ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014"

Transkript

1 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor och förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder. Ytterligare bestämmelser finns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvårdslagen m.m. 2. Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg har i enlighet med de angivna författningarna till uppgift att pröva frågor om godkännande av sådan forskning som avses i 3 5 lagen om etikprövning av forskning som avser människor, pröva frågor om godkännande enligt 2 kap. 3 lagen om biobanker i hälsooch sjukvårdslagen m.m., och lämna rådgivande yttrande bl.a. över forskning som avser människor i de fall forskningen inte omfattas av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. 2 Myndighetens ledning 1. Nämndledningen har chefsansvaret för nämnden. Nämndledningen består av ordförandena för nämndens tre avdelningar. Ordföranden för avdelning Övrig

2 Sida 2 av 6 forskning (kansliansvarig ordförande) ansvarar för den administrativa ledningen av nämnden och för ordet vid sammanträde med nämndledningen. 2. Vid förfall för ledamot i nämndledningen inträder den personliga ersättaren i dennes ställe. Vid förfall för den kansliansvarige ordföranden inträder de andra ordinarie ordförandena i den ordning som de har förordnats som ordförande och därefter ersättare för dem i samma ordning, vilket innebär att den av dem som har varit ordförande längst träder in i första hand. 3. Nämndledningen sammanträder på kallelse av den kansliansvarige ordföranden. 4. Protokoll vid sammanträde med nämndledningen förs av ledamot eller handläggare vid kansliet som ordföranden utser. 3 Firmateckning Envar av de ordinarie ordförandena i nämnden har behörighet att teckna nämndens firma. 4 Avtal om administrativa funktioner Nämnden har slutit avtal med Göteborgs universitet om nämndens kanslifunktioner och med Statens servicecenter om administrativ service. 5 Organisation Avdelningar 1. Nämnden består i enlighet med förordningen med instruktion för regionala etikprövningsnämnder av tre avdelningar. Varje avdelning består enligt 25 lagen om etikprövning av forskning som avser människor av ordförande och 15 övriga ledamöter. Ordförande och ledamöter har en personlig ersättare. 2. Första och andra avdelningarna prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning, medan tredje avdelningen prövar ansökningar som gäller övrig forskning. Ärendena tillförs avdelningarna med beaktande av 13 andra stycket förordningen med instruktion för regionala etikprövningsnämnder. Ordförande eller

3 Sida 3 av 6 vetenskaplig sekreterare i nämnden får dock besluta om annan fördelning i enskilda fall. 3. Enligt 8 förordningen med instruktion för regionala etikprövningsnämnder utser ordföranden i en avdelning en av de vetenskapliga ledamöterna till vetenskaplig sekreterare på bestämd tid. Ordföranden får även, som ersättare för denna, utse en biträdande vetenskaplig sekreterare. Vid förfall för både vetenskaplig sekreterare, och dennes ersättare, förordnar ordföranden vid behov annan ledamot att för viss tid fullgöra de uppgifter som ankommer på den vetenskaplige sekreteraren. Kansli 1. Nämnden har kansli vid Guldhedsgatan 5A i Göteborg. 2. Kansliet ska i samråd med de vetenskapliga sekreterarna: svara för att inkomna ärenden diarieförs och bereds samt att föredragande utses, fördela ärendena på avdelning, vägleda sökandena i ärendena, svara för information om nämndens praxis. Diarium och arkiv 1. Handlingar i ärenden om etikprövning och i administrativa ärenden registreras i nämndens datoriserade diarium. 2. Kansliet svarar för nämndens arkiv. 3. Arkivering av nämndens handlingar sker i utrymme som tillhandahålls av Göteborgs universitet. Bokföring 1. Statens servicecenter svarar för nämndens bokföring. 2. Ordförande och ersättare för ordförande är behöriga att teckna utanordning. Utanordning får inte avse egna utgifter. 3. Kansliet svarar för att Statens servicecenter får de uppgifter som behövs för konteringen.

4 Sida 4 av 6 Attest Den kansliansvarige ordföranden har rätt att delegera attesträtten till avdelningsordförande. Administrativ sekreterare är behörig att teckna attest. Attest får inte avse egna utgifter. 6 Handläggningstider 1. Bestämmelser om handläggningstider finns i 5, 6 och 8 förordningen om etikprövning av forskning som avser människor. 2. Normalt bör ett ärende kunna behandlas på det sammanträde som infaller tre veckor efter det att en komplett ansökan kommit in till nämnden och ansökningsavgiften bokförts på nämndens bankgirokonto. 7 Föredragande vid sammanträde Av 11 förordningen med instruktion för regionala etikprövningsnämnder framgår att det för varje ärende ska finnas en föredragande. Beslut om vem som ska vara föredragande i enskilda fall meddelas av ordföranden eller den vetenskaplige sekreteraren i avdelningen. 8 Vissa handläggningsrutiner Inkomna ansökningar diarieförs omedelbart och fördelas preliminärt på avdelning av kansliet. Sedan ansökningsavgiften bokförts på nämndens bankgirokonto granskas handlingarna i ärendet av avdelningens vetenskaplige sekreterare, som därvid beslutar om eventuell komplettering, fördelning på avdelning och om vem som ska föredra vilket ärende vid sammanträdet. 9 Avdelningarnas sammanträden 1. Varje avdelning sammanträder normalt en gång varje månad. Sammanträdestider fastställs av nämndledningen för ett år i taget senast i oktober året innan.

5 Sida 5 av 6 2. Kansliet svarar för att kallelse till sammanträdet skickas ut tillsammans med handlingarna i ärendena. Kallelse och handlingar bör skickas till ledamöterna i så god tid att de är tillgängliga för ledamöterna senast två veckor före sammanträdet. 3. Till avdelningarnas sammanträden kallas normalt endast ordinarie ledamöter. 4. Ledamot ska i god tid meddela kansliet om ledamoten har förhinder att medverka vid ett sammanträde. I fall då kallelse till ett sammanträde redan sänts ut till ledamoten åligger det denne att snarast meddela kansliet om sitt förhinder och att överlämna handlingarna till sin personliga ersättare, som därigenom anses kallad att inställa sig till sammanträdet. 5. Det förutsätts att en ledamot är närvarande vid hela det sammanträde som ledamoten kallats till. 6. Om den ledamot som utsetts att föredra ärende vid avdelningens sammanträde får förhinder att medverka vid sammanträdet ska denne utan dröjsmål anmäla detta till nämndens kansli, som därvid ska se till att ny föredragande utses. 7. Efter beslut av ordföranden i en avdelning kan ledamot i en annan avdelning tjänstgöra i ordförandens avdelning. 8. Vid nämndens sammanträden ska föras protokoll av den tjänstgörande vetenskaplige sekreteraren, vilken har rätt att delegera uppgiften till annan ledamot. Protokollet ska justeras av ordföranden. 10 Beslut Beslut ska expedieras snarast och senast inom 14 dagar. 11 Arvoden och ersättningar 1. Bestämmelser om arvoden och ersättning för förlorade avlöningsförmåner för ledamöter och personliga ersättare finns i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Arvode för andra än ordförande och personlig ersättare för ordförande utgår enligt 4 förordningen, kategori C. 2. Arvode för vetenskaplig sekreterare bestäms av nämndledningen.

6 Sida 6 av 6 3. Den som föredrar ett ansökningsärende vid sammanträde med avdelning har, om avdelningens ordförande inte finner särskilda skäl föreligga, utöver sammanträdesarvode rätt till ersättning med 600 kr per ärende. 12 Resepolicy 1. Den kansliansvarige ordföranden fattar beslut om ledamots tjänsteresor och deltagande i utbildningar. 2. I fråga om kostnader för resor och traktamente för ledamöter och personliga ersättare som kallats till ett sammanträde eller företar annan resa inom ramen för sitt uppdrag tillämpas Statens servicecenters "Allmänna riktlinjer för resor". 13 Sekretess 1. Uppgifter som förekommer i nämndens verksamhet kan vara föremål för sekretess, se bilaga. 2. Beslut om utlämnande av allmänna handlingar fattas av en ordförande i nämnden eller av en personlig ersättare för en ordförande. Det ankommer på den ordförande som är indelad på den avdelning som tilldelats ärendet att se till att beslut meddelas. 14 Jäv 1. För ledamöter och personliga ersättare gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 förvaltningslagen. 2. Det åligger ledamot och personlig ersättare att snarast efter det att han eller hon fått kallelse till ett sammanträde och därtill hörande ansökningar överväga fråga om jäv. Vid tveksamhet bör samråd ske med avdelningens ordförande. Om jäv föreligger ska ledamoten utan dröjsmål meddela detta till kansliet.

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000)

Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning (HKF 9000) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 8 Paragraf Diarienummer KS-2015/188.919 Elektroniskt utskick av kallelse och övriga handlingar till fullmäktige innefattande

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Svensk författningssamling 1991:900

Svensk författningssamling 1991:900 Svensk författningssamling 1991:900 Kommunallag (1991:900) - riks... 1 av 33 2013-01-21 19:17 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm

Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Stadgar för Medicinska Föreningen i Stockholm Ändrade 2001-01-24, 2001-12-06, 2002-11-20, 2003-11-19, 2004-11-17, 2005-11-16, 2006-12-19, 2007-11-22, 2008-11-19, 2009-11-18. Stadgeändringar t.o.m. 2009-11-18

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16)

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) 1 Uppgift Södermanlands Fotbollförbund, i dessa stadgar kallat SöFF, med säte i Eskilstuna

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer