SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef Dan Jagefelt, miljöingenjör, Lena Fischer, kommunchef Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Ola Ingevaldson. Mats Karlsson. Susanne Baden. Henry Hansen ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (41) BESLUTANDE: Ledamöter Göte Nyberg (s) Ann-Charlotte Strömwall (fp) Klas-Göran Henriksson (s) Roland Karlsson (fp) Yngve Berlin (k) Britt-Marie Kjellgren (k) Sven-Gunnar Gunnarsson (s) Anne-Marie Söderström (s) Annelie Rudolfsson (s) Margareta Carlsson (s) Micael Melin (s) Bill Wallberg (s) Margareta Lundqvist (s) Henry Hansen (s) Anette Björmander (s) Sven Forsberg (s) Hasse Ohlsson (s) Klas Mellgren (s) Solveig Aronsson (s) Torsten Vikingson (s) Curt Olsson (fp) Yngve Larsson (fp) Britt-Marie Govik (fp) Britt-Marie Didriksson Burscher (fp) Wictoria Insulan (fp) Lars-Åke Olsson (fp) Christina Rörvall-Dahlberg (c) Siw Lycke (c) Hans Nordlund (m) Gerd Persson (m) Leif Jönsson (m) Elisabeth Larsson (kd) Susanne Baden (mp) Ronald Rombrant (lp) Ove Kummel (lp) Mats Karlsson (m) Ersättare Carina Wallström (s) Marianne Larsson (fp) John Berntsson (m) Marie-Louise Åstedt (mp) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 36 ordinarie ledamöter och 4 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (41) 18 INFORMATION OM KOMMUNKOMPASSEN Dnr: Kommunchef Lena Fischer ger en muntlig information om Kommunkompassen. Kommunfullmäktige beslutar anteckna informationen.

4 Kommunfullmäktige (41) 19 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT I KOMMUNENS UPPHANDLINGAR TILLÄMPA ILO-KONVENTION 94 SAMT ILO:S REKOMMENDATION 84 Dnr: LKS Torsten Vikingson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen i alla sina upphandlingar skall tillämpa ILO-konvention nr 94 från 1949 samt ILO:s rekommendation 84. Kommunstyrelsens ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Ekonomichefen och inköpssamordnaren har i skrivelse yttrat sig över medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade , 55 föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutade , 30 återremittera ärendet till kommunledningskontoret. Ekonomienheten har i tjänsteskrivelse yttrat sig över återremissen. Medborgarförslag från Torsten Vikingson, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 52. Ekonomichefen och inköpssamordnarens tjänsteyttrande Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktiges protokoll , 30. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll Nr 10. Kommunstyrelsens protokoll , 5. Yrkanden Roland Karlsson (fp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till ekonomienhetens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.

5 Kommunfullmäktige (41) 20 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT SKAPA MÖJLIGHETER FÖR ÄLDRE LYSEKILSBOR ATT LÄRA SIG NYTTJA EN HEMDATOR Dnr: LKS Åke Widenheim, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, det inom kommunens utbildningsorganisation skapas möjligheter för äldre lysekilsbor lära sig nyttja en hemdator. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och vuxenutbildningsnämnden. Vuxenutbildningsnämnden har i remissvar meddelat inom vuxenutbildningen bedrivs kurser på olika nivåer inom dataområdet. Kurserna är öppna söka för alla kommuninvånare. Utbildningen är kostnadsfri, endast läromedel bekostas av deltagaren. Även lokaler till externa utbildare som vill bedriva utbildning hyrs ut. Således har studieförbund eller andra organisationer möjlighet hyra in sig för kortare eller längre kurser såväl på kvällstid som dagtid. Medborgarförslag från Åke Widenheim, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 150. Vuxenutbildningsnämndens protokoll , 44. Ledningsutskottets protokoll , Nr 9. Kommunstyrelsens protokoll , 9. Kommunfullmäktige antecknar förslagsställaren Åke Widenheim redogör för sitt förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till vad vuxenutbildningsnämnden anfört anse medborgarförslaget besvarat.

6 Kommunfullmäktige (41) 21 MOTION OM ATT BYGGA ETT FÖRETAGSOMRÅDE I HALLINDEN Dnr: LKS Inge Löfgren (mp) har i motion föreslagit, ett företagsområde i Hallinden tillskapas såsom anges i kommunens översiktsplan. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Administrative chefen har i tjänsteskrivelse anfört kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 157, bevilja plantillstånd för kunna påbörja arbetet och utreda förutsättningarna för en detaljplan för markområdet norr om vägkrysset, väg 162 och väg 171. Bakgrunden till plantillståndet var, området i översiktsplanen 2006 angetts som ett område för verksamheter och industri och kommunen hade fått ett antal förfrågningar om företagsetableringar i området. Arbetet med utarbeta en detaljplan för området har påbörjats under hösten. Motion från Inge Löfgren (mp) Kommunfullmäktiges protokoll , 172. Administrative chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 3. Yrkanden Hans Nordlund (m) och Christina Rörvall-Dahlberg (c): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till vad kommunledningskontoret anfört anse motionen besvarad.

7 Kommunfullmäktige (41) 22 MOTION ANGÅENDE KOMMUNALA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA BL.A. LÖNEDUMPNING VID KOMMUNAL UPPHANDLING Dnr: Yngve Berlin (kp) har i motion yrkat kommunen i sina inköps- och upphandlingsrutiner skriver in ett direkt krav på svenskt kollektivavtal skall ingå. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Ekonomichefen och inköpssamordnaren har i skrivelse yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen beslutade , 56 föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade , 39 återremittera ärendet till ekonomikontoret för kompletterande utredning. Ekonomienheten har i tjänsteskrivelse yttrat sig över återremissen. Yngve Berlins motion Kommunfullmäktiges protokoll , 6 Ekonomichefens och inköpssamordnarens tjänsteyttrande Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktiges protokoll , 39. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 11. Kommunstyrelsens protokoll , 6. Yrkanden Yngve Berlin (k): bifall till motionen innebärande regelverket för kommunens inköp och upphandling kompletteras enligt följande: Entreprenör är skyldig vidta åtgärder så inte lag och/eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda samt kommunens tjänstemän och/eller fackliga företrädare har rätt kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal. Roland Karlsson (fp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Torsten Vikingson (s): bifall till Yngve Berlins yrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

8 Kommunfullmäktige (41) Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. yrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins m.fl. yrkande och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Yngve Berlins m.fl. yrkande. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja-röster, 21 nej-röster och 1 ledamot som avstår bifalla Yngve Berlins m.fl. yrkande (se omröstningsbilaga). Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen innebärande regelverket för kommunens inköp och upphandling kompletteras enligt följande: Reservation Entreprenör är skyldig vidta åtgärder så inte lag och/eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om entreprenören inte tecknat svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för entreprenörens anställda samt kommunens tjänstemän och/eller fackliga företrädare har rätt kontrollera lönenivåer och övriga villkor hos entreprenörer utan kollektivavtal. Mot beslutet anmäler ledamoten Ann-Charlotte Strömwall (fp) skriftlig reservation.

9 Kommunfullmäktige (41) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 22 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST S Göte Nyberg X X Fp Ann-Charlotte Strömwall X X S Klas-Göran Henriksson X X Fp Roland Karlsson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X S Anne-Marie Söderström X X S Annelie Rudolfsson X X S Margareta Carlsson X X S Micael Melin X X S Eva Karlsson Carina Wallström X X S Bill Wallberg X X S Margareta Lundqvist X X S Henry Hansen X X S Anette Björmander X X S Sven Forsberg X X S Hasse Ohlsson X X S Klas Mellgren X X S Solveig Aronsson X X S Torsten Vikingson X X Fp Curt Olsson X X Fp Yngve Larsson X X Fp Britt-Marie Govik X X Fp Britt-Marie Didriksson Burscher X X Fp Wictoria Insulan X X Fp Carin Friberg Marianne Larsson X X Fp Lars-Åke Olsson X X C Christina Rörvall-Dahlberg X X C Siw Lycke X X M Hans Nordlund X X M Gerd Persson X X M Gunnar W Arvidsson John Berntsson X X M Leif Jönsson X X M Marita Fermell-Lagrell - Kd Elisabeth Larsson X X Mp Inge Löfgren Marie-Louise Åstedt X X Mp Susanne Baden X X Lp Ronald Rombrant X X Lp Ove Kummel X X M Mats Karlsson X X

10 Kommunfullmäktige (41)

11 Kommunfullmäktige (41) 23 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2008 Dnr: LKS Alla kommuner skall ha en aktuell energiplan. Huvudsyftet med energiplanen är utforma en miljöanpassad energiplan med en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunens energiförsörjning skall vara säker, ekonomisk, miljövänligt och effektiv. Detta förslag till en energiplan är en bearbetning av den tidigare energiplanen daterad Energiplanen omfar hela kommunen, d.v.s. hela energisystemet inklusive transportsektorn. I den här planen ingår även kommunens klimatstrategi. Planen beskriver energianvändningen i kommunen och dess miljökonsekvenser samt anger lokala energimål. Syftet är utforma en miljöanpassad energiplan där kretsloppstänkande och långsiktigt hållbar utveckling är ledmotiv. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till energiplan Ledningsutskottets protokoll , Nr 133. Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktiges protokoll , 8. Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s), Christina Rörvall-Dahlberg (c), Hans Nordlund (m) och Roland Karlsson (fp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Susanne Baden (mp) och Marie-Louise Åstedt (mp): återremiss för omarbetning av förslaget till energiplan med klimatstrategi. Nuvarande förslag saknar nulägesbeskrivning, historik, precisa mål, delmål och åtgärder enligt ett fastlagt tidsschema. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Susanne Badens m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.

12 Kommunfullmäktige (41) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Susanne Badens m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anta energiplanen enligt upprättat förslag. Reservation Mot beslutet anmäler ledamöterna Susanne Baden och Marie-Louise Åstedt, båda mp, skriftlig reservation.

13 Kommunfullmäktige (41)

14 Kommunfullmäktige (41) 24 MILJÖPOLICY Dnr: LKS Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till miljöpolicy för kommunen. Miljömålen ska utgöra grunden för arbetet. Kommunen ska i varje verksamhet främja en god livsmiljö för barn, unga och vuxna och ha ett hållbart samhälle som mål. De förtroendevalda och de anställda i kommunen har ett gemensamt ansvar för denna strävan. Miljö- och stadsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Förslag till miljöpolicy Ledningsutskottets protokoll , Nr 110. Kommunstyrelsens protokoll , 181. Kommunstyrelsens protokoll , 230. Kommunfullmäktiges protokoll , 9. Yrkanden Susanne Baden (mp) och Marie-Louise Åstedt (mp): återremittera förslaget till miljöpolicy. Nuvarande förslag är inte tillräckligt heltäckande. Framför allt saknas vår raktiva skärgårdsmiljö och hur vi skall nå minsta möjliga påverkan på vår natur. Roland Karlsson (fp): avslag på Susanne Badens m.fl. återremissyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronald Rombrant (lp): bifall till Susanne Badens m.fl. återremissyrkande. Propositionsordning Proposition på Susanne Badens m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Susanne Badens m.fl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

15 Kommunfullmäktige (41) Kommunfullmäktige beslutar fastställa miljöpolicyn i enlighet med upprättat förslag. Reservation Mot beslutet anmäler ledamöterna Susanne Baden och Marie-Louise Åstedt, båda mp, skriftlig reservation.

16 Kommunfullmäktige (41)

17 Kommunfullmäktige (41) 25 GYNNANDE BESLUT ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM INTE VERKSTÄLLTS INOM TRE MÅNADER FRÅN DAGEN FÖR BESLUTET - RAPPORT Dnr: LKS Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden skyldighet till länsstyrelsen rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Redovisning skall även ske till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Ärendena som redovisas avser tredje kvartalet Socialnämndens protokoll , 211. Ledningsutskottets protokoll , Nr 2. Kommunstyrelsens protokoll , 2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anteckna redovisningen till protokollet.

18 Kommunfullmäktige (41) 26 TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR GRUNDSUND 2008 Dnr: LKS Utvecklingsenheten genomförde en översyn av parkeringsbehovet inför sommaren 2008 inom centrala delar av Grundsunds samhälle som kommunstyrelsen beslutade genomföra. Utvecklingsenheten har under hösten 2008 genomfört en utvärdering och analys av trafikflöde, hastigheter och beläggningsgrad av centrumparkeringar och infartsparkeringar. Utvärderingen visar de åtgärder som har utförts har utfallit positivt. Synpunkter på trafik- och parkeringsutredningen har inhämtats från såväl Skaftö Ö-råd som Gamla Grundsunds boenderåd som till övervägande del är positiva till de åtgärder som vidtagits och anser trafik- och parkeringssituationen varit betydligt bättre under 2008 än tidigare år. I utredningen föreslås vissa justeringar som komplement till de redan vidtagna för åstadkomma ytterligare förbättringar vilket utvecklingsenheten föreslår skall genomföras inför sommarsäsongen Trafik- och parkeringsutredningen för Grundsund Ledningsutskottets protokoll , Nr 149. Remissvar från Skaftö Öråd Remissvar från Gamla Grundsunds Boenderåd Ledningsutskottets protokoll , Nr 6. Utvecklingsenhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 4. Yrkanden Susanne Baden (mp) och Roland Karlsson (fp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag införa boendeparkering för folkbokförd fastighetsägare inom gamla Grundsunds samhälle (enligt karta) som själva saknar parkeringsmöjlighet inom egen fastighet eller i gemensamhetsanläggning, ett boendekort per fastighet kan erhållas för högst två fordon då fastighetsägaren styrkt han/hon är folkbokförd på fastigheten och är registrerad ägare alternativt leasat fordon eller tjänstebil skriven på arbetsgivaren samt avgiften för ett boendekort är kronor för 2009.

19 Kommunfullmäktige (41) 27 INVESTERING OCH UTÖKNING AV BORGEN - LEVA I LYSEKIL AB Dnr: LKS LEVA i Lysekil AB (LEVA) har genom VD, Conny Johansson, hemställt om kommunen tecknar en borgen om totalt 50 mnkr. Detta är för möta de investeringar som LEVA i Lysekil AB kommer göra under LEVA avser göra en om- och tillbyggnad av kontor/arbetsutrymmen i Gåseberg och Långevik för sammanlagt 22 mnkr. Enligt kalkyl så kommer det innebära en nettokostnadsbesparing om totalt ca 3 mnkr år LEVA kommer enligt länsstyrelsens regler bygga en kväverening i Långevik för ca 10 mnkr. Enligt undersökning skall investeringen inte överstiga 10 mnkr. Offerter kommer inkomma den 2 mars Gällande leasingavtal beträffande Valbodalens elmottagningsstation på 8,5 mnkr gäller t.o.m. 2009, därefter tvingas man lösa kontraktet. 4. Omsättningen för LEVA har ökat från 60 mnkr till 150 mnkr, detta innebär man behöver ha en utökad kredit/lån om 10 mnkr, för möta svängningarna i betalningarna. LEVA AB kommer under åren göra investeringar på ca 105 mnkr. I dagsläget har kommunen tecknat borgen för LEVA på 156,5 mnkr. LEVA i Lysekil AB: s skrivelse Protokoll från styrelsemöte i LEVA i Lysekil AB med bilagor. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 7. Yrkanden Roland Karlsson (fp) och Hans Nordlund (m): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag teckna borgen om 40 mnkr för LEVA i Lysekil AB och bevilja en utökning av checkkrediten med 10 mnkr för möta investeringarna åren samt borgensavgift skall utgå enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.

20 Kommunfullmäktige (41) 28 FRAMSTÄLLNING OM ANORDNANDE AV FOLKOMRÖSTNING GÄLLANDE BYGGANDE AV GYMNASIESKOLA I RINKENÄS Dnr: LKS Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 76, bl.a. etablera och samlokalisera en ny gymnasieskola i anslutning till vuxenutbildningsenheten och högskoleenheten vid Rinkenäs och i enlighet med beslutade ekonomiska direktiv samt uppdra åt kommunchefen i samråd med gymnasiechefen och socialchefen i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandla ett hyresavtal för nya gymnasielokaler. Onsdagen överlämnades listor med totalt 1830 namnunderskrifter om krav på kommunen skall anordna en folkomröstning gällande byggande av gymnasieskola i Rinkenäs. Möjligheten väcka ärende om kommunal folkomröstning regleras i kommunallagens 5 kap. 23. Om minst 5% av de röstberättigade kommunmedlemmarna enligt lagen ( ) om kommunala folkomröstningar skriftligt tar initiativ till rådgivande folkomröstning skall hållas i en aktuell fråga, är kommunfullmäktige skyldig behandla detta ärende och ta ställning till om folkomröstning skall hållas eller inte. Initiativet skall innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Kommunfullmäktige ges också möjlighet med stöd av kommunallagens 5 kap. 34 använda en folkomröstning som ett led i beredningen av en fråga. I 2 i lagen om kommunala folkomröstningar regleras bl.a. vad kommunfullmäktige skall besluta om, i det fall man vill genomföra en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktige skall bl.a. besluta om dag för folkomröstningen. Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen. Sådan folkomröstning brukar för det mesta av praktiska och ekonomiska skäl förläggas till dag då val genomförs av andra skäl, exempelvis val till EU-parlamentet. Denna möjlighet finns detta år. Antalet röstberättigade var i mars personer. 5% av dessa blir 587 personer. Initiativet upptar namn. Det håller dock enligt kommunledningskontorets bedömning inte den kvalitet man med stöd av detta kan bedöma, om initiativtagarna som skrivit på listorna är röstberättigade enligt gällande lagstiftning. Listorna saknar namnförtydliganden och uppgift om undertecknarnas adresser vilket gör det omöjligt kontrollera detta. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Pärm med namnunderskrifter (utsänds ej). Kommunstyrelsens protokoll , 8.

21 Kommunfullmäktige (41) Yrkanden Roland Karlsson (fp) och Göte Nyberg (s): bifall till kommunstyrelsens förslag. Ronald Rombrant (lp) och Ove Kummel (lp): avslag på kommunstyrelsens förslag och i stället, kommunstyrelsen ges i uppdrag arrangera en folkomröstning med frågeställningen huruvida en gymnasieskola skall uppföras i Rinkenäs eller ej, folkomröstningen skall äga rum samtidigt med EU-valet 7 juni 2009 samt uppdra åt miljöoch byggnadsnämnden i avvaktan på folkomröstningens resultat göra uppehåll i detaljplaneprocessen avseende Rinkenäsområdet. Yngve Berlin (k), Marie-Louise Åstedt (mp), Klas-Göran Henriksson (s) och Susanne Baden (mp): bifall till Ronald Rombrants m.fl. yrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande. Om kommunfullmäktige beslutar avslå kommunstyrelsens förslag proposition på Ronald Rombrants m.fl. yrkande i tre -satser om genomföra en folkomröstning. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ronald Rombrants m.fl. avslagsyrkande och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Ronald Rombrants m. fl. avslagsyrkande. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 27 ja-röster och 10 nej-röster och 3 ledamöter som avstår bifalla kommunstyrelsens förslag. (se omröstningsbilaga). Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till redovisade brister i initiativet avslå framställningen om anordna en folkomröstning gällande byggande av gymnasieskola i Rinkenäs.

22 Kommunfullmäktige (41) Reservationer Mot beslutet anmäler ledamöterna Klas-Göran Henriksson (s) Hasse Ohlsson (s), Margareta Lundqvist (s) och Margareta Carlsson (s) gemensam skriftlig reservation. Mot beslutet anmäler också ledamöterna Yngve Berlin (k) och Britt-Marie Kjellgren (k), Ronald Rombrant (lp) samt Susanne Baden (mp) och Marie-Louise Åstedt (mp) skriftliga reservationer.

23 Kommunfullmäktige (41) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 28 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST S Göte Nyberg X X Fp Ann-Charlotte Strömwall X X S Klas-Göran Henriksson X X Fp Roland Karlsson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X S Anne-Marie Söderström X X S Annelie Rudolfsson X X S Margareta Carlsson X X S Micael Melin X X S Eva Karlsson Carina Wallström X X S Bill Wallberg X X S Margareta Lundqvist X X S Henry Hansen X X S Anette Björmander X X S Sven Forsberg X X S Hasse Ohlsson X X S Klas Mellgren X X S Solveig Aronsson X X S Torsten Vikingson X X Fp Curt Olsson X X Fp Yngve Larsson X X Fp Britt-Marie Govik X X Fp Britt-Marie Didriksson Burscher X X Fp Wictoria Insulan X X Fp Carin Friberg Marianne Larsson X X Fp Lars-Åke Olsson X X C Christina Rörvall-Dahlberg X X C Siw Lycke X X M Hans Nordlund X X M Gerd Persson X X M Gunnar W Arvidsson John Berntsson X X M Leif Jönsson X X M Marita Fermell-Lagrell - Kd Elisabeth Larsson X X Mp Inge Löfgren Marie-Louise Åstedt X X Mp Susanne Baden X X Lp Ronald Rombrant X X Lp Ove Kummel X X M Mats Karlsson X X

24 Kommunfullmäktige (41)

25 Kommunfullmäktige (41)

26 Kommunfullmäktige (41)

27 Kommunfullmäktige (41)

28 Kommunfullmäktige (41)

29 Kommunfullmäktige (41) 29 REVIDERING AV REGLEMENTENA I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN OCH KOMMUNSTYRELSEN Dnr: LKS I miljö- och byggnadsnämndens reglemente, 4 framgår nämnden fullgör på kommunfullmäktiges uppdrag kommunens åligganden inom renhållningsverksamheten enligt miljöbalken (MB) samt enligt den av kommunfullmäktige fastställda renhållningsordningen. Under år 2008 har kommunens åligganden enligt miljöbalken (MB) samt enligt den av kommunfullmäktige fastställda renhållningsordningen överflyttats från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Med anledning härav behöver 4 i miljö- och byggnadsnämndens reglemente strykas samt kommunstyrelsens reglemente behöver kompletteras under 6, Övrig förvaltning. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 5. Administrative chefens tjänsteskrivelse Förslag till revideringar i reglementena. Kommunstyrelsens protokoll , 10. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna föreslagna revideringar av miljö- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen.

30 Kommunfullmäktige (41) 30 VAL AV NY ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN Dnr: LKS Jan-Olof Johansson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Jan-Olof Johanssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 169 Nominering Klas Mellgren (s): som ny ersättare i socialnämnden utse Jerry Jakobsson, Djupedal 206, Lysekil. Kommunfullmäktige beslutar som ny ersättare i socialnämnden t o m utse Jerry Jakobsson (s), Djupedal 206, Lysekil.

31 Kommunfullmäktige (41) 31 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT GENOMFÖRA EN MÄTNING AV LUFTPARTIKLAR OCH VÄGBULLER UTMED DROTTNINGGATAN Dnr: LKS Åke Andersson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, en mätning skall genomföras av luftpartiklar och vägbuller utmed Drottninggatan. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Medborgarförslag från Åke Andersson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

32 Kommunfullmäktige (41) 32 MEDBORGARFÖRSLAG OM ÖPPETTIDERNA I GULLMARSBORGS SIMHALL Dnr: LKS Klas Wikström, Lyse, har i medborgarförslag föreslagit, Gullmarsborgs simhall skall ha öppet för allmänheten på lördagar. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Medborgarförslag från Klas Wikström, Lyse, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

33 Kommunfullmäktige (41) 33 VAL AV NY LEDAMOT I BILDNINGSNÄMNDEN Dnr: LKS Carin Friberg (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Carin Fribergs skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Nominering Roland Karlsson (fp): som ny ledamot i bildningsnämnden utse Yngve Larsson, Hultvägen 6, Brastad. Kommunfullmäktige beslutar som ny ledamot i bildningsnämnden t o m utse Yngve Larsson (fp), Hultvägen 6, Brastad.

34 Kommunfullmäktige (41) 34 MOTION OM ATT REGELBUNDET PRESENTERA KOMMUNENS DETALJPLANEARBETE I KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS Ove Kummel (lp) har i motion föreslagit, kommunens detaljplanearbete regelbundet skall presenteras i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen. Motion från Ove Kummel (lp) Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

35 Kommunfullmäktige (41) 35 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANLÄGGA EN TROTTOAR MELLAN VIKENVÄGEN OCH PINNEVIKS BADPLATS Dnr: LKS Sven-Erik Dahle, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, en trottoar anläggs mellan Vikenvägen och Pinneviks badplats. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Medborgarförslag från Sven-Erik Dahle, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

36 Kommunfullmäktige (41) 36 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRENKLA FÖR ALLMÄNHETEN ATT LÄMNA FÖRSLAG VIA WEBBFORMULÄR PÅ KOMMUNENS HEMSIDA Dnr: LKS Åke Andersson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen förenklar för allmänheten lämna förslag gällande kommunens olika verksamheter via webbformulär på kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Medborgarförslag från Åke Andersson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

37 Kommunfullmäktige (41) 37 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTROPA LYSEKILS KOMMUN TILL EN GMO-FRI ZON Dnr: LKS Ing-Britt och Bertil Hansson, Brastad, har i medborgarförslag föreslagit, Lysekils kommun utropas till en GMO-fri zon och kommunen konsekvent utesluter genmodifierade livsmedel vid sina upphandlingar. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Medborgarförslag från Ing-Britt och Bertil Hansson, Brastad, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

38 Kommunfullmäktige (41) 38 MEDBORGARFÖRSLAG OM GEMENSAMT LÅNEKORT PÅ BIBLIOTEKEN I NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS Nicklas Gustafsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, Lysekils kommun etablerar ett samarbete med kommunerna i norra Bohuslän om ett gemensamt lånekort på biblioteken. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Medborgarförslag från Nicklas Gustafsson, Lysekil, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

39 Kommunfullmäktige (41) 39 VAL AV NY ERSÄTTARE I MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Dnr: LKS Jan-Olof Johansson (s) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i miljöoch byggnadsnämnden. Jan-Olof Johanssons skrivelse Kommunfullmäktiges protokoll , 169 Nominering Klas Mellgren (s): som ny ersättare i socialnämnden utse Jerry Jakobsson, Djupedal 206, Lysekil. Kommunfullmäktige beslutar som ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m utse Jerry Jakobsson, Djupedal 206, Lysekil.

40 Kommunfullmäktige (41) 40 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT I STYRELSEN FÖR HAVETS HUS OCH SOM LEKMANNAREVISOR I STIFTELSEN ASSERMAN Dnr: LKS Claes-Göran Strömwall (fp) har i skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot i styrelsen för Havets Hus och lekmannarevisor i stiftelsen Asserman. Claes-Göran Strömwalls skrivelse Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen, överlämna ärendet till valberedningen samt framföra ett tack för det arbete som nedlagts.

41 Kommunfullmäktige (41) 41 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG OCH VAL AV NY ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN Dnr: LKS Annbritt Jarnedal (lp) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Annbritt Jarnedals skrivelse Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen samt framföra ett tack för det arbete som nedlagts. Nominering Ronald Rombrant (lp): som ny ersättare i socialnämnden utse Bengt Andreasson, Lyse Berga Spjösvik 346, Lysekil. Kommunfullmäktige beslutar som ny ersättare i socialnämnden utse Bengt Andreasson (lp), Lyse Berga Spjösvik 346, Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-06-22 Kl. 13.00 17.10 Ajournering kl. 15.15-15.40 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson. 3-. LYSE KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (47 1 (47) 1 (47) Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOAINIUNSTYRELSEN 1 (26) Sammanträdestid: 20100331 kl 09.00 15.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) AnnCharlott Strömvøall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 1 (25) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Yngve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K.

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K. Lys E K. Ls Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMNHJNFULLINIÃÅKTIGE 1 (49) - Sammanträdestid: 2010-06-23 Kl. 16.00 22.55 Ajourneringkl. 19.15-19.35 Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal Beslutande Se sid

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer