Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista."

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Övriga närvarande Katarina Wästlund, kommunsekr Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Ingemar Bäckman (kd) och Mats Hansson (m) Plats och tid Kommunkontoret torsdagen den 28 februari 2008, kl. 13:00 för justering Paragrafer 1-16 Underskrifter Sekreterare Jonas Olsson Ordförande Yvonne Simonsson ( 1 3) Rune Forsdahl ( 4 16) Justerande Ingemar Bäckman Mats Hansson ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Votering Votering Per-Erik Norlin S Monica Sandström S Martin Carling C Britta Carlén C Yvonne Simonsson S Annelie Jansson M C Jan-Gunnar Eliasson S Mats Hansson M Noel Pickett C Ingemar Bäckman Kd Kerstin Molander Kd Rune Karlsson S Elisabeth Martinzhon S Kenneth Gustavsson C Kerstin Sandqvist Fp Ramadan Dauti S Rune Forsdahl C Martin Andreasson M Mp Patrik Högfelt Fp Jan Johansson M C Tim Karlsson S Hans Åkerlundh Mp C Tommy Olsson Kd Folke Jonsson S Roger Johansson S Henrik Andersson Kd Zalim Dilovan C 2(19)

3 nering Under ajourneringen informerar: Daniel Arvidsson, studerande vid Karlsbergsgymnasiet, om ett projektsamarbete mellan Åmål och Uganda. Projektet syftar till erfarenhetsutbyte när det gäller vattenförsörjning samt installering och hantering av vattenpumpar i Uganda. 3(19)

4 1 Lägesbeskrivning av internkontrollarbetet Dals-Eds kommun, Dnr På uppdrag av kommunens revisorer har en översiktlig lägesbeskrivning av internkontrollarbetet i Dals-Eds kommun genomförts av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog reglemente för internkontroll redan men det har hänt förhållandevis lite under åren. Ett undantag är fokusnämnden som sedan ett antal år bedriver ett omfattande internkontrollprogram. Revisorerna vill påpeka vikten av att arbetet kommer igång och har för avsikt att följa upp nämndernas och styrelsens arbete under våren Beredning Kommunstyrelsen , Arbetet med intern kontroll i styrelsen och nämnder är på gång och anvisningar för arbetet har behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 december Kommunrevisorerna 4(19)

5 2 Enkel fråga - Sunds bygdegård, Dnr Martin Carling (c) besvarade en fråga om skolan i Sund, ställd av Kjell Olsson (fp) I beslutet anges felaktigt att Kjell Olsson (fp) föreslår att kommunen vid framtida gåvor av fastigheter till föreningar kan ange att medel vid en eventuell försäljning av fastigheten ska tillfalla föreningen. Rätt förslag från Kjell Olsson (fp) ska vara: Föreslår att kommunen vid framtida gåvor av fastigheter till föreningar kan ange att medel vid en eventuell försäljning av fastigheten ska tillfalla kommunen (d.v.s rådighet över intäkten) samt att föreningen i förekommande fall skall godkänna och underteckna gåvobrevet. Beredning Tjänsteskrivelse Katarina Wästlund, kommunledningskontoret, , D.nr. 07/ Kommunfullmäktige beslutar om rättelse av 135, med följande skrivelse: Förslag från Kjell Olsson (fp): Föreslår att kommunen vid framtida gåvor av fastigheter till föreningar kan ange att medel vid en eventuell försäljning av fastigheten ska tillfalla kommunen (d.v.s rådighet över intäkten) samt att föreningen i förekommande fall skall godkänna och underteckna gåvobrevet. Kjell Olsson 5(19)

6 3 Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor), Dnr Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet om Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor) p.g.a. att ny version av handlingsprogrammet delades ut på mötet. Räddningschefen har i den nya versionen arbetat in de synpunkter avseende risker och målsättning, förebyggande verksamhet (inkl. sotningsverksamheten) och räddningstjänst som Länsstyrelse lämnat i sitt remissvar De ändringar som gjorts i den nya versionen är Punkt 6:4 tillägg om kommunens POSOM- verksamhet och POSOMgruppens uppgifter. Punkt 6:5 tillägg till meningen Lägsta kompetensen för att få utföra tillsyn är räddningsverkets utbildning tillsyn A. Punkt 6:6 nytt sista stycke som börjar med Genom beslut år samt tillägg om Brandskyddskontrol/föreläggande/förbud, Organisation samt Medgivande att fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten. I övrigt inga ändringar från den ursprungliga versionen. Beredning Tjänsteskrivelse kommunsekreterare, kommunledningskontoret, Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsprogram för Dals- Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor) med ovan redovisade ändringar. Beredskapssamordnare 6(19)

7 4 Byggutskottet - Utvärdering, Dnr Byggutskottet tillkom som ett utskott till Kommunstyrelsen efter valet Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en parlamentarisk grupp för utvärdering av byggutskottets organisation, delegation m.m. Parlamentariska gruppens utvärdering delgavs kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett sammanträde Parlamentariska gruppens utlåtande: Sammanfattat så finner den parlamentariska gruppen att man kan fortsätta med ett utskott som idag och det finns ingen grund att skapa en separat nämnd, men att kommunstyrelsen borde överväga att se över den politiska kompetensen till stöd för utskottets helhet d.v.s. en utökning till fem ledamöter. Vidare ser den parlamentariska gruppen ingen anledning att göra några som helst förändringar i delegationsordningen utan denna verkar väl förankrad och utformad. Det hade möjligen även varit bättre att bredda planarbetet, detta skulle ske genom att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med byggutskottet arbetar i en plankommitté vid förberedelsen av dessa frågor. Beredning Kommunstyrelsen , 13 - Med hänvisning till möjligheter till ökad kompetens, större trygghet och smidigare planförfarande beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att inrätta en plan- och byggnadsnämnd bestående av 5 ledamöter/5 ersättare fr.o.m. 1 juli Kommunfullmäktige uppdrar till kommunchef att tillsätta en arbetsgrupp som ser över de frågor avseende förvaltning som uppkommer i och med beslutet. (Tex. förvaltningens organisation, reglemente, plankommitté etc.) Byggkontoret Byggutskottet Kommunchef Samtliga nämnder Kommunkansliet Valberedningsutskottet Länsstyrelsen KF juni (19)

8 5 Motion - om punkten övriga frågor i Kommunfullmäktige, Dnr Rune Karlsson (s) inkom med motion avseende punkten Övriga frågor i kommunfullmäktige. I motionen föreslås att punkten Övriga frågor åter ska skrivas in i kommunfullmäktiges dagordning senast från och med första fullmäktigemötet Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap 8 gäller att: Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas. Någon möjlighet för enskilda ledamöter att genom motion påverka dagordningen finns inte. Beredning Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Kommunstyrelsen Yrkanden Martin Andreasson yrkade bifall till kommunstyrelsen beslutsförslag I ärendet yttrar sig även Folke Jonsson (s) och Rune Forsdahl (c) - Med hänvisning till kommunallagen (1991:900) 5 kap 8 beslutar kommunfullmäktige avslå motion avseende Övriga frågor i kommunfullmäktige. Kommunsekreterae 8(19)

9 6 Avsägelse av förtroendeuppdrag (s) som kommunrevisor i Dals-Eds kommun, Dnr Jonas Olsson (s) har fr.o.m avsagt sig sin plats som förtroendevald kommunrevisor p.g.a. ändrade arbetsförhållande vilket godkänts av kommunfullmäktige , 140. Förslag föreligger att utse Katrin Nord (s) till ny förtroendevald kommunrevisor. - Kommunfullmäktige beslutar utse Katrin Nord (s), Asslerud 650, Ed till ny förtroendevald kommunrevisor. Katrin Nord Ordf. revisorerna Kommunkansliet Kommunsekreterare Lönekontoret 9(19)

10 7 Avsägelse av förtroendeuppdrag (s), som ledamot i Fokusnämnden, Dnr Kommunfullmäktige har i beslut utsett Jukka Päkkilä (s) till ny ledamot i fokusnämnden. Förslag på ersättare i fokusnämnden kommer att presenteras av socialdemokraterna vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. - Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa kommunfullmäktige i mars KF mars 2008 Lönekontoret 10(19)

11 8 Avsägelse av förtroendeuppdrag (c), som ordförande i Servicenämnden, Dnr Lars Axelsson ( c) har avsagt sig uppdraget som ordförande i servicenämnden fr.o.m. 1 mars 2008 vilket godkänts av kommunfullmäktige , 138. Förslag föreligger att utse Ingvar Johannesson ( c) till ny ordförande i servicenämnden. - Kommunfullmäktige beslutar utse Ingvar Johannesson ( c) till ny ordförande i servicenämnden. I egenskap av ordf. i servicenämnden kommer Ingvar Johannesson ( c) även att vara representant i Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR) samt Miljö- och folkhälsoforum (MFF). Ingvar Johannesson SER Ekonom socialförvaltningen Folkhälsosamordnare Kommunkansliet Kommunsekreterare Lönekontoret 11(19)

12 9 Avsägelse av förtroendeuppdrag (kd) som ledamot i Edshus AB:s styrelse, Dnr Patrik Wästlund (kd) avsäger sig sin plats som förtroendevald ledamot i Edshus AB:s styrelse p.g.a. flytt från kommunen. Kommunfullmäktige tackar Patrik Wästlund för hans tid som förtroendevald ledamot i Edhus AB:s styrelse samt lämnar över ärendet till Valberedningsutskottet för vidare handläggning. Ordf. i valberedningsutskottet Patrik Wästlund Edshus AB Lönekontoret 12(19)

13 10 Avsägelse av förtroendeuppdrag (c), som ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens Arbetsutskott och ersättare i Edshus AB, styrelse, Dnr Siv Gustavsson ( c) avsäger sig samtliga sina uppdrag som förtroendevald såsom ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen, ersättare Kommunstyrelsens Arbetsutskott och ersättare i Edshus AB styrelse p.g.a. tidsbrist. Kommunfullmäktige tackar Siv Gustavsson för hennes tid som förtroendevald. - Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelserna och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Siv Gustavsson Kommunkansliet KS Edshus AB Lönekontoret Ordf. i valberedningsutskottet Kommunsekreterare Lönekontoret 13(19)

14 11 Avsägelse av uppdrag som överförmyndare, Dnr Katarina Wästlund har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare för överförmyndare. Förslag på ny ersättare för överförmyndare är Berit Magnusson. - Kommunfullmäktige beslutar att enligt 5 kap 40 kommunallagen ta upp extra ärende utanför kungörelsen. - Kommunfullmäktige beslutar utse Berit Magnusson, Rot 1168, Ed, till ersättare för överförmyndare. Berit Magnusson Åke Carlsson Kommunkansliet Kommunsekr Bankerna Tingsrätten Lönekontoret 14(19)

15 12 Motion - omgående prioritering av översiktsplanen för byggande i Nössemark, Dnr Folke Jonsson (s) inkom med motion Omgående prioritering av översiktsplanen för byggande i Nössemark. Det är mycket på gång i Nössemark när det gäller byggandet. Flera vill bygga såväl för fast boende som fritidshus. Under lång tid har översiktsplanen ej arbetats med. Brist på medel att förverkliga det hela föreligger. Det hela är till synes en prioriteringsfråga. Enligt min och mångas uppfattning är det av yttersta vikt att resurser sätts in för att tillmötesgå det behov som finns i Nössemark att göra det möjligt att täcka behovet med tomtmark för fast boende som fritidsboende. Det gynnar såväl Nössemark som kommunen i sin helhet. Även med tanke på att förverkliga en öppnad matbutik är det också ett måste. Föreslår därför att kommunstyrelsen omgående prioriterar och startar upp arbetet med fördjupningen av översiktsplanen i Nössemark inom närmaste månaden och anlitar en konsult. Folke Jonsson (s) föredrar motionen. Martin Carling ( c) yttrar sig i ärendet. - Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. KS 15(19)

16 13 Motion - alternativa tvättplatser för fordon, Dnr Hans Åkerlundh (mp) inkom med motion Motion om alternativa tvättplatser för fordon. Det är bra att Dals-Eds kommun har tagit fram ett förslag till skyddsföreskrifter för Kasens och Edsbräckans grundvattentäkter. I detta förslag blir det förbjudet med fordonstvätt inom speciellt de tre skyddszonerna. Problemet i praktiken är att det kommer att bli enorma köer vid Shells biltvätt om alla endast kan hänvisas till den möjligheten för fordonstvätt. Vi föreslår därför att Dals-Eds kommun först färdigställer platser för fordonstvätt i tillräcklig mängd för att förslaget ovan skall kan kunna nå nödvändig efterlevnad. - Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. KS 16(19)

17 14 Information från kommunledningen, Dnr 8876 Martin Carling ( c) informerar om bl.a. - Bostadsfrågan i kommunen - Nössemarksvägen - Affären i Nössemark - Fehrer Martin Andreasson (m) yttrar sig kring informationen om Fehrer. 17(19)

18 15 Allmänhetens frågestund, Dnr 4027 Fråga avges angående utbyggnaden av Utsiktens lokaler. Martin Carling ( c) svarar. 18(19)

19 16 Meddelande KF , Dnr 8885 Datum (19)

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 maj 2014 kl. 8.30 15.10 ajournering kl. 12.00 14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s)

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-02-08 KOMMUNFULLMÄKTIGE. Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare. Astrid Rudbäck (fp) och Jan Rohlén (s) STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum: Måndagen den 8 februari 2010 Tid: Kl. 18:30-20:30 Plats: Ledamöter: Kulturhuset Fregatten Se bilaga Övriga: Agneta Dejenfelt, kommunsekreterare Justeringsdag:

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100)

Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25. Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Kommunfullmäktige 2011-02-08 1 Plats och tid Munkfors Förenings- och Konferenscenter, klockan 18.30-19.25 Beslutande Ledamöter Se bifogad sammanträdeslista (Bilaga Kf 100) Övriga deltagare Tjänstemän/

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer