Sida 1(35) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014"

Transkript

1 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014

2 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det innefattar allt från att anpassa lokalerna till förändrade vårdprocesser, teknikutveckling, fördjupad kunddialog till att utveckla arbetssätt. Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden 2014: Måltal 2014 Utfall 2014 Nöjd-kund-index NKI Driftkostnad exkl. media kr/m 2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m inkl. index Energiförbrukning KWh/ m Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och genomfördes i maj månad. Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Utfallet blev 162 kr/m2. Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och de ökade investeringsnivån. har i budget 2015 hemställt om en anpassning av måltalet till de förutsättningar som råder. Måltalet för energianvändning är uppnått och hamnade på 184 KWh/ m 2 Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. s resultat uppgår till 52,3 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 24 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr med anledning av att 2014 varit ett rekordmilt år. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och uppgår under 2014 till mnkr.

3 Sida 3(35) 2. s verksamhet Några viktiga händelser Efterfrågan av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter på mer ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor. Det gör att våra lokaler måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder, ökad infektionsrisk och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Vi har ett fastighetsbestånd som till stora delar byggdes på 70-talet och tidigare, utifrån den tidens behov. Detta innebär att investeringstakten har ökat under året och fortsätter öka ytterligare många år. Stora investeringsprojekt under året har varit: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds närsjukhus Om- och tillbyggnad Norra Älvsborgs sjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgssjukhus Energiinvesteringar Flera stora investeringsbeslut har fattats under året bland annat: Nytt barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra R-huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara helt klart i december Ansvarsfrågan med entreprenören utreds via en särskild besiktning. Besiktningsmannen har fastlagt att det föreligger fel i entreprenaden vilket innebär att entreprenören i detta läge bär hela ansvaret. Den juridiska processen kommer att fortsätta under På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Den kunskapsuppbyggnad projektet inneburit kring hållbar stadsutveckling, kommer att ligga som grund för den långsiktiga planering som sker på våra sjukhusområden. Under året har processen för beslut av energiinvesteringsprojekt förenklats och 150 miljoner kronor av ramen för energiinvesteringar har utnyttjats. En rad energiprojekt är nu igång och nyckeltalet för energianvändningen går ner. Energimåltalet för 2014 nås och överträffas med god marginal. Den solenergiplan som tidigt 2014 fastslogs i regionfullmäktige har under året

4 Sida 4(35) förtydligats med en strategi för genomförande och har resulterat i en första färdigställd och driftsatt anläggning. Med en total installerad solcellsyta om 2150 kvm utgör anläggningen en av de största takmonterade i Sverige med en elproduktion motsvarar årsförbrukningen av energi för 15 normalvillor. har medverkat i arbetet med VGR:s produktionsstyrning och har inventerat regionens operationsresurser i antal och status. Arbetet har även inneburit att bistå utredningen i hur Närsjukvården i Göteborg ska utvecklas. En workshop med regionstyrelsen har genomförts i januari 2015 och beslut planeras till våren Under året startade ett arbete kring Sahlgrenska Life Science. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life Science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life Science. Underhållsbehovet av fastighetsbeståndet är fortsatt stort. I sjukhuskomplex från 60- och 70- talet finns många centrala tekniska system som aldrig är utbytta. De har sedan ett antal år uppnått optimal livslängd och behovet att byta dessa är nu akut. Det gäller främst ventilationssystem, ställverk, reservkraft, centraler, hissar mm. Även på byggsidan ökar nu behov av underhåll såsom takomläggningar och fönsterbyten, men även många fasader som vittrar sönder. I oktober övertog driften av Östra sjukhuset. En ny organisation är på plats och har inneburit nya ansvarsroller och nya arbetssätt med Göteborg och Kungälv som verksamhetsområde. Exempel på fokusområden är energioptimering, avfallshantering, styroch övervakningssystem samt larmhantering. Det har inträffat en del vattenläckor, åskoväder och strömbortfall på våra sjukhus under året. Tack vare snabba insatser av våra medarbetare har störningar i verksamheten snabbt kunnat återställas. En av de mera allvarliga händelserna under 2014 var en arbetsplatsolycka i ett ställverk på Kärnsjukhuset i Skövde. I stort så har alltid haft en mycket låg andel arbetsplatsolyckor. År 2013 tog över parkeringsverksamheten från sjukhusen. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburit en del igångsättningsproblem. har arbetat aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som efterfrågas och fått till svar att det är betalning med bankkort. Våra betalsystem klarar bensinkort och mynt och enbart i begränsad omfattning bankkort. Under första halvåret monterades 16 nya betalapparater som läser bankkort med stora

5 Sida 5(35) inkörningsproblem. Under hösten infördes SMS/App betalning på alla våra parkeringsplatser på sjukhusen. Ett flerårigt åtgärdsprogram pågår med målet att säkerställa och utveckla informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Ett intensivt arbete har pågått med implementering av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med implementering har vi arbetat med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten skedde under november och fortsätter under 2015 då nya moduler tas i drift. Implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas under Rättighetsfrågor Jämställdhet arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. I relationen med våra kunder är vi uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger barn och unga högt i prioritering, vilket avspeglas i de uppdrag från kulturnämnden hur den konstnärliga utsmyckningen ska genomföras. Funktionsnedsättning Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts under 2014 för de projekt överstigande 2 miljoner kronor. Tillgänglighetsfrågor tas dock alltid i beaktande även i mindre projekt. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid projektering och byggande. Vid ombyggnader har det ibland varit nödvändigt att göra vissa aktiva undantag på grund av tekniska skäl eller där åtgärder får orimligt höga ekonomiska konsekvenser i förhållande till nyttan i det enskilda fallet. Aktiva undantag dokumenteras och görs i samförstånd med verksamheten. Övriga diskrimineringsgrunder s strävan är att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt arbete så att byggnader och miljöer utformas så att de blir tillgängliga för alla människor.

6 Sida 6(35) 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionens har ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter, deras drift och förvaltning. Under 2014 har tagit fram en plan för hur fossil energi i våra egna värmeproduktionsanläggningar ska fasas ut senast 2016, med en specifik handlingsplan för respektive objekt. Den mest kostnadseffektiva lösningen har i merparten av fallen varit en konvertering från fossil olja till bioolja. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas handlats upp för de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har förlossningsavdelningar. Installation av destruktionsanläggningar kommer att genomföras etappvis under Det finns en medvetenhet i om problematiken kring läckage av lustgas. Läcksökning på lustgastledningar genomförs därför återkommande i den årliga driftkontrollen. har under året lagt kraft på att reda ut konsekvenserna av olika scenarier för verksamheternas elanvändning för att energihalveringsmålet ska kunna nås. Arbetet med att ta fram konsekvensutredning, strategi och handlingsplan är påbörjat under 2014 och kommer att färdigställas under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokaler samt vid nybyggnad och ombyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är ett fortlöpande arbete, bland annat på grund av att verksamheteter byter lokaler och att nya förutsättningar uppstår. Dialog har under 2014 förts med rättighetskommitténs kansli om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras och är engagerad i revideringen av regionens riktlinjer för fysiskt tillgänglighet. Revideringen beräknas vara klar för beslut i regionstyrelsen hösten Inventeringar från tillgänglighetsdatabasen och rapporter under 2014 visar på att uppfyllelse av tillgängligheten av enkelt avhjälpta hinder på ett av de sjukhus som inventerats uppnår 48 procent. När det gäller vårdcentraler är genomsnittet 43 procent beräknat på 155 gjorda rapporter. Mot bakgrund av dessa resultat har ett gemensamt förslag till process mellan fastighetsnämnden och rättighetskommittén tagits fram. Fastighetsnämnden och rättighetskommittén har under hösten 2014 i en gemensam framställan till regionstyrelsen föreslagit regionstyrelsen att besluta om medel om 90 miljoner kr fördelat på tre år för åtgärder i handlingsplan för 2016, 2017 och 2018.

7 Sida 7(35) får från hälso- och sjukvårdskanslierna fortlöpande uppdrag att granska tillgängligheten i samband med att avtal skall skrivas med nya vårdentreprenörer. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter arbetar målinriktat med kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta sker genom verksamhetsplanens fem mål. Se vidare punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. arbetar målmedvetet med att standardisera processer och arbetsmetoder. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under s övergripande uppdrag och verksamhetens mål s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter.

8 Sida 8(35) De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Detta kommer att beaktas i vår verksamhetsutveckling. har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. En mall till överenskommelse är framtagen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Ett förändrat kunderbjudande till kunder i externa inhyrningar är utarbetat. Det är presenterat för Närhälsan och Folktandvården som tagit emot erbjudandet positivt. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall Ingen mätning 58

9 Sida 9(35) Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och kommer att presenteras under första kvartalet Kunddialog pågår på flera områden inom energiarbetet. Regionfullmäktige beslutade om en Solenergiplanen i början av året. har utifrån den tagit fram en solenergistrategi för det operativa arbetet. har nominerat en energikompetens för att bistå i generella kravställande vid inköp av medicinteknisk utrustning. tar fram bättre information om hur mycket energi olika utrustningar inom sjukvårdsverksamheten drar. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Procentuellt antal felanmälningar/beställningar i Weblord ligger på 25 procent. De har ökat i slutet av 2014 och anledningen är att vi övertagit ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset. Detta kommer att ge fullt genomslag först Mått - Användning av weblord, % Utfall % Utfall % Måltal % Utfall %

10 Sida 10(35) Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal % Utfall % Utmaningen för är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Huvudprocesserna består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. driver ett utvecklingsarbete som fokuserar på tre åtgärdsprogram. Ett nytt fastighetssystem infördes i slutet av året. Förskjutningar i tidplanen innebar att produktionsstarten blev försenad och krävde mycket kraft av organisationen. I införandet ingår att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har startat och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot under Dokument- och ärendehanteringssystemet är planerat till Arbetet med enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta under Migrering av tekniska system har haft en pressad tidplan och vi bedömer att arbetet blir klart i början av Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Vi har under 2014 infört ett systematiskt arbetssätt där vi

11 Sida 11(35) säkerställer både ersättningsrekrytering och rekrytering för ökat och/eller förändrat uppdrag, identifierar chefsämnen samt säkerställer chefsutveckling och intern rörlighet. Utvecklingssamtal har enligt årshjulet hållits med samtliga medarbetare som har funnits tillgängliga under hösten De som inte har varit tillgängliga har varit frånvarande pga. sjukdom. Vi har använt Västra Götalandsregionens mall för utvecklingssamtal och utvecklingsplan. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal och andra svåra samtal genomfördes för samtliga chefer i september Vi har under 2014 utvecklat vårt chefsnätverk till att innehålla tydligare ledarskapsavsnitt i syfte att ge våra chefer ännu bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Som exempel kan nämnas att vi har arbetat med Västra Götalandsregionens chefskriterier och etik- och moralfrågor. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp vid APT och ledningsgruppsmöten och är ett mycket viktigt instrument i vår fortsatta utveckling mot en ännu mer attraktiv arbetsplats. En del i handlingsplanen är att varje chef fyra gånger per år skall genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare vilket ger en bra temperaturgivare och möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Vi har under 2014 lyckats väl i våra rekryteringar och vi har idag ett mycket bra och gemensamt arbetssätt vid introduktion av nya medarbetare. Interninformationen via vårt intranät, Västsidan, har under 2014 förbättrats betydligt och besökarfrekvensen har ökat avsevärt jämfört med samma tid förra året. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal % Utfall % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Utfall % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet.

12 Sida 12(35) Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på VGR:s verksamheter. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamheternas planer. utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av bra och ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset har förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset" avslutats. På Sahlgrenska och Skövde har en visionär utvecklingsplan tagits fram som kommer att ligga som grund för sjukhusens fortsatta fysiska utveckling. För NU sjukvården och Östra sjukhuset finns en lokalförsörjningsplan framtagen. Energiarbetet har diskuterats på fastighetsteamens möte och samplanerats med övriga åtgärder. Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus utifrån ett energiperspektiv Måltal 2014: 100 % Utfall 2014: Energieffektiviseringsplaner har tagits fram på våra sjukhus och åtgärder samplaneras med övriga åtgärder. Beaktas i kommande revideringar av fastighetsutvecklingsplaner. Energieffektiviseringsplaner har tagits fram under Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 Måltal % 100 % Utfall % har under 2014 utfört 129 löskonstprojekt och placerat ut 3895 konstverk. Totalt är det 106 väntande projekt med en väntetid på 3,5 månader. Utöver löskonstprojekten har ett antal fasta, eller byggnadsintegrerade gestaltningsuppdrag påbörjats, bland annat Angered Närsjukhus, Akuten och ÖNH Östra Sjukhuset, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. Chipmärkning av konstverk har påbörjats. Denna teknik är framtidssäker och många android telefoner har redan stöd för detta i sina programvaror. Apple kommer att införa tekniken i nästa generations iphone. Först ut är Angereds närsjukhus. Besökare kommer att kunna scanna taggen på respektive konstverk och på så sätt få upp information på sitt språk via en webbsida.

13 Sida 13(35) Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall mån Måltal 2014: 3 mån Utfall 2014: 3,5 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall (enligt gammal yta 194) Utfall Måltal 2014 Utfall Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/ m². Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/ m². Utfallet blev 162 kr/ m². Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och den ökade investeringsnivån. Driftkostnad exklusive media kr/ m² Beslut (budget 2014) exkl. index index budget ,4 % Utfall

14 Sida 14(35) Verksamhetens miljöarbete arbetar för att leva upp till det nationella målet om giftfri miljö. Tillsammans med övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen har vi identifierat kemiska produkter som används inom drift- och underhåll. Inom arbetet har vi minskat antalet kemiska produkter som vi köper in och säkerställt miljöprestandan i levererad produkt. Vi har därmed försäkrat oss om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ under avtalstiden. Detta omfattar i storleksordningen 50 kemiska produkter. Genom användning av Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi kunskap om vilka byggvaror vi ska använda med hjälp av kriterier för materialval i byggprojekten och var de byggts in via projektverktyget i systemet. PVC-mängden i fastighetsbeståndet minskas succesivt genom att vi byter ut befintligt el kablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har vi hittills inte genomgående kunnat byta golven mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2014 har vi säkerställt att vi minskat PVC-mängden i våra fastigheter med 2,3 ton. Vi har under 2014 minskat mängden installerad köldmedia. I enlighet med lagstiftningens krav har vi under året fasat ut all HCFC, men även mängden installerad HFC har minskat något. Detta gör att omhändertagen mängd köldmedia (både HCFC och HFC) har ökat. Påfylld mängd HFC har minskat, vilket tyder på minskat läckage. Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att våra anläggningar nu är bättre ur ett miljöperspektiv. För att minska resande med bil ska resepolicyn tillämpas Förutsättningarna för video-, webb- och telefonmöten är idag goda och dessa mötesformer används idag med stor regelbundenhet i. Under 2014 har antalet resta mil med personbil ökat med sex procent jämfört med Antalet anställda har ökat, vilket innebär att antalet resta mil per anställd har minskat med fyra procent jämfört med Vid nyanskaffning av bilar ska fordon som går på förnybar energi väljas i första hand Antalet gasbilar har ökat från 67 till 79 procent av alla våra långtidsleasade tjänste- och förmånsbilar. På grund av att vi gått över till att använda gasbilar har miljöpåverkan (omräknat i kg CO2) minskat med två procent från våra biltransporter. Utsorteringen av olika avfallsfraktioner ska öka och kvaliteten på det utsorterade avfallet ska förbättras. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Under 2014 har skapat förutsättningar för en bättre avfallshantering framöver. Bland annat har organisation och ansvar för budget, utrustning, städning och service samt hantering av statistikuppgifter tydliggjorts inom. Rutin för utformning av avfallsrum som underlättar utsortering har fastställts.

15 Sida 15(35) 3. Personal Det har under 2014 pågått en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket kommer att fortsätta även under Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.2 Personalstruktur Under året har totalt 47 nyrekryteringar genomförts, varav tolv är kvinnor och 35 är män. Utöver dessa rekryteringar har elva medarbetare fått nya uppdrag inom. Vi har under året rekryterat sex chefer, två kvinnor och fyra män genomfördes 25 nyrekryteringar. Av de 29 personer som har slutat under året har 16 gått i pension, tolv har gått till annan arbetsgivare och en person till annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Personalomsättningen är fortsatt låg men har ökat från 2,3 procent 2013 till 3,3 procent Medelåldern i förvaltningen fortsätter sjunka och är ,1 år jämfört med 2013 då den var 49,4 år. Andelen kvinnor i förvaltningen 2014 är 24 procent precis som Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss. Under 2014 har både rekrytering av projektledare och personal till driftentreprenaden på Östra sjukhuset genomförts på ett lyckat sätt. Fortfarande saknas dock ett antal projektledare som är den personalgrupp som vi har absolut svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom område Teknik och Drift och Service. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 3,7 procent. Den har dock ökat något jämfört med 2013 då den låg på 3,3 %. bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och har relativt små personalgrupper med drygt 20 medarbetare.

16 Sida 16(35) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1 3,8 Män 3,6 3,1 Totalt 3,7 3,3 Andel långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) Kvinnor 32 46,6 Män 38,3 35,1 Totalt 36,6 38,3 3.6 Jämställdhet och mångfald Enligt s jämställdhets- och mångfaldsplan är ett av målen att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier och på chefsnivå. Andelen kvinnor i har över tid ökat och förvaltningens ledningsgrupp består av hälften kvinnor och hälften män. Idag har vi totalt 32 chefer i förvaltningen varav sju är kvinnor och motsvarar 22 procent. Flertalet av våra chefer har genomgått den VGR-gemensamma webbutbildningen i genuskompetent ledarskap. I april 2014 mottog pris för Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX Det var framförallt områdena föräldradagar (skillnad i antal uttagna dagar kvinnor-män), tillsvidareanställda (skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor-män) och ledningsgrupp (andel kvinnor i ledningsgruppen) som bidrog till det mycket goda resultatet med ett index på Personalvolym har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning då det är självklart för oss att ur ett attraktivitetsperspektiv erbjuda heltidstjänster. En volymökning har skett jämfört med Antalet årsarbetare har ökat med 35 och uppgår till 387. Under året har genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre

17 Sida 17(35) rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att genomföra driftuppdraget på Östra sjukhuset och för att möta kommande pensionsavgångar. Antalet anställda 2014 uppgår till 399 personer. 3.9 Personalkostnadsanalys Ersättningen för obekväm arbetstid uppgick 2014 till 115 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning uppgick till 4,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1% 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 399 anställda är 17 personer timanställda var motsvarande antal timanställda 10 personer. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och en ökning med 22 mnkr jämfört med Minskningen beror på förskjutna rekryteringar, svårighet att rekrytera vissa yrkeskategorier, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på löneökning och planerad ökad personalvolym. Som också tidigare nämnts har det under året genomförts ett omfattande rekryteringsarbete som gör att vi nu står bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten. 5. Ekonomi redovisar ett årsresultat om 52 mnkr. Det är 40 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 22 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr. Mediakostnaderna avviker från budget beroende på främst att det har varit rekordmilt under 2014, men det är även effekter av energibesparingsåtgärder.

18 Sida 18(35) får bidrag i budget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för energiprojekten med förseningar som följd. Vid förskjutningar i tid uppstår tillfälliga överskott, eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning sammandrag 2014 (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall/budg Förändr. 2014/2013 Hyresintäkter 1 539, , ,4-5,9 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 210,7 159,9 173,7 50,7 21,3 % Övriga intäkter 68,2 56,8 229,9 11,4-70,3 % Verksamhetens intäkter 1 818, , ,0 56,2-5,2 % Personalkostnader -233,1-240,1-210,6 7,0 10,7 % Lokalkostnader -667,3-680,2-684,9 12,9-2,6 % Material, varor och tjänster m.m. -176,7-108,4-139,9-68,3 26,3 % Avskrivningar -649,8-674,4-632,6 24,6 2,7 % Verksamhetens kostnader , , ,1-23,7 3,5 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,5-248,8-244,7 9,3-2,1 % Resultat före speciella beslut -148,4-190,2 5,2 41,8-2955,6 % Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 200,6 202,8 38,7 2,2 518,3 % Resultat 52,3 12,6 43,9-39,7 19,1 % Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 56 mnkr högre än budget. Det förklaras av att utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat intäkterna och kostnaderna. Hyresintäkterna är lägre än budget och uppgår till mnkr. Det 6 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 4 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 211 mnkr och överstiger budget med 51 mnkr. Avvikelsen beror på försäljning till naturbruksskolorna och en ökad volym av kundtjänst.

19 Sida 19(35) Övriga intäkter uppgår till 68 mnkr och budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättningar som inte budgeterats. Parkeringsverksamheten har haft intäkter om 53 mnkr. Kostnaderna har uppgått till 52 mnkr och verksamheten har således gett ett överskott om drygt 1 mnkr. Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år beroende på att hyresbidragen (167mnkr) flyttats över till erhållna bidrag från och med Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr vilket är 24 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna ska kopplas till en ökad volym av försäljning av tjänster. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, pensioneringar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 667 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Ett rekordmilt år har bidragit till att kostnader för media ligger 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och felavhjälpande underhåll har överskridit sin budget och beror på bland annat vatten- och avloppsläckor och försäkringsskador. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte s resultat. Avskrivningar uppgår för perioden till 650 mnkr. Det är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2013 är relativt liten och beror på en stor mängd pågående projekt där avskrivning påbörjats först när projektet avslutas. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 240 mnkr och det är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. De finansiella intäkterna har minskat 2014 jämfört med 2013 beroende på att har amorterat mer än tagit upp nya lån. Det är i sin tur en konsekvens av att vi har en stor mängd pågående projekt som vi ännu inte lyft lån för. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täckning av underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser effektiviseringskrav och

20 Sida 20(35) besparing för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken än budgeterat. Reavinst om 1.2 mnkr har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Reaförlust om 0,9 har uppstått vid försäljning av Skara museum. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. har uppnått målnivåerna för konsulter. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart Åtgärder vid ekonomisk obalans har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital ,0 mnkr - 42,0 mnkr 52,3 mnkr 85,3 mnkr

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice

Verksamhetsberättelse 2014. Landstingsservice Verksamhetsberättelse 2014 Landstingsservice Januari 2015 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 5 2 Målområde - En god hälso- och sjukvård samt insatser för en bättre folkhälsa... 7 2.1 Jämlik hälso-

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Jämtlands läns landsting Årsredovisning 2008 INNEHÅLL Förord 4 Snabbfakta 5 Axplock från året som gått 6 Stimulans till en hälsosam livsstil God vård En stadigt förbättrad

Läs mer

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen

Årsredovisning 2005. Hjälpmedelsförvaltningen Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 1 ( 28 ) Årsredovisning 2005 Hjälpmedelsförvaltningen Beslutad av Servicenämnden 2006... Hjälpmedelsförvaltningen, Årsredovisning 2005 2 ( 28 ) KUND av Hjälpmedelsförvaltningens

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer