ANSLAGSBEVIS: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAGSBEVIS: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande:"

Transkript

1 1/14 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: , kl Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Camilla Carlsson (FP) ersätter Håkan Kindstedt (FP) Monica Andersson (C) Cecilia Saving (LP) Catharina Hansson (LP) Per Cederholm (MP) ersätter Nigel Bourne (MP) Lisbeth Lindström (V) Christoffer Zakariasson (SD) Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Icke tjänstgörande ersättare: Ronny Järphag (S) Lena Hammargren (LP) Tjänstemän: Lennart Olsson, förvaltningschef Frida Mellgren, nämndsekreterare Paragrafer: Sekreterare:... Frida Mellgren Ordförande:... Kent Olsson (M)... Catharina Hansson (LP) ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Utbildningsnämnden Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering: Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 Utbildningsnämnden /14 Övriga närvarande tjänstemän: Eva-Marie Magnusson, ekonom, 98-99, 102 Helena Svensson, ekonom, Tommy Petersson, rektor Campus Väst 100

3 Utbildningsnämnden /14 98 TERTIALRAPPORT PER DEN 31 AUGUSTI 2015 Dnr: UBN Tertialrapport per den 31 augusti 2015 redovisas vid dagens sammanträde. Ekonomisk analys, åtgärder för budget i balans, investeringsuppföljning, mål, nyckeltal samt redovisning av väsentliga händelser under perioden ingår som en del av den skriftliga rapporten. Beslutsunderlag Tertialrapport per augusti Utbildningsnämnden tar del av redovisningen gällande tertialrapporten per den 31 augusti Beslutet skickas till Förvaltningschefen Förvaltningsekonomen

4 Utbildningsnämnden /14 99 BUDGET 2016 Dnr: UBN Förvaltningschefen redovisar vid dagens sammanträde ett första utkast till budget 2016, fördelat per verksamhetsområde i enlighet med tilldelad budgetram. Beslutsunderlag Förvaltningens utkast till budget 2016 Yrkande Anders C Nilsson (S) - Tilläggsyrkande: Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvenserna för barnomsorgen av den av kommunfullmäktige beslutade budgetram 2016 för utbildningsnämnden. Den utarbetade konsekvensbeskrivningen skall delges kommunstyrelsen inför kommunstyrelsens sammanträde Jeanette Jansson (LP): avslag till Anders C Nilssons förslag. Monica Andersson (C): bifall till Anders C Nilssons förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Anders C Nilssons m.fl. yrkande mot Jeanette Jansons yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Anders C Nilssons yrkande. Omröstning begärs och genomförs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Anders C Nilssons m.fl. yrkande. Nej-röst för Jeanette Jansons yrkande. Omröstningsresultat Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster att besluta enligt Anders C Nilssons m.fl. yrkande. (Se omröstningsbilaga)

5 Utbildningsnämnden /14 Utbildningsnämnden tar del av informationen. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att beskriva konsekvenserna för barnomsorgen av den av kommunfullmäktige beslutade budgetram 2016 för utbildningsnämnden. Den utarbetade konsekvensbeskrivningen skall delges kommunstyrelsen inför kommunstyrelsens sammanträde Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Beslutet skickas till Förvaltningschefen Förvaltningsekonomerna Kommunstyrelsen

6 Utbildningsnämnden /14 OMRÖSTNINGSLISTA Ärende: Budget 2016, 99 Ledamöter/tjänstgörande ersättare Parti Ja Nej Avstår Kent Olsson M X Jeanette Janson LP X Anders C Nilsson S X Margareta Carlsson S X Camilla Carlsson FP X Monica Andersson C X Cecilia Saving LP X Catharina Hansson LP X Per Cederholm MP X Lisbeth Lindström V X Christoffer Zakariasson SD X Summa 7 4

7 Utbildningsnämnden / RAPPORT FRÅN SKOLLEDARE VID CAMPUS VÄST GÄLLANDE EKONOMI Dnr: UBN Tommy Pettersson, rektor vid Campus Väst ger en nulägesrapport gällande det ekonomiska läget vid Campus Väst. Yrkande Utbildningsnämnden beslutar att med anledning av det oerhört kritiska ekonomiska läget omgående uppdra åt presidiet och förvaltningschefen att träffa kommunstyrelsens presidium samt att träffa ledningen vid Campus Väst för att åstadkomma en budget i balans. Camilla Carlsson: bifall till Kent Olssons förslag. Utbildningsnämnden tar del av informationen. Utbildningsnämnden beslutar att med anledning av det oerhört kritiska ekonomiska läget omgående uppdra åt presidiet och förvaltningschefen att träffa kommunstyrelsens presidium samt att träffa ledningen vid Campus Väst för att åstadkomma en budget i balans. Beslutet skickas till Förvaltningschefen Utbildningsnämndens presidium

8 Utbildningsnämnden / AVSTÄMNING GÄLLANDE STRATEGIER FÖR FÖRBÄTTRADE SKOLRESULTAT Dnr: UBN Under senare år har det skett en försämring av elevernas skolresultat. Nämnden har beslutat att under 2016 avsätta medel till förbättring av resultaten. Syftet är att vända trenden och se till att eleverna ges möjlighet att lyckas i skolan. En arbetsgrupp har arbetat fram strategier för förbättring skolresultaten. Vid dagens sammanträde redovisar förvaltningschefen ett utkast till framtagna strategierna för förbättrade skolresultat. Utbildningsnämnden tar del av informationen.

9 Utbildningsnämnden / MUNTLIG INFORMATION GÄLLANDE INTERNKONTROLL 2014 OCH 2015 Dnr: UBN Förvaltningsekonomen ger en nulägesrapport gällande kvarstående internkontrollspunkter för år 2014 och Avrapportering och redovisning av de kvarstående internkontrollspunkterna kommer att redovisas innan årets slut. Utbildningsnämnden tar del av informationen. Beslutet skickas till Förvaltningschefen

10 Utbildningsnämnden / MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ERBJUDA BUSSKORT UNDER VINTERHALVÅRET TILL DE SKOLBARN SOM BOR PÅ TORPET Dnr: UBN Ett medborgarförslag har inkommit den 15 september 2015 om att erbjuda busskort under vinterhalvåret till de skolbarn som bor på Torpet. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för besvarande. Beslutsunderlag Medborgarförslag Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Yrkande Camilla Carlsson (FP) tilläggsyrkande: Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa ett kostnadsförslag gällande att införa busskort under perioden november - mars till de skolbarn som går på Gullmarsskolan 7-9 eller gymnasiet och bor på Torpet. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara medborgarförslaget. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa ett kostnadsförslag gällande att införa busskort under perioden november - mars till de skolbarn som bor på Gullmarsskolan 7-9 eller gymnasiet och bor på Torpet. Beslutet skickas till Utbildningskontoret

11 Utbildningsnämnden / REDOVISNING AV SJUKSTATISTIK Förvaltningschefen redovisar förvaltningens sjukstatistik per den 31 augusti Förvaltningschefen informerar även om framtagandet av en handlingsplan med generella insatser för att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningen. Samtliga rektorer och chefer med personalansvar har fått i uppdrag att analysera sjukstatistiken på sina respektive enheter och återkoppla senast den 15 oktober. Förvaltningen håller nu på att sammanställa och se över det inkomna materialet. Utbildningsnämnden tar del av informationen.

12 Utbildningsnämnden / FÖRVALTNINGSCHEFEN OCH ORDFÖRANDEN INFORMERAR Förvaltningschefen informerar om: Händelsen i Trollhättan 22/10 I samband med denna information förs en diskussion kring översyn och uppdatering av rutiner kring handlingsplaner vid krissituationer. Förvaltningen håller just nu på att sammanställa ekonomisk uppföljning per oktober Nedanstående dagar är inplanerade för måldialog mellan utbildningsnämndens ledamöter och förvaltningens chefer inför budget 2016: - 18 november kl samtliga chefer exkl. chefer vid Campus Väst december, i samband med nämndens sammanträde chefer vid Campus Väst Den 4 november kommer representanter ifrån utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen att ge information i frågan Hur är situationen när det gäller flyktingmottagande i Lysekil? Yttrande till arbetsmiljöverket. Ordföranden informerar om: Förvaltningschefen och ordföranden kommer att delta vid skolinspektionens konferens gällande kommande inspektioner vid skolorna. 19 och 20 november - PISA-utbildning. Återinvigning av Gullmarsborg inget datum fastställt ännu.

13 Utbildningsnämnden / ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande anmälningsärenden redovisas: Beslutsmeddelande från Skolinspektionen gällande anmälan om bristande särskilt stöd inom gymnasieskolan i Lysekils kommun. (UBN ) Utbetalningsmeddelande från Skolverket avseende maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. (UBN ) Utbetalningsmeddelande från myndigheten för yrkeshögskola gällande utbildningsinriktning fisk-och skaldjursodlare. (UBN ) Överenskommelse om tentamen vid lärcentrum för studenter antagna till förskollärarutbildning eller grundlärarutbildning på distans vid Karlstads universitet. (UBN ) Samverkansavtal avseende vuxenutbildning inklusive yrkeshögskoleutbildning. (LSGV ) Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de anmälningsärenden som förtecknats i protokoll den 28 oktober 2015.

14 Utbildningsnämnden / REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Följande delegationsbeslut redovisas: Rektor Gullmarsskolan 7-9 Beslut nr Hemundervisning enl. särskild handlingsplan / 2015 Anmälan av incident, kränkning eller trakasseri Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 oktober Beslutet skickas till Rektor Gullmarsskolan 7-9 Förvaltningschefen

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/9 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-04-22, kl. 09.00-11.45 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/14 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-11-16, kl. 14.00-15.40 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/8 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-01-25, kl. 14.00-16.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-05-29, kl. 14.00-16.00 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders Söfting (S) ersätter Kent Olsson (M) Anders

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-05-18 Justeringsdatum: 2016-05-25

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-05-18 Justeringsdatum: 2016-05-25 1/16 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-05-18, kl. 13.00-15.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Marita Fermell-Lagrell (M),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/7 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-03-01, kl. 13.30 16.00 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Justerare:... Margareta Carlsson (S) ANSLAGSBEVIS:

Justerare:... Margareta Carlsson (S) ANSLAGSBEVIS: 1/17 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-03-23, kl. 14.00-16.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S)

Läs mer

Tjänstemän: Ricard Söderberg ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Tjänstemän: Ricard Söderberg ANSLAGSBEVIS: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Socialnämnden 2019-01-02 1/5 Sammanträdestid: 2019-01-02 kl. 9.00 10.00 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren (LP), vice ordf. Charlotte Wendel

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson. Leif Ström. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Sekreterare:... Madelene Johansson. Leif Ström. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/13 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2019-03-26, kl. 14.00 15.00 Lokal: Ledamöter: Monica Andersson (C) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Stefan Jansson (S) Margareta Carlsson (S) Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/13 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-11-21, kl. 13.00-15.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Christina Gustafsson (S)

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-10-25 kl. 13.00 15.05 Ajournering kl 13.13 13.18 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/10 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-12-13, kl. 14.00-16.50 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Christina Gustavsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/6. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl

Sammanträdesprotokoll 1/6. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-30 1/6 Sammanträdestid: 2015-11-30 kl. 9.00 12.20 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S)

Läs mer

Anders Söfting (S) ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Anders Söfting (S) ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-08-30, kl. 14.00-16:00 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/14 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-09-28, kl. 15.15-17.00 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/10 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-12-12, kl. 13.00-16.00 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Campus Väst, Lysekils kommun Icke tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl Lokal: ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl Lokal: ANSLAGSBEVIS: 1/21 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-06-15, kl. 14.00 Ajournering kl 18.20-18.30 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/15 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-12-07, kl. 14.00-16.35 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson. Ordförande:... Monica Andersson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Sekreterare:... Madelene Johansson. Ordförande:... Monica Andersson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/9 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2019-05-28, kl. 14.00 16.00 Lokal: Ledamöter: Monica Andersson (C) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Stefan Jansson (S) Margareta Carlsson (S) Leif

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

Sekreterare:... Madelene Johansson. Anslagsbevis: Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/10 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2019-02-06, kl. 14.00 15.45 Lokal: Ledamöter: Monica Andersson (C) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Stefan Jansson (S) Margareta Carlsson (S) Leif

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/9 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-10-02, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun Icke tjänstgörande ersättare: Jeanette Janson (LP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS: 1/13 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-03-27, kl. 14.00 16.00 Ajournering kl 14.45-15.00 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl , Tjänstemän:

Sammanträdestid: kl Ajournering kl , Tjänstemän: Socialnämnden 2017-06-01 1/8 Sammanträdestid: 2017-06-01 kl. 8.15 12.15 Ajournering kl. 11.00-11.40, 12.00-12.05 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Utbildningsnämnden Sammanträdestid: kl Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Utbildningsnämnden Sammanträdestid: kl Lokal: Utbildningsnämnden 2015-02-25 1/22 Sammanträdestid: 2015-02-25 kl. 13.00 17.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Anette

Läs mer

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: , kl Ajournering kl ANSLAGSBEVIS: 1/13 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2019-01-16, kl. 14.00 16.30 Ajournering kl 15.43 15.46 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Monica Andersson (C) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch

Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch Socialnämnden 2019-01-23 1/15 Sammanträdestid: 2019-01-23 kl. 9.00 14.00 Ajournering för lunch 12.30-13.30 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5

Sammanträdesprotokoll 1/5 Sammanträdesprotokoll 1/5 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Övriga närvarande Onsdagen den 28 maj 2019 kl. 9.00 15.30 KF-salen, stadshuset, Lysekil Ricard Söderberg (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Tjänstemän:

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Tjänstemän: Socialnämnden 2017-12-13 1/16 Sammanträdestid: 2017-12-13 kl. 9.00 13.30 Ajournering kl. 11.55-12.20 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren (LP),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande:

ANSLAGSBEVIS: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: 1/27 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2015-09-16, kl. 13.00 16.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/13 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-01-24, kl. 14.00 16.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare

Ersättare Nouh Baravi (S) ej tjänstgörande ersättare 1(14) Plats och tid Sunnanåsrummet, Kommunhuset Ljusdal, måndagen den 29 april 2019 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Kristina Bolin (S), ordförande Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande Kristoffer Kavallin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/12

Sammanträdesprotokoll 1/12 Sammanträdesprotokoll 1/12 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Övriga närvarande Onsdagen den 24 april 2019 kl. 9.00 15.00 Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ajournering 41 kl 9.20-9.35

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer

Onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen Justerade paragrafer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Kl. 18:00 onsdagen den 5 december 2018, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lennart Carlsson (M), Ordförande

Läs mer

Tjänstemän: Ricard Söderberg ANSLAGSBEVIS:

Tjänstemän: Ricard Söderberg ANSLAGSBEVIS: Socialnämnden 2018-12-18 1/16 Sammanträdestid: 2018-12-18 kl. 9.00 12.45 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg (S), ordförande Ronny Hammargren

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/15 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-08-29, kl. 14.00-15.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Christina Gustavsson (S)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/7. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl

Sammanträdesprotokoll 1/7. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdestid: kl Socialnämndens arbetsutskott 2016-02-03 1/7 Sammanträdestid: 2016-02-03 kl. 9.00 12.15 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Maria Forsberg (S),

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2018-02-14 kl. 08.00-09.30 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2018-05-28 Kl. 15.30-16.25 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch samt dialog kl Tjänstemän:

Sammanträdestid: kl Ajournering för lunch samt dialog kl Tjänstemän: Socialnämnden 2017-10-02 1/13 Sammanträdestid: 2017-10-02 kl. 9.00 16.30 Ajournering för lunch samt dialog kl. 12.20-14.40 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/15 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2018-04-25, kl. 14.00 15.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45

Sida 1(14) PROTOKOLL. Utbildningsnämnden. Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 1(14) Plats och tid Ljusdalssalen, Kommunhuset torsdagen den 28 juni 2018 kl 13:00-15:45 Beslutande Ledamöter Allan Cederborg (M), Ordförande Nathalie Häll (M) Suzanne Blomqvist (L) Mikael Andersson Sellberg

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Kommunfullmäktigesalen, Lysekils stadshus. Bo Göthesson.

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Kommunfullmäktigesalen, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2018-11-15 kl. 09.15-11.40 Ajournering kl 10.20-10.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 124-129 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 14.00 17.25 Beslutande Övriga deltagare Protokolljusterare Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c)

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Bo Göthesson. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Bo Göthesson. Leif Ahl ANSLAGSBEVIS: 1 (7) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2018-08-30 kl. 09.15-11.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag kl. 10. 2017-05-31 1(11) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-05-31 kl. 11.00 12.20. Paragrafer 82-84, 86-88 Utses att justera Bo-Göran Bihl (SD) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult fredag 2017-06-02

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 08. Kultur- och utbildningsnämnden (11) Marianne Sand Wallin (S) Nr 08 Kultur- och utbildningsnämnden 2018-09-26 1(11) Tid och plats onsdagen den 26 september 2018, klockan 08.30 12.00, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Henrik Sandberg (MP)

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Lars Björneld. Ulf Hanstål ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Lars Björneld. Ulf Hanstål ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnd Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2019-01-09 kl. 09.00-13.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Lars Björneld (L), ordf. Ulf Hanstål (M), vice ordf.

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Madelene Johansson.

Sammanträdestid: kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus Madelene Johansson. 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2018-03-26 kl. 09.15-11.40 Ajournering kl 11.05-11.10 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.50 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30

Sammanträdesdatum Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 11111 ~!!~,,...-.; ~ Essunga kommun 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret sammanträdesrum A, kl. 17:00-18:30 Ledamöter Maria Malmberg (C), ordförande Pernilla Jönsson (M), vice ordförande Tobias Wallin (M)

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C)

Sebastian Clausson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Margareta Ljunggren-Demegård (MP) Lotta Grönlund Plöen (M) Lars Berg (C) 1(6) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-10:50 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Ylva Pettersson (M), 2:e vice ordförande Martin Johansson

Läs mer

Särskolan, Lysekil ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-02-24 Justeringsdatum: 2016-03-

Särskolan, Lysekil ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-02-24 Justeringsdatum: 2016-03- 1/12 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-02-24, kl. 14.00-17.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S)

Läs mer

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande

Tina Andersson (m) tjänstgörande Daniel Markstedt (s) tjänstgörande Annika Andersson (s) ej tjänstgörande 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Anna Moberg (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson (fp) Birger

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson (S) ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson (S) ANSLAGSBEVIS: 1 (12) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-04-20 kl. 09.15-11.55 Lokal: Ledamöter: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf. Yngve Larsson (L) Christer Hammarqvist

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Ajournering kl , kl , , kl Tjänstemän:

Sammanträdestid: kl Ajournering kl , kl , , kl Tjänstemän: Socialnämnden 2017-10-26 1/23 Sammanträdestid: 2017-10-26 kl. 9.00 17.30 Ajournering kl. 10.30-10.50, kl 12.40-13.40, 13.55-14.05, kl. 15.40-15.55 Lokal: Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ricard Söderberg

Läs mer

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell

Verksamhetschef May Bjerklund Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren Administrativ chef Lina Rådegård 68 Sekreterare Sandra Norsell 1(12) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ers. ordförande Lena Svensson (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn och utbildningsnämnden Administrativa avdelningen 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 10 april kl. 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00

Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 1/22 Individ- och myndighetsnämnden Allmänna ärenden Sammanträdestid: 2014-01-16 kl. 9.15 14.20 Ajournering för lunch 11.45-13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, fredag 3 oktober, omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 78 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 9.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Paul Namerius (M) Bernt Ove Stenmark (KD) Per Sverkersson (S) Per-Eric

Läs mer

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L)

REGISTER. Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00. Gullmarssalen på kommunhuset Forum , kl 08:00. Leif Karlsson (S) Karin Blomstrand (L) REGISTER Datum 1(1) Tid: Plats: Justeringsdatum: Justeringsperson: Ordförande: Sekreterare: Torsdagen den 13 juni, kl. 09:00 Gullmarssalen på kommunhuset Forum 2019-06-17, kl 08:00 Leif Karlsson (S) Karin

Läs mer

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 1(13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Teo Zickbauer

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13

Sammanträdesprotokoll 1/13 2019-03-26 1/13 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare 2019-03-26, kl 9.00 12.15 Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Nämnden ajournerar sig kl 11.10-11.20 för överläggningar. Ronny Hammargren (LP),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Kommunfullmäktigesalen 09:00 11:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 17 Anna Lena Carlsson (C), ordförande Britt-Marie Winberg (MP), 1:e vice ordförande Leif

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55.

Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. sid 1 av 15 Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:00 15:30, ajournering kl 14:30 14:55. Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) Susanne Olsson Vice Ordförande (S) Qristina Ribohn Ledamot (S) Mona

Läs mer

Kenneth Bolinder (S) Stig Lundblad (C) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Åsa Malmström, verksamhetschef

Kenneth Bolinder (S) Stig Lundblad (C) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Åsa Malmström, verksamhetschef 1 (10) Plats och tid Tisdagen den 15 december 2015 kl 17:00-18:15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Bertil Olsson (M), 2:e

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(12) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl 09 00 12 30, ajournering kl 10 30 10 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP)

Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (S) ordförande Lena Svensson (S) Torgny Sjögren (S) Siv Ögren (S) Annika Holmstrand (C) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer