Sida 1(35) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014"

Transkript

1 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014

2 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det innefattar allt från att anpassa lokalerna till förändrade vårdprocesser, teknikutveckling, fördjupad kunddialog till att utveckla arbetssätt. Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden 2014: Måltal 2014 Utfall 2014 Nöjd-kund-index NKI Driftkostnad exkl. media kr/m 2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m inkl. index Energiförbrukning KWh/ m Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och genomfördes i maj månad. Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Utfallet blev 162 kr/m2. Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och de ökade investeringsnivån. har i budget 2015 hemställt om en anpassning av måltalet till de förutsättningar som råder. Måltalet för energianvändning är uppnått och hamnade på 184 KWh/ m 2 Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. s resultat uppgår till 52,3 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 24 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr med anledning av att 2014 varit ett rekordmilt år. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och uppgår under 2014 till mnkr.

3 Sida 3(35) 2. s verksamhet Några viktiga händelser Efterfrågan av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter på mer ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor. Det gör att våra lokaler måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder, ökad infektionsrisk och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Vi har ett fastighetsbestånd som till stora delar byggdes på 70-talet och tidigare, utifrån den tidens behov. Detta innebär att investeringstakten har ökat under året och fortsätter öka ytterligare många år. Stora investeringsprojekt under året har varit: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds närsjukhus Om- och tillbyggnad Norra Älvsborgs sjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgssjukhus Energiinvesteringar Flera stora investeringsbeslut har fattats under året bland annat: Nytt barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra R-huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara helt klart i december Ansvarsfrågan med entreprenören utreds via en särskild besiktning. Besiktningsmannen har fastlagt att det föreligger fel i entreprenaden vilket innebär att entreprenören i detta läge bär hela ansvaret. Den juridiska processen kommer att fortsätta under På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Den kunskapsuppbyggnad projektet inneburit kring hållbar stadsutveckling, kommer att ligga som grund för den långsiktiga planering som sker på våra sjukhusområden. Under året har processen för beslut av energiinvesteringsprojekt förenklats och 150 miljoner kronor av ramen för energiinvesteringar har utnyttjats. En rad energiprojekt är nu igång och nyckeltalet för energianvändningen går ner. Energimåltalet för 2014 nås och överträffas med god marginal. Den solenergiplan som tidigt 2014 fastslogs i regionfullmäktige har under året

4 Sida 4(35) förtydligats med en strategi för genomförande och har resulterat i en första färdigställd och driftsatt anläggning. Med en total installerad solcellsyta om 2150 kvm utgör anläggningen en av de största takmonterade i Sverige med en elproduktion motsvarar årsförbrukningen av energi för 15 normalvillor. har medverkat i arbetet med VGR:s produktionsstyrning och har inventerat regionens operationsresurser i antal och status. Arbetet har även inneburit att bistå utredningen i hur Närsjukvården i Göteborg ska utvecklas. En workshop med regionstyrelsen har genomförts i januari 2015 och beslut planeras till våren Under året startade ett arbete kring Sahlgrenska Life Science. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life Science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life Science. Underhållsbehovet av fastighetsbeståndet är fortsatt stort. I sjukhuskomplex från 60- och 70- talet finns många centrala tekniska system som aldrig är utbytta. De har sedan ett antal år uppnått optimal livslängd och behovet att byta dessa är nu akut. Det gäller främst ventilationssystem, ställverk, reservkraft, centraler, hissar mm. Även på byggsidan ökar nu behov av underhåll såsom takomläggningar och fönsterbyten, men även många fasader som vittrar sönder. I oktober övertog driften av Östra sjukhuset. En ny organisation är på plats och har inneburit nya ansvarsroller och nya arbetssätt med Göteborg och Kungälv som verksamhetsområde. Exempel på fokusområden är energioptimering, avfallshantering, styroch övervakningssystem samt larmhantering. Det har inträffat en del vattenläckor, åskoväder och strömbortfall på våra sjukhus under året. Tack vare snabba insatser av våra medarbetare har störningar i verksamheten snabbt kunnat återställas. En av de mera allvarliga händelserna under 2014 var en arbetsplatsolycka i ett ställverk på Kärnsjukhuset i Skövde. I stort så har alltid haft en mycket låg andel arbetsplatsolyckor. År 2013 tog över parkeringsverksamheten från sjukhusen. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburit en del igångsättningsproblem. har arbetat aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som efterfrågas och fått till svar att det är betalning med bankkort. Våra betalsystem klarar bensinkort och mynt och enbart i begränsad omfattning bankkort. Under första halvåret monterades 16 nya betalapparater som läser bankkort med stora

5 Sida 5(35) inkörningsproblem. Under hösten infördes SMS/App betalning på alla våra parkeringsplatser på sjukhusen. Ett flerårigt åtgärdsprogram pågår med målet att säkerställa och utveckla informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Ett intensivt arbete har pågått med implementering av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med implementering har vi arbetat med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten skedde under november och fortsätter under 2015 då nya moduler tas i drift. Implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas under Rättighetsfrågor Jämställdhet arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. I relationen med våra kunder är vi uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger barn och unga högt i prioritering, vilket avspeglas i de uppdrag från kulturnämnden hur den konstnärliga utsmyckningen ska genomföras. Funktionsnedsättning Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts under 2014 för de projekt överstigande 2 miljoner kronor. Tillgänglighetsfrågor tas dock alltid i beaktande även i mindre projekt. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid projektering och byggande. Vid ombyggnader har det ibland varit nödvändigt att göra vissa aktiva undantag på grund av tekniska skäl eller där åtgärder får orimligt höga ekonomiska konsekvenser i förhållande till nyttan i det enskilda fallet. Aktiva undantag dokumenteras och görs i samförstånd med verksamheten. Övriga diskrimineringsgrunder s strävan är att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt arbete så att byggnader och miljöer utformas så att de blir tillgängliga för alla människor.

6 Sida 6(35) 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionens har ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter, deras drift och förvaltning. Under 2014 har tagit fram en plan för hur fossil energi i våra egna värmeproduktionsanläggningar ska fasas ut senast 2016, med en specifik handlingsplan för respektive objekt. Den mest kostnadseffektiva lösningen har i merparten av fallen varit en konvertering från fossil olja till bioolja. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas handlats upp för de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har förlossningsavdelningar. Installation av destruktionsanläggningar kommer att genomföras etappvis under Det finns en medvetenhet i om problematiken kring läckage av lustgas. Läcksökning på lustgastledningar genomförs därför återkommande i den årliga driftkontrollen. har under året lagt kraft på att reda ut konsekvenserna av olika scenarier för verksamheternas elanvändning för att energihalveringsmålet ska kunna nås. Arbetet med att ta fram konsekvensutredning, strategi och handlingsplan är påbörjat under 2014 och kommer att färdigställas under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokaler samt vid nybyggnad och ombyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är ett fortlöpande arbete, bland annat på grund av att verksamheteter byter lokaler och att nya förutsättningar uppstår. Dialog har under 2014 förts med rättighetskommitténs kansli om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras och är engagerad i revideringen av regionens riktlinjer för fysiskt tillgänglighet. Revideringen beräknas vara klar för beslut i regionstyrelsen hösten Inventeringar från tillgänglighetsdatabasen och rapporter under 2014 visar på att uppfyllelse av tillgängligheten av enkelt avhjälpta hinder på ett av de sjukhus som inventerats uppnår 48 procent. När det gäller vårdcentraler är genomsnittet 43 procent beräknat på 155 gjorda rapporter. Mot bakgrund av dessa resultat har ett gemensamt förslag till process mellan fastighetsnämnden och rättighetskommittén tagits fram. Fastighetsnämnden och rättighetskommittén har under hösten 2014 i en gemensam framställan till regionstyrelsen föreslagit regionstyrelsen att besluta om medel om 90 miljoner kr fördelat på tre år för åtgärder i handlingsplan för 2016, 2017 och 2018.

7 Sida 7(35) får från hälso- och sjukvårdskanslierna fortlöpande uppdrag att granska tillgängligheten i samband med att avtal skall skrivas med nya vårdentreprenörer. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter arbetar målinriktat med kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta sker genom verksamhetsplanens fem mål. Se vidare punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. arbetar målmedvetet med att standardisera processer och arbetsmetoder. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under s övergripande uppdrag och verksamhetens mål s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter.

8 Sida 8(35) De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Detta kommer att beaktas i vår verksamhetsutveckling. har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. En mall till överenskommelse är framtagen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Ett förändrat kunderbjudande till kunder i externa inhyrningar är utarbetat. Det är presenterat för Närhälsan och Folktandvården som tagit emot erbjudandet positivt. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall Ingen mätning 58

9 Sida 9(35) Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och kommer att presenteras under första kvartalet Kunddialog pågår på flera områden inom energiarbetet. Regionfullmäktige beslutade om en Solenergiplanen i början av året. har utifrån den tagit fram en solenergistrategi för det operativa arbetet. har nominerat en energikompetens för att bistå i generella kravställande vid inköp av medicinteknisk utrustning. tar fram bättre information om hur mycket energi olika utrustningar inom sjukvårdsverksamheten drar. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Procentuellt antal felanmälningar/beställningar i Weblord ligger på 25 procent. De har ökat i slutet av 2014 och anledningen är att vi övertagit ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset. Detta kommer att ge fullt genomslag först Mått - Användning av weblord, % Utfall % Utfall % Måltal % Utfall %

10 Sida 10(35) Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal % Utfall % Utmaningen för är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Huvudprocesserna består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. driver ett utvecklingsarbete som fokuserar på tre åtgärdsprogram. Ett nytt fastighetssystem infördes i slutet av året. Förskjutningar i tidplanen innebar att produktionsstarten blev försenad och krävde mycket kraft av organisationen. I införandet ingår att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har startat och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot under Dokument- och ärendehanteringssystemet är planerat till Arbetet med enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta under Migrering av tekniska system har haft en pressad tidplan och vi bedömer att arbetet blir klart i början av Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Vi har under 2014 infört ett systematiskt arbetssätt där vi

11 Sida 11(35) säkerställer både ersättningsrekrytering och rekrytering för ökat och/eller förändrat uppdrag, identifierar chefsämnen samt säkerställer chefsutveckling och intern rörlighet. Utvecklingssamtal har enligt årshjulet hållits med samtliga medarbetare som har funnits tillgängliga under hösten De som inte har varit tillgängliga har varit frånvarande pga. sjukdom. Vi har använt Västra Götalandsregionens mall för utvecklingssamtal och utvecklingsplan. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal och andra svåra samtal genomfördes för samtliga chefer i september Vi har under 2014 utvecklat vårt chefsnätverk till att innehålla tydligare ledarskapsavsnitt i syfte att ge våra chefer ännu bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Som exempel kan nämnas att vi har arbetat med Västra Götalandsregionens chefskriterier och etik- och moralfrågor. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp vid APT och ledningsgruppsmöten och är ett mycket viktigt instrument i vår fortsatta utveckling mot en ännu mer attraktiv arbetsplats. En del i handlingsplanen är att varje chef fyra gånger per år skall genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare vilket ger en bra temperaturgivare och möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Vi har under 2014 lyckats väl i våra rekryteringar och vi har idag ett mycket bra och gemensamt arbetssätt vid introduktion av nya medarbetare. Interninformationen via vårt intranät, Västsidan, har under 2014 förbättrats betydligt och besökarfrekvensen har ökat avsevärt jämfört med samma tid förra året. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal % Utfall % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Utfall % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet.

12 Sida 12(35) Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på VGR:s verksamheter. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamheternas planer. utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av bra och ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset har förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset" avslutats. På Sahlgrenska och Skövde har en visionär utvecklingsplan tagits fram som kommer att ligga som grund för sjukhusens fortsatta fysiska utveckling. För NU sjukvården och Östra sjukhuset finns en lokalförsörjningsplan framtagen. Energiarbetet har diskuterats på fastighetsteamens möte och samplanerats med övriga åtgärder. Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus utifrån ett energiperspektiv Måltal 2014: 100 % Utfall 2014: Energieffektiviseringsplaner har tagits fram på våra sjukhus och åtgärder samplaneras med övriga åtgärder. Beaktas i kommande revideringar av fastighetsutvecklingsplaner. Energieffektiviseringsplaner har tagits fram under Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 Måltal % 100 % Utfall % har under 2014 utfört 129 löskonstprojekt och placerat ut 3895 konstverk. Totalt är det 106 väntande projekt med en väntetid på 3,5 månader. Utöver löskonstprojekten har ett antal fasta, eller byggnadsintegrerade gestaltningsuppdrag påbörjats, bland annat Angered Närsjukhus, Akuten och ÖNH Östra Sjukhuset, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. Chipmärkning av konstverk har påbörjats. Denna teknik är framtidssäker och många android telefoner har redan stöd för detta i sina programvaror. Apple kommer att införa tekniken i nästa generations iphone. Först ut är Angereds närsjukhus. Besökare kommer att kunna scanna taggen på respektive konstverk och på så sätt få upp information på sitt språk via en webbsida.

13 Sida 13(35) Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall mån Måltal 2014: 3 mån Utfall 2014: 3,5 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall (enligt gammal yta 194) Utfall Måltal 2014 Utfall Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/ m². Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/ m². Utfallet blev 162 kr/ m². Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och den ökade investeringsnivån. Driftkostnad exklusive media kr/ m² Beslut (budget 2014) exkl. index index budget ,4 % Utfall

14 Sida 14(35) Verksamhetens miljöarbete arbetar för att leva upp till det nationella målet om giftfri miljö. Tillsammans med övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen har vi identifierat kemiska produkter som används inom drift- och underhåll. Inom arbetet har vi minskat antalet kemiska produkter som vi köper in och säkerställt miljöprestandan i levererad produkt. Vi har därmed försäkrat oss om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ under avtalstiden. Detta omfattar i storleksordningen 50 kemiska produkter. Genom användning av Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi kunskap om vilka byggvaror vi ska använda med hjälp av kriterier för materialval i byggprojekten och var de byggts in via projektverktyget i systemet. PVC-mängden i fastighetsbeståndet minskas succesivt genom att vi byter ut befintligt el kablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har vi hittills inte genomgående kunnat byta golven mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2014 har vi säkerställt att vi minskat PVC-mängden i våra fastigheter med 2,3 ton. Vi har under 2014 minskat mängden installerad köldmedia. I enlighet med lagstiftningens krav har vi under året fasat ut all HCFC, men även mängden installerad HFC har minskat något. Detta gör att omhändertagen mängd köldmedia (både HCFC och HFC) har ökat. Påfylld mängd HFC har minskat, vilket tyder på minskat läckage. Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att våra anläggningar nu är bättre ur ett miljöperspektiv. För att minska resande med bil ska resepolicyn tillämpas Förutsättningarna för video-, webb- och telefonmöten är idag goda och dessa mötesformer används idag med stor regelbundenhet i. Under 2014 har antalet resta mil med personbil ökat med sex procent jämfört med Antalet anställda har ökat, vilket innebär att antalet resta mil per anställd har minskat med fyra procent jämfört med Vid nyanskaffning av bilar ska fordon som går på förnybar energi väljas i första hand Antalet gasbilar har ökat från 67 till 79 procent av alla våra långtidsleasade tjänste- och förmånsbilar. På grund av att vi gått över till att använda gasbilar har miljöpåverkan (omräknat i kg CO2) minskat med två procent från våra biltransporter. Utsorteringen av olika avfallsfraktioner ska öka och kvaliteten på det utsorterade avfallet ska förbättras. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Under 2014 har skapat förutsättningar för en bättre avfallshantering framöver. Bland annat har organisation och ansvar för budget, utrustning, städning och service samt hantering av statistikuppgifter tydliggjorts inom. Rutin för utformning av avfallsrum som underlättar utsortering har fastställts.

15 Sida 15(35) 3. Personal Det har under 2014 pågått en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket kommer att fortsätta även under Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.2 Personalstruktur Under året har totalt 47 nyrekryteringar genomförts, varav tolv är kvinnor och 35 är män. Utöver dessa rekryteringar har elva medarbetare fått nya uppdrag inom. Vi har under året rekryterat sex chefer, två kvinnor och fyra män genomfördes 25 nyrekryteringar. Av de 29 personer som har slutat under året har 16 gått i pension, tolv har gått till annan arbetsgivare och en person till annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Personalomsättningen är fortsatt låg men har ökat från 2,3 procent 2013 till 3,3 procent Medelåldern i förvaltningen fortsätter sjunka och är ,1 år jämfört med 2013 då den var 49,4 år. Andelen kvinnor i förvaltningen 2014 är 24 procent precis som Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss. Under 2014 har både rekrytering av projektledare och personal till driftentreprenaden på Östra sjukhuset genomförts på ett lyckat sätt. Fortfarande saknas dock ett antal projektledare som är den personalgrupp som vi har absolut svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom område Teknik och Drift och Service. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 3,7 procent. Den har dock ökat något jämfört med 2013 då den låg på 3,3 %. bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och har relativt små personalgrupper med drygt 20 medarbetare.

16 Sida 16(35) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1 3,8 Män 3,6 3,1 Totalt 3,7 3,3 Andel långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) Kvinnor 32 46,6 Män 38,3 35,1 Totalt 36,6 38,3 3.6 Jämställdhet och mångfald Enligt s jämställdhets- och mångfaldsplan är ett av målen att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier och på chefsnivå. Andelen kvinnor i har över tid ökat och förvaltningens ledningsgrupp består av hälften kvinnor och hälften män. Idag har vi totalt 32 chefer i förvaltningen varav sju är kvinnor och motsvarar 22 procent. Flertalet av våra chefer har genomgått den VGR-gemensamma webbutbildningen i genuskompetent ledarskap. I april 2014 mottog pris för Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX Det var framförallt områdena föräldradagar (skillnad i antal uttagna dagar kvinnor-män), tillsvidareanställda (skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor-män) och ledningsgrupp (andel kvinnor i ledningsgruppen) som bidrog till det mycket goda resultatet med ett index på Personalvolym har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning då det är självklart för oss att ur ett attraktivitetsperspektiv erbjuda heltidstjänster. En volymökning har skett jämfört med Antalet årsarbetare har ökat med 35 och uppgår till 387. Under året har genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre

17 Sida 17(35) rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att genomföra driftuppdraget på Östra sjukhuset och för att möta kommande pensionsavgångar. Antalet anställda 2014 uppgår till 399 personer. 3.9 Personalkostnadsanalys Ersättningen för obekväm arbetstid uppgick 2014 till 115 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning uppgick till 4,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1% 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 399 anställda är 17 personer timanställda var motsvarande antal timanställda 10 personer. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och en ökning med 22 mnkr jämfört med Minskningen beror på förskjutna rekryteringar, svårighet att rekrytera vissa yrkeskategorier, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på löneökning och planerad ökad personalvolym. Som också tidigare nämnts har det under året genomförts ett omfattande rekryteringsarbete som gör att vi nu står bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten. 5. Ekonomi redovisar ett årsresultat om 52 mnkr. Det är 40 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 22 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr. Mediakostnaderna avviker från budget beroende på främst att det har varit rekordmilt under 2014, men det är även effekter av energibesparingsåtgärder.

18 Sida 18(35) får bidrag i budget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för energiprojekten med förseningar som följd. Vid förskjutningar i tid uppstår tillfälliga överskott, eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning sammandrag 2014 (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall/budg Förändr. 2014/2013 Hyresintäkter 1 539, , ,4-5,9 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 210,7 159,9 173,7 50,7 21,3 % Övriga intäkter 68,2 56,8 229,9 11,4-70,3 % Verksamhetens intäkter 1 818, , ,0 56,2-5,2 % Personalkostnader -233,1-240,1-210,6 7,0 10,7 % Lokalkostnader -667,3-680,2-684,9 12,9-2,6 % Material, varor och tjänster m.m. -176,7-108,4-139,9-68,3 26,3 % Avskrivningar -649,8-674,4-632,6 24,6 2,7 % Verksamhetens kostnader , , ,1-23,7 3,5 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,5-248,8-244,7 9,3-2,1 % Resultat före speciella beslut -148,4-190,2 5,2 41,8-2955,6 % Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 200,6 202,8 38,7 2,2 518,3 % Resultat 52,3 12,6 43,9-39,7 19,1 % Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 56 mnkr högre än budget. Det förklaras av att utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat intäkterna och kostnaderna. Hyresintäkterna är lägre än budget och uppgår till mnkr. Det 6 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 4 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 211 mnkr och överstiger budget med 51 mnkr. Avvikelsen beror på försäljning till naturbruksskolorna och en ökad volym av kundtjänst.

19 Sida 19(35) Övriga intäkter uppgår till 68 mnkr och budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättningar som inte budgeterats. Parkeringsverksamheten har haft intäkter om 53 mnkr. Kostnaderna har uppgått till 52 mnkr och verksamheten har således gett ett överskott om drygt 1 mnkr. Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år beroende på att hyresbidragen (167mnkr) flyttats över till erhållna bidrag från och med Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr vilket är 24 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna ska kopplas till en ökad volym av försäljning av tjänster. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, pensioneringar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 667 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Ett rekordmilt år har bidragit till att kostnader för media ligger 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och felavhjälpande underhåll har överskridit sin budget och beror på bland annat vatten- och avloppsläckor och försäkringsskador. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte s resultat. Avskrivningar uppgår för perioden till 650 mnkr. Det är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2013 är relativt liten och beror på en stor mängd pågående projekt där avskrivning påbörjats först när projektet avslutas. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 240 mnkr och det är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. De finansiella intäkterna har minskat 2014 jämfört med 2013 beroende på att har amorterat mer än tagit upp nya lån. Det är i sin tur en konsekvens av att vi har en stor mängd pågående projekt som vi ännu inte lyft lån för. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täckning av underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser effektiviseringskrav och

20 Sida 20(35) besparing för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken än budgeterat. Reavinst om 1.2 mnkr har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Reaförlust om 0,9 har uppstått vid försäljning av Skara museum. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. har uppnått målnivåerna för konsulter. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart Åtgärder vid ekonomisk obalans har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital ,0 mnkr - 42,0 mnkr 52,3 mnkr 85,3 mnkr

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 Sida 1(35) Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015 Beslutad årsredovisning 2014 Sida

Läs mer

Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden:

Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: Sida 1(22) Detaljbudget 2015 Västfastigheter 1. Sammanfattning Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden under planperioden: 2015 2016 2017 Nöjd-kund-index

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31

Delårsrapport 2015-08-31 Delårsrapport 2015-08-31 Sammanfattning Västfastigheters uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens (VGR:s) verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(25) Detaljbudget 2014 Västfastigheter 1. Sammanfattning Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 december 2014

Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 4 december 2014 Protokoll från mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 4 december 2014 Verksamhetsplan 2015 2017 För att planera inriktningen för verksamheten 2015-2017 har

Läs mer

Delårsrapport 2016-03-31

Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport 2016-03-31 Västfastigheter Tillsammans skapar vi hållbara miljöer Publicerat: 2016-05-12 Identitet: PRSP-1133 Version: 1.0 Diarienummer: FAST 19-2016 Titel: Delårsrapport 2016-03-31 Dokumentägare:

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(20) Detaljbudget 2013 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(22) Detaljbudget 2012 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 tagits fram. Planen redovisar fyra strategiska

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm locum. 2016-02-25 - ÄRENDE 14 I ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032

Igångsättningsbeslut. Landstingsservice. Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Igångsättningsbeslut Landstingsservice Januari 2017 Ärendenr 2017/00032 Innehållsförteckning 1 Begärda igångsättningsbeslut - MT... 3 2 Begärda igångsättningsbeslut - Fastighet... 4 2.1 Nybyggnad av nytt

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer