SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: Kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer, kommunchef Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr. Paragrafer: Sekreterare: Ordförande:. Ola Ingevaldson. Sven-Gunnar Gunnarsson. Roland Karlsson. Kent Carlsson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 BESLUTANDE: Ledamöter Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Mats Karlsson (M) Margareta Carlsson (S) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-Olof Johansson (S) Maria Forsberg (S) Siv Linnér (S) Margareta Lundqvist (S) Kent Carlsson (S) Eva Leandersson (S) Klas Mellgren (S) Torsten Vikingson (S) Roland Karlsson (FP) Camilla Carlsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Yngve Larsson (FP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw Lycke (C) Fredrik Christensson (C) Lars-Åke Olsson (FP) Tom Govik (FP) Marianne Larsson (FP) Hans Nordlund (M) Marita Fermell Lagrell (M) Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) Per-Gunnar Ahlström (K) Inge Löfgren (MP) Ronald Rombrant (LP) Ann-Britt Jarnedal (LP) Håkan Smedja (V) Thomas Falk (SP) Filip Nordqvist (Obunden) Torbjörn Stensson (Obunden) Ersättare Susanne Baden (MP), Anette Erlandsson (FP) Bernt Jonasson (FP) Klaus Peters (M) Berns Ortner (S) 2 (47) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (47) 95 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I MILJÖBEREDNINGEN Dnr: LKS Fredrik Christensson (C), har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i miljöberedningen. Beslutsunderlag Fredrik Christensson skrivelse Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen. Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. Beslutet skickas till Fredrik Christensson Valberedningen Troman

4 Kommunfullmäktige (47) 96 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN SAMT ORDFÖRANDE I LYSEKILS STADSHUS AB Dnr: LKS Roland Karlsson (FP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Lysekils Stadshus AB. Beslutsunderlag Roland Karlsson (FP) skrivelse Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till valberedningen. Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. Beslutet skickas till Roland Karlsson Valberedningen Troman

5 Kommunfullmäktige (47) 97 ANMÄLAN - DOM FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN GÄLLANDE LAGLIGHETSPRÖVNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Dnr: LKS Förvaltningsrätten har i en dom upphävt kommunfullmäktiges beslut , 44. Beslutsunderlag Förvaltningsrättens dom Kommunfullmäktige antecknar förvaltningsrättens dom. Beslutet skickas till ---

6 Kommunfullmäktige (47) 98 REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2012 ÅRS VERKSAMHET SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS Kommunrevisionen har avlämnat sin revisionsberättelse för år Kommunrevisionen tillstyrker, att kommunfullmäktige beviljar ledamöter i styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år Beslutsunderlag Kommunrevisionens revisionsberättelse för år 2012, med granskningsrapporter. Yrkanden Ronald Rombrant (LP): Att fullmäktige beslutar att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet, främst mot bakgrund av affärerna i Kolholmarna AB/småbåtshamnsverksamheten, men också mot bakgrund av brister vad gäller ekonomistyrning (budgetprocess, ekonomistyrningsprinciper, brister i uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag) Att kommunstyrelsen i övrigt, nämnder och miljöberedning beviljas ansvarsfrihet Ann-Charlotte Strömwall (FP), Torbjörn Stensson (obunden) och Mats Karlsson (M): bifall till kommunrevisionens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunrevisionens förslag att bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet för år 2012 mot Ronald Rombrants yrkande att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet. Proposition på kommunrevisionens förslag i övrigt att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberedningen samt förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionens förslag att bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet för år 2012 mot Ronald Rombrants yrkande att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunrevisionens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunrevisionens förslag. Nej-röst för bifall till Ronald Rombrants yrkande.

7 Kommunfullmäktige (47) Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 17 ja-röster, 5 nej-röster och 16 ledamöter som avstår att bifalla kommunrevisionens förslag. (se omrösningsbilaga). Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionens förslag i övrigt att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberedningen samt förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2012 och finner, att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunrevisionens förslag. Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder inte deltar i handläggningen av ärendet om ansvarsfrihet för respektive verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, övriga nämnder, miljöberedningen och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper. Reservation Mot beslutet anmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftlig reservation. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Miljöberedningen Ekonomienheten Kommunrevisionen

8 Kommunfullmäktige (47) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV VOTERING 1 98 JA NEJ AVST M Mats Karlsson x x S Margareta Carlsson x x S Jan-Olof Johansson x x FP Roland Karlsson (Jäv) x Obunden Torbjörn Stensson x x FP Camilla Carlsson x x K Yngve Berlin x x FP Ann-Charlotte Strömwall x x M Fredrik Lundqvist - LP Ronald Rombrant x x S Klas-Göran Henriksson x x FP Yngve Larsson x x C Siw Lycke x x S Torsten Vikingson x x MP Emma Nohrén Susanne Baden x x M Hans Nordlund x x FP Håkan Möller Anette Erlandsson x x S Klas Mellgren x x V Håkan Smedja x x K Britt-Marie Kjellgren x x S Kent Carlsson x x FP Britt-Marie Didriksson-Burcher x x S Eva Leandersson x x M Marita Fermell-Lagrell x x LP Ann-Britt Jarnedal x x SP Thomas Falk x x FP Lars-Åke Olsson x x S Margareta Lundqvist x x S Maria Forsberg x x FP Britt-Marie Govik Bert Jonasson x x SD Stefan Magnusson - M Elisabeth Åkerman Klaus Peters x x S Anders Nilsson Bernt Ortner x x K Per-Gunnar Ahlström x x C Fredrik Christensson x x FP Tom Govik x x MP Inge Löfgren x x S Siv Linnér x x FP Marianne Larsson x x Obunden Filip Nordqvist x x S Sven-Gunnar Gunnarsson x x

9 Kommunfullmäktige (47)

10 Kommunfullmäktige (47)

11 Kommunfullmäktige (47)

12 Kommunfullmäktige (47)

13 Kommunfullmäktige (47)

14 Kommunfullmäktige (47) 99 MEDBORGARFÖRSLAG OM NAMNSÄTTNING AV GRÄNDERNA I GAMLESTAN Dnr: LKS Gamlestans Byalag har i medborgarförslag föreslagit att kommunen namnsätter gränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt Thorén och Per Stenros. Av bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, , framgår att förvaltningen anser att förslaget är ett bra initiativ och att det bifogade underlaget till namnförslag är väl underbyggt. Förslagen följer gängse namnsättningstradition och språkriktighet. Utvecklingsenheten instämmer och anser att kommunen ska namnsätta gränderna enligt inkommit medborgarförslag. Att bekosta de nya namnskyltarna åligger utvecklingsenheten. Gällande montering av de tänkta skyltarna har Gamlestans Byalag meddelat att de kan vara behjälpliga, de meddelar även att de kan vara behjälpliga vad avser införskaffande av tillstånd från fastighetsägare att montera vissa skyltar på husfasader. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 50 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Bildningsnämndens protokoll , 5 Ledningsutskottets protokoll , 27 Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll , 103 Yrkanden Roland Karlsson (FP): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om namnsättning av gränderna i Gamlestan. Beslutet skickas till Jan Bergman Bo Strauss Bildningsnämnden Utvecklingsenheten

15 Kommunfullmäktige (47) 100 MEDBORGARFÖRSLAG OM NAMNGIVNING AV VÄGEN UTANFÖR SKANDIAMUSÉET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås namngivning av vägen utanför Skandiamuséet till Skandia allén. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till bildningsnämnden för besvarande. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Förslagsställaren Bildningsnämnden

16 Kommunfullmäktige (47) 101 MOTION ANGÅENDE AVGIFTSBELÄGGNING AV PARKERINGAR I GRUNDSUND Dnr: LKS Thomas Falk (SP) har i en motion föreslagit att avgiftsbelägga parkeringarna syd Bottnahallen och syd Skaftö folkets hus under perioden 15/6-15/8 med endygnsavgift av 25 kr/dygn eller 10 kr/timmen. Motionen innefattar också förslag på att undersöka om det går att avgiftsbelägga fler parkeringar på Skaftö och i Lysekil under ovanstående period. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att motionen remitteras till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Thomas Falk (SP) motion från Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Thomas Falk Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

17 Kommunfullmäktige (47) 102 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALFIRANDET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att hela nationaldagen görs till en folkfest, bl.a. tidigarelägga det traditionella firandet och att middag anordnas för nya kommuninvånare. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Förslagsställaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden

18 Kommunfullmäktige (47) 103 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT DET GÖRS EN VACKER PLANTERING MED BELYSNING I DEN SÅ KALLADE FONTÄNEN PÅ TORGET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att det görs en vacker plantering med belysning i den så kallade fontänen på torget. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. Bestlutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Förslagsställaren Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Kommunfullmäktige (47) 104 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BEHÅLLA AVDELNING 1 A OCH 1 B PÅ LYSEKILSHEMMET TILLS DET NYA BOENDET I FISKEBÄCK ÄR KLART Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att behålla avdelning 1A och 1B och personal tills det nya hemmet i Fiskebäck är klart. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till vårdoch omsorgsnämnden för besvarande. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Förslagsställarna Vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunfullmäktige (47) 105 MOTION - ANLÄGGANDE AV GRUSPLAN/PARKERINGSYTA VID BOTTNAVALLEN GRUNDSUND Dnr: LKS Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) har i en motion kommit med förslag att anlägga grusplan/parkeringsyta vid Bottnavallen i Grundsund. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandens åtgärd. Beslutet skickas till Motionärerna Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

21 Kommunfullmäktige (47) 106 DETALJPLAN FÖR BOVIKS SKOLA, LYSEKIL, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl. Nuvarande detaljplan tillåter endast användningen allmänt ändamål. Syftet med planen är att ändra gällande användning för Boviks skola från allmänt ändamål till bostad, skola, kontor, kulturändamål samt hotell/vandrarhem. Syftet är också att bevara den befintliga byggnaden då den är kulturhistoriskt intressant. Den befintliga skolbyggnaden ska bevaras, och endast enstaka uthus eller förråd får uppföras. På fastighetens norra del får en utbyggnad för trapphus göras, samt komplementbyggnad/er uppföras. Parkering får finnas söder om byggnaden inom planområdet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 104 Yrkanden Mats Karlsson (M): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att i enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl., upprättad , justerad Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

22 Kommunfullmäktige (47) 107 DETALJPLAN FÖR KYRKVIKS FÖRSKOLA, KYRKVIK 12:4, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkvik 12:4. Förslaget innebär att användningen av fastigheten ändras från allmänt ändamål till boende och skola; förskola samt att byggrättens byggnadshöjd höjs med ca en meter till + 15,1 m över stadens nollplan. Det upprättade förslaget innebär att fastigheten kan nyttjas av andra än statliga och kommunala verksamheter. Detaljplanen har varit utskickad för samråd under perioden till och ett samrådsmöte hölls i kommunfullmäktigesalen Därefter reviderades förslaget vilket i huvudsak innebar att användningen hotell; vandrarhem utgick då kommunens parkeringsnorm inte går att uppfylla. Detaljplanen ställdes därefter ut för granskning till varefter mindre redaktionella justeringar genomförts. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 105 Yrkanden Roland Karlsson (FP): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Kyrkviks förskola, Kyrkvik 12:4. Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

23 Kommunfullmäktige (47) 108 DETALJPLAN FÖR GAMLESTAN 22:1, LYSEKIL, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Hela Norra Hamnenområdet i Lysekil genomgår sedan ett antal år en förvandling i att gå från att vara ett område avsett för industri till att bli ett bostadsområde. Som ett led i denna utveckling föreslås fastigheten Gamlestan 22:1 att byggas om till bostäder. Fastigheten är i gällande plan avsedd för småindustri och handel och används idag för Lysekils Skeppshandels egen verksamhet. Företaget bedriver lagerhållning, försäljning och distribution av förnödenheter till handelssjöfarten i västra Sverige samt Norge. Planens syfte är att ändra gällande användning för Gamlestan 22:1 från småindustri- och handelsändamål, till att i stället tillåta bostäder samt handel i bottenplan. Då planområdet ligger i Lysekils ursprungliga fiskeläge, Gamlestan, är syftet även att åstadkomma en gestaltning av de nya byggnaderna som fungerar väl tillsammans med Gamlestans bebyggelsemönster och unika kulturmiljö. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 106 Kommunfullmäktige beslutar att enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Gamlestan 22:1, upprättad , justerad Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten

24 Kommunfullmäktige (47) 109 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING I HAVSSTADEN LYSEKIL UTBILDNINGS AB Dnr: LKS Havsstaden Lysekil utbildnings AB är et helägt dotterbolag till Lysekils Stadshus AB. Det förekommer ingen verksamhet i bolaget. Grundregeln är att alla aktiebolag har revisorer. För Havsstaden Lysekils Utbildnings AB som är ett vilande bolag finns möjlighet att välja bort revisor och på detta vis spara in på en icke nödvändig kostnad i form av arvode till externa revisorer. Beslutsunderlag Ekonomienhetens tjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsens protokoll , 109 Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning enligt förslag. Beslutet skickas till Havsstaden Lysekil Utbildnings AB Ekonomienheten

25 Kommunfullmäktige (47) 110 ANMÄLNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärenden: Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunfullmäktiges beslut , 44. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. (LKS ) Ronald Rombrands skrivelse till kommunfullmäktige ställt frågor bl.a. om hur Lysekil ska styras och hur ekonomin ska hanteras. (LKS ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Ronald Rombrands överklagan på kommunfullmäktiges beslut , 23. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (LKS ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgren överklagan på kommunfullmäktiges beslut , 166. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (LKS ) Beslut från Kammarrätten i Göteborg Fråga om prövningstillstånd av Hillevi Aryds överklagan på Förvaltningsrättens beslut Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd (LKS ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Ronald Rombrand på kommunfullmäktiges beslut , 238. Förvaltningen avvisar överklagandet. Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunfullmäktiges beslut Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition. (LKS ) Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen Fråga om prövningstillstånd av Roland Karlssons överklagan av Kammarrättens beslut Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. (LKS ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgrens överklagan på kommunfullmäktiges beslut , 69. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet och överlämnar överklagandet till Lysekils kommun för rättidsprövning. (LKS ) Lagakraftbevis angående kommunfullmäktiges beslut , 68 gällande detaljplan Dalskogen 3 m.m. i Lyselkils kommun. (LKS ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Bengt Andreasson och Ronald Rombrands överklagan av kommunfullmäktiges beslut , 220. Förvaltningsrätten avslår överklaganden (LKS ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunstyrelsens beslut , 115. Förvaltningsrätten avslår överklaganden. (LKS )

26 Kommunfullmäktige (47) 111 ENTLEDIGANDE AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN, BILDNINGSNÄMNDEN, BYGGNADSNÄMNDEN, INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN SAMT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr: LKS Vid sitt sammanträde , 44, beslutade kommunfullmäktige bl.a. att inte bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet för år 2012 samt att entlediga honom från uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen och Lysekils Stadshus AB. Som en följd av detta beslut inleddes en process med deltagande av ett antal av partierna i fullmäktige vars syfte sades vara att undersöka förutsättningarna för att bilda en ny politisk majoritet som kunde styra kommunen. Den uttalade målsättningen var att denna process skulle avslutas under maj månad. Den process som beskrivs ovan har dragit ut på tiden och först den 17 juli meddelade fem av fullmäktiges partier (Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Skaftöpartiet) att man bildar en ny politisk majoritet som har för avsikt att styra kommunen fram till nästa val. Dessa partier förfogar över 21 av 41 mandat i fullmäktige. Enligt 4 kap. 10a punkt 1 i kommunallagen (KL) får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. Syftet med punkt 1 är att underlätta majoritetsskiften under mandatperioden. Bakgrunden är att ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer med förhållandena i fullmäktige. Företrädare för den nya politiska majoriteten har framfört till kommunledningskontoret, att man har för avsikt att genom nyval åstadkomma en representation i nedanstående nämnder och styrelser som motsvarar den nya politiska majoriteten i fullmäktige: Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Byggnadsnämnden Individ- och myndighetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 115 Yrkanden Mats Karlsson (M): bifall till kommunstyrelsens förslag. Roland Karlsson (FP): Att kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare. Yngve Berlin (K): Avslag på kommunstyrelsens förslag

27 Kommunfullmäktige (47) Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Fredrik Christensson (C): bifall till Roland Karlssons yrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons m.fl. yrkande att kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare mot Yngve Berlins avslagsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons m.fl. yrkande att kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare mot Yngve Berlins avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 4 kap. 10a KL per entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, bildningsnämnden, byggnadsnämnden, individ- och myndighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Reservation Mot beslutet anmäler ledamöterna Roland Karlsson (FP) och Fredrik Christensson (C) gemensam skriftlig reservation. Beslutet skickas till

28 Kommunfullmäktige (47)

29 Kommunfullmäktige (47) 112 NOMINERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Valberedningen har antecknat följande nomineringsförutsättningar vid sitt sammanträde : Klas-Göran Henriksson (S) anmäler att valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Skaftöpartiet. Lars Björneld (FP) anmäler att valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Folkpartiet och Centerpartiet Beslutsunderlag Valberedningens protokoll , 1. Kommunfullmäktige antecknar nomineringsförutsättningarna som redovisats i valberedningens 1.

30 Kommunfullmäktige (47) 113 KOMMUNSTYRELSE Till kommunstyrelsen ska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Beredning Valberedningens protokoll , 3, och , 8. Valberedningens förslag- ordinarie ledamöter Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-Olof Johansson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Roland Karlsson (FP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Proposition Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-Olof Johansson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Roland Karlsson (FP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Valberedningens förslag ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande: Mats Karlsson (M) ordförande Jan-Olof Johansson (S) 1:e vice ordförande Roland Karlsson (FP) 2:e vice ordförande Nominering Torbjörn Stensson (obunden): att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen.

31 Kommunfullmäktige (47) Jan-Olof Johansson (S) meddelar, att han inte står till förfogande till posten som kommunstyrelsens ordförande. Proposition Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och finner, att kommunfullmäktige beslutar utse Mats Karlsson (M) till ordförande, Jan-Olof Johansson (S) till 1:e vice ordförande och Roland Karlsson (FP) till 2:e vice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Maria Forsberg (S) Christina Gustafson (S) Håkan Smedja (V) Thomas Falk (SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Camilla Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-Gunnar Ahlström (K) Proposition Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i kommunstyrelsen och finner, att kommunfullmäktige utser följande ersättare: Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Christina Gustafson (S) Maria Forsberg (S) Håkan Smedja (V) Thomas Falk (SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Camilla Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-Gunnar Ahlström (K) Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen under perioden Ordinarie ledamöter Mats Karlsson (M), ordförande Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordförande Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordförande Kent Olsson (M)

32 Kommunfullmäktige (47) Klas-Göran Henriksson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Ersättare Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Christina Gustafson (S) Maria Forsberg (S) Håkan Smedja (V) Thomas Falk (SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Camilla Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-Gunnar Ahlström (K) Reservation Mot beslutet anmäler ledamoten Torbjörn Stensson (obunden) skriftlig reservation. Beslutet skickas till Samtliga valda Nämndsekretariatet Troman

33 Kommunfullmäktige (47)

34 Kommunfullmäktige (47) 114 BILDNINGSNÄMND Till bildningsnämnden ska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Beredning Valberedningens protokoll , 4 och , 9 och 14 Valberedningens förslag- ordinarie ledamöter Kent Olsson (M) Marita Fermell-Lagrell (M) Anders Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Ronny Järphag (S) Håkan Smedja (V) Håkan Kindstedt (FP) Tom Govik (FP) Lars Björneld (FP) Stig Berlin (K) Nominering Fredrik Christensson (C): att utse Carina Granath (C), Brastad, till ordinarie ledamot i bildningsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Kent Olsson (M) Marita Fermell-Lagrell (M) Anders Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Ronny Järphag (S) Håkan Smedja (V) Håkan Kindstedt (FP) Tom Govik (FP) Lars Björneld (FP) Carina Granath (C) Stig Berlin (K) Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande Kent Olsson (M) ordförande Lars Björneld (FP) vice ordförande

35 Kommunfullmäktige (47) Proposition Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i bildningsnämnden och finner, att kommunfullmäktige beslutar utse Kent Olsson (M) till ordförande och Lars Björneld (FP) till vice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Peter Holmqvist (FP) Camilla Carlsson (FP) Thomas Falk (SP) Gunilla Jansson (FP) Nominering Roland Karlsson (FP): att utse Monica Andersson (C), Brastad, till ersättare i bildningsnämnden. Per-Gunnar Ahlström (K): att utse Henrik Källén (K), Lysekil, till ersättare i bildningsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i bildningsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ersättare: Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Thomas Falk (SP) Peter Holmqvist (FP) Camilla Carlsson (FP) Gunilla Jansson (FP) Monica Andersson (C) Omröstning begärs. Med anledning av att ärendet avser val skall sluten omröstning genomföras. Ordföranden klargör vilka krav som ställs på valsedlarna. Ledamöterna lämnar efter upprop sina valsedlar i en urna. Justerarna agerar kontrollanter och rösträknare

36 Kommunfullmäktige (47) Omröstningsresultat Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Thomas Falk (SP) Peter Holmqvist (FP) Camilla Carlsson (FP) Gunilla Jansson (FP) Monica Andersson (C) Henrik Källén (K) 36 röster 31 röster 36 röster 36 röster 36 röster 36 röster 32 röster 36 röster 36 röster 36 röster 30 röster 16 röster Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i bildningsnämnden under perioden Ordinarie ledamöter Kent Olsson (M), ordförande Lars Björneld (FP), vice ordförande Marita Fermell-Lagrell (M) Anders Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Ronny Järphag (S) Håkan Smedja (V) Tom Govik (FP) Håkan Kindstedt (FP) Carina Granath (C) Stig Berlin (K) Ersättare Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Thomas Falk (SP) Peter Holmqvist (FP) Camilla Carlsson (FP) Gunilla Jansson (FP) Monica Andersson (C) Beslutet skickas till Samtliga valda Nämndsekretariatet, Troman

37 Kommunfullmäktige (47) 115 BYGGNADSNÄMNDEN Till byggnadsnämnden ska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Beredning Valberedningens protokoll , 5 och , 10 och 15. Valberedningens förslag- ordinarie ledamöter Hans Nordlund (M) Olle Fjordgren (M) Bo Göthesson (S) Anneli Strand (S) Jerry Jacobsson (S) Inge Löfgren (MP) Yngve Larsson (FP) Lars-Åke Olsson (FP) Filip Nordqvist (FP) Christer Hammarqvist (C) Leif Ahl (K) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Hans Nordlund (M) Olle Fjordgren (M) Bo Göthesson (S) Anneli Strand (S) Jerry Jacobsson (S) Inge Löfgren (MP) Yngve Larsson (FP) Lars-Åke Olsson (FP) Filip Nordqvist (FP) Christer Hammarqvist (C) Leif Ahl (K) Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden och finner, att kommunfullmäktige beslutar utse Bo Göthesson (S) till ordförande och Yngve Larsson (FP) till vice ordförande. Nomineringar - ersättare Cheyenne Röckner (M) Alexander Nicklasson (M) Fredrik Hansson (S) Kristoffer Zakariasson (S) Sverker Jonsson (S)

38 Kommunfullmäktige (47) Göran Sandström (V) Bo Gustafsson (SP) Åsa Björneld (FP) Leif Ström (FP) Leif Hansson (FP) Lars-Erik Larsson (C) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i byggnadsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ersättare: Cheyenne Röckner (M) Alexander Nicklasson (M) Fredrik Hansson (S) Kristoffer Zakariasson (S) Sverker Jonsson (S) Göran Sandström (V) Bo Gustafsson (SP) Åsa Björneld (FP) Leif Ström (FP) Leif Hansson (FP) Lars-Erik Larsson (C) Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden under perioden Ordinarie ledamöter Bo Göthesson (S), ordförande Yngve Larsson (FP), vice ordförande Hans Nordlund (M) Olle Fjordgren (M) Anneli Strand (S) Jerry Jacobsson (S) Inge Löfgren (MP) Lars-Åke Olsson (FP) Filip Nordqvist (FP) Christer Hammarqvist (C) Leif Ahl (K) Ersättare Cheyenne Röckner (M) Alexander Nicklasson (M) Fredrik Hansson (S) Kristoffer Zakariasson (S) Sverker Jonsson (S) Göran Sandström (V) Bo Gustafsson (SP) Åsa Björneld (FP) Leif Ström (FP)

39 Kommunfullmäktige (47) Leif Hansson (FP) Lars-Erik Larsson (C) Beslutet skickas till Samtliga valda Samhällsbyggnadsförvaltningen Troman

40 Kommunfullmäktige (47) 116 INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDEN Till individ- och myndighetsnämnden ska 7 ledamöter och 7 ersättare utses. Beredning Valberedningens protokoll , 6 och , 11 och 16. Valberedningens förslag- ordinarie ledamöter Ulrika Lundbäck (M) Maria Forsberg (S) Bill Wallberg (S) Emma Norén (MP) Camilla Carlsson (FP) Filip Nordqvist (FP) Nominering Klas-Göran Henriksson (S): att utse Fredrik Christensson (C) till ordinarie ledamot i individoch myndighetsnämnden i ställer för ersättare. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordinarie ledamöter i individ- och myndighetsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Ulrika Lundbäck (M) Maria Forsberg (S) Bill Wallberg (S) Emma Norén (MP) Camilla Carlsson (FP) Filip Nordqvist (FP) Fredrik Christensson (C) Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande Maria Forsberg (S) ordförande Camilla Carlsson (FP) vice ordförande Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordförande och vice ordförande i individ- och myndighetsnämnden och finner, att kommunfullmäktige beslutar utse Maria Forsberg (S) till ordförande och Camilla Carlsson (FP) till vice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Elisabeth Åkerman (M) Anette Björmander (S) Marianne Kleveros (S) Jessica Södergren (V) Claes-Göran Strömwall (FP) Britt-Marie Govik (FP)

41 Kommunfullmäktige (47) Nominering Klas-Göran Henriksson (S): att utse Niklas Dahlberg (C), Brastad, till ersättare i individ- och myndighetsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i individ- och myndighetsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ersättare: Elisabeth Åkerman (M) Marianne Kleveros (S) Anette Björmander (S) Jessica Södergren (V) Claes-Göran Strömwall (FP) Britt-Marie Govik (FP) Niklas Dahlberg (C) Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i individ- och myndighetsnämnden under perioden Ordinarie ledamöter Maria Forsberg (S), ordförande Camilla Carlsson (FP), vice ordförande Ulrika Lundbäck (M) Bill Wallberg (S) Emma Norén (MP) Filip Nordqvist (FP) Fredrik Christensson (C) Ersättare Elisabeth Åkerman (M) Marianne Kleveros (S) Anette Björmander (S) Jessica Södergren (V) Claes-Göran Strömwall (FP) Britt-Marie Govik (FP) Niklas Dahlberg (C) Beslutet skickas till Samtliga valda Nämndsekretariatet Troman

42 Kommunfullmäktige (47) 117 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Till vård- och omsorgsnämnden ska 7 ledamöter och 7 ersättare utses. Beredning Valberedningens protokoll , 7 och , 12 och 17. Valberedningens förslag- ordinarie ledamöter Rickard Åkerman (M) Margareta Lundqvist (S) Eva Leandersson (S) Linda Svanberg (MP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw Lycke (C) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordinarie ledamöter i vård- och omsorgsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Rickard Åkerman (M) Margareta Lundqvist (S) Eva Leandersson (S) Linda Svanberg (MP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw Lycke (C) Valberedningens förslag ordförande och vice ordförande Margareta Lundqvist (S) ordförande Ann-Charlotte Strömwall (FP) vice ordförande Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden och finner, att kommunfullmäktige beslutar utse Margareta Lundqvist (S) till ordförande och Ann-Charlotte Strömwall (FP) till vice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Marita Fermell-Lagrell (M) Solveig Aronsson (S) Göte Nyberg (S) Lars-Erik Jacobsson (SP) Anette Erlandsson (FP) Inger Johansson (C)

43 Kommunfullmäktige (47) Nominering Klas-Göran Henriksson (S): att utse Håkan Möller (FP), Lysekil, till ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i vård- och omsorgnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ersättare: Marita Fermell-Lagrell (M) Solveig Aronsson (S) Göte Nyberg (S) Lars-Erik Jacobsson (SP) Anette Erlandsson (FP) Inger Johansson (C) Håkan Möller (FP) Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i vård- och omsorgnämnden under perioden Ordinarie ledamöter Margareta Lundqvist (S), ordförande Ann-Charlotte Strömwall (FP), vice ordförande Rickard Åkerman (M) Eva Leandersson (S) Linda Svanberg (MP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw Lycke (C) Ersättare Marita Fermell-Lagrell (M) Solveig Aronsson (S) Göte Nyberg (S) Lars-Erik Jacobsson (SP) Anette Erlandsson (FP) Håkan Möller (FP) Inger Johansson (C) Beslutet skickas till Samtliga valda Nämndsekretariatet Troman

44 Kommunfullmäktige (47) 118 TURORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE I STYRELSER OCH NÄMNDER Dnr: LKS Enligt kommunallagens 6 kap 10 skall kommunfullmäktige besluta om turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder. Yrkanden Parti Folkpartiet Roland Karlsson Centerpartiet Fredrik Christensson Kommunistiska partiet Per-Gunnar Ahlström Vänsterpartiet Håkan Smedja Skaftöpartiet Thomas Falk Ersättare Centerpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Skaftöpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Skaftöpartiet Moderaterna Kommunistiska partiet Folkpartiet Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Kommunistiska partiet

45 Kommunfullmäktige (47) Miljöpartiet Susanne Baden Socialdemokraterna Klas-Göran Henriksson Moderaterna Mats Karlsson Vänsterpartiet Skaftöpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Kommunistiska partiet Centerpartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Centerpartiet Folkpartiet Skaftöpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Kommunistiska partiet Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande turordning för inkallande av ersättare i styrelser och nämnder under resterande del av mandatperioden: Parti Folkpartiet Centerpartiet Kommunistiska partiet Ersättare Centerpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Folkpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna

46 Kommunfullmäktige (47) Centerpartiet Folkpartiet Moderaterna Skaftöpartiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Skaftöpartiet Moderaterna Kommunistiska partiet Folkpartiet Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet Folkpartiet Kommunistiska partiet Vänsterpartiet Skaftöpartiet Socialdemokraterna Moderaterna Kommunistiska partiet Centerpartiet Folkpartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Skaftöpartiet Kommunistiska partiet Centerpartiet Folkpartiet Skaftöpartiet Miljöpartiet Vänsterpartiet Socialdemokraterna Folkpartiet Centerpartiet Kommunistiska partiet Beslutet skickas till Byggnadsnämndens sekreterare Nämndsekretariatet

47 Kommunfullmäktige (47) 119 AVSÄGELSE SAMT VAL AV NY 1:E VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS Med anledning av att han valts till ny ordförande i kommunstyrelsen avsäger sig Mats Karlsson (M) uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt att framföra ett tack för det arbete som nedlagts. Nominering Roland Karlsson (FP): att utse Ann-Charlotte Strömwall (FP) till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för resterande del av mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Charlotte Strömwall (FP) till ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för resterande del av mandatperioden. Beslutet skickas till Nämndsekretariatet Troman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson. 3-. LYSE KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (47 1 (47) 1 (47) Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-06-22 Kl. 13.00 17.10 Ajournering kl. 15.15-15.40 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: LYSEKIL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LYSEKIL Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-05-21 Kl. 17.30-20.35 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Ola Ingevaldson, T.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30 20.00 Ajournering kl. 19.30 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden)

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden) ) I (71) 2 (71) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) Elisabet Åkerman (M) Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S),

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-05-26 Kl. 17.30 19.47 Ajournering kl. 19.37 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-10-27 Kl. 17.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-02-25 Kl. 17.30 18.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Mari-Louise

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD)

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD) 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-04-06 kl. 09.15-11.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer