Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112)"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 augusti 2010, klockan Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 112) Åke Jansson (C) Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) (ordf. 112) Jan-Gunnar Eliasson (S) Yvonne Simonsson (S) Carina Halmberg (S) Patrik Högfelt (FP) Mats Hansson (M) Ingemar Bäckman (KD) Övriga närvarande Jonas Olsson, kommunsekr Hans-Peter Dahlgren, miljöchef, Frida Palander och Sofia Refsnes, studerande vid Handelshögskolan Göteborgs universitet ( 118) Justerande Åke Jansson (C) Plats och tid Kommunkontoret, måndagen den 16 augusti 2010, klockan 8.30 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Jonas Olsson Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112) Justerande Åke Jansson ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 102 Förslag angående fordonsparken på räddningstjänsten., Dnr Räddningschefen har inkommit med en skrivelse angående fordonsparken inom räddningstjänsten. Bland annat föreslår räddningschefen att den äldre räddningsbilen 741 samt minibasbilen 742 försäljs i syfte att anpassa fordonsparken utifrån de behov som föreligger. Därutöver har räddningstjänsten inte längre behov av hävaren och räddningschefen föreslår att servicenämnden tillfrågas om intresset av att överta drift och underhåll av hävdaren med anledning av att kommunförrådet haft ett större behov av hävaren. Räddningschefens skrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att överlåta räddningstjänstens fordon hävaren åt servicenämnden inklusive drift och underhåll av fordonet, under förutsättning att servicenämnden bedömer att behovet och intresset finns av ett övertagande. - Kommunstyrelsen beslutar att försälja den äldre räddningsbilen 741 samt minibasbilen 742 till högstbjudande. Uppdrag lämnas år räddningschefen att genomföras försäljningen. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt räddningschefen att utifrån utbytesplanen ta fram en plan över investeringsbehovet framöver gällande räddningstjänstens fordonspark. SER Räddningschefen 2(23)

3 103 Räddningstjänstavtal mellan Dals-Eds kommun och Bengtsfors kommun, Dnr Förslag till räddningstjänstavtal mellan Dals-Eds kommun och Bengtsfors kommun föreligger avseende ömsesidig samverkan beträffande räddningstjänstuppdrag i varandras insatsområden. Avtalsförslaget innehåller bland annat gemensamma räddningsuppdrag på länsväg 166 mellan Ed och Bäckefors samt länsväg 164 mellan Steneby och Ed. Avtalet gäller till och med , därefter förlängs avtalet med ett år i sänder om det inte sägs upp tre månader innan avtalstidens utgång. Avtal mellan räddningstjänsten i Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstavtal mellan Dals-Eds kommun och Bengtsfors kommun samt uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. KS ordförande Räddningschef 3(23)

4 104 Årsredovisning och koncernredovisning för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, Dnr Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen samt verksamhetsberättesle för Dalslands kanals AB avseende verksamhetsåret 2009 föreligger. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar för sin del godkänna föreliggande årsredovisning 2009 för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. KF 4(23)

5 105 Förstudie för ny likströmsförbindelse Nässjö (Barkeryd) - Norska gränsen, Dnr Svenska Kraftnät har beslutat att bygga Sydvästlänken som syftar till att öka överföringskapaciteten i det svenska stamnätet och minska risken för omfattande elavbrott i södra Sverige. Svenska Kraftnät utreder i en förstudie olika alternativa sträckningar för förbindelsen mellan en ny station i Barkeryd norr om Nässjö och norska gränsen för vilket Svenska Kraftnät nu inbjuder till samråd kring. Mellan sträckan Trollhättan-Norge utreds både luftlednings- markkabel och sjökabelalternativ samt kombinationer av de olika teknikerna. En planerad sträckning berör områden i Dals-Eds kommun varför samrådsmöte arrangerats i Ed den 31 maj. Med anledning av att remisstiden i ett första skede var utsatt till den 6 juli 2010 beslutade kommunstyrelsen att delegera åt kommunstyrelsens arbetsutskott att efter dialog med Dalslands miljökontor samt plan- och byggkontoret inkomma med synpunkter till Svenska Kraftnät den 23 juni I efterhand har Svenska Kraftnät förlängt remisstiden till den 3 september Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog därför åt kommunledningskontoret att sammanställa ett förslag till remissvar med beaktande av synpunkter från Dalslands miljökontor samt plan- och byggkontoret för behandling i kommunstyrelsen den 11 augusti. Kommunledningskontorets förslag till remissvar föreligger. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att delegera åt kommunstyrelsens arbetsutskott att med kommunledningskontorets förslag till remissvar som utgångspunkt och med kompletteringar avseende påverkan på besöksnäring och riksintressen, inkomma med remissvar från Dals-Eds kommun till Svenska Kraftnät. KSAU 18 augusti 5(23)

6 106 Cirkuskonstens bevarande i er kommun, Dnr Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen angående oro för att allt fler kommuner försvårar för de traditionella cirkusar som turnerar i tält att komma på gästspel. Akademin önskar att skrivelsen behandlas som ett ärende för kommunstyrelsen för att möjliggöra en helhetssyn på frågorna. Till kommunstyrelsen rörande cirkuskonstens bevarande i er kommun, Akademin för cirkuskonstens bevarande i Sverige, inkommet Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen svarar att kommunen har en anvisad plats sedan många år tillbaka inom tätorten Ed som bedöms lämplig för ändamålet och där traditionella cirkusar som turnerar i tält framför gästspel åtminstone en gång per år. Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige 6(23)

7 107 Cirkulär 10:31 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet., Dnr Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 30 april 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Av överenskommelsen framgår bland annat att avtalsperioden omfattar tiden och att vid löneöversynstillfällen per 1 april respektive år utgörs det garanterade utfallet år 2010 av 2,0 % och år 2011 av 1,5 %. Personalavdelningen har tagit del av överenskommelsen i sin helhet och har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet samt en redogörelse över de ändringar i Allmänna bestämmelser som är en konsekvens av träffad överenskommelse. Cirkulär 10:31 Sveriges kommuner och Landsting, Tjänsteskrivelse personalavdelningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt HÖK 10 samt att efter framställan från respektive riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. SKL avdelningen för arbetsgivarpolitik, förhandlingssektionen Personalsekreterare 7(23)

8 108 Cirkulär 10:33 - Huvudöverenskommelse m lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd., Dnr Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 6 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund Samverkansråd. Av överenskommelsen framgår bland annat att avtalsperioden omfattar tiden och att vid löneöversynstillfällen per 1 april respektive år utgörs det garanterade utfallet år 2010 av 2,0 % och år 2011 av 1,5 %. Även bilagorna 6 och 4a, Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse samt Förtroendeskapande arbete har tillförts medan bilaga 3 om Skolutveckling har utgått. Personalavdelningen har tagit del av överenskommelsen i sin helhet och har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet samt en redogörelse över de ändringar i Allmänna bestämmelser som är en konsekvens av träffad överenskommelse. Cirkulär 10:33 Sveriges kommuner och Landsting, Tjänsteskrivelse personalavdelningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt HÖK 10 samt att efter framställan från respektive riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. SKL avdelningen för arbetsgivarpolitik, förhandlingssektionen Personalsekreterare 8(23)

9 109 Cirkulär 10:34 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 - med Svenska Kommnalarbetareförbundet, Dnr Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010 en Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Svenska kommunalarbetareförbundet. Av överenskommelsen framgår bland annat att avtalsperioden omfattar tiden och att vid löneöversynstillfällen per 1 april respektive år bidrar varje tillsvidareanställd medlem i Kommunal med 490 kronor år 2010 och år 2011 med 480 kronor. Parterna har även enats om lägsta löner för arbetstagare som fyllt 19 år och för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning och där arbetsgivaren krävt detta. Personalavdelningen har tagit del av överenskommelsen i sin helhet och har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet samt en redogörelse över de ändringar i Allmänna bestämmelser som är en konsekvens av träffad överenskommelse. Cirkulär 10:34 Sveriges kommuner och Landsting, Tjänsteskrivelse personalavdelningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar, att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt HÖK 10 samt att efter framställan från respektive riksorganisationer teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. SKL avdelningen för arbetsgivarpolitik, förhandlingssektionen Personalsekreterare 9(23)

10 110 Cirkulär 10:35 - Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Dnr Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj 2010, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 10 med Svenska kommunalarbetareförbundet. Av överenskommelsen framgår bland annat att avtalsperioden omfattar tiden och att vid löneöversynstillfällen per 1 april respektive år bidrar varje medlem i Kommunal med 2,97 kronor år 2010 och år 2011 med 2,91 kronor. Parterna har även enats om lägsta löner för personlig assistent och anhörigvårdare arbetstagare som fyllt 19 år. Löneavtalet enligt ovan finns reglerat i bilaga 1 och övriga bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare framgår av bilaga 2. Personalavdelningen har tagit del av överenskommelsen i sin helhet och har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet. Cirkulär 10:35 Sveriges kommuner och Landsting, Tjänsteskrivelse personalavdelningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar, att med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetarförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 10 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. SKL avdelningen för arbetsgivarpolitik, förhandlingssektionen Personalsekreterare 10(23)

11 111 Cirkulär 10:44 - Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Dnr Sveriges kommuner och landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj 2010 överenskommelse, BEA, med Svenska kommunalarbetareförbundet. Av överenskommelsen framgår bland annat att förtydliganden har skett i Kap. 1, 2 Tillämpning mom. 2 punkt c och skrivning av Kap. 2 5 har utvecklats när det gäller Bestämmelser om lön. Personalavdelningen har tagit del av överenskommelsen i sin helhet och har inkommit med tjänsteskrivelse i ärendet. Cirkulär 10:44 Sveriges kommuner och Landsting, Tjänsteskrivelse personalavdelningen, Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelserna enligt BEA samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal BEA i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. SKL avdelningen för arbetsgivarpolitik, förhandlingssektionen Personalsekreterare 11(23)

12 112 Arvode till heltidsengagerad förtroendevald, Dnr Kommunfullmäktige har beslutat fastställa arvode till kommunalråd med 90 % av gällande prisbasbelopp per månad. Arvodet är pensions- och semestergrundande och kommer att räknas upp årligen utifrån gällande prisbasbelopp. Med utgångspunkt från beräknat prisbasbelopp 2010 skulle beloppet skrivas ned under 2010 varför det i enlighet med beslut enligt ovan inte är möjligt att räkna upp arvodet. Kommunfullmäktige beslutade därför att arvodet till kommunalråd under 2010 ska räknas utifrån gällande prisbasbelopp år Kommunfullmäktige beslutade även tillsätta en parlamentarisk grupp som ser över arvode till kommunalråd inför 2011 och som redovisas inför kommunfullmäktige innan valet Följande parlamentariska grupp utsågs: Tommy Olsson (KD), Kerstin Sandqvist (FP), Gunnar Simonsson (S), Gösta Schagerholm (C), Mats Hansson (M), Hans Åkerlundh (MP). Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige protokoll Parlamentarisk grupp protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar, gällande arvodet till heltidsengagerad förtroendevald, att: 1. från och med år 2011 justera grundnivån för arvodet till 100 % av gällande prisbasbelopp per månad 2. arvodet ska vara pensions- och semestergrundande och räknas upp årligen utifrån gällande Arbetskostnadsindex som övriga politiska arvoden uppräknas från. Jäv Martin Carling (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet KF 12(23)

13 113 Miljö-och/eller Folkhälsopris i Dals-Eds kommun, Dnr Miljö- och eller folkhälsopris utdelas årligen till den eller de personer som under året utmärkt sig på ett ur miljö- och eller folkhälsosynpunkt förtjänstfullt sätt. För utdelningen av priset finns statuter antagna av kommunfullmäktige Miljö- och folkhälsoforum har inkommit med förslag till revidering av statuter avseende Miljö- och eller folkhälsopriset. Statuter för utdelande av Miljö- och eller folkhälsopris i Dals-Eds kommun Miljö- och folkhälsoforum, protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av statuter för utdelande av Miljö- och eller folkhälsopris i Dals-Eds kommun. KF 13(23)

14 114 Förslag till kapitalförstärkning i Kommuninvest, Dnr Skrivelse har inkommit från Kommuninvest med förslag till kapitalförstärkning i Kommuninvest. Bedömning har gjorts om att det egna kapitalet i Kommuninvest behöver förstärkas och förslaget innebär att det egna kapitalet utökas med ett förlagslån från medlemmarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog åt ekonomichefen att bevaka ärendet och återkomma till arbetsutskottet för ytterligare information efter medlemssamråden i Kommuninvest. Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie årsstämman beslutat att medlemmarna ska erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån. Dals-Eds kommun blev medlem i Kommuninvest år Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att på det sättet stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet ska uppgå till mer än 1 procent av balansomslutningen senast år Ekonomichefen har inkommit med en tjänsteskrivelse i ärendet där den föreslagna kapitalförstärkningens fördelar och risker redovisas. För Dals-Eds kommun innebär erbjudandet att teckna 0,6 miljoner kronor av förlagslånet. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt för medlemmarna och om kommunen avstår från att delta erbjuds kommunens del av lånet till andra medlemmar som vill teckna ett större belopp. Tjänsteskrivelse Beslut om förlagslån till Kommuninvest, ekonomichef Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest, Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar 1. att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars (23)

15 forts att finansiering av utlåningen ska ske genom disposition via eget kapital 3. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att inom den angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal, genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen samt teckna erforderliga handlingar. KF 15(23)

16 115 Livsmedelspolicy och Den goda måltiden, Dnr Ett förslag till gemensam livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle har upprättats med syfte att för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök och Dalslandskommunerna ska ställas grundläggande lagstiftningskrav på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålles. Vidare syftar det till att miljöstörningar begränsas samt att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande. Målet är att inköp av ekologiska och närproducerande livsmedel ska öka. Utifrån policyn har kostchefen inom serviceförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för en god kvalitet av den mat och måltider som erbjuds inom de verksamheter som kommunen ansvarar. Riktlinjerna är benämnt Den goda måltiden i Dals-Eds kommun och innehåller inriktningsmål och resultatmål samt handlingsplan. Livsmedelspolicyn och riktlinjerna Den goda måltiden i Dals-Eds kommun har remitterats till FOKUSnämnden och socialnämnden för synpunkter. Förslag Den goda måltiden i Dals-Eds kommun, FOKUSnämndens protokoll Socialnämndens protokoll Servicenämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar 1. att för sin del anta Livsmedelspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun 2. att godkänna riktlinjerna Den goda måltiden i Dals-Eds kommun KF 16(23)

17 116 Försäljning Fastighet Kårslätt 1:30, via Anbud, Dnr Ärendet utgår. 17(23)

18 117 Anslutning av fibernod för bredbandsutbyggnad i Gesäter, Dnr För att möjliggöra en fortsatt bredbandsutbyggnad av god kvalitet över hela landet krävs att det ute i bygderna finns ett lokalt engagemang i form av att ekonomiska föreningar bildas. Kommunens ansvar består i att medfinansiera och ansöka om bidragspengar till så kallade fibernoder där sedan de lokala föreningarna kan ansluta sig. En möjlighet har uppkommit genom att grannkommunerna söder om Dals-Eds kommun grävt fibernät som på ett enkelt sätt även kan ansluta bland annat Gesäter. Detta innebär att Dals-Eds kommun kan få möjlighet att till en i sammanhanget ringa kostnad bekosta en del av fiberdragningen och få en fibernod inom vår kommun. Kostnaden totalt är kronor och Dals-Eds kommuns del av medfinansieringen är 15 % vilket motsvarar cirka kronor. Investeringen skulle innebära en möjlighet för ekonomiska föreningar i kommunens södra delar att ansluta sig och även i framtiden etablera sig norrut allt eftersom det bildas ekonomiska föreningar som efterfrågar fibernoder. Tjänsteskrivelse IT-chefen, Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att med kronor genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, medfinansiera fiberdragningen och på det sättet möjliggöra för ekonomiska föreningar att ansluta sig till den fibernoder i Gesäter som tillskapas genom medfinansieringen. KS ordförande IT chef 18(23)

19 118 Information till Kommunstyrelsen, Dnr 9230 Miljöchef Hans-Peter Dahlgren informerar om det miljöledningsarbete som startats upp bland kommunens förvaltningar genom stöd från Dalslands Miljökontor. Frida Palander och Sofia Refsnes, studerande vid Handelshögskolan Göteborgs universitet, informerar och presenterar den miljöutredning för Dals-Eds kommun som de studerande genomfört. Kommunstyrelsens ordförande informerar om inbjudan från Utsiktens gymnasium till lokalpolitiker i kommunen om deltagande den 6 september för information och diskussion om politikerrollen. 19(23)

20 119 Anmälan av delegationsbeslut KS , Dnr Följande delegationsbeslut anmäls: Protokoll KSAU Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 20(23)

21 120 Meddelande KS , Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:28 Mätningskungörelsen upphör att gälla den 30 juni Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:35 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:36 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 35 om avräkning av semesterdagar då arbetstagaren har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning enligt föräldraledighetslagen. Också fråga om vilka preskriptionsregler som ska tillämpas. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:37 Sotningsindex Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:39 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK T med AkademikerAlliansen. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:40 Avtal om kopiering i skolorna läsåren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:41 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:42 Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:43 Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse med mallar för lokalt kollektivavtal. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:44 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 21(23)

22 forts. 120 Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:45 Geodatasamverkan Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk information mellan offentliga myndigheter. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:46 Timbelopp för LASS år Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:49 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:50 Komplettering av bidragsvillkor för fristående verksamheter. Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens regionala plan för transportinfrastrukturen antogs av regionfullmäktige den 14 juni Fokusförvaltningen/Fritids och Kulturchef Meddelande om deltagande i interregprojekt som preliminärt döpts till Resandefolket i Skandinavien. Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till seminarium Rollen som tjänsteman i kommuner och landsting som arbetar med medborgardialog som del i styrningen den 3 september Sveriges Kommuner och Landsting Inbjudan till seminarium Pröva och utveckla E-paneler den 25 augusti Sveriges Kommuner och Landsting Handbok om lokala åtgärder mot organiserad brottslighet. Sveriges Kommuner och Landsting Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner och Landsting. Länsstyrelsen i Västra Götalands län LänsfOkus tidning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Statens folkhälsoinstitut Tobaksuppdraget nr 2 tema Barn och ungdomar. Sveriges Kommuner och Landsting Förbundsavgift år 2011 till Sveriges Kommuner och Landsting. 22(23)

23 forts. 120 Dalslands Miljönämnd , paragraf DMN 30-37, 40. Dalslands Miljönämnd , paragraf DMN Diarienr. 09/ Naturvårdsverket Broschyr om ändringar i strandskyddet. Diarienr. 06/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Utställning om tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner gällande vindkraft för Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds och Åmåls kommuner, Västra Götalands län. Diarienr. 10/ Västtrafik Västtrafiks Årsredovisning Diarienr. 10/ Kommunfullmäktige Budgetramar 2011 planer Diarienr. 09/ Länsstyrelsen Västra Götalands län Bostadsmarknadsundersökningen 2010, Länsstyrelsens Rapport nr 2010:34. Diarienr. 10/ Kommunfullmäktige Övergripande mål 2011 för Dals-Eds kommun. Diarienr. 09/ Socialnämnden Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplaner socialnämndens verksamheter Diarienr. 10/ Västra Götalandsregionen Ansvarsfrihet för samordningsförbunden verksamhetsåret Diarienr. 09/ Energimarknadsinspektionen Beslut angående ansökan om nätkoncession för linje för rätt att bygga och använda en ny 40 kv ledning mellan Ed och Nössemark inom Dals-Eds kommun. Diarienr. 09/ Svenska Kraftnät Sydvästlänken Projektnytt nr 4 Förlängd remisstid för SydVästlänkens västra del. 23(23)

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V)

Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-09-29 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 29 september, klockan 8:30-10.50 Beslutande Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 15.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 13.35 - Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-03-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-02-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15

Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010 11 17 Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15 Beslutande Övriga närvarande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kirdis (c) vice

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Ola Johansson Nr 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-10 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 10 augusti 2010, klockan 08.30-12.30 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 februari 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 februari 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 februari 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Britt-Marie Johansson (M)1:e vice ordf Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-12-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c), ej 229,

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Lena Jatko, kommunchef G Lindmark, administrativ chef, 111 Anita Sköld, M

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Lena Jatko, kommunchef G Lindmark, administrativ chef, 111 Anita Sköld, M PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-12-16, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén, V

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-10-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kirdis (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-05-19 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Therese Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande. Övriga närvarande. Britta Carlén, Tommy Olsson. Justerande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande. Övriga närvarande. Britta Carlén, Tommy Olsson. Justerande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2007-06-20 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Sabina Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-27

Kommunstyrelsen 2013-08-27 Kommunstyrelsen 2013-08-27 Ks 122 Begäran om utökad kommunal borgen... 2 Ks 123 Reviderade ramar 2013 kommunstyrelsens förvaltningar... 4 Ks 124 Översiktlig inventering av stipendier... 6 Ks 125 Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27)

Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) Kommunstyrelsen 2013-08-26 1(27) + Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.15-21.00, med ajournering 19.00-19.10. Beslutande Ledamöter Björn-Olov Hallberg (S), ordförande, 58-69, 71-78 Mathias Lindquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning:

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning: Personalberedningen 2005-05-23 8. Ärendebeskrivning: I Cirkulär 2005:21 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om innehållet i Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum den 7 juni 2011, kl. 13.00. Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-05 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 5 februari, klockan 8:30-10.15 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf.

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 september 2015 kl. 08.00-11.50 Beslutande Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (FP)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 105 09:30-11:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) Robert Johansson (MP) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) Robert Johansson (MP) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-04 Säker- och tryggutskottet Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 11:50 Utses att justera Robert Johansson (MP) Justeringens plats och tid Skärhamns

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:30. Beslutande Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 2013-04-09 kl. 08.30 10.30

Kommunkontoret tisdag 2013-04-09 kl. 08.30 10.30 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret tisdag kl. 08.30 10.30 Johan Birath (s), ordförande Stig Adolfsson (s), tjänstgörande ersättare Britt-Marie Johansson (s) Rolf Stenvard (m) Staffan Leufvén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 augusti 2009 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.20 Ajournering 15.10-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--1535 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd Justeringens

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-07 1(15) Plats och Melleruds kommunkontor, tisdagen den 7 juni 2011, sammanträdestid klockan 08.30 12.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

2008-02-26. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2008-02-26. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (11) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 26 februari 2008, kl 09.00-12.20 Stiven Wiklund, ordförande (s) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00

Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Kommunstyrelsen 2011-09-07 1 (20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-11.00 Paragrafer 167-182 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1

Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 13.00 16.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars 2009 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Annika Johansson Harry Johansson Peter Johansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.45 Beslutande Kira Berg, s Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Lars Rosander, c Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare

Tjänstemän Bodil Sundlöf, förvaltningschef 117-127 Marie Olsson Taxén, enhetschef 117 Angela Samarzija, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Gunnel Persson (s)

Läs mer

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S)

Peter Lilliebjörn (M) Gunilla Friis (M) Lovisa Eriksson (C) Marcus Engström (C) Jonas Uebel (FP) Eva Lannerö (KD) Catharina Melian (S) 1(17) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl. 18:30-19:50 Paragrafer 109-120 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), 1:e vice ordf. Torsten Sjögren (M) Bengt Sylvan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-04-15 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 15 april, 2015 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 7 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Anna Karlsson, förvaltningsjurist/ nämndsekreterare Karin Strutz,förvaltningsekonom 7-9

Lars Bennersten, förvalningschef Anna Karlsson, förvaltningsjurist/ nämndsekreterare Karin Strutz,förvaltningsekonom 7-9 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-02-01 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Kl:08.30-12.00 Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-02-12 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-17.55 1 (18) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-03-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2012-03-14, kl 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 24 mars 2015 kl 08:30 11:30 Beslutande Britt-Marie Johansson (M)ordf Yvonne Simonsson (S) 2:e vice ordf Eva A Johansson

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer