RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som"

Transkript

1 RP 85/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Centralen för turistfrämjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Centralen för turistfrämjande. Lagen ska ersätta den gällande lagen om centralen för turistfrämjande. Syftet med propositionen är att uppdatera bestämmelserna om centralen med beaktande av lagstiftningens och omvärldens utveckling, arbets- och näringsministeriets styrningspraxis och de funktionella och organisatoriska förändringar som har skett vid centralen. Lagen ska innehålla bestämmelser om centralens uppgifter, ledning, och behörighetsfördelning. I lagen ska regleringen av statens ämbetsverk enligt grundlagens krav beaktas och bemyndigandena att utfärda förordning preciseras i överensstämmelse med grundlagens krav. Lagen avses träda i kraft i början av

2 2 RP 85/2011 rd ALLMÄN MOTIVERING 1 Nuläge Centralen för turistfrämjande är ett ämbetsverk som är underställt arbets- och näringsministeriet och som regleras av lagen om centralen för turistfrämjande (186/1973, ändr. 1240/1987, 1279/1993) och förordningen om centralen för turistfrämjande (459/1988, ändr. 1395/1992, 1280/1993, 448/1995, 555/1997, 866/1997, 833/1999, 109/2002). Centralen för turistfrämjande är en nationell expert inom turismen och har till uppgift att främja turismen i Finland. Lagen om centralen innehåller bestämmelser om centralens organisatoriska ställning, en allmän beskrivning av dess uppgifter, direktion, utförandet av uppgifterna och avgifterna för tjänsterna. Dessutom finns i lagen ett allmänt bemyndigande enligt vilket närmare bestämmelser om verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning. Förordningen om centralen innehåller bestämmelser om centralens uppgifter, direktion, överdirektör, personal, avgörande av ärenden och utövning av beslutanderätt samt om andra ärenden som kräver närmare bestämmelser. Den gällande lagen om centralen motsvarar inte de förändringar som har skett i centralens verksamhet eller i dess omvärld och inte heller arbets- och näringsministeriets nuvarande styrningspraxis. Lagen motsvarar inte heller kraven i den gällande grundlagen. Enligt 80 i grundlagen ska utfärdandet av en förordning av republikens president, statsrådet eller ett ministerium grunda sig på ett bemyndigande i grundlagen eller i någon annan lag. Genom lag ska dock utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om frågor som enligt grundlagen hör till området för lag. Den gällande lagen om centralen innehåller ett mycket allmänt bemyndigande, enligt vilket närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av lagen utfärdas genom förordning. Ett sådant allmänt bemyndigande som gäller verkställighet av lag måste enligt grundlagsutskottet tolkas snävt och dess tillämpningsområde blir litet (t.ex. GrUU 7/2005 rd, GrUU 40/2002 rd, GrUU 29/2004 rd). 2 Målsättning och de viktigaste förslagen 2.1 Målsättning Genom regeringspropositionen föreslås att det stiftas en ny lag om Centralen för turistfrämjande. Avsikten med lagen är att ändra bestämmelserna om centralen så att de motsvarar de mål som satts upp för verksamheten, befogenheterna och arbets- och näringsministeriets resultatstyrningspraxis samt att bringa bestämmelserna i överensstämmelse med den nuvarande grundlagens krav. Arbets- och näringsministeriet svarar för styrningen av ämbetsverken och inrättningarna inom sitt förvaltningsområde. För detta ändamål har ministeriet till sitt förfogande olika styrmedel, varav ett är styrelse- och direktionsarbete. Styrelse- och direktionsarbetet stöder styrningen och ledningen av ämbetsverket. Arbets- och näringsministeriet har beslutat att införa enhetliga principer och förfaranden i styrelse- och direktionsarbetet för ämbetsverken. Förenhetligande av principerna och förfarandena innebär också förenhetligande av de bestämmelser som gäller dem. Genom detta lagförslag införs dessa enhetliga principer i lagen om Centralen för turistfrämjande. Propositionens mål är att förtydliga direktionens uppgifter och roll i förhållande till arbets- och näringsministeriet och centralens operativa ledning. Genom propositionen preciseras behörighetsfördelningen mellan centralens direktion och överdirektör samt bemyndigandet att utfärda förordning enligt grundlagens krav. Direktionens uppgifter och roll förtydligas, eftersom en effektiv ledning och styrning förutsätter tydliga ansvarsområden och sammansättningar utan intressekonflikter. Genom regeringspropositionen föreslås att det stiftas en ny lag om Centralen för turistfrämjande. Eftersom det hade varit nödvän-

3 RP 85/2011 rd 3 digt att göra flera ändringar i den gällande lagen om centralen, ansågs det behövligt att utfärda en helt ny lag. I lagen ska finnas de grundläggande bestämmelserna om centralens verksamhet. Genom lagen avser man att ändra bestämmelserna om centralen så att de motsvarar målen för verksamheten, befogenheterna och arbets- och näringsministeriets styrningspraxis samt att bringa bestämmelserna i överensstämmelse med grundlagens krav. En ny lag behövs med tanke på den förändrade omvärlden och grundlagen. Det är inte meningen att centralens uppgifter ska ändras, men direktionens roll i förhållande till ämbetsverkets operativa ledning och arbets- och näringsministeriet ska preciseras. Avsikten är att Centralen för turistfrämjande ska fortsätta sin verksamhet som ämbetsverk i oförändrad form trots den nya lagen. 2.2 De viktigaste förslagen Den föreslagna lagen innebär att det stiftas en ny lag om Centralen för turistfrämjande och att den gällande lagen om centralen för turistfrämjande upphävs. I lagen om centralen ska föreskrivas om centralens administrativa ställning och uppgifter. I lagen ska också finnas bestämmelser om överdirektören och direktionen. I lagen ska finnas allmänna bestämmelser, om t.ex. överdirektörens och direktionens roll, men närmare bestämmelser om uppgifterna avses bli utfärdade genom förordning av statsrådet. Överdirektörens och direktionens roller i ledningen av centralen ska förtydligas. Bemyndigandet att utfärda förordning föreslås bli preciserat enligt 80 mom. i grundlagen så att det av bemyndigandet tillräckligt exakt och tydligt avgränsat framgår om vilka frågor det ska utfärdas bestämmelser genom förordning av statsrådet. 3 Propositionens konsekvenser Propositionen har inga betydande konsekvenser, eftersom den inte medför ändringar i centralens uppgifter eller organisation. Propositionen har inte heller några ekonomiska konsekvenser. 4 Beredningen av propositionen Propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. Utlåtanden om propositionen har begärts av kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Centralen för turistfrämjande, Suomen Matkailuorganisaatioden yhdistys Suoma ry. Utlåtanden lämnades in av jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet. De synpunkter som framfördes i utlåtandena har beaktats i den fortsatta beredningen av propositionen.

4 4 RP 85/2011 rd DETALJMOTIVERING 1 Lagförslag 1. Administrativ ställning och uppgifter. I 1 ska föreskrivas om centralens organisatoriska ställning. Centralen för turistfrämjande är ett ämbetsverk som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och som i egenskap av nationell myndighet ansvarar för främjandet av turismen i Finland. Centralen för turistfrämjande, som avses i denna lag, ska fortsätta den verksamhet som har bedrivits av ämbetsverket med samma namn, som innan denna lag trätt i kraft har reglerats av lag 186/1973. I marknadsföringen ska Centralen för turistfrämjande kunna använda namnet Visit Finland, som motsvarar etablerad praxis i branschen och som de turistfrämjande myndigheterna i varje land använder i turistmarknadsföringen av sitt land. I 1 mom. ska på allmän nivå föreskrivas om centralens uppgifter. Enligt 1 mom. ska centralen ha till uppgift att svara för främjandet och utvecklandet av samt forskningen om turismen till och i Finland och om främjandet av de finländska turistnäringarna. För utförandet av uppgifterna samarbetar centralen vid behov med andra aktörer i branschen. Speciellt stöder centralen samarbetet mellan de finländska företagen i turistbranschen och utländska researrangörer. Främjandet av den inhemska turismen hör inte till centralens uppgifter. Eftersom en betydande del av centralens verksamhet kan försiggå utomlands, ska det i 2 mom. föreskrivas att centralen inom ramen för statsbudgeten kan ha verksamhetsenheter också utomlands. Denna bestämmelse ska inte direkt befullmäktiga centralen att inrätta nya enheter. Om verksamhetsenheternas uppgifter ska fortsättningsvis föreskrivas i centralens arbetsordning. Paragrafens 3 mom. ska innehålla ett bemyndigande att närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. 2. Direktion. För den högsta ledningen av centralen finns en direktion och en överdirektör, vars roll fastställs enligt den föreskrivna uppgiftsfördelningen. Direktionens roll på allmän nivå är att styra, följa och övervaka centralens verksamhet. Direktionen svarar för den strategiska ledningen av centralen. I 2 mom. ska föreskrivas om tillsättandet av direktionen, om dess sammansättning och om mandattidens längd. Direktionen ska i fortsättningen utnämnas av statsrådet. Hittills har centralens direktion utnämnts av arbets- och näringsministeriet (fram till den 1 januari 2008 handels- och industriministeriet), men enligt 6 2 punkten i det nuvarande reglementet för statsrådet (262/2003) ska vid statsrådets allmänna sammanträde handläggas och avgöras förordnande av medlemmar i direktionerna för centralförvaltningens ämbetsverk och inrättningar. Enligt 3 mom. ska till direktionsmedlem inte den kunna utses som står i anställningsförhållande till centralen. Överdirektören och företrädaren för personalen ska således inte kunna vara medlemmar av centralens direktion. Överdirektören ska föredra de ärenden som avgörs i direktionen. Överdirektören ska fortfarande ha resultatansvaret för centralens verksamhet. Centralen personal ska inom sig kunna välja en företrädare som har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden. Genom att företrädaren för personalen har närvarooch yttranderätt säkerställs informationsgången mellan direktionen och personalen, även om företrädaren för personalen inte fungerar som en egentlig informatör. Företrädaren för personalen för fram personalens uppfattning och sakkunskap till stöd för direktionens beslut. Företrädaren för personalen ska dock inte kunna utses till medlem av direktionen, eftersom det inte är ändamålsenligt att han eller hon blir ställd till svars för direktionens beslut. Vid behandlingen av utnämningsärenden ska företrädaren för personalen inte få vara närvarande, eftersom det inte heller är ändamålsenligt att han eller hon t.ex. får vara med om att välja sin egen chef.

5 RP 85/2011 rd 5 Paragrafens 4 mom. ska innehålla ett bemyndigande att bestämmelser om direktionens uppgifter, beslutanderätt och beslutförhet utfärdas genom förordning av statsrådet. 3. Överdirektör. I paragrafen föreslås bestämmelser om utnämningen av överdirektör och om överdirektörens roll som chef för ämbetsverket. Överdirektören utnämns av statsrådet. Överdirektören ansvarar för den operativa ledningen av centralen, för verksamhetens resultat och för uppnåendet av målen. Överdirektören är också ansvarig för centralens strategiska beslutsfattande i egenskap av beredare och föredragande av de beslut ska fattas i direktionen. Överdirektören ansvarar också för verkställandet av besluten. Om de behörighetsvillkoren för tjänsten som överdirektör ska föreskrivas i 3 2 mom. I 3 mom. ska föreskrivas om överdirektörens ställföreträdare och förordnande av en ställföreträdare. Om överdirektören är jävig eller är förhindrad att utöva sin tjänst, ska en av direktionen förordnad person fungera som ställföreträdare. 4. Överdirektörens beslutanderätt. I paragrafen ska föreskrivas om överdirektörens beslutanderätt. Överdirektören avgör alla de ärenden som ska avgöras vid centralen, om det inte särskilt föreskrivs om dem någon annanstans. Sådana bestämmelser där överdirektörens beslutanderätt eventuellt begränsas, finns i 2 och 6 i lagförslaget, där det föreskrivs om direktionens uppgifter och arbetsordningen. Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av någon annan person som står i anställningsförhållande till centralen. I övrigt bestäms i centralens arbetsordning om beslutanderätt för dem som hör till personalen. 5. Personal. I paragrafen ska föreskrivas om centralens personal. Överdirektören ska vara anställd i tjänsteförhållande och den övriga personalen antingen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 6. Arbetsordning. I paragrafen ska föreskrivas om centralens personal. Centralens överdirektör fastställer arbetsordningen, som ska innehålla bestämmelser om organiseringen av centralens verksamhet. I arbetsordningen utfärdas bestämmelser om t.ex. verksamhetsenheterna, personalens uppgifter, befogenheter och ställföreträdare. 7. Ikraftträdande. Lagen avses träda i kraft i början av Närmare bestämmelser och föreskrifter Genom den föreslagna lagen upphävs den gällande lagen om centralen för turistfrämjande, med stöd av vilken också har utfärdats en förordning. Med stöd av den nya lagen ska en ny förordning utfärdas av statsrådet med närmare bestämmelser om Centralen för turistfrämjande. Det föreslagna 1 3 mom. innehåller ett bemyndigande att bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas närmare genom förordning av statsrådet. Det föreslagna 2 4 mom. innehåller ett bemyndigande att bestämmelser om direktionens uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet. Ett förordningsutkast fogas till propositionen. 3 Ikraftträdande Lagen föreslås träda i kraft i början av Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:

6 6 RP 85/2011 rd Lagförslag Lag om Centralen för turistfrämjande I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Administrativ ställning och uppgifter Centralen för turistfrämjande är ett ämbetsverk som är underställt arbets- och näringsministeriet och som svarar för främjandet och utvecklandet av samt forskningen om turismen till och i Finland. Centralen har också till uppgift att främja de finländska turistnäringarna. Centralen kan ha verksamhetsenheter som är belägna i Finland och utomlands. Närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet 2 Direktion Centralen har en direktion, som styr, följer och övervakar centralens verksamhet. Statsrådet utnämner centralens direktionsmedlemmar för tre år i sänder. Direktionen ska bestå av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om centralens verksamhetsområde. En av dem ska företräda arbets- och näringsministeriet. Statsrådet förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till centralen. Den företrädare som personalen har valt inom sig har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden. Bestämmelser om direktionens uppgifter, beslutanderätt och beslutförhet utfärdas genom förordning av statsrådet. 3 Överdirektör Centralen har en överdirektör, som utnämns av statsrådet. Överdirektören leder och utvecklar centralens verksamhet samt ansvarar inför arbets- och näringsministeriet och centralens direktion för verksamhetens resultat och uppnåendet av målen. Behörighetsvillkor för tjänsten som överdirektör är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet samt god förtrogenhet med frågor som hänför sig till turismen eller internationell affärsverksamhet. Centralens direktion förordnar en ställföreträdare för överdirektören. 4 Överdirektörens beslutanderätt Överdirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid centralen, om det inte särskilt föreskrivs om dem någon annanstans. Överdirektören kan i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars ska avgöras av någon annan som står i anställningsförhållande till centralen. Genom arbetsordningen kan överdirektörens beslutanderätt överföras på någon annan

7 RP 85/2011 rd 7 som står i anställningsförhållande till centralen. 5 Personal Vid centralen finns en tjänst som överdirektör. Den övriga personalen kan vara anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 6 Arbetsordning Centralen har en arbetsordning, som fastställs av överdirektören. I arbetsordningen bestäms om centralens interna arbetsfördelning och organiseringen av förvaltningen. 7 Ikraftträdande Denna lag träder i kraft den 20. Genom denna lag upphävs lagen om centralen för turistfrämjande (186/1973). På den direktion som har tillsatts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 14 oktober 2011 Republikens President TARJA HALONEN Arbetsminister Lauri Ihalainen

8 8 RP 85/2011 rd Bilaga Förordningsutkast Statsrådets förordning om Centralen för turistfrämjande I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om Centralen för turistfrämjande ( /20 ): 1 Uppgifter Centralen för turistfrämjande har till uppgift att 1) främja turismen från utlandet till Finland, 2) stödja den kvalitativa utvecklingen och produktifieringen av finländska turisttjänster samt aktörernas nätverkande, 3) inhämta och sprida marknadsinformation och annan affärsinformation som behövs i turistbranschen, 4) utveckla bilden av Finland som turistland, 5) ta initiativ i frågor som gäller turism, och 6) bistå arbets- och näringsministeriet i ärenden som gäller det internationella samarbetet i turistbranschen. Dessutom ska centralen sköta andra uppgifter och uppdrag som föreskrivs för den eller som arbets- och näringsministeriet särskilt ålägger den. 2 Direktionens uppgifter Direktionen har till uppgift att 1) besluta om centralens allmänna verksamhetslinjer och om verksamhetens effektmål och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet, 2) utöver överdirektören på centralens vägnar godkänna det resultatavtal som ingås med arbets- och näringsministeriet, 3) besluta om centralens strategi, budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt om godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse, 4) besluta om investeringar av centralen som är ansenliga jämfört med den totala finansieringen eller andra värdemässigt betydande eller långvariga åtaganden, 5) besluta om andra för centralen eller turistbranschen vittsyftande eller principiellt betydande ärenden, 6) se till att en fungerande intern kontroll har ordnats på behörigt sätt, 7) besluta om de centrala principerna för riskhanteringen och övervaka uppnåendet av målen, 8) utse eller anställa de ledningsansvariga personer som är direkt underställda överdirektören. 3 Direktionens beslutförhet och avgörande av ärenden Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Direktionen avgör ärenden efter föredragning av överdirektören genom enkel röstmajoritet.

9 RP 85/2011 rd 9 Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden omfattar. 4 Direktionens uppgifter En ställföreträdare för överdirektören förordnas av centralens direktion. 5 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 20. Helsingfors den 20 Näringsminister Jyri Häkämies N.N.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

RP 301/2010 rd. som av utvecklingscentralen har fått finansiering

RP 301/2010 rd. som av utvecklingscentralen har fått finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Tekes utvecklingscentralen för teknologi och innovationer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Lagen om Tekes utvecklingscentralen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt.

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 303/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 303/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av museilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till museilagen fogas en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

RP 114/2007 rd. I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras. I lagen föreskrivs att Banförvaltningscentralen,

RP 114/2007 rd. I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras. I lagen föreskrivs att Banförvaltningscentralen, RP 114/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 och 28 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att järnvägslagen ändras.

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om interventionsfonden för jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om interventionsfonden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om landskapsfogdeämbetet

Läs mer

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna

RP 74/2006 rd. I propositionen föreslås att lagen om grunderna RP 74/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 174/1998 rd MOTIVERING

RP 174/1998 rd MOTIVERING RP 174/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att statstjänstemannalagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om högsta domstolen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ny lag om högsta domstolen. I lagen skall tas in centrala

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

RP 73/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 73/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration, 91 och 93 i utlänningslagen och 7 i lagen om mottagande av personer som söker internationellt

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 162/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändringar som införandet av euron förutsätter i vissa lagar som gäller statsfinanserna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

RP 99/2011 rd. tillsättande av ställföreträdare för direktören vid Finlands viltcentral och för chefen för offentliga

RP 99/2011 rd. tillsättande av ställföreträdare för direktören vid Finlands viltcentral och för chefen för offentliga Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av viltförvaltningslagen och av 74 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att viltförvaltningslagen

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 i lagen om statsrådet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om statsrådet

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

RP 98/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan

RP 98/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ortodoxa kyrkan PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om ortodoxa kyrkan ändras.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

RP 33/2007 rd. överträdelse att upphöra samt om konsumentombudsmannens. av polisen för utförande av ovan avsedda inspektioner.

RP 33/2007 rd. överträdelse att upphöra samt om konsumentombudsmannens. av polisen för utförande av ovan avsedda inspektioner. RP 33/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konsumentverket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Konsumentverket

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland

RP 217/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i självstyrelselagen för Åland RP 217/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om försäkringskassor

Läs mer

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008.

RP 41/2008 rd. som yrkeskompetensen. Lagen avses träda i kraft den 10 september 2008. RP 41/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbilsoch bussförare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker.

RP 104/2015 rd. Det föreslås att Finland ska utträda ur organisationen närmast av ekonomiska orsaker. Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND

LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND Utkast LAG OM STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND DETALJMOTIVERING 1. Verksamhetsidé och verksamhetsområde. I paragrafen föreskrivs det om verksamhetsidén och verksamhetsområdet för Statens ämbetsverk på Åland.

Läs mer

RP 248/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om statens specialfinansieringsbolag

RP 248/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om statens specialfinansieringsbolag RP 248/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 i lagen om statens specialfinansieringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det

Läs mer

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor RP 256/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005 2007 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 lagen om utredande av dödsorsak, 49 folkhälsolagen och 59 lagen om specialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 126/2007 rd 2008.

RP 126/2007 rd 2008. RP 126/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 12 a i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 11/2010 rd. i lagen om statsrådet ändras så att undervisningsministeriets. namn ändras till undervisnings- och kulturministeriet.

RP 11/2010 rd. i lagen om statsrådet ändras så att undervisningsministeriets. namn ändras till undervisnings- och kulturministeriet. RP 11/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 i lagen om statsrådet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Lagen avses

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan RP 36/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola och lagen om Svenska handelshögskolan PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 67/2009 rd. etisk delegation inom sjuk- och hälsovården. etisk delegation inom hälso- och sjukvården. ska utvidgas så att de förutom etiska frågor

RP 67/2009 rd. etisk delegation inom sjuk- och hälsovården. etisk delegation inom hälso- och sjukvården. ska utvidgas så att de förutom etiska frågor RP 67/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och 2 a i lagen om patientens ställning och rättigheter

Läs mer

RP 164/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 164/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL År

Läs mer

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 193/1998 ni PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 193/1998 ni Regeringens proposition till Riksdagen med f"ömlag till lag om ändring av namnlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att namnlagen skall ändras, genom lagändringen

Läs mer

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande

l och 2 lagen om studiestöd för högskolestuderande 1992 rd- RP 247 Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lagar om ändring lagen om studiestöd samt lagen om studiestöd rör högskolestuderande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd

t. Nuläge och föreslagna ändringar RP 98/2000 rd RP 98/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag tilllagar om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen och 2 lagen om

Läs mer

RP 206/2013 rd. I denna proposition föreslås det att markanvändnings-

RP 206/2013 rd. I denna proposition föreslås det att markanvändnings- RP 206/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att markanvändnings-

Läs mer

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras.

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetsavtalslagen ändras. Lagen

Läs mer

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition

Läs mer

RP 119/2015 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner återkallande av reservationen till internationella

RP 119/2015 rd. I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner återkallande av reservationen till internationella Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av reservationen till internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och lämnande av meddelande

Läs mer

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 110/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 110/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kommunallagen ändras så att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 236/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om specialiserad sjukvård och 28 lagen om missbrukarvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015

HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101. Justitieministeriets brev gällande ärendena nr 25-26/08/2015 HÖGSTA DOMSTOLEN UTLÅTANDE Diarienr 1(5) OH 2015/101 Givet Nr 12.6.2015 1211 TILL REPUBLIKENS PRESIDENT HÄNVISNING ÄRENDE Justitieministeriets brev 11.5.2015 gällande ärendena nr 25-26/08/2015 Ålands lagtings

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om barndagvård ändras. Ställningen

Läs mer

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 268/2006 rd. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om kommersiell

Läs mer

Människorättsdelegationens arbetsordning

Människorättsdelegationens arbetsordning Människorättsdelegationens arbetsordning Antagen den 9 mars 2015 Människorättscentrets delegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom de grundläggande och mänskliga rättigheterna och som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 129/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 4 och i lagen om stöd för närståendevård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att närståendevårdares rätt till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

1992 rd - RP 297. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till

1992 rd - RP 297. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till 1992 rd - RP 297 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av l och 2 a lagen om statsunderstöd till folkbögskolor, l och 2 lagen om barnträdgårdslirarinstitut och l lagen

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

RP 126/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det i

Läs mer

för investeringar som främjar miljövård MOTIVERING

för investeringar som främjar miljövård MOTIVERING 993 rd - RP 26 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l a och 5 lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövärd PROPOSIDONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer