I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD"

Transkript

1 I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum

2 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation i luftvägar och lungor vilket leder till att lungvävnaden och lungblåsorna förstörs KOL delas in i 4 stadier 1. Lindrig 2. Moderat 3. Svår 4. Mycket svår Cigarettrökning är den vanligaste orsaken till KOL (GOLD 2015) 2

3 Bakgrund Försämringsperioder kan accelerera sjukdomsförloppet (GOLD 2015) Nästan hälften av patienterna fortsätter att röka efter diagnos (Tashkin and Murray 2009, Ställberg 2014, Luftvägsregistret 2013) Rökstopp leder till minskad inflammation i luftvägarna (GOLD 2015) 3

4 Generellt syfte Beskriva distriktssköterskors/sjuksköterskor uppfattning om vården av KOL Beskriva faktorer som kan påverka försök att sluta röka. Utveckla och validera ett reliabelt instrument som mäter svårigheter som patienter med KOL hanterar när de försöker sluta röka 4

5 Sammanställning av studierna Beskrivning av sjuksköterskors uppfattning om vården av patienter med KOL (n=20) Beskrivning av svårigheter som patienter med KOL kan ha när de försöker sluta röka -presenterat i en teoretisk modell (n=14) Testning av intern överensstämmelse och reliabilitet av TTQ (n=63) Testning av samband mellan TTQ och rökstoppsförsök, minskning av antalet cigaretter och rökfrihet (n=109)

6 Studie I - Resultat Perspektiv Individorienterat perspektiv Uppgiftsorienterat perspektiv Uppfattningar Skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang Undervisa Samverkan med andra vårdgivare Få kliniska undersökningar och behandlingar genomförda 6

7 Känna sig maktlös Känsla av frustration, maktlöshet och osäkerhet i mötet med patienter med KOL När jag möter dessa patienter så känner jag mig maktlös och frustrerad för att jag inte har något att erbjuda dem. Det känns som jag har misslyckats när de inte slutar röka (E) 7

8 Studie II Main concern huvud problem Patienter med KOL är oroliga över att de inte ska klara av att sluta röka och att de ska ge upp att försöka. 8

9 Studie II Resultat 9

10 Teoretisk modell Patienter med KOL som försöker sluta röka Medveten om allvaret - har hopp Medveten om allvaret - har lite hopp Inte medveten om allvaret - har inget hopp BESLUT Sluta direkt Försöka sluta Försöka sluta genom planering Avvakta Fortsätta röka Försöka sluta genom olika aktiviteter 10

11 Teoretisk modell Patienter med KOL som försöker sluta röka Utvecklar presstillstånd genom att: känna oro, känna sig kritiserad, känna press, känna sig värdelös Presslindrande strategier Konstruktiva strategier söker nya metoder, bestämmer sig för att sluta röka, förflyttar sig från planering till aktivitetsstadiet Fortsätter försöka eller slutar röka Har hopp Destruktiva strategier Undviker skrämmande information, visar inte att man röker, skyller på andra, rationaliserar Slutar försöka Förlorar hoppet och resignerar 11

12 Trying to Quit smoking (TTQ) 19 påstående som bygger på en teoretisk modell (studie II) - presstillstånd, presslindrande strategier, känsla av hopplöshet och resignation Svarsalternativ 1 4 (instämmer inte alls instämmer helt) Intern överensstämmelse: - 4 specialistsjuksköterskor ansvariga för lungsjukdomar och 20 rökare med KOL bedömde förståelse, relevans, svarsalternativ samt om instrumentet mätte vad det var tänkt att mäta. Rökarna fyllde också i hela instrumentet och bedömde det i sin helhet. 20 rökare med KOL - pre-test av 15 frågor med exploratorisk faktor analys 12

13 Resultat av exploratorisk faktoranalys (n=63) Faktor 1: Presstillstånd Jag känner mig kritiserad för att jag inte slutar röka (av t.ex. anhöriga, vänner, sjukvårdspersonal) Jag kritiserar mig själv för att jag inte slutar röka Jag tänker ständigt på att sluta röka Jag känner mig misslyckad för att jag ännu inte lyckats sluta röka Jag vill helst inte visa att jag röker Faktor 2: Användning av destruktiva presslindrande strategier Jag behöver inte sluta röka eftersom jag ändå inte kan bli bra Jag behöver inte sluta röka eftersom jag ändå är så gammal Jag behöver inte sluta röka det räcker om jag drar ner antalet cigaretter Jag känner det inte meningsfullt att sluta röka Faktor 3: Ambivalenta tankar Jag saknar stöd och uppmuntran i mina försök att sluta röka från t.ex. anhöriga, vänner, sjukvårdspersonal Jag känner oro för hur min kropp kan reagera om jag slutar röka Jag känner mig tvungen att sluta röka Jag vill prova nya metoder och hjälpmedel för rökavvänjning Jag vill inte ha information om eventuella försämringar av min sjukdom KOL 13

14 Rökavvänjningsstöd 38 % fick enkla råd om att sluta röka 38 % rådgivande samtal 18 % hänvisad till sluta röka linjen 4 % kvalificerat rådgivande samtal De som erbjöds rådgivande samtal hade högre TTQ total poäng än de som fick enkla råd 14

15 Metod Longitudinell observations studie TTQ besvarades vid baslinje mätning + övriga enkäter TTQ besvarades uppföljning efter 3 månader samt: rökstopp som varat i minst 24 timmar, halvering av antalet cigaretter och rökfrihet i minst 7 dagar vid mättillfället. Logistisk regression 15

16 Studiepopulation (n=109) 86 % deltog i uppföljningen 68 deltagare var i processen att försöka sluta röka De som inte var redo att sluta röka hade fler rökare i sin omgivning (p-värde 0.02) 16

17 Studie IV Resultat Rökstoppsförsök TTQ * OR % CI * Justerat för kön, utbildningsnivå, tobaksberoende och rökavvänjningsstöd

18 Patienter redo att försöka sluta röka - rökstoppsförsök Presstillstånd OR % CI

19 Patienter inte redo att försöka sluta röka Rökstoppsförsök OR 95 % CI TTQ Halvering av antal cigaretter vid uppföljning Presstillstånd

20 Patienter inte redo att försöka sluta röka Icke signifikant samband mellan ambivalenta tankar och rökstoppsförsök, halvering av antalet cigaretter och rökfrihet (punktprevalens)

21 Sammanfattning TTQ kan identifiera faktorer som påverkar rökstoppsförsök, minskning i antalet cigaretter och rökfrihet (senaste 7 dagarna), både hos dem som är redo att försöka sluta röka och de som inte är redo att försöka. 21

22 Nyttan Kunskap om sjuksköterskors uppfattning om vården av patienter med KOL är viktig för att anpassa fortbildning och stöd till sjuksköterskor Kunskap om de faktorer som påverkar rökstoppsförsök hos patienter med KOL kan leda till förbättrat och mer individualiserat rökavvänjningsstöd. Bedömningsinstrumentet TTQ kan vara ett stöd både för patienter med KOL och vårdpersonal när de ska diskutera rökavvänjning. Rökstopp för personer med KOL minskar både lidande och samhällskostnader 22

23 23

24 Tack! 24

25 Studier Lundh L, Rosenhall L, Törnkvist L. Care of patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. J Adv. Nurs (3), Lundh L, Hylander I, Törnkvist L. The process of trying to quit smoking from the perspective of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Scand. J Caring Sci. 2012; 26;

26 Studier Lundh L., Alinaghizadeh H., Törnkvist L., Gilljam H., Galanti MR. Measurement of factors that negatively influence the outcome of quitting smoking among patients with COPD: psychometric analyses of the Trying To Quit Smoking instrument. Nursing Open 2014 Lundh L., Alinaghizadeh H., Törnkvist L., Gilljam H., Galanti MR. The Trying to Quit smoking questionnaire (TTQ) a promising instrument for predicting smoking cessation among patients with COPD. Manuscript 26

27 1. Jag planerar för att sluta röka 2. Jag försöker aktivt att sluta röka TTQ 3. Jag känner mig kritiserad för att jag inte slutar röka (av t.ex. anhöriga, vänner, sjukvårdspersonal) 4. Jag kritiserar mig själv för att jag inte slutar röka 5. Jag saknar stöd och uppmuntran i mina försök att sluta röka från t.ex. anhöriga, vänner, sjukvårdspersonal 6. Jag känner oro för vad som kan hända med min hälsa om jag inte slutar röka. 7. Jag känner oro för hur min kropp kan reagera om jag slutar röka 8. Jag känner mig tvungen att sluta röka 9. Jag tänker ständigt på att sluta röka 10. Jag känner mig misslyckad för att jag ännu inte lyckats sluta röka 11. Jag vill prova nya metoder och hjälpmedel för rökavvänjning* 12. Jag vill inte ha information om eventuella försämringar av min sjukdom KOL 13. Jag vill helst inte visa att jag röker 14. Jag har svårt att sluta röka eftersom min maka/make/vän röker 15. Jag behöver inte sluta röka eftersom jag ändå inte kan bli bra 16. Jag behöver inte sluta röka eftersom jag ändå är så gammal 17. Jag behöver inte sluta röka det räcker om jag drar ner antalet cigaretter 18. Jag har förhoppningar om att en dag lyckas sluta röka 19. Jag känner det inte meningsfullt att sluta röka* * Svarsalternativen vända i analysen 27

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:75 Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer

Läs mer

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Författare: Azia Alkabi Handledare: Ewy Olander Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Sjuksköterskors kunskap och attityder kring vikten av rökstopp inför strålbehandling

Sjuksköterskors kunskap och attityder kring vikten av rökstopp inför strålbehandling Sjuksköterskors kunskap och attityder kring vikten av rökstopp inför strålbehandling Författare: Lena Fritz-Poncia Anette Kullgren Program: Specialistprogrammet med inriktning onkologi, 60 hp (HT-08 VT-10)

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka. Jennie Cronwall Linda Möller 2015

EXAMENSARBETE. Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka. Jennie Cronwall Linda Möller 2015 EXAMENSARBETE Vuxna personer med astma och deras upplevelser av att sluta röka Jennie Cronwall Linda Möller 2015 Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING

VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING VÅRDUTVECKLINGSPLAN FÖR TOBAKSAVVÄNJNING 2013 FÖRFATTARE LENA LUNDH DISTRIKTSSKÖTERSKA, FPU LEDARE VÅRDUTVECKLINGSLEDARE TOBAK CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN LENE NORDSTRAND DISTRIKTSSKÖTERSKA VÅRDUTVECKLINGSLEDARE

Läs mer

HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS?

HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS? En empirisk kvalitativ intervjustudie LINNEA GUSTAFSSON FRIDA LÖFGREN Examensarbete Kurs OV1052 Sjuksköterskeprogrammet Januari

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

Att leva med smärta Problem Detection Study

Att leva med smärta Problem Detection Study Att leva med smärta Problem Detection Study Bakgrund Hösten 21 sammanställde experter från 15 olika europeiska länder, med stöd från Pfizer, en konsensusrapport om långvarig smärta, Pain Proposal. Målet

Läs mer

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt

FORSKNING. Wii aktiverar äldre STATUS 2013. Stig har öga för forskning. skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt Hjärt- och lungsjukas riksförbunds medlemstidning FORSKNING skam och rädsla bakom väntan vid hjärtinfarkt få kol-sjuka i rehabilitering vid sjukhus nytt handfat ska stoppa spridning av infektioner STATUS

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Vägen till ett rökfritt liv

Vägen till ett rökfritt liv HANDLEDNING FÖR LÄKARE OCH ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL Vägen till ett rökfritt liv De flesta rökare vill sluta röka. Du kan hjälpa dem. L KARE mot TOBAK Vägen till ett rökfritt liv Handledning för läkare och

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning?

Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Hur effektiva är vareniklin, bupropion och cytisine vid rökavvänjning? Katarzyna Puzdrowska Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2014:F16 Hur effektiva

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda

Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda EXAMENSARBETE Våren 2010 Sektionen för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap Rökfri arbetstid? En enkätstudie bland kommunanställda Författare Johanna Sjöbeck Handledare Ingemar Andersson Examinator Göran

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer