Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson (c) Kenneth Gustavsson (c) Rune Karlsson (s) Per-Erik Norlin (s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Lasse Svensson, räddningschef, Jan Gustafsson, förv.chef Fokus, Eilert Henriksson, biblioteket, Kenth Normark, sotare, Ingemar Bäckman (kd) Monica Oskarsson (s) Mats Hansson (m) o 261 Justerande Ingemar Bäckman Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 22 december 2004, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsen prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 256 Inrättande av Frivillig resursgrupp i Dals-Ed, Dnr Information har tidigare lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott om Civilförsvarsföreningen och bildandet av en Frivillig resursgrupp (FRG) i Dals-Ed. En FRG har som uppgift att avlasta eller förstärka kommunens egna ordinarie resurser vid en kris/extraordinär händelse. Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämnd, har att besluta om vilka behov kommunen har avseende hjälp från FRG samt skriva eventuellt avtal med FRG. Räddningschefen informerar. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen ställer sig positiva till inrättandet av Frivillig resursgrupp i Dals-Ed. Stig Edman Räddningschef 2(13)

3 257 Handlingsprogram - Enligt Lagen om skydd mot olyckor, Dnr Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, ska Sveriges kommuner utarbeta handlingprogram för sin verksamhet inom området. Syftet med den nya lagstiftningen är att ge förutsättningar för en bättre förmåga i samhället, att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsats. Dals-Eds kommun har valt att utforma ett gemensamt program för såväl det förebyggande arbetet som räddningstjänstverksamheten. Det första handlingsprogrammet är avgränsat till förebyggande verksamhet och räddningstjänst som kan leda till räddningsinsatser. Till mandatperioden kommer handlingsprogrammet att omfatta all förebyggande verksamhet. Förslag på Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor föreligger. Räddningschefen informerar. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreliggande förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor. KF 3(13)

4 258 Taxa för brandskyddskontroll, Dnr Enligt 3 kap. 4 i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ansvara för att brandskyddskontroll utförs av de objekt som enligt samma lagrum är föremål för rengöring (sotning) samt gaseldade anläggningar med tillhörande avgaskanaler. För att täcka kostnader för brandskyddskontrollen får kommunen enligt 3 kap. 6 i lagen om skydd mot olyckor, föreskriva om en taxa för kontrollen. Överläggningar mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunförbundet har resulterat i en samsyn beträffande principerna för taxans konstruktion, vilket innebär att taxan för brandskyddskontroll kan konstrueras på ett liknande sätt som sotningstaxan. För objekt i småhus innebär detta att en fast grundavgift tas ut tillsammans med en kontrollavgift för det aktuella objektet. För andra objekt, än de som är belägna i småhus, uttas en avgift efter nedlagd tid enligt fastställt timpris. Sotaren Kenth Normark informerar. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till Taxa för brandskyddskontroll med följande ändring i taxans paragraf 1.2 p 2 kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten eller annan skorsten på samma hus som (1) (20 minuter) KF 4(13)

5 259 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning, Dnr Kommunchefen informerar om planerat fortsatt arbete efter redovisning av analys av kommunens ekonomi samt Politikerkväll den 8 december Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samtliga partigrupper att under januari och februari 2005 ha en stående punkt vid sina möten där man fortsätter diskutera idéer och förslag för att få en ekonomi i balans. Samtliga partigrupper 5(13)

6 260 Donation till Dals-Eds kommun, Dnr Bertil Heimer har, som gåva till Dals-Eds kommun, skänkt en samling bestående av böcker, tidskriftssamlingar, fotografier m.m. om gamla Dals-Ed. Kommunstyrelsen beslutade , 100, att med stor tacksamhet mottaga Heimers gåva. Information lämnas om hur arbetet med arkivering/sortering av donationen på biblioteket fortgår. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tackar för informationen och beslutar planera in ett studiebesök på biblioteket under augusti/september Kommunsekreterare 6(13)

7 261 Lokala föreskrifter om frister för sotning/rengöring m.m., Dnr Förslag föreligger avseende Lokala föreskrifter om frister för sotning/rengöring m.m. Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämn, har , 227, besluta att följa Statens räddningsverks allmänna råd avseende lokala föreskrifter för sotning/rengöring m.m. Sotaren Kenth Normark informerar. Kommunstyrelsen beslut - Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämnd, beslutar stå fast vid beslut taget , 227. Sotaren Räddningschef 7(13)

8 262 Registreringsterminal - Tidredovisnings-system, Dnr Kommunchefen informerar om eventuellt inköp av nytt tidredovisningssystem. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen, personalchefen och ITchefen att besluta om bästa lösning avseende tidredovisningssystem samt finansiering av detta. Kommunchef 8(13)

9 263 Hagaskolan, Dnr Kommunchefen informerar om situationen på Hagaskolan. Kommunstyrelsens beslut - Under förutsättning att Fokusnämnden beslutar överlämna ärendet avseende situationen på Hagaskolan till Kommunstyrelsen, uppdrar Kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunchef samt personalchef att utifrån dagens diskussioner snarast vidtaga åtgärder för att lösa konflikten vid skolan. Kommunchef Kommunstyrelsens ordf. Fokusnämnden Personalchef 9(13)

10 264 Avstämning budgetuppföljning 2004 inför budget 2005, Dnr Kommunstyrelsen har, med anledning av kvartalsrapport budgetuppföljning per kvartal , till kommunstyrelsens sammanträde i december 2004 infordrat redovisning från nämnderna avseende budgetläget inför Avstämning föreligger. Förutsättningarna att klara budget 2005 finns. Inställningen måste också vara detta i samtliga nämnder och styrelser. Nya styrprinciper, ökad medvetenhet om kommunens ekonomiska läge och kostnadsstruktur och ändrad inställning, bör medverka till att kommunen för första gången sedan år 2000 kan redovisa plusresultat. Kommunstyrelsen beslut - Kommunstyrelsen tar del av avstämning budgetuppföljning 2004 inför budget Ekonomichef 10(13)

11 265 Anmälan av delegationsbeslut till KS , Dnr 3741 Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 61-63, 2004 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om Bostadsanpassningsbidrag Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 11(13)

12 266 Meddelanden till KS , Dnr 3742 Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:91 Hyreshöjning fr o m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:93 Information angående studieförbund. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:94 Friåret. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:95 Ny allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader AB 04. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:96 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbiträde som tillfogat en vårdtagare skador. Svenska Kommunförbundet, Cirkulär 2004:97 Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret Länsstyrelsen Västra Götalands län Ärendebehandling inom Länsstyrelsen. Västra Götalandsregionen, Näringslivsenheten Landsbygd och stad i Västra Götaland. Diarienr 04/ Kommunfullmäktige , Dals-Eds kommun. Sammanträdestider 2005 och kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden. 12(13)

13 forts 266 Diarienr 04/ Kommunfullmäktige , Dals-Eds kommun. Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna. Diarienr 04/ Kommunfullmäktige , Dals-Eds kommun. Budgetuppföljning 3:e kvartalet Diarienr 04/ Kommunfullmäktige , Dals-Eds kommun. Budget för 2005 och planer för Diarienr 04/ Kommunfullmäktige , Dals-Eds kommun. Interna taxor och avgifter. Diarienr 04/ Regeringskansliet, Socialdepartementet. Kompetensstegen - Utvecklingen av kvaliteten inom vård och omsorg om äldre. Diarienr 02/ Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten. Kompletterande medel för undersökning av förorenat markområde, Nössemarks lanthandel, Dals-Eds kommun. Diarienr 04/ Servicenämnden , Dals-Eds kommun. Riskanalys för servicenämnden verksamhetsområde kommunal va-försörjning, (SER Dnr ). Diarienr 04/ Kommunförbundet Fyrbodal. Hemställan om ställningstagande till Avtal om samverkan inom gymnasieskolan, m.m. i Fyrbodal, dat Diarienr 04/ Lärarförbundet, Dals-Ed Skrivelse från Lärarförbundet. 13(13)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer