SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: kl Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef Mikael Pehrson, ekonomichef Lena Fischer, kommunchef Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Ola Ingevaldson. Mats Karlsson. Leif Jönsson. Margareta Lundqvist ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunfullmäktige Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (22) BESLUTANDE: Ledamöter Göte Nyberg (s) Ann-Charlotte Jonsson (fp) Sven-Gunnar Gunnarsson (s) Roland Karlsson (fp) Yngve Berlin (k) Anne-Marie Söderström (s) Annelie Rudolfsson (s) Klas-Göran Henriksson (s) Margareta Carlsson (s) Eva Karlsson (s) Bill Wallberg (s) Margareta Lundqvist (s) Henry Hansen (s) Anette Björmander (s) Hasse Ohlsson (s) Solveig Aronsson (s) Torsten Vikingsson (s) Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson (fp) Britt-Marie Govik (fp) Fredrik Norén (fp) Lars-Åke Olsson (fp) Christina Rörvall-Dahlberg (c) Siw Lycke (c) Hans Nordlund (m) Gerd Persson (m) Gunnar W Arvidsson (m) Leif Jönsson (m) Marita Fermell-Lagrell (m) Elisabeth Larsson (kd) Rustan Ligander (mp) Susanne Baden (mp) Ronald Rombrant (lp) Mats Karlsson (m) Ersättare Per-Gunnar Ahlström (k) Jan-Erik Andersson (s) Carina Wallström (s) Torbjörn Stensson (s) Gullan Nyberg (s) Kristina Kihlberg (fp) Britt-Marie Didriksson (fp) Vid uppropet var, av 41 utsedda kommunfullmäktige, 30 ordinarie ledamöter och 6 ersättare närvarande.

3 Kommunfullmäktige (22) 105 MEDBORGARFÖRSLAG OM ANLÄGGANDE AV GRUSPLAN VID BOTTNAHALLEN I GRUNDSUND, SKAFTÖ Dnr: Kristina Samuelsson och Roger Gunnarsson, Grundsund, har i medborgarförslag föreslagit, kommunen anlägger en grusplan vid Bottnahallen i Grundsund, Skaftö. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden. Beredning Medborgarförslag från Kristina Samuelsson och Roger Gunnarsson, Grundsund, Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

4 Kommunfullmäktige (22) 106 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT EN UTREDNING GENOMFÖRS FÖR ATT BILDA BOLAG AV KOMMUNENS TEKNISKA FÖRVALTNING Dnr: Karl-Olof Niklasson, Lyse-Lycke, har i medborgarförslag föreslagit, en utredning genomförs för bilda bolag av kommunens tekniska förvaltning. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen. Beredning Karl-Olof Niklassons medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens åtgärd.

5 Kommunfullmäktige (22) 107 BUDGETUPPFÖLJNING PER 30 APRIL MED PROGNOS PER 31 DECEMBER 2007 Dnr: Ekonomichefen informerar om sammanställd budgetuppföljning per den 30 april med prognos per den 31 december Beredning Ledningsutskottets protokoll , Nr 85 Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Roland Karlsson (fp): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag anteckna informationen till protokollet.

6 Kommunfullmäktige (22) 108 SLUTREDOVISNING AVSEENDE ÅTGÄRDSPLAN FÖR ATT ÅSTADKOMMA EN EKONOMISKT LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING Dnr: Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , , godkänna en åtgärdsplan i nio punkter för åstadkomma en långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling. Redovisningar avseende arbetet med åtgärdsplanen har skett fortlöpande till kommunstyrelsen såväl skriftligt som muntligt. Kommunledningskontoret redovisar i tjänsteskrivelse vad som skett i åtgärdsplanens nio punkter och mot bakgrund av denna redovisning samt de uppdrag som kommunchefen har, utveckla kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt hantera frågan om konkurrensprövning, föreslås slutredovisningen godkänns. Beredning Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 71. Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Roland Karlsson (fp) och Sven-Gunnar Gunnarsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag. Yngve Berlin (k): avslag på kommunstyrelsens förslag och i stället kommunfullmäktige för en långsiktig hållbar utveckling i Lysekil beslutar satsa ytterligare på verksamheten i egen regi, kommunen strävar använda både personalens kompetens och de ekonomiska medlen mer optimalt samt kommunen tar till sig personalens goda idéer om hur man kan arbeta på ett sätt som både gagnar brukaren, är bra för personalen och tillfredställer politiska krav på en verksamhet med god kvalitet och utan privata vinstintressen. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkande.

7 Kommunfullmäktige (22) Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Yngve Berlins yrkande och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag godkänna slutredovisningen av åtgärdsplanen samt anteckna kommunchefens uppdrag utveckla kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt hantera frågan om konkurrensprövning. Reservation Mot beslutet anmäler ledamoten Yngve Berlin (k) skriftlig reservation.

8 Kommunfullmäktige (22)

9 Kommunfullmäktige (22)

10 Kommunfullmäktige (22) 109 BUDGETRAMAR FÖR 2008 Dnr: Kommunstyrelsen beslutade , 79, fastställa anvisningar för utarbetande av budgetramar för Kommunstyrelsens ledningsutskott har sedan under våren träffat företrädare från nämnder och förvaltningar för överläggningar om nämndernas verksamhet och ekonomi. Nämnder och förvaltningar har under maj månad lämnat in samt presenterat budgetäskandena för ledningsutskottet. Ledningsutskottet har efter justeringar av nämndernas budgetäskande sammanställt ett förslag till budgetramar för år 2008 innebärande ett nettoresultat om tkr. Förslaget baseras på en oförändrad utdebitering om 22:49 och ett innevånarantal om Beredning Budgetäskande för 2008 från nämnder och förvaltningar Ekonomikontorets föredragning/tjänsteskrivelse Befolkningsstatistik , prognos Förslag till finansiella mål Ledningsutskottets protokoll , Nr 94 Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Roland Karlsson (fp), Christina Rörvall Dahlberg (C) och Hans Nordlund (m): bifall till kommunstyrelsens förslag. Sven-Gunnar Gunnarsson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, återkomma i höst inför detaljbudgetarbetet vad avser i första hand bildningsnämndens och socialnämndens rambudgetar i syfte dessa nämnder skall tillskjutas medel. Yngve Berlin (k): bifall till kommunstyrelsens förslag i -satserna 9 och 11, avslag på kommunstyrelsens förslag i -satserna 1, 2 och 4 samt tillägg kommunfullmäktige beslutar som minimum bevilja nämnderna de anslag man begärt för sin verksamhet 2008, innebärande ytterligare totalt ca 14 mnkr samt kommunfullmäktige för finansiera nämndernas faktiska behov av regering och riksdag begär medel ur det överskott på 138 miljarder (26 miljarder över prognos) som regeringen nu förfogar över. Ronald Rombrant (lp): tilläggsyrkanden

11 Kommunfullmäktige (22) kommunledningskontoret förstärks med 1,5 mnkr för rekrytering av stödresurser till kommunchefen och förstärkningen finansieras genom ramjusteringar på samtliga förvaltningar i förhållande till respektive förvaltnings kostnadsomslutning samt 500 tkr avsätts för projektering av en GC-väg från Dalskogen till Häggvall och finansiering sker genom ramminskning på bildningsförvaltningen. Elisabeth Larsson (kd), Klas-Göran Henriksson (s), Torbjörn Stensson (s) och Jan-Erik Andersson (s): bifall till kommunstyrelsens förslag samt Sven-Gunnar Gunnarssons tilläggsyrkande. Roland Karlsson (fp): bifall till Sven-Gunnar Gunnarssons tilläggsyrkande samt avslag på Yngve Berlins och Ronald Rombrants yrkanden. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 1 fastställa upprättat förslag till budgetramar 2008 för nämnder och styrelser mot avslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 2 fastställa de finansiella och ekonomiska målen enligt upprättat förslag mot avslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag i -satserna 3 och Proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 4 uppdra åt nämnder och styrelser omgående påbörja anpassning av verksamheterna till beslutad budgteram samt parallellt med detta utarbeta förslag till mål för verksamheterna mot avslag. Proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons m.fl. tilläggsyrkande återkomma i höst inför detaljbudgetarbetet vad avser i första hand bildningsnämndens och socialnämndens rambudgetar i syfte dessa nämnder skall tillskjutas medel. Proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkanden kommunfullmäktige beslutar som minimum bevilja nämnderna de anslag man begärt för sin verksamhet 2008, innebärande ytterligare totalt ca 14 mnkr samt kommunfullmäktige för finansiera nämndernas faktiska behov av regering och riksdag begär medel ur det överskott på 138 miljarder (26 miljarder över prognos) som regeringen nu förfogar över mot avslag. Proposition på Ronald Rombrants yrkande kommunledningskontoret förstärks med 1,5 mnkr för rekrytering av stödresurser till kommunchefen och förstärkningen finansieras genom ramjusteringar på samtliga förvaltningar i förhållande till respektive förvaltnings kostnadsomslutning mot avslag. Proposition på Ronald Rombrants yrkande 500 tkr avsätts för projektering av en GC-väg från Dalskogen till Häggvall och finansiering sker genom ramminskning på bildningsförvaltningen mot avslag.

12 Kommunfullmäktige (22) Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 1 fastställa upprättat förslag till budgetramar 2008 för nämnder och styrelser mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 2 fastställa de finansiella och ekonomiska målen enligt upprättat förslag mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i -satserna 3 och 5-11 och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslagen. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i -sats 4 uppdra åt nämnder och styrelser omgående påbörja anpassning av verksamheterna till beslutad budgteram samt parallellt med detta utarbeta förslag till mål för verksamheterna mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons m.fl. tilläggsyrkande återkomma i höst inför detaljbudgetarbetet vad avser i första hand bildningsnämndens och socialnämndens rambudgetar i syfte dessa nämnder skall tillskjutas medel och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet. Ordföranden ställer proposition på Yngve Berlins tilläggsyrkanden kommunfullmäktige beslutar som minimum bevilja nämnderna de anslag man begärt för sin verksamhet 2008, innebärande ytterligare totalt ca 14 mnkr samt kommunfullmäktige för finansiera nämndernas faktiska behov av regering och riksdag begär medel ur det överskott på 138 miljarder (26 miljarder över prognos) som regeringen nu förfogar över mot avslag. Ordföranden finner, kommunfullmäktige beslutar avslå Yngve Berlins tilläggsyrkanden. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för avslag på Yngve Berlins tilläggsyrkanden. Nej-röst för bifall till Yngve Berlins tilläggsyrkanden. Omröstningsresultat Kommunfullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 3 nej-röster avslå Yngve Berlins tilläggsyrkanden (se omröstningsbilaga). Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande kommunledningskontoret förstärks med 1,5 mnkr för rekrytering av stödresurser till kommunchefen och förstärkningen finansieras genom ramjusteringar på samtliga förvaltningar i förhållande till respektive förvaltnings kostnadsomslutning mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

13 Kommunfullmäktige (22) Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande 500 tkr avsätts för projektering av en GC-väg från Dalskogen till Häggvall och finansiering sker genom ramminskning på bildningsförvaltningen mot avslag och finner, kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till budgetramar 2008 för nämnder och styrelser, fastställa de finansiella och ekonomiska målen enligt upprättat förslag, ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag bereda frågan om budget 2008 för kommunrevisionen, uppdra åt nämnder och styrelser omgående påbörja anpassning av verksamheterna till beslutad budgteram samt parallellt med detta utarbeta förslag till mål för verksamheterna, uppdra åt nämnder och styrelse arbeta fram förslag till taxor och avgifter för 2008, höja internhyresbeloppet med 75 kr per kvm och år för de fastigheter som omfas av internhyresavtal, dock maximalt tkr på totalnivå. Tekniska förvaltningen får i uppdrag räkna om hyresbeloppet för hyresobjekten och informera berörda nämnder varefter ekonomikontoret svarar för omfördelning av budgetanslag sker, fastställa timpriset för den städning som utförs av tekniska förvaltningens städavdelning till 200 kr. Kostnadseffekter härav kompenseras ej utan skall inrymmas inom tilldelad budgetram för 2008, uppdra åt kommunstyrelsens ledningsutskott upprätta förslag till investeringsbudget för 2008 samt plan för inom en ram på cirka mnkr, ny fordonsorganisationen skall vara i drift Kommunstyrelsen får i uppdrag fastställa regler m.m. för denna. Nämnder och styrelser kompenseras ej för eventuella kostnadseffekter utan får i sådana fall inarbeta dessa inom tilldelat budgetanslag, från år 2008 avsätta medel för pensionsåtagande. Kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag arbeta fram förslag för hantering när budget för 2008 samt plan fastställes, inköp och anskaffning av IT-system skall samordnas av IT-avdelningen samt återkomma i höst inför detaljbudgetarbetet vad avser i första hand bildningsnämndens och socialnämndens rambudgetar i syfte dessa nämnder skall tillskjutas medel.

14 Kommunfullmäktige (22) Reservation Mot beslutet anmäler ledamoten Yngve Berlin (k) skriftlig reservation

15 Kommunfullmäktige (22)

16 Kommunfullmäktige (22)

17 Kommunfullmäktige (22) NÄRVARO- / OMRÖSTNINGSLISTA VOTERING 109 KOMMUNFULLMÄKTIGE NÄRV JA NEJ AVST S Göte Nyberg X X Fp Ann-Charlotte Jonsson X X S Sven-Gunnar Gunnarsson X X Fp Roland Karlsson X X K Yngve Berlin X X K Britt-Marie Kjellgren Per-Gunnar Ahlström X X S Anne-Marie Söderström X X S Annelie Rudolfsson X X S Klas-Göran Henriksson X X S Margareta Carlsson X X S Micael Melin Jan-Erik Andersson X X S Eva Karlsson X X S Bill Wallberg X X S Margareta Lundqvist X X S Henry Hansen X X S Anette Björmander X X S Sven Forsberg Carina Wahlström X X S Hasse Ohlsson X X S Klas Mellgren Torbjörn Stensson X X S Solveig Aronsson X X S Torsten Vikingsson X X Fp Anders Simonsson X X Fp Yngve Larsson X X Fp Britt-Marie Govik X X Fp Fredrik Norén X X Fp Wictoria Insulan Kristina Kilhlberg X X Fp Carin Friberg Britt-Marie Didriksson X X Fp Lars-Åke Olsson X X C Christina Rörvall-Dahlberg X X C Siw Lycke X X M Hans Nordlund X X M Gerd Persson X X M Gunnar W Arvidsson X X M Leif Jönsson X X M Marita Fermell-Lagrell X X Kd Elisabeth Larsson X X Mp Rustan Ligander X X Mp Susanne Baden X X Lp Ronald Rombrant X X Lp Ove Kummel - - M Mats Karlsson X X

18 Kommunfullmäktige (22) 110 MOTION OM ATT UTVECKLA ETT AKTIVT IT-FORUM Dnr: Rustan Ligander (mp) har i motion föreslagit, kommunen utvecklar ett digitalt forum på sin hemsida för ta tillvara och utveckla det engagemang som idag finns hos alla medborgare, speciellt de unga, i olika politiska frågor och sedan sprida fakta till intresserade politiker. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen (IT-enheten). IT-chefen anför ur ett IT-perspektiv är tekniken enkel och kostnaden låg för skapa forumet samt ge medborgarna tillgång till ledamöternas e-postadress. För detta ska kunna genomföras på ett för medborgarna högkvalitativt sätt så bör nedanstående två frågor tas i beaktande: 1. En moderator för forumet bör tillsättas. Moderatorn ska ha ansvar för informationen i forumet är aktuell och av hög kvalité. 2. Ledamöterna ska godkänna deras e-postadresser läggs ut i forumet. Beredning Rustan Liganders motion Kommunfullmäktiges protokoll IT-chefens tjänsteyttrande Ledningsutskottets protokoll , Nr 74. Kommunstyrelsens protokoll , Yrkanden Hans Nordlund (m): bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag uppdra åt avdelningen för IT och Intendentur i samråd med avdelningen för Administration och Kvalitet utveckla ett digitalt forum på kommunens hemsida med beaktande av ovanstående två punkter samt motionen därmed anses bifallen.

19 Kommunfullmäktige (22) 111 MEDBORGARFÖRSLAG OM INSPELNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN SÅ ATT DE KAN AVLYSSNAS VIA KOMMUNENS HEMSIDA M M Dnr: Ulf Oskarsson, Lysekil, har i medborgarförslag föreslagit, kommunfullmäktiges sammanträden spelas in och därefter görs tillgängliga för avlyssning på exempelvis kommunens hemsida. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat medborgarförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium har i protokoll , Not 13 ställt sig positiva till medborgarförslaget. IT-chefen har i tjänsteskrivelse meddelat möjlighet spela in och lägga ut kommunfullmäktigesammanträdena på kommunens hemsida är relativt enkelt genomföra. Kostnaden för teknisk utrustning är beräknad till cirka 10 tkr. Beredning Medborgarförslag från Ulf Oskarsson, Lysekil, Kommunfullmäktiges protokoll , 65. Kommunfullmäktiges presidiums protokoll , Not 13. IT-chefens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 77. Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag fr o m 2008 spela in och lägga ut kommunfullmäktigesammanträdena på kommunens hemsida, överlämna ärendet till ekonomikontoret för finansiering i 2008 års budget samt medborgarförslaget därmed anses bifallet.

20 Kommunfullmäktige (22) 112 MOTION OM SERVERING AV EKOLOGISK MAT I FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Dnr: Rustan Ligander (mp) och Susanne Baden (mp) har i motion föreslagit Kommunen utarbetar en projektplan för genomförandet servera ekologisk mat i förskolorna, förskoleklasserna, skolorna och Gullmarsgymnasiet. Andelen ekologisk mat skall minst uppgå till 25% år Målsättningen skall vara gå vidare mot en fullständigt ekologisk skollunch, förslagsvis år Kommunfullmäktiges ordförande föreslår, motionen remitteras till kommunstyrelsen, bildningsnämnden och Lysekil-Sotenäs gymnasienämnd. Bildningsnämnden har i protokoll , 30 lämnat yttrande i enlighet med kostchefens tjänsteskrivelse. Gymnasiechefen har i tjänsteskrivelse avgivit yttrande. Beredning Motion från Rustan Ligander (mp) och Susanne Baden (mp) Kommunfullmäktiges protokoll , 41. Bildningsnämndens protokoll , 30 med tjänsteskrivelse. Gymnasiechefens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , Nr 75 Kommunstyrelsens protokoll , Yrkande Rustan Ligander (mp): återremiss. Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på Rustan Liganders återremissyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunstyrelsens förslag.

21 Kommunfullmäktige (22) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Rustan Liganders återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner, kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med hänvisning till vad bildningsnämnden anfört anse motionen besvarad. Reservation Mot beslutet anmäler ledamöterna Rustan Ligander (mp) och Susanne Baden (mp) blank reservation.

22 Kommunfullmäktige (22) 113 VAL AV AUKTORISERAD REVISOR TILL KOMMUNENS STIFTELSER MED KAPITAL ÖVERSTIGANDE TIO BASBELOPP Dnr: Enligt Stiftelselagen som trädde ikraft skall en stiftelse som är skyldig upprätta årsredovisning ha minst en revisor som är auktoriserad. Ett av kriterierna för skyldigheten upprätta årsredovisning är stiftelsen har tillgångar till ett värde över tio basbelopp. Kommunen förvaltar sedan tidigare tre stiftelser med tillgångar över tio basbelopp. Det är stiftelserna Samfond nr 4 för socialt ändamål inom Brastad och Bro församling, Assermans donationsfond och Minnesfonden efter Hellman Elof och Margit Kihlstedt. Under 2006 och 2007 har ytterligare två stiftelser tillkommit med tillgångar överstigande tio basbelopp. Det är Samfond nr 1 för utbildning, som har fått ytterligare donationskapital efter testamente från Lennart Fransson och den nya Stiftelsen Gertrud Karlssons fond. Auktoriserad revisor skall utses av kommunfullmäktige. Ekonomikontoret föreslår revisor Göran Johansson, KPMG till auktoriserad revisor i ovanstående stiftelser. Beredning Ekonomikontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll , Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag utse Göran Johansson, KPMG, till auktoriserad revisor i ovanstående stiftelser för räkenskapsåren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K.

Övriga deltagande: Ajourneringkl. 19.15. Kommunfullmäktigessessionssal. Tiänstelnän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E K. Lys E K. Ls Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMNHJNFULLINIÃÅKTIGE 1 (49) - Sammanträdestid: 2010-06-23 Kl. 16.00 22.55 Ajourneringkl. 19.15-19.35 Lokal: Kommunfullmäktigessessionssal Beslutande Se sid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.55 Beslutande Bengt Andersson (s) ordf 14-20 Lars Olsson (c) 1:e v ordf, ordf 13 Urban Widmark (m) Margareta Axelsson (s) Lennart Westdahl (s) Margareta Sundin

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 1 (25) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Yngve

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 1 (44) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2008-09-18 kl 18.30 19.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Siw Söderberg, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18 1 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-12-09 kl. 08.30-11.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden)

Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S), 88-89. FilipNordqvist (obunden) ) I (71) 2 (71) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson, lze Vice ordf. (M) Elisabet Åkerman (M) Margareta Carlsson, 2:e vice ordf. (S) Bert Jonasson (FP) Torbjörn Stensson (S) Klas Mellgren (S),

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16

Pia Ingvarsson Torsdagen den 23 september 2010. Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-10-16 2010-09-23 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, torsdagen den 23 september 2010 kl. 9.00 11.45 Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Annette Ohlsson Kommunstyrelsen 2015-08-12 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30-11:45 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för Thony Andersson, S), Monika Gideskog,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm

... Bengt Odeholm.... Pia Karlsson.... Justerande. Uppsättande: 2010-10-21 Nedtagande: 2010-11-12.... Bengt Odeholm 1 /SammanträdePlats/, kommunhuset, kl 18:00 20.10 Plats och tid Tom Ekwall, Susanne Carlsson Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 20 oktober 2010... Bengt Odeholm Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30.

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2014-09-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Leif Persson (S) ordf Anne Hamrén (S) ersättare för Annelie Wallberg (S) Kristina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö 2014-10-03. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00

Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Plats och tid Kommuhuset, Alvö, Kungshamn den 17 oktober 2012 kl. 08.30-16.00 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Mats Abrahamsson (M), ordförande Mikael Sternemar (FP) Ronald Hagbert (M),

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Kommunfullmäktige 2008-02-06 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Allmänhetens frågestund 2 Information om regionfrågan 3 Motion om att på kommunens hemsida offentliggöra cv för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT

PROTOKOLL KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT 2015-12-10 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C) Lennart Nilsson (S) Ros-Mari Paulsson (FP) kommunchefen Herman Crespin näringslivschefen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00

Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 1(8) Plats och tid ande Ledamöter Kommunkontoret Kil, Nedre Fryken, tisdag 2 februari 2010, kl 14.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Angelica Rage (S), vice ordförande Kenneth Eriksson (S) Stina

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 55 (57) 104 MOTION FRAMTAGANDE AV EN ARBETSMILJÖPOLICY SAMT TILLSKJUTANDE AV RESURSER FÖR ATT HÖJA KVALITETEN INOM DET LÖPANDE ARBETSMILJÖARBETET

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer