Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C) Eva A Johansson (C) Per-Erik Norlin(S) (ej 77, 81) Yvonne Simonsson (S) Folke Jonsson (S) Patrik Högfelt (FP) Mats Hansson (M) (ej 77) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Peder Koldeus, kommunchef ( 95) Jonas Olsson, kommunsekr Magnus Åkesson, AME-chef ( 95) Justerande Yvonne Simonsson Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 8 juni 2009, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Jonas Olsson Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) Justerande Yvonne Simonsson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 77 Årsredovisning Dalslandskommunernas Kommunalförbund, Dnr Årsredovisning 2008 för Dalslandskommunernas kommunalförbund föreligger. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande årsredovisning 2008 för Dalslandskommunernas kommunalförbund samt bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Jäv Martin Carling (C), Per-Erik Norlin (S), Ingemar Bäckman (KD), Mats Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. KF 2(28)

3 78 Samtjänstavtal Försäkringskassan, Dnr Enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor (samtjänstlagen) har statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting, möjlighet att ingå avtal om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till den enskilde. Vidare finns möjlighet att i övrigt handlägga enklare förvaltningsärenden eller att använda varandras personal till att utföra sådan verksamhet. Ett samarbete enligt ovan ska formaliseras genom ett så kallat samtjänstavtal och godkännas av regeringen. Försäkringskassan har till Dals-Eds kommun inkommit med förfrågan om upprättande av samtjänstavtal mellan Försäkringskassan om Dals-Eds kommun. Enligt avtalet har kommunen arbetsgivaransvaret och Försäkringskassan ansvarar för att den personal som ska utföra arbetsuppgifterna har relevant utbildning och information. Arbetsuppgifterna består inte av myndighetsutövning eller behandling av personuppgifter utan främst av enklare service- och informationsuppgifter. Avtalstiden gäller från och med och fram till och med För de ekonomiska villkoren ersätter Försäkringskassan kommunen med kronor per år för utförda informations- och servicetjänster. Ersättningen motsvarar ca 10 % av en tjänst. Förslag till samtjänstavtal, avtal samverkanskontor samt uppdragsavtal föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna samtjänstavtal med Försäkringskassan i enlighet med föreliggande förslag och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna erforderliga handlingar. KS ordförande AME-chef 3(28)

4 79 Verksamhetsutveckling med IT-stöd för kommunerna i Västra Götaland, Dnr Förslag till gemensam strategiskrivelse avseende IT-samordning för kommunerna i Västra Götaland är framtagen gemensamt mellan de fyra kommunalförbunden. Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att anta strategiskrivelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att anta gemensam strategiskrivelse avseende ITsamordning för kommunerna i Västra Götaland. Fyrbodals kansli Kommunchef IT-chef 4(28)

5 80 Kvalitetsredovisning 2008, Fokusnämnden, Dnr Kvalitetsredovisning för Fokusnämnden 2008 föreligger. Redovisningens syfte är att skapa en tydlig och gemensam bild av enhetens arbete och resultat för elever, lärare, ledning och övrig personal som grund för utveckling ge information till brukare och andra intressenter vilket är grunden för insyn och inflytande utgöra ett underlag för politiska beslut på lokal nivå Beslutsunderlag Fokusnämnden protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige tar del av kvalitetsredovisning för Fokusnämnden 2008 samt lägger densamma till handlingarna. KF 5(28)

6 81 Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund, Dnr Årsredovisning 2008 för Fyrbodals Kommunalförbund föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner för sin del årsredovisning 2008 för Fyrbodals Kommunalförbund samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet. Jäv Martin Carling (C) och Per Erik Norlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. KF 6(28)

7 82 Tomter - Västra Edsmyrevägen 10:2, Dnr Det föreligger ett stort intresse för att bebygga området Västra Edsmyrevägen 10:2. Intresset avser dels villabebyggelse och dels flerbostadshus. Området är för närvarande inte planlagt för bostadsbyggnation. Kommunens Bostadsgrupp har diskuterat området utifrån det intresse som finns om att bygga flerbostadshus. Behovet av ytterligare flerbostadshus i området förefaller dock oklart. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utifrån det intresse som finns om att bebygga området, dels för villabebyggelse och dels för flerbostadshus, att begära synpunkter från plan- och byggnadsnämnden och servicenämnden avseende vilket av alternativen som bör prioriteras vid en eventuell planändring. Plan- och byggnadsnämnden föreslår att en planutredning görs för villabebyggelse om området ska exploateras. Servicenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att tills vidare avvakta med exploateringen av detta område och istället bygga ut inom redan planlagda områden, då det innebär relativt stora kostnader att göra en planändring och geoteknisk undersökning för att kunna iordningsställa två tomter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med exploatering av aktuellt område vid Västra Edsmyren 10:2 med hänsyn till de relativt stora kostnaderna för att iordningsställa två stycken tomter. KS ordförande PBN SER 7(28)

8 83 Dals-Ed Ed 4:20, Dnr Intresse föreligger om att köpa fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20 för att där bedriva näringsverksamhet. Värdering har genomförts av fastigheten där beräknat marknadsvärde för fastigheten är kronor +/ kronor. I efterhand har även kommunförrådet uttryckt behov för aktuell fastighet för sin verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade servicenämnden i beslut att utreda och inkomma med ett ställningstagande kring eventuellt behov av fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20. Servicenämnden har föreslagit att fastigheten Dals-Ed Ed 4:20 inte säljs utan behålls för kommunförrådets behov och att man försöker hitta andra lokaler till hyresgästen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , med hänvisning till att kommunstyrelsens arbetsutskottet gärna vill tillgodose enskilda näringsidkares önskemål, återremittera ärendet till servicenämnden för utredning avseende hur en finansiering vid ett övertagande skulle kunna ske samt andra tänkbara alternativ för lokal. Servicenämnden har återigen behandlat ärendet , där nämnden vidhåller att det är lämpligt att ha kvar fastigheten i kommunens ägo då den ligger i direkt anslutning till kommunförrådet med flera kommunägda fastigheter inom området. Servicenämnden har dock inget emot fortsatt uthyrning tills hyresgästen har hittat andra lämpliga lokaler. Servicenämnden menar vidare att kostnaden för hyra av fastigheten finansieras genom samordningsvinster och minskade kostnader på andra fastigheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen har för närvarande inte möjlighet att ta ställning till en försäljning av fastigheten Dals-Ed, Ed 4:20 med hänvisning till att omorganisationen inom serviceförvaltningen ännu inte är klar vilket medför att bedömning inte kan göras av framtida lokalbehov. KS ordförande SER 8(28)

9 84 Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2010, Dnr Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2010 har inkommit Efter ägarsamråd den 13 mars 2009 och vid stiftelsens styrelsesammanträde den 3 april 2009 beslöts att hos ägarna äska 3,3 % i ökning av anslaget till Anslagsbeloppet för år 2010 uppgår till totalt kronor. Framställan om anslag för år 2010 görs enligt en bifogad modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser. Kommunstyrelsens ordförande informerar om senaste ägarsamråd Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att för Dals-Eds kommun bevilja anslagsökning om 3,3 % till Dalslands kanal för år KS ordförande Ekonomichef Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 9(28)

10 85 Parlamentarisk grupp - Översyn av arvodesreglementet, Dnr Sammanfattning I samband med att motion behandlades angående möjlighet för icke tjänstgörande ersättare att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden, har kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterat att det föreligger behov av att även i övrigt genomföra en översyn av reglementet för arvoden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att göra en översyn av arvodesreglementet. Den parlamentariska gruppen har uppmärksammat ett antal områden i arvodesreglementet där gruppen föreslår ändringar enligt nedan. 2 Årsarvode för ordförande i plan- och byggnadsnämnden ska jämställas med ordförande i servicenämnden, det vill säga 8 tim/v. 5 Arvode till borgerliga vigselförrättare ska utgå med justeringsarvode, belopp per kommunfullmäktiges protokoll. Därutöver ska reseersättning utgå. 3 Arvode föreslås fortsatt inte utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. 2 För ordföranden ska arvode för tid utöver årsarvodet, utgå i enlighet med uppdrag som inte är protokollfört. - Arvode för överförmyndare ska uppräknas till kronor per månad för upp till 40 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kronor per 10-tal ärenden. - För utsedda valförrättare ska arvode arbetskostnadsindexberäknas. Giltighetstid föreslås fr.o.m Synpunkter avseende de föreslagna förändringarna av arvodesreglemente har inhämtats från partigrupperna. Förslag till reviderat arvodesreglemente med ändringarna ovan föreligger. 10(28)

11 forts. 85 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S), som tillägg till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott: Icke tjänstgörande ersättare har rätt att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Mats Hansson (M), bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins tilläggsyrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Hanssons yrkande mot 3 nej-röster för Norlins tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Per-Erik Norlin (S) X Yvonne Simonsson (S) X Folke Jonsson (S) X Patrik Högfelt (FP) X Elisabeth Forsdahl (C) X Eva A Johansson (C) X Stig Edman (C) X Ingemar Bäckman (KD) X Mats Hansson (M) X Martin Carling (C) X Summa 7 3 Avstår från att rösta 11(28)

12 forts. 85 Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar: att arvodet för utsedda valförrättare, som i enlighet med beslut i kommunstyrelsen är 175 kr/tim., ska arbetskostnadsindexberäknas. att arvode för överförmyndare ska uppräknas till kronor per månad för upp till 40 stycken ärenden. För ärenden därutöver ska arvode utgå med 3000 kronor per 10-tal ärenden. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till revidering av Reglemente för arvode och ersättningar m.m. till förtroendevalda som innebär följande ändringar: Årsarvode för ordförande i plan- och byggnadsnämnden utgår med 8 tim/vecka. Arvode till borgerliga vigselförrättare utgår per vigsel med motsvarande arvode för justering av kommunfullmäktiges protokoll. Icke tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För tjänstgörande tid som överstiger årsarvode utgår timarvode i enlighet med uppdrag som inte är protokollfört. Lönekontoret KF 12(28)

13 86 Ny hyresgäst Jordbrons företagshotell - Curator AB, Dnr Intresse föreligger från Curator AB om att hyra lokal i Jordbrons företagshotell om 183 m 2 till en beräknad hyra med kronor/år. För att iordningställa erforderliga lokaler krävs en investering om ca kronor. Skrivelse från förvaltningschef servicenämnden föreligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra åt Förvaltningschef servicenämnden och Fastighetsingenjör att inkomma med en generell översyn och förslag kring användandet av Jordbrons Företagshotell med beaktande av de olika intressen som finns om att hyra lokaler i fastigheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott , har bemyndigat kommunstyrelsens ordförande att godkänna hyreskontrakt om 183 m 2 till en beräknad hyra med kronor/år för Curator AB och en hyrestid om minst 10 år. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att hyreskontrakt enligt ovan undertecknas, genomföra investering om 183 m 2 i del av Jordbrons företagshotell. Finansiering: kronor via KS objektsreserv KS ordförande Ekonomichef Förvaltningschef SER 13(28)

14 87 Försäljning - del av Dals-Ed Kårslät 1:32, Dnr Ärendet utgår. 14(28)

15 88 Nya avtal för fast telefoni och mobil integration, Dnr Kammarkollegiet har slutfört utvärderingen angående upphandlingen av ramavtal för Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmission 2008 och fattat tilldelningsbeslut den 20 april Kommuner, landsting och regioner som deltar i Kammarkollegiets upphandling måste fatta ett eget tilldelningsbeslut eftersom de inte kan överlåta detta åt Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ger därför de kommuner, landsting och regioner som deltar i upphandlingen möjlighet att fatta ett eget tilldelningsbeslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen fattar, med utgångspunkt från Kammarkollegiets utvärdering avseende ramavtalsupphandlingen Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmission dnr och tilldelningsbeslut nr 2009/25, ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Kommunchef IT-chef 15(28)

16 89 Rutiner kring kommunens deltagande i projekt, Dnr Med anledning av bland annat delegationsordningen avseende kommunens deltagande i olika projekt, där godkännande förutsätter beslut i kommunstyrelsen, har kommunstyrelsens arbetsutskott lyft frågan kring de rutiner och arbetssätt som kommunen har för projektdeltagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför att uppdra åt kommunchef, planeringssekreterare och kommunsekreterare att genomföra en översyn av rutiner, arbetssätt samt delegationsordning när det gäller kommunens hantering av projekt. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt Planeringssekreterare att redovisa kommunens deltagande i olika projekt på kommunens hemsida och intranät. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om deltagande i förekommande projekt inom kommunstyrelsens verksamheter. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd att fatta beslut om deltagande i förekommande projekt inom nämndens verksamheter. Nämndernas beslut om deltagande i projekt ska redovisas till kommunstyrelsen. Kommunsekreterare KF 16(28)

17 90 Remiss - Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass (SOU 2009:27), Dnr Remiss angående Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass, har inkommit och ska besvaras senast Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen tackar för inbjudan att vara remissinstans men beslutar avstå besvara remissen avseende Yrkesdansarutredningens betänkande Ta klass. Utbildningsdepartementet 17(28)

18 91 Revideringar - Kommunstyrelsens delegationsordning, Dnr Fastighetsgruppen består av kommunchef, förvaltningschef service, ekonomichef, ekonom Edshus, näringslivsutvecklare och kommunstyrelsens ordförande. Fastighetsgruppens syfte är att utveckla arbetet med kommunens näringsfastigheter vilket bland annat innebär översyn av gällande hyresavtal, förbättra rutiner kring uthyrning, identifiera potentiella försäljningsobjekt. I samband med Fastighetsgruppens arbete har även delegationsordningen för fastighetsärenden genomgått en översyn. I syfte att uppnå en ökad tydlighet och i vissa fall en skyndsammare handläggning har Fastighetsgruppen överenskommit om att föreslå vissa ändringar i gällande delegationsordning. Fastighetsgruppens förslag föreligger. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen i enlighet med Fastighetsgruppens förslag, med undantag för förslag om ändringar avseende försäljning av övrig planlagd mark samt icke planlagd mark. KS ordförande Förvaltningschef SER Kommunchef Kommunsekreterare 18(28)

19 92 Motion - Möjlighet för icke tjänstgörande ersättare att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden, Dnr Motion har inkommit från Per-Erik Norlin (s) och Folke Jonsson (s) angående förslag om att även närvarande ersättare som går på berörda sammaträden och ej är ordinarie skall erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling. Kommunstyrelsen beslutade att låta den fortsatta handläggningen av motionen ingå i den Parlamentariska gruppens översyn av arvodeglementet. Den Parlamentariska gruppen har i protokoll p. 4, enats om att föreslå att arvode fortsatt inte ska utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkanden Per-Erik Norlin (S): icke tjänstgörande ersättare ska ha rätt att erhålla arvode vid nämnd- och styrelsesammanträden. Mats Hansson (M): bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Hanssons yrkande. Nej-röst för bifall till Norlins yrkande. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för Hanssons yrkande mot 3 nej-röster för Norlins tilläggsyrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Hanssons yrkande. 19(28)

20 forts. 92 Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja- röst Nej-röst Per-Erik Norlin (S) X Yvonne Simonsson (S) X Folke Jonsson (S) X Patrik Högfelt (FP) X Elisabeth Forsdahl (C) X Eva A Johansson (C) X Stig Edman (C) X Ingemar Bäckman (KD) X Mats Hansson (M) X Martin Carling (C) X Summa 7 3 Avstår från att rösta Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att arvode inte ska utgå för icke tjänstgörande ersättare vid nämnd- och styrelsesammanträden men däremot ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå vilket ska tydliggöras i arvodesreglementet. Motionen anses därmed besvarad. KF 20(28)

21 93 Arbetsgrupp i Ungdomsfrågor, Dnr Med anledning av att kommunen saknar permanent lokal för ungdomsgård beslutade kommunstyrelsen , i enlighet med fokusnämndens förslag, att upplåta dåvarande bowlinghallens lokal till ungdomsgård, under förutsättning dels att bowlinghallen flyttas till Jordbrons företagshotell och dels att fokusnämnden inkommer med ett underlag om kostnadsberäkning för verksamheten samt dess utformning innan slutgiltigt beslut fattas i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att finansiering om 550 tkr för återställning av lokaler och investering, skulle ske på följande sätt. För återställning av lokaler nyttjas 300 tkr som avsatts i bokslut För investering omdisponeras ur kommunstyrelsens investeringsbudget 200 tkr från kommunstyrelsens objektsreserv samt 50 tkr från projekt kommunkontor inventarier. Kommunstyrelsen beslutade även att ungdomsrådet skall vara delaktiga i utformningen av verksamheten i ungdomsgården. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett möte tillsammans med Fokus AU, förvaltningschef fokus, fastighetsingenjör och kulturskolans chef med anledning av frågan hur och vem som skulle driva processen med ungdomsgårdens lokaler. Vid mötet gjordes en överenskommelse om att en arbetsgrupp med syfte att driva processen vidare skulle bildas. Iordningsställande av lokalen samt verksamhetens mål och innehåll skulle ske i samverkan med berörda ungdomar och ungdomsrådet. Verksamheten skall ledas och utvecklas under ansvar av kulturskolans chef- i bred samverkan. Efter att en närmare översyn har genomförts av lokalerna under våren 2009, har fastighetsingenjör kunnat konstatera att det finns behov av el, vs- och ventilationsåtgärder. Dessa åtgärder fanns inte med i den preliminära kostnadskalkyl som låg till grund för kommunstyrelsens beslut , utan bedömning gjordes då att det endast förelåg behov av mindre åtgärder och att i möjligaste mån behålla och använda installationerna i befintligt skick. Arbetsgruppen har med anledning av de nya förutsättningarna enligt ovan, överenskommit om att genomföra ombyggnationen i etapper. Under etapp 1 genomförs uppfräschning av bowlinghallens tidigare cafédel genom målning, nya mattor och nytt undertak. En provisorisk vägg ska monteras mot den tidigare delen för bowlingbanor för full utbyggnad i en senare etapp. Under etapp 1 ska även en öppning tas upp i vägg mot tillbyggda lokaler under banklokalen där dörr och trappa ska monteras. Efter etapp 1 beräknas lokalytan uppgå till 300 m 2. Etapp 1 beräknas vara genomförd under hösten 2009 och de anvisade medlen ska vara tillräckliga. Ungdomsrådet har informerats om förslaget angående etappvis ombyggnation. 21(28)

22 forts. 93 I enlighet med kommunstyrelsens beslut har kommunstyrelsen att fatta ett slutgiltigt beslut i ärendet. Tjänsteskrivelse kommunsekreterare föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att upplåta tidigare bowlinghallens lokaler i centrumhuset till ungdomsgård och uppdrar åt servicenämnden att med anvisade medel i kommunstyrelsens beslut , i samråd med fokusnämnden och ungdomsrådet, genomföra ombyggnation i enlighet med etapp 1. Ekonomichef Fastighetsingenjör Förvaltningschef fokus Kulturskolans chef Folkhälsosamordnare 22(28)

23 94 Kortare öppettider i växel under perioden 1 juni - 31 augusti 2009, Dnr Kommunen har under senare år haft ett minskat öppethållande i telefonväxel och reception under sommarmånaderna, då såväl telefonväxel som entrédörr stängs klockan Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna att telefonväxel och reception/entrédörr stängs klockan under perioden 1 juni 31 augusti Denna stängning ska inte påverka personalens arbetstid/flextid. Växel/reception Kommunkansliet Planeringssekreterare Hans Jonasson Samtliga förvaltningar 23(28)

24 95 Information till Kommunstyrelsen, Dnr AME- chefen informerar om den pågående verksamheten inom AME och den lokala arbetsmarknadssituationen. - Kommunchefen informerar om pågående processer år 2009 där kommunledningen är aktivt engagerad. - Ledamot Stig Edman informerar om kampanjen och insamlingen för Världens Barn Ledamöterna Patrik Högfelt och Stig Edman informerar om Speakers corner i Nössemark 24(28)

25 96 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 18-22, 2009 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut - uthyrning av lokaler Kommunstyrelsens AU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 25(28)

26 97 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:29 Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redovisning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enlig 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 09:30 Ny skrift Löneavtalet i praktiken. Livsmedelsverket Information från Livsmedelsverket och med hjälp av medel från Krisberedskapsmyndigheten finns nu ett upplagt förråd av nödvattenutrustning i Sverige. Västra Götalandsregionen Ny folkhälsopolitisk policy från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. Tobias Älventorp/Kommunsekreterare Jonas Olsson Fråga och svar angående byte av kommun. Kommunala pensionärsrådet Kommunala handikapprådet Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Kortege i samband med studentexamen. Tid: kl kl (28)

27 forts 97 Plats: Centrala Ed; från gymnasiet Utsikten via Topperudsvägen - Nössemarksvägen Storgatan Torget Storgatan Alegatan Storgatan - Nössemarksvägen- Topperudsvägen till Utsikten. Ansvarig anordnare: Carl-Göran Strutz. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Torghandel. Tid: kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Plats: Torget, Ed. Slag: Bakluckeloppis. Tid: kl kl kl kl kl kl Plats: Torget, Ed. Slag: Nostalgimässa. Tid: kl kl Plats: Stallbackenområdet, Ed Ansvarig anordnare: Ingvar Johannesson. Polismyndigheten i Västra Götalands län; Bengtsfors Tillståndsbevis enligt ordningslagen ( 1993:1617). Slag: Danstillställning. Tid: kl kl Plats: Idrottshallen, Hagaskolan i Ed. Ansvarig anordnare: Ulla-Britta Löfström. Dals-Eds kommun Dals-Eds kommun övergår till extern skanning av leverantörsfakturor. Sveriges Kommuner och Landsting Skriften Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna. Sveriges Kommuner och Landsting Fallskador en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador. 27(28)

28 forts. 97 Sveriges Kommuner och Landsting Rapport för lokal nivå i internationellt klimatarbete Local Action on Climate Change Swedish Experiences. Västra Sveriges Bussbranschförening Västra Sveriges Bussbranschförening 2009 års folder över medlemsföretagen i Västsverige. Säkert och tryggt bakom ratten! Boverket Framgångsfaktorer för översiktsplanering Sveriges Kommuner och Landsting Bekymmersamt läge för kommuner och landsting Diarienr KS 09/ Dalslands Miljönämnd Diarienr KS 09/ Samordningsförbundet Norra Dalsland Angående Samordningsförbundet Norra Dalslands delårsrapporter. Diarienr HG 06/ Kammarkollegiet Beslut från Kammarkollegiet angående permutation av Stiftelsen Hugo Berglunds donation. Diarienr KS 09/ Fokusnämndens Arbetsutskott Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, nämndgemensamma personalfrågor. Diarienr KS 09/ Servicenämnden Delegationsordning inom personalområdet. Diarienr KS 08/ Fokusnämnden Principbeslut angående skolgång i Norge. Diarienr. KS 08/ Fokusnämnden Ansökan om skolgång i Aremark, Norge. 28(28)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c)

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-08-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 12 augusti 2015, klockan 8.00 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Åke Jansson (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-05-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed tisdag den 15 maj, 2007 klockan 19.00 21.55 Beslutande Närvarande 21 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer