Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna"

Transkript

1 Enkät till de politiska partierna i kommunfullmäktige i Solna Föräldrar till förskolebarn i Solna är inför valet intresserade av hur ert parti ser på fölande frågor. Svaren anges beroende på fråga i löpande tet, siffra eller för tabellfrågorna fölande svarsalternativ: Till vare tabellfråga går att det att till svaret lämna en kommentar, dock inte utan att ha svarat a/ne/önskvärt. innebär eftersträvansvärt men inte första prioritet, alltså önskvärt men förhandlingsbart. Svar önskar senast 15 uli 2014 till Hör av er om ni har några funderingar. Enkäten kommer sammanställas och svaren redovisas som informationsmaterial till Solnas invånare och kommuniceras ut via bl a vår hemsida och facebook. Med vänliga hälsningar Nätverket för föräldraråd i Solna Kontakt: Den här enkäten mailas ut senast v 22 till samtliga partier i kommunfullmäktige i Solna. Övriga partier som ställer upp i kommunvalet får vid intresse erhålla en enkät och lämna in svar. Reklam för enkäten kommer att göras på Nätverkets hemsida samt i facebook-gruppen Barnomsorg och skola i Solna.

2 Enkätfrågor: Politiskt parti: Bergshamrapartiet Kontakt/partisekreterare: Monica Norrman, sekreterare Datum: Barngruppsstorlek och personaltäthet: 1. Vill ni införa ett matak för barngruppsstorlek? Om a specificera i kommentarsfältet var ni vill att gränsen ska gå. 15/3 2. Vill ni införa en gräns för hur många barn/pedagog det får vara i vanlig förskola, på en småbarnsavdelning (dvs 1-3-åringar)? Om a specificera antal barn/pedagog 3. Vill ni införa en gräns för hur många barn/pedagog det får vara i vanlig förskola, på en syskonavdelning (dvs 3-5-åringar)? Om a specificera antal barn/pedagog 4. Vill ni införa en gräns för hur många barn/pedagog det får vara i resursförskola? Om a specificera antal barn/pedagog 12/3 All forskning visar att småbarn är känsliga för många kontakter, bullrig milö mm. Hellre färre barn och färre vuna. Barnen behöver kontinuitet och överblick vad gäller antal personalkontakter över dagen samt antal barn/föräldrakontakter. 15/3 Gruppstorleken kan behöva minska om det är barn med behov av särskilt stöd, andra modersmål mm. Alt. kan det vara lämpligt med fler pedagoger 12/4 Detta får ses som riktmärke. Barnens behov, typen av funktionsnedsättning måste vara avgörande Personalpolitik

3 5. Vill ni återinföra Solnas mål för 2010 att 50 % av personalen ska vara högskoleutbildad? Nödvändigt för att få en bra kvalitet 6. Anser ni att vare förskola bör ha en specialpedagog anställd? Små förskolor kan ingå i resurspool och ha tillgång till specialpedagog 7. Anser ni att vare förskola eller förskole-enhet bör ha egna vikarier, så kallade husvikarie, som förutom att täcka upp vid sukdom kan vara ett etra stöd vid ordinarie personals administrativa tid samt vid utflykter etc. Nödvändigt i småbarnsavd. Se svar 2. för övriga grupper. Kan till viss del finansieras av personalens betalas av personalens sukfrånvaro. 8. Vill ni etablera en vikariepool för kommunens förskolor? 9. Vill ni etablera karriärtänster inom förskolan? Kommentera gärna på vilket sätt. Viktigt med utvecklingsmöligheter för personalen. T.e kan de vara ansvariga för pedagogiskt utvecklingsarbete, bitr föreståndare. All form av kompetensutv. Som gagnar barnen är bra. Solnas mål ska vara att bli bästa kommun för förskolebarn! 10. Anser ni att lönesättande chef ska ha sin huvudsakliga arbetstid (sitt kontor) på den egna förskolan? Beror på förskolans storlek, kontinuitet i närvaro och tydliga uppdrag för lönesättande chef resp bitr förest är viktigt. 11. Vårt parti kommer att budgetera för att minst % av personalen är utbildade förskolelärare i vanlig förskola. 12. Vårt parti kommer att budgetera för att minst % av personalen är utbildade förskollärare i resursförskola (dvs förskola där platser finns för barn med särskilda behov). 13. Vårt parti kommer att budgetera för en löneökning om i genomsnitt % årligen för förskollärare. 14. Vårt parti kommer att budgetera för en löneökning om i genomsnitt % årligen för barnskötare.

4 15. Det råder brist på utbildade förskollärare idag. Med fölande personalpolitik tänker vårt parti att man ska locka utbildade förskollärare till Solnas förskolor: Tydlig pedagogisk vision, mindre barngrupper, karriärtänster, bra lokaler och arbetsvillkor, planerad och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån den pedagogiska visionen. Särskilda satsningar på små småbarnsgrupper och barn i behov av särskilt stöd Incidentrapportering 16. Vill ni skapa en mölighet för pedagoger att anonymt anmäla brister i den egna verksamheten? 17. Vill ni utveckla befintlig incidentrapportering så att även risker rapporteras och som lägger fokus på strukturella och organisatoriska faktorer (inte på enskilda pedagoger)? 18. Vill ni att föräldrar ska kunna ta del av inrapporterad och avidentifierad incidentrapportering? Föräldrainflytande 19. Vill ni inrätta ett centralt föräldraråd med BUN och BUF? 20. Vill ni redovisa brukarundersökningens fritetsvar (avidentifierat) på hemsidan? 21. Vill ni låta en oberoende analytiker sammanställa brukarundersökningens fritetsvar? 22. Vill ni lägga till frågor i brukarundersökningen som rör gruppstorlek, personaltäthet, vikarier, lokaler, utemilö, fysisk aktivitet, mat etc.? Mat 23. Vill ni öka andelen ekologisk mat? Hur stor del av maten ska i så fall vara ekologisk? 50 % näringsskäl, minska

5 klimatpåverkan 24., Vill ni ha tillagningskök på vare enhet? Beror på förskolans storlek. Tillagning så nära förskolan som möligt 25. Vill ni endast servera svenskt kött? 26. Tycker ni att maten ska vara närodlad? 27. Hur mycket i kronor tycker ni är en rimlig kostnad för ett barns mat/dag? Svara i kommentarsfältet 23 kr/dag Milö/ arbetsmilö 28. Anser ni att städningen av förskolorna ska föla folkhälsomyndighetens riktliner? 29. Hur mycket yta anser ni att det bör vara per Minst 7,5 kvm/barn barn inomhus? Svara i kommentarfältet. 30. Hur mycket yta anser ni att det bör vara per kvm/barn barn utomhus? Svara i kommentarfältet. 31. Vill ni att Solnas förskolor ska bli giftfria? Se te: /13-punkter-som-giftbantar-forskolan 32. Vill ni utföra årliga buller-mätningar i lokalerna? Nödvändigt med tanke på barns känslighet 33. Vill ni införa ett barnskyddsombud på vare förskola vars uppdrag är att ta tillvara på och bevaka barnens rättigheter och arbetsmilö i den egna verksamheten? Pedagogiskt innehåll och omsorg 34. Vill ni att förskolan ska få ta del av Kulturskolans aktiviteter kostnadsfritt? 35. Vill ni att annat arbete än barnverksamhet t e tvätt av madrasskydd, städa lokaler, enklare vaktmästararbeten m.m. ska ske av andra än pedagogerna? En fråga för personalen att avgöra. Vissa sysslor kan vara en del av pedagogisk verksamhet. 36. Vill ni införa en satsning på hygienen i förskolan, t e HYFS? (se te: so--och-sukvardsavdelningen/strategiskutvecklingsenhet/smittskyddsenheten/hyfs-

6 Hygiensukskoterska-i-Forskola/Om-proektet- HYFS/ ) 37. På vilka sätt kommer politiskt ansvariga för förskoleverksamheten tillgodogöra sig förskolepedagogernas syn på verksamheten? Utgå från pedagogernas svar och visioner i medarbetarenkäten 38. På vilka sätt kommer politiskt ansvariga för förskoleverksamheten tillgodogöra sig förskolechefernas syn på verksamheten? se fråga 37. Därefter bör en handlingsplan tas fram 39. Vad har ni för tankar om Solnas Öppna förskola? Vill ni fortsätta dra ner på verksamheten? Bp anser att Öppna förskolan hittills är underskattad i Solna. Öppna förskolor behövs i alla stadsdelar och en särskild satsning i nyinflyttningsområden. Det är en utmärkt form av pedagogisk och social verksamhet som ger stöd och stimulans både åt barn och föräldrar när föräldrar av olika skäl är hemma med sina barn. Finansiering av förskolan 40. Hur har ni tänkt att finansiera ev resursförstärkningar till förskolan? Inom ramen för befintlig budget Skattehöning Omprioritering, områden där resurser kan tas ifrån: stöd till näringslivet 41. Vad önskar ni för stöd från regeringen vad gäller finansieringen av förskolan? 42. Vad är ert parti syn vad gäller mataan för Förskolan?

7 Bp anser att det kan vara motiverat att höa mataan successivt under förutsättning att barngruppsstorleken minskar och att andelen föreskollärare ökar. Utbyggnad av förskolan 43. Hur tänker ert parti kring behovet av nya förskolor i samband med bostadsbyggande i Solna? Hur vill ni säkerställa att det finns tillräckligt med förskolor i närområdet till de nya bostäderna? Bp anser att välfungerande förskoleverksamhet är en del av nödvändig infrastruktur i ett bostadsområde. Förskolor måste därför planeras in i alla nya områden. Övriga kommentarer: 44. Övriga kommentarer, om det är något ert parti önskar tillägga till enkäten: BP anser att det behövs översyn och utvecklingsstrategier för fritidshemsverksamheten i kommunen. BP anser att Solnas mål ska vara att bli nationens bästa förskole- och fritidskommun. En stad som är nationsbäst vad gäller företagande kan sälvklart bli nationsbäst för förskolebarn!

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran

Ansökan om verksamhetsförändring för Helianthus AB, Förskolan Rödmyran BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-24 FSN-2015/378.642 1 (2) HANDLÄGGARE Frunck Dannelöv, Britt-Marie 08-535 360 57 Britt-Marie.Frunck-Dannelov@huddinge.se

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Rapport från nätverket 3KV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner) Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan 2006-2007 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden

2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden 1 2010-04-28 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer