Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista."

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänhetens representerades av 3 personer Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Justerande Rune Karlsson (s) och Kenneth Gustavsson (c) Plats och tid Kommunkontoret onsdag den 28 februari 2007, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Kommunfullmäktiges prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Votering Votering Per-Erik Norlin S Monica Sandström S Martin Carling C Britta Carlén C Yvonne Simonsson S Annelie Jansson M C Allan Oskarsson S Mats Hansson M Noel Pickett C Ingemar Bäckman Kd Kerstin Molander Kd Rune Karlsson S Elisabeth Martinzhon S Kenneth Gustavsson C Kerstin Sandqvist Fp Emma Holmqvist S Rune Forsdahl C M Ahmed Habchi Mp Patrik Högfelt, fr.o.m 16 Fp Britt-Marie Johansson M Elisabeth Forsdahl C Tim Karlsson S Hans Åkerlundh Mp Gösta Schagerholm C Tommy Olsson Kd Folke Jonsson S Roger Johansson S Henrik Andersson Kd Zalim Dilovan C 2(2)

3 10 Arvode till heltidsengagerad förtroendevald, Dnr Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 115 uppdragit till kommunfullmäktiges presidium att förhandla om arvode till heltidsengagerad förtroendevald (kommunalråd) Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 21 beslutat inrätta en parlamentarisk grupp för översyn av arvodesreglementet (såväl regler som belopp). Beredning Kommunstyrelsen , 18 Yrkanden Hans Åkerlundh (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I ärendet yttrar sig även Tommy Olsson (kd) och Ingemar Bäckman (kd) Kommunfullmäktiges beslut Jäv - Kommunfullmäktige beslutar fastställa arvode till heltidsengagerad förtroendevald (kommunalråd) med 90% av gällande prisbasbelopp per månad (prisbasbeloppet är kronor år 2007). Arvodet är pensions- och semestergrundande och kommer att räknas upp årligen utifrån gällande prisbasbelopp. Avseende bestämmelser om pension och avgångsvederlag hänvisas till kommunfullmäktiges beslut , 9 och cirkulär 2001:65 från Sveriges Kommuner och Landsting. Beroende på den parlamentariska gruppens slutliga redovisning avseende arvodesreglementet (såväl regler som belopp) skall möjlighet finnas att under 2007 omförhandla arvodet till heltidsengagerad förtroendevald (kommunalråd). Martin Carling (c) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet. Expedieras: Martin Carling Lönekontoret 3(3)

4 11 Val av ledamöter/ersättare i Arbetsmarknadsnämnderna, Dnr Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare till Arbetsmarknadsnämnderna i Västra Götalands län. Dals-Eds kommun skall utse 3 ledamöter och 2 ersättare (ingen ersättare väljs för ordföranden). En av ledamöterna/ersättarna skall representera näringslivet i kommunen. Förslag : Centerpartiet föreslår Martin Carling (c) som ledamot, tillika ordförande Socialdemokraterna föreslår Gunnar Simonsson (s) som ledamot och Rune Karlsson (s) som ersättare. Från näringslivet föreslås Gustav Glesåen som ledamot och Jan Olov Svensson som ersättare. Beredning Kommunstyrelsen , 21 Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar nominera följande till ledamöter/ersättare i Arbetsmarknadsnämnden: Ledamöter Ersättare Martin Carling (c), ordförande Brunnberg ED Gunnar Simonsson (s) Rune Karlsson (s) Lavendelvägen 14 Lavendelvägen ED ED Gustav Glesåen Jan Olov Svensson Viksgärdet 33 Lavendelvägen ED ED Expedieras: Valda Arbetsmarknadsnämnden 4(4)

5 12 Revisionsrapport - Samordningsförbundet Norra Dalsland, Dnr Revisorerna har översiktligt granskat Samordningsförbundet Norra Dalslands delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt redovisar ett rättvisande resultat och redovisar en rättvisande ställning delårsrapporten till kommande rapportering bör kompletteras så att de formella krav som stipuleras i den kommunala redovisningslagen uppfylls det i Samordningsförbundets budget och verksamhetsplan saknas mål för en god ekonomisk hushållning utifrån såväl ett finansiellt som ett verksamhetsmässigt perspektiv varför vi som en följd av detta inte kan bedöma resultatet i denna del Mot bakgrund av revisorernas granskning och gällande lagstiftning bedömer revisorerna också att mål behöver bearbetas för vad som utgör god ekonomisk hushållning utifrån såväl ett finansiellt som ett verksamhetsmässigt perspektiv. Beredning Kommunstyrelsen , 23 Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapport Samordningsförbundet Norra Dalsland och förutsätter att förbundet tar del av de bedömningar revisorerna delgivit i rapporten. Expedieras: Revisorerna Samordningsförbundet 5(5)

