SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Ola Ingevaldson. Mats Karlsson. Micael Melin. Christina Rörvall Dahlberg ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (14) BESLUTANDE: Ledamöter Mats Karlsson (m) Göte Nyberg (s) Ann-Charlotte Jonsson (fp) Sven-Gunnar Gunnarsson (s) Roland Karlsson (fp) Yngve Berlin (k) Britt-Marie Kjellgren (k) Anne-Marie Söderström (s) Annelie Rudolfsson (s) Margareta Carlsson (s) Micael Melin (s) Eva Karlsson (s) Bill Wallberg (s) Margareta Lundqvist (s) Henry Hansen (s) Anette Björmander (s) Hasse Ohlsson (s) Klas Mellgren (s) Solveig Aronsson (s) Torsten Vikingsson (s) Yngve Larsson (fp) Fredrik Norén (fp) Victoria Insulan (fp) Lars-Åke Olsson (fp) Christina Rörvall-Dahlberg (c) Siw Lycke (c) Hans Nordlund (m) Gerd Persson (m) Gunnar W Arvidsson (m) Leif Jönsson (m) Marita Fermell-Lagrell (m) Rustan Ligander (mp) Ove Kummel (lp) Ersättare Torbjörn Stensson (s) Gullan Nyberg (s) Curt Olsson (fp) Britt-Marie Didriksson (fp) Kristina Kihlberg (fp) Roger Svensson (kd) Marie-Louise Åstedt (mp) Ann-Britt Hällgren Jarnedal (lp) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 33 ordinarie ledamöter och 8 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (14) 64 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SKAPA EN KULTURPARK I FISKEBÄCKSKIL Dnr: Birgitta Hellstrand m.fl., Fiskebäckskil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen medverkar i skapandet av en kulturpark i anslutning till Saltarvet i Fiskebäckskil. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Medborgarförslag från Birgitta Hellstrand m.fl Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

4 Kommunfullmäktige (14) 65 MEDBORGARFÖRSLAG OM INSPELNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN SÅ ATT DE KAN AVLYSSNAS VIA KOMMUNENS HEMSIDA MM Dnr: Ulf Oskarsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och därefter görs tillgängliga för avlyssning på exempelvis kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. Medborgarförslag från Ulf Oskarsson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

5 Kommunfullmäktige (14) 66 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SKAPA ETT KONSERVINDUSTRIMUSEUM Dnr: Lars-Erik Johansson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen medverkar i skapandet av ett konservindustrimuseum. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Medborgarförslag från Lars-Erik Johansson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

6 Kommunfullmäktige (14) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ÄLDRE PERSONER SKALL HA TILLGÅNG TILL EN FIXARMALTE Dnr: Marianne Larsson, Grundsund, har i medborgarförslag föreslagit, äldre personer skall ha tillgång till en Fixarmalte. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och socialnämnden. Medborgarförslag från Marianne Larsson, Grundsund, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

7 Kommunfullmäktige (14) 68 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TILLHANDAHÅLLA FLER DAGSTIDNINGAR PÅ STADSBIBLIOTEKET Dnr: Folke Carlsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen skall tillhandahålla fler dagstidningar på stadsbiblioteket, bl.a. Aftonbladet och Expressen. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Medborgarförslag från Folke Carlsson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

8 Kommunfullmäktige (14) 69 MOTION OM RÄTT TILL HELTID OCH MÖJLIGHET TILL DELTID FÖR KOMMUNENS ANSTÄLLDA Dnr: Britt-Marie Kjellgren (k) och Yngve Berlin (k) har i motion föreslagit, kommunens anställda skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Motion från Britt-Marie Kjellgren (k) och Yngve Berlin (k) Yrkanden Britt-Marie Kjellgren (k): motionen dessutom remitteras till samtliga nämnder. Proposition Ordföranden ställer proposition på Britt-Marie Kjellgrens yrkande och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd samt dessutom remittera motionen till samtliga nämnder.

9 Kommunfullmäktige (14) 70 MEDBORGARFÖRSLAG OM UTBILDNING AV PERSONLIGA ASSISTENTER Dnr: Göran Stenbäck, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen inrättar en utbildning för personliga assistenter. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och socialnämnden. Socialnämnden har i protokoll , 22 behandlat ärendet och avdelningschefen LSS/Psykiatri har i tjänsteskrivelse yttrat: Avdelning LSS/Psykiatri har en ambition anställa personliga assistenter som har adekvat utbildning men det har varit svårt rekrytera personal med rätt kompetens. Avdelningen har varit i kontakt med Lysekils Vuxenutbildning som kan anordna utbildning för personliga assistenter. En träff är inbokad för forts diskussion om möjligheterna skräddarsy utbildning och avdelningen kommer därefter ta ställning till om det är möjligt anordna utbildning. Främst är det en fråga om det finns ekonomiska förutsättningar starta en utbildning. Medborgarförslag från Göran Stenbäck, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 86. Socialnämndens protokoll , 22. Avdelningschefen LSS/Psykiatris tjänsteskrivelse Vuxenutbildningens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till vad avdelningschefen LSS/Psykiatri anfört anse medborgarförslaget besvarat.

10 Kommunfullmäktige (14) 71 MEDBORGARFÖRSLAG OM UPPSÄTTNING AV EN ANSLAGSTAVLA I FISKEBÄCK, FISKEBÄCKSKIL Dnr: Suzzi Tordebring, Fiskebäckskil, har i medborgarförslag föreslagit, en anslagstavla för affischering m.m. sätts upp i anslutning till återvinningsgården i Fiskebäck, Fiskebäckskil. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen (tekniska kontoret). Utredningsingenjören vid tekniska förvaltningen har i tjänsteskrivelse yttrat sig över medborgarförslaget. Medborgarförslag från Suzzi Tordebring, Fiskebäckskil, Kommunfullmäktiges protokoll Utredningsingenjörens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till utredningsingenjörens tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.

11 Kommunfullmäktige (14) 72 GYNNANDE BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM INTE VERKSTÄLLTS INOM TRE MÅNADER FRÅN DAGEN FÖR BESLUTET - REDOVISNING Dnr: En rapporteringsskyldighet har införts i socialtjänstlagen. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Redovisning har skett till länsstyrelsen avseende kvartal 4/2006. Socialnämnden har i protokoll , 19 redovisat beslut enligt socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Socialnämndens protokoll , 19. Ledningsutskottets protokoll , Nr Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anteckna redovisningen.

12 Kommunfullmäktige (14) 73 AVTAL SOM REGLERAR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVARET MELLAN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN OCH KOMMUNERNA I VÄSTRA GÖTALAND Dnr: I samband med regionbildningen 1999 fastställdes fördelningen av ansvaret för hälso- och sjukvården mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna genom de så kallade Primärvårdsavtalet. Avtalet har under åren förtydligats i olika dokument samtidigt som den medicintekniska utvecklingen inneburit möjligheter till vård utanför sjukhusen som inte var kända när avtalet skrevs. En översyn av avtalet påbörjades därför i november 2005 med syfte presentera ett nytt övergripande dokument både vad gäller ansvarsgränser och uppföljning/utvärdering. Det nya avtalet inkluderar även en politisk viljeinriktning för underlätta samverkan samt fungera som vägledning vid tolkning av avtalet. Socialnämnden har i protokoll , 18 föreslagit avtalet skall antas samt det ska gälla fr o m VästKoms skrivelse VästKoms avtal Fyrbodals skrivelse Fyrbodals protokoll , 70 Socialnämndens protokoll , 18 Avdelningschefen vård och omsorgs tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s), Hans Nordlund (m) och Marie-Louise Åstedt (mp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland samt avtalet skall gälla från och med

13 Kommunfullmäktige (14) 74 INFÖRANDE AV SAMMANTRÄDESERSÄTTNINGAR VID KOMMUN- FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN SAMT FINANSIERING AV DESSA Dnr: Vid kommunfullmäktiges sammanträde beslöts sammanträdesarvoden införs vid kommunfullmäktiges sammanträden och finansiering sker inom ramen för nuvarande totala arvodeskostnader samt sammanträdesarvoden införs fr o m Personalchefen redogör i tjänsteskrivelse för olika alternativ till sammanträdesersättningar. Personalchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag upphäva kommunfullmäktiges beslut , 11, om införande av sammanträdesarvoden vid kommunfullmäktiges sammanträden samt överlämna frågan om sammanträdesarvoden vid kommunfullmäktiges sammanträden till fullmäktiges arvodesberedning.

14 Kommunfullmäktige (14) 75 ÄNDRING I DE KOMMUNALA BOLAGENS BOLAGSORDNINGAR AVSEENDE BESTÄMMELSER OM LEKMANNAREVISORER Dnr: Riksdagen beslutade om ändringar i lagstiftningen för den kommunala revisionen. Dessa förändringar gäller fullt ut fr.o.m Med anledning av den ändrade lagstiftningen utarbetade kommunrevisionen under föregående år ett nytt reglemente för kommunrevisionen. Kommunfullmäktige fastställde detta nya reglemente vid sitt sammanträde , 16. En av förändringarna i den nya lagen är ersättare för revisorerna samt lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen inte skall utses. Som en följd av detta har 3 i revisionsreglementet numera följande lydelse: I aktiebolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier skall fullmäktige bland kommunens revisorer utse minst två lekmannarevisorer. Bolagsordningarna för de helägda kommunala bolagen behöver således förändras i de delar som behandlar lekmannarevisorer. Förändringar i bolagsordningen för RAMBO kommer behandlas senare efter samråd med övriga ägare. Bolagsordningarna föreslås förändras enligt följande: Lysekils Energi AB s bolagsordning, 11: Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer. LysekilsBostäder AB: s bolagsordning, 10: Lekmannarevisorer - För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse och revisor, skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer. Havets Hus i Lysekil AB, 10: Lekmannarevisorer - För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse och revisor, skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer. Administrative chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningarna för Lysekils Energi AB, LysekilsBostäder AB och Havets Hus i Lysekil AB.

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s), ordf Micael

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15

Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15 Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, torsdagen den 18 december 2014 kl. 16.00-19.30 Mötet ajourneras under 144-146, kl 16.05-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer