Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 29 september, klockan 8: Beslutande Ledamöter: Bromme Eila, (FP), ordförande Jan Holmberg (M) Leif Berglund (S) Ulla Blücher (V) Ersättare: Ibrahim Abdallah (S) Lars Valtersson (MP) Övriga deltagande Ulla Thörner, stöd & process 32 Jolle Rommel, Väsby välfärd Siv Helzén, kommunledningskontoret Anette Nilsson, Väsby välfärd Maria Andersson, Väsby välfärd Linda Nordberg, stöd & process Utses att justera Leif Berglund Justeringens plats och tid Måndag 4 oktober 2010 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, plan 6, kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011 (KS/2009:139) Ärendebeskrivning En medarbetarenkät genomfördes i februari Den totala svarsfrekvensen var 83 procent, vilket är ett högt deltagande. Vid 2008 års enkät var svarsfrekvensen 79 procent och för 2006 var den 80 procent. Vid medarbetarenkäten 2010 var Nöjd Medarbetarindex (NMI) 67. Resultatet 2008 och 2006 var 63. Ett av målen i flerårsplanen med budget är att uppnå NMI 66. NMI är ett sammanfattande resultat av enkäten samt ett vägt medelvärde av andelen positiva svar på frågorna: - Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation i Upplands Väsby kommun. - Jag är stolt över att arbeta i Upplands Väsby kommun. Förbättringsområden De förbättringsområden som identifierats utifrån resultaten är: - arbetsmiljöarbetet - hälso- och friskvårdsfrågor - arbetsbelastning - organisation som fungerar bra - kompetensutveckling Handlingsplaner Samtliga kontor har utifrån sina resultat arbetat fram handlingsplaner. Dessa är också tidsatta. Exempel på konkreta förbättringsområden som tagits upp i handlingsplanerna är: Väsby Välfärd - Organisation - Fysisk och psykosocial arbetsmiljö - Arbetsbelastning Miljö- och hälsoskyddskontoret - Förtydliga processen kring verksamhetsplanering - Fortlöpande utvärderingar av verksamheten - Säkra likartat arbetssätt - Förhållningssätt Stadsbyggnadskontoret - Information om lönekriterier och lönesamtal

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Tydliga uppdrag - Intern kommunikation Kundvalskontoret - Organisation, arbetsstrukturer och ärendehandläggning - Samarbete och delaktighet Stöd & Process - Tydligare ledarskap - Arbetsbelastning Teknik & Fastighet - Tydlighet i arbetsuppgifter - Samarbete och delaktighet - Arbetsbelastning Kommunledningskontoret - Möte med kontor/arbetsplatser utifrån resultatet rörande förtroende för kommunledningen. Sammanfattning Den medarbetarenkät som genomförts vid tre tillfällen; år 2006, 2008 samt 2010, är relativt omfattande. Från verksamheterna har framkommit önskemål om att varje år kunna genomföra en temperaturmätning. En enklare variant av medarbetarenkäten, bestående av några få utvalda områden och frågor, kan ligga till grund för en sådan mätning. Ett årligt resultat skulle på ett bättre sätt kunna bidra till en hälsofrämjande och utvecklande arbetsplats, där chef och medarbetare gemensamt tar ansvar för att förbättra och bibehålla en god arbetsmiljö. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att utarbeta en mindre omfattande medarbetarenkät, för att kunna genomföra årliga temperaturmätningar i organisationen. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att utarbeta en mindre omfattande medarbetarenkät, för att kunna genomföra årliga temperaturmätningar i organisationen. 2. På allmänna utskottets första sammanträde år 2011 presenteras en återkoppling till ärendet där bl.a. en tidplan introduceras.

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ung & Trygg rapport - september 2010 (KS/2007:278) Ärendebeskrivning Alla aktiviteter som planerades under sommaren genomfördes. 127 gymnasieungdomar fick arbete. Vi hade ca. 40 ungdomar skolår 8, 9 som hjälpledare på olika aktiviteter i kommunen. I samarbete med Fadderbyn- KFUK ordnades dagläger för familjer på Ängsholmen. Vega-bussen rullade hela sommaren tisdag till lördag natt. För andra året i rad erbjöd vi vuxna med funktionsnedsättning sommaraktiviteter under deras semester. En skriftlig rapport från de olika verksamheterna skall sammanställas. Projektledaren rapporterade från stockholmsenkäten som genomfördes för tredje gången på våren Det positiva i undersökningen är att andelen rökare minskar i skolår 9 och bland killar i skolår 2 på gymnasiet. Årskonsumtionen av alkohol har också minskat bland både killar och tjejer i både skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet. Andelen som storkonsumerar alkohol har minskat i både skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet. Upplands Väsby har en lägre andel som storkonsumerar i jämförelse med övriga kommuner. Andelen ungdomar som helt tar avstånd från alkohol ökar både i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet. Föräldrars restriktivitet har ökat, färre får dricka alkohol för sina föräldrar och färre ungdomar blir bjudna på alkohol av sina föräldrar. Andelen elever i skolår 2 på gymnasiet som uppger att de använt hot eller våld eller burit vapen har minskat. Den oroväckande utvecklingen för unga tjejer i skolår 9 har vänt och är på väg i rätt riktning. Det som är oroväckande är att 46 % dvs. nära hälften av tjejerna i skolår 2 på gymnasiet röker och att 65 % av killarna och 32 % av tjejerna i skolår 9 uppger att de kan köpa tobak själva i butik eller kiosk. Narkotikaanvändningen i skolår 9 och bland killar i skolår 2 på gymnasiet ökar. Särskilt tydligt är utvecklingen bland killar i skolår 9. Upplands Väsby har en större andel killar av de som använt narkotika som använt amfetamin i jämförelse med övriga kommuner. 43 % av eleverna i skolår 9 och 34 % av eleverna i skolår 2 på gymnasiet instämmer inte i påståendet vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad, vilket är en högre andel i jämförelse med övriga kommuner. Upplands Väsby har en högre andel ungdomar i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet som är oroliga att utsättas för brott i skolan. Var femte tjej i skolår 9 är orolig för detta.

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Upplands Väsby ligger sämre till i jämförelse med övriga kommuner när det gäller nyckeltal i skolan såsom positiv uppmärksamhet från lärare, grad av inflytande, tydliga förväntningar och god anknytning till skola. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noterades till protokollet. Allmänna utskottets beslut 1. Informationen noterades till protokollet. 2. Allmänna utskottet bjuder in en polis och en expert som presenterar hur man i kommunen jobbar för att minska användningen av droger och alkohol och åtkomsten av dem för barn och ungdomar. 3. Allmänna utskottet vill tacka Jolle Rommel och alla medarbetare i Ung & Trygg för deras insatser i det lyckade projektet.

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport från Trygghetsrådet (KS/2009:282) Vid Trygghetsrådets möte den 28 september 2010 informerades deltagarna om höstens informationsmöten enligt tidigare beslut från rådet. Där får föräldrarna i skolår 6 9 ta del av följande: - Information om drogtecken hos barn och ungdomar. Information ges från polis och Väsby Välfärd om drogtecken och presentation av Lathund. - Informera om resultatet från Stockholmsenkäten Vi redovisar resultatet från Stockholmsenkäten 2010 med jämförelser 2006 och Informationsmöten är på följande tider: Onsdagen den 22 september 2010 på Runbyskolan kl Tisdagen den 28 september 2010 på Kulturhuset för Väsbys centrala delar kl Tisdagen den 5 oktober 2010 på Grimstaskolan kl Tisdagen den 12 oktober 2010 på Södervikskolan kl Idrottsföreningarna bjuder på fika och det ges möjlighet för föräldrar och personal att ställa frågor till polis, fältare, socialsekreterare och skolpersonal.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. -HÖK 10- med Svenska Kommunalarbetareförbundet (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 10 i korthet: Avtalsperiod Löneöversyn per 1 april respektive år och genomförs som traditionell förhandling om parterna inte enas om annat bidrar varje tillsvidareanställd medlem i Kommunal med 490 kr bidrar varje tillsvidareanställd medlem i Kommunal med 480 kr Individgarantin är 100 kronor för 2010 och 100 kronor för 2011 Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska från uppgå till lägst kr/månad uppgå till lägst kr/månad Lön för arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska från uppgå till lägst kr/månad uppgå till lägst kr/månad De särskilda ersättningarna räknas upp med 3,5 % från och med Vissa förtydliganden har gjort i Bilaga J Parterna är överens om att inrätta ett Jämställdhetsråd senast den 31 december 2010 En principöverenskommelse om ett Omställningsavtal har träffats. Överenskommelsen innebär att ett Omställningsavtal ska träffas senast den 31 oktober 2010 och träda i kraft den 1 januari Överenskommelsen innebär också att avtalet om avgångsförmåner (AGF-KL) ska avvecklas.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Överenskommelsen innebär bland annat att aktiva insatser ska erbjudas medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Syftet är att öka deras möjligheter att få ett nytt arbete. MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning Bestämmelserna om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga till AB, Bilaga U Bestämmelserna om samordning har moderniserats och anpassats till KAP-KL. Samtidigt har förtydligats att arbetstagaren är återbetalningsskyldig i vissa situationer En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen Begränsningen om 180 dagar har införts i 28 mom.10 avseende sjuklön för delar som inte ersätts av Försäkringskassan Föräldrapenningstillägget har utökats med 60 dagar för barn födda eller senare. En ny reglering har införts kring arbetstagare som omplaceras på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom till annan anställning och överenskommelse träffas om lägre lön Vissa förtydliganden har gjorts avseende Bilaga J. Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation.

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - BEA - med Svenska Kommunalarbetareförbundet (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 21 maj, Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, BEA, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Innehållet i korthet: Förtydligande av tillämningen av avtalet. Texten har förtydligats med skrivningen anställs i arbete, som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet, i syfte att minska arbetslösheten. Detta medför ingen förändring av tidigare innebörd. Utvecklad skrivning av bestämmelser om lön. Texten i anmärkningen har utvecklats och anpassats för att bättre relatera till hur arbetstagaren fullgör sina arbetsuppgifter och utvecklas i arbetet. Anpassningar till AB. För de paragrafer som återfinns i BEA och som har sin grund från AB, Allmänna bestämmelser, har justeringar som tillförts AB även tillförts BEA. Ett års sammanhängande anställning istället för tidigare två år. För arbetstagare som har en tillsvidareanställning i OSA, som vid löneöversynstillfället har minst ett års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren ingår i underlaget och hanteras på motsvarande sätt vid löneöversynstillfället som framgår av Löneavtalet i HÖK. Övriga organisationer. Tidigare överenskommelse med SKTF är prolongerad. Förhandlingar kommer att tas upp i augusti. För övriga organisationer gäller fortsatt BEA 06. Nya förhandlingar kommer tas upp med dem i augusti.

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal BEA - tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal BEA - tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation.

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 10 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 12 maj, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Innehåll i korthet: Löneavtal, Bilaga 1 Avtalsperiod Löneöversynstillfällen är den 1 april respektive år och genomförs som traditionell förhandling om parterna inte enas om annat För löneöversynen finns ett löneökningsutrymme enligt följande: bidrar varje medlem i Kommunal med 2,97 kronor bidrar varje medlem i Kommunal med 2,91 kronor Individgarantin är 0,61 kronor för både 2010 och Lägstlöner har införts. Timlönen för arbetstagare som omfattas av bestämmelsen 1c) i Bilaga 2, Bestämmelser för personlig assistent och anhörigvårdare, och som fyllt 19 år ska uppgå till - lägst 95,06 kronor från och med lägst 97,39 kronor från och med Löneavtal, Bilaga 2 I tillämpningsområdet, 1a, har begreppet anmodan stärkts eftersom tidigare reglering är borttagen. Detta innebär att när brukaren anmodar särskild person omfattas denne numera alltid av PAN:s bestämmelser. För arbetstagare som anställts på anmodan som personlig assistent eller anhörigvårdare har ingen ändring gjorts avseende anställningsformen. D.v.s. visstidsanställning gäller enligt kollektivavtal.

13 Kommunstyrelsens allmänna utskott En ömsesidig uppsägningstid av en månad gäller vid kollektivavtalad visstidsanställning. Bestämmelser har införts gällande läkarintyg vid sjukdom, bisyssla samt reglering om överläggning med arbetstagarorganisationen vid avstängningen. (Jfr AB HÖK Bilaga 2) Ersättning för jourpass har införts. Ersättningen per jourpasstimme utges med halv timlön och halvt o-tillägg samt fastställt belopp för jour. De särskilda ersättningarna (o-tillägg och jour) uppräknas med 3,5 % från och med Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från arbetstagarorganisationen. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från arbetstagarorganisationen.

14 Kommunstyrelsens allmänna utskott Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd - HÖK 10. (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 6 maj 2010 Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Innehållet i Huvudöverenskommelse HÖK 10 i korthet Avtalsperioden omfattar tiden Löneöversynstillfälle per 1 april respektive år utgörs det garanterade utfallet av 2,0 % utgörs det garanterade utfallet av 1,5 % Ett icke definierat garanterat utfall vid varje löneöversyn för arbetsledande personal Inga individgarantier Löneöversyn sker 1 april 2012, förutsättningarna bestäms i nästa avtalsperiod Ny bilaga 6 tillförs, Verksamhetsutveckling och resultat Bilagan syftar till att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat bl.a. genom annan arbetstidsförläggning genom lokalt kollektivavtal. Förhandlingsprotokollet tillförs ny skrivning i 2 Kunskapsutveckling och resultat Parterna är överens om ett långsiktigt gemensamt förtroendeskapande arbete i syfte att främja utvecklingen av svensk skola. Det gemensamma arbetet ska bedrivas genom att följa, stödja och bidra med initiativ som kan skapa förutsättningar till bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Tidigare Bilaga 3, Skolutveckling utgår. MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning

15 Kommunstyrelsens allmänna utskott Bestämmelserna om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga till AB, Bilaga U Bestämmelserna om samordning har moderniserats och anpassats till KAP-KL. Samtidigt har förtydligats att arbetstagaren är återbetalningsskyldig i vissa situationer En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen Begränsningen om 180 dagar har införts i mom.10 avseende sjuklön för delar som inte ersätts av Försäkringskassan Föräldrapenningstillägget har utökats med 60 dagar för barn födda eller senare. Föräldrapenningtillägget utges under sommaruppehåll/ferie En ny reglering har införts kring arbetstagare som omplaceras på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom till annan anställning och överenskommelse träffas om lägre lön Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse - HÖK10- med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning i kommunen fr.o.m Lokalt kollektivavtal - LOK 10 tecknas i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse - HÖK10- med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning i kommunen fr.o.m Lokalt kollektivavtal - LOK 10 tecknas i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation.

16 Kommunstyrelsens allmänna utskott Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK - med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 30 april 2010 Huvudöverenskommelse, HÖK 10, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Innehållet i Huvudöverenskommelse HÖK 10 i korthet: Avtalsperioden omfattar tiden Löneöversynstillfälle per 1 april respektive år utgörs det garanterade utfallet av 2,0 % utgörs det garanterade utfallet av 1,5 % Ett icke definierat garanterat utfall vid varje löneöversyn för arbetsledande personal Inga individgarantier Löneöversyn sker 1 april 2012, förutsättningarna bestäms i nästa avtalsperiod Uppmärksamhet ges jämställdhetsfrågor genom ett partsgemensamt arbete MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning Bestämmelserna om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga till AB, Bilaga U Bestämmelserna om samordning har moderniserats och anpassats till KAP-KL. Samtidigt har förtydligats att arbetstagaren är återbetalningsskyldig i vissa situationer En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen Begränsningen om 180 dagar har införts i mom.10 avseende sjuklön för delar som inte ersätts av Försäkringskassan

17 Kommunstyrelsens allmänna utskott Föräldrapenningstillägget har utökats med 60 dagar för barn födda eller senare. En ny reglering har införts kring arbetstagare som omplaceras på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom till annan anställning och överenskommelse träffas om lägre lön Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 10 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m Lokalt kollektivavtal LOK 10- tecknas i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet efter framställan från respektive riksorganisation.

18 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 10- med AkademikerAlliansen (KS/2009:149) Ärendebeskrivning Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat Parterna träffade den 10 juni 2010 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet innebärande HÖK T i lydelse fr.o.m Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK T i korthet: Avtalet gäller fortsatt tillsvidare Löneavtalet är även fortsättningsvis sifferlöst MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning Bestämmelserna om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga till AB, Bilaga U Bestämmelserna om samordning har moderniserats och anpassats till KAP- KL. Samtidigt har förtydligats att arbetstagaren är återbetalningsskyldig i vissa situationer En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen Begränsningen om 180 dagar har införts i mom.10 avseende sjuklön för delar som inte ersätts av Försäkringskassan Föräldrapenningstillägget har utökats med 60 dagar för barn födda eller senare. En ny reglering har införts kring arbetstagare som omplaceras på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom till annan anställning och överenskommelse träffas om lägre lön

19 Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Informationen om att HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen och att ändringarna tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK, tas till protokollet. Allmänna utskottets beslut 1. Informationen om att HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen och att ändringarna tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK, tas till protokollet.

20 Kommunstyrelsens allmänna utskott Återrapport av Projekt Praktik (KS/2009:11) Ärendebeskrivning I slutrapporteringen av Projekt Praktik i januari 2010 framkom att det fattades en samordnande funktion kring språkpraktik och arbetsplatsförlagd introduktion när det gäller nyanlända som är i behov av försörjningsstöd och som studerar på Svenska för invandrare, SFI, men inte ingår i flyktingintroduktionen. En återrapport gällande heltidsplanering för personer i behov av SFI och försörjningsstöd begärdes till september. Inventering av målgrupp På ekonomiskt bistånd fanns i juni arbetssökande personer med språkhinder som studerar på SFI, och uppbar försörjningsstöd utöver mottagna flyktingar. Från och med augusti 2010 är Lernia leverantör av Svenska för invandrare samt Svenska som andraspråk. Mottagna flyktingar i kommunen har rätt till heltidsintroduktion hos Lernia, 30 timmar i veckan. Andra personer som studerar på SFI i kommunen har rätt till minst 15 timmar i veckan. Utöver de 15 timmarna erbjuds alla studerande 160 timmars språkpraktik. Verksamhet Utifrån ett behov av att kunna erbjuda denna grupp heltidsplaneringar aktualiserar socialsekreterarna på ekonomsikt bistånd sedan första september 2010 nyanlända personer med språkhinder till flyktingintroduktionen och team Vägval Vuxen. Flyktingintroduktionen har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och kan erbjuda fler verktyg för individer att ta sig vidare ut i arbete eller studier. Flyktingintroduktionen kallar på kartläggningssamtal och upprättar handlingsplan tillsammans med individen och Arbetsförmedlingen. Handlingsplanen delges socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och att individen följer upprättad planering blir ett krav för att vara berättigad försörjningsstöd. Insatser som kan finnas med i den individuella handlingsplanen innefattar utöver arbetssökande; SFI och praktik, samhällsinformation, kompletterande aktör, studie- och yrkesvägledning och coachning hos WorkCenter. Planeringarna ska vara heltid och målet är att var och en snabbast möjligt ska kunna försörja sig och bli delaktig i det svenska samhälls- och arbetslivet. Personer i behov av SFI och försörjningsstöd som varit folkbokförda i Sverige längre än två år aktualiseras till WorkCenter för kontakt med coach för individuell

21 Kommunstyrelsens allmänna utskott planering. Vidare pågår utveckling av WorkCenter för att kunna erbjuda personer med språkhinder gruppverksamhet utöver SFI med praktik. Samarbetsmöten/fortsatt utveckling En referensgrupp/nätverk som upprättades i Projekt Praktik 2008 med deltagande aktörer från Arbetsförmedlingen, Ekonomiskt bistånd, Vägval Vuxen och SFI Lernia har ett fortsatt uppdrag att planera och utveckla verksamheten när det gäller denna målgrupp. Flyktingintroduktionen är sammankallande för dessa möten. Utöver detta sker samarbete med övriga aktuella interna och externa aktörer. Viktiga parter att bjuda in framledes är företrädare för näringslivet och ideella organisationer. Väsby Välfärds förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att godkänna återrapporten och lägga den till handlingarna. Allmänna utskottets beslut 1. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar att godkänna återrapporten och lägga den till handlingarna. 2. Hanna Bäck teamchef Vägval Vuxna inbjudes att på allmänna utskottets andra sammanträde 2011 informera om implementering av nya arbetssätt / ny lagstiftning mellan arbetsförmedlingen och kommunen avseende introduktion för nyanlända flyktingar.

22 Kommunstyrelsens allmänna utskott Inhiberande av nästa sammanträde Allmänna utskottets nästa sammanträde, onsdagen den 10 november 2010, ställs in. Ett extra sammanträde hålls måndagen den 11 oktober 2010 kl Platsen för sammanträdet är Vilundarummet.

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011 HR-specialist 200-09-07 Ulla Thörner 08-590 97 03 Dnr: Fax 08-590 733 3 KS/2009:39 Ulla.thorner@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Medarbetarenkät 200 och dialog om enkät 20 En medarbetarenkät

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Leif Berglund (S) Per-Erik Kanström (M) 1-6 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-05 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 5 februari, klockan 8:30-10.15 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf.

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-02-27 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 27 februari 2013, klockan 8:30-10:40 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD), vice ordförande Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD), vice ordförande Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-12-15 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 15 december 2010, klockan 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande

Läs mer

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00

Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-22 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 22 februari 2012, klockan 8.30-10.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16

Pernilla de Vries, personalchef Anders Johansson, verksamhetschef mjuk sektor 16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, personalchefens tjänsterum den 7 juni 2011, kl. 13.00. Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Den 10 april 2013 enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Denna

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll 2015-12-28 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2008-02-26. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2008-02-26. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (11) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 26 februari 2008, kl 09.00-12.20 Stiven Wiklund, ordförande (s) Björn Magnusson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, Rum 105 09:30-11:00 ande Dan Berger (S) Ellena Dellios Vukic (FP) Sven Nilsson (C) Ewa Wemby (M) Annelie Fälth Simonsson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Lars Molin (M) Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-12:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Marie-Louise Hellström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Lena Jatko, kommunchef G Lindmark, administrativ chef, 111 Anita Sköld, M

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. Lena Jatko, kommunchef G Lindmark, administrativ chef, 111 Anita Sköld, M PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-12-16, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén, V

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-17.20 Beslutande Klas Håkanson (M) Börje Wilsborn (C) Annika Nicklasson (S) 13.00-15.45 Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10

PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 PROTOKOLL 1 (19) 2010-06-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 15.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 13.35 - Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÖK 12. Sveriges läkarförbund

HÖK 12. Sveriges läkarförbund HÖK 12 Sveriges läkarförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12... 3 Löneavtal, Bilaga 1... 7 Centrala och lokala

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Den 4 september 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD), vice ordförande Per-Erik Kanström, (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD), vice ordförande Per-Erik Kanström, (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-06-15 1 Plats och tid Vilunda-rummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 15 juni 2011, klockan 8.30-9.50 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00

Svea Hund i kommunhuset, den 5 februari 2015, kl. 08.00-10.00 Sammanträdesdatum: Familjenämndens utskott för gymnasie-, Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.00-10.00 Beslutande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Förhandlingsprotokoll 2012-06-04 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 10

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 10 Förhandlingsprotokoll HÖK 10 2010-04-30 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 10 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

Pernilla de Vries, personalchef Christina Henriksson, rektor Högsby utbildningscenter, 1 Elisabet Bjuvsjö, rektor Högsby utbildningscenter, 1

Pernilla de Vries, personalchef Christina Henriksson, rektor Högsby utbildningscenter, 1 Elisabet Bjuvsjö, rektor Högsby utbildningscenter, 1 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, torsdagen den 7 februari, kl.13.00 Carl-Axel Blom (S), ordförande Raymond Asp (S) Anders Svensson (M) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2011-12-14 Sammanträdestid 08.00-11.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 4 februari 2016, kl. 14.00-15.30 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (L), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M), ersättare för Per Skoog

Läs mer

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall

Föredragningslista. Översyn av organisation 4 Löneyrkande från Kommunal. 11 Höjning av lön i särskilt fall Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och enonomienheten, måndag den 13 februari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Kommunala pensionärsrådet 2012-05-30 1 Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15)

Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Barn- och ungdomsnämnden 2009-05-12 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 16.30 Beslutande Britt-Marie Hermansson (M), ordförande Jens Persson (S) Maria Toll (C), 34 - del av 38 Per Götell (FP)

Läs mer

Personalutskottet 2012-09-18

Personalutskottet 2012-09-18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-09-18, kl 0900-1220 ande Jan Larsson, S Laila Mäki, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2011-09-20 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Plan 3, Upplands Väsby kommun

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet

FÖRBUNDSINFO. Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 19 2005 Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet Ett nytt kollektivavtal har träffats på kyrkans område. Det nya kollektivavtalet tecknades den 24 maj 2005

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-04 1(20) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Örngrund kl 8.30-9.00 Beslutande Daniel Adborn (FP), ordförande Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef Bertil

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112)

Ordförande Martin Carling (ej 112) Per-Erik Norlin ( 112) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-08-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 augusti 2010, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 112) Åke Jansson (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00

Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 11 februari 2009 i Sammanträdesrum Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00-16.00 Gustavsson, Christina (S), ordförande Rasko, Jeannette

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Unionen

Nyheter i Trafikavtalet med Unionen Nyheter i Trafikavtalet med Unionen Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

Personalutskottet 2012-11-15

Personalutskottet 2012-11-15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-11-15, kl 0900-1200 ande Jan Larsson, S Pirkko Heikkilä, V Laila Mäki, S Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD) Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Maria Fälth (KD) Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-12-21 1 Plats och tid Vilunda-rummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 21 december 2011, klockan 8.30 10.50 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP),

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.

1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07. Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-11-07 1 (7) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-11-07 kl 09.30-12.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Barbro Kärrstrand (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 april 2005, kl 08.30

Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 april 2005, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 april 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3 Slopande av karensdag 4

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet Ärendelista 2004-03-15 Personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, måndag den 15 mars 2004 kl 08.30. Ärenden Justering 18 Föregående

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Personalutskottet 2015-09-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Personalutskottet 2015-09-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Tingssalen, onsdagen den 9 september 2015 kl:08.00-12.15 Beslutande Mikael Jonnerby (C), ordförande Per Gröön (C), ledamot Carl-Axel Blom (S), v

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15. Ingalill Jonsson (m) 1(24) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 12.15 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande: Utses att justera: Kerstin Asplund,

Läs mer

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30

Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22 kl 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Hässleholms kommun Personalutskottet Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Stadshuset, sammanträdesrum 2, 2016-01-22

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (8) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 0362-2010 1(1) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för Jusek: Förhandling angående löner och allmänna villkor för perioden 1 oktober 2010 30 september 2012 för medlemmar

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-09-16 1

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-09-16 1 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-09-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love almqvists torg 1. Lokal: Lundström Onsdagen den 16 september 2015, klockan 8:30-10.00 Ledamöter: Anders Rosén (V),

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF

BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF BIL 01 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01...3 Bilersättningsavtal BIL 01...6 Beloppsbilaga...9 Redogörelse för BIL 01...11 Skattekonsekvenser...14

Läs mer

9 december 2008 1. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården Tisdagen den 9 december 2008, kl. 09.00 11.05

9 december 2008 1. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården Tisdagen den 9 december 2008, kl. 09.00 11.05 9 december 2008 1 Plats och tid Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården Tisdagen den 9 december 2008, kl. 09.00 11.05 Beslutande: Ordförande Mats Lindbom (c) Vice ordförande Christina Mattisson

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (C) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) 19-25 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Kristina Klempt (C) ordf. Maria Fälth (KD) v. ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) 19-25 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-17 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 17 april 2013, klockan 8:30-11:30 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (C)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 30 januari 2001 kl 19.00 20.50 Lars Rundgren

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 2013-2016 - avseende Kommunals medlemmar på HVO-området

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 2013-2016 - avseende Kommunals medlemmar på HVO-området Cirkulär nr Sida 2013 020 1(3) Handläggare Datum Lars Trapp 2013-09-24 Ersätter cirk 2012 016 Till medlemmar som omfattas av avtalet för hälsa, vård och övrig omsorg LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

Läs mer

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007

Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna. Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 PROTOKOLL Förbund Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega Fastighetsarbetsgivarna Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 2004 31 maj 2007 Parter Almega Fastighetsarbetsgivarna CF Tid 25 maj

Läs mer

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning:

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning: Personalberedningen 2005-05-23 8. Ärendebeskrivning: I Cirkulär 2005:21 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om innehållet i Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S) Bo Hasselblad (M) Lennart

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00

Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Välkomna! Lönekonferens 2012 Program 10.00 14.00 Avtal 2012-14 Avtalets intentioner Hur genomförs löneprocessen? Deltagare och roller Enklare förtäring med diskussion Uppsamling och diskussion Avtal 2012-2013

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordförande Jan Holmberg (M), vice ordförande Antonia Ax:son Johnson (FP) Leif Berglund (S) 67-74 Lars Valtersson (MP)

Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordförande Jan Holmberg (M), vice ordförande Antonia Ax:son Johnson (FP) Leif Berglund (S) 67-74 Lars Valtersson (MP) Kommunstyrelsens miljö- och planutskott 2010-12-15 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 15 december 2010, klockan15.00-17.30 Beslutande Ledamöter: Johan Magnusson

Läs mer

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30

2008-11-24. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 Sammanträdesprotokoll 1(10) 2008-11-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.30 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-11 Kommunstyrelsens personalutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-11 Kommunhuset klockan 08.30-12:00. Beslutande Övriga deltagande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson

Maria Lindeberg, projektkoordinator, 11-14 Stig Fjelheim, IT-projektledare, 15 Emma Rauf-Otworowski, nämndsekreterare. Bengt-Erik Johansson Kommunala handikapprådet 2015-04-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Dragonvägen 86. Lokal: Vilundarummet. Torsdagen den 9 april, klockan 09:00-11.30 Ledamöter: Ann-Christin Martens (S) Anders Rosén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00 NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdag 15 december 2004 klockan 08:30 13:00 Ove Wallberg (m) ordförande Pernilla

Läs mer