SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ola Ingevaldson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Ola Ingevaldson."

Transkript

1 3-. LYSE KI LS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (47 1 (47) 1 (47) Sammanträdestid: Kl Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer, kommunchef Mari-Louise Dunert, nämndsekreterare Ola Ingevaldson, administrativ chef, sekr. Paragrafer: Sekreterare: Ordförande:. Ola Ingevaldson. Sven-Gunnar Gunnarsson. Roland Karlsson. Kent Carlsson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunledningskontoret Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Sven-GunnarGunnarsson (S) Susanne Baden (MP), Sven-Gunnar Gunnarsson (S) Mats Karlsson (M) Margareta Carlsson (S) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-Olof Johansson (S) Maria Forsberg (S) Siv Linnér (S) Margareta Lundqvist (S) Kent Carlsson (S) Eva Leandersson (S) Klas Mellgren (S) Torsten Vikingson (S) Roland Karlsson (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Yngve Larsson (FP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) Siw Lycke (C) Fredrik Christensson (C) Lars-Åke Olsson (FP) Tom Govik (FP) Marianne Larsson (FP) Hans Nordlund (M) Marita Fermell Lagrell (M) Yngve Berlin (K) Britt-Marie Kjellgren (K) Per-GunnarAhlström (K) Inge Löfgren (MP) Ronald Rombrant (LP) Ann-Britt Jarnedal (LP) Håkan Smedja(V) Thomas Falk(SP) FilipNordqvist (Obunden) Torbjörn Stensson (Obunden) Torbjörn Stensson (Obunden) Susanne Baden (MP), Anette Erlandsson (FP) Bernt Jonasson (FP) Klaus Peters (M) Berns Ortner (S) 2 (47) 2 (47) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige,34 ordinarieledamöter och 4 ersättare Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 34 ordinarie ledamöter och 4 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (47) 95 AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I MILJÖBEREDNINGEN MILJOBEREDNINGEN Dnr: LKS Fredrik Christensson (C), har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i miljöberedningen. Fredrik Christensson skrivelse Beslutet skickastill Fredrik Christensson Valberedningen Troman AVSÄQELSEFRÅN UPPDRAG SOM LEDAMOT OCH ORDFÖRANDEI Fredrik Christensson (C), har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ledamot tillikaordförande i miljöberedningen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktigebeslutaratt att översända ärendet tillvalberedningen. Kommunfullmäktigebeslutaratt att framföratackför för det arbetesom nedlagts.

4 Kommunfullmäktige (47) AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG SOM ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN SAMT ORDFÖRANDE ORDFORANDEI 1 LYSEKILSSTADSHUSAB STADSHUS AB Dnr: LKS Roland Karlsson (FP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Lysekils Stadshus AB. Roland Karlsson (FP) skrivelse Beslutet skickastill Roland Karlsson Valberedningen Troman 96 AVSÄGELSE_ERÅN UPPDRAG SOM ORDFÖRANDEI KOMMUNSTYRELSEN Roland Karlsson (FP) har i en skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Lysekils Stadshus AB. Beslutsunderlag Roland Karlsson (FP) skrivelse Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktigebeslutaratt att översända ärendet tillvalberedningen. Kommunfullmäktigebeslutaratt att framföratackför för det arbetesom nedlagts.

5 Kommunfullmäktige (47) ANMÄLAN - ANMÄLAN - DOM DO1V_I_ FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN GÄLLANDE LAGLIGHETSPRÖVNING LAGLIGHETSPROVNINGAV AV KOMMUNFULLMÄKTIGES KOMMUNFULLMAKTIGES BESLUT Dnr: LKS Förvaltningsrätten har i en dom upphävt kommunfullmäktiges beslut , Beslutet skickastill --- FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN GÄLLANDE Förvaltningsrätten har i en dom upphävt kommunfullmäktigesbeslut Beslutsunderlag Förvaltningsrättens dom Kommunfullmäktigeantecknar förvaltningsrättens dom.

6 Kommunfullmäktige (47) REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2012 ÅRS VERKSAMHET SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS Kommunrevisionen har avlämnat sin revisionsberättelse för år Kommunrevisionentillstyrker,att kommunfullmäktigebeviljarledamöter ledamöter i styrelser och nämnder ansvarsfrihet för år Yrkanden Ronald Rombrant (LP): Att fullmäktige beslutar att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet, främst mot bakgrund av affärerna "affärerna" i Kolholmarna AB/småbåtshamnsverksamheten,menmen också mot bakgrund av brister vad gäller ekonomistyrning(budgetprocess, ekonomistyrningsprinciper,brister i uppsiktsplikt gentemot nämnder och bolag) Att kommunstyrelsen i övrigt, nämnder och miljöberedning beviljas ansvarsfrihet Ann-Charlotte Strömwall (FP), Torbjörn Stensson (obunden) och Mats Karlsson (M): bifall tillkommunrevisionensförslag. Proposition på kommunrevisionens förslag att bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet för år 2012 mot Ronald Rombrants yrkandeatt att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet. Proposition på kommunrevisionens förslag i övrigt att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberedningensamt förtroendevaldai i dessa organ ansvarsfrihetför för år Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionens förslag att bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) ansvarsfrihet för år 2012 mot Ronald Rombrants yrkande att vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunrevisionensförslag. bifalla kommunrevisionens förslag. Ja-röst för bifalltillkommunrevisionensförslag. förslag. REVISIONSBERÄTTELSEAVSEENDE2012 ÅRS VERKSAMHETSAMT FRÅGA Kommunrevisionenhar avlämnatsin revisionsberättelseför år Beslutsunderlag Kommunrevisionensrevisionsberättelseför revisionsberättelse år 2012, med granskningsrapporter. Att fullmäktigebeslutaratt vägra kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (FP) Att kommunstyrelseni övrigt, nämnder och miljöberedningbeviljasansvarsfrihet Ann-Charlotte Strömwall (FP),Torbjörn Stensson (obunden) och Mats Karlsson (M): bifall Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkännerföljande godkänner följande propositionsordning: Propositionpå kommunrevisionensförslag att beviljakommunstyrelsens ordförande Roland Propositionpå kommunrevisionensförslag i övrigt att beviljakommunstyrelsen, övriga Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionensförslag att beviljakommunstyrelsens Omröstning begärs. Kommunfullmäktigegodkännerföljande godkänner följande propositionsordning: Nej-röst för bifalltill Ronald Rombrants yrkande.

7 LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige (47) Omröstningsresultat Kommunfullmäktigebeslutarmed 17 ja-röster, 5 nej-röster och 16 ledamöter som avstår att bifallakommunrevisionensförslag. (se omrösningsbilaga). Kommunfullmäktige beslutar med 17 ja-röster, 5 nej-röster och 16 ledamöter som avstår att bifalla kommunrevisionens förslag. (se omrösningsbilaga). Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionensförslag i övrigt att bevilja Ordföranden ställer proposition på kommunrevisionens förslag i övrigt att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberedningensamt förtroendevaldai i dessa organ ansvarsfrihet för år 2012 och finner, att kommunfullmäktigebeslutarbifalla bifalla kommunrevisionensförslag. Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder inte Kommunfullmäktige antecknar till protokollet, att ledamöter i styrelser och nämnder inte deltar i handläggningen av ärendet om ansvarsfrihet för for respektive verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen, övriga nämnder, miljöberedningen och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper. Kommunfullmäktigebeslutaratt kommunstyrelsen, övriga nämnder, miljöberedningenoch de förtroendevalda i dessa organ beviljasansvarsfrihet for 2012 års förvaltning och räkenskaper. Reservation Mot beslutetanmäler ledamoten Ronald Rombrant (LP) skriftligreservation. reservation. Beslutet skickastill Samtliga nämnder Samtliga nämnder Miljöberedningen Ekonomienheten Kommunrevisionen

8 Kommunfullmäktige (47) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRVARO-/ OMRÖSTNINGSLISTA NÄRV VOTERING JA NEJ AVST KOMMUNFULLMÄKTIGE N" V JA NEJ AVST M Mats Karlsson x x S Margareta Carlsson x x S Jan-OlofJohansson Johansson x x FP Roland Karlsson (Jäv) (Jav) x Obunden Torbjörn Torbjorn Stensson x Xx FP Camilla Carlsson x Xx K Yngve Berlin x x FP Ann-Charlotte Strömwall x Xx M Fredrik Lundqvist - LP Ronald Rombrant x x S Klas-Göran Henriksson x x FP Yngve Larsson x Xx C Siw Lycke x Xx S Torsten Vikingson x x MP Emma Nohrén Susanne Baden x x M Hans Nordlund x x FP Håkan Möller Anette Erlandsson x Xx S Klas Mellgren x x V Håkan Smedja x x K Britt-Marie Br1tt Mar1e Kjellgren x x S Kent Carlsson x x FP Britt-Marie Didriksson-Burcher x Xx S Eva Leandersson x x M Marita Fermell-Lagrell x Xx LP Ann-Britt Jarnedal x x SP Thomas Falk x x FP Lars-Åke Olsson x Xx S Margareta Lundqvist x x S Maria Forsberg x x FP Britt-Marie Govik Bert Jonasson x Xx SD Stefan Magnusson - M Elisabeth Åkerman Klaus Peters x Xx S Anders Nilsson Bernt Ortner x x K Per-Gunnar Ahlström x x C Fredrik Christensson x Xx FP Tom Govik x x MP Inge Löfgren x x S Siv Linnér x x FP Marianne Larsson x x Obunden Filip Fil1p Nordqvist x x S Sven-GunnarGunnarsson Gunnarsson x x

9 Kommunfullmäktige (47) Kommunfullmäktige (47) lysekilåpartiehnu 1(5) Kommunfullmäktige LKF ,Reservation mot beslut i ärende 4. Revisionsberättelseavseende 2012 års verksamhet samt fråga om ansvarsfrihet l.ysekilspartietanser att detfanns mycket starkaskälför att vägra kommunstyrelsensordförande RolandKarlsson (FP) ansvarsfrihet. inte minst mot bakgrund av den skandalösahanteringen av bryggaffärerna i KolholmarnaAB och i kommunenssmåbåtshamnsverksamhet. Varför ett antal ledamöter i kommunfullmäktigei aprilröstadeför vägran av ansvarsfrihet för attfyra månadersenare tillstyrkteansvarsfrihetä svårt att begripa. Denna ryggradslöshet stänkerpå helaful/mäktige och skämmer ut kommunen. Kommunens revisorer skrev i revisionsberättelsenför verksamhetsåret 2012: Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen har utfört och avrapporteror den interna kontrollen ienlighet medfullmäktiges reglementeoch beslutadekontrollplatser. Vi riktarstarkkritik mot kommunstyrelsen och särskiltdess ordförande med hänvisning till 0 de oklarhetersomföregått investeringari småbåtshamn med tillhörandeområden och brister vid upphandlingoch informationtillkommunstyrelsen 0 bristande uppsikt över det kommunalabolaget KolholmarnaAB O bristande beredningav ärenden tillfullmäktige t ex avseende måloch målvärde O bristande redovisning och rapportering i delårsrapport och årsredovisning O kommunstyrelsenhar inte utfört den interna kontrollen i enlighet med beslutad kontrollplan Vi bedömerdärför att kommunstyrelsens verksamhetidessa avseende inte skötts på ett ändamålsenligtellerfrån ekonomisksynpunkt tillfredsställandesätt samt att den interna kontrollen inte varit tillräcklig Lysekilspartietvill nämna ytterligare punkter där det råder brister och där kommunstyrelsens ordförande haft många år på sig att åtgärda dessa, men valt att blunda. Vi tänker då bl.a på en budgetprocess vars låga kvalitet knappas går att finna i någon annan kommun och ekonomistyrningsprincipersom sedan många år har varit helt inaktuella. Därtill har vi nämnder som 2012 gick med underskott på sammanlagtöver 30 mkr ( KS 8 mkr, Bin 3 mkr, Gymnasiet 9 mkr och Soc 13 mkr). Vi ser skuld- och borgensåtagande som närmast skenat under Roland Karlsson styre (detta samtidigt som invånarantaletsjunker, vilketom inget görs nog får ses som den allvarligaste ekonomiska frågan för kommunens framtid). Sedan 2007, då Roland Karlsson (FP) tillträddesom kommunstyrelsens ordförande har skulder och borgensåtagande ökat med närmare en halv miljard kronor, se nedanstående diagram. LYSEKILSPARTIET.NU e-post wwwiysekilspartietnu

10 14 LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (47) 2(5) Långfristiga skulderlborgensåtagandenökar, 'invånarantaletsjunker m 700

11 " är LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (47) 11 (47) 3(5) Alltså, att först yrka för vägran av ansvarsfrihet och några månader senare rösta för ansvarsfrihet- utan att någon nytt kommit in i bilden-torde för de flesta vara mycket svårbegripligt. Att hantera ansvarsfrågan på detta oseriösa sätt- en av fullmäktiges förmodligen allvarligaste frågor att behandla- som nämnda ledamöter och partier har gjort är exempellöst. Hur uppfattar kommuninvånarnaoch övriga omvärlden detta fullmäktige i Lysekil en lekstuga eller - vad sysslar man med? Att göra sådana här helomvändningar i beslut som det här är fråga om skapar en stor osäkerhet hos allmänheten om politikers beslutsförmåga. Vilkafler beslutär felaktigt eller godtyckligt fattade? Jag hoppas eftervärlden kommer att se på detta med klara ögon och fördöma dessa ageranden. Fanns det i april med syften i bildensom inte hade med ansvarsfrågan att göra? Vad har tillkommit som gjorde att nämnda ledamöter nu röstade för ansvarsfrihet? Hur tror ni som har svängt på detta sätt att kommunfullmäktige i Lysekil uppfattas? Tror ni inte att denna ryggradslöshet påverkarhela kommunens anseende? Jag tycker att ni som först röstade för vägran och sedan tillstyrkteansvarsfrihet ska förklara för allmänhet och kommuninvånare hur ni har resonerat när ni röstat som ni har gjort. Det är det minsta a av er som förtroendevalda! f/ kanye f' Ro al Rombrant, ysekilspartiet Bil 1Utdrag ur protokoll LKF 2013»04-25, yrkanden Bil 2 Utdrag ur protokoll LKF , votering LYSEKILSPARTIET.NU e-post wwwlysekilspartietnu

12 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (47) 12 (47) 4(5) Bil 1Utdrag ur protokoll LKF , yrkanden Kommultfllllllläkllgê 44 : AI nnvxstomsntznårrtsnstsavseende20:2 Åres VER1(SAI\1IiE'l'SAlV1'l'I=*RÃGA om ANSVARSFRIHET Dnr; LKS Konnnttnrevisionenhar avlåitnnatsin revisionsberättelseför år Kommunrevisionentillstyrker,att kommunfullmäktigebeviljarledamöter i styrelser och nämnder ansvatsfriltclför är Beslutsunderlag Kotnntnnrevisioncnsrevisionsberättelseför är 2012, 1201x0416utmed årets gtansknittgsrapptorter. Yrkanden. Mats Karlssnn (M),'forbjürn Stenssnn (obunden) och Ami-CharlotteStrömxvall (FP): bifall lillkcxmmunreátásioraensförslag tillbeviljakonltnunstyrelsen, övriga nämnder och miljöberecltxingensamt de enskildalåirlroettdovalclai dessa organ ansvarsfrihet. Ronald Runtbrultt (LP): att fullmäktigebeslutarattvägra komimmstyrelscns ordfdrmndeansvarsfrihet, ñiitnst rnot bakgrund av "affärerna" i KulltolxttarxmAB/sxtzåbåtslxtamnsxøerksamltetext,men också mot bnkgruná av bristervad gäller ckonotnlslyrning(budgctpruccss, ckonontistyrningsprinclper, brister i uppslktpliktgentemot ttälnnderoch bolag). att fullmäktige :med nnledelbax*verkanåterkallarordförandeuppdraget i kommunstyrelsen, ordförandeuppdtnget i konnnnnstyrclscnsutskott samt ordförandcuppdrzxgct i Lysekils Stadshus A13 samt att kommunstyrelseni övrigt, nämndaroch miljñbaredningbeviljasansvarsfrihet. Håkan Smedja(V), Klas Nlellgrert (S), Emma Nohrén (MP), Thtnnzts Falk(SP) och Yngve Berlin (K): bifalltill Ronald llmnbrantsyrkande, LYSEKILSPARTIETNU e-post wwwlysekilspartietnu

13 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige (47)

14 Kommunfullmäktige (47) MEDBORGARFÖRSLAG OM NAMNSÄTTNING AV GRÄNDERNA I GAMLESTAN Dnr: LKS Gamlestans Byalag har i medborgarförslag föreslagit att kommunen namnsätter gränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt Thorén och Per Stenros. Av bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, , framgår att förvaltningen anser att förslaget är ett bra initiativ och att det bifogadeunderlagettillnamnförslagär till namnförslag väl underbyggt. Förslagen följer gängse namnsättningstraditionoch och språkriktighet. Utvecklingsenheteninstämmer instämmer och anser att kommunen ska namnsätta grändernaenligt enligt inkommit medborgarförslag. Att bekosta de nya namnskyltarna åligger utvecklingsenheten. Gällande montering av de tänkta skyltarnahar Gamlestans Byalag meddelat att de kan vara behjälpliga,de meddelar även att de kan vara behjälpligavad avser införskaffandeavav tillståndfrån fastighetsägareatt att montera vissa skyltarpå husfasader. Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil, Kommunfullmäktigesprotokoll , 50 Bildningsförvaltningenstjänsteskrivelse tjänsteskrivelse Bildningsnämndensprotokoll , 5 Ledningsutskottets protokoll , 27 Utvecklingsenhetenstjänsteskrivelse tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens protokoll , 103 Yrkanden Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om namnsättning av gränderna i Gamlestan. Beslutet skickastill Jan Bergman Bo Strauss Bildningsnämnden Utvecklingsenheten MEDBORGARFÖRSLAGOM NAMNSÄTTNINGAV GRÄNDERNA1 GAMLESTAN Gamlestans Byalag har i medborgarförslag föreslagit att kommunen namnsätter gränderna i Gamlestan enligt ett förslag som tagits fram av Bengt Thorén och Per Stenros. Avbildningsförvaltningenstjänsteskrivelse, ,framgår att förvaltningen anser att inkommitmedborgarförslag. Att bekostade nya namnskyltarnaåliggerutvecklingsenheten.gällande montering av de Beslutsunderlag Medborgarförslag från Jan Bergman och Bo Strauss, Lysekil, Kommunstyrelsensprotokoll , 103 Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsensförslag. förslag. Kommunfullmäktigebifallermedborgarförslagetom namnsättningav grändernai Jan Bergman Utvecklingsenheten

15 Kommunfullmäktige (47) MEDBORGARFÖRSLAG OM NAMNGIVNING AV VÄGEN UTANFÖR SKANDIAMUSÉET SKANDIAMUSEET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås namngivning av vägen utanför Skandiamuséettill"Skandia till Skandia allén. allén". Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till bildningsnämnden för besvarande. Beslutet skickastill Förslagsställaren Bildningsnämnden MEDBORGAREÖRSLAGOM NAMNGIVNING AVVÄGEN UTANFÖR Ett medborgarförslaghar inkommit där det föreslås namngivningav vägen Kommunfullmäktigesordförande har föreslagit att medborgarförslagetöverlämnas till bildningsnämndenför besvarande. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna ordförandets beslut. Förslagsställaren Bildningsnämnden

16 Kommunfullmäktige (47) MOTION ANGÅENDE AVGIFTSBELÄGGNING AV PARKERINGAR I GRUNDSUND Dnr: LKS Thomas Falk (SP) har i en motion föreslagit att avgiftsbelägga parkeringarna syd Bottnahallenoch och syd Skaftö folkets hus under perioden 15/6-15/8 med endygnsavgiftav 25 kr/dygn eller 10 kr/timmen. Motionen innefattarockså förslag på att undersöka om det går att avgiftsbeläggaflerparkeringarpå fler på Skaftö och i Lysekilunder ovanståendeperiod. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att motionen remitteras till kommunstyrelsen. Thomas Falk (SP) motion från Beslutet skickastill Thomas Falk Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen MOTION ANGÅENDE AVGIFTSBELÄGGNINGAV PARKERINGARI Thomas Falk(SP) har i en motion föreslagit att avgiftsbeläggaparkeringarnasyd Kommunfullmäktigesordförande har föreslagit att motionen remitteras till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Thomas Falk(SP) motion från Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna ordförandets beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen

17 Kommunfullmäktige (47) MEDBORGARFÖRSLAGOM OM A'IT ATT UTÖKANATIONALFIRANDET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att hela nationaldagen görs till en folkfest,b1.a. bl.a. tidigarelägga det traditionellafirandet och att middag anordnas för nya kommuninvånare. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen och bildningsnämnden. Beslutet skickastill Förslagsställaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Ett medborgarförslaghar inkommit om att hela nationaldagengörs till en Kommunfullmäktigesordförande har föreslagit att medborgarförslagetremitteras till kommunstyrelsenoch bildningsnämnden. Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna ordförandets beslut. Förslagsställaren Bildningsnämnden

18 Kommunfullmäktige (47) 103 MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTDET MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT DET GÖRS EN VACKER PLANTERING MED BELYSNING I DEN SÅ KALLADE FONTÄNEN PÅ TORGET Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att det görs en vacker plantering med belysning i den så kallade fontänen på torget. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. Bestlutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ordförandets beslut. Beslutet skickas till Förslagsställaren Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Kommunfullmäktige (47) 104 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BEHÅLLA AVDELNING 1 A OCH 1 B PÅ LYSEKILSHEMMET LYSEKIISHEMMETTILLS TILLS DET NYA BOENDET I 1 FISKEBÄCK FISKEBACKARKLART ÄR KLART Dnr: LKS Ett medborgarförslag har inkommit om att behålla avdelning 1A och 1B och personal tills det nya hemmet i Fiskebäckär är klart. Kommunfullmäktigesordförande har föreslagit att medborgarförslagetöverlämnas tillvård- Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att medborgarförslaget överlämnas till vård- och omsorgsnämndenför besvarande. Beslutet skickastill Förslagsställarna Vård- och omsorgsnämnden MEDBORGARFÖRSLAGOM A'IT BEHÅLLA AVDELNING;A oçh 1 B PÅ Ett medborgarförslaghar inkommit om att behållaavdelning 1A och 1B och Beslutsunderlag Medborgarförslag Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna ordförandets beslut. Förslagsställarna Vård- och omsorgsnämnden

20 Kommunfullmäktige (47) 105 MOTION - ANLÄGGANDE AV GRUSPLAN/PARKERINGSYTA VID BOTTNAVALLENGRUNDSUND Dnr: LKS Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) har i en motion kommit med förslag att anlägga grusplan/parkeringsyta vid Bottnavallen i Grundsund. Motion från Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) Beslutet skickastill Motionärerna Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen AV GRUSPLAN/PARKERINGSYTAVID Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) har i en motion kommit med förslag att anlägga grusplan/parkeringsytavid Bottnavalleni Grundsund. Kommunfullmäktigesordförande ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen. Beslutsunderlag Motion från Roland Karlsson (FP) och Marianne Larsson (FP) Kommunfullmäktigebeslutaratt att godkänna ordförandens åtgärd. Samhällsbyggnadsförvaltningen

21 Kommunfullmäktige (47) 106 DETALJPLAN FÖR BOVIKS SKOLA, LYSEKIL, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl. Nuvarande detaljplan tillåterendast endast användningenallmänt allmänt ändamål. Syftet med planen är att ändra gällande användning för Boviks skola från allmänt ändamål till bostad, skola, kontor, kulturändamål samt hotell/vandrarhem. Syftet är också att bevara den befintligabyggnaden byggnaden då den är kulturhistoriskt intressant. Den befintliga skolbyggnaden ska bevaras, och endast enstaka uthus eller förråd får uppföras. På fastighetens norra del får en utbyggnadför trapphus göras, samt komplementbyggnad/er uppföras. Parkering får finnas söder om byggnaden inom planområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 104 Yrkanden Kommunfullmäktige beslutar att i enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl., upprättad , justerad Beslutet skickastill Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten DETALJPLAN FÖR BOVIKS SKOLA, LYSEKIL,LYSEKILSKOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningenhar upprättat ett förslag tilldetaljplan för fastigheten Boviks Syftet med planen är att ändra gällande användningför Boviks skola från allmänt ändamål tillbostad, skola, kontor, kulturändamålsamt hotell/vandrarhem. Syftet är också att bevara Den befintligaskolbyggnadenska bevaras,och endast enstaka uthus eller förråd får uppföras. uppföras. Parkeringfår finnas söder om byggnaden inom planområdet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 104 Mats Karlsson (M): bifalltillkommunstyrelsensförslag. förslag. Kommunfullmäktigebeslutaratt i enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900)anta detaljplan för Boviks skola, Gamlestan 1:85 m.fl.,upprättad ,justerad Samhällsbyggnadsförvaltningen

22 Kommunfullmäktige (47) 107 DETALJPLAN FÖR KYRKVIKS FÖRSKOLA, KYRKVIK 12:4, LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Kyrkvik12:4. Förslaget innebär att användningenavav fastigheten ändras från allmänt ändamåltillboende och skola; förskola samt att byggrättens byggnadshöjdhöjs höjs med ca en meter till + 15,1 m över stadens nollplan. Det upprättade förslaget innebär att fastigheten kan nyttjas av andra än statliga och kommunala verksamheter. Detaljplanen har varit utskickad för samråd under perioden till och ett samrådsmöte hölls i kommunfullmäktigesalen Därefter reviderades förslaget vilketi i huvudsak innebar att användningenhotell; vandrarhem utgick då kommunens parkeringsnorminte inte går att uppfylla. Detaljplanenställdes därefter ut för granskning till varefter mindre redaktionella justeringar genomförts. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 105 Yrkanden Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Kyrkviks förskola, Kyrkvik 12:4. Beslutet skickastill Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten DETALJPLAN FÖR KYRKVIKSFÖRSKOLA, KYRKVIK12:4, LYSEKILS Samhällsbyggnadsförvaltningenhar upprättat ett förslag tilldetaljplan för fastigheten nyttjas av andra än statliga och kommunalaverksamheter. Detaljplanenhar varit utskickadför samråd under perioden till och till varefter mindre redaktionellajusteringar genomförts. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsensprotokoll , 105 Roland Karlsson (FP): bifalltillkommunstyrelsensförslag. förslag. Kommunfullmäktigebeslutaratt i enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Kyrkviksförskola, Kyrkvik12:4. Samhällsbyggnadsförvaltningen

23 Kommunfullmäktige (47) 108 DETALJPLANFÖR GAMLESTAN 22:1, LYSEKIL,LYSEKILSKOMMUN LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Hela Norra Hamnenområdet i Lysekil genomgår sedan ett antal år en förvandling i att gå från att vara ett område avsett för industri tillatt bli ett bostadsområde. Som ett led i denna utveckling föreslås fastigheten Gamlestan 22:1 att byggas om till bostäder. Fastigheten är i gällande plan avsedd för småindustri och handel och används idag för LysekilsSkeppshandels egen verksamhet. Företaget bedriverlagerhållning,försäljning och distribution av förnödenheter till handelssjöfarten i västra Sverige samt Norge. Planens syfte är att ändra gällande användning för Gamlestan 22:1 från småindustri- och handelsändamål,tillatt att i stället tillåtabostädersamt samt handel i bottenplan. Då planområdet ligger i Lysekilsursprungliga fiskeläge, Gamlestan, är syftet även att åstadkomma en gestaltning av de nya byggnadernasom fungerarväl tillsammansmed med Gamlestans bebyggelsemönster och unika kulturmiljö. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsens protokoll , 106 Kommunfullmäktige beslutar att enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) anta detaljplan för Gamlestan 22:1, upprättad ,justerad Beslutet skickastill Samhällsbyggnadsförvaltningen Planenheten Hela Norra Hamnenområdeti Lysekilgenomgår sedan ett antal år en förvandling i att gå från utvecklingföreslås fastigheten Gamlestan 22:1 att byggas om tillbostäder. Fastigheten är i gällandeplan avsedd för småindustrioch handel och används idag för distribution av förnödenheter tillhandelssjöfarten i västra Sverige samt Norge. Planens syfte är att ändra gällande användningför Gamlestan 22:1 från småindustri-och bebyggelsemönsteroch unika kulturmiljö. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse med bilagor. Kommunstyrelsensprotokoll , 106 Kommunfullmäktigebeslutaratt enlighet med 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900) Samhällsbyggnadsförvaltningen

24 Kommunfullmäktige (47) 109 ÄNDRING AVBOLAGSORDNING I HAVSSTADENLYSEKILUTBILDNINGSAB AB Dnr: LKS Havsstaden Lysekil utbildnings AB är et helägt dotterbolag till Lysekils Stadshus AB. Det förekommer ingen verksamhet i bolaget. Grundregeln är att alla aktiebolag har revisorer. För Havsstaden Lysekils Utbildnings AB som är ett vilandebolag finns möjlighet att väljabort revisor och på detta vis spara in på en icke nödvändig kostnad i form av arvode tillexterna revisorer. Ekonomienhetens tjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsens protokoll , 109 Beslutet skickastill Havsstaden Lysekil Utbildnings AB Ekonomienheten Havsstaden LysekilutbildningsAB är et helägt dotterbolag till LysekilsStadshus AB. Det förekommer ingen verksamheti bolaget. Grundregeln är att alla aktiebolaghar revisorer. För Havsstaden LysekilsUtbildningsAB som Beslutsunderlag Ekonomienhetenstjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsensprotokoll , 109 Kommunfullmäktigebeslutaratt att anta revideradbolagsordningenligt enligt förslag. Havsstaden LysekilUtbildningsAB

25 Kommunfullmäktige (47) ANMÄLNINGSÄRENDEN ANMÄLNINGSÄRENDEN Kommunfullmäktigeantecknar följande anmälningsärenden: Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagandefrån HilleviAryd på Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunfullmäktigesbeslut , 44. Förvaltningsrätten avslåryrkandetom inhibition.(lks ) Ronald Rombrands skrivelse tillkommunfullmäktigeställt frågor bl.a. om hur Lysekilska styras och hur ekonomin ska hanteras. (LKS ) Ronald Rombrands skrivelse till kommunfullmäktige ställt frågor bl.a. om hur Lysekil ska styras och hur ekonomin ska hanteras. (LKS ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Ronald Rombrands Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Ronald Rombrands överklaganpå kommunfullmäktigesbeslut , 23. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. (LKS ) överklagandet.(lks ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgren överklaganpå Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgren överklagan på kommunfullmäktigesbeslut , 166. Förvaltningsrätten avslåröverklagandet. (LKS ) Beslut från Kammarrätten i Göteborg Fråga om prövningstillståndav Hillevi Beslut från Kammarrätten i Göteborg Fråga om prövningstillstånd av Hillevi Aryds överklaganpå Förvaltningsrättens beslut kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd (LKS ) prövningstillstånd(lks ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagandefrån Ronald Rombrand Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Ronald Rombrand på kommunfullmäktiges beslut , 238. Förvaltningen avvisar överklagandet. på kommunfullmäktigesbeslut , 238. Förvaltningen avvisar överklagandet. Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagandefrån HilleviAryd på Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunfullmäktigesbeslut Förvaltningsrätten avslåryrkandetom inhibition.(lks ) Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen Fråga om prövningstillståndav Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen Fråga om prövningstillstånd av Roland Karlssons överklaganavav Kammarrättens beslut högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. (LKS ) förvaltningsdomstolenmeddelar inte prövningstillstånd.(lks ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgrens överklaganpå Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Inge Löfgrens överklagan på kommunfullmäktigesbeslut , 69. Förvaltningsrätten avvisar överklagandetoch överlämnaröverklagandettill överklagandet till Lysekilskommun kommun för rättidsprövning. (LKS ) Lagakraftbevisangående kommunfullmäktigesbeslut , 68 gällande detaljplan Dalskogen 3 m.m. i Lyselkilskommun. (LKS ) Lagakraftbevis angående kommunfullmäktiges beslut , 68 gällande detaljplan Dalskogen 3 m.m. i Lyselkils kommun. (LKS ) Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Bengt Andreasson och Ronald Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg angående Bengt Andreasson och Ronald Rombrands överklaganavav kommunfullmäktigesbeslut , 220. Förvaltningsrätten avslår överklaganden (LKS ) Förvaltningsrätten avslåröverklaganden(lks ) Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagandefrån HilleviAryd på Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande från Hillevi Aryd på kommunstyrelsensbeslut , 115. Förvaltningsrätten avslåröverklaganden. (LKS )

26 Kommunfullmäktige (47) ENTLEDIGANDE AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN, BILDNINGSNÄMNDEN,BYGGNADSNÄMNDEN,INDIVID- BYGGNADSNÄMNDEN, INDIVID- OCH MYNDIGHETSNÄMNDENSAMT SAMT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr: LKS Vid sitt sammanträde , 44, beslutade kommunfullmäktige bl.a. att inte bevilja kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson ansvarsfrihet för år 2012 samt att entlediga honom från uppdragen som ordförande i kommunstyrelsenoch och LysekilsStadshus AB. Som en följd av detta beslut inleddes en process med deltagande av ett antal av partierna i fullmäktigevars syfte sades vara att undersöka förutsättningarnaför att bildaen ny politisk majoritet som kunde styra kommunen. Den uttalade målsättningenvar att denna process skulle avslutas under maj månad. Den process som beskrivs ovan har dragit ut på tiden och först den 17 juli meddelade fem av fullmäktiges partier (Moderaterna, Socialdemokraterna,Vänsterpartiet, Miljöpartietoch Skaftöpartiet) att man bildaren ny politiskmajoritet som har för avsikt att styra kommunen fram till nästa val. Dessa partier förfogar över 21 av 41 mandat i fullmäktige. Enligt 4 kap. 10a punkt 1 i kommunallagen (KL) får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiskamajoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. f11llmäktige. Syftet med punkt 1 är att underlätta majoritetsskiften under mandatperioden. Bakgrunden är att ändrade majoritetsförhållandenkan innebärabåde både praktiska men främst politiskasvårigheter svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer med förhållandena i fullmäktige. Företrädare för den nya politiska majoriteten har framfört till kommunledningskontoret, att man har för avsikt att genom nyval åstadkomma en representation i nedanstående nämnder och styrelser som motsvarar den nya politiska majoriteten i fullmäktige: Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Byggnadsnämnden Individ- och myndighetsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 115 Yrkanden ENTLEDIGANDE AVLEDAMÖTEROCH ERSÄTTARE1 KOMMUNSTYRELSEN, Vid sitt sammanträde , 44, beslutadekommunfullmäktigeb1.a. att inte bevilja Som en följd av detta beslutinleddes en process med deltagande av ett antal av partierna i Den process som beskrivsovan har dragit ut på tiden och först den 17juli meddelade fem av fram tillnästa val. Dessa partier förfogar över 21 av 41 mandat i f11llmäktige. Enligt 4 kap. 10a punkt 1 i kommunallagen(kl) får fullmäktige återkallauppdragen för tvingas arbeta med politiskamajoriteter som inte stämmer med förhållandenai fullmäktige. Företrädareför den nya politiskamajoriteten har framförttillkommunledningskontoret,att och styrelser som motsvarar den nya politiskamajoriteten i fullmäktige: Kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden Beslutsunderlag Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse Kommunstyrelsensprotokoll , 115 Mats Karlsson (M): bifalltillkommunstyrelsensförslag. förslag. Roland Karlsson (FP): Att kommunfullmäktigeentledigarsamtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare. Roland Karlsson (FP): Att kommunfullmäktige entledigar samtliga ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare. Yngve Berlin (K): Avslagpå kommunstyrelsensförslag

27 Kommunfullmäktige (47) Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Fredrik Christensson (C): bifall till Roland Karlssons yrkande. Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons m.fl. yrkande att kommunfullmäktigeentledigarsamtliga entledigar ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare mot Yngve Berlins avslagsyrkande. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt att kommunfullmäktigeentledigarsamtliga entledigar ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder så att man genom nyval kan välja nya ledamöter och ersättare mot Yngve Berlins avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 4 kap. 10a KL per entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,bildningsnämnden,byggnadsnämnden, byggnadsnämnden, individ- och myndighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Reservation Mot beslutet anmäler ledamöterna Roland Karlsson (FP) och Fredrik Christensson (C) gemensam skriftligreservation. reservation. Beslutet skickastill Ann-Charlotte Strömwall (FP) och Fredrik Christensson (C): bifalltill Roland Karlssons yrkande. Propositionsordning Kommunfullmäktigegodkännerföljande godkänner följande propositionsordning: Propositionpå kommunstyrelsensförslag mot Roland Karlssons m.fl. yrkandeatt avslagsyrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsensförslag mot Roland Karlssons m.fl. avslag och finner att kommunfullmäktigebeslutarbifallakommunstyrelsensförslag. Kommunfullmäktigebeslutaratt med stöd av 4 kap. 10a KL per entlediga individ- och myndighetsnämndensamt vård- och omsorgsnämnden. Mot beslutetanmäler ledamöterna Roland Karlsson (FP) och Fredrik Christensson (C)

28 LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige (47) Reservation i kommunfullmäktiges ärende Entledigande av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, bildningsnämnden,byggnadsnämnden, individ- och myndighetsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Undertecknade reserverar sig mot beslutetatt inte genomföra proportionella val i fullmäktige för samtliga styrelser och nämnder. i kommunallagen rekommenderarman att majoriteten i fullmäktige är densamma i kommunens styrelser och nämnder. Praxis har också varit att ordförande i revisionen utses av oppositionen. Lysekil »M55 Folkpa 'et ibera rna För C/ n, er arti Roland Ka 64.:».i sson redrik Christensson

29 Kommunfullmäktige (47) NOMINERINGSFÖRUTSÄ'I'I'NINGAR NOMINERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Valberedningenhar antecknat följande nomineringsförutsättningarvid sitt sammanträde Valberedningen har antecknat följande nomineringsförutsättningar vid sitt sammanträde : Klas-Göran Henriksson (S) anmäler att valteknisk samverkani nomineringarnasker mellan Socialdemokraterna,Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartietoch Skaftöpartiet. Klas-Göran Henriksson (S) anmäler att valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Skaftöpartiet. Lars Björneld (FP) anmäler att valteknisk samverkani nomineringarnasker mellan Folkpartietoch Centerpartiet Lars Björneld (FP) anmäler att valteknisk samverkan i nomineringarna sker mellan Folkpartiet och Centerpartiet Beslutsunderlag Valberedningensprotokoll , 1. Kommunfullmäktigeantecknar nomineringsförutsättningarnasom redovisats i valberedningens 1. Kommunfullmäktige antecknar nomineringsförutsättningarna som redovisats i valberedningens 1.

30 2:e 1:e ordförande, LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige (47) 113 KOMMUNSTYRELSE KOMMUNSTYREISE Till kommunstyrelsen ska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-OlofJohansson Johansson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Roland Karlsson (FP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Mats Karlsson (M) Kent Olsson (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jan-OlofJohansson Johansson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Roland Karlsson (FP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Valberedningens förslag ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande: Mats Karlsson - (M) ordförande - Jan-Olof Johansson (S) 1:e vice ordförande Roland Karlsson - (FP) 2:e vice ordförande Till kommunstyrelsenska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Beredning Valberedningensprotokoll , 3, och , 8. Valberedningensförslag- ordinarieledamöter Yngve Berlin (K) Proposition Ordföranden ställer proposition på valberedningensförslag tillordinarieledamöter i kommunstyrelsenoch finner, att kommunfullmäktigeutser följande ordinarieledamöter: Yngve Berlin (K) Valberedningensförslag - Nominering Torbjörn Stensson (obunden): att utse Jan-OlofJohansson (S) tillordförande i kommunstyrelsen. Torbjörn Stensson (obunden): att utse Jan-Olof Johansson (S) till ordförande i kommunstyrelsen.

31 Kommunfullmäktige (47) Jan-Olof Johansson (S) meddelar, att han inte står till förfogande till posten som kommunstyrelsens ordförande. Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunstyrelsenoch och finner, att kommunfullmäktigebeslutarutse utse Mats Karlsson (M) tillordförande, Jan-OlofJohansson Johansson (S) till 1:e vice ordförande och Roland Karlsson (FP) till 2:e vice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Maria Forsberg (S) Christina Gustafson (S) Håkan Smedja(V) Thomas Falk(SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-GunnarAhlström (K) Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i kommunstyrelsen och finner, att kommunfullmäktigeutserutser följande ersättare: Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Christina Gustafson (S) Maria Forsberg (S) Håkan Smedja(V) Thomas Falk(SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-GunnarAhlström (K) Kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen under perioden Ordinarieledamöter Mats Karlsson (M), ordförande Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordförande Roland Karlsson (FP), 2:e vice ordförande Kent Olsson (M) Jan-Olof Johansson (S) meddelar, att han inte står tillförfogande tillposten som kommunstyrelsens ordförande. Proposition Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatillordförande, 1:e vice ordförande samt Valberedningensförslag - Richard Åkerman (M) Proposition Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatillersättare i kommunstyrelsenoch Richard Åkerman (M) Kommunfullmäktigeutser följande ordinarieledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

32 Kommunfullmäktige (47) Klas-Göran Henriksson (S) Margareta Lundqvist (S) Inge Löfgren (MP) Yngve Larsson (FP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Christer Hammarqvist (C) Yngve Berlin (K) Yngve Berlin (K) Ersättare Richard Åkerman (M) Richard Åkerman (M) Bo Göthesson (S) Christina Gustafson (S) Maria Forsberg (S) Håkan Smedja(V) Thomas Falk(SP) Britt-Marie Didriksson-Burcher (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) Lars Björneld (FP) Fredrik Christensson (C) Per-GunnarAhlström (K) Reservation Mot beslutet anmäler ledamoten Torbjörn Stensson (obunden) skriftlig reservation. Beslutet skickastill Samtliga valda Nämndsekretariatet Troman Mot beslutetanmäler ledamoten Torbjörn Stensson (obunden) skriftligreservation. Samtliga valda

33 Kommunfullmäktige (47) Kommunfullmäktige (47) Ko111111unfull1nêiktige i Lysekil Sa111111anträdesdatun Ärende 13 Reservation l-lärmed reserverarjag mig mot kommunñlllmäktigesbeslut att välja Mats Karlssonün) till kommunstyrrelsens ordförande. Anledningen är att jag finner det självklart att den posten skall axlas av det största partiet. Väljarnahari valet 2010 gett lvloderaterna 5 mandat och Socialdemokraterna 14 mandat. Mot bakgrund av att Socialdemokraternadels avsatte Roland Karlsson(fp) som ks-ordtörande, dels brukar framhållaatt man själva styrt kommunen i över 70 år, finnerjag det synnerligen a11n1ärkni11gsvärt att.lan-olof.lohansson(s) meddelade att han inte stod till förfogande till denna post efter det att jag föreslagit honom till den i stället För Mats Karlsson (m). Den enda rimliga slutsats jag kan dra av detta är att Socialdemokraternasjälva insett att dc inte är kompetenta att styra vår kommun utan har resignerat inför detta faktum för att i stället nöja sig med att förbli ett stödparti för Moderaterna.

34 vice LYSEKILSKOMMUN KOMMUN Kommunfullmäktige (47) 114 BILDNINGSNÄMND BILDNINGSNÄMND Till bildningsnämndenska 11 ledamöter och 11 ersättare 11tses. Till bildningsnämnden ska 11 ledamöter och 11 ersättare utses. Beredning Valberedningensprotokoll , 4 och , 9 och 14 Valberedningensförslag- ordinarieledamöter Kent Olsson (M) Marita Fermell-Lagrell (M) Anders Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Ronny Järphag (S) Håkan Smedja(V) Håkan Kindstedt (FP) Tom Govik (FP) Lars Björneld (FP) Stig Berlin (K) Stig Berlin (K) Nominering Fredrik Christensson (C): att utse Carina Granath(C), Brastad, tillordinarie ledamot i bildningsnämnden. Fredrik Christensson (C): att utse Carina Granath (C), Brastad, till ordinarie ledamot i bildningsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatillordinarieledamöter i bildningsnämndenoch finner, att kommunfullmäktigeutser följande ordinarie ledamöter: Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden och finner, att kommunfullmäktige utser följande ordinarie ledamöter: Kent Olsson (M) Marita Fermell-Lagrell (M) Anders Nilsson (S) Margareta Carlsson (S) Ronny Järphag (S) Håkan Smedja(V) Håkan Kindstedt (FP) Tom Govik (FP) Lars Björneld (FP) Carina Granath(C) Stig Berlin (K) Stig Berlin (K) förslag ordförande och vice ordförande Valberedningensforslag- - Kent Olsson (M) ordförande Lars Björneld (FP) vice ordförande Lars Björneld (FP) -

35 Kommunfullmäktige (47) Proposition Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande i bildningsnämndenoch finner, att kommunfullmäktigebeslutarutse utse Kent Olsson (M) tillordförande och Lars Björneld (FP) tillvice ordförande. Valberedningens förslag - ersättare Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Peter Holmqvist (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) Thomas Falk(SP) GunillaJansson (FP) Roland Karlsson (FP): att utse Monica Andersson (C), Brastad, till ersättare i bildningsnämnden. Per-Gunnar Ahlström (K): att utse Henrik Källén (K), Lysekil, till ersättare i bildningsnämnden. Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ersättare i bildningsnämnden och finner, att kommunfullmäktigeutserutser följande ersättare: Ulrika Lundgren (M) Wictoria Insulan (M) Klas-Göran Henriksson (S) Jesper Andersson (S) Christina Gustafsson (S) Per Cederholm (MP) Thomas Falk(SP) Peter Holmqvist (FP) CamillaCarlsson Carlsson (FP) GunillaJansson (FP) Monica Andersson (C) Ordföranden ställer proposition på valberedningensförslag tillordförande och vice Valberedningensförslag - Ulrika Lundgren (M) Nominering Roland Karlsson (FP): att utse Monica Andersson (C), Brastad, tillersättare i bildningsnämnden. Per-GunnarAhlström (K): att utse Henrik Källén (K), Lysekil,tillersättare i bildningsnämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på nomineringarnatillersättare i bildningsnämndenoch Ulrika Lundgren (M) Omröstning begärs. Med anledning av att ärendet avser Val skall sluten omröstning genomföras. Ordföranden Med anledning av att ärendet avser val skall sluten omröstning genomföras. Ordföranden klargör vilkakrav krav som ställs på valsedlarna. Ledamöterna lämnar efter upprop sina valsedlar i en urna. Justerarna agerar kontrollanter och rösträknare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00. Kommunfullmäktiges sessionssal. Ola Ingevaldson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47 1 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-08-29 Kl. 17.30-20.00 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Lena Fischer,

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-06-22 Kl. 13.00 17.10 Ajournering kl. 15.15-15.40 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: LYSEKIL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus 40-52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-05-21 Kl. 17.30-20.35 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Ola Ingevaldson, T.f.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Ordförande:... Kent Olsson (M)

Ordförande:... Kent Olsson (M) Bildningsnämnden 2014-12-15 1/16 Sammanträdestid: 2014-11-15 kl. 10.00 13.00 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS:

Sekreterare:... Madelene Johansson ANSLAGSBEVIS: 1/11 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-02-22, kl. 14.00-16.10 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Lena Hammargren (LP) ersätter Jeanette Janson (LP) Anders C

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden)

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden) ) I (71) 2 (71) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) Elisabet Åkerman (M) Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S),

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LYSEKIL Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40. Mari-Louise Dunert. Bo Göthesson. Mikael Wennergren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2015-01-22 kl. 09.15-13.40 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-01-28 Kl. 17.30 20.00 Ajournering kl. 19.30 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-05-26 Kl. 17.30 19.47 Ajournering kl. 19.37 19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2016-10-27 Kl. 17.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande

FALKENBERG. Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum Sammantradestid Narvarande Protokoll Nr 9 Sammantradesdatum 2014-10-21 Sammantradestid 16.00-16.30 FALKENBERG Kommunfullmaktige Narvarande Ledamdter Stig Agnaker (C) Mari-Louise Wernersson (C) Per Johansson (C) Kerstin Angel (C)

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer