SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Leif Schöndell, kommunchef Magnus Andersson, ekonomichef Mari-Louise Dunert, sekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande:. Mari-Louise Dunert. Sven-Gunnar Gunnarsson. Jan-Olof Johansson. Annbritt Jarnedal ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (25) BESLUTANDE: Ledamöter Jan-Olof Johansson (S) Christina Gustafson (S) Klas-Göran Henriksson (S) Maria Forsberg (S) Anette Björmander (S) Anders C Nilsson (S) Siw Lycke (C) Ann-Charlotte Strömwall (L) Lars Björneld (L) Yngve Larsson (L), ersätter Camilla Carlsson (L) Håkan Smedja (V) ersätter Jessica Södergren (V) Marthin Hermansson (V) Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) Ronald Rombrant (LP) Jeanette Janson (LP) AnnBritt Jarnedal (LP) Lars-Olof Stilgård (LP) Gert-Ove Forsberg (LP), ersätter Fredrik Häller (LP) Patrik Saving (LP) Fredrik Lundqvist (LP) Elisabeth Larsson (KD), ersätter Roger Svensson (KD) Katja Norén (MP) Inge Löfgren (MP) Christoffer Zakariasson (SD) Sebastian Ahlqvist (SD) Caroline Hogander (SD) Mats Karlsson (M) Marita Fermell Lagrell (M), ersätter Cheyenne Röckner (M) Richard Åkerman (M) Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Vid uppropet var, av 31 utsedda kommunfullmäktige, 26 ordinarie ledamöter 0ch 5 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (25) 101 Tertialrapport 1 per 30 april 2016 Dnr: LKS Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram en tertialrapport 1 per 30 april Rapporten omfattar kommunens nämnder, styrelser och bolag, vilka har lämnat en redogörelse för väsentliga händelser inom verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans. Målområden följs inte upp i denna rapport utan redovisas i Delårsrapport 2 per 31 augusti. Kommunens resultat per den 30 april uppgår till 24,6 mnkr, vilket är en förbättring med 11,0 mnkr jämfört med samma period Det budgeterade resultatet är 8,6 mnkr, vilket betyder en positiv budgetavvikelse på 16,0 mnkr. Av den positiva avvikelsen utgör skatter och finansiella poster 9,4 mnkr. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll , 111 Yrkande Jan-Olof Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren (MP): Lysekilspatiet och miljöpartiet yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsyrkande: Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budget 2016 med 6 mnkr, en utökning som finansieras genom ianspråktagande av delar av 2016 års prognostiserade överskott. Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): Bifall till Ronald Rombrant m.fl. tilläggsyrkande. Christina Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag. Proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande mot avslag. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Ronald Rombrants m.fl. tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

4 Kommunfullmäktige (25) Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag. Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. yrkande. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster och 13 nej-röster att avslå tilläggsyrkande. (se omröstningsbilaga). Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten per den 30 april Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar budgetunderskott att vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Reservation Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation, se bilaga A Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser

5 Kommunfullmäktige (25) Bil 1. NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 101 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST S Jan-Olof Johansson X X S Christina Gustafson X X S Klas-Göran Henriksson X X S Maria Forsberg X X S Anette Björmander X X S Anders C Nilsson X X C Siw Lycke X X L Ann-Charlotte Strömwall X X L Lars Björneld X X L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X V Jessica Södergren Håkan Smedja X X V Marthin Hermansson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren X X LP Ronald Rombrant X X LP Jeanette Janson X X LP AnnBritt Jarnedal X X LP Lars-Olof Stilgård X X LP Fredrik Häller Gert-Ove Forsberg X X LP Patrik Saving X X LP Fredrik Lundqvist X X KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X MP Katja Norén X X MP Inge Löfgren X X SD Caroline Hogander X X SD Christoffer Zakariasson X X SD Sebastian Ahlqvist X X M Mats Karlsson X X M Cheyenne Röckner Marita Fermell Lagrell X X M Richard Åkerman X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X 18 13

6 Kommunfullmäktige (25) 102 Budget 2017 och plan för Dnr: LKS Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2017 och plan för Förslaget är framarbetat i en process under våren med flera dialogmöten mellan kommunstyrelsen, politiker från nämndernas presidier samt kommunchefens ledningsgrupp. Förslaget innebär en anpassning till den nya styrmodellen som kommunfullmäktige antog tidigare i år och innehåller således, förutom ekonomiska ramar och mål, även förslag till utvecklingsområden, inriktningar, utvecklingsmål och uppdrag. Förvaltningen har i detta förslag utgått från den grundläggande principen att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av den finansiella ställning som kommunen har med en låg soliditet är det nödvändigt att under en lång tid åstadkomma positiva resultat så att kommunen idag inte förbrukar resurser för kommande generationer. Förvaltningen vill också nu peka på kommande utmaningar för att nå positiva resultat och samtidigt bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten. För att klara av den ekvationen blir det nödvändigt att arbeta med kostnadseffektiviseringar och ständiga förbättringar. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilaga. Kommunstyrelsens protokoll , 112 Yrkande Jan-Olof Johansson (S), Christoffer Zakariasson (SD), Mats Karlsson (M), Siw Lycke (C), Elisabeth Larsson (KD), Anders C Nilsson (S), Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronald Rombrant (LP) och Inge Löfgren (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats. Avslag på kommunstyrelsens Budget 2017 och plan för Lysekilspartiet och miljöpartiet föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till Budget 2017 och plan tillsammans med Lysekilspartiets och Miljöpartiets kompletteringar och justeringar, allt benämnt Lysekilspartiets och Miljöpartiets budget 2017 med plan version Lars Björneld (L) och Christina Gustafson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag på Ronald Rombrant m.fl. yrkande om budget 2017 med plan version

7 Kommunfullmäktige (25) Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V): Kommunisterna och vänsterpartiet yrkar att: Minska överskottsmålet från 2 % till 0,5 % Ajournering Öka anslaget till socialnämnden med 7,9 mnkr, till mnkr Öka anslaget till utbildningsnämnden med 5 mnkr, till mnkr Att kommunfullmäktige omgående reviderar ägardirektivet för Lysekilsbostäder AB och stryker skrivningen "Bolaget skall för att möjliggöra framtida investeringar på affärsmässiga grunder frigöra kapital utan att i framtiden uppta nya lån". Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras under tiden Efter ajourneringen genomförs ett nytt upprop varvid ordförande konstaterar att kommunfullmäktige är församlat med 26 ordinarie och 5 ersättare. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag att anta Budget 2017 och plan mot Ronald Rombrant m.fl. budgetförslag mot Yngve Berlins m.fl. budgetförslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats. Proposition i omröstning om motförslag Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att anta Budget 2017 och plan mot Ronald Rombrant m.fl. budgetförslag mot Yngve Berlins m.fl. budgetförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 1. Ronald Rombrant m.fl. budgetförslag och Yngve Berlins m.fl. budgetförslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. Ja-röst för Ronald Rombrants m.fl. förslag Nej-röst för Yngve Berlin m.fl. förslag. Omröstningsresultat i omröstning om motförslag Kommunfullmäktige beslutar med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 17 som avstår att utse Ronald Rombrants m.fl. yrkande som motförslag till kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga 2.).

8 Kommunfullmäktige (25) Proposition i huvudomröstningen Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att anta Budget 2017 och plan mot Ronald Rombrant m.fl. budgetförslag. Ja-röst till kommunstyrelsens förslag Nej-röst till Ronald Rombrants m.fl. förslag. Omröstningsresultat i huvudomröstningen Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster och 13 nej-röster att utse kommunstyrelsens förslag att anta Budget 2017 och plan (se omröstningsbilaga 3.). Fortsatt proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Budget 2017 och plan för Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen lämnas oförändrad på 22,46 kr. Reservationer Yngve Berlin (K) och Håkan Smedja (V) anmäler gemensam skriftlig reservation, se bilaga B Ronald Rombrant (LP) anmäler skriftlig reservation, se bilaga C Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser

9 Kommunfullmäktige (25) Bil 2 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 102 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVSTÅR S Jan-Olof Johansson X X S Christina Gustafson X X S Klas-Göran Henriksson X X S Maria Forsberg X X S Anette Björmander X X S Anders C Nilsson X X C Siw Lycke X X L Ann-Charlotte Strömwall X X L Lars Björneld X X L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X V Jessica Södergren Håkan Smedja X X V Marthin Hermansson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren X X LP Ronald Rombrant X X LP Jeanette Janson X X LP AnnBritt Jarnedal X X LP Lars-Olof Stilgård X X LP Fredrik Häller Gert-Ove Forsberg X X LP Patrik Saving X X LP Fredrik Lundqvist X X KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X MP Katja Norén X X MP Inge Löfgren X X SD Caroline Hogander X X SD Christoffer Zakariasson X X SD Sebastian Ahlqvist X X M Mats Karlsson X X M Cheyenne Röckner Marita Fermell Lagrell X X M Richard Åkerman X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X x

10 Kommunfullmäktige (25) Bil 3 NÄRVARO- OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 102 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVSTÅR S Jan-Olof Johansson X X S Christina Gustafson X X S Klas-Göran Henriksson X X S Maria Forsberg X X S Anette Björmander X X S Anders C Nilsson X X C Siw Lycke X X L Ann-Charlotte Strömwall X X L Lars Björneld X X L Camilla Carlsson Yngve Larsson X X V Jessica Södergren Håkan Smedja X X V Marthin Hermansson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren X X LP Ronald Rombrant X X LP Jeanette Janson X X LP AnnBritt Jarnedal X X LP Lars-Olof Stilgård X X LP Fredrik Häller Gert-Ove Forsberg X X LP Patrik Saving X X LP Fredrik Lundqvist X X KD Roger Svensson Elisabeth Larsson X X MP Katja Norén X X MP Inge Löfgren X X SD Caroline Hogander X X SD Christoffer Zakariasson X X SD Sebastian Ahlqvist X X M Mats Karlsson X X M Cheyenne Röckner Marita Fermell Lagrell X X M Richard Åkerman X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X 18 13

11 Kommunfullmäktige (25) 103 Inrättande av fullmäktigeberedning Dnr: LKS Ordförande meddelar att ärendet utgår från dagens sammanträde.

12 Kommunfullmäktige (25) 104 Revidering av kostavgift i samband med insatser enligt LSS Dnr: LKS Socialnämnden har vid sammanträde föreslagit kommunstyrelsen att överlämna till kommunfullmäktige att besluta om att det är Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader som ska ligga till grund för avgifter för måltider som serveras i samband med insatserna korttidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild service för vuxna. Socialnämnden föreslås också bemyndigas att justera kostavgifterna för personer som har insatser enligt med Konsumentverkets beräknade livsmedelskostnader. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilaga. Protokoll från kommunstyrelsen , 114 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader ska ligga till grund för avgifter för måltider som serveras i samband med insatser enligt LSS. Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att justera kostavgifterna för berörda personer. Beslutet skickas till Socialnämnden

13 Kommunfullmäktige (25) 105 Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Fyrbodals kommunalförbund Dnr: LKS Förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund har upprättat årsredovisning och verksamhetsberättelse för år Revisorerna i förbundet har i förvaltningsrevisionen inte funnit några brister som föranleder anmärkning eller kommentarer. Revisionsberättelsen tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilaga. Protokoll från kommunstyrelsen , 115 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fyrbodals kommunalförbund för år Kommunfullmäktige beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för år Beslutet skickas till Fyrbodals kommunalförbund

14 Kommunfullmäktige (25) 106 Remiss av förslag till valkretsindelning Dnr: LKS En ändring i vallagen möjliggör för landsting att välja om man vill utgöra en enda valkrets för val till landstings-/regionfullmäktige, eller om man vill dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Regionstyrelsen beslutade (dnr RS ) att föreslå valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de samma som till vid val till riksdagen där Lysekils kommun ingår i Västra Götalands norra valkrets. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , med bilaga. Protokoll från kommunstyrelsen , 116 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom regionstyrelsens förslag att valkretsarna för val till regionfullmäktige ska vara de samma som vid val till riksdagen. Beslutet skickas till Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

15 Kommunfullmäktige (25) 107 Förslag till revidering av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 2016 Dnr: LKS LEVA i Lysekil AB har i en skrivelse föreslagit revidering/utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Aktuella områden för 2016 är: Näreby Grönskult Skaftö-Fiskebäck Skaftö-Berg Lyse 1:60 och 1:7 Kyrkeby Områdena preciseras i skrivelsen från LEVA i Lysekil AB. Revidering av Lysekils kommuns verksamhetsområden för allmänna vattentjänster görs i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412 LAV). Fastighetsägare kan inte få besked om byggnation innan beslut av ärendet om allmänna vattentjänster är taget i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Protokoll från kommunstyrelsen , 117 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner revidering av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Beslutet skickas till LEVA i Lysekil AB

16 Kommunfullmäktige (25) 108 Motion gällande ny multiarena för idrott i Lysekils kommun Dnr: LKS Jeanette Janson (LP) och Per Tengberg (LP) har i en motion föreslagit ny multiarena för idrott i Lysekils kommun. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. Beslutet skickas till Motionärerna Kommunstyrelsen (inkl. motion) Utbildningsnämnden (inkl. motion)

17 Kommunfullmäktige (25) 109 Motion om utegym i Lysekils kommun Dnr: LKS Patrik Saving (LP) har i en motion inkommit föreslagit utegym i Lysekils kommun. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. Beslutet skickas till Motionärerna Kommunstyrelsen (inkl. motion) Utbildningsnämnden (inkl. motion)

18 Kommunfullmäktige (25) 110 Motion om kommunens ansvar för bostadsförsörjningen Dnr: LKS Yngve Berlin (K) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige reviderar ägardirektivet för LysekilsBostäder AB samt att ge bostadsbolaget i uppdrag att agera så kommunen lever upp till visionen och boendestrategins skrivningar av billiga hyresrätter. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och LysekilsBostäder AB. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. Beslutet skickas till Motionären Kommunstyrelsen (inkl. motion) LysekilsBostäder AB (inkl. motion)

19 Kommunfullmäktige (25) 111 Motion om belysning vid Vikarvet Dnr: LKS Ann-Charlotte Strömwall (L) har i en motion anhållit om belysning vid Vikarvet. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandes beslut. Beslutet skickas till Motionären Kommunstyrelsen (inkl. motion)

20 Kommunfullmäktige (25) 112 Anmälningsärende Kommunfullmäktige antecknar följande anmälningsärende: Dom från förvaltningsrätten i Göteborg , överklagan av fullmäktiges beslut , 96 gällande nya lokala avfallsföreskrifter överklagandet avslås (LKS ) Protokollsutdrag från socialnämnden , 150 Förtydligande avseende revisionsrapport för 2015 (LKS )

21 Kommunfullmäktige (25) 113 Avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden Dnr: LKS Anders Friberg (LP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Beslutsunderlag Skrivelse från Anders Friberg. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. Beslutet skickas till Anders Friberg Nämndsekreterarna/Troman

22 Kommunfullmäktige (25) 114 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen Dnr: LKS , Jessica Södergren (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Skrivelse från Jessica Södergren. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. Beslutet skickas till Jessica Södergren Länsstyrelsen Nämndsekreterarna/Troman

23 Kommunfullmäktige (25) 115 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Dnr: LKS Annika Bohlin (V) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Skrivelse från Annika Bohlin. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Kommunfullmäktige beslutar att framföra tack för det arbete som nedlagts. Beslutet skickas till Annika Bohlin Länsstyrelsen Nämndsekreterarna/Troman

24 Kommunfullmäktige (25) 116 Fyllnadsval Dnr: LKS , , Fyllnadsval ska genomföras till utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, socialnämnden, kommunstyrelsen och Havets Hus AB. Nominering Klas-Göran Henriksson (S) nominerar: Christina Gustafson (S) som ersättare i utbildningsnämnden. Lars Björneld (L) nominerar: Filip Nordqvist (L) som ersättare i byggnadsnämnden. Jeanette Janson (LP) nominerar: Annbritt Jarnedal (LP) som ersättare i socialnämnden Fredrik Lundqvist (LP) som ersättare i kommunstyrelsen Max Janson (LP) som ersättare till Havets Hus AB Marthin Hermansson (V) nominerar: Håkan Smedja (V) som ersättare i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Gustafson (S) som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Filip Nordqvist (L) som ersättare i byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Annbritt Jarnedal (LP) som ersättare i socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Lundqvist (LP) och Håkan Smedja (V) som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att utse Max Janson (LP) som ersättare till Havets Hus AB.

25 Kommunfullmäktige (25) Beslutet skickas till Christina Gustafson Filip Nordqvist Annbritt Jarnedal Fredrik Lundqvist Håkan Smedja Max Janson Havets Hus AB Nämndsekreterarna/Troman

26

27

28

29

30

31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-05-26 Kl. 17.30 19.47 Ajournering kl. 19.37 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-05-21 Kl. 17.30-20.35 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Ola Ingevaldson, T.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30 20.00 Ajournering kl. 19.30 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-06-01 Kl. 09.00-14.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-10-27 Kl. 17.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-02-25 Kl. 17.30 18.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Mari-Louise

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-06-25 Kl. 13.00-20.30 Ajournering kl. 15.50-16.30 Kl. 18.40-19.05 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

'Jl,^t','rJ, efin^^ Yl0\1

'Jl,^t','rJ, efin^^ Yl0\1 s f37 Sam manträdesprotokol I zot6-og-tz 6 (26) Regional indelning - tre nya län - remissyttrande Dnr: LKS zo16-469 Det föreslås en indelning av Sveriges i sex län och landsting med ikraftträdande år 2028.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/8 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-01-25, kl. 14.00-16.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-11-11 kl. 08.30-11.35 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Kristineberg, Fiskebäckskil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Kristineberg, Fiskebäckskil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-09-12 Kl. 09.00-13.55 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-11-04 Kl. 09.00-11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP) Ronald Rombrant (LP), 2:e vice ordf.

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Ajournering för lunch kl

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Ajournering för lunch kl Socialnämnden 2015-03-19 1/19 Sammanträdestid: 2015-03-19 kl. 9.00 - Ajournering kl. 9.55-10.30 Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-05-18 kl. 09.00-12.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(24) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 19.00 21.55 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. 30(32) 39 Dnr KS 2016-105 VA-utredning Tungenäset Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 20 och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. Denna utredning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Övriga närvarande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Övriga närvarande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-12-02 Kl. 09.00-15.55 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. 164-183, 186-188 Lars Björneld (L) Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LYSEKIL Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl Lokal: ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl Lokal: ANSLAGSBEVIS: 1/21 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-06-15, kl. 14.00 Ajournering kl 18.20-18.30 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD)

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sverker Johnson (S) Lars Nielsen (C) Helge Skoglund (SD) 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-04-06 kl. 09.15-11.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer