Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Folke Jonsson (s) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Yvonne Simonsson (s) Johan Nordsäter (s) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Justerande Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Helena Carling, kom.arkitekt, 274, 275 Bengt Westlund, djurskyddsinsp. 278 Mattias Wahlsten-Sjöberg, Länsstyrelsen, 282 Christer Pettersson, ek.chef, 276, 280, samt 281 Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 17 december 2007, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Katarina Wästlund Martin Carling Ingemar Bäckman ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 265 Reglemente för intern kontroll, Dnr Dals-Eds kommun antog , 99, reglemente för internkontroll. Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Bl.a. ska med rimlig grad av säkerhet säkerställas att lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs, att rapportering om finanser och verksamhet är tillförlitlig samt att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Därvid ska förvaltningsövergripande anvisningar upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, verksamhetsansvariga och övriga anställda. Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. Tjänsteskrivelse ekonomichef föreligger. - Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter (matris). Årlig rapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 22 december varje år. I samband med återrapportering ska även beslutas om kontrollplan för kommande år. Förvaltningschefen har att se till att kontroller utförs och att rapportering och förslag till ny kontrollplan sker. Återrapportering ska vara kommunkansliet tillhanda senast 15 november varje år. Kommunkansliet skickar ett exemplar till kommunstyrelsens arbetsutskott och ett exemplar till kommunens revisorer. Åt nämnder och styrelser uppdras att organisera intern kontroll på liknande sätt som ovan föreslås för kommunstyrelsen. Föreliggande matris kan utgöra ett underlag för nämndens arbete med utarbetande av egen kontrollplan. 2(2)

3 forts 265 Nämnderna har att anta kontrollplan och redovisa uppföljning till kommunstyrelsen. Återrapportering ska vara kommunkansliet tillhanda senast 15 november varje år. Nämndens egen tidplan får således anpassas utifrån detta. Edshus AB rekommenderas att organisera sitt arbete med intern kontroll med utgångspunkt från reglemente och anvisning för nämnder enligt ovan. Kommunkansliet sammanställer rapporter från samtliga nämnder och styrelser och skickar ett exemplar till kommunstyrelsen och ett exemplar till kommunens revisorer. Samtliga nämnder Ekonomichef Kommunsekreterare Edshus AB 3(3)

4 266 Lägesbeskrivning av internkontrollarbetet Dals-Eds kommun, Dnr På uppdrag av kommunens revisorer har en översiktlig lägesbeskrivning av internkontrollarbetet i Dals-Eds kommun genomförts av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog reglemente för internkontroll redan men det har hänt förhållandevis lite under åren. Ett undantag är fokusnämnden som sedan ett antal år bedriver ett omfattande internkontrollprogram. Revisorerna vill påpeka vikten av att arbetet kommer igång och har för avsikt att följa upp nämndernas och styrelsens arbete under våren Beslutsförslag - Arbetet med intern kontroll i styrelsen och nämnder är på gång och anvisningar för arbetet har behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 december KF 4(4)

5 267 Ansökan om medfinansiering av projektet Grön integration på landsbygden, Dnr Hushållningssällskapet inkom med ansökan om medfinansiering av projektet Grön Integration på landsbygden. Syftet med projektet är att underlätta nyanländas och andra invandrares etablering i samhället och i arbetsliv med fokus på landsbygden, i linje med Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet samt att utveckla den interkulturella kompetensen på landsbygden Arbetsmarknadssamordnare och integrationssamordnare är informerade om Dals-Eds kommuns deltagande i projektet. - Kommunstyrelsen beslutar delta i projektet Grön Integration på landsbygden dock enbart med personella resurser (ingen kontantinsats). Hushållningssällskapet Arbetsmarknadssamordnar Integrationssamordnare 5(5)

6 268 Turism/Evenemang 2008, Dnr Dals-Eds kommun har tydliga ambitioner att öka attraktionskraften för kommunen. Målgrupperna är i första hand kommunens invånare men även tillfälliga besökare. Ett led i satsningen för ökad attraktionskraft är att genomföra olika evenemang där kommunen ingår som en aktör. Trivselkvällar, Nostalgimässa, Bakluckeloppis, Julmarknad är exempel på evenemang som ska genomföras under Vad avser evenemang är budget bestämd till kr exkl moms och kr till annonsering. När det gäller turismservicen kan de delas in i två delar; lågsäsong och högsäsong. För lågsäsong (telefonpassning, all hantering av e-post) finns en budget på kr. Servicen under högsäsong kan lösas på flera sätt. Alt 1 All service sker genom Dalslands Turism AB Alt 2 Lokal aktör ansvarar för servicen Tjänsteskrivelse kommunchef föreligger. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichefen att genomföra enkel upphandling avseende evenemangsaktiviteterna samt även uppdra till ekonomichefen att genomföra enkel upphandling för turistinformation, hög- och lågsäsong. Det är önskvärt att det i anbuden anges förslag på evenemang även utanför centralorten. Dals-Eds kommun kommer 2008 inte att lägga över turistinformationen till Dalslands Turist AB men kommer ändå fortsättningsvis att vilja ha ett nära samarbete med Dalslands Turist AB. Ekonomichef Dalslands Turist AB Kommunchef 6(6)

7 269 Medborgarförslag, Dnr Medborgarförslag inkom Jag vill med detta brev framföra en önskan av att få ett större utbud av träningsmöjligheter i Dals-Ed. Det finns både vilja och behov för att kunna genomföra gruppträning, dans och kampsport i bättre och större lokaler. En sal med speglar, helst på en långsida och en kortsida och ett anpassat golv skulle göra att det finns möjligheter för dans och gruppträning till musik (t.ex. aerobic, step, spinning, boxcersise, body pump, Friskis & Svettis och core). Det finns redan instruktörer som har utbildning och fler som är intresserade av att gå kurser. Jag har talat med Mic s gym i Billingsfors som kan tänka sig att samarbeta och ha ett utbyte av instruktörer och olika typer av pass. Detta gäller även för dom som tränar kampsport. Där är det viktigt med ett bra golv och tillgång till madrasser. Det finns bland annat taido, taikwando och boxning, som trängs nere i Snörrums gymnastiksal. Med ny sal så skulle till exempel Friskis, kampsporterna och den aerobics vi kör på Utsikten kunna flytta ut och göra plats i bollhallarna för det de är till för bollsporter. Det ultimata skulle förstås vara en lokal som bara var anpassad för dessa ändamål, men jag tänkte ändå komma med lite tankar och förslag på andra lokaler: Bowlingen, nu när de flyttar. Finns redan dusch och omklädningsrum. Gamla Kentruck. Finns det plats för både bowling och sal? Gamla Real. Hur ofta tränas det pingis, kan det kombineras med speglar på väggarna där? Bygga ut Atlet. Hade varit lysande att kunna erbjuda ett komplett gym. Utvecklingscenter. Finns det utrymme där? Jag tror att om vi ska få fler som flyttar in och fler som stannar kvar i Ed, så behövs det ett större utbud av aktiviteter. Folk blir mer och mer hälsomedvetna och för många är det viktigt att de kan träna och hålla igång med sådant de tycker är roligt. Det erbjuds mest bollsporter av olika slag, vilka drar till sig en ganska smal målgrupp. Möjligheten att hålla sig i form väger allt tyngre, framförallt för yngre människor när de ska välja vart de ska bo. Att i framtiden få starta ett riktigt gym i Ed tror jag kommer att bli viktigt för samhällets tillväxt, men man kan alltid börja i liten skala för att se hur intresset är för denna typen av träning. Det skulle ge mycket tillbaka, tänk bara att få dansuppvisningar till Kräftfisket eller liknande evenemang. Det tycker jag hade varit otroligt kul! 7(7)

8 Forts 269 Kommunfullmäktige remitterade , 115 medborgarförslaget till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till fokusnämnden för fortsatt handläggning. Fokus + förslaget 8(8)

9 270 Utveckling av lokal service i samverkan (Fi 2007:06), Dnr Regeringen har uppdragit åt särskild utredare att stödja statliga myndigheter i arbetet med att inrätta lokala servicekontor. I uppdraget ingår även att utreda former för hur kommuner och statliga myndigheter kan samverka i denna fråga. Målet är att förbättra tillgängligheten till offentlig service och att effektivisera den offentliga tjänsteproduktionen. Utredningen ska drivas utifrån ett medborgarperspektiv och pågå till den 1 november Inom ramen för utredningen planeras en försöksverksamhet med lokal servicesamverkan, för att få praktisk erfarenhet av de olika servicebehov och förutsättningar som råder på olika håll i landet. Målet är att minst en kommun per län skall anmäla intresse att delta i försöket. Särskilde utredaren har bett länsstyrelserna om hjälp att inventera intresset från kommunernas sida att delta i försöksverksamheten. - Kommunstyrelsen ser positivt på utveckling av lokal service i samverkan och beslutar anmäla kommande projekt Sverige Information till länsstyrelsen som förslag på försöksverksamhet. Kommunchef Räddningschef Kommunsekreterare f v b till Länsstyrelsen Kommunstyrelsens ordf 9(9)

10 271 Fliseldning, Dnr Dals-Eds kommun har fått erbjudande att förvärva 37 st aktier i Farmarenergi. - Då Dals-Eds kommun är kund i Farmarenergi anser man det mindre lämpligt att även bli delägare. Kommunstyrelsen avböjer därför erbjudandet om förvärva av aktier. Gunnar Börjesson 10(10)

11 272 Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor), Dnr Samhället har alltid drabbats av olyckor som medfört större eller mindre skador på människor, egendom eller i miljön. För att skydda medborgarna har samhället solidariskt tagit ansvar så att en effektiv räddningstjänst kunnat förebygga och begränsa skador i samhället och hos dess invånare. Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens räddningstjänst. Nämnden har ett lokalt tillsynsansvar och ger mål och övergripande anvisningar för räddningstjänsten, det förebyggande säkerhetsarbetet och sotningsverksamheten. Integrerat i organisationen finns kommunskyddet och kommunens samlade säkerhetssamordning. Ansvaret regleras i Lag om skydd mot olyckor (2003:778) och förordning om skydd mot olyckor (2003:789). Enligt 3 kap i Lag om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta handlingsprogram. Förslag på handlingsprogram för Dals-Eds kommun föreligger. Länsstyrelsen, enheten för skydd och säkerhet, har lämnat ett samrådsyttrande Föreliggande förslag till handlingsprogram för Dals-Eds kommun är reviderat i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor). KF 12 december (11)

12 273 Remiss - Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen, Dnr Regeringen önskar synpunkter på förslagen och materialet i Boverkets rapport Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen. Boverkets uppdrag har varit att redovisa förslag om hur Boverkets och länsstyrelsens ansvar för uppsikt respektive tillsyn inom planläggning och bygganden enligt planoch bygglagen (PBL) kan utformas och regleras tydligare och bättre än idag. Boverkets förslag är att bestämmelsen i 1 kap 8 PBL utgår och ersätts av bestämmelser som samlat och tydligt anger och beskriver Boverkets respektive länsstyrelsens ansvar för planläggning och byggande enligt PBL. Kommunstyrelsen tar del av SmåKoms remissvar över Boverkets utredning. - Dals-Eds kommun ställer sig bakom SmåKoms remissvar avseende Boverkets rapport Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen. Miljödepartementet 12(12)

13 274 Fördjupning av och tillägg till översiktsplanen angående vindkraft på Töftedalsfjället, Dnr Förslag till fördjupning av och tillägg till översiktplanen angående vindkraft på Töftedalsfjället har under sommaren 2007 varit föremål för samråd. Kommunarkitekten informerar om föreliggande förslag till samrådsredogörelse. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och uppdrar åt plan- och byggkontoret att revidera planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen i enlighet med ställningstagandena i redogörelsen samt att ställa ut planen under minst två månader. Kommunarkitekt Byggkontor 13(13)

14 275 Detaljplan - Södra Hökedalen 1:37, Dnr Kommunstyrelsens ordförande informerar om nuläget när det gäller detaljplan för Södra Hökedalen 1:37. Informationen föranleder diskussion men inget beslut. Ksau jan (14)

15 276 Ridhus i Dals-Eds kommun, Dnr Ekonomichefen informerar om nuläget när det gäller arbetet med framtida ridhus i Dals-Eds kommun. Informationen föranleder diskussion men inget beslut. 15(15)

16 277 Avsägelse av förtroendeuppdrag (c), som ordförande och ledamot i Kommunstyrelsens byggutskott, Dnr Elisabet Forsdahl inkom med avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i Kommunstyrelsen byggutskott p g a av familjeskäl/tidsbrist. - Kommunstyrelsen önskar avvakta redovisning från den parlamentariska grupp som utvärderat byggutskottets organisation innan beslut om ny ordförande/ledamot i byggutskottet tas. Elisabeth Forsdahl fortsätter därför som ordförande/ledamot t.o.m. februari KS februari (16)

17 278 Uppmaning angående tvärvillkorskontroller, Dnr Skrivelse inkom från Jordbruksverket angående tvärvillkorskontroller. Kommunerna utgör kontrollmyndighet i Sverige för ett antal miljö-, hälso- och djurskyddsregler som i och med EU:s senaste jordbruksreform har koppling till jordbrukarnas EU-stöd. Jordbruksverket har sedan 2004 informerat kommunernas miljökontor om den roll de nu haft i snart tre år i detta sammanhang. Efter besök av EU:s revisorer riskerar Sverige ekonomiska sanktioner för att en del kommuner inte utförde tvärvillkorskontroller 2005 och Ytterligare sanktioner väntar om inte heller 2007 års kontroller genomförs och rapporteras till länsstyrelserna. Enligt Jordbruksverket har Dals-Eds kommun inte lämnat tillräckligt antal rapporter om fullständiga tvärvillkorskontroller 2007 till Länsstyrelsen. Kontrollerna måste vara slutförda senast den 31 december Djurskyddsinspektören informerar om de rapporter som Dalslands miljönämnd lämnat in till Jordbruksverket. - Då Dalslands miljönämnd har lämnat in rapporter avseende tvärvillkorskontroller under hösten 2007 (för kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Bengtsfors) och därmed uppfyllt Jordbruksverkets krav lägger kommunstyrelsen skrivelsen angående tvärvillkorskontroller till handlingarna. Jordbruksverket 17(17)

18 279 Samfinansiering av pedagogtjänst till Familjecentralen i Ed, Dnr Nuvarande pedagogtjänst på familjecentralen i Dals-Ed är nu på 50% och samfinansieras mellan Kommunstyrelsen, Fokusnämnden och Socialnämnden. Efterfrågan på utökning av familjecentralens öppettider har inkommit och skulle innebära en ökning av pedagogtjänsten med 20% under Förfrågan har lämnats till styrelse och nämnder om finansiering av utökad tjänst. Förslag föreligger att tjänsten utökas med 20% under år 2008 och finansieras enligt följande: fokusnämnden kr och folkhälsobudget kr. Tjänsteskrivelse folkhälsosamordnaren föreligger. - Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag att utöka pedagogtjänsten vid familjecentralen med 20% under år Detta under förutsättning att Miljö- och Folkhälsoforum godkänner föreliggande förslag på finansiering. MFF Folkhälsosamordnare Fokus 18(18)

19 280 Miljöbilsprojekt - personalbil, Dnr Utredning avseende erbjudande till kommunernas personal att få tillgång till miljöbil har tagits fram på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund. Utredningen föreligger och möjlighet ges till kommunerna att ta ställning till eventuell samordnad upphandling m.m. Kommunstyrelsen beslutade , 217 att ställa sig i princip positiva till deltagande i projektet och till en samordnad upphandling. Dock anser kommunstyrelsen att det finns en mängd frågor som måste klargöras innan slutligt ställningstagande t.ex. genomarbetad och klar information till anställda, administrationens organisation, möjlig kreditprövning, rollfördelning, möjlighet för kommunala bolag att delta m.m. Blankett för deltagande i upphandling och rättegångsfullmakt har inkommit från Fyrbodals kommunalförbund. Om någon kommun skulle välja att kliva av under upphandlingsprocessen får man i det läget vara beredd att betala de upparbetade kostnaderna för sin kommun. Yrkande Mats Hansson (m) m.fl. yrkar att kommunstyrelsen ändrar tidigare beslut och beslutar att inte delta i miljöbilsprojektet. Patrik Högfelt (fp) yrkar att kommunstyrelsens tidigare beslut om deltagande kvarstår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelse beslutar i enlighet med Mats Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Patrik Högfelts yrkande Nej-röst för Mats Hanssons yrkande. 19(19)

20 Forts 280 Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för Patrik Högfelts yrkande mot 7 nej-röster för Mats Hanssons yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Mats Hanssons yrkande. Namn Namn Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. Martin Carling, c X Yvonne Simonsson, s X Elisabet Forsdahl, c X Johan Nordsäter, s X Gösta Schagerholm, c X Patrik Högfelt, fp X Folke Jonsson, s X Mats Hansson, m X Per-Erik Norlin, s X Ingemar Bäckman, kd X Jan-Gunnar Eliasson, s X Kommunstyrelsen beslut - Kommunstyrelsen ändrar tidigare beslut i ärendet ( , 217) och beslutar att inte delta i miljöbilsprojektet. Kommunstyrelsen anser inte att man fått tillräckliga svar på de frågeställningar man framförde i tidigare beslut. Fyrbodals kommunalförbund 20(20)

21 281 Gemensam inköpsfunktion, Dnr Melleruds kommun har för den gemensamma inköpsgruppen i Dalsland lämnat en beskrivning av inköpssamverkan samt ett förslag till ny organisation. Det är mycket viktigt att kommunerna har tillgång till professionell kompetens i upphandlingsfrågor. Dalslandskommunernas tradition av samverkan i dessa frågor har varit mycket värdefull. Förslag föreligger att Dalslandskommunernas kommunalförbund anställer eller köper en heltids inköpsansvarig/chef. Tjänsteskrivelse Melleruds kommun föreligger. Tjänsteskrivelse ekonomichef föreligger. Ekonomichefen informerar. - Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun föreslår Dalslandskommunernas kommunalförbund att anställa eller köpa 1,0 inköpsansvarig/chef, att inköpsgruppen får möjlighet att medverka i rekrytering/upphandling, att finansiering sker i enlighet med förslag i Björn Lindquists (Melleruds kommun) tjänsteskrivelse med en fast och en rörlig del. Finansiering: Finansiering för Dals-Eds kommun sker inom ramen för ekonomichefens anslag för kommungemensam verksamhet. Övriga Dalslandskommuner Dalslandskommunernas kommunalförbund Ek.chef 21(21)

22 282 Information till Kommunstyrelsen Information lämnas om rekrytering av personalchef och kommunsekreterare Länsstyrelsens arbete när det gäller introduktionsplatser 22(22)

23 283 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 62-65, 2007 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Flexxon Industries AB. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Västra Götalands Transport AB. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Premec Industries AB. - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 23(23)

24 284 Meddelande KS Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:53 Kommunal fastighetsavgift. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL). Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:62 Jobbgaranti för ungdomar. Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande Välfärdens finansiering måste diskuteras. Sveriges Kommuner och Landsting Skrift om den kommunala revisionens förtroende. Länsstyrelsen Västra Götalands län Uppföljning av Länsstyrelsens kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Dals Eds kommun enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL. Polismyndigheten i Västra Götalands län Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617). Slag: Julmarknad med musikunderhållning och luciakröning Plats: Torget, Ed Ansvarig anordnare: Sten-Åke Olsson Polismyndigheten i Västra Götalands län Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617). Slag: Luciakortege Plats: Från Missionskyrkan via Storgatan, Magasinsgatan, Delesgatan, Storgatan till torget, Ed åter från torget via Storgatan till Missionskyrkan, Ed. Ansvarig anordnare: Sten-Åke Olsson 24(24)

25 Forts 284 Diarienr. 06/ Boverket Beslut om stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft till Dals-Eds kommun. Diarienr. 06/ Kommunstyrelsens AU, Dals-Eds kommun Strategi för hantering av avlopp i Nössemark. Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Budgetförslag till Kommunfullmäktige Budget 2008 Plan Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Interna taxor och avgifter Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Taxor och avgifter 2008 Kommunstyrelsens ansvarsområde. Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Taxor och avgifter 2008 Samtliga nämnders ansvarsområden. 25(25)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5

41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2014. 42 Östra Göinge kommuns Industrifastighets AB:s anhållan om avyttring av fastigheten Broby 8:5 Sida 1 av 31 Ärendeförteckning 38 Uppföljning av kapitalförvaltningen april 2015 39 Tertialuppföljning per 2015-04-30 40 Mål- och resultatplan 2016-2019 41 Uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer