Sida 1(35) Västfastigheter Datum Diarienummer Fast Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1(35) Västfastigheter Datum 2015-02-05 Diarienummer Fast 18-2015. Västfastigheter. Beslutad årsredovisning 2014"

Transkript

1 Sida 1(35) Beslutad årsredovisning 2014

2 Sida 2(35) 1. Sammanfattning och slutsats har under 2014 utvecklat sitt arbete för att tillgodose kundernas behov av ändamålsenliga och funktionella lokaler. Det innefattar allt från att anpassa lokalerna till förändrade vårdprocesser, teknikutveckling, fördjupad kunddialog till att utveckla arbetssätt. Regionfullmäktige har beslutat om följande övergripande mål och indikationer för fastighetsnämnden 2014: Måltal 2014 Utfall 2014 Nöjd-kund-index NKI Driftkostnad exkl. media kr/m 2 exkl. index Driftkostnad exkl. media kr/m inkl. index Energiförbrukning KWh/ m Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och genomfördes i maj månad. Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/m2. Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/m2. Utfallet blev 162 kr/m2. Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och de ökade investeringsnivån. har i budget 2015 hemställt om en anpassning av måltalet till de förutsättningar som råder. Måltalet för energianvändning är uppnått och hamnade på 184 KWh/ m 2 Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. s resultat uppgår till 52,3 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras framförallt av förskjutningar av energiinvesteringsprojekt vilket ger lägre kostnader för avskrivning och ränta, cirka 24 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr med anledning av att 2014 varit ett rekordmilt år. Investeringstakten fortsätter ligga på en hög nivå och uppgår under 2014 till mnkr.

3 Sida 3(35) 2. s verksamhet Några viktiga händelser Efterfrågan av Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter på mer ändamålsenliga och funktionella lokaler fortsätter att vara stor. Det gör att våra lokaler måste anpassas till förändrade vårdprocesser, nya behandlingsmetoder, ökad infektionsrisk och en snabb utveckling av medicinsk teknik. Vi har ett fastighetsbestånd som till stora delar byggdes på 70-talet och tidigare, utifrån den tidens behov. Detta innebär att investeringstakten har ökat under året och fortsätter öka ytterligare många år. Stora investeringsprojekt under året har varit: Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Angereds närsjukhus Om- och tillbyggnad Norra Älvsborgs sjukhus Ny- och ombyggnad Skaraborgssjukhus Energiinvesteringar Flera stora investeringsbeslut har fattats under året bland annat: Nytt barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra R-huset Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal har påbörjat arbetet med att åtgärda fuktproblemen i golven vid Nya vårdbyggnaden, Sahlgrenska sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med sjukhuset. För att få tillgång till våningsplanen flyttas verksamheterna till Högsbo sjukhus alternativt till tillfälliga paviljonger under byggtiden. Beräknad tidsåtgång för åtgärd är cirka fyra månader per våningsplan och beräknas vara helt klart i december Ansvarsfrågan med entreprenören utreds via en särskild besiktning. Besiktningsmannen har fastlagt att det föreligger fel i entreprenaden vilket innebär att entreprenören i detta läge bär hela ansvaret. Den juridiska processen kommer att fortsätta under På Östra sjukhuset avslutades under april/maj ett pilotprojekt Framtidens hållbara sjukhusområde med stöd från regeringskansliets delegation för hållbara städer. Utgångspunkt är kraven på en hållbar stadsutveckling med minsta möjliga klimatpåverkan och att främja integration, hälsofrämjande och social- och ekonomisk hållbarhet. Den kunskapsuppbyggnad projektet inneburit kring hållbar stadsutveckling, kommer att ligga som grund för den långsiktiga planering som sker på våra sjukhusområden. Under året har processen för beslut av energiinvesteringsprojekt förenklats och 150 miljoner kronor av ramen för energiinvesteringar har utnyttjats. En rad energiprojekt är nu igång och nyckeltalet för energianvändningen går ner. Energimåltalet för 2014 nås och överträffas med god marginal. Den solenergiplan som tidigt 2014 fastslogs i regionfullmäktige har under året

4 Sida 4(35) förtydligats med en strategi för genomförande och har resulterat i en första färdigställd och driftsatt anläggning. Med en total installerad solcellsyta om 2150 kvm utgör anläggningen en av de största takmonterade i Sverige med en elproduktion motsvarar årsförbrukningen av energi för 15 normalvillor. har medverkat i arbetet med VGR:s produktionsstyrning och har inventerat regionens operationsresurser i antal och status. Arbetet har även inneburit att bistå utredningen i hur Närsjukvården i Göteborg ska utvecklas. En workshop med regionstyrelsen har genomförts i januari 2015 och beslut planeras till våren Under året startade ett arbete kring Sahlgrenska Life Science. Arbetet sker tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Stad och en exploatör, Sveanor. Den bärande stadsbyggnadsidén är att knyta ihop Sahlgrenska tomten med Medicinareberget. Sahlgrenska Life Science ska vara en miljö som möjliggör och främjar samverkan mellan sjukvård, forskning, näringsliv och utbildning. Målet är bättre vård för patienter och att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft och innovationskraft inom Life Science. Underhållsbehovet av fastighetsbeståndet är fortsatt stort. I sjukhuskomplex från 60- och 70- talet finns många centrala tekniska system som aldrig är utbytta. De har sedan ett antal år uppnått optimal livslängd och behovet att byta dessa är nu akut. Det gäller främst ventilationssystem, ställverk, reservkraft, centraler, hissar mm. Även på byggsidan ökar nu behov av underhåll såsom takomläggningar och fönsterbyten, men även många fasader som vittrar sönder. I oktober övertog driften av Östra sjukhuset. En ny organisation är på plats och har inneburit nya ansvarsroller och nya arbetssätt med Göteborg och Kungälv som verksamhetsområde. Exempel på fokusområden är energioptimering, avfallshantering, styroch övervakningssystem samt larmhantering. Det har inträffat en del vattenläckor, åskoväder och strömbortfall på våra sjukhus under året. Tack vare snabba insatser av våra medarbetare har störningar i verksamheten snabbt kunnat återställas. En av de mera allvarliga händelserna under 2014 var en arbetsplatsolycka i ett ställverk på Kärnsjukhuset i Skövde. I stort så har alltid haft en mycket låg andel arbetsplatsolyckor. År 2013 tog över parkeringsverksamheten från sjukhusen. Förändrad prissättning och problem med nya betalapparater har inneburit en del igångsättningsproblem. har arbetat aktivt med att undersöka vilka framtida betalsystem för besökande och anställda som efterfrågas och fått till svar att det är betalning med bankkort. Våra betalsystem klarar bensinkort och mynt och enbart i begränsad omfattning bankkort. Under första halvåret monterades 16 nya betalapparater som läser bankkort med stora

5 Sida 5(35) inkörningsproblem. Under hösten infördes SMS/App betalning på alla våra parkeringsplatser på sjukhusen. Ett flerårigt åtgärdsprogram pågår med målet att säkerställa och utveckla informationshanteringen i våra processer och leveranser till kund. Ett intensivt arbete har pågått med implementering av ett nytt fastighetssystem, Landlord. I samband med implementering har vi arbetat med översyn av rutiner och arbetssätt. Driftstarten skedde under november och fortsätter under 2015 då nya moduler tas i drift. Implementering av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att införas under Rättighetsfrågor Jämställdhet arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. Det betyder att vi lägger stor vikt vid att skapa trygga och funktionella miljöer att vistas och verka i för medarbetare, patienter och besökande. I relationen med våra kunder är vi uppmärksamma på ett jämställt bemötande. Barnets rättigheter Barnperspektivet ska genomsyra alla Västra Götalandsregionens beslut och verksamheter så att barnens bästa tillgodoses. bjuder i enlighet med FN:s barnkonvention in barn och ungdomar att delta i utformningen av nya lokaler för denna grupp för att på bästa sätt tillgodose barnens behov och främja välbefinnandet. Vidare så ligger barn och unga högt i prioritering, vilket avspeglas i de uppdrag från kulturnämnden hur den konstnärliga utsmyckningen ska genomföras. Funktionsnedsättning Kontroller under projektering samt tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts under 2014 för de projekt överstigande 2 miljoner kronor. Tillgänglighetsfrågor tas dock alltid i beaktande även i mindre projekt. Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgör underlag både vid projektering och byggande. Vid ombyggnader har det ibland varit nödvändigt att göra vissa aktiva undantag på grund av tekniska skäl eller där åtgärder får orimligt höga ekonomiska konsekvenser i förhållande till nyttan i det enskilda fallet. Aktiva undantag dokumenteras och görs i samförstånd med verksamheten. Övriga diskrimineringsgrunder s strävan är att ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt i sitt arbete så att byggnader och miljöer utformas så att de blir tillgängliga för alla människor.

6 Sida 6(35) 2.1 Regionfullmäktiges mål Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Som fastighetsägare i Västra Götalandsregionens har ett särskilt ansvar för det miljöarbete och de målområden som har nära koppling till våra fastigheter, deras drift och förvaltning. Under 2014 har tagit fram en plan för hur fossil energi i våra egna värmeproduktionsanläggningar ska fasas ut senast 2016, med en specifik handlingsplan för respektive objekt. Den mest kostnadseffektiva lösningen har i merparten av fallen varit en konvertering från fossil olja till bioolja. Under året har fasta destruktionsanläggningar för lustgas handlats upp för de sjukhus i Västra Götalandsregionen som har förlossningsavdelningar. Installation av destruktionsanläggningar kommer att genomföras etappvis under Det finns en medvetenhet i om problematiken kring läckage av lustgas. Läcksökning på lustgastledningar genomförs därför återkommande i den årliga driftkontrollen. har under året lagt kraft på att reda ut konsekvenserna av olika scenarier för verksamheternas elanvändning för att energihalveringsmålet ska kunna nås. Arbetet med att ta fram konsekvensutredning, strategi och handlingsplan är påbörjat under 2014 och kommer att färdigställas under Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokaler samt vid nybyggnad och ombyggnad av Västra Götalandsregionens lokaler. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder är ett fortlöpande arbete, bland annat på grund av att verksamheteter byter lokaler och att nya förutsättningar uppstår. Dialog har under 2014 förts med rättighetskommitténs kansli om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras och är engagerad i revideringen av regionens riktlinjer för fysiskt tillgänglighet. Revideringen beräknas vara klar för beslut i regionstyrelsen hösten Inventeringar från tillgänglighetsdatabasen och rapporter under 2014 visar på att uppfyllelse av tillgängligheten av enkelt avhjälpta hinder på ett av de sjukhus som inventerats uppnår 48 procent. När det gäller vårdcentraler är genomsnittet 43 procent beräknat på 155 gjorda rapporter. Mot bakgrund av dessa resultat har ett gemensamt förslag till process mellan fastighetsnämnden och rättighetskommittén tagits fram. Fastighetsnämnden och rättighetskommittén har under hösten 2014 i en gemensam framställan till regionstyrelsen föreslagit regionstyrelsen att besluta om medel om 90 miljoner kr fördelat på tre år för åtgärder i handlingsplan för 2016, 2017 och 2018.

7 Sida 7(35) får från hälso- och sjukvårdskanslierna fortlöpande uppdrag att granska tillgängligheten i samband med att avtal skall skrivas med nya vårdentreprenörer. Fastighetsnämnden ska med kunskap om kundernas behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla regionens fastigheter arbetar målinriktat med kundernas och ägarens efterfrågan/tillgång på ändamålsenliga lokaler sker på ett effektivt sätt. Detta sker genom verksamhetsplanens fem mål. Se vidare punkt 2.3.4, Skapa värde för regionen. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Hänvisar till punkt Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans arbetar för att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Ekonomistyrning, decentraliserat ekonomiskt ansvar tillsammans med rättvisande och tillförlitlig redovisning ger information om resultatet i förhållande till uppställda mål. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. arbetar målmedvetet med att standardisera processer och arbetsmetoder. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom i syfte att förbättra och säkerställa kvalitén i vårt arbete. Målet är att införa enhetliga arbetssätt och rutiner. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Ett nytt fastighetssystem har införts och kommer att slutföras under s övergripande uppdrag och verksamhetens mål s uppdrag är att med kunskap om kundernas behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt effektivt förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens fastigheter.

8 Sida 8(35) De strategiska målen är: Partnerskap med kund Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Skapa värde för regionen De aktiviteter och åtgärder som aktivt driver för att nå målen beskrivs under respektive mål Partnerskap med kund Våra tjänster bidrar till en ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kundorientering och kunddialog Det är i det personliga mötet som vi skapar relation med kund och en regelbunden dialog på alla nivåer är ett framgångskoncept. Vi utvecklar succesivt vår kompetens genom rekrytering och kompetensutveckling för att uppfattas som specialist inom vårt ansvarsområde. Kundenkäten visade att vi når årets mål med ett NKI på 58. Enkäten är omarbetad sedan tidigare år och sändes ut i maj månad. I årets enkät visar kunderna att vi har bra personal som är trevlig och professionell. Däremot visar den på förbättringsåtgärder som rör kommunikation och återkoppling. Till exempel information om när en lokal skall underhållas, varför en åtgärd dröjer och liknande. Detta kommer att beaktas i vår verksamhetsutveckling. har för avsikt att i samarbete med respektive sjukhusledning klargöra och dokumentera en gemensam syn, arbetssätt och ansvarsfördelning i investeringsprocessen. En mall till överenskommelse är framtagen. Detta arbete är försenat på grund av att regionens tillämpningsanvisningar för investeringsprocessen inte är klara. Ett förändrat kunderbjudande till kunder i externa inhyrningar är utarbetat. Det är presenterat för Närhälsan och Folktandvården som tagit emot erbjudandet positivt. Mått Nöjd kundindex (Regionfullmäktigemål) Utfall 2012 Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall Ingen mätning 58

9 Sida 9(35) Samverkan med övriga VGR-verksamheter i energispararbetet Hyresgästernas andel av den totala energianvändningen i våra fastigheter ökar. I miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter får fastighetsnämnden ett samordningsansvar, att med övriga nämnder och styrelser ta fram en konsekvensutredning och strategi för att minska verksamhetens elanvändning. Utredningen ska vara klar och en handlingsplan ska ha tagits fram och kommer att presenteras under första kvartalet Kunddialog pågår på flera områden inom energiarbetet. Regionfullmäktige beslutade om en Solenergiplanen i början av året. har utifrån den tagit fram en solenergistrategi för det operativa arbetet. har nominerat en energikompetens för att bistå i generella kravställande vid inköp av medicinteknisk utrustning. tar fram bättre information om hur mycket energi olika utrustningar inom sjukvårdsverksamheten drar. Mått Utfall 2013 Måltal 2014 Utfall 2014 Elanvändning, kwh/m2 98 kwh/m2 Minskning jämfört med 2013 års utfall 97 kwh/m2 Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund och sker kontinuerligt via mail. Procentuellt antal felanmälningar/beställningar i Weblord ligger på 25 procent. De har ökat i slutet av 2014 och anledningen är att vi övertagit ansvaret för drift och service på Östra sjukhuset. Detta kommer att ge fullt genomslag först Mått - Användning av weblord, % Utfall % Utfall % Måltal % Utfall %

10 Sida 10(35) Arbetssätt som skapar nytta för kunden Gemensamma arbetssätt Mått: Rollbeskrivna processkartor, % Måltal % Utfall % Utmaningen för är att hela tiden fokusera på vårt sätt att arbeta, medarbetarnas goda arbetsprestationer och på vår förmåga att skapa kundvärde. Under 2014 har processkartläggning och framtagande av processkartor tagits fram i huvud- och stödprocesserna. Huvudprocesserna består av: Planera fastighetsområden. Bereda utvecklingsplaner och uppdrag. Skapa lokal. Förvalta lokal. driver ett utvecklingsarbete som fokuserar på tre åtgärdsprogram. Ett nytt fastighetssystem infördes i slutet av året. Förskjutningar i tidplanen innebar att produktionsstarten blev försenad och krävde mycket kraft av organisationen. I införandet ingår att ta fram enhetliga arbetssätt och rutiner. Arbete med ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem har startat och består av olika delar. Projektstyrningsdelen kommer att starta med pilot under Dokument- och ärendehanteringssystemet är planerat till Arbetet med enhetliga arbetssätt och rutiner kommer att fortsätta under Migrering av tekniska system har haft en pressad tidplan och vi bedömer att arbetet blir klart i början av Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. God framförhållning i personalförsörjningsarbetet ger en kvalitetssäkring av resurser, både numerärt och kompetensmässigt. Vi har under 2014 infört ett systematiskt arbetssätt där vi

11 Sida 11(35) säkerställer både ersättningsrekrytering och rekrytering för ökat och/eller förändrat uppdrag, identifierar chefsämnen samt säkerställer chefsutveckling och intern rörlighet. Utvecklingssamtal har enligt årshjulet hållits med samtliga medarbetare som har funnits tillgängliga under hösten De som inte har varit tillgängliga har varit frånvarande pga. sjukdom. Vi har använt Västra Götalandsregionens mall för utvecklingssamtal och utvecklingsplan. En utbildning i att hålla utvecklingssamtal och andra svåra samtal genomfördes för samtliga chefer i september Vi har under 2014 utvecklat vårt chefsnätverk till att innehålla tydligare ledarskapsavsnitt i syfte att ge våra chefer ännu bättre förutsättningar i sitt ledarskap. Som exempel kan nämnas att vi har arbetat med Västra Götalandsregionens chefskriterier och etik- och moralfrågor. Handlingsplanen för medarbetarenkät och hälsoprofilerna följs upp vid APT och ledningsgruppsmöten och är ett mycket viktigt instrument i vår fortsatta utveckling mot en ännu mer attraktiv arbetsplats. En del i handlingsplanen är att varje chef fyra gånger per år skall genomföra en MåBra-enkät med sina medarbetare vilket ger en bra temperaturgivare och möjlighet att prata kring både det som är positivt men också fånga upp det som eventuellt är mindre bra. Vi har under 2014 lyckats väl i våra rekryteringar och vi har idag ett mycket bra och gemensamt arbetssätt vid introduktion av nya medarbetare. Interninformationen via vårt intranät, Västsidan, har under 2014 förbättrats betydligt och besökarfrekvensen har ökat avsevärt jämfört med samma tid förra året. Kompetens för vårt totala uppdrag Mått Personalförsörjningsplaner, % Måltal % Utfall % Den goda arbetsplatsen Mått: Måltal 2014: 100 % Utfall % Utvecklingssamtal och utvecklingsplaner, %. Avser anställda mer än nio månader Skapa värde för regionen Uppdraget innebär att vi ständigt behöver utveckla vårt arbete för att uppnå kostnadseffektivitet och affärsmässighet.

12 Sida 12(35) Det framtida lokalbehovet behöver optimeras utifrån vårdbehov och de förväntningar och krav som ställs på VGR:s verksamheter. Förutsättningarna för framtida utveckling är i första hand verksamheternas planer. utgår från det egna beståndet, byggnadsplanen, den tekniska försörjningsplanen och som komplement externt förhyrda lokaler. Fastighetsstrategisk planering Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner pågår och är en viktig förutsättning för Västra Götalandsregionens långsiktiga behov av bra och ändamålsenliga lokaler. På Östra sjukhuset har förstudien om "Östra det hållbara sjukhuset" avslutats. På Sahlgrenska och Skövde har en visionär utvecklingsplan tagits fram som kommer att ligga som grund för sjukhusens fortsatta fysiska utveckling. För NU sjukvården och Östra sjukhuset finns en lokalförsörjningsplan framtagen. Energiarbetet har diskuterats på fastighetsteamens möte och samplanerats med övriga åtgärder. Mått Uppdaterade fastighetsutvecklingsplaner, % sjukhus utifrån ett energiperspektiv Måltal 2014: 100 % Utfall 2014: Energieffektiviseringsplaner har tagits fram på våra sjukhus och åtgärder samplaneras med övriga åtgärder. Beaktas i kommande revideringar av fastighetsutvecklingsplaner. Energieffektiviseringsplaner har tagits fram under Mått Energieffektiviseringsplaner, % sjukhus Utfall 2013 Måltal % 100 % Utfall % har under 2014 utfört 129 löskonstprojekt och placerat ut 3895 konstverk. Totalt är det 106 väntande projekt med en väntetid på 3,5 månader. Utöver löskonstprojekten har ett antal fasta, eller byggnadsintegrerade gestaltningsuppdrag påbörjats, bland annat Angered Närsjukhus, Akuten och ÖNH Östra Sjukhuset, Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska universitetssjukhus. Chipmärkning av konstverk har påbörjats. Denna teknik är framtidssäker och många android telefoner har redan stöd för detta i sina programvaror. Apple kommer att införa tekniken i nästa generations iphone. Först ut är Angereds närsjukhus. Besökare kommer att kunna scanna taggen på respektive konstverk och på så sätt få upp information på sitt språk via en webbsida.

13 Sida 13(35) Mått - Leveranstid löskonstprojekt: Utfall mån Måltal 2014: 3 mån Utfall 2014: 3,5 mån Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Måltalet för energianvändning är uppnått och handläggningstid innan produktionsstart av nya investeringsprojekt har kortats då delegering till fastighetsnämnden har skett av beslut inom årlig ram. Året har varit mycket milt och det har påverkat nyckeltalet för energiförbrukningen. Värdet är klimatjusterat enligt gängse normer för normalårskorrigering. För 2014 blev klimatjusteringen hela nio enheter men även detta bedöms vara i underkant då modellen bygger på data som lämpar sig bäst för andra byggnader än vårdbyggnader. Verkligt klimat korrigerat värde bedöms således ligga några enheter över angivet värde. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m 2 BRA Utfall (enligt gammal yta 194) Utfall Måltal 2014 Utfall Måltalet för driftskostnad exklusive media är 151 kr/ m². Måltalet är exklusive index och när det indexeras till 2014 års beräknade löne- och prisnivå så uppgår det till 155 kr/ m². Utfallet blev 162 kr/ m². Det är 7 kr/ m² högre jämfört med det indexerade måltalet Det är kostnaden för avfallshantering i framförallt Göteborg, felavhjälpande underhåll och ett utökat driftåtagande som ger ökningen. En bidragande orsak till de ökade driftkostnaderna är reinvesteringsbehovet och den ökade investeringsnivån. Driftkostnad exklusive media kr/ m² Beslut (budget 2014) exkl. index index budget ,4 % Utfall

14 Sida 14(35) Verksamhetens miljöarbete arbetar för att leva upp till det nationella målet om giftfri miljö. Tillsammans med övriga förvaltningar i Västra Götalandsregionen har vi identifierat kemiska produkter som används inom drift- och underhåll. Inom arbetet har vi minskat antalet kemiska produkter som vi köper in och säkerställt miljöprestandan i levererad produkt. Vi har därmed försäkrat oss om att varorna inte byts ut mot sämre miljöalternativ under avtalstiden. Detta omfattar i storleksordningen 50 kemiska produkter. Genom användning av Byggvarubedömningen i byggprojekt får vi kunskap om vilka byggvaror vi ska använda med hjälp av kriterier för materialval i byggprojekten och var de byggts in via projektverktyget i systemet. PVC-mängden i fastighetsbeståndet minskas succesivt genom att vi byter ut befintligt el kablage mot halogenfri kabel i samband med ombyggnad. Däremot har vi hittills inte genomgående kunnat byta golven mot PVC-fria, eftersom det idag inte garanteras att alternativa golv klarar våtutrymmen eller platser med stort slitage. Under 2014 har vi säkerställt att vi minskat PVC-mängden i våra fastigheter med 2,3 ton. Vi har under 2014 minskat mängden installerad köldmedia. I enlighet med lagstiftningens krav har vi under året fasat ut all HCFC, men även mängden installerad HFC har minskat något. Detta gör att omhändertagen mängd köldmedia (både HCFC och HFC) har ökat. Påfylld mängd HFC har minskat, vilket tyder på minskat läckage. Eftersom freoner är ämnen med stor miljöpåverkan innebär detta att våra anläggningar nu är bättre ur ett miljöperspektiv. För att minska resande med bil ska resepolicyn tillämpas Förutsättningarna för video-, webb- och telefonmöten är idag goda och dessa mötesformer används idag med stor regelbundenhet i. Under 2014 har antalet resta mil med personbil ökat med sex procent jämfört med Antalet anställda har ökat, vilket innebär att antalet resta mil per anställd har minskat med fyra procent jämfört med Vid nyanskaffning av bilar ska fordon som går på förnybar energi väljas i första hand Antalet gasbilar har ökat från 67 till 79 procent av alla våra långtidsleasade tjänste- och förmånsbilar. På grund av att vi gått över till att använda gasbilar har miljöpåverkan (omräknat i kg CO2) minskat med två procent från våra biltransporter. Utsorteringen av olika avfallsfraktioner ska öka och kvaliteten på det utsorterade avfallet ska förbättras. Detta kan ske genom att se till att det finns goda förutsättningar för källsortering samt att det finns tydliga instruktioner för hur avfallet ska hanteras. Under 2014 har skapat förutsättningar för en bättre avfallshantering framöver. Bland annat har organisation och ansvar för budget, utrustning, städning och service samt hantering av statistikuppgifter tydliggjorts inom. Rutin för utformning av avfallsrum som underlättar utsortering har fastställts.

15 Sida 15(35) 3. Personal Det har under 2014 pågått en hel del arbete i syfte att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare vilket kommer att fortsätta även under Vår stora utmaning liksom en kraftigt ökad investeringsvolym kräver kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare. Det betyder bland annat medarbetare som bevakar omvärlden, trivs och mår bra på jobbet och som får den utveckling som behövs för att driva framåt. Vi främjar intern rörlighet och att nyanställda får en bra start med introduktion. Våra chefer är avgörande i detta arbete och som ett komplement till vårt chefsnätverk säkerställer vi strukturerat chefernas, men även kommande chefers, utbildningsbehov i våra personalförsörjningsplaner. 3.2 Personalstruktur Under året har totalt 47 nyrekryteringar genomförts, varav tolv är kvinnor och 35 är män. Utöver dessa rekryteringar har elva medarbetare fått nya uppdrag inom. Vi har under året rekryterat sex chefer, två kvinnor och fyra män genomfördes 25 nyrekryteringar. Av de 29 personer som har slutat under året har 16 gått i pension, tolv har gått till annan arbetsgivare och en person till annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Personalomsättningen är fortsatt låg men har ökat från 2,3 procent 2013 till 3,3 procent Medelåldern i förvaltningen fortsätter sjunka och är ,1 år jämfört med 2013 då den var 49,4 år. Andelen kvinnor i förvaltningen 2014 är 24 procent precis som Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss. Under 2014 har både rekrytering av projektledare och personal till driftentreprenaden på Östra sjukhuset genomförts på ett lyckat sätt. Fortfarande saknas dock ett antal projektledare som är den personalgrupp som vi har absolut svårast att rekrytera. Vi ser också en viss svårighet att rekrytera till specialistgrupper inom område Teknik och Drift och Service. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 3,7 procent. Den har dock ökat något jämfört med 2013 då den låg på 3,3 %. bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete och har relativt små personalgrupper med drygt 20 medarbetare.

16 Sida 16(35) Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 4,1 3,8 Män 3,6 3,1 Totalt 3,7 3,3 Andel långtidssjukfrånvaro % (60 dagar eller mer) Kvinnor 32 46,6 Män 38,3 35,1 Totalt 36,6 38,3 3.6 Jämställdhet och mångfald Enligt s jämställdhets- och mångfaldsplan är ett av målen att få en jämnare könsfördelning inom samtliga yrkeskategorier och på chefsnivå. Andelen kvinnor i har över tid ökat och förvaltningens ledningsgrupp består av hälften kvinnor och hälften män. Idag har vi totalt 32 chefer i förvaltningen varav sju är kvinnor och motsvarar 22 procent. Flertalet av våra chefer har genomgått den VGR-gemensamma webbutbildningen i genuskompetent ledarskap. I april 2014 mottog pris för Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX Det var framförallt områdena föräldradagar (skillnad i antal uttagna dagar kvinnor-män), tillsvidareanställda (skillnad i andel tillsvidareanställda kvinnor-män) och ledningsgrupp (andel kvinnor i ledningsgruppen) som bidrog till det mycket goda resultatet med ett index på Personalvolym har fortsatt inga medarbetare med ofrivillig deltidsanställning då det är självklart för oss att ur ett attraktivitetsperspektiv erbjuda heltidstjänster. En volymökning har skett jämfört med Antalet årsarbetare har ökat med 35 och uppgår till 387. Under året har genomförts ett omfattande rekryteringsarbete och vi står nu bättre

17 Sida 17(35) rustade för att möta den stora investeringsbudgeten, för att genomföra driftuppdraget på Östra sjukhuset och för att möta kommande pensionsavgångar. Antalet anställda 2014 uppgår till 399 personer. 3.9 Personalkostnadsanalys Ersättningen för obekväm arbetstid uppgick 2014 till 115 tkr och utbetalas avtalsenligt med automatik till de medarbetare som är i tjänst vid klämdagar. Övertidsersättning uppgick till 4,5 mnkr. Övertidsersättning betalas i princip uteslutande ut till driftpersonal i beredskap. Anställda per personalgrupp Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 5 1% 4 1 % Teknik, hantverkare % % Administration % % Summa % % Personalvolymen, antal anställda personer, är större än för ett år sedan och av de 399 anställda är 17 personer timanställda var motsvarande antal timanställda 10 personer. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än budget och en ökning med 22 mnkr jämfört med Minskningen beror på förskjutna rekryteringar, svårighet att rekrytera vissa yrkeskategorier, sjukskrivningar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på löneökning och planerad ökad personalvolym. Som också tidigare nämnts har det under året genomförts ett omfattande rekryteringsarbete som gör att vi nu står bättre rustade för att möta den stora investeringsbudgeten. 5. Ekonomi redovisar ett årsresultat om 52 mnkr. Det är 40 mnkr bättre än budget. Det beror främst på förskjutningar av energiinvesteringsprojekt med cirka 22 mnkr och lägre kostnader för media med cirka 18 mnkr. Mediakostnaderna avviker från budget beroende på främst att det har varit rekordmilt under 2014, men det är även effekter av energibesparingsåtgärder.

18 Sida 18(35) får bidrag i budget för att täcka avskrivnings- och räntekostnader för energiinvesteringar. Under 2013 och halva 2014 har det varit långa handläggningstider för energiprojekten med förseningar som följd. Vid förskjutningar i tid uppstår tillfälliga överskott, eftersom vi får koncernbidrag men ännu inte haft några kostnader. Resultaträkningens poster kommenteras under intäktsutveckling och kostnadsutveckling. 5.1 Ekonomiskt resultat Resultaträkning sammandrag 2014 (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Avvikelse utfall/budg Förändr. 2014/2013 Hyresintäkter 1 539, , ,4-5,9 1,6 % Försäljning material, varor och tjänster 210,7 159,9 173,7 50,7 21,3 % Övriga intäkter 68,2 56,8 229,9 11,4-70,3 % Verksamhetens intäkter 1 818, , ,0 56,2-5,2 % Personalkostnader -233,1-240,1-210,6 7,0 10,7 % Lokalkostnader -667,3-680,2-684,9 12,9-2,6 % Material, varor och tjänster m.m. -176,7-108,4-139,9-68,3 26,3 % Avskrivningar -649,8-674,4-632,6 24,6 2,7 % Verksamhetens kostnader , , ,1-23,7 3,5 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. -239,5-248,8-244,7 9,3-2,1 % Resultat före speciella beslut -148,4-190,2 5,2 41,8-2955,6 % Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 200,6 202,8 38,7 2,2 518,3 % Resultat 52,3 12,6 43,9-39,7 19,1 % Intäktsutveckling Verksamheten totala intäkter uppgår till mnkr vilket är 56 mnkr högre än budget. Det förklaras av att utför underhållsarbete om 30 mnkr på naturbruksskolorna på uppdrag av Regionutvecklingsnämnden som faktureras. Även en ökad volym på kundservice har påverkat intäkterna och kostnaderna. Hyresintäkterna är lägre än budget och uppgår till mnkr. Det 6 mnkr lägre än budgeterat. Cirka 4 mnkr av budgetavvikelsen beror på felbudgetering och övriga 2 mnkr beror på uppsagda lokaler och framflyttade hyresstarter på pågående investeringar. Ökningen av hyresintäkter jämfört med föregående år beror på höjt fastighetsindex och färdigställda projekt. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 211 mnkr och överstiger budget med 51 mnkr. Avvikelsen beror på försäljning till naturbruksskolorna och en ökad volym av kundtjänst.

19 Sida 19(35) Övriga intäkter uppgår till 68 mnkr och budgetavvikelsen beror främst på försäkringsersättningar som inte budgeterats. Parkeringsverksamheten har haft intäkter om 53 mnkr. Kostnaderna har uppgått till 52 mnkr och verksamheten har således gett ett överskott om drygt 1 mnkr. Övriga intäkter har minskat jämfört med föregående år beroende på att hyresbidragen (167mnkr) flyttats över till erhållna bidrag från och med Kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till mnkr vilket är 24 mnkr högre än budget. De ökade kostnaderna ska kopplas till en ökad volym av försäljning av tjänster. Personalkostnaderna uppgår till 233 mnkr vilket är sju mnkr lägre än budget. Minskningen beror på tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter, pensioneringar och oplanerade vakanser. Ökningen jämfört med föregående år beror på planerad ökad personalvolym. Lokalkostnaderna uppgår till 667 mnkr, vilket är 13 mnkr lägre än budget. Ett rekordmilt år har bidragit till att kostnader för media ligger 18 mnkr lägre än budget. Minskningen beror främst på sänkta värmekostnader på grund av att året har varit varmare än normalt, men det är också effekter av energisparåtgärder. Kostnaderna för avfallshantering och felavhjälpande underhåll har överskridit sin budget och beror på bland annat vatten- och avloppsläckor och försäkringsskador. Kostnaderna för material, varor och tjänster m.m. har ökat under perioden. Ökningen beror på Regionutvecklingssekretariatets uppdrag om underhåll som görs på naturbruksskolorna och ökad volym av vidareförmedlad kundservice. Det är kostnader som faktureras och påverkar inte s resultat. Avskrivningar uppgår för perioden till 650 mnkr. Det är 25 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2013 är relativt liten och beror på en stor mängd pågående projekt där avskrivning påbörjats först när projektet avslutas. Finansiella kostnader för perioden uppgår till 240 mnkr och det är 9 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på förskjutningar i energiinvesteringsprojekt. De finansiella intäkterna har minskat 2014 jämfört med 2013 beroende på att har amorterat mer än tagit upp nya lån. Det är i sin tur en konsekvens av att vi har en stor mängd pågående projekt som vi ännu inte lyft lån för. Erhållna bidrag avser hyresbidrag enligt nya hyresmodellen, täckning av underskott på Vänerparken i Vänersborg, finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler, ersättning för energikartläggningar, ersättning för konstenheten samt ersättning för avskrivning och ränta för energiinvesteringar. Lämnade bidrag avser effektiviseringskrav och

20 Sida 20(35) besparing för konsulter mm. Budgetavvikelsen beror på lägre underskott på Vänerparken än budgeterat. Reavinst om 1.2 mnkr har uppstått vid försäljning av bostadsrätter i Uddevalla och del av Uddetorp naturbruk. Reaförlust om 0,9 har uppstått vid försäljning av Skara museum. Enligt regionfullmäktige ska besparingar genomföras på externa kostnader för kurser och konferenser, konsultkostnader och trycksaker. har uppnått målnivåerna för konsulter. När det gäller kurser och konferenser har omorganisationen medfört ett behov av utbildning, teamutvecklingsaktiviteter i syfte att stärka teamarbetet i de nya enheterna. För 2015 bedöms målnivån uppnås. Målnivå Utfall Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart Kurs och konferenser, konto 4611, motpart Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart Åtgärder vid ekonomisk obalans har en ekonomi i balans. 5.3 Eget kapital Ingående eget kapital 2014 Resultatdispositioner Resultat 2014 Utgående eget kapital ,0 mnkr - 42,0 mnkr 52,3 mnkr 85,3 mnkr

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2014 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(25) Detaljbudget 2014 Västfastigheter 1. Sammanfattning Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom

Läs mer

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2013 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(20) Detaljbudget 2013 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Sida 1(22) Detaljbudget 2012 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2012-2014 tagits fram. Planen redovisar fyra strategiska

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. European Spallation Source ESS AB European Spallation Source ESS AB Uttalande från VD ESS AB fortsätter med förberedelserna inför forskningsanläggningens planerade byggstart sommaren 2014 samt med att ge stöd åt värdnationerna, Sverige

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Lokalresurs plan (LRP) maj

Lokalresurs plan (LRP) maj 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-21 RS130095 Lokalresurs plan (LRP)

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Landstingsfastigheter 2012-01-17

Landstingsfastigheter 2012-01-17 Landstingsfastigheter 2012-01-17 Jönköpings län 336 000 invånare 13 kommuner Inom 35 mils radie bor 80 procent av Sveriges befolkning I länet finns Sveriges mest omfattande länsjärnvägsnät Landstingsfastigheter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer