BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013"

Transkript

1 BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BILDNINGSCENTRALENS BEMÖTANDE Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt redovisningsnämnden bl.a.... utredning om skolnätet Den av bildningsnämnden tillsatta arbetsgruppen inledde utredningsarbetet med skolnätet i början av 2012 och stadsfullmäktige godkände mellanrapporten för skolnätet i november Bildningsnämnden valde en ny arbetsgrupp i början av Utredningen blev klar i april TEKNISKA CENTRALENS BEMÖTANDEN Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 9, 10 och 11 Utfallet av investeringsdelen Orsakerna till att alla investeringar inte genomfördes enligt ekonomiplanerna redogjordes det för i samband med bokslutet. I fortsättningen strävar man efter att genom budgetändringar stryka de anslag som det inte är vettigt att använda med anledning av förändringar i omständigheterna. Det kommer också hädanefter att vara svårt att avsluta investeringar exakt vid årsskiftet. Revisionsnämnden fäster ändå uppmärksamhet vid att verksamheten och investeringarna för tekniska centralen och Affärsverket Lovisa Vatten ska hållas separata. Funktionernas gränser ska entydigt specificeras. Vissa oklarheter har förekommit i de sistnämnda under Oklarheter om var gränsen mellan tekniska centralens och vattenaffärsverkets funktioner går har förekommit i samband med byggandet av nya områden och gator. I praktiken måste man anlita en och samma entreprenör för att anlägga både rören och gatan, eftersom det annars blir svårt att fastställa olika entreprenörers ansvar för gatukonstruktionerna. Fördelningen av kostnaderna till de korrekta kostnadsställena sker via kontokurantkontot för penningtransaktioner.

2 GRUNDTRYGGHETSCENTRALENS BEMÖTANDEN Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt det äldrepolitiska programmet. Inom seniortjänsterna påbörjade den av äldrerådet 2010 valda arbetsgruppen, som inte förut aktivt jobbat för att revidera det äldrepolitiska programmet, arbetet under juni Samma arbetsgrupp har även påbörjat seniorservicens nätverksutredning; detta för att försnabba att arbetet med närverksutredningen överhuvudtaget kunde komma igång, men även för att de två uppgifterna ligger varandra väldigt nära. Arbetsgruppen valdes för fullmäktigeperioden. Grundtrygghetsnämnden väljer år 2013 en ny arbetsgrupp för att fortsätta arbetet. Det fanns ingen realistisk möjlighet att på ett halv år utföra en nätverksutredning om hela seniorsidans mångfacetterade problem gällande långvården, Lovisa sjukhus och befintlig fastighetsmassa. Arbetet fortgår under år 2013 och utförs även i samarbete med tekniska centralen och utomstående experter. (OBS! från BS 2012) Det äldrepolitiska programmet har uppgjorts, bearbetats och godkänts enligt följande: 1. Utkastet till det äldrepolitiska programmet klart 4/ Utkastet till programmet för kommentarer i äldrerådet Äldrerådet var till freds med innehållet i det äldrepolitiska programmet och ville inte ha förändringar i programmet. 3. Grundtrygghetsnämnden tog ställning till förslaget till äldrepolitiskt program i sitt möte Grundtrygghetsnämnden godkände (med vissa korrigeringar) det äldrepolitiska programmet. 4. Stadsstyrelsen godkände det äldrepolitiska programmet Stadsfullmäktige godkände det äldrepolitiska programmet Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 10 Grundtrygghetscentralens nyckelmål som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige har enligt revisionsnämnden uppnåtts. Revisionsnämnden tolkar detta så att grundtrygghetscentralen har 2013 på ett planerat och omfattande sätt och inom sina budgetramar kunnat producera lagstadgade grundtrygghetstjänster för stadens invånare. Omfånget och brådskandegraden av anpassningsprogrammet tvingade oss att uppskjuta vissa i och för sig viktiga projekt eller i alla fall förlänga deras tidtabeller för genomförande. Å andra sidan var anpassningsprojekten till många delar samstämmiga med redan planerade utvecklingsprojekt och på så sätt fortskred trots allt den eftersträvade utvecklingen.

3 Tjänster köptes under året till mindre värde än uppskattat. Besparing sågs dock i huvudsak i den specialiserade sjukvården och miljöhälsovårdens tjänster. Det skedde en överskridning av budgeten i material, varor och förnödenheter på grund av att man övergick till en ny verksamhetsmodell för logistik gällande vårdtillbehör. ALLMÄNNA- OCH KONCERNFÖRVALTNINGS BEMÖTANDEN Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden konstaterar att anmärkningarna för 2012 och tidigare framställda anmärkningar inte till alla delar har verkställts eller entydigt redogjorts för stadsfullmäktige. Sådana är enligt stadens placerings- och finansieringsstrategi Placeringsverksamheten är för närvarande mycket småskalig och räntemarknaderna har varit mycket ovanliga. I bokslutet för 2014 uppgick totalsaldot för finansiella värdepapper till euro. De befintliga placeringarna har alla gjorts i lösningar med tryggat kapital och i upplåningen har de låga räntemarknaderna utnyttjats så effektivt som möjligt. En betydande del av stadens lån går via Kommunfinans Abp. Hälften av lånesaldot har bundits vid långa räntor och hälften vid korta räntor för att minimera finansieringsriskerna. I och med att det för närvarande inte finns pengar för placering har stadens högsta ledning bedömt att utarbetandet av en placeringsstrategi inte för närvarande bringar staden betydande mervärde och de knappa arbetskraftsresurserna har prioriterats till andra uppgifter som för närvarande är mer akuta. I det skede då stadens ekonomiska ställning förbättras och tyngdpunkten för finansieringsverksamheten ändrar från upplåning till placeringsverksamhet är det ändamålsenligt att ta ärendet igen till arbetsplanen. Inga beslut av något slag kan hittas för naturaförmåner som beviljats förtroendevalda (telefoner). Personalsektionen fattade följande beslut om telefonförmåner för förtroendevalda: Telefonförmånen utvidgas att gälla även kommunikationschefen, dataförvaltningschefen, personalchefen, kostservicechefen, städchefen, chefen för samhällsteknik och lokalchefen. I anvisningen skrivs också in stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordförandes telefonförmån. I resestadgan finns inget omnämnande om förtroendevaldas utlandsresor. Stadsstyrelsens beslut eller reserapporter nämns inte heller.

4 Stadsfullmäktige godkände arvodes- och resestadgan för förtroendevalda och stadgan justerades genom stadsfullmäktiges beslut I 8 i arvodes- och resestadgan för förtroendevalda konstateras det att ersättning för tjänsteresa till utlandet samt om det förfarande som skall iakttas vid utbetalningen av ersättningar gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som upptas i det gällande allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet, likväl sålunda, att stadsstyrelsen i enskilda fall har rätt att bestämma annorlunda om logiersättningen. Paragrafens innehåll ändrades inte när stadgan justerades. Hädanefter kommer det att fattas skriftliga beslut om förtroendevaldas resor till utlandet. Om eventuella reserapporter fattas det beslut enligt behov och från fall till fall. Beredningen vad gäller motioner och stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om motionerna dröjer olovligt länge, till och med flera år. Det har satsats på beredningen som motionerna medför och på att föra dem vidare för beslutsfattande, och behandlingen av motionerna har effektiverats. Nu återstår endast tre sådana motioner som varit anhängiga över ett år (fusionering av bostadsaktiebolag, ibruktagande av anmälan om bindningar och att utreda och uppdatera byggnadstillsynens bygglovsarkiv). Stadsstyrelsen ska i sina beslut noggrannare följa lagar och förordningar, så att man kan undvika onödiga hävande beslut av förvaltningsdomstolen och anmärkningar från riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern. Stadsstyrelsen ska alltid då den fattar beslut klart anteckna dem i sina protokoll, till vilka även tjänsteinnehavarbesluten ska bifogas. Nämndernas protokoll ska omedelbart framläggas styrelsen för kännedom. Stadsstyrelsens ansvar för att fatta lagenliga beslut och övervaka att ärendena framskrider. Revisionsnämndens observationer har beaktats i stadsstyrelsens arbetssätt. Stadsstyrelsens mål är att verksamheten ska vara högklassig, felfri och effektiv. Det må konstateras att förvaltningsdomstolen/ riksdagens justitieombudsman/ justitiekanslern också har fällt avgöranden till förmån för stadsstyrelsen. Uppdateringen av förvaltningsstadgan har räckt olovligt länge. Såväl tjänstemännen som de förtroendevalda har arbetat för att uppdatera förvaltningsstadgan. Det har skett många förändringar i stadens omvärld, och dessa inverkar för sin del på innehållet i

5 förvaltningsstadgan. En ändring som man känner till och som kommer att inträffa inom kort leder till en situation där det är mera ändamålsenligt att vänta och sedan anteckna ändringen i förvaltningsstadgan, än att vara tvungen att justera förvaltningsstadgan på nytt inom en mycket kort tid. Exempel på dylika förändringar i omvärlden 2014 är bl.a. bolagiseringen av hamnen och indragningen av skolornas direktioner. I början av 2014 var avsikten den att den uppdaterade förvaltningsstadgan skulle kunna träda i kraft vid ingången av Om det bestäms att den nya kommunallagen ska träda i kraft , torde det vara ändamålsenligt att uppdatera förvaltningsstadgan i enlighet med de ändringar som lagändringen medför innan förvaltningsstadgan fastställs. Man tar ställning till detta under hösten när regeringens förslag till ny kommunallag tas till behandling i riksdagen. Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, a) Strategiska mål, sidan 5 Budgetens struktur har ändrats under 2014 så att den tydligare följer uppställningen i stadsstrategin. Det här kommer särskilt fram i de bindande målen för de olika centralerna (tabellernas rubrikrutor är markerade med grön bakgrundsfärg). I budgetförslaget 2015 har även därpå följande lägre nivå ändrats på motsvarande sätt. Projekt som genomförs tillsammans med utomstående fullföljs inte alltid enligt den tidtabell som staden ställt upp. Utredningsarbetet som gällde Sågudden blev klart De kontakter som togs till olika byggare utgående från denna utredning ledde inte till omedelbara resultat. Nu fortsätter förhandlingarna med en aktör. Målet är att åstadkomma ett samarbetsavtal Genomförandet av projektet kommer sannolikt att ta sju år efter det att planändringen har godkänts. Ankarföretaget för Västra porten drog sig ur projektet i september Därefter har beredningen fortsatt på så sätt att stadsstyrelsen på sitt sammanträde beslutade föreslå att området som behövs för genomförandet av det första skedet säljs till Tokmanni Oy:s fastighetsbolag. Logistikcentrumets ställning har förändrats på ett avgörande sätt sedan de första beredande projektåtgärderna vidtogs. I och med förändringarna inom pappersindustrin och en frigörning av lagerlokaler som påföljd måste användningen av området övervägas på nytt. Dess värde ligger i områdets omfattning och målgrupp är industrin. Våren 2014 fattades det ett principbeslut om finansiering av bostadsproduktion. Beslutet möjliggör stadens egen bostadsproduktion. Det har inte funnits intresse för privat finansiering av hyresbostadsproduktion. I budgetförslaget för 2015 finns som mål att omarbeta stadsstrategin. Såväl innehållet som framställningssättet behöver ändras. Målet är att åstadkomma en stadsstrategi som också genuint styr verksamhet och handlingar.

6 Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 10 Revisionsnämnden har dock ägnat uppmärksamhet åt de exceptionellt höga advokatkostnaderna för ett visst rättsfall. Rättstvisten har tillsvidare förorsakat staden ca euro i advokatkostnader. Först 2013 konkurrensutsattes advokattjänsterna med ett ramavtalsförfarande, men denna tvistefråga har dock skötts av en aktör som ursprungligen inte valts genom konkurrensutsättning. (Se även utvärderingsberättelsen 6. Övriga observationer/ upphandlingsärenden). I fallet i fråga kunde man inte förutse att ärendet skulle bli ett så omfattande tvistemål som det blev. När ärendets omfattning uppdagades var det inte längre ändamålsenligt att börja konkurrensutsätta advokattjänsterna för fallet i fråga. Att välja en ny advokat hade inneburit att utredningen av ärendet skulle ha börjat på nytt från nolläget, vilket med tanke på såväl arbetet som kostnaderna skulle ha varit ofördelaktigt. Av denna orsak överfördes inte heller advokattjänsten i fråga till den aktör som staden ingick ramavtalet med. Det må konstateras att konkurrensutsättningen av advokattjänster och juridiska tjänster i praktiken gäller timtaxan som tillämpas på tjänster, antalet timmar som används för ett visst fall fastställs från fall till fall. Hösten 2014 sammanställs en noggrannare utredning av ärendet för stadsstyrelsen, som skickar den till revisionsnämnden för kännedom. Enligt förvaltningsstadgan ska principerna för arrendering vara fastställda av stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen. Varför har inte detta skett? I förvaltningsstadgan hänvisas det t.o.m. i flera punkter till olika i första hand av stadsfullmäktige fastställda principer inom ramen för vilka beslutanderätten i vissa ärenden har delegerats till ett annat organ eller en tjänsteinnehavare i organisationen. Arbetet för att fastställa principerna pågår, bl.a. godkändes principerna för försäljning av jord- och skogsbruksmark, som ägs av staden, av stadsfullmäktige Ekonomitjänsterna hade som mål att förenhetliga ansökningsprocessen för hyresbostäder och utvecklingen av kundservice, hyresservice från en lucka. Varför har man inte genomfört detta? I koncernen Lovisa stad ingår ett flertal aktiebolag som idkar uthyrning av bostäder. Disponenterna har önskat vidhålla sin rätt att välja hyresgästerna. Bostadssekreteraren väljer i sin tur hyresgästerna till de hyresbostäder som staden har i sin direkta ägo. En fusion av bostadsaktiebolagen till ett bolag skulle avlägsna problemet.

7 Ekonomitjänsterna skulle under året identifiera riskerna i ekonomin och verksamheten. Varför har inte en helhetsbetonad karläggning gjorts? (Se även utvärderingsberättelsen 6: övriga observationer/ intern kontroll och riskhantering). Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade om grunderna för stadens och stadskoncernens interna kontroll och riskhantering på sitt sammanträde genom att godkänna den allmänna anvisningen för intern kontroll. Separata utbildningar ordnades för stadsfullmäktige, stadens ledningsgrupp och dottersamfunden om den interna kontrollen och riskhanteringen. En operativ anvisning för utvärdering och dokumentering av intern kontroll och riskhantering är under beredning. I de operativa anvisningarna strävar man efter att så bra som möjligt beakta totalreformen av kommunallagen. I centralerna och på ansvarsområdena kommer man att inleda planeringen av utvärderingsarbetet för riskhantering våren Riskkartläggningen planeras, genomförs och dokumenteras helhetsbetonat innan utgången av Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid vikten av att genomföra principerna för god förvaltning och transparens. Den i budgeten 2014 nämnda utbildningen i anknytning till förvaltningspraxis som är avsedd för förtroendevalda och tjänsteinnehavare ordnas i november Betydelsen av att iaktta praxis för god förvaltning betonas inom stadens all verksamhet. Stycke 4. Personalen, sida 12 och 13 har personalmålen i samgångsavtalet delvis inte ännu uppnåtts. allt mer uppmärksamhet ska ägnas åt att omorganisera personalen och att prioritera arbetets produktivitet. Målmedvetet arbete har gjorts för att uppnå en minskning i sjukfrånvarostatistiken det är allt skäl att fortsätta detta arbete. att man utifrån gjorda arbetshälsoenkäter ska vidta förbättringsåtgärder för att utveckla personalens arbetshälsa. Dessa åtgärder ska rapporteras i personalrapporten Det är av central vikt att utvecklingssamtalen dokumenteras och i enlighet med vad som beslutats genomförs på alla nivåer i organisationen för att uppnå en god ledarskapskultur. Även utvecklingssamtal enligt stadsdirektörsavtalet mellan stadsstyrelsen och stadsdirektören ska dokumenteras och utfallet av de bestämda målen måste följas upp.

8 Det målmedvetna arbetet för att effektivera personalresurserna och arbetets produktivitet och för att minska personalens sjukfrånvaro fortsätter. Personalens arbetshälsa uppföljs och åtgärder för att upprätthålla och förbättra välfärden utvecklas. Avsikten är att i stadens egen regi genomföra en personalenkät om arbetshälsa i slutet av Vad gäller utvecklingssamtal har det 2014 satsats på att utbilda cheferna i att föra utvecklingssamtal, och materialet som används som botten för utvecklingssamtalen har förnyats. Frågan om dokumentering av utvecklingssamtalen ska ytterligare redas ut. För att följa upp (antalet) utvecklingssamtal bör det utvecklas ett lämpligt och lättanvändbart verktyg. Frågan om huruvida innehållet i det förda utvecklingssamtalet ska dokumenteras är kontroversiellt och kräver ytterligare utredningar. Stycke 5. Utfallet av målen fastställda för kommunkoncernen, sida 13 Stadsfullmäktige har ställt upp följande mål som berör koncernen för Att inkludera dottersamfundens rapportering i koncernrapporteringen. 2. Att upprätta ett ägarpolitiskt program, där stadens ägarpolicy definieras. 3. Att bestämma Servicehuset Esplanads ställning i förhållande till kommunkoncernen. 4. Att harmonisera fastighetsbolagens ekonomi: - att skapa starka fastighetsbolag med balanserad ekonomi - att beakta att fastigheterna ligger på olika nivåer i fråga om ekonomi - en eventuell fusion ska ske gradvis, till exempel genom att man först fusionerar fastighetsbolagen i varje gammal kommun - anpassa fastighetsbeståndet till att motsvara befintlig efterfrågan och de framtida behoven (behoven av nyproduktion) - utreda eventuella administrativa åtgärder och stöd man kan få av ARA och av Statskontoret. 5. De fastighetsbolag och stiftelser som hör till koncernen ska se till att bostäder hyrs ut så att de är så effektivt uthyrda som möjligt. Vid bestämningen av hyra ska gemensamma principer följas inom koncernen och hyresgästerna ska bemötas likvärdigt. Hyresbostäderna ska underhållas på ett ändamålsenligt sätt. 6. Dottersamfunden ska eftersträva ett balanserat resultat för räkenskapsperioden Punkterna: 1, 2, 5, 6: Noggrannare kalkyler om att bolagisera fastighetsbolagen till ett bolag och en bolagiseringsplan görs hösten 2014 och en aftonskola om ärendet ordnas för stadsfullmäktige hösten Bolagiseringen genomförs under 2015 om stadsfullmäktige så beslutar. Punkt 4:

9 Fastighetsbolagen har med hjälp av disponenternas sakkunnighjälp klassificerats enligt ARA:s modell för portföljsbildning enligt bolag som ska hållas, utvecklas, utredas och realiseras. Det rapporterades om portföljsbildningen Informationen som man fått med portföljsbildningen kompletterades genom att våren 2014 analysera delområdena för ekonomi, förvaltning och ledning vad gäller fastighetsbolagen och den ägar- och koncernstyrning som berör fastighetsbolagen. Koncernledningen, medlemmarna i fastighetsbolagens styrelser och disponenterna rapporterades om utredningen Resultaten för analyserna om fastigheterna har lämnats in och man har även sett över dem tillsammans med Statskontoret. Stadsstyrelsen beslutade om att understöda fastighets Ab Ruotsinpyhtään Vuokratalot med euro. Understödet som Statskontoret beviljat bostäderna i Liljendal och en ändring av lånevillkoren kommer att behandlas av stadsstyrelsen En mer detaljerad åtgärdsplan om att sanera fastighetsbolagens ekonomi görs i samarbete med ARA. På grund av ett sjukdomsfall har samarbetsprojektets genomförande flyttats till hösten Avsikten är att framlägga åtgärdsplanen för beslutsfattande på våren Punkt 3: Man håller på med arbetet att utvärdera och precisera Servicehuset Esplanads ställning i förhållande till kommunkoncernen. Ett förslag till lösning framläggs för politisk behandling hösten Kapitel 6. Övriga observationer, sidan 14 Under årens lopp har man observerat rum för förbättring i skötseln av stadens upphandlings ärenden, förekommer det fortfarande brister i upphandlingsärendena. Som en positiv faktor måste man dock konstatera att korrigerande åtgärder har vidtagits under året. Det faktum att staden har anställt en upphandlingssakkunnig syns i och med att kvaliteten på behandlingen av upphandlingsärenden har blivit bättre. Upphandlingspraxis har blivit enhetligare och förfarandet effektivare. Affärsverket Lovisa Vattens bemötande Kapitel 3. Utvärdering av hur målen uppfyllts, b) Utfallet för målen för ekonomin och verksamheten, sidan 11 och 12 Tekniska centralen Revisionsnämnden fäster ändå uppmärksamhet vid att verksamheten och investeringarna för tekniska centralen och Affärsverket Lovisa Vatten ska hållas separata. Funktionernas gränser ska entydigt specificeras. Vissa oklarheter har förekommit i de sistnämnda under 2013.

10 Vattenaffärsverket konstaterar att det är allt skäl att precisera gränserna mellan tekniska centralens och vattenaffärsverkets funktioner och preciseringar har också redan gjorts. Varje objekt, där det utförs gemensamma arbeten, ska dock alltid gås igenom separat innan arbetena inleds. Vattenaffärsverket Utfallet av resultaträkningen Vi hänvisar till utredningen över saken i vattenaffärsverkets bokslut, vilken även revisionsnämnden har skrivit in i utvärderingsberättelsen. Vattenaffärsverket Investeringar Projektet för stomlinjen Pernå Lovisa har framför allt fördröjts på grund av fördröjda markägaravtal. Vattenaffärsverket känner inte till någon konsultutredning på euro, men om det är fråga om uppdraget att i sin helhet planera vattentornsprojektet, vars totala kostnader uppgick till cirka euro, kan det konstateras att vattenaffärsverket har inlett förhandlingar med konsulten om kompensation i enlighet med fattade beslut och uppgjord tidtabell. Vattenaffärsverket Finansiering Också från vattenaffärsverkets synpunkt är det en bra idé att framställa en utfallsjämförelse av finansieringsdelen i bokslutet. Uppgiftsbeskrivningen för vattenaffärsverket Utredningar som gäller olika alternativ har inletts. Alla kommuner ställer ingalunda avkastningskrav. Ett dylikt krav ställs inte på en stor del av kommunala vattenverk. En utredning om vattenaffärsverkets ställning i framtiden har inletts.

11 Stycke 7. Sammandrag, sidan 15 Utfallet för Affärsverket Lovisa Vatten avviker väsentligt från det resultatmål som stadsfullmäktige uppställt. Revisionsnämnden anser att det är nödvändigt att klarlägga affärsverkets strategi och verksamhetsprinciper med tanke på verkets tillräckliga finansiering framför allt för investeringarna. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt affärsverkets underskottsproblematik. Dessutom ska affärsverket övervaka stadens fördel för sådana konsultutgifters del som antecknats vara påkostande. Med anledning av detta konstaterar revisionsnämnden att ett skadeståndkrav redan borde ha lämnats. Utredningen av ärendet har inletts. Förhandlingar om kompensation har inletts i enlighet med fattade beslut och uppgjord tidtabell. Revisionsnämnden konstaterar att direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten inte har reagerat på affärsverkets ekonomiska utveckling på det sätt som krävs. Revisionsnämnden föreslår att stadsfullmäktige under pågående år överväger omorganisering av Affärsverket Lovisa Vatten. Direktionen kunde inte reagera på något som man inte kände till 2013, utan som kom fram först i januari Det var fråga om nedskrivning av vattentornsprojektet och att försäljningsinkomsterna inte uppnådde det budgeterade.

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 1. Sjukvårdsdistriktets ägarpolitik Målet för samkommunens ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i samkommunen

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA

MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 5 22.01.2015 MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:S YRKANDE PÅ UPPHANDLINGSRÄTTELSE SOM GÄLLER UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER TILL AFFÄRSVERKET KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA ARBHÄLS

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Resumé 14 /54/05 Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen Statens ägande av bolag har administrerats av olika ministerier. De flesta bolag har hört till handels- och industriministeriets, kommunikationsministeriets

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

BORGÅ STADS KONCERNDIREKTIV

BORGÅ STADS KONCERNDIREKTIV BORGÅ STADS KONCERNDIREKTIV Godkänt av stadsfullmäktige 25.2.2013 Innehållsförteckning 1 Syftet med koncerndirektivet... 3 2 Koncernbegreppet... 3 3 Koncerndirektivets tillämpningsområde... 3 4 Koncerndirektivets

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Allmän anvisning för intern kontroll 16.9.2013 STADSSTYRELSEN 9.10.2013 STADSFULLMÄKTIGE ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare 282/2014 64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare sförslag Gemensamma kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för byråsekreteraren

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer