Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, , kl. 15:00.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00."

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) samt 38 ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, enligt närvaroförteckning. Övriga deltagare Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, , kl. 15:00. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bernt Persson Mats-Gunnar Eriksson Peter Helander Gösta Frost Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Överklagningstid Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 Närvaroförteckning Ordinarie ledamot Paragraf Ersättare vid ledamots frånvaro Paragraf 1. Lennart Sohlberg (S) Anna-Carin Rydstedt(S) Per Göransson (S) Malin Norell (S) Peter Dahlgren (S) Eva Johansson (S) Gunnar Nilsson (S) Bigitta Sohlberg (S) Bernt Persson (S) Anna-Riekje Niburg (S) Gösta Frost (S) Karin Lübeck (S) Anna Hed (C) Peter Helander (C) Christina Bröms (C) Maria Boork (C) Gunder Eriksson (C) Åke Knutz (C) Rose-Mari Bogg (C) Lars Ambrosiusson (C) Johanna Hed (C) Billy Ferm Jaakko Mattila (C) Stefan Lund (C) Malin Höglund (M) Hans-Göran Åhgren (M) Gunilla Spjotgard (M) Greger Mellbert (M) Sven-Ander Söderberg Christiane Djäken (M) Ingvar Nilima (MOP) Joakim Linder (MOP) Lena Hed Sandlund (MOP) Björn Hammarskjöld (MOP) Bror Markus (SD) Lars-Erik Lohman (SD) Simon Granath (SD) David Örnberg (V) Susanne Jonsson (V) Fredrik Blom (MP) Leif Sandström (MP) Birgitta Sacrédeus (KD) Mats-Gunnar Eriksson (FP)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 Innehållsförteckning Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden... 4 Reglemente revisionen... 6 Val av ledamöter och ersättare i valberedningen... 7 Val av revisorer till Mora kommun för mandatperioden Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden Val av kommunalråd för mandatperioden Val av oppositionsråd för mandatperioden Motion - Planteringsstrategi Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut andra kvartalet år Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 17

4 Kommunfullmäktige 102/ Sammanträdesdatum Sida 4 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 1. Kommunfullmäktige utser Peter Helander (C) till kommunfullmäktiges ordförande. 2. Kommunfullmäktige utser Greger Mellbert (M) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande. 3. Kommunfullmäktige utser Bigitta Sohlberg (S) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. et delges Peter Helander, Greger Mellbert, Bigitta Sohlberg

5 Kommunfullmäktige 103/ Sammanträdesdatum Sida 5 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl. 18:35-18:37 för inträde av fullmäktiges valda presidie.

6 Kommunfullmäktige 104/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2014/ Reglemente revisionen Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för revisionen att gälla från och med Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret har gjort en översyn av reglemente för revisorerna. Översynen har lett till att följande förändringar föreslås genomföras: 2: Föreslås ändrad skrivning från dagens Kommunen har minst fem revisorer till att Kommunrevisionen består av fem revisorer. Denna ändring kommer att innebära att antalet revisorer minskar från sju till fem. Ändringen är föranledd av att fem är det lagstadgade minimiantalet förtroendevalda revisorer. Om antalet ska ändras från fem vore det mest logiska att ha lika många revisorer som det finns partier representerade i fullmäktige vilket skulle leda till ett orimligt högt antal revisorer i en kommun av Moras storlek. Meningen Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod stryks eftersom det av meningen före framgår att revisorerna väljs för en mandatperiod. I övrigt har tre ord i sista meningen bytts ut i syfte att tydligare klargöra vad som gäller. 7: Denna paragraf har förtydligats så att det klart framgår att det är i kommunfullmäktige som revisorerna har yttranderätt. sunderlag Revisorernas yttrande Tjänsteskrivelse, daterad Gällande reglemente. Förslag till reglemente. Kommunrevisionens yttrande Tjänsteförslag Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för revisionen att gälla från och med et delges Revisionen Inge Tomth, PWC Hans Gåsste.

7 Kommunfullmäktige 105/ Sammanträdesdatum Sida 7 Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning: Ordinarie ledamöter: Gösta Frost (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Ingvar Niilimaa (MOP) Bror Markus (SD) Leif Sandström (MP) David Örnberg (V) Birgitta Sacrédeus (KD) Mats-Gunnar Eriksson (FP) Ersättare: Eva Johansson (S) Anna Hed (C) Gunilla Spjotgard (M) Björn Hammarskjöld (MOP) Simon Granath (SD) Fredrik Blom (MP) Susanne Jonsson (V) Göran Aronsson (KD) Mats Öhagen (FP) 2. Kommunfullmäktige utser Peter Helander (C) till valberedningens ordförande. 3. Kommunfullmäktige utser Malin Höglund (M) till valberedningens 1:e vice ordförande. 4. Kommunfullmäktige utser Gösta Frost (S) till valberedningens 2:e vice ordförande. et delges Peter Helander, Malin Höglund (M), Gösta Frost (S), Ingvar Nilima, Birgitta Sacrédeus, Mats-Gunnar Eriksson, Leif Sandström, David Örnberg, Bror Markus, Eva Johansson, Anna Hed, Gunilla Spjotgard, Björn Hammarskjöld, Göran Aronsson, Mats Öhagen, Fredrik Blom, Susanne Jonsson, Simon Granath.

8 Kommunfullmäktige 106/ Sammanträdesdatum Sida 8 Ajournering Sammanträdet ajourneras för valberedningens sammanträde kl. 18:45-19:10.

9 Kommunfullmäktige 107/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2014/ Val av revisorer till Mora kommun för mandatperioden Kommunfullmäktige väljer följande personer till revisorer för Mora kommun. Inge Tomth (S) Susanne Halén (V) Helen Ekstam (M) Mats Leijon (C) Torbjörn Roos (MOP) 2. Till ordförande utses Inge Tomth (S) och till vice ordförande Mats Leijon (C). Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen 5 kap 20a ska kommunfullmäktige utse minst fem revisorer för granskning av nämnder, styrelser och beredningar i kommuner. Enligt revisionsreglementet för Mora ska antalet vara fem. För val av revisorer har valbarhetreglerna skärpts och från 1 januari 2011 gäller att en fullmäktigeledamot inte kan väljas till uppdraget som revisor. En revisor kan inte heller ha uppdrag i nämnd, styrelser eller beredning. För att undvika konflikt med jävsregler och valbarhetsregler bör val av revisorer ske före val av ledamöter till nämnder, styrelser och beredningar varför kommunfullmäktige har att välja revisorer. et delges Inge Tomt, Mats Leijon, Susanne Halén, Helen Ekstam, Torbjörn Roos.

10 Kommunfullmäktige 108/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2014/ Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 1. Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, för mandatperioden: Ordinarie ledamöter: Lennart Sohlberg (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Bernt Persson (S) David Örnberg (V) Fredrik Blom (MP) Anna Hed (C) Rose-Mari Bogg (C) Åke Knutz (C) Malin Höglund (M) Gunilla Spjotgard (M) Ingvar Niilimaa (MOP) Ersättare: Malin Norell (S) Gunnar Nilsson (S) Maria Matsson (S) Johan Morell (S) Hasan Kizil (S) Christina Bröms (C) Peter Helander (C) Hans-Göran Åhgren (M) Joakim Linder (MOP) Mats-Gunnar Eriksson (FP) Göran Aronsson (KD) 2. Till ordförande utses Anna Hed (C). 3. Till 1:e vice ordförande utses Malin Höglund (M). 4. Till 2:e vice ordförande utses Lennart Sohlberg (S). Sammanfattning av ärendet Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige tillsätta en kommunstyrelse och i av fullmäktige beslutat reglemente ska antalet ledamöter vara elva och ersättarna lika många. et delges Anna Hed, Malin Höglund, Rose-Mari Bogg, Åke Knutz, Gunilla Spjotgard, Ingvar Niilimaa, Lennart Sohlberg, Anna-Carin Rydstedt, Bernt Persson, Fredrik Blom, David Örnberg, Peter Helander, Christina Bröms, Hans-Göran Åhgren, Joakim Linder, Mats-Gunnar Eriksson, Göran Aronsson, Malin Norell, Gunnar Nilsson, Maria Matsson, Johan Morell, Hasan Kizil.

11 Kommunfullmäktige 109/ Sammanträdesdatum Sida 11 Val av kommunalråd för mandatperioden Kommunfullmäktige utser Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) till kommunalråd. et delges

12 Kommunfullmäktige 110/ Sammanträdesdatum Sida 12 Val av oppositionsråd för mandatperioden Kommunfullmäktige utser Lennart Sohlberg (S) till oppositionsråd et delges Lennart Sohlberg

13 Kommunfullmäktige 111/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2014/ Motion - Planteringsstrategi Kommunfullmäktige avslår motionen. Sammanfattning av ärendet I motion föreslås att Mora kommun med hjälp av planterade träd och buskar motverkar koldioxid i luften. Med hjälp av en planeringsstrategi där träd och buskar som i högre grad absorberar koldioxid listas. Vid plantering skall dessa växter bidra till en hälsosammare miljö i centrala Mora. Motionären föreslår att Mora kommun viktar träd och buskar som ackumulerar koldioxid bäst och prioriterar dessa växter framför andra växter vid planering. Blommor undantaget. Med anledning av att fler aspekter än upptag av koldioxid beaktas vid planering av träd föreslås motionen avslås. Det finns flera aspekter som framförallt beaktas vid val av ny plantering och som riskerar att hamna i konflikt med en fastslagen planteringsstrategi. Det är framförallt utformning av träden gällande estetik, gestaltning och karaktär men även aspekter som siktlinjer, kulturhistoriska värden, motverka jorderosion, biologisk mångfald, dagvattenhantering, skuggning, reducera vind och framkomlighet för räddningsfordon. Även skötsel av träden beaktas vid nyplantering, behov av mycket skötsel genererar i sig koldioxid. Plantering i centrala områden tillför först och främst estetik, gestaltning och karaktär till platsen, vilket därav bör vara den huvudsakliga aspekten vid plantering av ny växtlighet. För att möjliggöra detta är det viktigt med handlingsfrihet för den arkitekt eller motsvarande att utföra sin profession. Förbättra luftkvalitet med hjälp av grönstruktur är även det en väldigt viktig aspekt och bör därför behandlas i Fördjupad översiktsplan för Mora tätort. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Motion, daterad Tjänsteförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkanden David Örnberg (V) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på David Örnbergs yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet.

14 Kommunfullmäktige 111/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2014/ Reservation David Örnberg (V) och Susanne Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. et delges

15 Kommunfullmäktige 112/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2014/ Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut andra kvartalet år 2014 Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet Sammanfattning av ärendet Enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 f ska socialnämnden rapportera till socialstyrelsen, revisorerna och kommunfullmäktige alla nämndbeslut, enligt 4 kap 1 samt 9 LSS, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal. Kommunfullmäktige har fått rapport för kvartal 2 år 2014 för godkännande. sunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Socialnämndens beslut Rapport kvartal Tjänsteförslag Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet et delges Socialnämnden

16 Kommunfullmäktige 113/ Sammanträdesdatum Sida 16 Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Inga motioner, medborgarförslag, interpellationer eller frågor är inlämnade.

17 Kommunfullmäktige 114/ Sammanträdesdatum Sida 17 Delgivningar Kommunfullmäktige lägger följande delgivningar till protokollet: 1. Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Länsstyrelsens protokoll, slutlig rösträkning och mandatfördelning, dnr 2014/ Kommunfullmäktiges arbetsordning. 5. Cirkulär om fullmäktiges val av revisorer.

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn

Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn s sammanträde Måndag 15 dec kl 18.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Ulricehamn Ärendelista 140 Information 141-145 Inkomna motioner och medborgarförslag 146 Inkomna interpellationer och

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015

FÖRFATTNINGSSAMLING. Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje Kommun, ERS 2015 Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 197 Innehåll Inledning 2 Omräkningsregel 2 Grundarvode... 2 Årsarvode...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer