3 meter bred remsa behövs för en planerad gång och cykelväg inom fastigheten. Detta bör regleras före eventuell försäljning. Servicenämnden har , 79 bett om kommunstyrelsens synpunkter på en eventuell försäljning. Beslut - Kommunstyrelsen ställer sig för sin del positiva till försäljning av fastigheten Ed 1:54, men övriga nämnders synpunkter bör beaktas innan eventuellt beslut. SER 5(14)

6 136 Förvaltningschef Fokusnämnden 2006, Dnr Fråga uppkommer om beslut om förvaltningschef för Fokusnämnden under 2006 och framåt. Kommunchefen informerar. Beslut - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att komma fram till en lösning avseende förvaltningschef för Fokusnämnden under 2006 och framåt t.ex. 1-årskontrakt/60 % tjänst. Avseende rekrytering av rektor till Hagaskolan, anser kommunstyrelsen det önskvärt om fokusnämnden anger utvecklingsfrågor som en del av kravspecifikationen. Kommunchef Fokus 6(14)

7 137 Lokalgrupp - Utnyttjande av kommunens lokaler, Dnr Anteckningar från Lokalgruppens möte lämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Lokalgruppen föreslår kommunstyrelsen att besluta om ansvar/befogenheter för gruppen. Förslag: Lokalgruppen ska ha en samlad bild över de kommunala verksamheternas lokalbehov och tillgången på kommunala lokaler. Lokalgruppen ska ha mandat att besluta i lokalfrågor som klaras inom budgetram. Uppdrag till kommunchef och kommunsekreterare att se över kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunala lokaler. Kommunchefen informerar. Beslut - Kommunstyrelsen beslutar att Lokalgruppen ska ha en samlad bild över de kommunala verksamheternas lokalbehov och tillgången på kommunala lokaler. Lokalgruppen ska ha mandat att besluta i lokalfrågor som klaras inom budgetram. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef och kommunsekreterare att se över kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunala lokaler. Kommunchef Kommunsekreterare 7(14)

8 138 Försäljning av Nössemarks Servicehem - Nössemarks-Strand 1:46, Dnr Kommunstyrelsen har , 36, beslutat uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta och slutföra pågående förhandlingat avseende försäljning av Nössemarks servicehem. Beslut om eventuell försäljning av Nössemarks servicehem ska tas av kommunfullmäktige. Lokalgruppen föreslår kommunstyrelsen att parallellt med förhandlingar i Nössemark, även lämna fastigheten till mäklare för försäljning parallellupplägg. Beslut - Kommunstyrelsen beslutar att man parallellt med pågående förhandlingar avseende försäljning av Nössemarks servicehem, även lämna fastigheten till mäklare för försäljning. Kommunstyrelsen betonar dock att pågående förhandlingar i Nössemark, fortfarande har högsta prioritet. Kommunstyrelsens ordf. 8(14)

9 139 Budgetuppföljning 2005, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott bjöd , 87, in socialnämndens ordförande, kamrer och förvaltningschef till dagens sammanträde, för redovisning av budgetläget samt genomgång av vidtagna åtgärder. Information lämnas om vidtagna, pågående och framtida åtgärder inom socialnämndens verksamheter. Ekonomichefen informerar om halvårsbokslut (kommer i oktober) och arbetet med budget Informationen föranleder diskussion men inget beslut. 9(14)

10 140 Parlamentarisk grupp - Nämndorganisation, Dnr Kommunstyrelsen beslutade , 203, tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift att arbeta fram förslag på förändringar i nämndorganisationen m.m. inför nästa mandatperiod. Parlamentariska gruppen har arbetat fram förslag på förändrad nämndorganisation samt förändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade , 10, återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 60 att överlämna parlamentariska gruppens förslag på förändrad nämndorganisation m.m. till partigrupperna för ytterligare diskussioner. Beslut - Kommunstyrelsen beslutar uppmana partigrupper och nämnder att diskutera den framtida nämndorganisationen utifrån parlamentariska gruppens förändringsförslag. Ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober KS oktober (14)

11 141 Fastigheten Dals-Ed Nössemark-Strand 3:27 - f.d. Nössemarks skola, Dnr Kommunstyrelsens ordförande informerar om läget när det gäller uthyrning av fastigheten Nössemarks skola. Beslut - Kommunstyrelsen beslutar avvakta försäljning och uppdra till kommunstyrelsens ordförande att utifrån dagens diskussion i första hand förhandla med intressenter och teckna erforderliga hyresavtal. Kommunstyrelsens ordf 11(14)

12 142 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 31-38, 2005 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförande beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens ordförandes beslut att Dals-Eds Kommun inte kommer att påkalla prövning av förvärv av hyresfastighet i enlighet med lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. (Hyresfastighet: Dals-Ed Ed 2:150. Dnr: 05/ ) Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 12(14)

13 143 Meddelande KS Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2005:73 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2005:75 Aktuellt om skola och barnomsorg Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2005:76 Ändrade bestämmelser för anställningsstöd, lönebidrag och OSA från och med den 1 juli Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 2005:77 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 69 om könsdiskriminering vid tillsättning av en manlig kyrkoherde i stället för en kvinna. Länsstyrelsen Västra Götaland Inbjudan till Regional Samverkanskurs, Västra Götalands län. Västra Götalandsregionen Erbjudande om bidrag till kapitalkostnader i samband med regeringens frysning av bidrag till bredbandsutbyggnad. Dals-Eds kommun - folkhälsosamordnaren Uppföljning och Sammanfattning av Hälsoteket hösten 2004 och våren Länsstyrelsen Västra Götalands län Resultatet av årets enkät gällande Bostadsmarknadsundersökningen Vårdsamverkan FyrBoDal - Inbjudan till gemensam träff - Minnesanteckningar vid gemensam träff Diarienr. ECC 05/ Ester och Conrad Carlssons hjälpfond, Dals-Eds kommun Fastställande av totalt utdelningsbelopp Diarienr. KS 01/09.009, Socialnämnden Dals-Eds kommun Med gemensamma krafter för barn och ungdom en handlingsplan för Dals-Eds kommun. 13(14)

14 144 Meddelande PU Diarienr. KS 05/ Flexibel arbetstid Tjänstemän Giltighet fr o m Diarienr. PU 05/ Tingvalla-Bro Fackförening hemställer om förhandling enligt 10 o 16 MBL. Ärende: Reseersättning. Diarienr. PU 05/ Förhandlingsprotokoll Kommunal. Diarienr. PU 05/ Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 05. Diarienr. PU 05/ Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m LOK (14)

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer