Torbjörn Stensson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torbjörn Stensson (S)"

Transkript

1 Lys E K. Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOAINIUNSTYRELSEN 1 (26) Sammanträdestid: kl Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) AnnCharlott Strömvøall (FP) Mats Karlsson, (M), 1:e Vice ordf Hans Nordlund (M) JanOlov Johansson (S) Anders Nilsson (S) Anita Lannesjö (S) Torbjörn Stensson (S) Ronald Rombrant (LP) Tiänstemän: ' Borgmästaren Ersättare: Anneli Strand (S) Icke tjänstgörande ersättare: Christina RöivallDahlberg(C) Gerd Persson (M) Lars»Erik Johansson (S) Inge Löfgren (MP) Lena Fischer, kommunchef Ola Ingevaldson, administrativ chef/ sekreterare Paragrafer: Sekreterare:... a... a a c u... o c. q. n. s n. q o n a n o. u a u. c u

2 2 (26) Ovriga medverkande: Maria Jämting, Havets Hus, 73 LisbethCalner, Havets Hus, 73 Michael Johansson, näringslivsenheten, 73 Bengt Msson, socialforvalmingen, 58 Roland Msson, Vuxenutbildningsforvaltningen, 54 Per Olsson, samhällsbyggnadsförvaltningen, 60 Olof Österberg, samhällsbyggnadsförvaltningen, 6163 EvaLott Swahnberg,ekonomienheten, 6466 Claes Lundberg,Rambo AB, 66

3 Kommunstyrelsen (26) 53 MOTION ANGÅENDE PLANERAD FÖRSÄLJNINGAV FASTIGHETENBOVIKS SKOLA Dm: LKS Yngve Berlin (K) har i motion föreslagit, kommunfullmäktige lyfter bort fastigheten Boviks skola från kommunens forsäljningsplan. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen tillkommunstyrelsen. Administrativechefen skriver i sitt yttrande bland annat Boviks skola inte finns ttpptagen i någon beslutad försätjningsplan for kommunala fastigheter och kan således inte lyftas bort från en sådan som Inotionären föreslår. Beredning Yngve Berlins motion Kommunfullmäktigesprotokoll , 25. Administrativechefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ag med hänvisning tili kommunledningskontorets yttrande anse motionen besvarad. Signw J, å, /ü

4 Kommunstyrelsen 20 i (26) 54 GEMENSAM NÄMND FÖR VUXENUTBILDNÃNGENI LYSEKILSOCH SOTENÄS KOMMUNER Dnr: LKS Ledningsutskottet uppdrog vid sitt sammanträde , Nr 17507, åt förvaltningschefen för vuxenutbildningen utreda frågan om samarbete med Sotenäs kommun kring vuxenutbildningen.utredningen genomfördes av Munkeby Organisations & Ledarutveckling AB och överlämnades till kommuncheferna i de båda kommunerna Frågan har sedan dess varit föremål för överläggningar mellan kommunerna och förvaltningschefen för gymnasie och vuxenntbildningsförvaltningarnai Lysekil gavs i ttppdrag med utgångspunkt från tidigare utredning utarbeta ett förslag till utvidga uppdraget för LysekilSotenäs gymnasienämndtill också omfa vuxenutbildningeni de båda kommunerna. Förvaltningschefen överlämnade sitt forslag I detta föreslås, vuxenutbildningeni de båda kommunerna sammanförs till en förvaltning under en gemensam politisk ledning. Förändringen föreslås träda i kraft Beredning Ledningsutskottets protokoll , Nr Förvaltningschefens utredning Ledningsutskottets protokoll , 3 l. Personalchefernastjänsteutlåtande Yrkanden Ronald Rombrant (LiU: återremittera ärendet till kommunledningskontoret för komplettera beslutsmaterialet med sammanfningar och slutsatser från utredningar genomförda av Munkeby AB, Nta Bohuslän och Fyrbodals kommunalförbund. Torbjörn Stensson (S), JanOlof Johansson (S) och Mats Karlsson (M): bifall till ledningsutskottets forslag. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Rombrants återremissyrkandemot avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets förslag. L

5 Kommunstyrelsen l 5 (26) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunstyrelsenbeslutaravgöra ärendet idag. Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner, kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ag from bilda en gemensam forvaltningsorganisation för vuxenutbildningeni Lysekilsoch Sotenäs kommuner, ü Q ü g LysekilSotenäs gymnasienämnd ges ansvaret för den politiska ledningen av Vuxenutbildningen i de båda kommunerna och nämnden namnändras till LysekilSotenäsgymnasie och Vuxenutbildningsnämnd, godkänna upprättat förslag till samverkansöverenskommelsemellan Lysekils och Sotenäs kommuner, godkänna upprättat förslag till reglemente för LysekilSotenäs gymnasie och Vuxenutbildningsnämndșamt from avveckla vuxenutbildningsnämndenoch samtidigt entlediga samtliga ledamöter och ersättare i nämnden.

6 Kommunstyrelsen (26) 55 FRAMTIDA ÄGANDE MM AV KOLLEKTIVTRAFIKEN1 VÄSTRAGÖTALAND Dnr: LKS l 4 Regionala ägarrådet har under ett par års tid haft som uppdrag som företrädare för kommuner och region utreda, analysera och diskutera olika framtidslösningar for kollektivtratikens organisation, tinansiering rn.m. Arbetet påbörjades i mindre skala som en översyn av aktieägaravtalets bilaga 13 men har efter hand utvidgats till beröra själva grundvalarnaför aktieägaravtalet. Regionala ägarrådet har i skrivelse rekommenderat ägarna VGregionen fr.o.m skall vara ensam ägare, länstrañkansvarig och tratikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafikeni Västra Götaland och en skeväxling genomförs. Förslaget innebär, beslut skall fas vid Västtrañks årsstämma samtidigt som man skall initiera det arbete som måste till för Lltveokla och precisera föreslagna principer i tydliga lösningar och regler. Beredning Regionala Ägarrâdets skrivelse inkl. slutrapport och skeväxlmgsunderlag. Administrativechefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Västra Götalandsregionen from skall vara länstrañkansvarig och trañkhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götalandenligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektivpersontrafik, en skeväxlingskall genomföras för möjliggöra detta, villkoren för ovanstående skall regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionensamt lämna fullmakt till kommunstyrelsens ordförande i anslutning till Västtraflks årsstämma säga upp nu gällande aktieägaravtal avseende Västtrafik AB per samt teckna nytt avtal med ovan nämnda inriktning. Syign' Ja, 12

7 Kommunstyrelsen (26) 56 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMOTIONER Dnr: Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademotioner per Beredning Balans över obesvarademotioner. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anteckna redovisningen. Sign: än» ' e

8 Kommunstyrelsen (26) 57 REDOVISNING ÖVER OBESVARADEMEDBORGARFÖRSLAG Dnr: Kommunledningskontoretredovisar förteckning över obesvarademedborgarförslag per Beredning Balans över obesvarademedborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige anteckna redovisningen. E uppdra åt kommunledningskontoret till nästa sammanträde med kommunstyrelsen utarbeta åtgärdsforslag for minska balansen över obesvarade medborgarförslag. Si n: å t x/ø

9 Kommunstyrelsen (26) 58 MOTION OM ATT TA EMOT ENSAMKOMMANDEFLYKTINGBARNI LYSEKILSKOMMUN Dnr: LKS Susanne Baden (MP) har i motion föreslagit, Lysekils kommun anmäler intresse till Migrationsverketför ta emot minst fem ensamkommande flyktingbarn. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden. Socialnämnden har i sitt remissvar redogjort för det arbete som under de senaste månaderna bedrivits inom ramen for samarbetet i norra Bohuslän och som haft till syfte finna en gemensam lösning för kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. Frågan har också diskuterats med representanter för socialförvaltningen på ledningsutskottets sammanträdei februari. Beredning Susanne Badens motion Administrativechefens tjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , 32. Yrkanden Ronald Rombrant (LP): återremittera ärendet till kommunledningskontoretfor avvakta forts utredningsarbetei norra Bohuslän. AnnCharlotte Strömwall (FP): bifalltill Ronald Rombrants återremissyrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Rombrants m.fl. åteiremissyrkande mot avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutaravgöra ärendet idag, proposition på ledningsutskottets forslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants mfl. återremissyrkande mot avgöra ärendet idag och finner, kommunstyrelsen beslutarbifallaåtenemissyrkandet. 11 äterremittera ärendet till kommunledningskontoret för avvakta forts utredningsarbete i norra Bohuslän. Sign:

10 Kommunstyrelsen l 10 (26) 59 DETALJPLAN

11 OCH Kommunstyrelsen (26) LYSEKILSKOMMUN 60 MILJÖPROCESSUTREDNINGENSSLUTBETÃNKANDEm YTTRANDEÖVER OMRÅDEN AV RIKSINTRESSEOCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR (sou 2009:45) ENKLARE LAGTEXT OM MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR(DS 2009:65) Dnr: LKS EN DEPARTEMENTSPROMEMORIAMED FÖRSLAG TILL Miljödepartementet har remitterat Miljöprocessutredningens slutbetänkande Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och en departementspromemoria med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar (Ds 2009:65) till bla. Lysekilskommun för yttrande. Vid sitt sammanträde lämnade kommunstyrelsen ett yttrande över remissen i den del som gällde departementspromemorian med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta yttrande avser den del av remissen som gäller Miljöprocesstltredningens slutbetänkande (SOU 2009:45). Yttrandet har utarbetats i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningensrniljö och planenheter. Beredning Sammanfningöver Miljöprocessutredningens slutbetänkandeområden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar'(SOU 2009:45). Administrative chefens tjänsteskrivelse , med yttrande och svar på specifika ñågeställningar. g som yttrande till miljödepartementet översända administrative chefens tjänsteskrivelse daterad JUSTERlNG Sign:,wc/l k_

12 Kommunstyrelsen (26) 61 FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRITOMT PÅ DEL AV SIVIK 1:5 I LYSEKIL Dnr: Byggnadsnämnden antog Detaljplan for Dalskogens industriområde, del av Sivik 1:5. Planområdet utgörs av cirka kvm grovplaneradmark. Fram Foods AB har framfört önskemål 01n få köpa en större industrifastighet i Lysekil. Syftet är flyttaoch utöka befintligverksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningenhar upprättat forslag till köpekontrakt. Beredning Samhällsbyggnadstörvaltningenstjänsteskrivelse inkl. förslag till köpekontrakt. Yrkanden Torbjörn Stensson (S): bifalltill samhällsbyggnadsföivaltningensförslag. g godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Fram Foods AB. Signzw

13 . Kommunstyrelsen (26) LYSEKILSKOMMUN 62 INFORMATION om MARKÖVERLÅTELSEI ANSLUTNING TILL FRAM FOODS AB:S NUVARANDEFABRIKSOMRÅDE Dnr: I anslutning till ärendet om försäljning av industrimark till Fram Foods AB informerar utvecklingschefen om pågående överläggningar med nuvarande ägaren till Fram Foods ABzs industriområde i Södra Hamnen om överlåtelse av det markområde som företaget f.n. arrenderar av kommunen. Förslag till avtal kommer enligt nuvarande planering behandlas på kommunstyrelsens sammanträde anteckna informationen. Sign: I] WW

14 _ LYSEKILSKOMMUN Kommunstyrelsen (26) 63 PLANARBETEFÖR INDQSTRIÄNDAMÅLPÅ LÖNNDAL 4:1 M.FL. VID GRUNDSUND PÅ SKAFTO Dnr: LKS Plan och exploateringsberedningenhar vid sitt möte diskuterat möjligheterna påbörja planarbete för industriändamål på Lönndal 4:1 mfl. vid Grundsund på Skaftö. Man finner detta angeläget då det saknas industrimark på Skaftö. Detaljplanen for industri på Grönskult är av ekonomiska skäl förnärvarande svårgenomförbar. Beredning Santhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse uppdra åt samhällsbyggnadsfjxvaltningen påbörja detaljplanearbete för revidera gällande detaljplaner på del av Lönndal 1:7 samt utöka industriområdet på del av Lönndal 4: l. Sign;

15 Kommunstyrelsen (26) 64 ÄRSRAPPORT 2009 KOMMUNSTYRELSENSVERKSAMHETER Dnr: LKS Ekonomienheten har upprättat årsrapport 2009 for kommunstyrelsens ansvarsområde som omfar fem verksamhetsområden/enheter. Beredning Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 20l0»03l8 inkl. bilagor. Yrkanden Ronald Rombrant (LP): Att årsrapporterna till nästa år kompletteras med beskrivningar (exempelvis bilder) så organisationsstruktur/hierarkitydligare framgår samt Att kommunchefen ges i uppdrag beskriva hur överföring av resurser/budget mellan kommunstyrelsens olika enheter under löpande år skall gå till för i en så hög grad so1n möjligtuppnå målsättningarsom beslutats av kommunstyrelsen. Mats Karlsson (M): bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på Ronald Rombrants yrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Ronald Rombizantsyrkandemot avslag. Proposition på kommunledningskontoretsforslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Ronald Rombrants yrkande mot avslag och finner, kommunstyrelsen beslutaravslå yrkandet. Omröstning begärs. Kommunstyrelsengodkänner följande propositionsordning: Jaröst för bifalltill Ronald Rombrants yrkande. Nejröst för avslag. âign:

16 Kommunstyrelsen (26) Omröstningsresultat med 3 jaröster, 7 nejröster och 1 Ronald Rombrants yrkande (se omröstningsbilaga). ledamot som avstår avslå Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets forslag och finner, kommunstyrelsen beslutarbifallaförslaget. godkänna redovisningen för Sign' l,(5 /

17 kommunstyrelsens LYSEKILSKOMMUN Kommunstyrelsen (26) OMRÖSTNINGSBILAGA Ärende: 64 KS , Årsrapport 2009 verksamheter NÄRVARANDE 5 OMRÖSTNING

18 Kommunstyrelsen (26) 65 REDOVISNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGESMÅL 2010 Dnr: LKS Ekonomichefen redovisar kommunfullmäktiges mål för år 2010 med särskilda insatser och målvärden. anteckna redovisningen. Sign: * of» f

19 RAMBO LYSEKILSKOMMUN Kommunstyrelsen (26) 66 ÅRSREDOVISNING ocn NHLJÖREDOVISNING FÖR ÅR 2009 SAMT BOLAGSSTÄMMAFÖR RAMBO AB Dm: LKS Rambo AB har upprättat årsredovisning och miljöredovisning för år Årets resultat uppgår till kronor. Bolagsstämmankommer äga rum Beredning Årsredovisning och miljöredoxrisning2009 AB. ü lämna kommunens ombud vid bolagsstämmaninstruktion rösta for: g styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning for tiden godkänns och fastställs med däri intagna resultat och balansräkningen; a_tt styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfar, samt disponibla vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag. Sign: 171mm:

20 Kommunstyrelsen (26) 67 ANMÄLNINGSÄRENDEN Följande ärenden anmäls: A. Sverigeñnskariksforbundet: Föiverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigeñnnar. Dnr LKS B. SamordningsförbundetNorra Bohuslän: Protokoll 2010«02«22 anteckna redovisning i protokollet. Sign: Åre *'79

21 Seabased Kommunstyrelsen (26) LYSEKILSKOMMUN 68 INFORMATION FRÅN KOMMUNSTYRELSENSORDFÖRANDE Kommunstyrelsens ordförande lämnar informationom följande frågor: Pågående Företaget planarbeteavseende industriomräden i Hallinden. Oramas beslut flyttaverksamhetentill Munkedals kommun och bakgrund till detta. lägesrapport. Arbetet med framtida äldreboenden. at; anteckna informationen. Sign:

22 övriga LYSEKILSKOMMUN Kommunstyrelsen (26) 69 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Dnr: Anmälan om fade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmarpå sammanträdesbordet: Ledningsutskottets protokoll Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll Kommunstyrelsens ordförande förköpsprotokoll z Kommunstyrelsens ordförande delegationer Kommunehefens nr 13/2010 delegationer Administrativechefens delegationerm' 36/2010 Näringslivssamordnarensdelegationer Ekonomichefens delegationer nr Inköpssamordnarens delegationer Personalchefens delegationer 16/2010 (vidaredelegationtillpersonalsekr) Räddningstjänstens delegationerm Hamnohefens delegationer Fastighetschefens delegationer Markoch exploateringsingenjörensdelegationer ITchefens delegationer Utredningsingenjörensdelegationer Utvecklingschefens delegationer g godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 31 mars 2010, 69.

23 Kommunstyrelsen l 23 (26) LYSEKILSKOMMUN 70 REDOVISNING AV BOLAGS OCH RÅDSPROTOKOLL Dnr: Amnälan av protokoll hån kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt samlingspärmarpå sammanträdesbordet: LysekilsStadshus AB, Protokoll RAMBO AB, Protokoll LEVA i LysekilAB, Protokoll 20l0u02l6 Kommunala Pensionärsrådet w LysekilsBostäder'AB, Protokoll Havets Hus, Protokoll LysekilsStuveri AB, Protokoll LysekilsHamn AB, Protokoll KolholmarnaAB, Protokoll KommunalaHandikapprådet _ godkänna redovisningen av de bolags och rådsprotokoll som föttecknas i protokoll den 31 mars 2010, 70. Signi

24 Kommunstyrelsen (26) LYSEKILSKOMMUN 71 GEMENSAM ITDRIFT FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS Kommunerna i norra Bohuslän har sedan lång tid tillbaka datoriserat sina förvaltningar. Varje kommun har nu sina egna lösningar som fungerar bra och där ITstopp har kunnat accepteras och där tillgång till ITstöd utanför kontorstid inte varit nödvändigt. Nya krav när vi blir en 24timmars myndighet samt nya krav från verksamhetema på dygnet runt drift och dygnet tunt support ställer ännu större krav på säkerhet, tillgänglighetoch personella resurser. Vid samverkansmöte den 2526 augusti 2008 i Lysekil fick ITcheferna i uppdrag titta över möjligheten slå samman ITavdelningarna och drifta de samverkande kommunernas ITmiljöerutifrån en eller flera datacentraler. Beredning Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll , 33. i enlighet med ledningsutskottets förslag g ge enheten i uppdrag, i samverkan med de kommuner i närområdet som önskar delta, upprätta förslag till samverkansawal gäilande gemensam ITdrift. Samverkansavtaletbör omfa bland annat följande: skapande av virtueli datacentral, övertlyttningav samtliga vid under verksamhetssystemsom är lika i de samverkande kommunerna till en kommun. I samverkansavtaletska framgå Service Level Agreement (SLA) med uppgift om eventuella gränssnitt och ansvarsfördelning ska upprättas per gemensamt system, nya system och befintligasystem som ej är likriktadei de samverkandekommunerna ska värderas utifrån nyttan av drift inom den virtuella datacentralenrespektive lokal drift och gemensam driñ ska ske i de lägen detta bedöms vara det mest fördelaktiga, upphandlingav system i någon av de samverkandekommunema ska aiitid prövas om gemensam upphandlingär möjlig, förutsättning minst en kommun, förutom Lysekil,väljer samverka bör förslag till samverkansavtalvara färdigställt för besluti kommunstyrelsen senast under våren Sign: (Å),xw a: (I g r

25 Kommunstyrelsen (26) 72 FINANSIERING AV KOMMUNGEMENSAMMA TJÄNSTERINOM ITOMRÅDET Dnr: LKS Sedan regionbildningen 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland samverkat i olika frågor när det gäller förhållandet till annan gemensam huvudman som VCEregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom VästKom, som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden, har gemensamma avtal tagits fram avseende sjukvårdsansvar, ungdomsmottagningarna, VästBus, psykiatri, rehabilitering, hjälpmedelsupphandling, naturbreksgymnasierna, Finsam med mera. Avtal som sedan kommunaiförbundenrekommenderatsina medlemmar godkänna och nyttja för eget bruk. Syftet med samarbetet länets 49 kommuner emellan är använda VästKom för uppnå samsyn och ekonomisk effektivitet genom utföra arbetet gemensamt och inte var för sig vid det tillfällendetta låter sig göras och är ekonomiskt föredelaktigt. För finansiera dessa gemensamma åtaganden föreslås, kommunerna uppdrar åt VästKom förvalta 6 kr per innevånareav det årliga bidragetfrån VGregionen. Beredning Kommunledningskontoretstjänsteskrivelse Ledningsutskottets protokoll l 7, 34. i enlighet med ledningsutskottets förslag godkänna ttpprättat förslag till avtal mellan VGregionen och VästKom i enlighet med redovisad bilaga1, samt godkänna förslaget till finansiering av kommungemensamma tjänster i enlighet med förslaget i redovisad bilaga2. Sign:

26 Sammanträdesprotokoli Kommunstyrelsen (26) 73 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSREDOVISNINGFÖR HAVETSHUS AB 2009 Dnr: VD Maria Jämting informerar om bokslut och verksamhetsredovisning för Havets Hus AB anteckna informationen. Sign: S ååååå

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil

Borgmästaren, stadshuset, Lysekil LYSEK. Ls Ko N' N' U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (27) - Sammanträdestid: 2010-06-30 Kl. 13.00 17.30 Lokal: Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande 2 (27) Ovriga medverkande: Peter Ahlberg,AME,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27)

Övriga deltagande: Paragrafer: Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sekreterare: Ordförande: 1 (27) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2013-03-21 Kl. 17.30-19.35 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän: 01a Ingevaldson, administrativ chef, sekr.

Läs mer

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19.

Ajournering 19.35. Kommunfullmäktigesalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ko NI nn U N LYSE KI LS. Sammanträdestid: 2010-06-08 kl 1 (6) 17.30 20.00 19. LYSE KI LS Ko NI nn U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (6) Sammanträdestid: 2010-06-08 kl - 17.30 20.00 Lokal: Kommunfullmäktigesalen Ajournering 19.35-19.50 ä 2 (6) Ovriga Inedverkande: Tore

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl -

føqlzrlz 81' 11 U0) Tjänstemän: Paragrafer: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Borgmästaren Lys E KI LS KO Ni M U N 08.30 12.30 Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - Lys E KI LS KO Ni M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINHVIUNSTYRELSENSLEDNINGSUTSKOTT 11 U0) Sammanträdestid: 2012-01-18 kl - 08.30 12.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45. Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-10-08 Kl. 9.00-15.45 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Lars Björneld (FP),

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530

MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 MEDBORGARFÖRSLAG OM FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN FÖR KOMMUNINNEVÅNARE SOM FYLLT 65 ÅR Dnr: LKS 2013-08-530 Ett medborgarförslag har inkommit 2013-01-08 där man föreslagit, att alla kommuninnevånare som

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

Paragrafer: 217-233 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Stensson (S) Bo Göthesson(S) Per-Gunnar Ahlström (K) Tjänstemän: Borgmästaren LYSEKILS KO M M U N

Paragrafer: 217-233 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Stensson (S) Bo Göthesson(S) Per-Gunnar Ahlström (K) Tjänstemän: Borgmästaren LYSEKILS KO M M U N LYSEKILS KO M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvIMUNSTYRELSEN r (22) Sammanträdestid: 2012-12-05 kl. 09.00-15.50 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Ersättare: Britt-MarieDidriksson-Burcher'

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 1 (25) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-03-04 kl 09.00 16.35 Ajournering: 12.00 13.00, 15.20 15.55 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Yngve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Ajournering kl Borgmästaren, Lysekils stadshus SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2016-08-31 Kl. 09.00-13.00 Ajournering kl. 12.25-12.35 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L) Ronald Rombrant

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef.

Övriga deltagande: Ajournering 19.25-19.50. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE. Kjell Hjalmarsson, ekonomichef. LYSE Kl LS KO NI N] U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOIvILNiUNFULLNLÃÅKTIGE ) 1 (61) - Sammanträdestid: 2012-06-27--28 Kl. 17.30 01.35 Ajournering 19.25-19.50 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal

Läs mer

Torbjörn Stensson (FP)

Torbjörn Stensson (FP) LYSEKILs KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (29) Sammanträdestid: 2013-08-14 kl. 13.00-16.55 Ajournering16.40-16.45 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (181 (18) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2014-10-15 kl. 8.30-15.00 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Mats

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45. Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13 1 (13) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-01-29 Kl. 17.30-19.45 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal, Lysekils stadshus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2009-02-26 kl 18.30 21.50 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Övriga deltagande: Paragrafer:. Ajournering19.10-19.25. Kommunfullmäktigessessionssal. Tjänstemän: KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Lys E Kl Ls KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (22) Sammanträdestid: 2013-06-27 Kl. 17.30-21.05 Ajournering19.10-19.25 Lokal: Beslutande Kommunfullmäktigessessionssal Se sid 2. Tjänstemän:

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-11-11 kl. 08.30-11.35 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /"l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren

l-raggiá/äáliø-:âqçemå/t-â/ilp/ /l'iilalái'i-loiá Dzmer; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Yngve Larsson (FP) Tjänstemän: Paragrafer: 160- l 83 Borgmästaren Lys E K I Lg Ko M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (32) Sammanträdestid: 2012-10-03 kl. - 09.00 13.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 37 (40) 67 MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT UTÖKA NATIONALDAGSFIRANDET Dnr: LKS 2013-262-105 Ett medborgarförslag har kommit in 2013-08-09 om att

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S) Linnér

Torbjörn Stensson (S) Linnér 1 (37) Siv 2 (37) BESLUTANDE: Ledamöter Ersättare Mats Karlsson (M) Jan Ivarsson (M) Camilla Carlsson (FP) Margareta Carlsson (S) Jan-OlofJohansson (S) Kent Karlsson (S) from. 16.15 6 Roland Karlsson (FP

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-04-09 Kl. 09.00-18.20 Ajournering 11.10-11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

1 Uppdaterade regler och taxor för småbåtshamnarna inklusive gästhamnarna 2013 (LKS 12-442-553)

1 Uppdaterade regler och taxor för småbåtshamnarna inklusive gästhamnarna 2013 (LKS 12-442-553) Boviks LYSEKILS KOMMUN Kommunstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNINGKOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSEN Tid: Onsdagen den 9 januari 2013, kl 09.00-16.40 Tid: Onsdagen den 9 januari 2013, kl 09.00-16.40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:25 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth, 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 16 juni 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-06-17 Nedtagande: 2009-07-08...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 16 juni 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-06-17 Nedtagande: 2009-07-08... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille, kl 18:00 20:20 Plats och tid 73-90 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Jonas Mårdbrink (M) Tom Ekwall (M) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer