Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)"

Transkript

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: Kl Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr. Övriga deltagande: Joseñn Kaldo, enhetschef plan, bygglovoch mät Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Sven-GunnarGunnars on

2 i BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare 2 (27) Mats Karlsson (M) Daniel Nilsen (FP) Margareta Carlsson (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Christer Hammarqvist (C) Klas-GöranHenriksson (S) Anette Björmander (S) Jan-OlofJohansson (S) Marie-LouiseÅstedt (MP) Maria Forsberg (S) ElisabethÅkerman (M) Anders Nilsson (S) Stig Berlin (K) Siv Linnér (S) Kent Carlsson (S) Eva Leandersson (S) Camilla Carlsson (FP) Yngve Larsson (FP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw - Lycke (FP), 24 Lars-Åke Olsson (FP) Britt-Marie Govik (FP) Tom Govik (FP) Marianne Larsson (FP) Håkan Möller (FP) Hans Nordlund (M) Marita Fermell Lagrell (M) FredrikLundqvist (M) Yngve Berlin (K) Britt-MarieKjellgren (K) Inge Löfgren (MP) Fredrik Christensson (C) Ronald Rombrant (LP) Ann-Britt Jarnedal (LP) Håkan Smedja(V) Klas Mellgren (S) FilipNordqvist (Obunden) Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,32 ordinarieledamöter och 6 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (27) 24 NY ERSÄTPAIEI KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: Länsstyrelsen har i beslut utsett Lars-OlofNybergtill ny ersättare i kommunfullmäktigeför Socialdemokraternaefter Anne-MarieSöderström Länsstyrelsen beslut Kommunfullmäktigebeslutaranteckna länsstyrelsens beslutsamt att hälsa Lars-OlofNyberg välkommentillkommunfullmäktige. C01?e f:

4 LYSEKlLS KOMMUN Kommunfukimäktige (27) 25 BOENDESTRATEGI- INFORMATION Enhetschef Josefin Kaldo, samhällsbyggnadsförvaltningen,informerarom förslaget till Boendestrategi för Lysekilskommun. Kommunfullmäktigetar del av informationen

5 Kommunfullmäktige (27) 26 UPPlTÖIJNINGAVBESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGEANGÅENDE INFORANDEAVVALFRIHETSSYSTEMENLIGT LOV Dnr: LKS Kommunfullmäktigei Lysekilskommun beslutadei september2011 enligt följande: Kommunfullmäktigebeslutaratt Lysekilskommun från och med 2012 tillämparlagen (2008:962)om xralfrihetssystem inom följande områden - kommunal familjerådgivning, dagligsysselsättning och boendestöd inom socialpsykiatrin, dagligverksamhetoch personlig assistans enligt LSS. Kommunfullmäktigebeslutaratt individ- och myndighetsnämndensoch vård- och omsorgsnämnden, genom ett tilläggtillsina reglementen,ges i uppdrag att verkställa kommunfullmäktigesuppdrag, att beslutaom godkännandeav externa leverantörer och att fastställaersättningsformerför berörda tjänster. Kommunfullmäktigebeslutaratt uppdra åt individ- och myndighetsnämndenoch vård- och omsorgsnämnden att före utgången av 2012 presentera en uppföljning av hur detta beslut genomförts. I förvaltningens tjänsteskrivelse daterad redovisas en sammanställninghur långt arbetetfortskridit. Individ- och myndighetsnämndenföreslår att kommunfullmäktigesändrar sitt beslutfrån 22 november2011 så att LOV inte tillämpasinom familjerådgivningen. Socialförvaltningenstjänsteskrivelse Individ- och myndighetsnämndensprotokoll , 106 Kommunstyrelsensprotokoll , 86 Socialförvaltningenstjänsteskrivelse Individ- och myndighetsnämndensprotokoll , 339 Vård- och omsorgsnämndens protokoll , 144 Kommunstyrelsensprotokoll , 21 Kommunstyrelsensprotokoll , 30 Yrkanden Mats Karlsson (M), Håkan Smedja(V),Yngve Berlin (K), Maria Forsberg (S) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsensförslag. Ronald Rombrant (LP): bifalltillkommunstyrelsensförslag med tillägg att kommunstyrelsen återkommertillfullmäktigesammanträdeti maj 2013 med beskednär LOV kommer att tillämpasi enlighet med kommunfullmäktigesbeslut. Inge Löfgren (MP): bifalltillkommunstyrelsensförslag med tilläggatt LOV inte skall tillämpasinom personlig assistans, dagligverksamhetoch sysselsättning samt boendestöd inom socialpsykiatrin. cr/_sfi-lfái

6 LYSEKiLSKOMMUN Kommunfullmäktige (27) Propositionsvägran Ordföranden meddelar, att han vägrar att ställa proposition på Inge Löfgrens tilläggsyrkande då han ñnner, att detta kan betraktassom att väcka ett nytt ärende. Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsensförslag. Propositionpå Ronald Rombrants tilläggsyrkandemot avslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallaförslaget. Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants tilläggsyrkandemot avslag och finner, att kommunfullmäktigebeslutaravslå tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifalltili Ronald Rombrants tilläggsyrkande. Nej -röst för avslag. Omröstningsresultat Kommunfullmäktigebeslutarmed 5 ja-röster, 30 nej-röster och 3 ledamöter som avstår att avslå tilläggsyrkandet(se omröstningsbilaga). Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättade rapporter från individ- och myndighetsnämndenoch vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktigebeslutaratt bifallaindivid-och myndighetsnämndensframställningom ändring av tidigarebeslutatt tillämpalov inom familjerådgivningen. Individ- och myndighetsnämnden Värd- och omsorgsnämnden Socialförvaltningen a, -SL370 exp/gå»

7 LYSEKiLSKOMMUN Kommunfuiimäktige (27) - 26 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST

8 Kommunfullmäktige (27) 27 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSRAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 4:13 KVARTALET2012 Dnr: Individ- och myndighetsnärnndenhar upprättat rapport tillsocialstyrelsen över ej verkställda beslut4:e kvartalet Bestlutsunderlag Individ- och myndighetsnämndenbeslut Kommunstyrelsensprotokoll , 33 Kommunfullmäktigebeslutaranteckna redovisningen. Individ- och myndighetsnämnden (L, eikä?

9 Kommunfullmäktige (27) 28 BOENDEPARKERINGI FISKEBÄCKSKIL Dnr: LKS Under hösten 2011 påbörjades en boendeparkeringsutredningi Fiskebäckskili samråd mellan utvecklingsenhetenoch Skaftö Oräd. Tidigare har man arrenderat ut markför boendeparkering"på samma sätt som man tidigare gjorde i Grundsund. Problematikengällande tillgängligaparkeringar,för de fastighetsägaresom inte har möjlighet att anordna parkeringinom den egna fastigheten är likartadför både Fiskebäckskil och Grundsund och även för delar i Lysekil. Förslag tilllösning är att boendekort införs i Fiskebäckskilför person som är folkbokfördpå fastighet och som inte kan anordna parkeringsplatsinom den egna fastigheten. Avgiften föreslås vara 1875 kronor per är och högst två personbilarmedges per kort. Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , 23 Kommunstyrelsensprotokoll , 34 Kommunfullmäktigeger kommunstyrelsen i uppdrag att formulera regler och föreskrifter för boendeparkeringi Fiskebäckskili enlighet med redovisat förslag. Kommunfullmäktigebeslutaratt boendekort ska införas i Fiskebäckskilfrån och med sommaren Samhällsbyggnadsföivaltningen Chef för utvecklingsenheten

10 Kommunfullmäktige (27) 29 EXPLOATERIIYGSAVTAL FÖR BOSTÄDER, DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK1:3 M.FL. FISKEBACKSKIL, Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningenhar tagit fram ett förslag tillexploateringsaxrtal avseende detaljplan för bostäder, del av Skaftö-Fiskebäck1:3 mil. Större delen av markensom ska exploaterasägs idag av kommunen och ska överlåtastill exploatören, CMH KilenAB, genom köpeavtal. Detaljplanenmedger byggnation av ett fyrtiotal lägenheter i flerbostadshus/radhus. Exploatören ansvarar för genomförandetav exploateringenoch samtliga där tillhörande kostnader såsom t.ex. kostnader för markarbeten,gatubyggnad samt VA-anläggningarmm. Pga. omstrukturering föreslås markanvisningsavtalavseende Skaftö-Fiskebäck_1:3och 1:273 som idag är tecknat med SCBC FiskebäckskilAB överlåtastill CMH KilenAB. Agarbildenär densamma i ovan nämnda företag. Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsensprotokoll , 39 Yrkanden Mats Karlsson (M), Fredrik Christensson (C) och Torbjörn Stensson (S): bifalltill kommunstyrelsensförslag. Inge Löfgren (MP): Avslagpå kommunstyrelsensförslag Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkännerföljande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsensförslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande. Propositioner Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkandeoch ñnner att kommunfullmäktigebeslutarenligt kommunstyrelsensförslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning: Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsensförslag. Nej-röst för avslag. Omröstningsresultat Kommunfullmäktigebeslutarmed 32 ja-röster, 2 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att bifallakommunswelsensförslag (se omröstningsbilaga). cci ara 5/3

11 Kommunfullmäktige (27) Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna upprättat förslag tillöverlåtelseaxrtal för markanvisningal' avseende Skaftö-Fiskebäck1:3 och 1:273 samt godkänna exploateringsaxrtal avseende detaljplan för bostäder, del av Skaftö-Fiskebäck1:3 mil. Reservation Mot beslutet anmäler Inge Löfgren (MP) blank reservation. Samhällsbyggnadsförwraltningen Planenheten (L. msgid?"

12 Kommunfuflmäktige (27) I NARVARO-/ 29 KOMMUNFULLMÄKTIGE OMROSTNINGSLISTA- NÄRV JA NEJ AVST Mats Karlsson _- Marareta Carlsson _- Jan-OlofJühansson :- Roland Karlsson Daniel Nilsen

13 Kommunfullmäktige E3 (27) 30 DETALJPLANFÖR BOSTÄDER,DEL AVSKAFTÖ-FISKEBÃCK 1:3 M.FL. FISKEBACKSKIL,. Dnr: LKS Ett förslag tilldetaljplan för utbyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus/radhuspå del av fastigheten Skaftö-Fiskebäck 1:3 mil. Fiskebäckskilhar varit utsldckat på utställning under tiden 11 juli-3o augusti Inkomnasynpunkter under utställningenfinns sammanfattade och kommenterade i utställuingsutlåtande.synpunkternaföranledde enbart mindre justeringarav detaljplanen. Samhäilsbgwggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsensprotokoll , 40 Yrkanden Mats Karlsson (M) och Torbjörn Stensson (S): bifalltillkommunstyrelsensförslag. Inge Löfgren (MP): Avslagpå kommunstyrelsensförslag Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning: Propositionpå kommunstyrelsensförslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag mot Inge Löfgrens avslagsyrkandeoch ñnner att kommunfullmäktigebeslutarenligt kommunstyrelsensförslag. Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap 29 i plan- och bygglagenanta detaljplan för del av Skaftö-Fiskebäck 1:3 mfl. Fiskebäckskil,upprättad ,justeracl Reservation Mot beslutetanmäler Inge Löfgren (MP) blankreservation. Samhällsbyggandsförvaltningen Planenheten os: W

14 LYSEKlLS KOMMUN Kommunfullmäktige (27) 31 MOTION OM A'IT INFÖRA BOENDEPARKERINGI LYSEICILSCENTRALORT Dnr: LKS Håkan Smedja(V) och Marthin Hermansson (V) har i motion föreslagit att kommunen inför samma regler för boendeparkeringi Lysekilstätort som redan infört i Grundsund. I svar på denna motion har samhällsbyggnadsförvaltningenredovisat ett förslag tillatt lösa boendeparkeringi västra delarna av Lysekil.Ledningsutskottetbehandladeärendet Ledningsutskottet anser liksom motionärerna att det är angeläget att skapa möjligheterför boendeparkeringi Lysekilstätort. Efter att ha tagit del av samhällsbyggnadsföwaltningens utredning beslutadeledningsutskottetatt uppdra åt Utvecklingsenhetenatt komplettara utredningen. Motion Protokollfrån kommunfullmäktige , 64 Samhällsbyggnadsfönøaltningenstjänsteskrivelse , med bilagor Ledningsutskottets protokoll , 20 Kommunstyrelsensprotokoll , 35 Yrkanden Håkan Smedja(V): bifalltillmotionen. Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsensförslag mot Håkan Smedjasyrkandeom bifalltill motionen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Håkan Smedjasyrkande om bifalltillmotionen och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktigegodkänner följandepropositionsordning: Ja-röst för bifalltillkommunstyrelsensförslag. Nej -röst för bifalltill Håkan Smedjasyrkande. Omröstningsresultat Kommunfullmäktigebeslutarmed 23 ja-röster, 11 nej-röster och 4 ledamöter som avstår att bifallakommunstyrelsensförslag (se omröstningsbilaga). w osv-air*

15 Kommunfullmäktige (27) Kommunfulimäktigebeslutaratt med hänvisning tillvad ledningsutskottetoch utvecldingsenheten anfört anse motionen besvarad. Samhällsbyggnadsförvaltningen Utvecklingsenheten a,

16 Kommunfutlmäktäge (27) _V 31 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST Mats Karlsson 11 -X _- _- -X -2 -I -= :- -1 _- -Ã -Ä Anneli Strand Anette Börmander

17 Kommunfullmäktige (27) 32 MOfIjION OM ATTUPPFÖRA EN INFORMATIONSTAVLAOM STENSORTERNA PÅ OVRE KUNGSTORGET Dnr: LKS Ann-Charlotte Strömwall, (FP), har i motion föreslagit, att en informationstavla sätts upp på Ovre Kungstorget. Tavlanskall beskrivade olika stensorter som finns i stensättningen på torget. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningenställer sig i ett yttrande positiv tillförslaget, eftersom man anser att det är av stort värde att visa upp Lysekilsäldre kultur- och industrihistoria. Ledningsutskottetbeslutadevid sammanträde att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningenatt utreda vilkakostnader det medför att låta tillverkaen informationstavlaenligt ovanstående förslag samt ge förslag tilllämplig placeringav densamma. Samhällsbyggnadsföivaltningenhar genomfört denna kompletterande utredning. Kommunfullmäktigebeslutade , 41 att återremittera ärendet för att inhämta yttrande från bildningsnämnden. Avbildningsförvaltningensyrttrande framgår det bland annat att förvaltningen anser att förslaget är ett bra initiativ. En informationsskyltkan bidratill att förståelsen för den historiska stenbrytningensroll för Lysekiloch Bohuslän. Förvaltningen har föreslagit att motionen ska bifallas. Motion från Ann-Charlotte Strömx-vall, (FP) Kommunfullmäktigesprotokoll , 57 Samhällsbyggnadsföwaltningenstjänsteskrivelse, Ledningsutskottets protokoll , 108 Samhällsbyggnadschefenstjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , 17 Kommunstyrelsensprotokoll , 49 Kommunfullmäktigesprotokoll , 41 Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse Bildningsnämndensprotokoll , 6 Ledningsutskottets protokoll , 25 Kommunstyrelsensprotokoll , 36 Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad samhällsbyggnadsförvaltningenoch bildningsförvaltningensanfört bifallamotionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen w ostar?

18 Kommunfullmäktige (27) 33 MEDBORGARFÖRSIQGOM ATI" UPPFÖRAEN INFORMATIONSTAVLAOM STENSORTERNAPÅ OVRIE KUNGSTORGET Dnr: LKS TerjeFredh, Lysekilhar i medborgarförslag föreslagit, att kommunen sätter upp en informationsskyltom stensorterna på övre Kungstorget. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen. Kommunstyrelsenbeslutade , 208 att återremittera ärendet med hänvisning till att medborgarförslagetskulle behandlassamtidigt som motionen från Ann-Charlotte Strömrvall (FP) i samma fråga. Förvaltningen har föreslagit att medborgarförslagetska bifallas. Medborgarförslag Kommunfullmäktigesprotokoll , 63 Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse Ledningsutskortets protokoll , 128 Kommunstyrelsensprotokoll , 208 Ledningsutskottets protokoll , 26 Kommunstyrelsensprotokoll , 37 Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisningtillvad samhällsbyggnadsförvaltningenoch bildningsförvaltningensanfört bifallamedborgarförslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bildningsförvaltningen CU 'v

19 Kommunfullmäktige (27) 34 MOTION ANGÅENDE INKÖPAV LÄSPLATTORCENTRALT Dnr: LKS Hans Nordlund (M) har i motion föreslagit att kommunen inhandlarerforderligt antal läsplattor att utdelas vid sammanträdenaför att fullfölja det inledda arbetet med digitaliseringen. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen. Motion från Hans Nordlund Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd. Hans Nordlund Kommunstyrelsen

20 Kommunfullmäktige (27) 35 M_(_)TION ANGÅENDE BELYSNING AVKOMMUNENS FLYTBRYGGORI VARBOSUNDET Dnr: LKS ThomasFalk(SP) har i motion föreslagit att kommunens flytbiyggoi*i Värbosundet förses med belysningför att bla. förhindra stölder av utombordsmotoreroch att det blir säkrare att använda bryggorna kvällstid. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen. Motion från Thomas Falk Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd. ThomasFalk Kommunstyrelsen (Lä, sol-gi?

21 Kommunfullmäktige (27) 36 MEDBORGARFÖRSIAG- BORT MED TRÅDLÖSTBREDBAND OCH SMART- PHONES Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att bla. montera ner samtliga trådlösa nätverk på skolor och andra kommunala arbetsplatseroch ersätta dem med trådbundna anslutningaroch förbjuda användningav smart-phonespå alla offentliga platser. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen och sewicenämnden. Medborgarförslag Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd. Förslagsställaren Kommunstyrelsen Servicenämnden a,.áäár

22 Kommunfullmäktige (27) 37 MOTION OM TILLGÄNGLIGHETS-OCH BEMÖTANDEPOLICYI LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Ronald Rombrant (LP) har i motion föreslagit, att en tillgänglighets-och bemötandepolicy(motsvarande) tas fram och att kärnan i denna policy möter den som går in på kommunens hemsida. Kommunfullmäktigesordförande har remitterat medborgarförslagettillkommunstyrelsen. Ronald Rombrants motion Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna ordförandens åtgärd. Motionären Kommunstyrelsen

23 Kommunfullmäktige (27) 38 ANMÄLNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktigeantecknarföljande anmälningsärenden: Protokollsutdragfrån Sotenäs kommunfullmäktige, Val av ledamöter och ersättare i Miljönämndeni Mellersta Bohuslän" (LKS ) Dom frän förvaltningsrätten i Göteborg, laglighetspröxrningenligt kommunallagenkommunfullmäktigesbeslutom försäljning av tomträttsfastighetenskaftö-fiskebäck1:480 och försäljning av markoch vattenområden på Skaftö-Fiskebäck 1:405 och Skaftö-Fiskebäck 1:26. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.(lks ) Protokollfrån Svea Hovrätt, mark-och miljööverdomstolen,detaljplan för östra Stockevik Grönskult mfl- 2:146 prövningstillstånd.mark-och miljööverdomstolenmeddelar inte _ prövningstillstånd,domen från mark-och miljödomstolenstår fast. (LKS ) C5. w Q 545/

24 isin Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (27) 39 INTERPELLATIONFRÅN RONALD ROMBRANT (LP) FRÅGOR OM EKONOMI, ORDNING OCH REDA Dnr: LKS Ronald Rombrant (LP) har i interpellation ställt följande frågor om ekonomi, ordning och reda tillkommunstyrelsens ordförande: 1. Kommunstyrelsens ordförande: Vi är nu inne i mars 2013 och vi har ännu inte sett tillnågotförslag om ekonomistyrningsprinciper,när kommerfullmäktige attfå ett föirslagjrån kommunstyrelsen? 2. Kommunstyrelsensordförande: Varför' är ekonomiutskottets kallelser och protokoll inte utlagdapå kommunens hemsida? 3. Kommunstyrelsensordförande: Enligt de uppgifterjag harfått så skedde avrapporterirzg under 2012 endast2 gånger, stämmer detta? 4. Kommunstyrelsensordförande: Kan du bekräftaatt varje nämnd harfattat beslut om sin nämnds detaübudget. När skedde detta i såfall, inte minst villundertecknad - veta när kommunstyrelsensjälv nämndsroll-fattade beslutom kommunstyrelsensdetalj-budget Ronald Rombrant interpellation Kommunstyrelsensordförande kommer att besvarainterpellationenpå nästkommande sammanträde. M

25 Kommunfullmäktige (27) 40 AVSÄGELSEEBÃN UPPDRAG SOM LEDAMOTTILLIKAVICE ORDFÖRANDE1 BILDNINGSNAMNDENSAMT FYLLNADSVAL Dnr: LKS Klas-GöranHenriksson (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot tillikavice ordförande i bildningsnämnden. Skrivelse från Klas-GöranHenriksson Kommunfulhnäktigesbeslut Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tack för det arbete som nedlagts. Nominering Klas Göran Henriksson (S): att som ny ledamot tillikavice ordförande i bildningsnämnden utse Anders Nilsson (S), Lysekil,samt att som ny ersättare i bildningsnämndenefter Anders Nilsson utse Klas-GöranHenriksson (S), Lysekil. Kommunfullmäktigebeslutaratt som ny ledamot tillikavice ordförande i bildningsnämnden utse Anders Nilsson (S), Lysekil,samt att som ny ersättare ibildningsnämndenefter Anders Nilsson utse Idas-Göran Henriksson (S), Lysekilt.o.m Klas-GöranHenriksson Anders Nilsson Nämndsekretariatet Troman

26 Kommunfullmäktige (27) 41 VALAVNY ERSÄTTAREI KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS Anne-MarieSöderström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsvalskall genomföras. Nominering Klas-GöranHenriksson (S): att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Bill Wallberg(S), Brastaå. Kommunfullmäktigebeslutaratt som ny ersättare i kommunstyrelsenutse BillWallberg(S), Brastad, t.0.n Bill Wallberg Nämndsekretariatet Troman a,.r-_teiái

27 Sammanträdesprotokoil Kommunfullmäktige (27) 42 AVSÄGELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS John Berntsson (M) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Skrivelse från John Berntsson Kommunfulhnälctigesbeslut Kommunfullmäktigebeslutaratt godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktigebeslutaratt översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktigebeslutaratt framföra tackför det arbete som nedlagts. John Berntsson Länsstyrelsen Troman GU.f:3*- W å

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson. 3-. LYSE KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (47 1 (47) 1 (47) Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-06-22 Kl. 13.00 17.10 Ajournering kl. 15.15-15.40 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden)

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden) ) I (71) 2 (71) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) Elisabet Åkerman (M) Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S),

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOAINIUNSTYRELSEN 1 (26) Sammanträdestid: 20100331 kl 09.00 15.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) AnnCharlott Strömvøall

Läs mer

1 Uppdaterade regler och taxor för småbåtshamnarna inklusive gästhamnarna 2013 (LKS 12-442-553)

1 Uppdaterade regler och taxor för småbåtshamnarna inklusive gästhamnarna 2013 (LKS 12-442-553) Boviks LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNINGKOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSEN Tid: Onsdagen den 9 januari 2013, kl 09.00-16.40 Tid: Onsdagen den 9 januari 2013, kl 09.00-16.40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 Ett medborgarförslag har inkommit 2013-01-08 där man föreslagit, att alla kommuninnevånare som

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2013-11-20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Lysekil 2013-11-20 KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld. Sven-Gunnar Gunnarsson. Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE kallas till sammanträde torsdagen den 28 november kl. 15.00 Obs tiden! i kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE 1. Val av justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Lars Björneld (FP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-05-21 Kl. 17.30-20.35 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Ola Ingevaldson, T.f.

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil LYSEK. Ls Ko N' N' U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (27) - Sammanträdestid: 2010-06-30 Kl. 13.00 17.30 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande 2 (27) Ovriga medverkande: Peter Ahlberg,AME,

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Paragrafer: 217-233 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Stensson (S) Bo Göthesson(S) Per-Gunnar Ahlström (K) Tjänstemän: Borgmästaren LYSEKILS KO M M U N

Paragrafer: 217-233 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Stensson (S) Bo Göthesson(S) Per-Gunnar Ahlström (K) Tjänstemän: Borgmästaren LYSEKILS KO M M U N LYSEKILS KO M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvIMUNSTYRELSEN r (22) Sammanträdestid: 2012-12-05 kl. 09.00-15.50 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Ersättare: Britt-MarieDidriksson-Burcher'

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD)

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD) 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-04-06 kl. 09.15-11.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /"l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren Lys E K I Lg Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (32) Sammanträdestid: 2012-10-03 kl. - 09.00 13.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-10-27 Kl. 17.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-05-26 Kl. 17.30 19.47 Ajournering kl. 19.37 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: LYSEKIL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30 20.00 Ajournering kl. 19.30 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer