SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Ola Ingevaldson. Ann-Charlotte Jonsson 36 och Mats Karlsson Yngve Larsson. Yngve Berlin ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (27) BESLUTANDE: Ledamöter Anne-Marie Söderström (s) Ann-Charlotte Jonsson (fp) Sven-Gunnar Gunnarsson (s) Roland Karlsson (fp) Yngve Berlin (kp) Britt-Marie Kjellgren (kp) Annelie Rudolfsson (s) Margareta Carlsson (s) Micael Melin (s) Eva Karlsson (s) Bill Wallberg (s) Margareta Lundqvist (s) Henry Hansen (s) Anette Björmander (s) Sven Forsberg (s) Hasse Ohlsson (s) Klas Mellgren (s) Torsten Vikingsson (s) Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson (fp) Britt-Marie Govik (fp) Victoria Insulan (fp) Carin Friberg (fp) Christina Rörvall-Dahlberg (c) Siw Lycke (c) Mats Karlsson (m) Hans Nordlund (m) Gunnar W Arvidsson (m) Leif Jönsson (m) Elisabeth Larsson (kd) Rustan Ligander (mp) Susanne Baden (mp) Ronald Rombrant (lp) Göte Nyberg (s) Ersättare Jan-Erik Andersson (s) Carina Wallström (s) Britt-Marie Didriksson Burscher (fp) Christina Kihlberg (fp) John Berntsson (m) Lillemor Msson (m) Ann-Britt Jarnedal (lp) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 7 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (27) 36 VAL AV ORDFÖRANDE SAMT 1:E OCH 2:E VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: Kommunfullmäktiges presidium, ordförande Göte Nyberg (s), 1:e vice ordförande Ann- Charlotte Jonsson (fp) och 2:e vice ordförande Ann-Mari Söderström (s), har i skrivelse avsagt sig sina uppdrag per Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 34, godkänna avsägelserna samt förrätta val av nytt presidium på kommunfullmäktiges första sammanträde Kommunfullmäktiges protokoll , Nominering Roland Karlsson (fp) föreslår, Mats Karlsson (m) utses till ordförande under mandatperioden. Sven-Gunnar Gunnarsson (s) föreslår, Göte Nyberg (s) utses till 1:e vice ordförande under mandatperioden. Roland Karlsson (fp) föreslår, Ann-Charlotte Jonsson (fp) utses till 2:e vice ordförande under mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar utse Mats Karlsson (m) till ordförande i kommunfullmäktige under mandatperioden, utse Göte Nyberg (s) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige under mandatperioden samt utse Ann-Charlotte Jonsson (fp) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige under mandatperioden.

4 Kommunfullmäktige (27) 37 INTERPELLATION OM KOMMUNSTYRELSENS DELEGATION ATT FÖRSÄLJA VISSA KOMMUNALA FASTIGHETER Dnr: Yngve Berlin (kp) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående kommunstyrelsens delegation försälja vissa kommunala fastigheter, bl.a. Kyrkskolan i Brastad, ställt följande frågor: 1. Är kommunstyrelsens ordförande beredd upphäva köpet av Kyrkskolan i Brastad med anledning av förändrade förutsättningar och låta de folkvalda kommunfullmäktige avgöra frågan? 2. Är kommunstyrelsens ordförande beredd låta kommunfullmäktige revidera försäljningslistan med hänsyn till kommunens strategiska behov av egna fastigheter? Interpellation från Yngve Berlin (kp) Kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar: Angående kommunstyrelsens delegation sälja vissa kommunala fastigheter, bland annat Brastad skola. Fråga 1: Är kommunstyrelsen ordförande beredd upphäva köpet med anledning av förändrade förutsättningar och låta folkvalda kommunfullmäktige avgöra frågan. Svar: Nej! Kommunstyrelsen beslutade bjuda ut Brastad skola till försäljning, för detta uppdrag anlitades ett mäklarföretag i Lysekil. Ett köpeavtal har upprättats och skall föreläggas kommunstyrelsen den 31 januari. När det gäller situationen efter branden för fritidsgårdsverksamheten i Brastad, har vår ambition varit så snabbt som möjligt skaffa ersättningslokaler. Vid diskussioner mellan företrädare för bildningsnämnden, tekniska kontoret och kommunstyrelsen, var man överens om det enda tillgängliga alternativet för en tillfällig lösning av fritidsgårdsverksamheten var Brastad skola, belägen vid Brastads kyrka. Villkoren för tillträdet till fastigheten vid försäljning ändrades och anpassades så den kunde användas fram till sommaruppehållet. Det pågår för närvarande en omfande ombyggnad och renovering av Stångenässkolan, i det sammanhanget kommer en lokal färdigställas för fritidsgårdsverksamheten. Den aktuella lokalen kommer vara färdig tas i bruk när verksamheten startar upp efter sommaruppehållet.

5 Kommunfullmäktige (27) Fråga 2: Är kommunstyrelsen ordförande beredd låta kommunfullmäktige revidera försäljningslistan med hänsyn till kommunens strategiska behov av egna fastigheter. Svar: Nej! Lysekils kommunfullmäktige har delegerat frågan om köp och försäljning av fastigheter till kommunstyrelsen. Inriktningen vid försäljning av kommunägda fastigheter är kommunen skall äga fastigheter som behövs för den kommunala verksamheten. Vid eventuella försäljningar prövas behovet av varje enskild fastighet. Den lista som Berlin hänvisar till, redovisades i kommunstyrelsen 24 november 2004, där finns inte fastigheten i Rinkenäs med.

6 Kommunfullmäktige (27) 38 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖPPETTIDER I GULLMARSBORGS SIMHALL Dnr: Catarina Ross, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit vissa ändringar av öppettiderna i Gullmarsborgs simhall. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden Bildningsnämnden har i protokoll , 51, lämnat yttrande i enlighet med enhetschefens/gullmarsborg yttranden. Kommunfullmäktige har i protokoll , 93, beslutat återremittera ärendet till bildningsnämnden för kompletterande utredning. Bildningsnämnden har i protokoll , 94, beslutat överlämna svar i enlighet med enhetschefens i Gullmarsborg yttrande samt överlämna frågan till den tillsa arbetsgruppen för utredning av Gullmarsborgsområdet för undersöka ett eventuellt försök till utökade öppettider. Medborgarförslag från Catarina Ross, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 51. Bildningsnämndens protokoll , 51 med enhetschefens yttranden. Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktiges protokoll , 93 Bildningsnämndens protokoll , 94 med enhetschefens i Gullmarsborg yttrande Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört anses medborgarförslaget besvarat.

7 Kommunfullmäktige (27) 39 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BYGGA UT GULLMARSBORG MED ÄVENTYRSBAD Dnr: Jan Larsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, Gullmarsborg skall byggas ut med ett äventyrsbad. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Bildningsnämnden har i protokoll , 95 behandlat ärendet och avlämnat svar i enlighet med enhetschefens/gullmarsborg yttrande Jan Larssons medborgarförslag Kommunfullmäktiges protokoll , 10 Bildningsnämndens protokoll , 95 Enhetschefens/Gullmarsborg yttrande Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag beakta synpunkterna i kommande utredning som skall göras gällande hela Gullmarsborg samt medborgarförslaget därmed anses besvarat.

8 Kommunfullmäktige (27) 40 MOTION OM UTBYGGNAD AV KRONBERGSHALLEN SAMT OMLÄGGNING AV PLASTGRÄS Dnr: Roland Karlsson (fp) har i motion föreslagit, Lysekils kommun tillsammans med föreningarna utreder möjligheterna byta ut Kronbergsplanens plastgräs och samtidigt bygga till en inomhushall i anslutning till Kronbergshallen samt kommunen tillsammans med föreningarna utreder möjligheter till finansiering via specialförbunden, fonder stiftelser, EU etc. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och bildningsnämnden Bildningsnämnden har i protokoll , 100 behandlat ärendet och avlämnar yttrande i enlighet med enhetschefens/fritid tjänsteskrivelse. Roland Karlssons motion Kommunfullmäktiges protokoll , 65 Bildningsnämndens protokoll , 100 Enhetschefens/Fritid tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag bildningsnämnden och tekniska kontoret får i uppdrag tillsammans med berörda förvaltningar utreda de fysiska och finansiella möjligheterna byta ut kronbergsplanens konstgräs, installera uppvärmning av fotbollsplanen och bygga till en inomhushall i anslutning till Kronbergshallen, utredningsgruppen utökas med kommunstyrelsens ledamot Roland Karlsson (fp), utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen under maj 2007 samt motionen därmed anses besvarad.

9 Kommunfullmäktige (27)

10 Kommunfullmäktige (27) 41 MOTION OM SERVERING AV EKOLOGISK MAT I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Dnr: Rustan Ligander (mp) och Susanne Baden (mp) har i motion föreslagit Kommunen utarbetar en projektplan för genomförandet servera ekologisk mat i förskolorna, förskoleklasserna, skolorna och Gullmarsgymnasiet. Andelen ekologisk mat skall minst uppgå till 25% år Målsättningen skall vara gå vidare mot en fullständigt ekologisk skollunch, förslagsvis år Kommunfullmäktiges ordförande föreslår, motionen remitteras till kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasienämnd. Motion från Rustan Ligander (mp) och Susanne Baden (mp) Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagen remiss.

11 Kommunfullmäktige (27) 42 KOSTNAD FÖR NYTT BUSSKORT SOM ERSÄTTER STULET ELLER BORTTAPPAT BUSSKORT Dnr: Västtrafik har fr.o.m. höstterminen 2006 infört ett nytt busskort för skolelever. En av fördelarna är man kan spärra stulna eller borttappade busskort. Eleven anmäler till expeditionen kortet har förlorats, expeditionen spärrar kortet hos Västtrafik och beställer ett nytt kort. Västtrafik tar inte ut någon avgift för ersättningskort. Gymnasienämnden föreslår i protokoll , 68 en administrativ avgift på 100 kr ska tas ut vid förlorat eller stulet busskort. Gymnasienämndens protokoll , 68 med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag avslå gymnasienämndens förslag på administrationsavgift.

12 Kommunfullmäktige (27) 43 MEDBORGARFÖRSLAG SLUTLIG BEDÖMNING EFTER MANDATPERIODEN Dnr: Kommunfullmäktige beslutade , 100 införa möjlighet för allmänheten lämna medborgarförslag. Beslutet gäller under en prövotid vilken sträcker sig över pågående mandatperiod. Kommunfullmäktiges protokoll , 100 Kommunfullmäktiges presidiums protokoll , Not 21 Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag allmänheten även i fortsättningen skall ha möjlighet lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

13 Kommunfullmäktige (27) 44 KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FR O M 2007 Dnr: Kommunfullmäktige beslutade i budget för år 2007 bl.a. inrätta en funktion som oppositionsråd med en omfning på 75%. Med anledning härav har 19 i kommunstyrelsens reglemente förändrats. Dessutom föreslås, i det fall kommunstyrelsen beslutar utse ett utskott skall inga ersättare utses i utskottet. Paragraf 25 föreslås därför utgå. Administrative chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens reglemente med föreslagna ändringar. Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Yngve Berlin (kp): ändringsyrkande, kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen förändras på så sätt, försäljning av fastighet utgår ur reglementets 8, tredje stycket. Roland Karlsson (fp): avslag på Yngve Berlins ändringsyrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag avseende reglementets 8 mot Yngve Berlins ändringsyrkande. Proposition på övriga delar i förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag avseende reglementets 8 mot Yngve Berlins ändringsyrkande och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på övriga delar i förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

14 Kommunfullmäktige (27) Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna föreslagna revideringar av kommunstyrelsens reglemente samt uppdra åt kommunledningskontoret under år 2007 genomföra en översyn av samtliga reglementen för nämnder och styrelser.

15 Kommunfullmäktige (27) 45 REVIDERING AV INKÖPSPOLICY AVSEENDE RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING Dnr: Kommunfullmäktige antog reviderad inköpspolicy för Lysekils kommun. Ett av skälen till revidera policyn var en bedömning gränserna för direktupphandling skulle kunna vara för höga och det därmed fanns risk upphandlingar skulle kunna vara otillåtna direktupphandlingar. Ekonomichefen har i tjänsteskrivelse föreslagit ändrade riktlinjer för direktupphandling. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Rustan Ligander (mp): ändringsyrkande, bör byts ut mot skall i regelverket innebärande de får följande lydelse: Skriftligt anbud från minst tre anbudsgivare skall införskaffas. Roland Karlsson (fp): avslag på Rustan Liganders ändringsyrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Rustan Liganders ändringsyrkande mot avslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Rustan Liganders ändringsyrkande mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

16 Kommunfullmäktige (27) Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag ändra riktlinjerna för direktupphandling i inköpspolicyn i enlighet med utarbetat förslag samt upplysningar enligt Skeverkets blankett 4820 skall inhämtas vid anbudsinfordran,

17 Kommunfullmäktige (27) 46 NY SMÅBÅTSHAMN I NORRA HAMNEN Dnr: I samband med den planerade, omfande förändringen av området kring Norra hamnen har också diskuterats möjligheten anlägga en småbåtshamn. Inriktningen har varit anordna båtplatser för såväl köpare av de planerade bostadshusen i området som för sökande i kommunens båtplatskö. Diskussionerna har fört fram till två hamnar, en mindre för boende i området och en större för allmänheten, har studerats. De båda studerade hamnarna visas på karta, bilaga 1. Notera kartan endast illustrerar just hamnarna, medan övriga delar av kartan delvis utgör skissförslag. Den mindre hamnen, som är avsedd för de boende har markerats med A och den större för köande har markerats med B. Undersökningen har begränsats till område B. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (s k vendom) för hamnutbyggnaderna har sökts gemensamt med den privata exploatören. Vid sammanträde beslöt kommunfullmäktige återremittera ärendet om ny småbåtshamn i Norra hamnen. Kommunstyrelsens presidium och hamnchefen har härefter sammanträffat med flertalet av båtföreningarna i kommunen. Projektet har tillförts 2,7 mnkr motsvarande arrendet för den intilliggande privata hamnen. Beloppet periodiseras. Kalkylen har omarbetats med hänsyn till detta. Föreslagna taxehöjningar har också ändrats. I föreliggande material har också gjorts en del ytterligare kompletteringar. Hamnchefens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , Yrkande Yngve Berlin (kp), Roland Karlsson (fp) och Sven-Gunnar Gunnarsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag.

18 Kommunfullmäktige (27) Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag erforderliga medel, 11,6 mnkr, för anläggande av pontondelen av hamn B i Norra hamnen anslås i investeringsbudgeten för 2007, hamnen ges igångsättningstillstånd för genomföra anläggandet, om så är möjligt inför sommaren 2007, den årliga kapitalkostnaden, som investeringen ger upphov till, reduceras med ett belopp motsvarande det periodiserade arrendet för den intilliggande hamnen, taxan för fasta båtplatser höjs med 10 % från och med 2007 och med ytterligare 10 % under 2008 samt taxan för gästbåtar höjs med 20 kr per båt under 12 m och enligt taxans proportionalitet för större båtar fr o m 2007

19 Kommunfullmäktige (27) 47 MOTION OM MILJÖ OPARTISKA MÄTNINGAR OCH HÅRDARE KRAV FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP AV CANCERFRAMKALLANDE KOLVÄTEN Dnr: Yngve Berlin (kp) och Per-Gunnar Ahlström (kp) har i motion föreslagit, Att Lysekils kommun kräver av regering och ansvarig miljömyndighet man skärper miljökraven för den petrokemiska industrins hantering av cancerogena kolväten, Att en förnyad miljöprövning för Preems raffinaderi måste innebära krav på fullständig kartläggning av kolväteutsläppens art och omfning, Att denna kartläggning görs av en från företaget oberoende expert, Att en intensifierad och tekniskt uppdaterad mätning och kontroll bekostas av företaget samt Att man utifrån de intensifierade mätningarnas troliga resultat vidtar nödvändiga åtgärder för minska utsläppen av cancerogena kolväten. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och miljöoch hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i protokoll yttrat sig över motionen och anser man bör avvakta resultatet av det nu beslutade mätprogrammet innan man kan bedöma om vilka eventuella krav på ytterligare mätningar eller andra åtgärder från raffinaderiets sida som kan vara motiverade. Yngve Berlins och Per-Gunnar Ahlströms motion Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Yngve Berlin (kp), Ann-Charlotte Jonsson (fp), Susanne Baden (mp) och Rustan Ligander (mp): återremiss till kommunstyrelsen. Roland Karlsson (fp) och Micael Melin (s): bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

20 Kommunfullmäktige (27) Proposition på Yngve Berlins m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avgöra ärendet idag. Nej-röst för återremiss. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 32 ja-röster, 8 nej-röster och 1 ledamot som avstår avgöra ärendet idag (se omröstningsbilaga). Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande anses motionen besvarad.

21 Kommunfullmäktige (27) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST S Anne-Marie Söderström X X Fp Ann-Charlotte Jonsson X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X Fp Roland Karlsson X X Kp Yngve Berlin X X Kp Britt-Marie Kjellgren X X S Annelie Rudolfsson X X S Klas-Göran Henriksson JAN-ERIK ANDERSSON X X S Margareta Carlsson X X S Micael Melin X X S Eva Karlsson X X S Bill Wallberg X X S Margareta Lundqvist X X S Henry Hansen X X S Anette Björmander X X S Sven Forsberg X X S Hasse Ohlsson X X S Klas Mellgren X X S Solveig Aronsson CARINA WALLSTRÖM X X S Torsten Vikingsson X X Fp Anders Simonsson X X Fp Yngve Larsson X X Fp Britt-Marie Govik X X Fp Fredrik Norén B-M DIDRIKSSON BURSCHER X X Fp Wictoria Insulan X X Fp Carin Friberg X X Fp Lars-Åke Olsson CHRISTINA KIHLBERG X X C Christina Rörvall-Dahlberg X X C Siw Lycke X X M Mats Karlsson X X M Hans Nordlund X X M Gerd Persson JOHN BERNTSSON X X M Gunnar W Arvidsson X XX M Leif Jönsson X X M Marita Fermell-Lagrell LILLEMOR MATTSSON X X Kd Elisabeth Larsson X X Mp Rustan Ligander X X Mp Susanne Baden X X Lp Ronald Rombrant X X Lp Ove Kummel ANN-BRITT JARNEDAL X X S Göte Nyberg X X

22 Kommunfullmäktige (27) 48 VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE TILL FYRBODALS GYMNASIESKOLAS STYRELSE Dnr: En ledamot och en ersättare skall utses till Fyrbodals gymnasieskolas styrelse för innevarande mandatperiod. Sotenäs kommun har utsett Ragnhild Selstam (m) som ledamot och Petra Sundblad (s) som ersättare, vilka båda har uppdrag i Lysekil Sotenäs gymnasienämnd. Nominering Roland Karlsson (fp): utse Gunnar W Arvidsson (m) till ledamot i styrelsen. Sven-Gunnar Gunnarsson (s): utse Klas Mellgren (s) till ersättare i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutar som ledamot utse Gunnar W Arvidsson (m), Johans väg 6, Fiskebäckskil och som ersättare utse Klas Mellgren (s), Brunnsvägen 5, Brastad.

23 Kommunfullmäktige (27) 49 VAL AV ORDINARIE LEDAMOT/ERSÄTTARE I STYRELSEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde , 6, fr.o.m ingå i bildandet av ett samordningsförbund i norra Bohuslän inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Norra Bohuslän. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige, utse kommunstyrelsens ordförande Sven-Gunnar Gunnarsson till uppdraget som ordinarie ledamot/ersättare i samordningsförbundets styrelse för perioden 1 april december Det har senare visat sig, vissa av styrelsens ledamöter, bl.a. VG-regionens, har valts som representanter t.o.m Detta följer också bestämmelserna i beslutad förbundsordning. Kommunfullmäktiges protokoll , Nominering Ordföranden föreslår, mandatet för Sven-Gunnar Gunnarsson (s) som ersättare förlängs t.o.m samt kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (fp) utses som ledamot/ersättare fr.o.m och resterande del av mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar utse Sven-Gunnar Gunnarsson (s) till ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän under perioden samt utse kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (fp) till ordinarie ledamot/ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän under perioden

24 Kommunfullmäktige (27) 50 MEDBORGARFÖRSLAG OM GRUNDSUNDS HAMN Dnr: Deny Royson m.fl., Grundsund, har i medborgarförslag föreslagit Att Grundsunds hamn blir kvar i kommunalt ägande, Att miljön inom hamnområdet byggminnesförklaras, Att hamnområdet är tillgängligt för allmänheten, Att ingen inredning för bostadsändamål tillåts samt Att brister på bryggor och kajer åtgärdas. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Medborgarförslag från Deny Royson m.fl Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

25 Kommunfullmäktige (27) 51 MEDBORGARFÖRSLAG OM MÖJLIGHETEN TILL BORGERLIG BEGRAVNING Dnr: Ulf Oskarsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, Lysekils kommun inför möjligheten till borgerlig begravning. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Medborgarförslag från Ulf Oskarsson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

26 Kommunfullmäktige (27) 52 RÄTTELSER I KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL Dnr: Vid sammanträdet med kommunfullmäktiges valberedning upprättade beredningen förslag på val av ombud, representanter m.m. till bolag, organisationer etc. Bland dessa ingick följande: Kommunalförbundet Fyrbodal 4 ombud och 4 ombudsersättare. Kommunförbundets förbundsmöte 3 ombud och 3 ombudsersättare Landsbygdsnämnd 1 ombud och 1 ombudsersättare Inför kommunfullmäktiges sammanträde uppmärksammades, ombud och ombudsersättare inte skulle utses i Kommunalförbundet Fyrbodal. Kommunalförbundet styrs av en direktion där Lysekils kommun har 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare. Detta redovisades för kommunfullmäktige som beslutade föreslagna ombud och ombudsersättare skulle utgå i valen till kommunalförbundet. Denna förändring blev dessvärre ej protokollförd. Detta uppmärksammades av Hillevi Aryd, Brastad, i mail till kommunledningskontoret som samtidigt påpekade ett redaktionellt fel på sidan 2. Efter det kommunfullmäktiges protokoll från justerats har det vid kontakter med kommunalförbundet Fyrbodal och länsstyrelsen framkommit, ej heller ombud och ombudsersättare skall utses till kommunförbundets förbundsmöte och landsbygdsnämnd. Med anledning av vad som framkommit beslutade administrative chefen göra rättelser på sidorna 36, 39 och 40 i protokollet där det noterades, ombud och ombudsersättare inte skulle utses. Rättelse gjordes även på sidan 2 av det redaktionella felet avseende närvarande ordinarie ledamöter. I detta skede hade administrative chefen samråd med tjänstgörande ordförande. Det har under hand ifrågass, om det är förenligt med gällande lagstiftning göra dessa rättelser i protokollet på sätt som skett. Frågan är också föremål för laglighetsprövning hos länsrätten efter anmälan av Hillevi Aryd. Rättelserna underställs av denna anledning kommunfullmäktige för godkännande. Administrative chefens tjänsteskrivelse

27 Kommunfullmäktige (27) Ordföranden frågar kommunfullmäktige, om fullmäktige kan ta upp och behandla administrative chefens tjänsteskrivelse och finner kommunfullmäktige enhälligt beslutar behandla administrative chefens tjänsteskrivelse. Ordföranden ställer proposition på förslaget till rättelser i administrative chefens tjänsteskrivelse och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar godkänna vidtagna rättelser i kommunfullmäktiges protokoll , sidorna 36, 39 och 40.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S)

Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret. Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Landstingsstyrelsen Datum Tid 09.15 15.00 Plats Ledningskontoret, Konferensrum; Lodjuret Närvarande Ledamöter Ann-Margret Knapp (S) ordförande Tommy Berger (S) Ulf Nyrén (S) Lena Andreasson (S) Åke Bengtsson

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-21 0 Innehållsförteckning 24 Regionbildning för Jönköpings län... 37 25 Närtrafik - uppföljning... 38 26 Redovisning av fastighetsköp på exekutiv auktion... 39 27 Köp av fastigheter i centrumnära

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K.

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K. Lys E K. Ls Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMNHJNFULLINIÃÅKTIGE 1 (49) - Sammanträdestid: 2010-06-23 Kl. 16.00 22.55 Ajourneringkl. 19.15-19.35 Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal Beslutande Se sid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00

Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Socialnämndens arbetsutskott 2015-06-03 1/8 Sammanträdestid: 2015-06-03 kl. 9.00 14.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11

PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 PROTOKOLL 1 (10) 2014-09-11 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Pelarsalen, Skellefteå lasarett. Klockan 13.00 15.00 ande Leif Holmqvist (c), Ske-å kommun Janeth Lundberg (s), Västerbottens läns landsting

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Sida 1/11 Arbetsordning för Kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 Antalet ledamöter Fullmäktige har

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 1 (25) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.40 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Urban Erntoft, Gunilla Bergdalen, Helena Stålhammar, Lennart Lööw, Börje Wilsborn, Siv

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kallelse till s sammanträde kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 08.15 Alliansen i Sonaten 2 kl 08.15 KALLELSE 12 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare

Läs mer

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige

Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Kommunalförbundet SYDARKIVERA ARBETSORDNING 1(12) Arbetsordning för kommunalförbundsfullmäktige Antagen av kommunalförbundsfullmäktige 2015-. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer