Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justitiekanslersämbetets arbetsordning"

Transkript

1 Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet (253/2000) fastställer jag följande arbetsordning för justitiekanslersämbetet, efter att ha hört biträdande justitiekanslern om dess 2 : Allmänt 1 Tillämpningsområde Vad gäller uppgifterna för och arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och biträdande justitiekanslern samt för justitiekanslersämbetets avdelningar, enheter och personal skall, utöver grundlagen, lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet (253/2000), denna arbetsordning följas. 2 Arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och biträdande justitiekanslern Justitiekanslern avgör i första hand ärenden som gäller 1) riksdagen, 2) republikens president, 3) statsrådet och dess medlemmar samt ministerierna, 4) de högsta tjänstemännen, 5) justitiekanslersämbetet, 6) internationellt samarbete och internationella ärenden, 7) nationell beredning av ärenden som hänför sig till Europeiska unionen, 8) övervakning av advokater, 9) justitiekanslerns utlåtanden, samt 10) principiella och vittsyftande frågor. Biträdande justitiekanslern avgör ärenden som gäller 1) till justitiekanslern riktade klagomål som inte skall avgöras av justitiekanslern, 2) tjänsteåtal mot tjänsteman inom domstolsväsendet, 3) ådömda straff och av dessa föranledda åtgärder, 4) extraordinärt ändringssökande, samt 5) andra ärenden som inte i första hand ankommer på justitiekanslern. Biträdande justitiekanslern granskar statsrådets protokoll. Biträdande justitiekanslern inspekterar också domstolar och andra myndigheter. Justitiekanslern kan besluta att ett ärende eller en grupp av ärenden behandlas på ett sätt som avviker från det som föreskrivs ovan. I oklara fall bestämmer justitiekanslern vem som skall avgöra ett ärende. 3 Ledningsgruppen För behandlingen av ärenden som gäller justitiekanslersämbetet och dess verksamhet finns en konsultativ ledningsgrupp. Till ledningsgruppen hör justitiekanslern som ordförande och biträdande justitiekanslern som vice ordförande samt som medlemmar kanslichefen, avdelningscheferna, informatören och två av personalmötet för ett år i sänder valda representanter för personalen. Som sekreterare för ledningsgruppen fungerar personalsekreteraren. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av justitiekanslern. Ordföranden bestämmer vilka ärenden som behandlas vid ledningsgruppens sammanträden. Avdelningar och enheter

2 4 Avdelningen för statsrådsärenden Avdelningen för statsrådsärenden behandlar ärenden om gäller 1) övervakning av statsrådet, 2) klagomål som har samband med övervakningen av statsrådet, 3) övervakning av advokaterna och de offentliga rättsbiträdena, 4) internationella organisationer för laglighetsövervakning samt internationella ärenden som gäller grundläggande fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter, 5) nationell beredning av ärenden som hänför sig till Europeiska unionen, samt 6) beredning av utlåtanden inom avdelningens verksamhetsområde. 5 Avdelningen för rättsövervakning Avdelningen för rättsövervakning behandlar ärenden som gäller 1) till justitiekanslern riktade klagomål samt övervakning av domstolar och annan laglighetsövervakning, som inte ankommer på avdelningen för statsrådsärenden, 2) tjänsteåtal mot tjänsteman inom domstolsväsendet, 3) granskning av straffdomar, 4) extraordinärt ändringssökande, 5) beredning av utlåtanden inom avdelningens verksamhetsområde, 6) biträdande vid övervakningen av statsrådet, samt 7) biträdande i internationella ärenden, enligt vad som föreskrivs särskilt. 6 Administrativa enheten Administrativa enheten behandlar ärenden som gäller 1) ämbetsverkets interna förvaltning och ekonomi, 2) internationellt samarbete, som inte ankommer på någondera avdelningen, 3) personalutbildning, 4) utgivningen av justitiekanslerns berättelse, 5) information, samt 6) övriga ärenden som skall behandlas vid justitiekanslersämbetet och som inte ankommer på någondera avdelningen. 7 Särskild behandling Justitiekanslern kan bestämma att ett ärende skall behandlas av någon annan avdelning eller enhet än vad om föreskrivs i 4-6 eller gemensamt av flera. 8 Placering av tjänstemän Justitiekanslern bestämmer, efter att ha hört avdelningscheferna, på föredragning av kanslichefen placeringen av tjänstemännen i avdelningar och enheter. Tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare 9 Kanslichefen Kanslichefen skall 1) leda justitiekanslersämbetets interna verksamhet samt se till att verksamheten ger resultat och utvecklas, 2) föredra justitiekanslersämbetets arbetsordning, 3) bereda ärenden som gäller justitiekanslersämbetets verksamhets- och ekonomiplan samt budget, 4) behandla ärenden som gäller tillsättande av tjänster, beviljande av tjänstledighet och avslutande av tjänsteförhållanden samt tjänstearrangemang och övriga personalärenden,

3 5) svara för beredningen av justitiekanslerns berättelse, 6) fördela ärendena mellan avdelningarna och administrativa enheten, 7) delta i beredningen av justitiekanslerns utlåtanden, samt 8) behandla de övriga ärenden som justitiekanslern på grund av dessas natur tilldelar kanslichefen. För kanslichefen i egenskap av chef för administrativa enheten gäller i tillämpliga delar 10 1 och 3 mom. Kanslichefen skall följa arbetssituationen vid avdelningarna och enheterna samt vid behov lägga fram förslag till omplacering av tjänstemän samt till andra arrangemang. 10 Avdelningscheferna En avdelningschef skall 1) leda och utveckla avdelningens verksamhet samt svara för att verksamheten ger resultat, 2) övervaka att avdelningens ärenden blir omsorgsfullt, snabbt och effektivt behandlade, 3) se till att avdelningens tjänsteman får den handledning som de behöver i sina uppgifter, 4) fördela avdelningens ärenden mellan tjänstemännen för beredning och föredragning, 5) bereda och föredra de viktigaste ärendena som ankommer på avdelningen, samt 6) utföra de uppgifter som han särskilt tilldelas av justitiekanslern. Avdelningschefen skall vid fördelningen av ärendena om möjligt tilldela ett referendarieråd de viktigaste ärendena och tilldela vissa personer samma typer av ärenden samt fördela avdelningens arbetsmängd jämnt mellan dess tjänstemän. Avdelningschefen skall vid behov ordna personalmöten för utveckling av avdelningens verksamhet samt för behandling av frågor som berör avdelningen. Chefen för avdelningen för statsrådsärenden skall också delta i övervakningen av statsrådets verksamhet samt bereda och föredra justitiekanslerns utlåtanden. Chefen för avdelningen för rättsövervakning skall också delta i övervakningen av statsrådets verksamhet enligt vad justitiekanslern bestämmer. 11 Föredragandena Föredragandena skall bereda och föredra de ärenden som tilldelats dem för avgörande av justitiekanslern eller biträdande justitiekanslern, enligt vad som föreskrivs ovan i Personalsekreteraren Personalsekreteraren skall bereda justitiekanslersämbetets personal-, ekonomi-, utbildnings- och övriga förvaltningsärenden, sköta ämbetsverkets bokföring samt föra ämbetsverkets matrikel. 13 Informatören Informatören skall sköta justitiekanslersämbetets externa och interna information och biträda vid beredningen av justitiekanslerns berättelse. 14 Informatikern Informatikern skall fungera som justitiekanslersämbetets bibliotekarie och för sin del ansvara för ämbetsverkets informationstjänst samt för planering, uppsökning och underhåll av informationskällor. 15 Notarierna Notarierna, av vilka två i första hand arbetar som sekreterare för justitiekanslern och biträdande justitiekanslern, biträder sin avdelnings föredragande i de ärenden som dessa bereder samt utför de uppgifter som avdelningschefen tilldelar dem. Vilka föredragande varje notarie i första hand biträder bestäms särskilt. 16

4 Registratorn Registratorn skall sköta justitiekanslersämbetets registratur- och arkivfunktioner samt i anslutning till dessa betjäna allmänheten. 17 ADB-planeraren ADB-planeraren svarar för justitiekanslersämbetets ADB-utrustning, upprätthåller datanät och databaser, håller kontakt med utrustningsleverantörer samt med statsrådets övriga ADB-personal, sköter ämbetsverkets pc-support samt deltar i den tekniska sammanställningen av justitiekanslerns berättelse. 18 Vaktmästerichefen Vaktmästerichefen skall sköta ämbetsverksservicen och materialanskaffningen vid justitiekanslersämbetet samt föra register över inventarierna. Vaktmästerichefen än förman för expeditionsvakten och vaktmästaren. 19 Övriga tjänstemän De övriga tjänstemännen skall utföra de uppgifter som ankommer på dem enligt tjänstens befattningsbeskrivning eller enligt särskilda förordnanden. 20 Särskilda uppgifter Justitiekanslern ger någon av föredragandena uppdraget att vara ADB-kontaktperson som företräder användarna. Alla tjänsteman är dessutom skyldiga att utföra de uppgifter som särskilt har ålagts dem. 21 Ställföreträdare Justitiekanslern förordnar ställföreträdare för kanslichefen och avdelningscheferna då dessa har förhinder. Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av kanslichefen eller av en avdelningschef. Avgörande av ärenden 22 Föredragning samt undertecknande av expeditioner Justitiekanslern och biträdande justitiekanslern avgör de ärenden som ankommer på dem efter föredragning, om de inte i något enskilt fall beslutar annorlunda. Kanslichefen avgör de ärenden som ankommer på honom utan föredragning. Föredragandena inhämtar upplysningar och utredningar i anhängiga ärenden, om ärendet inte är av en sådan natur ett beslutet fattas av den som avgör ärendet. I ärenden som avgörs efter föredragning skall expeditionen kontrasigneras av föredraganden. En föredragande undertecknar ensam sina brev. Om föredragandens brev är en expedition av justitiekanslerns eller biträdande justitiekanslerns avgörande, skall detta framgå av brevet. 23 Beslutanderätt i ärenden som gäller justitiekanslersämbetet Justitiekanslern avgör sådana ärenden gällande justitiekanslersämbetet om vilka det inte föreskrivs annorlunda i statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet (253/2000) eller nedan i denna paragraf. Frågor som gäller handlingars offentlighet skall avgöras av den som avgör det ärende som begäran gäller. I andra fall och vad gäller arkiverade handlingar skall kanslichefen avgöra dessa ärenden. Kanslichefen avgör, med de undantag som nämns nedan, ärenden som gäller användning av tillbudsstående anslag för justitiekanslersämbetets verksamhet, reseräkningar och kostnadsersättningar, personalutbildning samt registrering och arkivering av handlingar. Avdelningscheferna avgör hur sådana anslag skall användas som har tilldelats respektive avdelning i justitiekanslersämbetets av justitiekanslern fastställda interna beslut om anslagsfördelningen. Vidare avgör

5 de ärenden som gäller reseräkningar och kostnadsersättning samt ärenden som gäller avdelningens personalutbildning. Särskilda bestämmelser 24 Inkomna ärenden Registratorn skall vid registreringen av de handlingar som har inkommit till ämbetsverket, på handlingarna och i diariet anteckna vilken avdelning eller enhet ärendet hör till. Efter att justitiekanslern och biträdande justitiekanslern har bekantat sig med de inkomma handlingarna skall kanslichefen kontrollera fördelningen av ärendena. Avdelningschefen, som tillställs de ärenden som överförs till hans avdelning, fördelar ärendena mellan avdelningens tjänstemän. Vid oklarhet om vilken avdelning eller enhet ett ärende ankommer på, bestämmer kanslichefen var det skall behandlas. 25 Beslutsförteckning Över de ärenden som avgörs vid ämbetsverket utan expedition, förs en beslutsförteckning. Av beslutsförteckningen skall framgå vad beslutet gäller, beslutsdatum och nummer, vilka som har föredragit och avgjort ärendet samt namnen på dem som har fått kopior av beslutsförteckningen. 26 Semesterordning Justitiekanslern fastställer semesterordningen på föredragning av kanslichefen efter att ha hört avdelningscheferna. 27 Tjänsteresor Över justitiekanslerns och biträdande justitiekanslerns tjänsteresor för justitiekanslerns sekreterare en förteckning i vilken resorna antecknas omedelbart efter resebeslutet. Den tjänsteman som förbereder resan gör en kostnadskalkyl som han tillställer personalsekreteraren. Kanslichefen gör tjänsteresor på justitiekanslerns förordnande eller med dennes tillstånd. Justitiekanslern och biträdande justitiekanslern ger medföljande tjänsteman reseförordnanden. I andra fall är det kanslichefen som ger tjänstemän reseförordnanden. 28 Samarbete I samarbetet mellan justitiekanslersämbetet och dess personal iakttas lagen om samarbete i statens ämbetsverk och inrättningar (651/1988) samt de avtal som har ingåtts med stöd av lagen. 29 Övriga föreskrifter och anvisningar Utöver denna arbetsordning skall iakttas vad som föreskrivs i justitiekanslersämbetets arkivstadga samt vad som i statsrådets kanslis ekonomistadga föreskrivs justitiekanslersämbetet. I verksamheten skall dessutom iakttas justitiekanslersämbetets verksamhets- och ekonomiplan, resultatplan, arbetarskydds- och jämställdhetsprogrammet, utbildningsprogrammet för personalen, justitiekanslersämbetets kommunikationsplan samt övriga anvisningar som justitiekanslern har fastställt. 30 Ikraftträdande Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs justitiekanslersämbetets arbetsordning av den 5 mars 2004.

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 393 398 INNEHÅLL Nr Sidan 393 Statsrådets förordning om statsrådets kansli... 1275 394 Arbetsordning för statsrådets kansli...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1827 1832 INNEHÅLL Nr Sidan 1827 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet... 7555 1828 Statsrådets

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 HELSINGFORS 2008 B 16/2008 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER OM HUR LAGSTIFTNINGEN

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2001 Nr 296 299 INNEHÅLL Nr Sidan 296 Lag om ändring av skoltlagen... 857 296 Lag om ändring av skoltlagen (Översättning till samiska)...

Läs mer

Landskapsförvaltningen

Landskapsförvaltningen 93 Landskapsförvaltningen Organisationen 1 Landskapslag (1971:42) om Ålands landskapsregering (2008/11) 1 kap. Allmänt 1. För att handha landskapets allmänna styrelse och förvaltning tillsätter lagtinget,

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 1999 HELSINGFORS 2000 B 11/2000 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2001 HELSINGFORS 2002 B 12/2002 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000

JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE FÖR ÅR 2000 HELSINGFORS 2001 B 12/2001 rd JUSTITIEKANSLERNS I STATSRÅDET BERÄTTELSE OM JUSTITIEKANSLERNS ÄMBETSÅTGÄRDER OCH IAKTTAGELSER RÖRANDE LAGARNAS EFTERLEVNAD

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga JUSTITIEMINISTERIETS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A FÖRFATTNINGAR Pärmens mellanblad A1 Lag om advokater (12.12.1958/496, senast ändr. 17.6.2011/716)... 1 A2 A3 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (Finlands

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 18 maj 2004 Nr 379 387 INNEHÅLL Nr Sidan 379 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Organisationen

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2012 540/2012 Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen Utfärdad i Helsingfors den 2 oktober

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

Instruktion för Yrkeshögskolan Novia

Instruktion för Yrkeshögskolan Novia Sid 1/16 Instruktion för Yrkeshögskolan Novia Godkänd av styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 12.3.2015 Sid 2/16 Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Tillämpning Denna instruktion innehåller bestämmelser

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

B Lagtinget. Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11

B Lagtinget. Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11 B Lagtinget B 1 Lagtingsordning för landskapet Åland 2.2.1972/11 1 kap. Allmänna grunder 1. (38/1995) Ålands lagting representerar Ålands befolkning och består av trettio ledamöter. 2. Ledamot av Ålands

Läs mer