Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel Pickett (c) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Folke Jonsson (s) (ej 189) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Christer Pettersson, ekonomichef Jonas Olsson, kommunsekr Justerande Gösta Schagerholm (c) Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 3 november 2008, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Jonas Olsson Martin Carling Gösta Schagerholm ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 180 Budgetförslag till Kommunstyrelsen Budget Plan , Dnr Kommunfullmäktige har , fastställt ekonomiska ramar och riktlinjer för budgetarbetet. Nämndernas äskanden har granskats av budgetberedningen och samtliga har beretts tillfälle att muntligen presentera sina budgetförslag för budgetberedningen. Som utgångspunkt för budgetförslaget ligger bl.a. följande förutsättningar: Fr.o.m räknas i ram med personalkostnadsökning med 3 % per år. Övriga kostnader och intäkter indexeras med 2 %. Oförändrad skattesats med 23:64 kr/skkr föreslås för hela planeringsperioden, dock skall möjlighet till sänkt skatt prövas i samband med budgetbeslut. Resultatet i budget 2009 skall uppgå till minst 2 mkr. Likviditet bör inte understiga 5 mkr. Inga nya lån upptas from Soliditet skall långsiktigt uppgå till minst 50 % och överstiga 40 % under planperioden. Intern ränta beräknas till 5 %. Pensionsåtgärder skall inarbetas med 2,5 mkr per år för och med 1,7 mkr för Skatteunderlaget baseras på Svenska kommunförbundets beräkningar och beräkningar kopplade till kommunens egen befolkningsprognos. Prognos II (halvåret) för 2008 års utfall pekar på ett resultat på ca - 0,2 mkr. Budgetberedningens förslag till budget 2009 och flerårsplanen för perioden , protokoll fört vid förhandling enligt 11 Medbestämmandelagen, nämndernas yttranden över budgetberedningens förslag inkl. kompletteringar i förslag till taxor/avgifter samt mål redovisas. Därutöver redovisas kompletterande material i form av skrivelse från Edsbygdens SPF samt skrivelse från folkhälsosamordnare. Årets budgetberedning har arbetat med utgångspunkt att leva upp till fastställda ramar och kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning. I kommunens styrsystem ingår kostnadsjämförelser med andra kommuner. Dessa pekar på att Dals-Eds kommun utvecklats åt rätt håll och indikerar att nämnder och styrelser i grunden har tillräckliga anslag och i några verksamheter högre anslag än vad som är fallet för liknande kommuner. 2(17)

3 forts. 180 I styrsystemet ingår även ett resursfördelningssystem baserat på demografisk utveckling enligt befolkningsprognos. I detta system tydliggörs behovet av anpassning av resurserna/anslag till ett förändrat verksamhetsbehov över tiden. Ett arbete med omarbetning och utökning av kommunens fyra övergripande målområden med två nya områden har inarbetats i budgetförslaget. För socialnämnder krävs viss komplettering av målen, vilket får hanteras med sikte på beslut i kommunfullmäktige i december Kommunstyrelsens behandling av budget/planförslaget Ekonomichefen informerar om budgetberedningens arbete och nämndernas arbete med budgeten för år 2009 samt om flerårsplanerna för perioden De nya styrprinciperna,det nya sättet att fördela ramar med hänsyn även till ändrad befolkningsstruktur, kostnadsnivå mm har tydliggjort nämndernas budgetuppdrag. En tydlig nettobudget med ett tydligt budgetansvar på nämnd skapar förutsättningar för Dals-Eds kommun att leva upp till lagen om god ekonomisk hushållning I förhållande till förutsättningarna vid rambeslutet har intäkter från skatter och bidrag i budgetförslaget för 2009 nedjusterats med totalt 4 mkr till följd av konjunkturavmattning och finanskriseffekter. Fr.om sker ytterligare en försämring med ca 1,5 mkr. Till följd av energikostnadsökningar och då i huvudsak elpriset har kostnaderna ökat med 2 mkr, vilket till övervägande del drabbat servicenämnden. Det höjda ränteläget har medfört att räntekostnaderna ökat med ca 1 mkr i förhållande till ramberäkning. Genom att anslaget för oförutsedda utgifter i ram varit väl tilltaget har kommunen till viss del kunnat bemöta ovan nämnda försämringar. Nämndernas äskande har i flera fall överstigit budgetram. Socialnämnden redovisade ett ramöverskridande på närmare 6 mkr, huvudsakligen jämt fördelat mellan individ och familjeomsorg samt äldreomsorg. Servicenämnden och fokusnämndens ramöverskridande uppgår till 1,6 mkr respektive 1,1 mkr. Kommunstyrelsens ramöverskidande till följd av minskade skatteintäkter uppgår till ca 2 mkr, vilket ökat med ytterligare 1 mkr efter uppdatering avseende finanskrisen. Inför kommunstyrelsen redovisas budgetberedningens förslag inkl. komplettering med protokoll från två extra sammanträden med budgetberedningen, den 21 och 27 oktober 2008, yttrande från nämnder och styrelser med förslag till komplettering av taxor/avgifter samt mål. Protokoll från MBL-förhandlingar samt skrivelse från Edsbygdens SPF och folkhälsosamordnare. 3(17)

4 forts. 180 Budgetberedningens förslag är inriktat på att nå de finansiella målen och då i första hand för budgetåret För att leva upp till de finansiella målen längre fram i planperioden och då i huvudsak för 2011 krävs ytterligare åtgärder. Budgetberedningen har lämnat förslag på tidsplan för avstämning av sådana åtgärder. När det gäller målet för pensionsåtgärder har dock förslag lämnats på en nedjustering till 1,7 mkr per år fr.o.m mot bakgrund av de åtgärder som redan genomförts. Det rådande ekonomiska läget gör förutsättningarna mycket osäkra och budgetberedningen har därför haft som målsättning att tillskapa ett anslag för oförutsedda utgifter under kommunfullmäktige på minst 4 mkr. I budget för 2009 uppgår detta anslag till 3,8 mkr. För att nå de finansiella målen har ett särkskilt sparbeting inarbetats under kommunfullmäktige med 1,5 mkr. Åt kommunstyrelsen har uppdragits att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen vid behov och inom ramen för detta sparbeting under kommunfullmäktige redovisa kompletterande förslag till åtgärder avseende 2009 års budget, och för plan I budgetförslaget ingår uppdrag till kommunstyrelsens au att redovisa förslag till frysning av vissa investeringsanslag samt uppdrag till personalchef att lämna förslag till begränsningsåtgärder för nyanställning/återbesättning. Skattesatsen föreslås oförändrad till 23:64 kr per skattekrona. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att införa gratis arbetskläder för alla som arbetar inom förskoleverksamheten vilket skall finansieras med ca kr genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att uppdraga åt socialnämnden att senast den 18 november 2008, redovisa kompletterande förslag till mål. - Upplåning av pensionsmedel får utgöra ett alternativ till extern upplåning under förutsättning att marknadsmässig ränta tillämpas. 4(17)

5 forts. 180 Beslutsförslag Budgetberedningens förslag tillstyrks med följande komplettering: Efter revidering med anledning av de förslag och yrkanden som kommunstyrelsen fattat beslut om enligt ovan och de förslag till taxor/och avgifter som behandlats i tidigare paragrafer föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta beslut i enlighet med nedanstående förslag: - Investeringsanslagen fryses tills vidare med undantag för om - och tillbyggnad av Utsiktens gymnasieskola samt beslutade åtgärder inom Jordbrons företagshotell. Edsgärdets ombyggnad föreslås tas upp till behandling efter avstämning av organisation och kostnader inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen föreslås besluta om upphörande av frysningsbeslut och kommunstyrelsens au om dispenser och volym. - Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara oförändrat 23:64 kronor/skattekrona. - Kommunfullmäktige beslutar att fastställa och godkänna följande: Driftbudgeten för 2009 Driftplan för åren Resultatbudget/plan för åren Finansieringsbudget/plan för åren Investeringsbudget/plan för åren Balansbudget/plan för åren Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. Protokollsanteckning Ordföranden medger att till protokollet tillföra anteckning om att Folke Jonsson (s) inför ärendets behandling i kommunfullmäktige, önskar inhämta information från plan- och byggnadsnämnden angående nämndens äskande om utökade medel för planverksamhet om kr. KF 5(17)

6 181 Taxor och avgifter Socialnämndens ansvarsområde, Dnr Socialnämnden har i samband med budgetarbetet 2009 behandlat de taxor som hör till nämndens verksamhetsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Förslagen föreligger. Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande förslag i yttrande från socialnämnden avseende nämndens avgifter. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att lämna förbehållsbeloppet oförändrat inom äldreomsorgen vilket skall finansieras med ca kr. genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. 6(17)

7 forts. 181 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med socialnämndens förslag godkänna nedanstående taxor och avgifter inom socialnämndens ansvarsområde: Avgifter för äldreomsorg maxtaxa Bostadsavgift i Hagalid och Edsgärdet Avgift för trygghetslarm Hemtjänsttaxan Försäljning mat, brickluncher Taxa för hemsjukvård Korttidsboende särskilt boende. Avgift inom individ och familjeomsorgen/egenavgift vid boende på Institution/vuxen. Ansöknings- och tillståndsavgifter enligt alkohollagen Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning Färdtjänsttaxan Familjehemsplacering Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. KF 7(17)

8 182 Taxor och avgifter Servicenämndens ansvarsområde, Dnr Servicenämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Servicenämnden avstyrker i yttrande finansiering av marknadsvakter kvällstid genom höjning av avgifter för marknad. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med servicenämndens förslag godkänna följande taxor och avgifter inom servicenämndens ansvarsområde: Marknad - och torgavgifter Taxa för Dals-Eds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Slamtömningavgifter Renhållningsavgifter (Hushållssopor) Avgifter vid Onsöns Återvinningsstation Avgifter för snöröjning för pensionärer Priser vid matförsäljning Avgifter kommunförråd (GS), vaktmästare, städ Servicenämnden äger rätt att under löpande budgetår besluta om korrigering i avgifter för GS/vaktmästare samt vid behov besluta om mindre korrigeringar i avgifter för mat och städ. KF 8(17)

9 183 Taxor och avgifter FOKUS-nämndens ansvarsområde, Dnr Fokusnämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m.vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande förslag i yttrande från fokusnämnden avseende avgifter inom barnomsorg. Yrkanden Folke Jonsson (s) m.fl.: Att avskaffa den extra avgiften för gymnasieelevers måltider vilket skall finansieras med ca kr. genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Mats Hansson (m) m.fl.: Bifall till Budgetberedningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Budgetberedningens förslag. 9(17)

10 forts. 183 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med fokusnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom fokusnämndens ansvarsområde: Barnomsorgstaxa Taxa och avgifter vid den kommunala kulturskolan Priser vid Sveabiografen Avgift för lotteritillstånd Simskoleavgifter Terminsavgift ungdomsgården Taxa för uthyrning av lokaler m.m.vid Hagaskolan och Snörrum Taxor och avgifter vid uthyrning av Stallbacken Avgifter för uthyrning av lokaler vid Utsikten/Hagtjärn som Internat. Ersättning media Måltidsavgift för gymnasieelever Reservationer Folke Jonsson (s), Per-Erik Norlin (s) och Jan-Gunnar Eliasson (s) reserverar sig till förmån för Folke Jonssons yrkande. KF 10(17)

11 184 Taxor och avgifter Kommunstyrelsens ansvarsområde, Dnr Kommunstyrelsen har i samband med budgetarbetet 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till styrelsens ansvarsområde. P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan (Vilande) Avgifter för räddningstjänst Bostadstomt, priser Industrimark, priser Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde: P-plats med motorvärmare bakom kommunhuset Uthyrning av Gamla Realskolan (Vilande) Avgifter för räddningstjänst Bostadstomt, priser Industrimark, priser Avgifter inom verksamhetsområde Turism Avgifter för tvätthall vid brandstationen Avgifter för utvecklingscenter/komvux KF 11(17)

12 185 Taxor och avgifter Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde, Dnr Plan och byggnadsnämnden har i samband med budgetarbetet för 2009 behandlat de taxor och avgifter som hör till nämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Kompletterande yttrande från plan och byggnadsnämnden Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med plan och byggnadsnämndens förslag godkänna följande taxor/avgifter inom plan och byggnadsnämndens ansvarsområde: Avgifter för PBL (bygglov) KF 12(17)

13 186 Taxor och avgifter Samtliga nämnders ansvarsområde, Dnr Några tjänster tillhandahålls av flera nämnder/förvaltningar. Taxor/avgifter för dessa skall vara desamma oavsett av vem de tillhandahålls. Följande taxor/avgifter avses: Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående taxor Taxa för kopiering Taxa för telefax Taxa för laminering Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att vid behov ändra eller komplettera denna och liknande taxor och avgifter. KF 13(17)

14 187 Interna taxor och avgifter 2009, Dnr Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och städning är exempel på sådana tjänster. För att kunna få en rättvis bild av verksamheternas totalkostnader och för att kunna få ett riktigt underlag för beräkning av taxor och avgifter, interndebiteras dessa utifrån respektive nämnds självkostnader. Beredning Budgetberedningen 2008 Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar delegera beslut om fastställande av priser för interndebitering till respektive nämnd. KF 14(17)

15 188 Utredningsuppdrag budget 2009, Dnr Budgetberedningen har i 2009 års budgetarbete lämnat förslag till utredningsuppdrag enligt följande: Uppdraga åt personalchefen att analysera personalnyckeltalen för samtliga yrkeskategorier och lämna redovisning till ks au under Detta bör på sikt utvecklas som komplement till den kostnadsavstämning som görs i budgetprocessen. Uppdraga åt personalchef att redovisa förslag till begränsningsåtgärder för nyanställning/återbesättning. Uppdraga åt IT-chef att följa behovet av bredbandsfinansiering samt återkomma med behovsberäkning. AME har att i budget 2010 lösa ersättningsfinansiering när engångseffekten av projektfinansiering 2009 med 0,5 mkr inte längre är tillgängligt. En första redovisning skall lämnas till kommunstyrelsen senast under december Utökning av resurser vid familjecentralen får ske i det fall finansiering kan ske genom folkhälsomedel. Uppdraga åt folkhälsosamordnare att till kommunstyrelsen redovisa förutsättningar för sådan bidragsfinansiering. Förslag om frysning av investeringar bör kompletteras med regelverk och uppdrag bör lämnas till kommunstyrelsens au utarbeta ett sådant. Åt räddningschefen uppdras att senast 1 maj 2009 redovisas förslag till framtida kompletteringsfinansiering genom övertagande av brandsläckarservice mm inom kommunkoncernen samt att härefter redovisa ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande till inrättande av permanent förvaltartjänst. En modell för förvaltningsövergripande samordning inom kommunen för gruppen barn och unga skall utvecklas. En första avstämning skall ske genom förvaltningsgemensamt möte med kommunstyrelsens au den 5 november. Möjligheter till externa resursinsatser skall beaktas. Utveckling av familjecentral såväl som ungdomsgårdsverksamhet skall beaktas inom ramen för förslaget ovan om gemensam samordning avseende arbetet med barn och unga. Åt kommunstyrelsen uppdras att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen vid behov och inom ramen för sparbeting under kommunfullmäktige med 1,5 mkr redovisa kompletterande förslag till åtgärder avseende 2009 års budget. 15(17)

16 forts. 188 Åt kommunstyrelsen uppdras att efter genomförd utredning kring äldreomsorgen också redovisa förslag till åtgärder för måluppfyllelse för hela planperioden. Uppdrag kvarstår för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden samt plan och byggnadsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa eventuella effekter i egen verksamhet med anledning av förslag enligt budgetpropositionen. Uppdraga åt socialnämndens ekonom att omgående utarbeta ett kort informationsblad om avgiftssystemet inom äldreomsorgen. Förslagen föreligger Beredning Budgetberedningen 2008 Yrkanden Behov av information som på ett övergripande och enkelt sätt informerar om avgiftssystemet inom äldreomsorgen efterlyses och uppdrag föreslås lämnas till socialnämndens förvaltningsekonom att omgående utarbeta ett sådant.. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningsuppdrag enligt förslag och yrkande. Fokusnämnden Kommunstyrelsen Servicenämnden Socialnämnden Plan- och byggnadsnämnden Personalchef AME-chef Socialnämndens ekonom IT- chef Räddningschef Folkhälsosamordnare 16(17)

17 189 Värmeanläggning Viksområdet, Dnr Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Service har inkommit angående ny pelletsvärmeanläggning på Viksområdet, i fastigheten där Westberga bedriver sin näringsverksamhet. Anläggningen skulle kunna försörja den egna fastigheten men också genom en kulvert, Utvecklingscenter inkl. Atlet, Kommunförrådet och delar av Edshus fastigheter. Situationen har blivit akut med anledning av att Edshus oljepanna på Timmertjärnsområdet nyligen har brustit och det krävs en omgående lösning inför kommande vinter. Förvaltningschef Service föredrar ärendet och informerar om att en kulvertanläggning mellan fastigheten där Westberga bedriver sin näringsverksamhet och Timmertjärnsområdet, skulle lösa den akuta situationen. Westbergas fastighet värms för närvarande med oljepanna. Med en kulvert blir den akuta situationen löst och det finns utrymme att utreda olika alternativ för värmeanläggning på Viksområdet. Kommunstyrelsens budgetberedning har efter diskussioner med servicenämnden, som förslag att inom ramen för 2008 års investeringsbudget omfördela för energiinvesteringar om 2 miljoner kr. för att påskynda arbetet med att sänka våra energikostnader, främst genom energieffektivisering. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen beslutar att genomföra kulvertdragning på Viksområdet mellan fastigheten Westberga och Timmertjärnsområdet. Finansiering: kr, KS investeringsprojekt i 2008 års budget, 8198, Jordbrons Företagshotell anpassningsåtgärder. - Kommunstyrelsen uppdrar åt servicenämnden att genomföra utredning där olika alternativ för värmeanläggning värderas. Servicenämnden Förvaltningschef Service Ekonomichef 17(17)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30

Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-11-05 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-14.30 Beslutande Övriga närvarande Britta Carlén (c), ordförande Anna Johansson (c) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15

Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Plats och tid Utsikten, konferenrum L, kl. 08.30-14.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:...

Justeringens plats Kommunhuset och tid 2009-05-04 kl 16.30 Paragrafer 28-34 sekr 12-17 Underskrifter Sekreterare:... Ordförande:... Justerande:... 2009-04-27 35 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.28 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Johan Svanberg, (m), tjg ersättare Gunilla

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande. Övriga närvarande. Britta Carlén, Tommy Olsson. Justerande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande. Övriga närvarande. Britta Carlén, Tommy Olsson. Justerande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2007-06-20 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Sabina Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-02-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Taxor och avgifter 2014

Taxor och avgifter 2014 Taxor och avgifter 2014 Kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-18 70 1 Interna taxor och avgifter Nämnderna tillhandahåller i vissa fall varor och tjänster till varandra. GS-personal och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 25 oktober 2005, klockan 8.00 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 25 oktober 2005, klockan 8.00 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-25 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 25 oktober 2005, klockan 8.00 13.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-03-28 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS EKONOMI- OCH PERSONALUTSKOTT Datum och tid: Måndagen den 28 mars 2011, kl. 08:30 14.05 Ajournering 09.20 10.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 9 KS/2015:418. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) 9 KS/2015:418 Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggre/ byggnadsinspektör Vid dagens sammanträde upptas byggnadsnämndens äskande för beredning. Arbetsutskottet

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15

Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010 11 17 Plats och tid Kommunkontoret, Lilla Lee onsdagen 17 november 2010, kl 08:30 12:15 Beslutande Övriga närvarande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kirdis (c) vice

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-12-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c), ej 229,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnd 2014.12.17 1 Plats och tid Sammanträdesrum Huangshan, kommunhuset kl 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080624.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-06-24 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 24 juni 2008 klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30-21.15 Ledamöter: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson

Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21. Kommunkontoret 2009-03-18. Anders Andersson LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.35 Beslutande Enligt bilaga 1. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Helena Ylitalo, 21 Utses

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom Ulrika Björnberg, lärare och Anna Nilsson, kurator 25 Anna Andersson, boendechef 14 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-03-14 Plats och tid Kommunkontoret, 2012-03-14, kl 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunfullmäktigesalen kl. 09:00 15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24) Leif Andersson (S), Roger Persson (S) Anna-Lena Carlsson (C), Elisabeth Johansson (C), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-10-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 oktober 2010 kl 08:30 12:00 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kirdis (c) vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013.

Budgetprocess för budget 2015 fastställs enligt kommunstyrelsekontorets förslag daterat den 7 november 2013. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-19 15 (53) Paragraf 199 Budgetprocess 2015 Beslut Förslag till kommunstyrelsen Ärendenummer KS2013/504 Budgetprocess för budget 2015 fastställs

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KS 1 Yttrande, detaljplan Västra Degrabo 2 Yttrande, detaljplan kv Hantverkaren 3 Yttrande, detaljplan del av V Tångahed Hägrunga 10:1 4 Uppdrag att revidera lednings- och informationsplan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-02-12 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 12 februari 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15 2014-04-09 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag 9 april 2014 klockan 09:00 11:15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (14) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 22 februari, 2010, klockan 18.30-19.15 ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta Johansson, (S), Lennart Pettersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-04-23 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:10 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind

Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret. Ingela Lind Socialnämnden 2014-05-27 1(12) Tid och plats Tisdagen den 27 maj 2014, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet, kommunkontoret Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf.

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-01-24 Sida 1 (18) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt ÅströmCs), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Josef Janosi(m) Anita Ljung(m) Anneli

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Socialnämnden 2010-03-18 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2010-03-18, kl. 10.00-12.20 Gruppsammanträde: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (C) Bengt Nordin (M) Siw Nordin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 33-35 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-05-19 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Therese Olsson

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Anna Karlsson, förvaltningsjurist/ nämndsekreterare Karin Strutz,förvaltningsekonom 7-9

Lars Bennersten, förvalningschef Anna Karlsson, förvaltningsjurist/ nämndsekreterare Karin Strutz,förvaltningsekonom 7-9 DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-02-01 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Kl:08.30-12.00 Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30

Kommunstyrelsen 2011-11-21. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 november 2011, klockan 13.00-15.30 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Anders Rydell (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2016-03-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 mars 2016 kl 08:30 11:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 08.30 14.45, lunch 12.30-13.15. Beslutande. Kenneth Bergslätt (m) Tommy Olsson (kd)

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 08.30 14.45, lunch 12.30-13.15. Beslutande. Kenneth Bergslätt (m) Tommy Olsson (kd) DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2007-02-22 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 08.30 14.45, lunch 12.30-13.15 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-11-02. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-11-02. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08. SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 2 november, klockan 08.00-08.50 Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Chatarina

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer