SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: kl Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson, (M), 1:e vice ordf Hans Nordlund (M) Jan-Olov Johansson (S) Anita Lannesjö (S) Torbjörn Stensson (S) Ronald Rombrant (LP) Borgmästaren, Stadshuset, Lysekil Ersättare: Anne-Marie Söderström (S) Lars-Erik Johansson (S) Icke tjänstgörande ersättare: Christina Rörvall-Dahlberg (C) Inge Löfgren (MP) Tjänstemän: Lena Fischer, kommunchef Ola Ingevaldson, administrativ chef Anne-Marie Msson, sekreterare Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Anne-Marie Msson. Roland Karlsson. Jan-Olof Johansson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering: Anne-Marie Msson

2 2 (16) Övriga medverkande: Tor Carlsen, VD Lysekils Hamn AB, 193 Anders Fischer, projektledare, 190 Agneta Essén, socialchef, 190 Ingrid Fredriksson, avd chef socialförvaltningen, 190 Maria Vikingsson, projektchef, 190 Roland Msson, förvaltningschef vuxenutbildningsförvaltningen, 184 Susanne Kristensson, fastighetschef, 192

3 Kommunstyrelsen (16) 184 BOLAG FÖR UPPDRAGSUTBILDNING Dnr: LKS När olika aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. genomför upphandlingar av uppdragsutbildning skall dessa tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU). Av LOU framgår - Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. För kommunens vuxenutbildning innebär det man vid lämnande av anbud inte får ha några ekonomiska fördelar av kunna nyttja kommunens resurser som ägare av lokaler, undervisningsmaterial, tjänster m m. I framtida upphandlingar skärps kraven på kommunala uppdragsutbildare och i värsta fall kan vuxenutbildningen på grund av ovanstående uteslutas från upphandlingen eftersom den kan anses ha konkurrensfördelar jämfört med ett bolag. För kunna vara en seriös aktör inom uppdragsutbildningen och samtidigt undvika komma i konflikt med LOU, föreslår vuxenutbildningsnämnden ett separat utbildningsbolag för uppdragsutbildning bildas. Vuxenutbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Ronald Rombrant (LP): avslag på vuxenutbildningsförvaltningens förslag. Torbjörn Stensson (S): bifall till vuxenutbildningsförvaltningens förslag. Hans Nordlund (M): bifall till Torbjörn Stenssons yrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på vuxenutbildningsförvaltningens förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på vuxenutbildningsförvaltningens förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla vuxenutbildningens förslag.

4 Kommunstyrelsen (16) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ett separat utbildningsbolag för uppdragsutbildning bildas i enlighet med redovisad tjänsteskrivelse, samt uppdra åt kommunstyrelsen genomföra beslutad bolagisering samt sluta erforderliga överlåtelseavtal och övriga avtal som föranleds av överföringen.

5 Kommunstyrelsen (16) 185 DRIFTSFORM FÖR DE AV LYSEKILS KOMMUN ÄGDA SMÅBÅTSHAMNARNA OCH REDERIVERKSAMHETEN Dnr: LKS Kommunfullmäktige uppdrog under hösten 2008 åt kommunstyrelsen genom kommunchefen utreda framtida driftsformer för småbåtshamnarna och rederiet. Uppdraget har av kommunchefen förts vidare till hamnchefen. I juni 2009 behandlades en delrapport av kommunstyrelsens ledningsutskott, som beslöt uppdra åt hamnchefen inkomma med förslag till överföring av kommunens småbåtsverksamhet till bolagsform. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde , 170, med avsikten kommunfullmäktige skulle behandla ärendet vid sitt sammanträde , föreslå kommunfullmäktige följande: ge LEVA i Lysekil AB ett utvidgat uppdrag genom överföra småbåtsverksamheten till bolaget till ett pris som motsvarar bokförda värden hos kommunen, ca 15 mnkr, och finansiering skall ske genom lån från kommunen, fastställa ägardirektiv och bolagsordning för LEVA i Lysekil AB i enlighet med upprättade förslag, uppdra åt kommunstyrelsen genomföra beslutad bolagisering samt sluta erforderliga överlåtelseavtal och övriga avtal som föranleds av överföringen, uppdra åt LEVA i Lysekil AB under år 2010 beskriva förutsättningarna för föreningsdrift eller andra driftsformer, samt i samband med årsredovisningen 2010 begära en utvärdering av föreslagen förändring av driftsform. Ledningsutskottets protokoll , nr 115. Ledningsutskottets protokoll , nr 134. Kommunchefens tjänsteskrivelse Centrala samverkansgruppens protokoll , 3. Kommunstyrelsens protokoll , 170. Kommunchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Ronald Rombrant (LP): avslag på kommunledningskontorets förslag. Torbjörn Stensson (S): bifall till kommunledningskontorets förslag.

6 Kommunstyrelsen (16) Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunledningskontorets förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande. Propositioner Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot Ronald Rombrants avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslutet från kommunstyrelsens sammanträde , 170, avseende bolagisering av småbåtshamnsverksamheten. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen sluta ett driftavtal med Lysekils Hamn AB avseende småbåtshamnar och gästhamnar samt rederiet för år 2010, revidera bolagets ägardirektiv och bolagsordning i enlighet med detta beslut, uppdra åt Lysekils Hamn AB upprätta en underhållsplan för småbåts- och gästhamnarna samt upprätta ett fördjupat underlag för fortsa överläggningar om framtida driftsformer för småbåtshamnar och gästhamnar, samt ge kommunledningskontoret i uppdrag i samarbete med bolaget utreda vissa gränsdragningsfrågor inför ett ställningstagande om verksamheternas framtida organisatoriska placering.

7 Kommunstyrelsen (16) 186 KOMPLETTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 8-97 MED ANLEDNING AV FÖRSÄLJNING AV NIKOTINLÄKEMEDEL I DETALJHANDEL Dnr: LKS slopades Apotekets ensamrätt till detaljhandel med nikotinläkemedel, lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel (2007:1455). Enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel får landets kommuner i uppgift ta emot anmälningar från den som skall bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel och kontrollera försäljningsställena följer de krav som ställs. I Lysekils kommun har miljö- och byggnadsnämnden, efter beslut i kommunfullmäktige, tillsynen över tobaksförsäljningen. Efter ledningsutskottets sammanträde har förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden utarbetats. Detta innehåller också den komplettering som gäller ansvaret för strandskyddsdispenser och tillsynen enligt strandskyddslagstiftningen. Tjänsteskrivelse från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 175. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 209. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll , 210. Ledningsutskottets protokoll , nr 149. Förslag till reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag fullgöra ansvaret för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (Lag 2009:730), ändra miljö- och byggnadsnämndens reglemente i enlighet med förslagen, samt timtaxan för tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel är samma som för övrig tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet.

8 Kommunstyrelsen (16) 187 TAXA FÖR STRANDSKYDDSDISPENS SAMT TILLSYN Dnr: LKS Enligt 27 kap 1 miljöbalken har kommunen möjlighet avgiftsfinansiera prövning av dispens samt tillsyn av strandskydd. Avgiftsuttaget måste grundas på en av kommunfullmäktige antagen taxa. Kommunfullmäktige skall den 26 november fa beslut i förslaget föra över ansvaret för strandskyddsbestämmelserna till miljö- och byggnadsnämnden. Tillsammans med detta krävs ett beslut om en taxa så sökanden kan debiteras. Miljö- och stadsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med stöd av 27 kap 1 miljöbalken, komplettera taxa enligt taxebilaga MB, med prövning av strandskyddsdispens till kronor samt för tillsyn i enlighet med avgiften för uppdragsverksamhet inom miljö- och byggnadsnämnden (770 kronor per timme år 2009).

9 Kommunstyrelsen (16) 188 NYA PRISER I GULLMARSBORGS SIMHALL Dnr: LKS Våren 2008 beslutade bildningsnämnden justera entrépriserna i Gullmarsborg. Senare konstaterades ungdomspriserna för gym och gym/sim låg på samma prisnivå, vilka således behöver ändras enligt förslag. Kultur- och fridschefens tjänsteskrivelse Bildningsnämndens protokoll , 98. Ledningsutskottets protokoll , nr 151. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige införa ny kombinationstaxa för ungdom enligt kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, införa 100-ggr kort för pensionärer, föreningar och företag, samt taxan skall gälla från och med

10 Kommunstyrelsen (16) 189 SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDAR- ORGANISATION I NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS Representanter för överförmyndarverksamheterna i Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla har utrett frågan om en gemensam förvaltningsorganisation. I utredningen föreslogs, en gemensam förvaltningsorganisation skulle inrättas för överförmyndarverksamheten med Uddevalla kommun som värdkommun. Kommunstyrelsens protokoll , 17. Administrative chefens tjänsteskrivelse inkl. förslag till samverkansavtal. Ledningsutskottets protokoll , nr 152. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna förslaget till samverkansavtal avseende gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamhet.

11 Kommunstyrelsen (16) 190 LAG OM VALFRIHETSSYSTEM, LOV FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LOV I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde , 12, Riktlinjer för konkurrensprövning. Framtagandet av dessa riktlinjer hade sin grund i det niopunktsprogram som kommunstyrelsen beslutade om i maj 2005 som ett led i långsiktigt åstadkomma en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Nämnder och styrelser fick samtidigt i uppdrag inventera och pröva vilka verksamheter som skulle kunna vara möjliga konkurrenspröva. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade , nr 114, remittera utredningen till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har vid sammanträde behandlat förslaget om Lysekils kommun skall tillämpa lagen (2008:962) om valfrihetssystem inom all socialtjänst från och med Kommunfullmäktiges protokoll , 176. Projektledarnas tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , nr 114. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Socialnämndens protokoll , 177. Ledningsutskottets protokoll , nr 147 Yrkanden Jan-Olof Johansson (S): återremittera ärendet för ge möjlighet till ytterligare information. Ronald Rombrant (LP): bifall till Jan-Olof Johanssons återremissyrkande. Mats Karlsson (M): avslag på Jan-Olof Johanssons återremissyrkande och bifall till kommunledningskontorets förslag. Roland Karlsson (FP): bifall till Jan-Olof Johanssons återremissyrkande, med tillägg ärendet skall behandlas på kommunstyrelsens sammanträde och på kommunfullmäktiges sammanträde Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. återremissyrkande kompletterat med Roland Karlssons tilläggsyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på kommunledningskontorets förslag.

12 Kommunstyrelsen (16) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Johanssons m.fl. återremissyrkande kompletterat med Roland Karlssons tilläggsyrkande mot avgöra ärendet idag och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla Jan-Olof Johanssons m.fl återremissyrkande kompletterat med Roland Karlssons tilläggsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ge möjlighet till ytterligare information samt ärendet skall behandlas på kommunstyrelsens sammanträde och på kommunfullmäktiges sammanträde

13 Kommunstyrelsen (16) 191 DETALJPLAN FÖR BILSERVICE, HANDEL OCH KONTOR, MARIEDAL 1:136, UTSTÄLLNING ENLIGT 5 KAP 23 PLAN- OCH BYGGLAGEN Dnr: LKS Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med Rådhuset Arkitekter AB utarbetat ett förslag till detaljplan för bilservice, handel och kontor, Mariedal 1:136 m.fl., upprättat Planens övergripande syfte är ge möjlighet för Konsumentföreningen etablera en ny livsmedelsbutik om ca kvm. Planförslaget har översänts för kännedom och eventuellt yttrande. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar notera till protokollet planförslaget varit utskickat för samråd.

14 Kommunstyrelsen (16) 192 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER, FÄRGARSKOLAN OCH LÄKARVÄGEN 1 Dnr: LKS På kommunstyrelsens sammanträde redovisade fastighetschefen muntligt försäljningsprocessen avseende Färgarskolan i Lysekil och Bibliotekshuset i Brastad (Läkarvägen 1). Fastighetschefen fick i uppdrag via mäklare genomföra en förhandling med anbudsgivarna på Färgarskolan samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till köpeavtal. Fastighetschefen redogör muntligt hur försäljningsprocessen ser ut i dagsläget. Kommunstyrelsens protokoll , 172. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna redovisat förslag till köpeavtal avseende Bibliotekshuset i Brastad (Läkarvägen 1). Kommunstyrelsen beslutar notera informationen om försäljningsprocessen avseende Färgarskolan i Lysekil.

15 Kommunstyrelsen (16) 193 MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR Följande ärende informeras muntligt på dagens sammanträde: Tor Carlsen, VD Lysekils Hamn AB: Nulägesrapport Kommunstyrelsen beslutar notera informationen i protokollet.

16 Kommunstyrelsen (16) 194 ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande ärenden anmäls: A. Förlikningsavtal Lysekils kommun / Förening båtägare Kyrkviksbryggan. Dnr LKS B. Fyrbodals Kommunalförbund: Delårsrapport och förvaltningsrevision per Dnr LKS Kommunstyrelsen beslutar anteckna redovisning av ärendena i protokollet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Lars Björneld (FP),

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. LS KO NI M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KONIMUNSTYRBLSEN 1 (34) Sammanträdestid: 201l-09»07 kl - 09.00 15.00 Ajournering 14.30-14.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (191 (19) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-12-10 kl. 8.30.-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Ersättare: Sekreterare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-06-10 Kl. 09.00-18.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. 67-71, 76-94, 96-105 Lars Björneld (FP), 1:e vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s), ordf Micael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2007-08-22 kl 08.30 15.00 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (181 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Mats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 232 Plats och tid Mullsjö Folkhögskola, Grundtvigsalen kl. 14.00-17.10 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Jan Kinell (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 35-59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (261 (26) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-03-19 kl. 08.30-13.55 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

j?" /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N

j? /_ Övriga deltagande: Sven-Gzuzøiqt' Kommunfullmäktiges sessionssal ) 1 (43) Tjänstemän: Paragrafer: Lys E K. Ls SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ko M Wi U N Lys E K. Ls Ko M Wi U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ICOMMUNFULLIVIÄICTIGE ) 1 (43) - Sammanträdestid: 2011-02-24 Kl. 18.30 22.30 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2009-10-01 kl 09.15 15.45 Ajournering 12.00 13.05 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2009-10-01 kl 09.15 15.45 Ajournering 12.00 13.05 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 1 (45) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-10-01 kl 09.15 15.45 Ajournering 12.00 13.05 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter Yngve Larsson (fp), ordf Lars-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-01-11 1 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-18.15 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Gun Nilsson (c) ers. För Thore

Läs mer

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /"l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren Lys E K I Lg Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (32) Sammanträdestid: 2012-10-03 kl. - 09.00 13.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 148 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 19.00 (inkl. stifelsesammanträden) ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. För Stefan Lindkvist (mf) Johnny Nilsen

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare:

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare: Individ- och myndighetsnämnden 2014-11-20 1/31 Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Ledamöter: Maria Forsberg (S), ordförande Bill Wallberg (S) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Beslutande

ARBOGA KOMMUN. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-14.00 Beslutande Olle Ytterberg (S) Agneta Bode (S) Ingrid Noord Silversten (S) Anita Höglund-Eriksson (S) Catrin Strömvall (S) Magnar Sivertsen (S) Carl-Erik Almskoug

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott

Halmstads kommun, Kommunstyrelsens ledningsutskott Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-10-20 1(30) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00 12:30 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande 178-191 Suzanne Åkerlund (FP), ordförande 192-196 Anders

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2013-04-10 78 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (M) Kent Oskarsson (S) Katarina Karlsson (S) Christer Rube (S) Jens Mattsson (MP) Thore Thorstensson (FP) Lars

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer