Om du har KOL. Och undrar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du har KOL. Och undrar."

Transkript

1 Om du har KOL. Och undrar.

2 Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson.

3 KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det är trångt i luftvägarna. De två huvudkomponenterna i sjukdomen är kronisk bronkit och emfysem. Kronisk bronkit innebär att man har en ständig inflammation i sina luftvägar. Detta leder till ökad slembildning och kronisk hosta. Emfysem innebär att de finaste delarna av lungorna, lungblåsorna har gått sönder och man kan inte lika bra utnyttja syret som andas in. Ju längre sjukdomen får gå utan behandling desto svårare får man att andas. Denna utveckling kan dock bromsas upp. Den vanligaste orsaken till KOL är rökning. Rökstopp är därför den viktigaste delen i behandling av KOL. Läs vidare i broschyren om en av våra stora folksjukdomar, KOL.

4 När man har en svår sjukdom känns det ibland som man är ensam i världen med sina besvär. Du som har KOL är dock inte ensam. I Sverige har ca 8% av befolkningen över 50 års ålder denna sjukdom. Det motsvarar personer. Bara 40% av dessa har fått rätt diagnos. KOL är alltså en vanlig och samtidigt allvarlig sjukdom.

5 På senare år har intresset kring KOL ökat. Man forskar kring nya läkemedel, strukturerade riktlinjer för behandling av KOL tas fram och rapporter om KOL i samhället presenteras. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, kom år 2000 ut med sin rapport om astma och KOL. Man hade då granskat det vetenskapliga underlaget för olika behandlingsmetoder för dessa båda sjukdomar. Man kom fram till att det med all säkerhet är så att rökning är den dominerande orsaken till KOL och att rökstopp är den enskilt viktigaste åtgärden vid KOL. Förebyggande åtgärder för att minska antalet debuterande rökare är då givetvis av stor betydelse för att minska antalet människor som drabbas av KOL. Nyligen startades också ett världsomfattande samarbete mot KOL. En av huvudaktörerna är Världshälsoorganisationen. Projektet går under namnet GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Projektets främsta mål är att öka medvetenheten kring KOL hos allmänheten, politiker och inom sjukvården. De startar förebyggande program och arbetar för att minska sjukligheten och dödligheten i KOL genom effektiva diagnostiska och behandlande metoder. Med andra ord: Världen försöker nu hjälpa alla de som har KOL.

6 Det är lättare att förstå de besvär man har av KOL om man vet hur lungorna är uppbyggda och hur de ska fungera när man är frisk och hur det är när man är sjuk. Kunskap om detta gör även att man bättre förstår hur behandlingen verkar.

7 Livsviktigt syre Vi är beroende av syre för att kunna leva. Syret vi andas in måste nå blodomloppet och alla celler i hela kroppen. När cellerna sedan har använt syret omvandlas det till koldioxid som måste ut ur kroppen. Utbytet av koldioxid mot syre sker i våra lungor. Luftvägarna Vid inandning når luften och syret först luftstrupen, trachea. Luftstrupen delar sedan upp sig i två stora luftvägar som kallas bronker. Dessa går till varsin lunga. Sedan delar dessa luftvägar upp sig i flera omgångar och bildar ett träd av bronker. Det kallas därför ofta för bronkträdet. Vid varje delning blir luftvägarna mindre och mindre. De små luftvägarna kallas för bronkioler. Allra längst ut i bronkträdet finns de s k alveolerna, i dagligt tal lungblåsorna. Det är här utbytet av koldioxid mot syre sker. Koldioxid mot syre Runt om alveolerna ligger små, tunna blodkärl som kallas kapillärer. Syret i inandningsluften transporteras över alveolernas väggar samt blodkärlens väggar och tas upp i blodet. Blodet som passerar i kapillärerna är syrefattigt blod. Det har varit och lämnat sitt syre till olika celler ute i kroppen. Däremot bär blodet på koldioxid som det vill bli av med och koldioxiden går motsatta vägen ut ur blodkärlen och via luftvägarna andas vi ut den. Nu är blodet mättat med syre igen och går via hjärtat ut i resten av kroppen. Viktiga flimmerhår Luftvägarnas väggar bekläds av en slemhinna. Slemhinnan har flimmerhår, s k cilier, som rör sig hela tiden och transporterar upp irriterande skräp som har fastnat i det slemlager som finns utanpå slemhinnan. Detta slemlager produceras av körtlar under slemhinnan och av speciella celler i slemhinnan. Vid rökning och vid KOL påverkas detta system. Flimmerhåren skadas och kan inte lika lätt transportera bort irriterande ämnen och slemproduktionen ökar så att slemlagret i sig blir irriterande för luftvägarna. Läs vidare om detta under rubriken Kronisk bronkit.

8

9 LUFTVÄGAR BRONKER LUNGOR LUNGBLÅSOR ALVEOLER FLIMMERHÅR CILIER

10 Kronisk bronkit inflammation i luftvägarna Bronkit innebär inflammation i bronkerna, luftrörskatarr. Den främsta orsaken till att sådan inflammation uppkommer är rökning. I luftvägarnas slemhinna finns det celler som producerar slem och under slemhinnan finns det slemproducerande körtlar. Vid kronisk bronkit växer dessa strukturer till med ökad produktion av slem som följd. Det främsta symtomet vid kronisk bronkit är hosta och upphostningar av slem. Hosta är ju en reflex som hjälper oss att få upp skräp som irriterar i våra luftvägar. Den ökade mängden slem som uppkommer vid kronisk bronkit skapar irritation i luftvägarna och kroppen försöker bli av med det vilket ger dessa kroniska symtom. Denna hosta kallas ofta för rökhosta. För att kunna ställa diagnosen kronisk bronkit krävs att man har haft dessa symtom i minst tre månader per år i minst två år i rad. Man måste även utesluta andra eventuella orsaker till besvären såsom astma, kronisk infektion och tumör. Inflammationen i luftvägarna och den ökade mängden slem gör det trängre och svårare för andningsluften att passera och nå ut till lungblåsorna där gasutbytet sker. När lungblåsorna inte fylls med luft kollapsar de. Detta sker då någon luftväg är totalt blockerad. Man får ett avstängt och outnyttjat lungavsnitt.

11 Ökad slembildning Inflammation i luftväg Frisk luftväg

12 Emfysem skadad lungvävnad De små lungblåsorna (alveolerna), där gasutbytet sker, bildar klasar längst ut i bronkträdet. Dessa kan liknas vid druvklasar. Vid KOL bryts väggarna mellan alveolerna ner och man får större och färre alveoler. Resultatet blir att den sammanlagda ytan där gasutbytet sker blir mindre. Lungornas förmåga att förse blodet med friskt syre minskas därför. Resultatet blir att man lättare blir andfådd när man anstränger sig. Detta kallas för emfysem. Samtidigt som lungblåsorna går sönder minskar elasticiteten i lungorna. I friska lungor bygger elasticiteten upp ett tryck som pressar ut luften ur lungorna efter det att man har fyllt dem. Det är bara i slutskedet av utandningen man måste använda muskelkraft för att tömma lungorna. När elasticiteten reduceras på grund av emfysem måste man kompensera detta genom att att använda mer muskelkraft för att tömma lungorna. Det blir tungt att andas, vilket är jobbigt i längden. Återigen är rökning boven i dramat i de flesta fall. Rökningen startar en inflammatorisk reaktion. Inflammatoriska celler producerar sedan ämnen som bryter ner lungvävnaden. Men man kan få emfysem även om man inte har rökt en enda cigarett i sitt liv. Ofta beror det då på en brist av ett ämne i kroppen som heter alfa-1-antitrypsin. Det skyddar lungvävnaden mot nedbrytning som annars leder till emfysem. Denna brist är ärftlig men också mycket sällsynt.

13 Friska alveoler Skadade alveoler

14 När du besöker din läkare är det viktigt att du informerar honom/henne om hela din sjukdomshistoria och de besvär som du har för tillfället. Om du tar några mediciner är det viktigt att läkaren får veta det. Läkaren bör också få veta om du röker och i så fall hur länge du gjort det och hur mycket. Dessa faktorer är viktiga när läkaren bedömer din situation och de ligger till grund för vilken behandling som är mest lämplig för dig. Om du röker och är motiverad att sluta kan du få hjälp med detta av din läkare.

15 Den viktigaste undersökningen då man misstänker KOL är en s k spirometri. Denna utförs ofta på vårdcentralen med hjälp av en spirometer. Med denna undersökning kan man bedöma lungkapaciteten och lungfunktionen hos patienten. Man är intresserad av att veta hur stor volym luft lungorna är kapabla att hålla (s k forcerad vitalkapacitet). Det mäter man genom att patienten får andas ut så mycket det går efter ett djupt andetag. Sedan tittar man även på hur stor volym man kan andas ut på en sekund (s k FEV 1-värde). Dessa två värden kan man sedan räkna ut kvoten av för att bedöma graden av obstruktivitet (motstånd) i luftvägarna. De värden man får jämförs med s k förväntade värden, d v s värden som en frisk person av samma kön, ålder och storlek skulle ha. De förväntade värdena har tagits fram i stora befolkningsstudier. För att man ska få diagnosen KOL krävs det att man har försämrade värden vid en spirometrimätning. Man brukar genomföra mätningar både före och efter att patienten har fått luftrörsvidgande medicin. Detta kallas för ett reversibilitetstest. Spirometri används även vid diagnostik av astma. En patient som har KOL visar ingen större skillnad i mätningarna före och efter läkemedlet medan en astmapatient visar tydliga skillnader. Spirometri mäter lungfunktionen

16 Under utredningens gång kan det vara aktuellt att du får genomgå en lungröntgen. I det tidiga sjukdomsstadiet ger KOL inga tydliga förändringar i lungorna som kan observeras på röntgen. Men en lungröntgen är viktigt för att kunna utesluta andra orsaker till besvären. Hos patienter med allvarlig KOL kan man se förändringar i lungornas struktur med hjälp av röntgenbilder. Röntgen utesluter annan sjukdom

17 De flesta mediciner som används vid behandling av KOL är inhalationsmediciner. De kan vara i pulverform (pulverinhalator) eller vätskeform (spray). Det kan ofta vara nödvändigt att använda en s k andningsbehållare tillsammans med en spray. Vid allvarliga tillstånd är det många som får en nebuliseringsapparat i vilken medicinen omvandlas till ånga som inhaleras under flera minuter. Effekten av olika mediciner kan variera från patient till patient. Man bör därför pröva de olika alternativen under en tid för att få reda på vilken medicin som ger bäst effekt i varje enskilt fall. Oavsett vilken typ av medicin du använder är det viktigt att du ber din läkare eller sjuksköterska demonstrera hur du skall använda din inhalator eller spray. Vad det gäller inhalatorer så är det viktigt att du får en inhalator som du tycker är enkel att använda, ger en jämn dos läkemedel och har ett så lågt motstånd som möjligt. En jämn dos innebär att inhalatorn avger lika mycket läkemedel varje gång du doserar. Ett lågt motstånd innebär att du inte behöver ta i för att få i dig medicinen. Alla inhalatorer har inte dessa egenskaper. Fråga din doktor om detta med inhalatorns betydelse, så hjälper doktorn dig att välja rätt inhalator. Här ser du ett exempel på en inhalator. I detta fall är det Ventoline Diskus.

18 Luftrörsvidgande medel Det finns flera olika typer av luftrörsvidgande medel. Det är ingen läkande medicin men den underlättar andningen och lindrar andnöd. De kan delas upp i korttidsverkande och långtidsverkande medel. De förstnämnda används framför allt då man tillfälligt får ökade besvär och behöver snabb symtomlindring. Andra används vid regelbunden behandling och tas en eller två gånger dagligen för att motverka tillfälliga försämringar. Ibland kan även korttidsverkande luftrörsvidgare ges förebyggande inför situationer som man vet brukar ge besvärliga symtom. De flesta luftrörsvidgande läkemedel inhaleras men en typ ges i form av tablett eller spruta. Annan behandling Patienter med KOL har lättare för att få luftvägsinfektioner. Dessa leder då till försämring av övriga KOL-symtom. I de flesta fall är det virusinfektioner men då det rör sig om en bakteriell infektion behandlar man med antibiotika. En del patienter kan ha nytta av slemlösande medel för att minska sina besvär med slemhosta. Effekten är dock begränsad och man bör utvärdera om behandlingen är nödvändig. I och med att man är lite mer infektionskänslig som KOL-patient kan det vara värt att vaccinera sig mot influensa och vissa bakterier som orsakar lunginflammation. För de som har kraftigt uttalade besvär med andningen kan det bli aktuellt med syrgasbehandling i hemmet. Inför en sådan behandling krävs en noggrann utredning. Till fel person och felaktigt genomförd kan sådan behandling vara skadlig.

19 Som nämnts tidigare så är rökstopp den absolut viktigaste delen i behandlingen av KOL. Detta är ju främst patientens eget ansvar men man kan och bör få hjälp och stöd av sin läkare. Rökstopp gör även att övrig behandling har större effekt.

20 VAD KAN JAG GÖRA? Sluta röka! Det allra viktigaste man kan göra själv, som patient, är att sluta röka. Rökning är den absolut vanligaste orsaken till KOL och vidare utveckling av sjukdomen. Rökstopp är därför den viktigaste behandlingen för patienter med KOL. Tyvärr kan tidigare skadade delar av lungorna inte läka. Den redan förlorade lungfunktionen får man inte igen vid rökstopp. Däremot hindrar man vidare utveckling av sjukdomen och i kombination med övrig behandling minskar man de besvärliga symtomen. Lyckas man med att sluta röka kommer livskvaliteten att öka och man lever längre. Om man trots sin lungsjukdom skulle fortsätta att röka kommer man hastigt att försämras och till slut kräva hjälp med andningen genom syrgasbehandling. Det kallas andningsinvaliditet. Det är viktigt att din omgivning är rökfri. Inte minst för att underlätta för dig själv att sluta röka. Motivation och stöd är några av de viktigaste delarna i att lyckas med ditt försök att sluta röka. Det finns läkemedel som kan underlätta ett rökstopp. Motion och andningstekniker Det är viktigt för alla att hålla sig i form, för patienter med KOL är det än viktigare. När konditionen blir bättre ökar livskvaliteten och man känner sig mindre sjuk. Ta det lugnt i början och avsluta träningen när du blir andfådd. Försök att hitta övningar som du trivs med och en vän att träna med. Andningsövningar kan också vara till stor nytta om du får andningsbesvär och de kan också stärka muskulaturen som används när du andas. En övning kan vara att andas ut genom halvslutna läppar. Det ger ett motstånd vid utandning och det leder i sin tur till att luftvägarna inte kollapsar vilket de kan göra hos de som har KOL. Fel andningsteknik gör att man använder onödigt mycket energi och att man inte utnyttjar lungans fulla kapacitet. Du kan också söka upp Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund som har särskilt anpassade träningsprogram för lungsjuka. Hostning och huffing Man kan också behöva lära sig rätt hostteknik för att lättare få upp irriterande slem. För att på ett skonsamt och effektivt sätt få upp slemmet i luftvägarna kan man, istället för att hosta, huffa. Det är en försvenskning av ett engelskt begrepp och innebär att man stöter upp luft och även slem. Man tar ett djupt andetag och stöter ut luften med öppen mun som om man skulle imma ett fönster eller en spegel. Om du lär dig denna teknik kommer du märka att du lättare blir av med irriterande slem som försvårar din andning. Tänk också på att rörelse vid motionsträning gör det lättare att få upp slem. Kost Välbalanserad kost är viktigt. Ät stora mängder av frukt, grönsaker och proteinrik kost såsom fisk, ägg och mjölk. Du som är överviktig bör också försöka gå ner i vikt. Det är tyngre både att röra sig och att andas om man är överviktig. Vardagliga tips Några enkla saker att tänka på som gör vardagen lättare är att stå, sitta och ligga på ett sätt som underlättar din andning. När du ska sova på natten eller om du ligger och vilar så är det skönt att komma upp med huvudet något. Lägg en extra kudde under huvudet. Ligga gärna på sidan. När du står upp, försök att ha stöd för armarna på en bänk eller ett räcke så att du kan stå avslappnat med rak rygg. I sittande ställning kan man stödja armarna på knäna och luta sig framåt med rak rygg. Försök att vara avslappnad.

21 DUMMA FRÅGOR DU INTE VÅGAT STÄLLA Då det sker stora förändringar i livet, som när man drabbas av en sjukdom, uppkommer många frågor. Förhoppningsvis får man svar på de flesta av dem av sin läkare men ibland är det inte så. Det kan vara så att man har fått information om sin sjukdom och sedan kommer alla frågor när man har kommit hem efter besöket. Då tycker man att det är genant att ringa och störa. Det har han/hon säkert redan berättat för mig. Kanske är det en dum fråga. Viktigt är då att komma ihåg att det finns inga dumma frågor. Om läkaren inte har tid så finns det ofta sköterskor på mottagningen som kan svara på en del av dina frågor. Här nedan följer svar på några vanliga frågor angående KOL. Vad är det för skillnad mellan KOL och astma? Båda sjukdomarna karaktäriseras av att luftvägarna är mer trånga än normalt och att det är tyngre att andas. Vid astma kan besvären variera från dag till dag, medan de är mer konstanta vid KOL. Detta beror dels på att lungvävnad har förstörts och att den inte går att reparera men också på att inflammationsmönstret är något annorlunda hos KOL-patienter jämfört med astmapatienter. Utvecklar alla rökare KOL? Nej, alla rökare utvecklar inte KOL. Man vet inte varför vissa människor klarar sig och andra inte. Hur tidigt man började röka och hur mycket man röker tycks spela roll. Kan jag bli frisk från KOL? Det är inte möjligt att läka skadad lungvävnad. Men om du slutar röka kommer dina besvär att minska och din livskvalitet att öka. Rätt behandling gör att du känner dig mindre sjuk. Kan någonting göras för att förebygga KOL? Undvik rökning. För människor som arbetar i dammiga miljöer är andningsskydd bra. Kan jag vara fysiskt aktiv? Patienter med KOL blir lättare andfådda vid ansträngning. De kan ofta göra vad de är vana vid, fast i ett lugnare tempo. Ju längre sjukdomen fortskrider blir detta dock svårare. Det är viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv och motionera eftersom god kondition minskar lungskadans inverkan på det dagliga livet. Kan jag fortfarande åka på semester? Ja, många patienter med KOL fortsätter att resa. Du bör se till att du har tillräckligt med mediciner med dig. För de med mer uttalade besvär kan man behöva ordna med syre på flygplan eller rullstolsassistens vid olika tillfällen. Man bör även ha en lämplig försäkring. Kommer mina barn att utveckla KOL? Rökning är den vanligaste orsaken till KOL. Vissa ärftliga faktorer kan påverka om man utvecklar sjukdomen eller inte. Om barn till en KOL-patient inte röker är det högst osannolikt att de själva kommer att utveckla KOL. Behöver jag läggas in på sjukhus? I regel är den behandling du får av din läkare tillräcklig. Det är viktigt att du använder medicinen som du har fått och att du går på regelbundna kontroller. Om du får en infektion kan det resultera i att din sjukdom tillfälligt förvärras och att du då blir tvungen att läggas in på sjukhus.

22 Om du önskar kontakt med någon som kan känna igen dina problem och som kan ge dig svar på ytterligare frågor kan du vända dig till Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Vi finns till för att ta vid där sjukvården slutar och öka livskvaliteten för dig som har drabbats av hjärt- eller lungsjukdom. Vi ger dig viljan och styrkan att se på framtiden med tilltro. I våra föreningar får du tillsammans med anhöriga möjlighet att lära mer om din sjukdom och konsekvenserna av den. Vår verksamhet vilar på tre grundpelare; opinionsbildning, livsstilsförändring samt trygghet och gemenskap. För oss är det viktigt att påverka och samverka med olika aktörer inom hälso- och sjukvården. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver till exempel att alla rökare över 45 år ska erbjudas spirometriundersökning för tidig diagnos av KOL. Det är svårt att ändra livsstil och skaffa sig nya, sundare vanor när man har drabbats av en kronisk sjukdom. I vår Hjärt & Lungskola får du och anhöriga möjlighet att lära mer om sjukdomen och dess konsekvenser genom olika gruppaktiviteter. Du kan ta del av motionsgrupper, samtalsgrupper, kostcirklar, rökavvänjning, stresshantering, hjärt-lungräddning och föreläsningar. Det finns en stark positiv kraft i att människor med liknande livssituationer får möjlighet att mötas. Vi samlar människor till möten, samtal och umgänge. Idag närmar vi oss medlemmar och finns i över 180 föreningar runt om i landet. Engagemanget finns på en ort nära dig. På så sätt är gemenskapen alltid nära och den finns när du behöver den. HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND TELEFON: INTERNET:

23 LINDH & PARTNERS KOL GSK Prioriterar forskning inom KOL För 20 år sedan led många svenskar svårt av astma. På den tiden hade sjukdomen en väsentligt högre dödlighet än vad den har idag. Tack vare den medicinska utvecklingen kan många astmatiker idag leva ett normalt och ofta symtomfritt liv. Men samtidigt som astmatikerna har fått det bättre har en annan folksjukdom blivit allt vanligare KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Sjukdomens symtom varierar från individ till individ och det finns tyvärr ännu inga läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet. GlaxoSmithKline (GSK) är ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedelsföretag och KOL är för oss ett prioriterat område. Vi jobbar intensivt med att hitta nya läkemedel mot både KOL och astma. Vår vision är att skapa förutsättningar för människor att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Inte minst för människor med KOL och astma. Besök oss gärna på Claes Ternheim VD GlaxoSmithKline, Sverige HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND GlaxoSmithKline AB Box MÖLNDAL Tel Fax

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Hur fungerar lungorna? 4 Lungorna med KOL 6 Tecken på KOL 8 Tidig diagnos är viktig 9 Behandling av KOL 10 Rökstopp den viktigaste

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller.

Luktsinnet. Inuti näsan långt bak i näshålans tak hittar vi luktorganet med cirka 1 000 olika sorters luktceller. Andningen Luftvägarna De övre luftvägarna består av näshåla med bihålor och munhåla som ansluter till luftstrupen. Näs- och bihålor har slemhinnor utmed väggarna. I näshålan finns även de s.k. näsmusslorna.

Läs mer

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga Framtagen i samarbete med sjuksköterskorna Lise-Lotte Landenfelt Gestré och Henrik Ryftenius, Lungfibrosmottagningen, Lung Allergikliniken,

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter.

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. RESP-11-76 Innehållet i denna broschyr uttrycker författarnas egna åsikter och behöver

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Sjukgymnastik. ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Sjukgymnastik ATT MÅ BÄTTRE FÖR DIG SOM HAR KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) Illustrationer Monika Fritze. Layout AnnBritt Holmqvist. Denna broschyr är producerad i samarbete mellan sjukgymnasterna

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv

Våga skaffa ett bättre liv KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Det borde vara lätt KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Det är svårt att sluta röka, men det går. I Sverige har över en halv miljon människor KOL, det är

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna

Lungorna tar upp syre från luften. Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägar och lungor / Luftvägarna Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, samt avge koldioxid från vävnaderna

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Låt inte lunginflammation komma som en blixt från klar himmel. Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL Spirometri och 6MWT vid KOL Spirometri Screening och diagnostik Objektiv mätning av fysisk kapacitet (Objektiv mätning av fysisk aktivitet) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget i Värmland

Läs mer

PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning

PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning PEP för att normalisera förhöjd lungvolym Patientvägledning För dig som behöver sänka lungvolymen och rengöra luftvägarna från slem 1 Innehåll Varför andningsträna? Varför Pep/Rmt? Så här gör du! Tips

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Vinsterna märks direkt

Vinsterna märks direkt Sluta röka Du måste övervinna två saker när du ska sluta röka: ditt fysiska beroende av nikotin och ditt psykiska beroende, det vill säga vanan att t ex alltid ta en cigarett efter maten. På Apotek Hjärtat

Läs mer

Nästäppa vid förkylning

Nästäppa vid förkylning Pressmaterial bakgrundsfakta februari 2006 Nästäppa vid förkylning Skillnaden mellan avsvällande och slemlösande egenvårdsbehandling Innehåll: 1. Näsan klimatanläggning, reningsverk och försvarsbarriär...

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist?

Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Vad händer vid alfa-1-antitrypsinbrist? Talecris Biotherapeutics GmbH Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt am Main Tyskland www.talecris.eu www.alpha-1-info.com PRO088EU0510 Att leva med alfa-1-antitrypsinbrist

Läs mer

Inhalationsbehandling

Inhalationsbehandling Inhalationsbehandling Birgitta Jagorstrand Allergikompetenscentrum syd, Lund Lund 2015 11 25 Vad säger riktlinjerna? GOLD och GINA betonar vikten av patientutbildning och regelbunden uppföljning av inhalationsteknik

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Andningsguide. Egenvård med fysioterapins metoder VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Andningsguide. Egenvård med fysioterapins metoder VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Andningsguide Egenvård med fysioterapins metoder Guiden är avsedd för personer som har förträngande lungsjukdom eller andra problem med andningen Innehåll Andningsorganens uppbyggnad och funktion 3-7 Det

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Härdplaster - Läkarundersökning - Tjänstbarhetsbedömning Syften med kontroller Upptäcka tidiga tecken på ohälsa orsakad av arbetsmiljön Skydda särskilt känsliga

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Historik KOL = Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är ett ungt

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att spädbarnet får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

Förbättringsområde KOL

Förbättringsområde KOL Förbättringsområde KOL Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad

Läs mer

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med

HÖGT BLODTRYCK. Fysisk aktivitet som medicin vid. Träningsformer som kan vara bra att börja med Träningsformer som kan vara bra att börja med Promenader Förbättrar konditionen. Tänk på: använd skor med bra stötdämpning. Undvik asfalt och kuperad terräng om du har ledproblem. Fysisk aktivitet som

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist

En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist Vad är alfa-1? En sjukdomsbakgrund inom familjen med... lungsjukdom? leversjukdom? Vad du behöver veta om alfa-1-antitrypsinbrist 1 ALPHA-1 FOUNDATION Vad är alfa-1? Alfa-1-antitrypsinbrist (alfa-1) är

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom K OL kroniskt obstruktiv lungsjukdom Information till dig som fått diagnosen KOL Den här broschyren vänder sig till Dig som nyligen fått diagnosen Kroniskt Obstruktiv

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra

Långdragen hosta. Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Långdragen hosta Birger Trollfors Barnmedicin SU Östra Ska man behandla långdragen hosta med antibiotika? NEJ Med enstaka undantag HOSTA enligt Wikipedia Hosta är en reflex som utlöses när slemhinnorna

Läs mer

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Behov i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Våren 2006 1 (13) i samband med vård och rehabilitering vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Sammanfattning från förtroendemannagruppens samtal med personer med astma och/eller kronisk

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil

Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Dan Fors av 6 030-tills vidare Sjukgymnast medicinavdelning Rutiner gällande motståndsandning med T-rör, T-stycke med ventil Berörda enheter Alla avdelningar på Piteå Älvdals sjukhus med patienter i behov

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker.

2. Skriv tydligt och läsvänligt. Oläslig handstil medför att poängbedömning ej sker. Klinisk medicin Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: Tentamen ges för: SSK17 (GSUK16H) 7,5 högskolepoäng Student-ID: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 7 oktober 2016 Tid: 4 tim Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM Frankeras ej. Mottagaren betalar portot Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Box 9090 102 72 STOCKHOLM SVARSPOST Kundnummer 110043801 110 09 STOCKHOLM www.logiken.se Alla bidrag är välkomna Vill du stödja

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL. Sjukgymnast Anna-Karin Juhlin Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund

Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL. Sjukgymnast Anna-Karin Juhlin Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund Fysisk träning och andningsgymnastik vid KOL Sjukgymnast Lungmedicinsk dagvård SUS i Lund KOL - behandling 1) Rökstopp 2) Rehabilitering (team) 3) Medicinsk behandling Träning - syfte Bibehålla/förbättra

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Januari 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är finansierat

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer