SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Siw Söderberg. Mats Karlsson. Leif Jönsson. Klas-Göran Henriksson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (44) BESLUTANDE: Ledamöter Göte Nyberg (s) Ann-Charlotte Strömwall (fp) Klas-Göran Henriksson (s) Roland Karlsson (fp) Yngve Berlin (k) Britt-Marie Kjellgren (k) Sven-Gunnar Gunnarsson (s) Anne-Marie Söderström (s) Annelie Rudolfsson (s) Bill Wallberg (s) Margareta Lundqvist (s) Henry Hansen (s) Anette Björmander (s) Hasse Ohlsson (s) Klas Mellgren (s) Solveig Aronsson (s) Torsten Vikingsson (s) Yngve Larsson (fp) Britt-Marie Govik (fp) Britt-Marie Didriksson Burscher (fp) Christina Rörvall-Dahlberg (c) Siw Lycke (c) Hans Nordlund (m) Leif Jönsson (m) Marita Fermell-Lagrell (m) Elisabeth Larsson (kd) Inge Löfgren (mp) Susanne Baden (mp) Mats Karlsson (m) Ersättare Gullan Nyberg (s) Carina Wallström (s) Tom Govik (fp) Per-Åke Johansson (fp) Per-Erik Larsson (fp) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 29 ordinarie ledamöter och 5 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (44) 96 TURISMPRIS TILL HAVETS HUS Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, meddelar Havets Hus var en av 129 anläggningar som nominerats till turismtävlingen och som vann regionfinalen med motiveringen: Ett etablerat lyckat projekt mellan kommun och landsting, forskning och näringsliv. Med 15 års erfarenhet av sprida kunskap och utveckla möjligheten för en bred publik lära mer om Västerhavet, fortsätter Havets Hus utvecklas. Publikrekord nås, aktivt samarbete med skolor bedrivs, föreläsningar för allmänheten kopplat till årstiderna och en målinriktad och lyckad marknadsföring. Sedan ett år tillbaka bedrivet Havets Hus en verksamhet som syftar till öka tillgängligheten både för internationella gäster och för gäster med funktionshinder Som ett av sex bidrag åker Havets Hus till den stora finalen i Stockholm den 23 oktober. Kommunfullmäktiges ordförande framför kommunfullmäktiges gratulationer till Havets Hus.

4 Kommunfullmäktige (44) 97 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN SKALL FÖRSES MED TANKSTOLPAR FÖR KOMMANDE UPPLADDNINGSBARA EL-HYBRIDBILAR Dnr: Daniel Olofsson har i medborgarförslag föreslagit kommunen förses med tankstolpar för kommande uppladdningsbara el-hybridbilar. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt LEVA i Lysekil AB. Medborgarförslag från Daniel Olofsson, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

5 Kommunfullmäktige (44) 98 MEDBORGARFÖRSLAG OM INFÖRANDE AV KÄLLSORTERING FULLT UT Dnr: Åke Andersson har i medborgarförslag föreslagit man skall införa källsortering fullt ut för hushåll. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och Rambo AB. Medborgarförslag från Åke Andersson, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

6 Kommunfullmäktige (44) 99 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÄNDRAD YTBELÄGGNING AV DROTTNING- GATAN, FRÅN STENSÄTTNING TILL ASFALT SAMT SÄNKNING AV HASTIGHETEN TILL 30 KM Dnr: Åke Andersson, har i medborgarförslag föreslagit ändrad ytbeläggning av Drottninggatan, från stensättning till asfalt samt sänkning av hastigheten till 30 km per timme. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen (utvecklingsenheten). Åke Anderssons medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

7 Kommunfullmäktige (44) 100 REVIDERING AV PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE Dnr: Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta en plan för kommunens hantering av extraordinära händelser. En extraordinär händelse kännetecknas av den: avviker från det normala innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser av kommunen Gällande plan godkändes av kommunfullmäktige , 5. Denna plan har nu genomgått en revidering. Planen är i stora drag oförändrad men vissa mindre justeringar har gjorts, bl.a. vad gäller befningshavare och lokaler. Dessutom har en översyn skett av larmplaner etc. Reglementet för krisledningsnämnden, som antogs av kommunfullmäktige samtidigt med planen, har ej varit föremål för revidering. Planeringschefens tjänsteskrivelse Plan för hantering av extraordinära händelser. Krisledningsnämndens reglemente Kommunstyrelsens protokoll , 147. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna reviderad plan för hantering av extraordinär händelse.

8 Kommunfullmäktige (44) 101 ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR INDUSTRIOMRÅDE GRÖNSKULT, GRÖNSKULT 2:90 M. FL. Dnr: Ett förslag till detaljplan för industriområde Grönskult, Grönskult 2:90 m. fl. upprättat har varit utställt för granskning under tiden 2 juli 5 augusti Synpunkterna som inkommit under utställningen finns sammanfade och kommenterade i utställningsutlåtandet. Detaljplanen har behandlats av byggnadsnämnden vid sammanträde Detaljplan för industriområde Grönskult, Grönskult 2:90 m. fl. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 172 med utställningsutlåtande. Kommunstyrelsens protokoll , 146. Yrkanden Inge Löfgren (mp): Grönskult säljs ut till ett sådant pris samtliga kostnader täcks för etablera industriområdet. Idag är beräkningskalkylen på 413 kr per kvm samt planbestämmelserna ändras så användningsområdet lager utgår. Roland Karlsson (fp), Hans Nordlund (m) och Christina Rörvall-Dahlberg (c): bifall till kommunstyrelsens förslag anta detaljplanen. Roland Karlsson (fp) tilläggs-sats: principen för prissättningen av industrimark avgörs av kommunfullmäktige i november Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Inge Löfgrens första -sats: Grönskult säljs ut till ett sådant pris samtliga kostnader täcks för etablera industriområdet. Proposition på Inge Löfgrens andra -sats: planbestämmelserna ändras så användningsområdet lager utgår. Proposition på kommunstyrelsens förslag anta detaljplanen. Proposition på Roland Karlssons tilläggs-sats: principen för prissättningen av industrimark avgörs av kommunfullmäktige i november 2008.

9 Kommunfullmäktige (44) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande i första -satsen och finner kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på Inge Löfgrens yrkande i andra -satsen och finner kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på Roland Karlssons tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige beslutar godkänna yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 5 kap 29 plan- och bygglagen, anta detaljplan för industriområde Grönskult, Grönskult 2:90 m. fl. upprättad med de justeringar som anges i utställningsutlåtandet samt principen för prissättningen av industrimark avgörs av kommunfullmäktige i november Mot beslutet anmäler Inge Löfgren (mp) skriftlig reservation.

10 Kommunfullmäktige (44)

11 Kommunfullmäktige (44) 102 VAL AV LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen, tillika 2:e vice ordförande och oppositionsråd per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 2 Kommunfullmäktige beslutar som ledamot i kommunstyrelsen efter Klas-Göran Henriksson utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil, t o m som ny ledamot efter Jan-Olof Johansson utse Peter Ahlberg (s) Norra Kvarngatan 13, Lysekil samt som ny ersättare utse Tommy Collén (s), Torpgatan 43, Lysekil.

12 Kommunfullmäktige (44) 103 VAL AV ERSÄTTARE TILLIKA OMBUD I KOMMUNALFÖRBUNDET FYRBODAL Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare tillika ombud i kommunalförbundet Fyrbodal per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 3 som ersättare tillika ombud i kommunalförbundet Fyrbodal utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

13 Kommunfullmäktige (44) 104 VAL AV OMBUD VID WEST SWEDENS FÖRENINGSSTÄMMOR Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombud vid West Swedens föreningsstämmor per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 4 som ombud vid West Swedens föreningsstämmor t o m utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

14 Kommunfullmäktige (44) 105 VAL AV OMBUDSERSÄTTARE I LYSEKILS STUVERI AB Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombudsersättare i Lysekils Stuveri AB per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 5 som ombudsersättare i Lysekils Stuveri AB t o m utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

15 Kommunfullmäktige (44) 106 VAL AV OMBUDSERSÄTTARE I RAMBO AB Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombudsersättare i Rambo AB per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 6 som ombudsersättare i Rambo AB t o m utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

16 Kommunfullmäktige (44) 107 VAL AV OMBUDSERSÄTTARE I HAVETS HUS AB Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombudsersättare i Havets Hus AB per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 7 som ombudsersättare i Havets Hus AB t o m utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

17 Kommunfullmäktige (44) 108 VAL AV OMBUDSERSÄTTARE I LYSEKILSBOSTÄDER AB Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombudsersättare i LysekilsBostäder AB per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 8 som ombudsersättare i LysekilsBostäder AB t o m utse Jan-Olof Johansson (s), Färgaregatan 27, Lysekil.

18 Kommunfullmäktige (44) 109 VAL AV OMBUDSERSÄTTARE I LEVA I LYSEKIL AB Dnr: Klas-Göran Henriksson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB per Klas-Göran Henrikssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 73 Valberedningens protokoll , 9 Nominering Klas-Göran Henriksson (s) utse Anita Lannesjö (s), som ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB t o m i stället för Jan Olof Johansson (s) som är ledamot i LEVA i Lysekil AB. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på förslaget utse Anita Lannesjö (s) som ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB i stället för Jan Olof Johansson (s). Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget utse Anita Lannesjö (s) som ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB i stället för Jan Olof Johansson (s) och finner kommunfullmäktige beslutar utse Anita Lannesjö (s) som ny ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB. Kommunfullmäktige beslutar som ny ombudsersättare i LEVA i Lysekil AB t o m utse Anita Lannesjö (s), Nyponvägen 23, Lysekil.

19 Kommunfullmäktige (44) 110 VAL AV LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 10 som ny ledamot i kommunstyrelsen t o m utse Ann-Charlotte Strömwall (fp), Styrmansgatan 12, Lysekil och som ny ersättare utse Carin Friberg (fp), Östra Skogen 13, Grundsund.

20 Kommunfullmäktige (44) 111 VAL AV LEDAMOT I VALBEREDNINGEN Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 11 som ny ledamot i valberedningen t o m utse Curt Olsson (fp), Tuntorp Sandvik 433, Brastad.

21 Kommunfullmäktige (44) 112 VAL AV LEDAMOT I GULLMARSFJORDENS NATURVÅRDSOMRÅDE Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i Gullmarsfjordens naturvårdsområde. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 12 som ny ledamot i Gullmarsfjordens naturvårdsområde t o m utse Ove Eliasson (fp), Lyse Gård 100, Lysekil.

22 Kommunfullmäktige (44) 113 VAL AV OMBUD I BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombud i Bohuskustens venvårdsförbund. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 13 som ombud i Bohuskustens venvårdsförbund t o m utse Ove Eliasson (fp), Lyse Gård 100, Lysekil.

23 Kommunfullmäktige (44) 114 VAL AV OMBUD I LYSEKILSBOSTÄDER AB Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ombud i LysekilsBostäder AB. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 14 som ombud i LysekilsBostäder AB t o m utse Marianne Larsson, (fp), Lunnefågelstigen 3 A, Grundsund.

24 Kommunfullmäktige (44) 115 VAL AV ERSÄTTARE I HAVETS HUS AB Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Havets Hus AB. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 15 som ersättare i Havets Hus AB t o m utse Annika Dahlberg (fp), Dammenvägen 20, Grundsund.

25 Kommunfullmäktige (44) 116 VAL AV ERSÄTTARE I VALNÄMNDEN Dnr: Anders Simonsson (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. Anders Simonssons skrivelse Valberedningens protokoll , 16 som ersättare i valnämnden t o m utse Curt Olsson (fp), Tuntorp Sandvik 433, Brastad.

26 Kommunfullmäktige (44) 117 VAL AV LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN Dnr: Ann Berglund Mölgaard (s) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens arbetsutskott fr o m Ann Berglund Mölgaards skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 17 Ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott utses av socialnämnden. som ny ledamot i socialnämnden t o m utse Kent-Ove Johansson (s), Tallvägen 24, Brastad och som ny ersättare utse Roar Bråten (s), Hannevik 102, Lysekil.

27 Kommunfullmäktige (44) 118 VAL AV LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN Dnr: Rustan Ligander (mp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Rustan Liganders skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 18 som ny ledamot socialnämnden t o m utse Emma Nohrén (mp) Brastads Backa 150, Brastad.

28 Kommunfullmäktige (44) 119 VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: Margareta Carlsson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen. Margareta Carlssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 19 som ny ersättare i kommunstyrelsen t o m utse Anneli Strand (s), Brön Gård 110, Brastad.

29 Kommunfullmäktige (44) 120 VAL AV ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Dnr: Margareta Carlsson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ersättare i miljöoch byggnadsnämnden. Margareta Carlssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 20 som ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m utse Lena M Hermansson (s), Alfågelstigen 4, Grundsund.

30 Kommunfullmäktige (44) 121 VAL AV ERSÄTTARE I BILDNINGSNÄMNDEN Dnr: Liz Olofsson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i bildningsnämnden fr o m Liz Olofssons skrivelse Valberedningens protokoll , 21 som ny ersättare i bildningsnämnden t o m utse Ronny Järphag (s), Valbogatan 60, Lysekil.

31 Kommunfullmäktige (44) 122 VAL AV ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Dnr: Roger Svensson (kd) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i miljöoch byggnadsnämnden. Roger Svenssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Valberedningens protokoll , 22 som ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m utse Richard Åkerman (m), Klubbans väg 20, Fiskebäckskil.

32 Kommunfullmäktige (44) 123 VAL AV ERSÄTTARE I VALBEREDNINGEN Dnr: Roger Svensson (kd) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. Roger Svenssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 23 Valberedningens protokoll , 23 som ny ersättare i valberedningen t o m utse Marita Fermell-Lagrell (m), Brandseröd 120, Lysekil.

33 Kommunfullmäktige (44) 124 VAL AV ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Dnr: Ivar Carlsson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden på grund av hälsoskäl fr o m den 1 april Ivar Carlssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 24 som ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m utse Maria Forsberg (s), Torpgatan 37, Lysekil.

34 Kommunfullmäktige (44) 125 VAL AV ERSÄTTARE I STIFTELSEN SKAFTÖKUTTERN Dnr: Bo Einarsson (s) har i skrivelse avsagt sig samtliga politiska uppdrag p.g.a. flytt från kommunen. Skrivelse från Bo Einarsson Kommunfullmäktiges protokoll Valberedningens protokoll , 25 Kommunfullmäktige beslutar ärendet utgår från dagens sammanträde.

35 Kommunfullmäktige (44) 126 VAL AV LEDAMOT I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Dnr: Tage Larsson (c) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Tage Larssons skrivelse Valberedningens protokoll , 26 som ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden t o m utse Christer Hammarqvist (c), Vrångebäck 415, Brastad.

36 Kommunfullmäktige (44) 127 VAL AV ERSÄTTARE I LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Dnr: Anders Dahlberg (c) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i Lysekil Sotenäs gymnasienämnd på grund av flytt från kommunen. Anders Dahlbergs skrivelse Valberedningens protokoll , 27 som ny ersättare i Lysekil Sotenäs gymnasienämnd t o m utse Elisabeth Holmqvist (c), Flat 132, Lysekil.

37 Kommunfullmäktige (44) 128 VAL AV ERSÄTTARE I VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr: Anders Dahlberg (c) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i vuxenutbildningsnämnden på grunds av flytt från kommunen. Anders Dahlbergs skrivelse Valberedningens protokoll , 28 som ny ersättare i vuxenutbildningsnämnden t o m utse Elisabeth Holmqvist (c), Flat 132, Lysekil.

38 Kommunfullmäktige (44)

39 Kommunfullmäktige (44) 129 VAL AV ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN Dnr: Bo Andersson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen på grund av arbete på annan ort. Bo Anderssons skrivelse Valberedningens protokoll , 29 Kommunfullmäktige beslutar ärendet utgår från dagens sammanträde.

40 Kommunfullmäktige (44) 130 VAL AV ERSÄTTARE I VALBEREDNINGEN Dnr: Bo Andersson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen på grund av arbete på annan ort. Bo Anderssons skrivelse Valberedningens protokoll , 30 Kommunfullmäktige beslutar ärendet utgår från dagens sammanträde.

41 Kommunfullmäktige (44) 131 VAL AV VICE ORDFÖRANDE I LYSEKILSBOSTÄDER AB Dnr: Bo Andersson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som vice ordförande i LysekilsBostäder AB på grund av arbete på annan ort. Bo Anderssons skrivelse Valberedningens protokoll , 31 Kommunfullmäktige beslutar ärendet utgår från dagens sammanträde.

42 Kommunfullmäktige (44) 132 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: Anders Simonsson (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Anders Simonssons skrivelse Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen och översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning samt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

43 Kommunfullmäktige (44) 133 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: Anders Dahlberg (c) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Anders Dahlbergs skrivelse Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen och översända ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning samt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

44 Kommunfullmäktige (44) 134 ANMÄLAN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS LAGAKRAFTBEVIS AVSEENDE DETALJPLAN FÖR GRÖTÖ REV, SÖDRA HAMNEN 1:115 M. FL. Dnr: Lagakraftbevis beträffande kommunfullmäktiges beslut , 17 angående rubricerad detaljplan, upprättad Länsstyrelsen har beslutat inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 12 kap. plan- och bygglagen. Planen har vid överklagandetidens utgång inte överklagats. Beslutet har till följd av detta vunnit laga kraft Miljö- och byggnadsnämndens lagakraftbevis. Kommunfullmäktige beslutar anteckna lagakraftbeviset i protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-06-22 Kl. 13.00 17.10 Ajournering kl. 15.15-15.40 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-05-26 Kl. 17.30 19.47 Ajournering kl. 19.37 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 16:45-16:50 Beslutande Laila Borger (S), ersättare för Lars Isacsson (S) som ordförande Jan-Åke Andersson (S) Pia Aronsson

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: LYSEKIL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-06 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.20 Beslutande Douglas Roth, ordförande, Lennart Westdahl, Bo-Anders Thornberg, Willy Ohlsson, Johan Barnekow, Gunnel Persson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30 20.00 Ajournering kl. 19.30 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-05-21 Kl. 17.30-20.35 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Ola Ingevaldson, T.f.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson. 3-. LYSE KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (47 1 (47) 1 (47) Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp)

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Eva Engström Sekreterare. Börje Berglöf (c) Kjell Bergström (mp) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 6 februari 2006 kl. 19:00-21:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ

Se nästa sida. Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset klockan 18.00 18:50 Beslutande Se nästa sida. Övriga deltagande Christina Karlsson Tolkförmedling Väst ( 19) Riitta Eklind

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S)

Bernth Sibelius (FP) Olle Torlycke (S) Irene Hedenbjörk (KD) Joseph Farjallah (S) Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sammanträdestid 09.00-10.00 Tekniska nämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S), vice ordförande Agneta Åkerberg (C) Conni

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45

Sammanträdesprotokoll 1/5. Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05. Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-05 1/5 Sammanträdestid: 2015-11-05 kl. 9.00 11.45 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare: Ulrika Häller Lundbäck

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer