Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan 8.30 13.00"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 11 december 2007, klockan Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Folke Jonsson (s) Per-Erik Norlin(s) Jan-Gunnar Eliasson (s) Yvonne Simonsson (s) Johan Nordsäter (s) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) Ingemar Bäckman (kd) Övriga närvarande Justerande Peder Koldeus, kommunchef Katarina Wästlund, kommunsekr Helena Carling, kom.arkitekt, 274, 275 Bengt Westlund, djurskyddsinsp. 278 Mattias Wahlsten-Sjöberg, Länsstyrelsen, 282 Christer Pettersson, ek.chef, 276, 280, samt 281 Plats och tid Kommunkontoret, måndag den 17 december 2007, kl för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Katarina Wästlund Martin Carling Ingemar Bäckman ANSLAGSBEVIS Kommunstyrelsens prot är justerat Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift Tillkännages genom anslag.

2 265 Reglemente för intern kontroll, Dnr Dals-Eds kommun antog , 99, reglemente för internkontroll. Reglementet syftar till att nämnder och styrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Bl.a. ska med rimlig grad av säkerhet säkerställas att lagar, föreskrifter och riktlinjer efterlevs, att rapportering om finanser och verksamhet är tillförlitlig samt att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Därvid ska förvaltningsövergripande anvisningar upprättas. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Reglementet beskriver även ansvarsfördelning för förvaltningschef, verksamhetsansvariga och övriga anställda. Varje nämnd ska årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska samtidigt ange när och hur redovisning av uppföljningen ska ske. Därutöver ska resultatet från uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter genomföra utvärdering och vid behov initiera förbättringar. Kommunstyrelsen har också att informera sig om den interna kontrollen i Edshus AB. Tjänsteskrivelse ekonomichef föreligger. - Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter (matris). Årlig rapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 22 december varje år. I samband med återrapportering ska även beslutas om kontrollplan för kommande år. Förvaltningschefen har att se till att kontroller utförs och att rapportering och förslag till ny kontrollplan sker. Återrapportering ska vara kommunkansliet tillhanda senast 15 november varje år. Kommunkansliet skickar ett exemplar till kommunstyrelsens arbetsutskott och ett exemplar till kommunens revisorer. Åt nämnder och styrelser uppdras att organisera intern kontroll på liknande sätt som ovan föreslås för kommunstyrelsen. Föreliggande matris kan utgöra ett underlag för nämndens arbete med utarbetande av egen kontrollplan. 2(2)

3 forts 265 Nämnderna har att anta kontrollplan och redovisa uppföljning till kommunstyrelsen. Återrapportering ska vara kommunkansliet tillhanda senast 15 november varje år. Nämndens egen tidplan får således anpassas utifrån detta. Edshus AB rekommenderas att organisera sitt arbete med intern kontroll med utgångspunkt från reglemente och anvisning för nämnder enligt ovan. Kommunkansliet sammanställer rapporter från samtliga nämnder och styrelser och skickar ett exemplar till kommunstyrelsen och ett exemplar till kommunens revisorer. Samtliga nämnder Ekonomichef Kommunsekreterare Edshus AB 3(3)

4 266 Lägesbeskrivning av internkontrollarbetet Dals-Eds kommun, Dnr På uppdrag av kommunens revisorer har en översiktlig lägesbeskrivning av internkontrollarbetet i Dals-Eds kommun genomförts av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Kommunfullmäktige i Dals-Eds kommun antog reglemente för internkontroll redan men det har hänt förhållandevis lite under åren. Ett undantag är fokusnämnden som sedan ett antal år bedriver ett omfattande internkontrollprogram. Revisorerna vill påpeka vikten av att arbetet kommer igång och har för avsikt att följa upp nämndernas och styrelsens arbete under våren Beslutsförslag - Arbetet med intern kontroll i styrelsen och nämnder är på gång och anvisningar för arbetet har behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 december KF 4(4)

5 267 Ansökan om medfinansiering av projektet Grön integration på landsbygden, Dnr Hushållningssällskapet inkom med ansökan om medfinansiering av projektet Grön Integration på landsbygden. Syftet med projektet är att underlätta nyanländas och andra invandrares etablering i samhället och i arbetsliv med fokus på landsbygden, i linje med Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet samt att utveckla den interkulturella kompetensen på landsbygden Arbetsmarknadssamordnare och integrationssamordnare är informerade om Dals-Eds kommuns deltagande i projektet. - Kommunstyrelsen beslutar delta i projektet Grön Integration på landsbygden dock enbart med personella resurser (ingen kontantinsats). Hushållningssällskapet Arbetsmarknadssamordnar Integrationssamordnare 5(5)

6 268 Turism/Evenemang 2008, Dnr Dals-Eds kommun har tydliga ambitioner att öka attraktionskraften för kommunen. Målgrupperna är i första hand kommunens invånare men även tillfälliga besökare. Ett led i satsningen för ökad attraktionskraft är att genomföra olika evenemang där kommunen ingår som en aktör. Trivselkvällar, Nostalgimässa, Bakluckeloppis, Julmarknad är exempel på evenemang som ska genomföras under Vad avser evenemang är budget bestämd till kr exkl moms och kr till annonsering. När det gäller turismservicen kan de delas in i två delar; lågsäsong och högsäsong. För lågsäsong (telefonpassning, all hantering av e-post) finns en budget på kr. Servicen under högsäsong kan lösas på flera sätt. Alt 1 All service sker genom Dalslands Turism AB Alt 2 Lokal aktör ansvarar för servicen Tjänsteskrivelse kommunchef föreligger. - Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichefen att genomföra enkel upphandling avseende evenemangsaktiviteterna samt även uppdra till ekonomichefen att genomföra enkel upphandling för turistinformation, hög- och lågsäsong. Det är önskvärt att det i anbuden anges förslag på evenemang även utanför centralorten. Dals-Eds kommun kommer 2008 inte att lägga över turistinformationen till Dalslands Turist AB men kommer ändå fortsättningsvis att vilja ha ett nära samarbete med Dalslands Turist AB. Ekonomichef Dalslands Turist AB Kommunchef 6(6)

7 269 Medborgarförslag, Dnr Medborgarförslag inkom Jag vill med detta brev framföra en önskan av att få ett större utbud av träningsmöjligheter i Dals-Ed. Det finns både vilja och behov för att kunna genomföra gruppträning, dans och kampsport i bättre och större lokaler. En sal med speglar, helst på en långsida och en kortsida och ett anpassat golv skulle göra att det finns möjligheter för dans och gruppträning till musik (t.ex. aerobic, step, spinning, boxcersise, body pump, Friskis & Svettis och core). Det finns redan instruktörer som har utbildning och fler som är intresserade av att gå kurser. Jag har talat med Mic s gym i Billingsfors som kan tänka sig att samarbeta och ha ett utbyte av instruktörer och olika typer av pass. Detta gäller även för dom som tränar kampsport. Där är det viktigt med ett bra golv och tillgång till madrasser. Det finns bland annat taido, taikwando och boxning, som trängs nere i Snörrums gymnastiksal. Med ny sal så skulle till exempel Friskis, kampsporterna och den aerobics vi kör på Utsikten kunna flytta ut och göra plats i bollhallarna för det de är till för bollsporter. Det ultimata skulle förstås vara en lokal som bara var anpassad för dessa ändamål, men jag tänkte ändå komma med lite tankar och förslag på andra lokaler: Bowlingen, nu när de flyttar. Finns redan dusch och omklädningsrum. Gamla Kentruck. Finns det plats för både bowling och sal? Gamla Real. Hur ofta tränas det pingis, kan det kombineras med speglar på väggarna där? Bygga ut Atlet. Hade varit lysande att kunna erbjuda ett komplett gym. Utvecklingscenter. Finns det utrymme där? Jag tror att om vi ska få fler som flyttar in och fler som stannar kvar i Ed, så behövs det ett större utbud av aktiviteter. Folk blir mer och mer hälsomedvetna och för många är det viktigt att de kan träna och hålla igång med sådant de tycker är roligt. Det erbjuds mest bollsporter av olika slag, vilka drar till sig en ganska smal målgrupp. Möjligheten att hålla sig i form väger allt tyngre, framförallt för yngre människor när de ska välja vart de ska bo. Att i framtiden få starta ett riktigt gym i Ed tror jag kommer att bli viktigt för samhällets tillväxt, men man kan alltid börja i liten skala för att se hur intresset är för denna typen av träning. Det skulle ge mycket tillbaka, tänk bara att få dansuppvisningar till Kräftfisket eller liknande evenemang. Det tycker jag hade varit otroligt kul! 7(7)

8 Forts 269 Kommunfullmäktige remitterade , 115 medborgarförslaget till kommunstyrelsen. - Kommunstyrelsen överlämnar medborgarförslaget till fokusnämnden för fortsatt handläggning. Fokus + förslaget 8(8)

9 270 Utveckling av lokal service i samverkan (Fi 2007:06), Dnr Regeringen har uppdragit åt särskild utredare att stödja statliga myndigheter i arbetet med att inrätta lokala servicekontor. I uppdraget ingår även att utreda former för hur kommuner och statliga myndigheter kan samverka i denna fråga. Målet är att förbättra tillgängligheten till offentlig service och att effektivisera den offentliga tjänsteproduktionen. Utredningen ska drivas utifrån ett medborgarperspektiv och pågå till den 1 november Inom ramen för utredningen planeras en försöksverksamhet med lokal servicesamverkan, för att få praktisk erfarenhet av de olika servicebehov och förutsättningar som råder på olika håll i landet. Målet är att minst en kommun per län skall anmäla intresse att delta i försöket. Särskilde utredaren har bett länsstyrelserna om hjälp att inventera intresset från kommunernas sida att delta i försöksverksamheten. - Kommunstyrelsen ser positivt på utveckling av lokal service i samverkan och beslutar anmäla kommande projekt Sverige Information till länsstyrelsen som förslag på försöksverksamhet. Kommunchef Räddningschef Kommunsekreterare f v b till Länsstyrelsen Kommunstyrelsens ordf 9(9)

10 271 Fliseldning, Dnr Dals-Eds kommun har fått erbjudande att förvärva 37 st aktier i Farmarenergi. - Då Dals-Eds kommun är kund i Farmarenergi anser man det mindre lämpligt att även bli delägare. Kommunstyrelsen avböjer därför erbjudandet om förvärva av aktier. Gunnar Börjesson 10(10)

11 272 Handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor), Dnr Samhället har alltid drabbats av olyckor som medfört större eller mindre skador på människor, egendom eller i miljön. För att skydda medborgarna har samhället solidariskt tagit ansvar så att en effektiv räddningstjänst kunnat förebygga och begränsa skador i samhället och hos dess invånare. Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens räddningstjänst. Nämnden har ett lokalt tillsynsansvar och ger mål och övergripande anvisningar för räddningstjänsten, det förebyggande säkerhetsarbetet och sotningsverksamheten. Integrerat i organisationen finns kommunskyddet och kommunens samlade säkerhetssamordning. Ansvaret regleras i Lag om skydd mot olyckor (2003:778) och förordning om skydd mot olyckor (2003:789). Enligt 3 kap i Lag om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta handlingsprogram. Förslag på handlingsprogram för Dals-Eds kommun föreligger. Länsstyrelsen, enheten för skydd och säkerhet, har lämnat ett samrådsyttrande Föreliggande förslag till handlingsprogram för Dals-Eds kommun är reviderat i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande. Beslutsförslag - Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreliggande förslag till handlingsprogram för Dals-Eds kommun (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor). KF 12 december (11)

12 273 Remiss - Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen, Dnr Regeringen önskar synpunkter på förslagen och materialet i Boverkets rapport Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen. Boverkets uppdrag har varit att redovisa förslag om hur Boverkets och länsstyrelsens ansvar för uppsikt respektive tillsyn inom planläggning och bygganden enligt planoch bygglagen (PBL) kan utformas och regleras tydligare och bättre än idag. Boverkets förslag är att bestämmelsen i 1 kap 8 PBL utgår och ersätts av bestämmelser som samlat och tydligt anger och beskriver Boverkets respektive länsstyrelsens ansvar för planläggning och byggande enligt PBL. Kommunstyrelsen tar del av SmåKoms remissvar över Boverkets utredning. - Dals-Eds kommun ställer sig bakom SmåKoms remissvar avseende Boverkets rapport Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen. Miljödepartementet 12(12)

13 274 Fördjupning av och tillägg till översiktsplanen angående vindkraft på Töftedalsfjället, Dnr Förslag till fördjupning av och tillägg till översiktplanen angående vindkraft på Töftedalsfjället har under sommaren 2007 varit föremål för samråd. Kommunarkitekten informerar om föreliggande förslag till samrådsredogörelse. - Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och uppdrar åt plan- och byggkontoret att revidera planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen i enlighet med ställningstagandena i redogörelsen samt att ställa ut planen under minst två månader. Kommunarkitekt Byggkontor 13(13)

14 275 Detaljplan - Södra Hökedalen 1:37, Dnr Kommunstyrelsens ordförande informerar om nuläget när det gäller detaljplan för Södra Hökedalen 1:37. Informationen föranleder diskussion men inget beslut. Ksau jan (14)

15 276 Ridhus i Dals-Eds kommun, Dnr Ekonomichefen informerar om nuläget när det gäller arbetet med framtida ridhus i Dals-Eds kommun. Informationen föranleder diskussion men inget beslut. 15(15)

16 277 Avsägelse av förtroendeuppdrag (c), som ordförande och ledamot i Kommunstyrelsens byggutskott, Dnr Elisabet Forsdahl inkom med avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i Kommunstyrelsen byggutskott p g a av familjeskäl/tidsbrist. - Kommunstyrelsen önskar avvakta redovisning från den parlamentariska grupp som utvärderat byggutskottets organisation innan beslut om ny ordförande/ledamot i byggutskottet tas. Elisabeth Forsdahl fortsätter därför som ordförande/ledamot t.o.m. februari KS februari (16)

17 278 Uppmaning angående tvärvillkorskontroller, Dnr Skrivelse inkom från Jordbruksverket angående tvärvillkorskontroller. Kommunerna utgör kontrollmyndighet i Sverige för ett antal miljö-, hälso- och djurskyddsregler som i och med EU:s senaste jordbruksreform har koppling till jordbrukarnas EU-stöd. Jordbruksverket har sedan 2004 informerat kommunernas miljökontor om den roll de nu haft i snart tre år i detta sammanhang. Efter besök av EU:s revisorer riskerar Sverige ekonomiska sanktioner för att en del kommuner inte utförde tvärvillkorskontroller 2005 och Ytterligare sanktioner väntar om inte heller 2007 års kontroller genomförs och rapporteras till länsstyrelserna. Enligt Jordbruksverket har Dals-Eds kommun inte lämnat tillräckligt antal rapporter om fullständiga tvärvillkorskontroller 2007 till Länsstyrelsen. Kontrollerna måste vara slutförda senast den 31 december Djurskyddsinspektören informerar om de rapporter som Dalslands miljönämnd lämnat in till Jordbruksverket. - Då Dalslands miljönämnd har lämnat in rapporter avseende tvärvillkorskontroller under hösten 2007 (för kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Bengtsfors) och därmed uppfyllt Jordbruksverkets krav lägger kommunstyrelsen skrivelsen angående tvärvillkorskontroller till handlingarna. Jordbruksverket 17(17)

18 279 Samfinansiering av pedagogtjänst till Familjecentralen i Ed, Dnr Nuvarande pedagogtjänst på familjecentralen i Dals-Ed är nu på 50% och samfinansieras mellan Kommunstyrelsen, Fokusnämnden och Socialnämnden. Efterfrågan på utökning av familjecentralens öppettider har inkommit och skulle innebära en ökning av pedagogtjänsten med 20% under Förfrågan har lämnats till styrelse och nämnder om finansiering av utökad tjänst. Förslag föreligger att tjänsten utökas med 20% under år 2008 och finansieras enligt följande: fokusnämnden kr och folkhälsobudget kr. Tjänsteskrivelse folkhälsosamordnaren föreligger. - Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag att utöka pedagogtjänsten vid familjecentralen med 20% under år Detta under förutsättning att Miljö- och Folkhälsoforum godkänner föreliggande förslag på finansiering. MFF Folkhälsosamordnare Fokus 18(18)

19 280 Miljöbilsprojekt - personalbil, Dnr Utredning avseende erbjudande till kommunernas personal att få tillgång till miljöbil har tagits fram på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund. Utredningen föreligger och möjlighet ges till kommunerna att ta ställning till eventuell samordnad upphandling m.m. Kommunstyrelsen beslutade , 217 att ställa sig i princip positiva till deltagande i projektet och till en samordnad upphandling. Dock anser kommunstyrelsen att det finns en mängd frågor som måste klargöras innan slutligt ställningstagande t.ex. genomarbetad och klar information till anställda, administrationens organisation, möjlig kreditprövning, rollfördelning, möjlighet för kommunala bolag att delta m.m. Blankett för deltagande i upphandling och rättegångsfullmakt har inkommit från Fyrbodals kommunalförbund. Om någon kommun skulle välja att kliva av under upphandlingsprocessen får man i det läget vara beredd att betala de upparbetade kostnaderna för sin kommun. Yrkande Mats Hansson (m) m.fl. yrkar att kommunstyrelsen ändrar tidigare beslut och beslutar att inte delta i miljöbilsprojektet. Patrik Högfelt (fp) yrkar att kommunstyrelsens tidigare beslut om deltagande kvarstår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelse beslutar i enlighet med Mats Hanssons yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Patrik Högfelts yrkande Nej-röst för Mats Hanssons yrkande. 19(19)

20 Forts 280 Omröstningsresultat Med 4 ja-röster för Patrik Högfelts yrkande mot 7 nej-röster för Mats Hanssons yrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Mats Hanssons yrkande. Namn Namn Ja Nej Avst. Ja Nej Avst. Martin Carling, c X Yvonne Simonsson, s X Elisabet Forsdahl, c X Johan Nordsäter, s X Gösta Schagerholm, c X Patrik Högfelt, fp X Folke Jonsson, s X Mats Hansson, m X Per-Erik Norlin, s X Ingemar Bäckman, kd X Jan-Gunnar Eliasson, s X Kommunstyrelsen beslut - Kommunstyrelsen ändrar tidigare beslut i ärendet ( , 217) och beslutar att inte delta i miljöbilsprojektet. Kommunstyrelsen anser inte att man fått tillräckliga svar på de frågeställningar man framförde i tidigare beslut. Fyrbodals kommunalförbund 20(20)

21 281 Gemensam inköpsfunktion, Dnr Melleruds kommun har för den gemensamma inköpsgruppen i Dalsland lämnat en beskrivning av inköpssamverkan samt ett förslag till ny organisation. Det är mycket viktigt att kommunerna har tillgång till professionell kompetens i upphandlingsfrågor. Dalslandskommunernas tradition av samverkan i dessa frågor har varit mycket värdefull. Förslag föreligger att Dalslandskommunernas kommunalförbund anställer eller köper en heltids inköpsansvarig/chef. Tjänsteskrivelse Melleruds kommun föreligger. Tjänsteskrivelse ekonomichef föreligger. Ekonomichefen informerar. - Kommunstyrelsen i Dals-Eds kommun föreslår Dalslandskommunernas kommunalförbund att anställa eller köpa 1,0 inköpsansvarig/chef, att inköpsgruppen får möjlighet att medverka i rekrytering/upphandling, att finansiering sker i enlighet med förslag i Björn Lindquists (Melleruds kommun) tjänsteskrivelse med en fast och en rörlig del. Finansiering: Finansiering för Dals-Eds kommun sker inom ramen för ekonomichefens anslag för kommungemensam verksamhet. Övriga Dalslandskommuner Dalslandskommunernas kommunalförbund Ek.chef 21(21)

22 282 Information till Kommunstyrelsen Information lämnas om rekrytering av personalchef och kommunsekreterare Länsstyrelsens arbete när det gäller introduktionsplatser 22(22)

23 283 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut anmäls: Kommunstyrelsens ordförandes beslut nr 62-65, 2007 att kommunen avstår från att utöva den kommunala förköpsrätten. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Flexxon Industries AB. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Västra Götalands Transport AB. Kommunstyrelsens ordförandes beslut uppsägning av hyresavtal för lokal på Företagshotellet 1:34 Premec Industries AB. - Kommunstyrelsen beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 23(23)

24 284 Meddelande KS Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:53 Kommunal fastighetsavgift. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:58 Hyreshöjning fr.o.m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:60 Överenskommelse om ny klassificering, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL). Sveriges Kommuner och Landsting - Cirkulär 07:62 Jobbgaranti för ungdomar. Sveriges Kommuner och Landsting Pressmeddelande Välfärdens finansiering måste diskuteras. Sveriges Kommuner och Landsting Skrift om den kommunala revisionens förtroende. Länsstyrelsen Västra Götalands län Uppföljning av Länsstyrelsens kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Dals Eds kommun enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL. Polismyndigheten i Västra Götalands län Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617). Slag: Julmarknad med musikunderhållning och luciakröning Plats: Torget, Ed Ansvarig anordnare: Sten-Åke Olsson Polismyndigheten i Västra Götalands län Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617). Slag: Luciakortege Plats: Från Missionskyrkan via Storgatan, Magasinsgatan, Delesgatan, Storgatan till torget, Ed åter från torget via Storgatan till Missionskyrkan, Ed. Ansvarig anordnare: Sten-Åke Olsson 24(24)

25 Forts 284 Diarienr. 06/ Boverket Beslut om stöd enligt förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft till Dals-Eds kommun. Diarienr. 06/ Kommunstyrelsens AU, Dals-Eds kommun Strategi för hantering av avlopp i Nössemark. Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Budgetförslag till Kommunfullmäktige Budget 2008 Plan Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Interna taxor och avgifter Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Taxor och avgifter 2008 Kommunstyrelsens ansvarsområde. Diarienr. 07/ Kommunfullmäktige, Dals-Eds kommun Taxor och avgifter 2008 Samtliga nämnders ansvarsområden. 25(25)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-18 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 18 juni 2008, klockan 17.00 17.50 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Michael

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 6 spetember 2005, klockan 8.00 11.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (1) Kommunstyrelsen 2004-08-10 Sida 1 (1) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 10 augusti 2004, kl 08.00-11.00 med ajournering 10.20 10.25 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 169, 171 Gösta Schagerholm

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-06-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 juni 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-01-14 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 14 januari 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Övriga närvarande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Ture

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 juni 2005, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr

Peder Koldeus, kommunchef ( 26) Jonas Olsson, kommunsekr DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 3 mars 2010, klockan 8.30 11.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C) Eva

Läs mer

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter

Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Justerande Plats och tid för justering Paragrafer Underskrifter DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-09-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 6 september 2006, klockan 8.00 15.00 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf, ej 145 Gösta Schagerholm (c) Martin Carling (c)

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-08-08 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 8 augusti 2007, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Siv

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp), ej 1 Siv Gustavsson (c) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-01-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag 11 januari 2006, klockan 8.00 12.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50. Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-02-07 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2006, klockan 8.15 12.50 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-11-12 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 12 november 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf (ej 192) Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-10-04 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 4 oktober 2005, klockan 8.00 11.25 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 12 juni 2007, klockan Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 12 juni 2007, klockan Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-06-12 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 12 juni 2007, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c), ej 153 Gösta Schagerholm

Läs mer

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141

Jonas Olsson, kommunsekr Peder Koldeus, kommunchef, 141 Christer Pettersson, ekonomichef, 141 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-10-06 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 6 oktober 2010, klockan 8.30 10.45 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer.

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2010-10-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 oktober, 2010 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-11-01 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2005, klockan 8.00 11.45 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-04-01 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 1 april 2009, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40. Plats och tid

AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40. Plats och tid DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-09-08 Plats och tid AME:s lokaler Industrigatan 10, onsdagen den 8 september 2010, klockan 8.30 11.40 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabet Forsdahl (C) Gösta

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 28 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer.

Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 28 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 2 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-04-29 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 29 april 2009, klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 23 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26

Peder Koldeus, kommunchef 26 Jonas Olsson, kommunsekr Claes Hellberg, exploateringskoordinator 22, 25 Christer Pettersson, ekonomichef 26 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-02-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 2 februari 2011, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Carin Remneland (C) Lisbeth Schagerholm (C)

Läs mer

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer.

Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 23 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 8 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2009-02-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 februari 2009 klockan 19.00 19.50 Beslutande Närvarande 19 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 144-150) Per-Erik Norlin ( 151-154)

Ordförande Martin Carling ( 144-150) Per-Erik Norlin ( 151-154) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-09-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 10 september 2008, klockan 8.00 10.40 Beslutande Martin Carling (c) ordf ( 144-150) Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Ordförande Martin Carling (ej 119, 129) Per-Erik Norlin ( 119, 129)

Ordförande Martin Carling (ej 119, 129) Per-Erik Norlin ( 119, 129) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 4 juni 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf. ej 118, 119, 129 Noel Pickett (c) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-03-04 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 4 mars 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Ture Olsson (C) Gösta Schagerholm

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 oktober 2008, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (c) ordf Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Noel

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-12-13 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 13 december 2005, klockan 8.15 12.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c), ej 229,

Läs mer

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan

Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-02-17 Plats och tid Gamla Real, Ed onsdagen den 17 februari, 2016 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-11-10 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 10 november 2010, klockan 8.30 12.15 Beslutande Martin Carling (C) ordf Elisabeth Forsdahl (C) Gösta Schagerholm (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-04-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 18 april, 2007 klockan 19.00 21.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81)

Ordförande Martin Carling ( 78-80, 82-97) Folke Jonsson ( 77, 81) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-06-03 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 3 juni 2009, klockan 8.30 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 77, 81) Elisabeth Forsdahl (C) Stig Edman (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-04-29 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 29 april 2015, klockan 8.00 11.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf (ej 65,67) Christer Olsson (C) Åke Jansson (C) Lennart

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2017, klockan

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2017, klockan DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden 2017-02-07 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 7 februari 2017, klockan 08.00-12.00. Beslutande Anna Johansson (C), ordförande Niklas Johansson (C) Jan-Stefan Karlsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Kommunkontoret i Bengtsfors

Kommunkontoret i Bengtsfors 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Egersknatten, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 ande Ledamöter Nils Andrée (S) Carl Kullgren (FP) Kenneth Carlsson (FP), HSN Ersättare Per Jonsson ( C ) Ulla

Läs mer

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 36 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-03-23 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 23 mars,2005 klockan 19.00 19.40 Beslutande Närvarande 31 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04 1(15) Tid och plats Tisdagen den 4 november 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen 22 mars 2005, klockan 08.30-12.05, 13.00 17.15 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Eva

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2016-03-16 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 16 mars, 2016 klockan 18.00 19.30 Beslutande Närvarande xx ordinarie ledamöter och x tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Christer Pettersson, ekonomichef 157, 173 Christian Nilsson, planeringssekr 172, 177

Peder Koldeus, kommunchef Jonas Olsson, kommunsekr Christer Pettersson, ekonomichef 157, 173 Christian Nilsson, planeringssekr 172, 177 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2008-10-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 oktober 2008, klockan 8.30 11:45 Beslutande Stig Edman (c) Elisabeth Forsdahl (c) Gösta Schagerholm (c) Eva A Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-11-01 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 1 november 2006, klockan 8.00 13.00 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Åke Carlsson (c) Martin Carling

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m)

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan Beslutande. Ingemar Bäckman (kd) Mats Hansson (m) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2005-04-05 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 5 april 2005, klockan 8.00 12.05 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 9 augusti 2006, klockan 8.00 12.10. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp)

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 9 augusti 2006, klockan 8.00 12.10. Ingemar Bäckman (kd) Patrik Högfelt (fp) DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2006-08-09 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 9 augusti 2006, klockan 8.00 12.10 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Martin Carling

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 26 maj 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Gun Holmquist (KD) ersättare för Eva A Johansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-05-24 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 24 maj 2011 kl 13:30 16:00 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 30 november 2004, klockan

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 30 november 2004, klockan DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-11-30 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 30 november 2004, klockan 8.00 12.15 Beslutande Rune Forsdahl (c) ordf Pia Axelsson (c) Bertil Andersson (c) Ove Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2009-11-11 Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 11 november 2009, klockan 8.30 12.00 Beslutande Martin Carling (C) ordf Gösta Schagerholm (C) Per-Erik Norlin (S) Jan-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 27 mars 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande

Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2010-02-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Stora Salen, tisdag 23 februari 2010 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer