Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014"

Transkript

1 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/ Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med glädje på att de strukturella underskotten inom sjukvården nu åtgärdas. Västra Götalandsregionen ligger lägre i kostnader per person i jämförelse med övriga landsting och regioner. Den föreslagna höjningen av sjukvårdsanslaget i tilläggsbudgeten innebär i realiteten ett närmande till övriga landstings och regioners kostnadsnivåer. Däremot måste kravet på årlig effektivisering inom sjukvården ligga kvar. Det är viktigt att vårdkvalitet och patientsäkerheten inte hotas av effektiviseringarna. Sverigedemokraterna vill betona två saker som vi anser är viktiga för besparingar och effektiviseringar inom Västra Götalandsregionen: 1. Sverigedemokraterna har tidigare lagt förslag om att inrätta ett centrum för logistik och vårdkedjor. Detta centrum skall se till att samla in goda exempel på logistik och vårdkedjor och sprida dessa till olika delar av regionen. 2. Arbetet med regiongemensamma produktionsplaneringen måste fortsätta och utvidgas. Dessa två effektiviseringsmetoder bör kunna spara miljard belopp åt Västra Götalandsregionen. Vi har även en samsyn med majoriteten när det gäller ökade medel till psykvården. Vi Sverigedemokrater ser med stor oro på den utveckling där psykisk ohälsa breder ut sig i vår del av Sverige. Vårt parti vill verka för en stark och trygg psykiatri där patienter och deras anhöriga bemöts med respekt och känsla av trygghet. Den psykiska ohälsan drabbar fler människor än patienten ensamt, det är därför viktigt att bland annat den slutna vården sker i miljöer där anhöriga känner att vården sker tryggt. Vi ser med fördel att till exempel ungdomspsykiatriavdelningar kan öppnas i de lokala sjukhusen där patienterna känner igen sig, detta bedömer vi vara nödvändigt då den unge ofta inte har samma möjligheter att färdas flera mil för att uppsöka vård. Aktuell forskning visar att psykiatriska sjukdomar kostar det svenska samhället nära 60 miljarder årligen. Om Västra Götalandsregionen lägger rätt grundstenar, så kan vi i framtiden se en ökad psykisk hälsa samt göra oerhörda vinster där igenom.

2 Vi gör bedömningen att Miljönämnden kan klara av sin verksamhet utan nya anslag. Den bedömningen gör vi efter vi sett resultaten av deras tidigare goda arbete. Vi gör som parti en bedömning att energi och bränsleförbrukningen inom Västra Götalandsregionen ska ta största möjliga hänsyn till miljön samtidigt som besluten också måste vara ekonomiskt försvarbara. Svenskt jordbruk tillika jordbruket inom Västra Götalandsregionen kännetecknas av god miljö- och djurhänsyn. Därför vill vi Sverigedemokrater att ett led i Västra Götalandsregionens miljöprogram 2015 och framåt ska vara att höja livsmedelsinköpen som är att betrakta som närodlat. Anslagen till Kulturnämnden anser vi liksom vid budgetdiskussionerna i juni kan ligga på samma nivåer som vi redan i somras föreslog. Det har inte framkommit något nytt som gör att vi anser att vi återigen ska öka bidragen dit. Vi anser till skillnad mot majoriteten och dess föregångare att kulturnämnden ska få i uppdrag att se över sina verksamheter och effektivisera dem. Resandet inom kollektivtrafiken kommer med all sannolikhet att öka 2015 respektive de efterföljande åren. Det följer en trend som också faller in i beslutade framtidsplaner. Eftersom resandet ökar så ökar också kollektivtrafikens kostnader, vi vill möta dessa kostnadsökningar på ett ansvarsfullt sätt utan att skattebetalarna ska drabbas. Vi tillför Kollektivtrafiknämnden 275 miljoner kr. Samtidigt vill vi höja självfinansieringsgraden. Vi gör bedömningen att kollektivtrafiken måste ha en högre självfinansieringsgrad. Vi vill på sikt se en ökning av Västrafiks självförsörjningsgrad till 60%. I denna budget går vi till cirka 56% självfinansieringsgrad. På det sättet klarar vi oss med en skattehöjning på 25 öre. Det är beklagligt att Alliansen nu har övergett detta mål som vi tidigare var överens om och drev tillsammans. Sverigedemokraterna är nu det enda parti i regionfullmäktige som har kvar målsättningen att höja självfinansieringsgraden. Politik handlar om prioriteringar och varje beslut i Regionfullmäktige ska kunna försvaras ekonomiskt. Våra väljare vet att vi prioriterar sjukvården.

3 Sverigedemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta: Att fastställa det bifogade dokumentet regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till budget, Att fastställa Sverigedemokraternas inriktningar för åren som underlag för den fortsatta planeringen, Att fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 38 öre per skattekrona, Att fastställa fastighetsindex 1,2 procent som underlag för beräkning av hyror, Att fastställa ramen för VG Primärvård till 5550 mnkr. Att fastställa ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen på 21 mnkr. Att ge kollektivtrafiknämnden i uppdraget att höja självfinansieringsgraden med 4 % för 2015, samt se över möjligheterna att på sikt öka självfinansieringsgraden till 60%. Att ge kulturnämnden uppdraget att effektivisera sina verksamheter. Att ge miljönämnden uppdraget att se över möjligheten att öka inköp av närodlad mat. Att uppdra åt styrelser och nämnder att senast den 30 november 2014 inkomma till regionstyrelsen med detaljbudget för 2015 samt plan för åren , Att ge styrelser och nämnder i uppdrag att i vidta justeringar i detaljbudgeten för 2015 med anledning av kompletteringarna i denna tilläggsbudget. Att bemyndiga regionstyrelsen att inför detaljbudgeten omfördela regionbidrag från HSU och fastställa ramarna till nya Hälso och sjukvårdsstyrelsen. Att uppdra åt regionstyrelsen att genomföra översyn och förändringar av de centrala kansliernas organisation samt göra tekniska justeringar i regionbidragen till berörda styrelser, nämnder och kommittéer till följd av ändrad kansliorganisation. Att fastställa de övergripande prioriteringar, mål, inriktningar och uppdrag som anges i den justerade budgeten för 2015 Att i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.

4 Regionbidrag per styrelse och nämnd Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen 8 875, , , ,4 varav Hälso och sjukvårdsutskottet varav Personalutskottet Folkhälsokommittén 42,5 48,2 49,2 50,3 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 32,3 33,0 33,7 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 22,9 23,4 23,9 HSN Norra 4 902, , ,8 HSN Södra 3 768, , ,7 HSN Östra 4 717, , ,5 HSN Västra 5 640, , ,6 HSN Gbg 8 792, , ,5 HSN 1, norra Bohuslän 1 334,8 HSN 2, Dalsland 827,0 HSN 3, Trestad 2 659,8 HSN 4, mellersta Bohuslän 1 905,5 HSN 5, Göteborg centrum väster 3 571,2 HSN 6, Mittenälvsborg 1 524,4 HSN 7, södra Bohuslän 1 952,3 HSN 8, Sjuhäradsbygden 3 186,4 HSN 9, västra Skaraborg 2 196,8 HSN 10, östra Skaraborg 2 252,3 HSN 11, Göteborg Hisingen 2 186,3 HSN 12, nord östra Göteborg 2 427,9 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019, , , ,1 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,1 Koncernbanken 311,0 471,5 471,5 471,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,6 Summa regionbidrag , , , ,5

5 RESULTATRÄKNING Resultaträkning (mnkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring pensioner Finansiella kostnader RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster RESULTAT 3; Årets resultat Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar Nya lån Nettoinvesteringar Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0

6 BALANSRÄKNING Balansräkning (mnkr) UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring Eget kapital Avsättning pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014

Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014 Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för 2015-2017. Förslaget fastställde

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se

http://jonkoping.sverigedemokraterna.se http://jonkoping.sverigedemokraterna.se Innehå ll Förord Vi har valt att kalla vår VIP 2012-2014 för Tid att prioritera! och om det är någon gång det är viktigt att prioritera så är det under en lågkonjunktur.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation 2014 Ram 2015, plan 2016 Politisk organisation Kommunfullmäktige Valberedning 7+2* Revision 9 Förvaltningar Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 - Styrelse för Nässjö lärcenter 13 Valnämnden 7 Kommunledningskontoret

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG

BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 REGION KRONOBERG 1 2 BUDGET 2016 MED FLERÅRSPLAN 2017 2018 Den 1 januari 2015 gick landstinget och regionförbundet samman och bildade Region Kronoberg. INVÅNARE MEDARBETARE

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL

2014 ÅRSREDOVISNING INNEHÅ LL INNEHÅ LL 2014 ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2014. Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson,

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018

Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Kommunstyrelsens förslag till årsbudget för 2016 samt plan för åren 2017 och 2018 Innehåller kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och investeringsbudget. LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 Postadress Besöksadress

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2014 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Stats bidrag mm 29% Övriga

Läs mer