6 13 Rekommendation - Hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götaland och den politiska viljeinriktningen, Dnr Direktionen i Fyrbodals Kommunalförbund beslutade att rekommendera medlemskommunerna att senast anta Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. I samband med regionbildningen 1999 fastställdes fördelningen av ansvaret för hälsooch sjukvården mellan VG-regionen och de 49 kommunerna genom det s.k. Primärvårdsavtalet. Avtalet har under åren förtydligats i olika dokument samtidigt som den medicintekniska utvecklingen inneburit möjligheter till vård utanför sjukhusen som inte var kända när avtalet skrevs. En översyn påbörjades därför i november 2005 med syfte att presentera ett nytt övergripande dokument både vad gäller ansvarsgränser och uppföljning/utvärdering. Det nya avtalet inkluderar även en politisk viljeinriktning för att underlätta samverkan samt fungera som vägledning vid tolkning av avtalet. Översynen innebär inte någon ändring av de tidigare beslutade ansvarsgränserna relaterade till genomförda skatteväxlingar. Det nya avtalet skall fungera som ett arbetsinstrument och hjälp i det dagliga arbetet för vårdpersonalen både när det gäller frågor om vem som skall göra vad och vilken huvudman som bär kostnaden för vården. Förslag på avtal föreligger. Beredning Kommunstyrelsen , 25 Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar anta Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet gäller fr.o.m Expedieras: Fyrbodal Västkom 6(6)

7 14 Ny turistorganisation - Dalslands Turist AB, Dnr Kommunfullmäktige beslutade , 69 att tillsammans med kommunerna Vänserborg, Färgelanda, Mellerud och Bengtsfors bilda ett gemensamt turistbolag, Dalslands Turist AB. Sedan bolaget bildats har även Åmåls kommun önskat ingå i Dalslands Turist AB. Dalslands Turist AB har vid sammanträde beslutat bevilja Åmåls kommun inträde i bolaget. Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har , 245 beslutat att Åmåls kommun inträder i Dalslands Turist AB fr.o.m. årsskiftet Förslag till ny bolagsordning har lämnats till kommunerna för godkännande. Beredning Kommunstyrelsen , 27 Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till ändrad bolagsordning, konsortialavtal samt ägardirektiv för Dalslands Turist AB, innebärande att Åmåls kommun ingår som delägare fr.o.m. årsskiftet Expedieras: Dalslands Turist AB 7(7)

8 15 Revidering av Kommunstyrelsens reglemente, Dnr Kommunfullmäktige beslutade , 2 att avskaffa nuvarande personalutskott. Vid kommunstyrelsens sammanträde , 4 beslutades att inrätta ett byggutskott. Kommunstyrelsens reglemente är föremål för revidering. Tjänsteskrivelse kommunsekreterare föreligger. Kommunstyrelsen föreslår följande revidering av kommunstyrelsens reglemente: 26 nuvarande lydelse Inom kommunstyrelsen skall finnas tre utskott, ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett byggutskott. Föreslagen lydelse Inom kommunstyrelsen skall finnas två utskott, ett arbetsutskott och ett byggutskott st 2 men nuvarande lydelse Vid personalutskottets sammanträden får ersättare närvara även om ordinarie ledamot tjänstgör. Förslagen lydelse Vid byggutskottets sammanträden får ersättare närvara även om ordinarie ledamot tjänstgör. Beredning Kommunstyrelsen , 34 Kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till reglemente för kommunstyrelsen. Expedieras: Kommunsekreterare 8(8)

9 16 Information från Kommunalförbundet Dalsland/Fyrbodal Martin Carling (c) informerar om bland annat - Kommunalförbundet Dalsland Rekrytering av Förbundschef Rekrytering av Miljöchef Dagordning direktionen utbildning förtroendevalda - Fyrbodals kommunalförbund Beredningsgrupp Näringsliv Martin Carling (c) representant Beredningsgrupp Hälsa Yvonne Simonsson (s) representant Dagordning direktionen utbildning förtroendevalda 9(9)

10 17 Övriga frågor Roger Johansson (s) angående Utbildning Morgondagens demokratiska modell Martin Carling (c) svarar. Bio En obekväm sanning tisdag 13 mars 2007, kl Visas på Svea Bio, Stallbacken. Filmen handlar om Al Gore och hans engagemang i miljöfrågor. Budskapet är att vi måste förändra vårt sätt att leva för att rädda världen. Globala insatser krävs för att bromsa växthuseffekten, men vi har också ett individuellt ansvar. Fullmäktiges ledamöter och ledamöter i styrelser och nämnder hälsas välkomna till föreställningen. Biljetter bjuder kommunen på (inga arvoden). För att få en biljett skriver ni era namn på en lista som kommer att ligga i biljettkassan. Det går också bra att föranmäla sig. Ring Fritid och Kultur tel 19066/19065 (Kan rekommenderas eftersom filmen endast visas vid detta datum och den ingår i Filmfestivalens utbud 2007.) 10(10)

11 18 Allmänhetens frågestund Inga frågor anmäls. 11(11)

12 19 Meddelande KF Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan - Morgondagens demokratiska modell sökes! Plats: Stockholm Örebro Luleå Göteborg Malmö (12)

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-06-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45

Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-03-07 Plats och tid Räddningstjänsten, onsdag den 7 mars 2007, klockan 8.30 14.45 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 21.10 Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer