Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C) Eva A Johansson (C) Per-Erik Norlin(S) (ej 77, 81) Yvonne Simonsson (S) Folke Jonsson (S) Patrik Högfelt (FP) Mats Hansson (M) (ej 77) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef ( 95) Jonas Olsson, kommunsekr Magnus Åkesson, AME-chef ( 95) Justerande Yvonne Simonsson Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 8 juni 2009, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Jonas Olsson Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) Justerande Yvonne Simonsson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 77 Årsredovisning Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dnr Årsredovisning 2008 för Dalslandskommunernas kommunalförbund föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande årsredovisning 2008 för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Jäv Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Ingemar Bäckman (KD), Mats Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. KF 2(28)

3 78 Samtjänstavtal Försäkringskassan, Dnr Enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor (samtjänstlagen) har statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting, möjlighet att ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till den enskilde. Vidare finns möjlighet att i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet. Ett samarbete enligt ovan ska formaliseras genom ett så kallat samtjänstavtal och godkännas av regeringen. Försäkringskassan har till Dals-Eds kommun inkommit med förfrågan om upprättande av samtjänstavtal mellan Försäkringskassan om Dals-Eds kommun. Enligt avtalet har kommunen arbetsgivaransvaret och Försäkringskassan ansvarar för att den personal som ska utföra arbetsuppgifterna har relevant utbildning och information. Arbetsuppgifterna består inte av myndighetsutövning eller behandling av personuppgifter utan främst av enklare service- och informationsuppgifter. Avtalstiden gäller från och med och fram till och med För de ekonomiska villkoren ersätter Försäkringskassan kommunen med kronor per år för utförda informations- och servicetjänster. Ersättningen motsvarar ca 10 % av en tjänst. Förslag till samtjänstavtal, avtal samverkanskontor samt uppdragsavtal föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna samtjänstavtal med Försäkringskassan i enlighet med föreliggande förslag och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar. KS ordförande AME-chef 3(28)

4 79 Verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland, Dnr Förslag till gemensam strategiskrivelse avseende IT-samordning för kommunerna i Västra Götaland är framtagen gemensamt mellan de fyra kommunalförbunden. Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att anta strategiskrivelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att anta gemensam strategiskrivelse avseende ITsamordning för kommunerna i Västra Götaland. Fyrbodals kansli Kommunchef IT-chef 4(28)

5 80 Kvalitetsredovisning 2008, Fokusnämnden, Dnr Kvalitetsredovisning för Fokusnämnden 2008 föreligger. Redovisningens syfte är att skapa en tydlig och gemensam bild av enhetens arbete och resultat för elever, lärare, ledning och övrig personal som grund för utveckling ge information till brukare och andra intressenter vilket är grunden för insyn och inflytande utgöra ett underlag för politiska beslut på lokal nivå Beslutsunderlag Fokusnämnden protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av kvalitetsredovisning för Fokusnämnden 2008 samt lägger densamma till handlingarna. KF 5(28)

6 81 Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund, Dnr Årsredovisning 2008 för Fyrbodals Kommunalförbund föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2008 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Jäv Martin Carling (C) och Per Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. KF 6(28)

7 82 Tomter - Västra Edsmyrevägen 10:2, Dnr Det föreligger ett stort intresse för att bebygga området Västra Edsmyrevägen 10:2. Intresset avser dels villabebyggelse och dels flerbostadshus. Området är för närvarande inte planlagt för bostadsbyggnation. Kommunens Bostadsgrupp har diskuterat området utifrån det intresse som finns om att bygga flerbostadshus. Behovet av ytterligare flerbostadshus i området förefaller dock oklart. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån det intresse som finns om att bebygga området, dels för villabebyggelse och dels för flerbostadshus, att begära synpunkter från plan- och byggnadsnämnden och servicenämnden avseende vilket av alternativen som bör prioriteras vid en eventuell planändring. Plan- och byggnadsnämnden föreslår att en planutredning görs för villabebyggelse om området ska exploateras. Servicenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att tills vidare avvakta med exploateringen av detta område och istället bygga ut inom redan planlagda områden, då det innebär relativt stora kostnader att göra en planändring och geoteknisk undersökning för att kunna iordningsställa två tomter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med exploatering av aktuellt område vid Västra Edsmyren 10:2 med hänsyn till de relativt stora kostnaderna för att iordningsställa två stycken tomter. KS ordförande PBN SER 7(28)

8 83 Dals-Ed Ed 4:20, Dnr Intresse föreligger om att köpa fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20 för att där bedriva näringsverksamhet. Värdering har genomförts av fastigheten där beräknat marknadsvärde för fastigheten är kronor +/ kronor. I efterhand har även kommunförrådet uttryckt behov för aktuell fastighet för sin verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade servicenämnden i beslut att utreda och inkomma med ett ställningstagande kring eventuellt behov av fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20. Servicenämnden har föreslagit att fastigheten Dals-Ed Ed 4:20 inte säljs utan behålls för kommunförrådets behov och att man försöker hitta andra lokaler till hyresgästen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , med hänvisning till att kommunstyrelsens arbetsutskottet gärna vill tillgodose enskilda näringsidkares önskemål, återremittera ärendet till servicenämnden för utredning avseende hur en finansiering vid ett övertagande skulle kunna ske samt andra tänkbara alternativ för lokal. Servicenämnden har återigen behandlat ärendet , där nämnden vidhåller att det är lämpligt att ha kvar fastigheten i kommunens ägo då den ligger i direkt anslutning till kommunförrådet med flera kommunägda fastigheter inom området. Servicenämnden har dock inget emot fortsatt uthyrning tills hyresgästen har hittat andra lämpliga lokaler. Servicenämnden menar vidare att kostnaden för hyra av fastigheten finansieras genom samordningsvinster och minskade kostnader på andra fastigheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har för närvarande inte möjlighet att ta ställning till en försäljning av fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20 med hänvisning till att omorganisationen inom serviceförvaltningen ännu inte är klar vilket medför att bedömning inte kan göras av framtida lokalbehov. KS ordförande SER 8(28)

9 84 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2010, Dnr Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2010 har inkommit Efter ägarsamråd den 13 mars 2009 och vid stiftelsens styrelsesammanträde den 3 april 2009 beslöts att hos ägarna äska 3,3 % i ökning av anslaget till Anslagsbeloppet för år 2010 uppgår till totalt kronor. Framställan om anslag för år 2010 görs enligt en bifogad modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser. Kommunstyrelsens ordförande informerar om senaste ägarsamråd Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja anslagsökning om 3,3 % till Dalslands kanal för år KS ordförande Ekonomichef Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 9(28)

10 85 Parlamentarisk grupp - Översyn av arvodesreglementet, Dnr Sammanfattning I samband med att motion behandlades angående möjlighet för icke tjänstgörande ersättare att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden, har kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterat att det föreligger behov av att även i övrigt genomföra en översyn av reglementet för arvoden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att göra en översyn av arvodesreglementet. Den parlamentariska gruppen har uppmärksammat ett antal områden i arvodesreglementet där gruppen föreslår ändringar enligt nedan. 2 Årsarvode för ordförande i plan- och byggnadsnämnden ska jämställas med ordförande i servicenämnden, det vill säga 8 tim/v. 5 Arvode till borgerliga vigselförrättare ska utgå med justeringsarvode, belopp per kommunfullmäktiges protokoll. Därutöver ska reseersättning utgå. 3 Arvode föreslås fortsatt inte utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. 2 För ordföranden ska arvode för tid utöver årsarvodet, utgå i enlighet med uppdrag som inte är protokollfört. - Arvode för överförmyndare ska uppräknas till kronor per månad för upp till 40 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kronor per 10-tal ärenden. - För utsedda valförrättare ska arvode arbetskostnadsindexberäknas. Giltighetstid föreslås fr.o.m Synpunkter avseende de föreslagna förändringarna av arvodesreglemente har inhämtats från partigrupperna. Förslag till reviderat arvodesreglemente med ändringarna ovan föreligger. 10(28)

11 forts. 85 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S), som tillägg till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott: Icke tjänstgörande ersättare har rätt att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Mats Hansson (M), bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins tilläggsyrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Hanssons yrkande mot 3 nej-röster för Norlins tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Per-Erik Norlin (S) X Yvonne Simonsson (S) X Folke Jonsson (S) X Patrik Högfelt (FP) X Elisabeth Forsdahl (C) X Eva A Johansson (C) X Stig Edman (C) X Ingemar Bäckman (KD) X Mats Hansson (M) X Martin Carling (C) X Summa 7 3 Avstår från att rösta 11(28)

12 forts. 85 Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar: att arvodet för utsedda valförrättare, som i enlighet med beslut i kommunstyrelsen är 175 kr/tim., ska arbetskostnadsindexberäknas. att arvode för överförmyndare ska uppräknas till kronor per månad för upp till 40 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kronor per 10-tal ärenden. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till revidering av Reglemente för arvode och ersättningar m.m. till förtroendevalda som innebär följande ändringar: Årsarvode för ordförande i plan- och byggnadsnämnden utgår med 8 tim/vecka. Arvode till borgerliga vigselförrättare utgår per vigsel med motsvarande arvode för justering av kommunfullmäktiges protokoll. Icke tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För tjänstgörande tid som överstiger årsarvode utgår timarvode i enlighet med uppdrag som inte är protokollfört. Lönekontoret KF 12(28)

13 86 Ny hyresgäst Jordbrons företagshotell - Curator AB, Dnr Intresse föreligger från Curator AB om att hyra lokal i Jordbrons företagshotell om 183 m 2 till en beräknad hyra med kronor/år. För att iordningställa erforderliga lokaler krävs en investering om ca kronor. Skrivelse från förvaltningschef servicenämnden föreligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt Förvaltningschef servicenämnden och Fastighetsingenjör att inkomma med en generell översyn och förslag kring användandet av Jordbrons Företagshotell med beaktande av de olika intressen som finns om att hyra lokaler i fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott , har bemyndigat kommunstyrelsens ordförande att godkänna hyreskontrakt om 183 m 2 till en beräknad hyra med kronor/år för Curator AB och en hyrestid om minst 10 år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att hyreskontrakt enligt ovan undertecknas, genomföra investering om 183 m 2 i del av Jordbrons företagshotell. Finansiering: kronor via KS objektsreserv KS ordförande Ekonomichef Förvaltningschef SER 13(28)

14 87 Försäljning - del av Dals-Ed Kårslät 1:32, Dnr Ärendet utgår. 14(28)

15 88 Nya avtal för fast telefoni och mobil integration, Dnr Kammarkollegiet har slutfört utvärderingen angående upphandlingen av ramavtal för Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmission 2008 och fattat tilldelningsbeslut den 20 april Kommuner, landsting och regioner som deltar i Kammarkollegiets upphandling måste fatta ett eget tilldelningsbeslut eftersom de inte kan överlåta detta åt Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ger därför de kommuner, landsting och regioner som deltar i upphandlingen möjlighet att fatta ett eget tilldelningsbeslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen fattar, med utgångspunkt från Kammarkollegiets utvärdering avseende ramavtalsupphandlingen Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmission dnr och tilldelningsbeslut nr 2009/25, ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Kommunchef IT-chef 15(28)

16 89 Rutiner kring kommunens deltagande i projekt, Dnr Med anledning av bland annat delegationsordningen avseende kommunens deltagande i olika projekt, där godkännande förutsätter beslut i kommunstyrelsen, har kommunstyrelsens arbetsutskott lyft frågan kring de rutiner och arbetssätt som kommunen har för projektdeltagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför att uppdra åt kommunchef, planeringssekreterare och kommunsekreterare att genomföra en översyn av rutiner, arbetssätt samt delegationsordning när det gäller kommunens hantering av projekt. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt Planeringssekreterare att redovisa kommunens deltagande i olika projekt på kommunens hemsida och intranät. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om deltagande i förekommande projekt inom kommunstyrelsens verksamheter. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd att fatta beslut om deltagande i förekommande projekt inom nämndens verksamheter. Nämndernas beslut om deltagande i projekt ska redovisas till kommunstyrelsen. Kommunsekreterare KF 16(28)

17 90 Remiss - Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass (SOU 2009:27), Dnr Remiss angående Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass, har inkommit och ska besvaras senast Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tackar för inbjudan att vara remissinstans men beslutar avstå besvara remissen avseende Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass. Utbildningsdepartementet 17(28)

18 91 Revideringar - Kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr Fastighetsgruppen består av kommunchef, förvaltningschef service, ekonomichef, ekonom Edshus, näringslivsutvecklare och kommunstyrelsens ordförande. Fastighetsgruppens syfte är att utveckla arbetet med kommunens näringsfastigheter vilket bland annat innebär översyn av gällande hyresavtal, förbättra rutiner kring uthyrning, identifiera potentiella försäljningsobjekt. I samband med Fastighetsgruppens arbete har även delegationsordningen för fastighetsärenden genomgått en översyn. I syfte att uppnå en ökad tydlighet och i vissa fall en skyndsammare handläggning har Fastighetsgruppen överenskommit om att föreslå vissa ändringar i gällande delegationsordning. Fastighetsgruppens förslag föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen i enlighet med Fastighetsgruppens förslag, med undantag för förslag om ändringar avseende försäljning av övrig planlagd mark samt icke planlagd mark. KS ordförande Förvaltningschef SER Kommunchef Kommunsekreterare 18(28)

19 92 Motion - Möjlighet för icke tjänstgörande ersättare att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden, Dnr Motion har inkommit från Per-Erik Norlin (s) och Folke Jonsson (s) angående förslag om att även närvarande ersättare som går på berörda sammaträden och ej är ordinarie skall erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. Kommunstyrelsen beslutade att låta den fortsatta handläggningen av motionen ingå i den Parlamentariska gruppens översyn av arvodeglementet. Den Parlamentariska gruppen har i protokoll p. 4, enats om att föreslå att arvode fortsatt inte ska utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S): icke tjänstgörande ersättare ska ha rätt att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Mats Hansson (M): bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Hanssons yrkande mot 3 nej-röster för Norlins tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande. 19(28)

20 forts. 92 Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Per-Erik Norlin (S) X Yvonne Simonsson (S) X Folke Jonsson (S) X Patrik Högfelt (FP) X Elisabeth Forsdahl (C) X Eva A Johansson (C) X Stig Edman (C) X Ingemar Bäckman (KD) X Mats Hansson (M) X Martin Carling (C) X Summa 7 3 Avstår från att rösta Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att arvode inte ska utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. Motionen anses därmed besvarad. KF 20(28)

21 93 Arbetsgrupp i Ungdomsfrågor, Dnr Med anledning av att kommunen saknar permanent lokal för ungdomsgård beslutade kommunstyrelsen , i enlighet med fokusnämndens förslag, att upplåta dåvarande bowlinghallens lokal till ungdomsgård, under förutsättning dels att bowlinghallen flyttas till Jordbrons företagshotell och dels att fokusnämnden inkommer med ett underlag om kostnadsberäkning för verksamheten samt dess utformning innan slutgiltigt beslut fattas i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att finansiering om 550 tkr för återställning av lokaler och investering, skulle ske på följande sätt. För återställning av lokaler nyttjas 300 tkr som avsatts i bokslut För investering omdisponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget 200 tkr från kommunstyrelsens objektsreserv samt 50 tkr från projekt kommunkontor inventarier. Kommunstyrelsen beslutade även att ungdomsrådet skall vara delaktiga i utformningen av verksamheten i ungdomsgården. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett möte tillsammans med Fokus AU, förvaltningschef fokus, fastighetsingenjör och kulturskolans chef med anledning av frågan hur och vem som skulle driva processen med ungdomsgårdens lokaler. Vid mötet gjordes en överenskommelse om att en arbetsgrupp med syfte att driva processen vidare skulle bildas. Iordningsställande av lokalen samt verksamhetens mål och innehåll skulle ske i samverkan med berörda ungdomar och ungdomsrådet. Verksamheten skall ledas och utvecklas under ansvar av kulturskolans chef- i bred samverkan. Efter att en närmare översyn har genomförts av lokalerna under våren 2009, har fastighetsingenjör kunnat konstatera att det finns behov av el, vs- och ventilationsåtgärder. Dessa åtgärder fanns inte med i den preliminära kostnadskalkyl som låg till grund för kommunstyrelsens beslut , utan bedömning gjordes då att det endast förelåg behov av mindre åtgärder och att i möjligaste mån behålla och använda installationerna i befintligt skick. Arbetsgruppen har med anledning av de nya förutsättningarna enligt ovan, överenskommit om att genomföra ombyggnationen i etapper. Under etapp 1 genomförs uppfräschning av bowlinghallens tidigare cafédel genom målning, nya mattor och nytt undertak. En provisorisk vägg ska monteras mot den tidigare delen för bowlingbanor för full utbyggnad i en senare etapp. Under etapp 1 ska även en öppning tas upp i vägg mot tillbyggda lokaler under banklokalen där dörr och trappa ska monteras. Efter etapp 1 beräknas lokalytan uppgå till 300 m 2. Etapp 1 beräknas vara genomförd under hösten 2009 och de anvisade medlen ska vara tillräckliga. Ungdomsrådet har informerats om förslaget angående etappvis ombyggnation. 21(28)

22 forts. 93 I enlighet med kommunstyrelsens beslut har kommunstyrelsen att fatta ett slutgiltigt beslut i ärendet. Tjänsteskrivelse kommunsekreterare föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att upplåta tidigare bowlinghallens lokaler i centrumhuset till ungdomsgård och uppdrar åt servicenämnden att med anvisade medel i kommunstyrelsens beslut , i samråd med fokusnämnden och ungdomsrådet, genomföra ombyggnation i enlighet med etapp 1. Ekonomichef Fastighetsingenjör Förvaltningschef fokus Kulturskolans chef Folkhälsosamordnare 22(28)

23 94 Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni - 31 augusti 2009, Dnr Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande i telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängs klockan Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel och reception/entrédörr stängs klockan under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens arbetstid/flextid. Växel/reception Kommunkansliet Planeringssekreterare Hans Jonasson Samtliga förvaltningar 23(28)

24 95 Information till Kommunstyrelsen, Dnr AME- chefen informerar om den pågående verksamheten inom AME och den lokala arbetsmarknadssituationen. - Kommunchefen informerar om pågående processer år 2009 där kommunledningen är aktivt engagerad. - Ledamot Stig Edman informerar om kampanjen och insamlingen för Världens Barn Ledamöterna Patrik Högfelt och Stig Edman informerar om Speakers corner i Nössemark 24(28)

25 96 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 18-22, 2009 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut - uthyrning av lokaler Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 25(28)

26 97 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:29 Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enlig 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:30 Ny skrift Löneavtalet i praktiken. Livsmedelsverket Information från Livsmedelsverket och med hjälp av medel från Krisberedskapsmyndigheten finns nu ett upplagt förråd av nödvattenutrustning i Sverige. Västra Götalandsregionen Ny folkhälsopolitisk policy från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. Tobias Älventorp/Kommunsekreterare Jonas Olsson Fråga och svar angående byte av kommun. Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Kortege i samband med studentexamen. Tid: kl kl (28)

27 forts 97 Plats: Centrala Ed; från gymnasiet Utsikten via Topperudsvägen - Nössemarksvägen Storgatan Torget Storgatan Alegatan Storgatan - Nössemarksvägen- Topperudsvägen till Utsikten. Ansvarig anordnare: Carl-Göran Strutz. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Torghandel. Tid: kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Plats: Torget, Ed. Slag: Bakluckeloppis. Tid: kl kl kl kl kl kl Plats: Torget, Ed. Slag: Nostalgimässa. Tid: kl kl Plats: Stallbackenområdet, Ed Ansvarig anordnare: Ingvar Johannesson. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Danstillställning. Tid: kl kl Plats: Idrottshallen, Hagaskolan i Ed. Ansvarig anordnare: Ulla-Britta Löfström. Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun övergår till extern skanning av leverantörsfakturor. Sveriges Kommuner och Landsting Skriften Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna. Sveriges Kommuner och Landsting Fallskador en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador. 27(28)

28 forts. 97 Sveriges Kommuner och Landsting Rapport för lokal nivå i internationellt klimatarbete Local Action on Climate Change Swedish Experiences. Västra Sveriges Bussbranschförening Västra Sveriges Bussbranschförening 2009 års folder över medlemsföretagen i Västsverige. Säkert och tryggt bakom ratten! Boverket Framgångsfaktorer för översiktsplanering Sveriges Kommuner och Landsting Bekymmersamt läge för kommuner och landsting Diarienr KS 09/ Dalslands Miljönämnd Diarienr KS 09/ Samordningsförbundet Norra Dalsland Angående Samordningsförbundet Norra Dalslands delårsrapporter. Diarienr HG 06/ Kammarkollegiet Beslut från Kammarkollegiet angående permutation av Stiftelsen Hugo Berglunds donation. Diarienr KS 09/ Fokusnämndens Arbetsutskott Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, nämndgemensamma personalfrågor. Diarienr KS 09/ Servicenämnden Delegationsordning inom personalområdet. Diarienr KS 08/ Fokusnämnden Principbeslut angående skolgång i Norge. Diarienr. KS 08/ Fokusnämnden Ansökan om skolgång i Aremark, Norge. 28(28)

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 65,67) Christer Olsson (C) Åke Jansson (C) Lennart

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-4-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2010-04-14, kl 08.30 12.00. Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18) Nr 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-02 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 2 juni 2008, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2014-06-27 Christian Nilsson D.nr:2014.24 Regler för partistöd - ärende 2014.24 30 Nuvarande regler Kommunens partistöd har sedan 2007 varit

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer