Sammanträdestid: kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:"

Transkript

1 Utbildningsnämnden /17 Sammanträdestid: kl Ajournering kl Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Håkan Kindstedt (FP) Monica Andersson (C ) Cecilia Saving (LP) Catharina Hansson (LP) Katja Noren (MP) Lisbeth Lindström (V) ersätter Nigel Bourne (V) Marita Fermell- Lagrell (M) ersätter Christoffer Zakariasson (SD) Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Icke tjänstgörande ersättare: Anders Söfting (S) Ronny Järphag (S) Per Tengberg (LP) Tjänstemän: Pia Alhäll, förvaltningschef Frida Mellgren, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare:... Frida Mellgren Ordförande:... Kent Olsson (M)... Margareta Carlsson (S) ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: Anslagsdatum: Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Justeringsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering: Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Utbildningsnämnden /17 Övriga medverkande tjänstemän: Helena Svensson, förvaltningsekonom Eva-Marie Magnusson, förvaltningsekonom Åse Andren Gustavsson, verksamhetsansvarig musikskolan 25 Rickard Wennerberg, kultursekreterare 25

3 Utbildningsnämnden /17 24 YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN Dnr: UBN Förvaltningsrätten har begärt yttrande i ett ärende angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr ). Nämnden har fått i uppdrag att fatta beslut gällande detta yttrande. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars Nämnden beslutar att anta förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2015 som sin egen och översända till förvaltningsrätten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till Förvaltningsrätten Förvaltningschefen

4 Utbildningsnämnden /17 25 VERKSAMHETSBESKRIVNING Rickard Wennerberg, kultursekreterare och Åse Andren Gustavsson, verksamhetsansvarig musikskolan informerar nämnden om sina respektive verksamheter. Nämnden tar del av informationen.

5 Utbildningsnämnden /17 26 BOKSLUT 2014 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr: UBN Vid nämndens sammanträde den 25 februari presenterades en rapport som inte var komplett. Vid dagens sammanträde redovisas en omarbetad rapport av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bokslut Beslutsunderlag Förvaltningens underlag för bokslut Nämnden tar del av redovisningen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bokslut Beslutet skickas till Förvaltningschefen Förvaltningsekonomen

6 Utbildningsnämnden /17 27 EKONOMISK UPPFÖLJNING Dnr: UBN Förvaltningsekonomerna ger en muntlig redovisning gällande ekonomisk uppföljning. Till nämndens sammanträde den 29 april kommer en mer utförlig ekonomisk uppföljning att redovisas. Nämnden tar del av redovisningen

7 Utbildningsnämnden /17 28 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Dnr: UBN Med anledning av att två nämnder, bildningsnämnden samt gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, from januari 2015 har slagits ihop till en gemensam nämnd har även en ny delegationsordning arbetats fram. Beslutsunderlag Förvaltningens underlag till delegationsordning Yrkande Jeanette Janson (LP): Tilläggsyrkande - Punkt 1:9: Ska anmälas till nämnden. Nämnden beslutar att anta ny delegationsordning enligt förvaltningens förslag med bifall till Jeanette Jansons yrkande. Beslutet inkl. handlingar skickas till Förvaltningschef Samtliga rektorer Samtliga förskolechefer Enhetschef Gullmarsborg Enhetschef Fritid Kultursekreterare Utvecklingsledare, f.v.b till berörda

8 Utbildningsnämnden /17 29 NAMNSÄTTNING AV NY VÄG INOM NYTT BOSTADSOMRÅDE - EVENSÅS 1:4, SKAFTÖ Dnr: UBN I samband med detaljplanearbetet för nytt bostadsområde inom Evensås 1:4, Skaftö, ska en ny lokalväg anläggas och namnges. Det nya planerade bostadsområdet är beläget norr om vägen mellan Bokenäs och Fiskebäckskil och öster om Östersidans samhälle. Vid studier av äldre lantmäterikartor framgår att det nya planerade bostadsområdet varit en del av den gemensamma utmarken till gårdarna Evensås och Vägeröd. Förslag till namnsättning blir därför Utmarksvägen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 februari Utbildningsnämnden beslutar att ge den nya vägen namnet Utmarsvägen. Beslutet skickas till Kultursekreterare

9 Utbildningsnämnden /17 30 BESLUTSMEDDELANDE FRÅN SKOLINSPEKTIONEN Dnr: BIN Förvaltningschefen informerar om beslutsmeddelande från skolinspektionen gällande anmälan. (Dnr :6246) Nämnden tar del av informationen.

10 Utbildningsnämnden /17 31 VAL AV POLITISKA REPRESENTANTER TILL MATEMATIKSATSNINGEN PISA Dnr: UBN Ordförande informerar om att två politiska representanter ska väljas till projektgruppen för matematiksatsningen PISA. Nämnden beslutar att utse Kent Olsson och Anders C Nilsson som politiska representanter till projektet PISA. Beslutet skickas till Kent Olsson Anders C Nilsson

11 Utbildningsnämnden /17 32 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I KOMMUNALA RÅDET FÖR FUNKTIONSFÖRHINDERFRÅGOR Dnr: UBN Ordförande informerar om att en ledamot och en ersättare ska väljas som representanter för utbildningsnämnden i kommunala rådet för funktionsförhinderfrågor. Nomineringar Marita Fermell Lagrell (M) ledamot Per Tengberg (LP) ersättare Nämnden beslutar att utse Marita Fermell Lagrell (M) som utbildningsnämndens ledamot och Per Tengberg (LP) som utbildningsnämndens ersättare i kommunala rådet för funktionsförhinderfrågor för resterande del av mandatperioden Beslutet skickas till Marita Fermell Lagrell Per Tengberg Kommunala rådet för funktionsförhinderfrågor Troman

12 Utbildningsnämnden /17 33 MUNTLIG INFORMATION Nämnden får muntlig information i följande ärenden: Ing-Marie Tjulander, utvecklingsledare: Förstelärartjänster information kring ansökningsutformningen. I år har Lysekils kommun fått 24 förstelärartjänster. Pia Alhäll, förvaltningschef: Sjukfrånvaro, per enhet- ärendet utgår och återkommer till nämndens nästa sammanträde den 29 april. Elevantal redovisning av elevstatistik per skola och årskull.

13 Utbildningsnämnden /17 34 FÖRVALTNINGSCHEFEN INFORMERAR Dnr: UBN Nämnden får muntlig information i följande ärenden: Pia Alhäll, förvaltningschef: PISA beskrivning av satsningen och nulägesbeskrivning av projektet? 16 april ledningsgruppen åker med till Stockholm på utbildning. UF-mässa Återkoppling kring årets Ungföretagsamhetsmässa.

14 Utbildningsnämnden /17 35 AVVIKELSERAPPORTER Inga avvikelser att rapportera vid dagens sammanträde. Beslutet skickas till -----

15 Utbildningsnämnden /17 36 ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande anmälningsärenden redovisas: Beslutsmeddelande från Skolverket avseende statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan (UBN ) Beslutsmeddelande från Skolverket avseende statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning (UBN ) Beslutsmeddelande från Skolverket för lärlingsutbildning för vuxna (LSGV ) Informationsmeddelande från Skolverket avseende beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. (UBN ) Strukturförslag från skolsköterskorna i Lysekils kommun, gällande nyanlända inom skolhälsovården. (UBN ) Nämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknats i protokoll den 25 mars 2015, 35.

16 Utbildningsnämnden /17 37 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Rektor Gullmarsskolan 7-9 Beslut nr Undervisning i särskild undervisningsgrupp 13-17, / 2015 Anpassad studiegång 18, / 2015 Nämnden godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll den 25 mars 2015, 36. Beslutet skickas till Rektor Gullmarsskolan 7-9 Förvaltningschefen

17 Utbildningsnämnden /17 38 ÖVRIGT Nämnden noterar med oro att många lektioner ofta är inställda på grund av att datorerna inte fungerar. En ledamot uppmärksammar problemet med inställda lektioner under längre perioder. Nämnden tar del av informationen samt uppdrar åt förvaltningschefen att skicka en anmälan till IT-enheten angående problemet med datorerna. Beslutet skickas till Förvaltningschefen