Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma"

Transkript

1 Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Sammanfattning Många vårdcentraler uppger sig ha team för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men följsamheten till vårdprogram kan förbättras. KOL drabbar främst äldre. Sjukdomen är ovanligt före 4 års ålder men däremot har omkring 8 procent av befolkningen över 5 år KOL. Sjukdomen orsakas framför allt av rökning vårdens viktigaste åtgärd blir därmed att erbjuda metoder för rökstopp. För KOL minskar dödligheten och antalet vårdtillfällen för män, men ökar för kvinnor. Detta avspeglar de olika rökvanorna hos kvinnor och män. Både dödligheten och antalet vårdtillfällen minskar för astma. Denna minskning beror på en förbättrad behandling och symtomkontroll med astmateam i den öppna vården och med hjälp av nya och rätt använda astmaläkemedel. Både astma- och KOL-patienter omhändertas framför allt i den öppna vården. Ungefär 8 av 1 vårdcentraler uppger sig ha program eller rutiner för behandling. Ändå finns det brister i vården för patienter med astma och KOL. Många patienter saknar till exempel en behandlingsplan. Särskilt bekymmersamt är att frågan om rökning inte alltid tas upp i kontakter med vården och att patienter med KOL inte alltid får stöd för att sluta röka. Behandling med läkemedel vid astma kan också förbättras ytterligare uppskattningsvis har en tredjedel av patienterna med måttlig till svår astma inte optimal läkemedelsbehandling. Inledning KOL karaktäriseras av långsamt tilltagande besvär av kronisk luftvägsförträngning och det tydligaste symtomet är andnöd. Till skillnad från astma kan sjukdomsförloppet inte helt hävas med behandling på grund av permanenta skador på lungvävnaden. KOL är ovanligt före 4 års ålder. Bland dem som är över 5 år är däremot omkring 8 procent drabbade. Framför allt orsakas sjukdomen av rökning. Cirka 25 procent av alla rökare har KOL vid 6 års ålder, medan endast 2 procent av ickerökarna drabbas. KOL är ett tilltagande hälsoproblem såväl i Sverige som i övriga världen. Dödligheten är betydande, och år 24 var KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen [1]. Astma är en kronisk inflammatorisk rubbning i luftvägarna. Allergi är den vanligaste orsaken till återkommande astma hos skolbarn. Hos vuxna är även astma av icke-allergisk typ vanlig. Orsakerna till astma och allergi är inte klarlagda men till exempel tobaksrök bidrar både till utveckling av astma och förvärrade symtom hos dem som redan har astma. Förekomsten av astma har ökat kraftigt under senare delen av 19-talet och är nu bland skolbarn runt 5 1 procent. I den vuxna befolkningen har ungefär 6 7 procent diagnostiserad astma. Det finns dock studier som visar att ökningen tycks ha avstannat under 2-talet [2]. År 24 gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för vård av astma och KOL [3]. Astma behandlas främst med olika läkemedel. Vid KOL är den viktigaste åtgärden att patienten slutar röka. Effekterna av läkemedel är betydligt sämre vid KOL än vid astma. Förutom rökstopp finns andra viktiga icke-farmakologiska behandlingsåtgärder, 385

2 såsom KOL-rehabiliteringsprogram. Det är också viktigt att förebygga osteoporos (benskörhet) hos KOL-patienter, samt att vaccinera mot bland annat influensa. Under 29 kommer ett nytt nationellt kvalitetsregister för vård vid KOL att tas i bruk, Riks- KOL. Syftet med registret är att förbättra kvaliteten på vården för KOL-patienterna och att säkerställa en likvärdig vård över landet. Målet är också en ökad följsamhet till nationella riktlinjer. Registret innehåller två delar, en öppenvårds- och en slutenvårdsdel. Underlag, mått och indikatorer Detta avsnitt bygger på data från patientregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret. Redogörelsen för primärvårdens insatser bygger på en enkät till landets samtliga vårdcentraler samt på regionala studier och kartläggningar. Indikatorer som redovisas är: dödlighet i KOL respektive astma intag på sjukhus på grund av KOL respektive astma särskilda team, vårdprogram och rutiner för vård vid KOL och astma i primärvården primärvårdens insatser läkemedelsanvändning vid KOL respektive astma. yngre personer dör av astma, medan dödligheten är högst för de allra äldsta. År 26 avled 146 personer med astma som huvuddiagnos. Endast 5 personer var under 5 år, medan 18 personer var över 8 år. Sammanlagt avled personer år 26 i KOL. Allt färre män dör i sjukdomen, medan dödligheten fortfarande ökar hos kvinnor (figur 3:97). År 26 dog för första gången en större andel kvinnor än män i KOL. Sjukhusvård på grund av KOL (figur 3:98) minskade för männen, medan den var relativt oförändrad för kvinnor under perioden Könsskillnaderna speglar i hög grad rökvanorna andelen kvinnor som röker är sedan 199-talets början större än andelen män. Figur 3:97. Dödlighet i KOL och astma Antal döda per 1 invånare efter kön. Antal döda per Kvinnor, KOL Män, KOL Kvinnor, astma Män, astma Allt fler kvinnor dör i KOL men dödligheten för män avtar Trots att allt fler har astma så minskar både dödligheten och antalet vårdtillfällen (figur 3:97 och 3:98). Denna utveckling speglar en ökad symtomkontroll och förbättrad behandling tack vare nya och rätt använda astmaläkemedel. Mycket få Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen År 386

3 Följsamhet till vårdprogram kan förbättras Patienter med astma eller KOL tas i stor utsträckning om hand i den öppna vården. Vården underlättas och förbättras om dessa patienter tas om hand på ett strukturerat sätt, och om det finns väl fungerande astma- och KOL-mottagningar. Figur 3:98. Sjukhusvård för KOL och astma Antal vårdtillfällen i slutenvården per 1 invånare efter kön. Kvinnor, KOL Män, KOL Antal vårdtillfällen per Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen 23 Kvinnor, astma Män, astma År År 1998 fastställde Svensk förening för allmänmedicins (SFAM:s) nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare kriterier för astmamottagningar. År 28 föreslogs nya kriterier som även innefattar KOL-patienter [4, 5]. I de nya kriterierna föreslås bland annat att astma- och KOL-sköterskor ska ha högskoleutbildning. Vidare föreslås mottagningsresurserna vara minst 1,5 timmar/vecka per 1 listade invånare. För att kunna bedriva astma-/kol-mottagning i enlighet med rekommendationerna i Socialstyrelsens riktlinjer har SFAM dock uppskattat att det behövs 4 timmar i veckan. År 27 genomförde Socialstyrelsen en enkätstudie bland landets vårdcentraler för att bland annat få en övergripande bild av omfattningen av teamarbete och vårdprogram för några kroniska/ långvariga sjukdomar, inklusive astma och KOL. En stor andel, 85 procent, av vårdcentralerna uppgav att de hade dokumenterade eller väletablerade program eller rutiner för att behandla astma och KOL (figur 3:99). Samtliga vårdcentraler med program eller rutiner för astma och KOL uppgav också att de hade särskild personal avsatt för att följa upp, utvärdera och uppdatera vårdprogrammen och rutinerna. Vidare fanns det särskilda team för astma och KOL på 74 procent av vårdcentralerna. Andelen Figur 3:99. Team, program och rutiner Andel av alla vårdcentraler i landet med team, program och rutiner för vård vid astma/kol. Procent Team finns Team finns ej Väletablerade men ej dokumenterade rutiner/program Dokumenterade rutiner/ program Källa: Enkät till vårdcentraler 27, Socialstyrelsen Finns inga program eller rutiner Ej svarat 387

4 var lägst i Västmanland och högst på Gotland, där samtliga vårdcentraler hade astma- och KOLteam (figur 3:1). Vårdcentraler med offentlig driftsform hade en högre andel team än vårdcentraler med privat driftsform: 79 procent jämfört med 57 procent. Några regionala praxisstudier bekräftar att astma- och KOL-vården har en relativt god struktur med mottagningar, team och vårdprogram. Det tycks också finnas en god tillgång till utrustning för diagnostik och kontroll. Men praxisstudierna visar också på stora brister när det gäller i vilken utsträckning utrustningen används och huruvida vårdprogrammen tillämpas och följs. Nedan refereras några av dessa studier. Uppsala-Örebro I en praxisstudie vid 56 vårdcentraler i Uppsala- Örebroregionen under perioden 2 23 fann man att två tredjedelar av de deltagande vårdcentralerna hade astma- och KOL-mottagningar [6, 7]. Däremot visade det sig att endast hälften av mottagningarna uppfyllde SFAM:s krav för en godkänd astma- och KOL-mottagning. Enligt de nya kriterierna skulle ännu färre vårdcentraler ha uppfyllt kraven. Praxisstudien visade också att tillgången till dia gnosutrustning och behandlingshjälpmedel, till exempel spirometrar, pulsoxymetrar och nebulisatorer, var god. Men trots den goda tillgången Några ordförklaringar: Spirometri undersökning av lungornas funktion och förmåga Spirometer apparat som används för att mäta hur väl lungorna fungerar Pulsoxymeter apparat som används för att mäta syresättning i blodet Nebulisator en sorts inhalator som möjliggör inhalation av läkemedel Figur 3:1. Astma-/KOL-team i landstingen Andel vårdcentraler som uppger att man har ett särskilt Astma/KOL-team Västmanland Jämtland Gävleborg Västernorrland Stockholm Uppsala Örebro Kronoberg RIKET Jönköping Kalmar Halland Skåne Norrbotten Blekinge Dalarna Värmland Västra Götaland Östergötland Västerbotten Sörmland Gotland Procent Källa: Enkät till vårdcentraler 27, Socialstyrelsen till spirometrar hade var tredje patient i primärvården fått diagnosen KOL, och hälften hade fått diagnosen astma, utan att spirometri utförts. Socialstyrelsens riktlinjer betonar att den viktigaste åtgärden för att behandla KOL, och den enda som påverkar långtidsförloppet, är att patienten slutar röka [3]. Även personer med astma bör sluta röka, eftersom rökning minskar medicinernas effekt och ökar risken för att lungfunktionen försämras. Praxisstudien visade dock att rökslutarstöd inte fanns eller inte utnyttjades tillräckligt på vårdcentralerna. Om en patient med KOL är underviktig ökar till exempel risken för akuta försämringsepisoder och för tidig död. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera vikten hos patienter med medelsvår eller svår KOL. Åtgärder för beräkning av BMI saknades dock i stor utsträckning. 388

5 Inte heller utförde vårdcentralerna allergiutredningar för astmapatienter i tillräcklig utsträckning, trots att detta prioriteras högt i riktlinjerna. Riktlinjerna betonar också vikten av skriftliga behandlingsplaner, men praxisstudien visade att endast ett litet antal patienter hade fått en skriftlig behandlingsplan för hur medicineringen skulle ändras om sjukdomen försämrades. En betydande del av patienterna hade sökt akut vård på grund av sin sjukdom under det senaste halvåret. Västra Götaland och Halland I Västra Götaland och Halland gjordes en kartläggning i primärvården under för att ta reda på hur KOL-patienter diagnostiseras och omhändertas [8]. De flesta av vårdcentralerna hade en astma- och KOL-ansvarig läkare och en sjuksköterska. De hade också tillgång till en spirometer som de använde flera gånger i veckan, men endast cirka hälften kalibrerade spirometern minst en gång i veckan. Vidare hade mindre än 15 procent av vårdcentralerna tillgång till en dietist, medan procent hade tillgång till en sjukgymnast eller en arbetsterapeut. Hälften kunde erbjuda ett strukturerat rökavvänjningsprogram. De flesta av vårdcentralerna (cirka 7 procent) skötte sina KOL-patienter utan något etablerat strukturerat program, och endast en minoritet kunde erbjuda program för fysisk träning, bentäthetsmätningar och vaccination. De större vårdcentralerna hade bättre tillgång till bland annat astma- och KOL-sköterskor och till KOL-ansvariga läkare än de mindre enheterna. De större enheterna använde också sin spirometer oftare samt hade en bättre kännedom om de nationella riktlinjerna. Resultaten visar bland annat på behov av ökad utbildning kring spirometrier, förbättringar avseende ett multidisciplinärt omhändertagande av KOL-patienter och strukturerade program för rökavvänjning med särskild personal. Östergötland År gjordes en kartläggning av astmaoch KOL-vården i landstinget Östergötland [9, 1]. Resultaten visade att strukturkvaliteten väl uppfyller de föreslagna kriterierna i Socialstyrelsens riktlinjer. Cirka hälften av vårdcentralerna hade dock avsatt mindre än en timme mottagningstid per vecka per 1 listade patienter och variationen mellan vårdcentralerna var stor (,3 3,5 timmar per vecka). Vidare hade en stor andel patienter inte regelbunden kontakt med sin vårdcentral, och en låg andel patienter hade fått sin lungfunktion mätt. I en stor andel av de granskade journalerna saknades också uppgifter om rökvanor. Mindre än hälften av de rökande patienterna hade fått rökstoppsråd eller erbjudits rökavvänjningsstöd. Enligt journalanteckningarna var det vanligare att patienter som haft kontakt med en sjuksköterska på en astma- och KOL-mottagning fick sin lungfunktion mätt jämfört med patienter som endast hade träffat en läkare. Patienterna som träffat en sjuksköterska tillfrågades också oftare om sina rökvanor. Endast en liten andel av patienterna i båda grupperna hade haft kontakt med en sjukgymnast, och endast ett fåtal av KOL-patienterna hade träffat en dietist. Läkemedelsbehandlingen inte alltid optimal Majoriteten av patienter med måttlig till svår astma behandlas med läkemedel i enlighet med aktuella rekommendationer [11]. Analyser utifrån 389

6 Figur 3:11. Läkemedelsbehandling vid måttlig/svår astma Antal patienter med olika läkemedelsbehandling* vid astma, förskrivna och uthämtade läkemedel, år 28. Antal Rekommenderad behandling Kvinnor Inte helt optimal behandling Män Ej rekommenderad behandling *Rekommenderad behandling = mindre än,5 DDD/dag beta- 2-stimulerare och mer än,5 DDD/dag inhalationssteroid Inte helt optimal behandling = mer än,5 DDD/dag beta- 2-stimulerare och mer än,5 DDD/dag inhalationssteroid Ej rekommenderad behandling = mer än,5 DDD/dag beta- 2-stimulerare och mindre än,5 DDD/dag inhalationssteroid Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen läkemedelsregistret visar att detta var fallet för cirka 12 3 patienter under år 28. Samtidigt fick cirka 7 5 patienter en behandling som inte är helt optimal, eller som inte rekommenderas (figur 3:11), vilket tyder på att det finns en förbättringspotential i behandlingen. För de flesta astmapatienter rekommenderas en behandling med en hög dos inhalationssteroid i kombination med en låg dos betastimulerare. Behandling med inhalationssteroider utgör grunden i astmabehandlingen den dämpar inflammationen i luftrören och förebygger astmaanfall. Behandling med betastimulerare är tilläggsbehandling och används på olika sätt beroende på besvärens svårighetsgrad. Behandling med en hög dos av båda läkemedelsgrupperna anses mindre optimal, medan en hög dos betastimulerare och en låg dos inhalationssteroid inte är i linje med rekommendationerna. För patienter med lätta astmabesvär räcker oftast tillfällig behandling med betastimulerare. Som tidigare nämnts har läkemedelsbehandling vid KOL begränsad effekt. Analyser av KOL-patienters läkemedelsbehandling, baserade på patient- och läkemedelsregistret, tyder på att de läkemedel som används är de som rekommenderas i riktlinjer. Däremot använder män med KOL genomgående färre läkemedel än kvinnor (tabell 3:18). Dessa resultat kan antas bero på en lägre förskrivning till män och/eller att män i lägre utsträckning hämtar ut sina läkemedel på apotek. Tabell 3:18. Läkemedelsanvändning vid KOL Användning av några läkemedelsgrupper hos KOLpatienter över 4 år, totalt samt uppdelat på män och kvinnor. Användning (%)* Läkemedel Totalt Män Kvinnor Beta-2-stimulerande medel (R3AC) 4,1 37,4 42,5 Inhalationssteroider (R3BA) 2,7 19,4 21,9 Antikolinergika (R3BB) 46,1 43,8 48,2 Xantinderivat (teofyllinpreparat, R3DA) 7,1 6,6 7,6 *För preparat som används av minst 3 procent av patienterna Fet stil anger signifikant skillnad i logistisk regressionsanalys. Kvinnor är referensgrupp. Justerat för ålder, utskrivningsår, utbildning, födelseland och bostadsort Källa: Läkemedelsregistret och patientregistret, Socialstyrelsen 39

7 Referenser 1. WHO. The top ten cauges of death. Fact sheet N 31, oktober Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 29. Stockholm: Socialstyrelsen; Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Stockholm: Socialstyrelsen; Tilling B, Jagorstrand B, Johansson G, Kull I, Lisspers K, Romberg K et al. Astma/KOL-mottagning i primärvård nya kriterier. AllmänMedicin 28;5: Kull I, Johansson GS, Lisspers K, Jagorstrand B, Romberg K, Tilling B et al. Astma/KOL-mottagningar i primärvård ger effektivt omhändertagande. Läkartidningen 28;42(15): Lisspers K, Ställberg B, Janson C. Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen; En rapport från Praxisstudien astma/kol. Uppsala: Centrala samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen; Lisspers K, Ställberg B, Janson C. Omhändertagande av patienter med astma i Uppsala-Örebroregionen; En rapport från Praxisstudien astma/ KOL. Uppsala: Centrala samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen; Thorn J, Norrhall M, Larsson R, Curiac D Axelsson G, Ammon C et al. Management of chronic obstructive disease (COPD) in primary care: a questionnaire survey in western Sweden. Prim Care Respir J 28;17(1): Carlfjord S, Lindberg M. Astma- och KOL-vården I Östergötland en kartläggning baserad på nationella riktlinjer. Rapport-FoUrnalen 26:4, Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland. 1. Carlfjord S, Lindberg M. Asthma and COPD in primary health care, quality according to national guidelines: a cross-sectional and retrospective study. BMC Fam Pract 28;9(36). 11. Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma be hand lingsrekommendation. Information från Läke me dels verket Supplement 1: 27. Uppsala: Läke medels verket;

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen En rapport från PRAXIS-studien astma/kol Karin Lisspers Björn Ställberg Josefin Sundh Christer Janson På

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sammansättning av teamet

Sammansättning av teamet Teamarbete vid Astma/KOL Sjukvård är en lagsport där patienten är en del av teamet Sammansättning av teamet Det är uppgiften som avgör hur ett team sätts samman. Vilka är målen? Vilka olika kompetenser

Läs mer

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen

Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebroregionen Omhändertagande av patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i Uppsala-Örebro En rapport från Praxisstudien astma/kol Karin Lisspers Björn Ställberg Christer Janson På uppdrag av Centrala Samverkansnämnden

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för astmavården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2008-12-04 Inledning Föreliggande dokument har utarbetats

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Omhändertagande av patienter med Astma i Uppsala-Örebroregionen

Omhändertagande av patienter med Astma i Uppsala-Örebroregionen Omhändertagande av patienter med Astma i Uppsala-Örebroregionen En rapport från Praxisstudien astma/kol Karin Lisspers Björn Ställberg Christer Janson På uppdrag av Centrala Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Indikatorer Bilaga Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Indikatorer Bilaga Remissversion Innehåll Om indikatorerna... 4 Förteckning över indikatorerna... 5 Indikatorer för astma och KOL... 7 Övergripande indikatorer

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Vård vid astma och KOL

Vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar och sammanfattning 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering 2014 Vård vid astma och KOL Förbättringsområden, bedömningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Socialstyrelsens Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar - Nya indikatorer Artros A1 Artrosskola före höftprotesoperation*

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014

Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Nationella riktlinjer Utvärdering Vård vid rörelseorganens sjukdomar 2014 Diagrambilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM

Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM 2010 Omhändertagande av patienter med astma på Blackebergs vårdcentral Wiaam Safaa ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Teresa Saraiva Leao, spec i allmänmedicin, CeFAM Wiaam Safaa Blackebergs Vårdcentral

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD VAD ÄR BUSA? 2004 påbörjade BUSA sin datainsamling. ca130 enheter som är anslutna till registret. BUSA innefattar behandlingsuppföljning

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kalla fakta om KOL KOL är en folksjukdom, ett par hundra tusen patienter har sjukdomen varav merparten subkliniskt. Omkring 2500 patienter dör årligen. En explosionsartad

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT)

Vårdresultat för patienter. Elbehandling (ECT) Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) I den här rapporten presenteras vårdresultat riktade till patienter och/eller anhöriga. Innehåll Vad är elbehandling?... 3 Antal behandlade patienter... 3

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Patienter i specialiserad vård 2007

Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Patienter i specialiserad vård 2007 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 2012. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept Uppsala län t o m 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antibiotikaförsäljning (J1 exkl metenamin) via recept 21-212, per län. Källa: Apotek ens Service AB 21 211 212 Västra Götaland

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen

1177.se / e-tjänster. Landstingsstyrelsen 1177.se / e-tjänster Landstingsstyrelsen 2017-06-13 1177.se Nationellt ~ 89 miljoner besök under 2016 - ökning med +14% Drygt 8,3 miljoner besök maj 2017 Kalmar län Drygt 1 243 000 besök under 2016 - ökning

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne

Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne Certifiering Astma/Allergi/KOL mottagningar Primärvården, Region Skåne En satsning för att förbättra strukturen och omhändertagandet av patienterna på astma/allergi och KOL mottagningarna inom Primärvården

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral

2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral 2010 Beskrivning av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(kol) på Skytteholms Vårdcentral Mattias Schmidt, ST-läkare i allmänmedicin Handledare: Anna Nager, MD, PhD

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2008-05-14 Bilaga till regionalt

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Antibiotikastatistikkvartalsrapport

Antibiotikastatistikkvartalsrapport 1 Antibiotikastatistikkvartalsrapport 4 2013 Rapporten inkluderar årsstatistik för 2013. 2014-01-24 2 Bilder 4-13 redovisar statistik för antibiotika försålt på recept 2014-01-24 jan-06 mar-06 maj-06 jul-06

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral Projektansvarig: Suzan Gorgis Leg. läk. ST- läkare i allmänmedicin Nykvarns vårdcentral suzan.gorgis@proxima.se Vetenskaplig

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård

Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Uppföljning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård Bakgrund Ungefär 0,5 procent (cirka 40 000 personer) av befolkningen i riket har typ 1-diabetes Cirka 5 procent av kvinnorna och 7

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården

Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Läkarförbundets enkät till primärvårdens läkare 2015 - steg tre i förbundets utvärdering av vårdvalet i primärvården Utvärderingsuppdrag från fullmäktige - ökad läkarbemanning 1/1500 - utveckling av småskalig

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Projektarbete KOL i Östervåla Johan Johansson ST-läkare i allmänmedicin Dr Hans-Erik Johansson handledare Sammanfattning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen Anders Jacobsson Lisbeth Serdén Olafr Steinum www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Kodningskvalitet i Patientregistret Slutenvård 2007 Lisbeth

Läs mer

Vårdresultat för patienter

Vårdresultat för patienter Datum: 2017-08-16 Vårdresultat för patienter Elbehandling (ECT) Innehåll Vad är elbehandling... 3 Antal behandlade patienter... 3 Behandlingstid och antal behandlingar... 3 Kön- och åldersfördelning hos

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Att mäta effektivitet i vård och omsorg

Att mäta effektivitet i vård och omsorg Att mäta effektivitet i vård och omsorg Kristina Stig Enheten för öppna jämförelser 1 2015-05-07 Modellen för effektivitetsanalys God vård och omsorg t 2015-05-07 Effektivitetsanalyser 3 Modell för effektivitet

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET September år 2010 UTREDNINGSINSTITUTET Astma- och Allergiförbundets kartläggning över astmavården i fem län/regioner En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Astma- och Allerigförbundet.

Läs mer