BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013"

Transkript

1 BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BILDNINGSCENTRALENS BEMÖTANDE Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt redovisningsnämnden bl.a.... utredning om skolnätet Den av bildningsnämnden tillsatta arbetsgruppen inledde utredningsarbetet med skolnätet i början av 2012 och stadsfullmäktige godkände mellanrapporten för skolnätet i november Bildningsnämnden valde en ny arbetsgrupp i början av Utredningen blev klar i april TEKNISKA CENTRALENS BEMÖTANDEN Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 9, 10 och 11 Utfallet av investeringsdelen Orsakerna till att alla investeringar inte genomfördes enligt ekonomiplanerna redogjordes det för i samband med bokslutet. I fortsättningen strävar man efter att genom budgetändringar stryka de anslag som det inte är vettigt att använda med anledning av förändringar i omständigheterna. Det kommer också hädanefter att vara svårt att avsluta investeringar exakt vid årsskiftet. Revisionsnämnden fäster ändå uppmärksamhet vid att verksamheten och investeringarna för tekniska centralen och Affärsverket Lovisa Vatten ska hållas separata. Funktionernas gränser ska entydigt specificeras. Vissa oklarheter har förekommit i de sistnämnda under Oklarheter om var gränsen mellan tekniska centralens och vattenaffärsverkets funktioner går har förekommit i samband med byggandet av nya områden och gator. I praktiken måste man anlita en och samma entreprenör för att anlägga både rören och gatan, eftersom det annars blir svårt att fastställa olika entreprenörers ansvar för gatukonstruktionerna. Fördelningen av kostnaderna till de korrekta kostnadsställena sker via kontokurantkontot för penningtransaktioner.

2 GRUNDTRYGGHETSCENTRALENS BEMÖTANDEN Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt det äldrepolitiska programmet. Inom seniortjänsterna påbörjade den av äldrerådet 2010 valda arbetsgruppen, som inte förut aktivt jobbat för att revidera det äldrepolitiska programmet, arbetet under juni Samma arbetsgrupp har även påbörjat seniorservicens nätverksutredning; detta för att försnabba att arbetet med närverksutredningen överhuvudtaget kunde komma igång, men även för att de två uppgifterna ligger varandra väldigt nära. Arbetsgruppen valdes för fullmäktigeperioden. Grundtrygghetsnämnden väljer år 2013 en ny arbetsgrupp för att fortsätta arbetet. Det fanns ingen realistisk möjlighet att på ett halv år utföra en nätverksutredning om hela seniorsidans mångfacetterade problem gällande långvården, Lovisa sjukhus och befintlig fastighetsmassa. Arbetet fortgår under år 2013 och utförs även i samarbete med tekniska centralen och utomstående experter. (OBS! från BS 2012) Det äldrepolitiska programmet har uppgjorts, bearbetats och godkänts enligt följande: 1. Utkastet till det äldrepolitiska programmet klart 4/ Utkastet till programmet för kommentarer i äldrerådet Äldrerådet var till freds med innehållet i det äldrepolitiska programmet och ville inte ha förändringar i programmet. 3. Grundtrygghetsnämnden tog ställning till förslaget till äldrepolitiskt program i sitt möte Grundtrygghetsnämnden godkände (med vissa korrigeringar) det äldrepolitiska programmet. 4. Stadsstyrelsen godkände det äldrepolitiska programmet Stadsfullmäktige godkände det äldrepolitiska programmet Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 10 Grundtrygghetscentralens nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige har enligt revisionsnämnden uppnåtts. Revisionsnämnden tolkar detta så att grundtrygghetscentralen har 2013 på ett planerat och omfattande sätt och inom sina budgetramar kunnat producera lagstadgade grundtrygghetstjänster för stadens invånare. Omfånget och brådskandegraden av anpassningsprogrammet tvingade oss att uppskjuta vissa i och för sig viktiga projekt eller i alla fall förlänga deras tidtabeller för genomförande. Å andra sidan var anpassningsprojekten till många delar samstämmiga med redan planerade utvecklingsprojekt och på så sätt fortskred trots allt den eftersträvade utvecklingen.

3 Tjänster köptes under året till mindre värde än uppskattat. Besparing sågs dock i huvudsak i den specialiserade sjukvården och miljöhälsovårdens tjänster. Det skedde en överskridning av budgeten i material, varor och förnödenheter på grund av att man övergick till en ny verksamhetsmodell för logistik gällande vårdtillbehör. ALLMÄNNA- OCH KONCERNFÖRVALTNINGS BEMÖTANDEN Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt stadens placerings- och finansieringsstrategi Placeringsverksamheten är för närvarande mycket småskalig och räntemarknaderna har varit mycket ovanliga. I bokslutet för 2014 uppgick totalsaldot för finansiella värdepapper till euro. De befintliga placeringarna har alla gjorts i lösningar med tryggat kapital och i upplåningen har de låga räntemarknaderna utnyttjats så effektivt som möjligt. En betydande del av stadens lån går via Kommunfinans Abp. Hälften av lånesaldot har bundits vid långa räntor och hälften vid korta räntor för att minimera finansieringsriskerna. I och med att det för närvarande inte finns pengar för placering har stadens högsta ledning bedömt att utarbetandet av en placeringsstrategi inte för närvarande bringar staden betydande mervärde och de knappa arbetskraftsresurserna har prioriterats till andra uppgifter som för närvarande är mer akuta. I det skede då stadens ekonomiska ställning förbättras och tyngdpunkten för finansieringsverksamheten ändrar från upplåning till placeringsverksamhet är det ändamålsenligt att ta ärendet igen till arbetsplanen. Inga beslut av något slag kan hittas för naturaförmåner som beviljats förtroendevalda (telefoner). Personalsektionen fattade följande beslut om telefonförmåner för förtroendevalda: Telefonförmånen utvidgas att gälla även kommunikationschefen, dataförvaltningschefen, personalchefen, kostservicechefen, städchefen, chefen för samhällsteknik och lokalchefen. I anvisningen skrivs också in stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordförandes telefonförmån. I resestadgan finns inget omnämnande om förtroendevaldas utlandsresor. Stadsstyrelsens beslut eller reserapporter nämns inte heller.

4 Stadsfullmäktige godkände arvodes- och resestadgan för förtroendevalda och stadgan justerades genom stadsfullmäktiges beslut I 8 i arvodes- och resestadgan för förtroendevalda konstateras det att ersättning för tjänsteresa till utlandet samt om det förfarande som skall iakttas vid utbetalningen av ersättningar gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som upptas i det gällande allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet, likväl sålunda, att stadsstyrelsen i enskilda fall har rätt att bestämma annorlunda om logiersättningen. Paragrafens innehåll ändrades inte när stadgan justerades. Hädanefter kommer det att fattas skriftliga beslut om förtroendevaldas resor till utlandet. Om eventuella reserapporter fattas det beslut enligt behov och från fall till fall. Beredningen vad gäller motioner och stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om motionerna dröjer olovligt länge, till och med flera år. Det har satsats på beredningen som motionerna medför och på att föra dem vidare för beslutsfattande, och behandlingen av motionerna har effektiverats. Nu återstår endast tre sådana motioner som varit anhängiga över ett år (fusionering av bostadsaktiebolag, ibruktagande av anmälan om bindningar och att utreda och uppdatera byggnadstillsynens bygglovsarkiv). Stadsstyrelsen ska i sina beslut noggrannare följa lagar och förordningar, så att man kan undvika onödiga hävande beslut av förvaltningsdomstolen och anmärkningar från riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. Stadsstyrelsen ska alltid då den fattar beslut klart anteckna dem i sina protokoll, till vilka även tjänsteinnehavarbesluten ska bifogas. Nämndernas protokoll ska omedelbart framläggas styrelsen för kännedom. Stadsstyrelsens ansvar för att fatta lagenliga beslut och övervaka att ärendena framskrider. Revisionsnämndens observationer har beaktats i stadsstyrelsens arbetssätt. Stadsstyrelsens mål är att verksamheten ska vara högklassig, felfri och effektiv. Det må konstateras att förvaltningsdomstolen/ riksdagens justitieombudsman/ justitiekanslern också har fällt avgöranden till förmån för stadsstyrelsen. Uppdateringen av förvaltningsstadgan har räckt olovligt länge. Såväl tjänstemännen som de förtroendevalda har arbetat för att uppdatera förvaltningsstadgan. Det har skett många förändringar i stadens omvärld, och dessa inverkar för sin del på innehållet i

5 förvaltningsstadgan. En ändring som man känner till och som kommer att inträffa inom kort leder till en situation där det är mera ändamålsenligt att vänta och sedan anteckna ändringen i förvaltningsstadgan, än att vara tvungen att justera förvaltningsstadgan på nytt inom en mycket kort tid. Exempel på dylika förändringar i omvärlden 2014 är bl.a. bolagiseringen av hamnen och indragningen av skolornas direktioner. I början av 2014 var avsikten den att den uppdaterade förvaltningsstadgan skulle kunna träda i kraft vid ingången av Om det bestäms att den nya kommunallagen ska träda i kraft , torde det vara ändamålsenligt att uppdatera förvaltningsstadgan i enlighet med de ändringar som lagändringen medför innan förvaltningsstadgan fastställs. Man tar ställning till detta under hösten när regeringens förslag till ny kommunallag tas till behandling i riksdagen. Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, a) Strategiska mål, sidan 5 Budgetens struktur har ändrats under 2014 så att den tydligare följer uppställningen i stadsstrategin. Det här kommer särskilt fram i de bindande målen för de olika centralerna (tabellernas rubrikrutor är markerade med grön bakgrundsfärg). I budgetförslaget 2015 har även därpå följande lägre nivå ändrats på motsvarande sätt. Projekt som genomförs tillsammans med utomstående fullföljs inte alltid enligt den tidtabell som staden ställt upp. Utredningsarbetet som gällde Sågudden blev klart De kontakter som togs till olika byggare utgående från denna utredning ledde inte till omedelbara resultat. Nu fortsätter förhandlingarna med en aktör. Målet är att åstadkomma ett samarbetsavtal Genomförandet av projektet kommer sannolikt att ta sju år efter det att planändringen har godkänts. Ankarföretaget för Västra porten drog sig ur projektet i september Därefter har beredningen fortsatt på så sätt att stadsstyrelsen på sitt sammanträde beslutade föreslå att området som behövs för genomförandet av det första skedet säljs till Tokmanni Oy:s fastighetsbolag. Logistikcentrumets ställning har förändrats på ett avgörande sätt sedan de första beredande projektåtgärderna vidtogs. I och med förändringarna inom pappersindustrin och en frigörning av lagerlokaler som påföljd måste användningen av området övervägas på nytt. Dess värde ligger i områdets omfattning och målgrupp är industrin. Våren 2014 fattades det ett principbeslut om finansiering av bostadsproduktion. Beslutet möjliggör stadens egen bostadsproduktion. Det har inte funnits intresse för privat finansiering av hyresbostadsproduktion. I budgetförslaget för 2015 finns som mål att omarbeta stadsstrategin. Såväl innehållet som framställningssättet behöver ändras. Målet är att åstadkomma en stadsstrategi som också genuint styr verksamhet och handlingar.

6 Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 10 Revisionsnämnden har dock ägnat uppmärksamhet åt de exceptionellt höga advokatkostnaderna för ett visst rättsfall. Rättstvisten har tillsvidare förorsakat staden ca euro i advokatkostnader. Först 2013 konkurrensutsattes advokattjänsterna med ett ramavtalsförfarande, men denna tvistefråga har dock skötts av en aktör som ursprungligen inte valts genom konkurrensutsättning. (Se även utvärderingsberättelsen 6. Övriga observationer/ upphandlingsärenden). I fallet i fråga kunde man inte förutse att ärendet skulle bli ett så omfattande tvistemål som det blev. När ärendets omfattning uppdagades var det inte längre ändamålsenligt att börja konkurrensutsätta advokattjänsterna för fallet i fråga. Att välja en ny advokat hade inneburit att utredningen av ärendet skulle ha börjat på nytt från nolläget, vilket med tanke på såväl arbetet som kostnaderna skulle ha varit ofördelaktigt. Av denna orsak överfördes inte heller advokattjänsten i fråga till den aktör som staden ingick ramavtalet med. Det må konstateras att konkurrensutsättningen av advokattjänster och juridiska tjänster i praktiken gäller timtaxan som tillämpas på tjänster, antalet timmar som används för ett visst fall fastställs från fall till fall. Hösten 2014 sammanställs en noggrannare utredning av ärendet för stadsstyrelsen, som skickar den till revisionsnämnden för kännedom. Enligt förvaltningsstadgan ska principerna för arrendering vara fastställda av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. Varför har inte detta skett? I förvaltningsstadgan hänvisas det t.o.m. i flera punkter till olika i första hand av stadsfullmäktige fastställda principer inom ramen för vilka beslutanderätten i vissa ärenden har delegerats till ett annat organ eller en tjänsteinnehavare i organisationen. Arbetet för att fastställa principerna pågår, bl.a. godkändes principerna för försäljning av jord- och skogsbruksmark, som ägs av staden, av stadsfullmäktige Ekonomitjänsterna hade som mål att förenhetliga ansökningsprocessen för hyresbostäder och utvecklingen av kundservice, hyresservice från en lucka. Varför har man inte genomfört detta? I koncernen Lovisa stad ingår ett flertal aktiebolag som idkar uthyrning av bostäder. Disponenterna har önskat vidhålla sin rätt att välja hyresgästerna. Bostadssekreteraren väljer i sin tur hyresgästerna till de hyresbostäder som staden har i sin direkta ägo. En fusion av bostadsaktiebolagen till ett bolag skulle avlägsna problemet.

7 Ekonomitjänsterna skulle under året identifiera riskerna i ekonomin och verksamheten. Varför har inte en helhetsbetonad karläggning gjorts? (Se även utvärderingsberättelsen 6: övriga observationer/ intern kontroll och riskhantering). Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade om grunderna för stadens och stadskoncernens interna kontroll och riskhantering på sitt sammanträde genom att godkänna den allmänna anvisningen för intern kontroll. Separata utbildningar ordnades för stadsfullmäktige, stadens ledningsgrupp och dottersamfunden om den interna kontrollen och riskhanteringen. En operativ anvisning för utvärdering och dokumentering av intern kontroll och riskhantering är under beredning. I de operativa anvisningarna strävar man efter att så bra som möjligt beakta totalreformen av kommunallagen. I centralerna och på ansvarsområdena kommer man att inleda planeringen av utvärderingsarbetet för riskhantering våren Riskkartläggningen planeras, genomförs och dokumenteras helhetsbetonat innan utgången av Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid vikten av att genomföra principerna för god förvaltning och transparens. Den i budgeten 2014 nämnda utbildningen i anknytning till förvaltningspraxis som är avsedd för förtroendevalda och tjänsteinnehavare ordnas i november Betydelsen av att iaktta praxis för god förvaltning betonas inom stadens all verksamhet. Stycke 4. Personalen, sida 12 och 13 har personalmålen i samgångsavtalet delvis inte ännu uppnåtts. allt mer uppmärksamhet ska ägnas åt att omorganisera personalen och att prioritera arbetets produktivitet. Målmedvetet arbete har gjorts för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken det är allt skäl att fortsätta detta arbete. att man utifrån gjorda arbetshälsoenkäter ska vidta förbättringsåtgärder för att utveckla personalens arbetshälsa. Dessa åtgärder ska rapporteras i personalrapporten Det är av central vikt att utvecklingssamtalen dokumenteras och i enlighet med vad som beslutats genomförs på alla nivåer i organisationen för att uppnå en god ledarskapskultur. Även utvecklingssamtal enligt stadsdirektörsavtalet mellan stadsstyrelsen och stadsdirektören ska dokumenteras och utfallet av de bestämda målen måste följas upp.

8 Det målmedvetna arbetet för att effektivera personalresurserna och arbetets produktivitet och för att minska personalens sjukfrånvaro fortsätter. Personalens arbetshälsa uppföljs och åtgärder för att upprätthålla och förbättra välfärden utvecklas. Avsikten är att i stadens egen regi genomföra en personalenkät om arbetshälsa i slutet av Vad gäller utvecklingssamtal har det 2014 satsats på att utbilda cheferna i att föra utvecklingssamtal, och materialet som används som botten för utvecklingssamtalen har förnyats. Frågan om dokumentering av utvecklingssamtalen ska ytterligare redas ut. För att följa upp (antalet) utvecklingssamtal bör det utvecklas ett lämpligt och lättanvändbart verktyg. Frågan om huruvida innehållet i det förda utvecklingssamtalet ska dokumenteras är kontroversiellt och kräver ytterligare utredningar. Stycke 5. Utfallet av målen fastställda för kommunkoncernen, sida 13 Stadsfullmäktige har ställt upp följande mål som berör koncernen för Att inkludera dottersamfundens rapportering i koncernrapporteringen. 2. Att upprätta ett ägarpolitiskt program, där stadens ägarpolicy definieras. 3. Att bestämma Servicehuset Esplanads ställning i förhållande till kommunkoncernen. 4. Att harmonisera fastighetsbolagens ekonomi: - att skapa starka fastighetsbolag med balanserad ekonomi - att beakta att fastigheterna ligger på olika nivåer i fråga om ekonomi - en eventuell fusion ska ske gradvis, till exempel genom att man först fusionerar fastighetsbolagen i varje gammal kommun - anpassa fastighetsbeståndet till att motsvara befintlig efterfrågan och de framtida behoven (behoven av nyproduktion) - utreda eventuella administrativa åtgärder och stöd man kan få av ARA och av Statskontoret. 5. De fastighetsbolag och stiftelser som hör till koncernen ska se till att bostäder hyrs ut så att de är så effektivt uthyrda som möjligt. Vid bestämningen av hyra ska gemensamma principer följas inom koncernen och hyresgästerna ska bemötas likvärdigt. Hyresbostäderna ska underhållas på ett ändamålsenligt sätt. 6. Dottersamfunden ska eftersträva ett balanserat resultat för räkenskapsperioden Punkterna: 1, 2, 5, 6: Noggrannare kalkyler om att bolagisera fastighetsbolagen till ett bolag och en bolagiseringsplan görs hösten 2014 och en aftonskola om ärendet ordnas för stadsfullmäktige hösten Bolagiseringen genomförs under 2015 om stadsfullmäktige så beslutar. Punkt 4:

9 Fastighetsbolagen har med hjälp av disponenternas sakkunnighjälp klassificerats enligt ARA:s modell för portföljsbildning enligt bolag som ska hållas, utvecklas, utredas och realiseras. Det rapporterades om portföljsbildningen Informationen som man fått med portföljsbildningen kompletterades genom att våren 2014 analysera delområdena för ekonomi, förvaltning och ledning vad gäller fastighetsbolagen och den ägar- och koncernstyrning som berör fastighetsbolagen. Koncernledningen, medlemmarna i fastighetsbolagens styrelser och disponenterna rapporterades om utredningen Resultaten för analyserna om fastigheterna har lämnats in och man har även sett över dem tillsammans med Statskontoret. Stadsstyrelsen beslutade om att understöda fastighets Ab Ruotsinpyhtään Vuokratalot med euro. Understödet som Statskontoret beviljat bostäderna i Liljendal och en ändring av lånevillkoren kommer att behandlas av stadsstyrelsen En mer detaljerad åtgärdsplan om att sanera fastighetsbolagens ekonomi görs i samarbete med ARA. På grund av ett sjukdomsfall har samarbetsprojektets genomförande flyttats till hösten Avsikten är att framlägga åtgärdsplanen för beslutsfattande på våren Punkt 3: Man håller på med arbetet att utvärdera och precisera Servicehuset Esplanads ställning i förhållande till kommunkoncernen. Ett förslag till lösning framläggs för politisk behandling hösten Kapitel 6. Övriga observationer, sidan 14 Under årens lopp har man observerat rum för förbättring i skötseln av stadens upphandlings ärenden, förekommer det fortfarande brister i upphandlingsärendena. Som en positiv faktor måste man dock konstatera att korrigerande åtgärder har vidtagits under året. Det faktum att staden har anställt en upphandlingssakkunnig syns i och med att kvaliteten på behandlingen av upphandlingsärenden har blivit bättre. Upphandlingspraxis har blivit enhetligare och förfarandet effektivare. Affärsverket Lovisa Vattens bemötande Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 11 och 12 Tekniska centralen Revisionsnämnden fäster ändå uppmärksamhet vid att verksamheten och investeringarna för tekniska centralen och Affärsverket Lovisa Vatten ska hållas separata. Funktionernas gränser ska entydigt specificeras. Vissa oklarheter har förekommit i de sistnämnda under 2013.

10 Vattenaffärsverket konstaterar att det är allt skäl att precisera gränserna mellan tekniska centralens och vattenaffärsverkets funktioner och preciseringar har också redan gjorts. Varje objekt, där det utförs gemensamma arbeten, ska dock alltid gås igenom separat innan arbetena inleds. Vattenaffärsverket Utfallet av resultaträkningen Vi hänvisar till utredningen över saken i vattenaffärsverkets bokslut, vilken även revisionsnämnden har skrivit in i utvärderingsberättelsen. Vattenaffärsverket Investeringar Projektet för stomlinjen Pernå Lovisa har framför allt fördröjts på grund av fördröjda markägaravtal. Vattenaffärsverket känner inte till någon konsultutredning på euro, men om det är fråga om uppdraget att i sin helhet planera vattentornsprojektet, vars totala kostnader uppgick till cirka euro, kan det konstateras att vattenaffärsverket har inlett förhandlingar med konsulten om kompensation i enlighet med fattade beslut och uppgjord tidtabell. Vattenaffärsverket Finansiering Också från vattenaffärsverkets synpunkt är det en bra idé att framställa en utfallsjämförelse av finansieringsdelen i bokslutet. Uppgiftsbeskrivningen för vattenaffärsverket Utredningar som gäller olika alternativ har inletts. Alla kommuner ställer ingalunda avkastningskrav. Ett dylikt krav ställs inte på en stor del av kommunala vattenverk. En utredning om vattenaffärsverkets ställning i framtiden har inletts.

11 Stycke 7. Sammandrag, sidan 15 Utfallet för Affärsverket Lovisa Vatten avviker väsentligt från det resultatmål som stadsfullmäktige uppställt. Revisionsnämnden anser att det är nödvändigt att klarlägga affärsverkets strategi och verksamhetsprinciper med tanke på verkets tillräckliga finansiering framför allt för investeringarna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt affärsverkets underskottsproblematik. Dessutom ska affärsverket övervaka stadens fördel för sådana konsultutgifters del som antecknats vara påkostande. Med anledning av detta konstaterar revisionsnämnden att ett skadeståndkrav redan borde ha lämnats. Utredningen av ärendet har inletts. Förhandlingar om kompensation har inletts i enlighet med fattade beslut och uppgjord tidtabell. Revisionsnämnden konstaterar att direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten inte har reagerat på affärsverkets ekonomiska utveckling på det sätt som krävs. Revisionsnämnden föreslår att stadsfullmäktige under pågående år överväger omorganisering av Affärsverket Lovisa Vatten. Direktionen kunde inte reagera på något som man inte kände till 2013, utan som kom fram först i januari Det var fråga om nedskrivning av vattentornsprojektet och att försäljningsinkomsterna inte uppnådde det budgeterade.

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Pargas stad Utkast 27.2.2017 1668/02.02.01/2010 Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i Pargas stad och stadskoncern Innehållsförteckning 1. Lagstiftning 2. Tillämpningsområde 3. Den

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy Behandling: Granskad Datasäkerhetsgruppen 7.1.2016 27.1.2016 Godkänd Stadsstyrelsen 8.2.2016 Ändringar: Datum / Gjorts av Punkt Beskrivning 28.1.2016 / Matti Franck Hela dokumentet Hela dokumentet ESPOON

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors

Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Stadsstyrelsen 14 12.01.2015 Utredning av upphandling av advokattjänster, fallet Keskimäki 737/00/2014, 919/01.01.04/2011 STST 14 Beredning och föredragning: förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors Bakgrund

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands

RP 108/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 i lagen om Finlands skogscentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att övergångsbestämmelsen

Läs mer

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland

PEFC FI 1006:2014. Finlands PEFC-standard. Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering 27.10.2014. PEFC Finland Finlands PEFC-standard Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC FI 1006:2014 27.10.2014 Utarbetning av kriterierna för PEFC skogscertifiering PEFC Finland Cittervägen 7, 00420 HELSINGFORS

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm

FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA. Stfm FULLMÄKTIG HELINÄ SIPINEN M.FL: MOTION OM BEFRÄMJANDE AV VÄLFÄRD OCH HÄLSA Stfm 16.4.2007 33 Motionen: Bilaga 33 Stadsfullmäktige: Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med sin arbetsordning att remittera

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING

BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN 23 OCH BORGÅ PLOGVÄGEN 10, BUDGETÄNDRING Stadsstyrelsen 191 13.06.2016 Stadsfullmäktige 45 29.06.2016 Stadsstyrelsen 322 17.10.2016 Stadsstyrelsen 373 28.11.2016 Stadsfullmäktige 88 14.12.2016 BILDANDE AV BOSTADSAKTIEBOLAGEN BORGÅ EDELFELTBULEVARDEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet

Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Resumé 77/54/06 Forststyrelsen - affärsverkskoncern och naturskyddare styrd av miljöministeriet Forststyrelsen är ett statligt affärsverk, som förvaltar drygt 12 miljoner hektar dvs. ca en tredjedel av

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden

Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Revisionsverkets viktigaste observationer och ställningstaganden Finavia Abp:s derivatavtal åren 2009 2011 Revisionen hänförde sig till Finavia Abp:s och dess föregångare Luftfartsverkets finansiella arrangemang,

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK

Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK Resumé D.nr: 358/54/01 RESULTAT- OCH ÄGARSTYRNINGEN AV STATENS AFFÄRSVERK Revisionsperspektiv och revisionsobjekt Resultat- och ägarstyrningen har vid denna revision definierats som sådan extern styrning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om interventionsfonden

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer