Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (20) AU040802

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Jeannette Rasko (s), ers för Bjarne Rasmussen (s) Ove Torpman (s), ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Övriga deltagande: Henric Skoog, servicechef Owe Nilsson, VD Degerforsbyggen Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Roland Halvarsson Justeringens plats och tid: Kommunkansliet, Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Justerande: Roland Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 129 Dnr: Fördelning av kostnader för utvidgad ResVaneUndersökning, E18-regionen Karlstad Örebro. KS Till kommunstyrelsens behandling av ärendet, ska Hans Bergh-Nilsson inbjudas för att ge en mer detaljerad redovisning av resvaneundersökningen och dess syfte. Ett förslag har tagits fram till fördelning av kostnader för utvidgad Resvaneundersökning RVU E18-region Karlstad Örebro. Ett antal regionala aktörer jämte länets kommuner har tillfrågats om deltagande i utvidgningen. Av totalkostnaden på kr står de fem deltagande kommunerna för 35 %, vilket för Degerfors del innebär kr. Arbetet med RVU startar under hösten. Förutom kostnadsansvar krävs även praktiska insatser från deltagarna i form av informationer och uppföljningar av tjänstemän hos respektive deltagare. Dessa insatser bekostas av aktörerna själva. Under ärendets behandlas framkommer önskemål om mer detaljerade uppgifter om resvaneundersökningen.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 130 Dnr: Borgensåtagande för bostadsrättsförening. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Inom ramen för finansieringsbeslut enligt kommunfullmäktige , 60, avsluta ärendet avseende bostadsrättsföreningen Degerforshus nr Uppmana bostadsrättsföreningen Degerforshus nr 3 att försälja fastigheterna till en privat extern part. 3. Uppdra till Degerforsbyggen AB att vara föreningen behjälplig vid försäljningen samt tillse att kommunens intressen bevakas. 4. Lösen av kommunens kvarvarande borgensåtagande efter ianspråktagande av resterande del av bidraget från Statens Bostadsdelegation sker genom övertagande av lån alternativt nyupplåning inom ramen av kommunfullmäktiges upplåningsbeslut, 60 / Faktiska summor kommer att redovisas för kommunstyrelsen efter det att uppgörelsen slutförts. Kommunfullmäktige beslutade under år 2000, 39, att teckna avtal med Statens Bostadsdelegation där det utöver rekonstruktion av Degerforsbyggen ingick förslag till åtgärder för två bostadsrättsföreningar med kommunalt borgensåtagande. Kommunfullmäktige, 60 / 2000, beslutade att kommunens åtagande enligt avtalet skulle finansieras med nyupplåning på 47,0 m kr varav 40,0 m kr avsåg aktieägartillskott till Degerforsbyggen och resterande del, 7,0 m kr, till det övriga åtagandet. Avlösningen av kommunens borgensåtagande för bostadsrättsföreningarna har därefter behandlats vid ett antal tillfällen (Ks 29 / 2001, Ks au 327 / 2001, Ks 52 / 2002 samt Ks au 221 / 2002). Rekonstruktionen genomfördes och avslutades avseende bostadsrättsföreningen Agen men för Degerforshus nr 3 nåddes ingen uppgörelse och där har kommunen kvar ett borgensåtagande på 8,8 m kr. forts

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 130 forts Därefter accepterade kommunen, Ks au 319 / 2002, en något förmånligare uppgörelse med Statens Bostadsdelegation avseende de två bostadsrättsföreningarna. Uppgörelsen medförde att kommunens åtagande för bostadsrättsföreningen Agen på 4,0 m kr ersattes av staten samt att för bostadsrättsföreningen Degerforshus nr 3 erhöll kommunen ett bidrag på 3,0 m kr och en egen valfrihet att lösa frågan. För att lösa bostadsrättsföreningen Degerforshus nr 3:s problem är de åtgärder som därefter främst diskuterats att kommunen eller någon annan extern part köper fastigheterna av föreningen och ombildar den till en hyresrätt. Alternativet med kommunen som köpare sågs inte som det bästa utan det skulle undersökas om det fanns andra som var intresserade. I nuläget finns det externa intressenter som vill överta fastigheterna. Vid försäljning av föreningens fastigheter kommer en del av kommunens borgensåtagande att utlösas genom lösen eller övertagande av lån. Detta kommer till viss del att täckas av bidraget från Statens Bostadsdelegation samt försäljningssumman.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 131 Dnr: Förvärv av fastigheten Agen 16:4 (Telegatan) Eitel Sedervall Tel Översiktsplan.gruppen Från översiktsplaneringsgruppen ska begäras in mer information om vilka användningsområden som kan vara aktuella för fastigheten Agen 16:4 vid ett eventuellt förvärv av densamma. Kommunen har erbjudits att köpa fastigheten Agen 16:4 belägen vid Telegatan i centrala Degerfors. Den har tidigare varit bebyggd med ett enbostadshus som totalförstördes vid en brand på 1990-talet. Tomtens yta är cirka 1000 kvm. Taxeringsvärde kr. Stadsarkitekten föreslår inköp av fastigheten för att möjliggöra kommunen en större handlingsfrihet vad gäller utvecklingen i centrum, bl.a med tanke på de diskussioner som förts om järnvägsstationens placering.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 132 Dnr: Motion från Roland Halvarsson avs Bergslagens Räddningstjänst. BRT./. Dfs Brandmannaklubb../. Karlskoga Kommun./. Motionen överlämnas för yttrande till Bergslagens Räddningstjänst, Degerfors brandmannaklubb samt Karlskoga kommun. Kommunfullmäktige har överlämnat motion från Roland Halvarsson avseende Bergslagens räddningstjänst till kommunstyrelsen för beredning och förslag (Kf 73/2004).

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 133 Dnr: Revisorernas granskning av årsredovisning KS/KF Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Komrev, inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, har på uppdrag av kommunens revisorer granskat årsredovisning Revisionsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för vidtagande av erforderliga åtgärder.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 134 Dnr: Ansökan från Svartå Folkets Hus om uppdragsersättning BBK överlämnas till budgetberedningskommittén för handläggning. Från Svartå Folkets Husförening har inkommit ansökan om uppdragsersättning för drift av allmänna samlingslokaler med kr.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 135 Dnr: Ansökan om bidrag från stiftelsen A Non Smoking Generation för anordnande av skoltävling. Kultur- o utb.förv. Folkhälso- och kostn. överlämnas för till Kultur- och Utbildningsförvaltningen samt Folkhälso- och Kostnämnden för yttrande. Stiftelsen A Non Smoking Generation ansöker om kr till stöd för skoltävling ht 2004/vt Beloppet är grundat på uppgifter från SCB 2002 om antal elever i målgruppen och 3 kr per elev och avser kostnad för produktion och distribution av tävlingsmaterial till kommunens skolor.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 136 Dnr: Skrivelse ang järnvägstrafiken Stockholm Oslo, SJ och Linx Rapporten mottas och läggs till handlingarna. Länets kommuner har tidigare tillskrivit Näringslivsdepartementet angående järnvägstrafiken Stockholm Oslo och om SJ och Linx. Näringslivsdepartementets svar på ovanstående skrivelse inkom till kommunen och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 137 Dnr: Ansökan om bidrag för tryckning av Degerforsboken. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen avslår Konstfrämjandets ansökan om kommunalt bidrag till tryckkostnaden för Degerforsboken. Konstfrämjandet Örebro län ansöker hos kommunen om kr för finansiering av tryckkostnaden avseende Degerforsboken. Metallarbetareförbundet avd 9, ABF Örebro län och Konstfrämjandet Örebro län bedriver ett bok- och utställningsprojekt om Degerfors. Dan Lekberg, bildkonstnär från Karlskoga tecknar/målar bilder från degerfors kommun och järnverk. Texter skrivs av Hans Jansson, journalist från Degerfors. Resultatet ska först förevisas vid en utställning på Berget i Degerfors den 14 augusti Boken planeras i en upplaga om exemplar och kommer att presenteras på Bokmässan i Örebro i mitten av november För projektet skulle det vara en fördel om Degerfors kommun förskotterade tryckkostnaden på kr exkl moms för en upplaga om 1300 ex, ( kr inkl moms), samt även skötte administrationen för sålda böcker enligt särskild överenskommelse. Det beräknade försäljningspriset på boken är cirka 250 kr inkl 6 % moms. Under ärendets behandling påpekades att kommunen borde involverats i ett tidigare skede.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 138 Dnr: Länstrafiken Örebro AB: Preliminär budget BBK överlämnas till budgetberedningskommittén för handläggning. Länstrafiken Örebro AB har redovisat konsekvenserna av ett oförändrat aktieägartillskott 2005 jämfört med år Det begärda tillskottet för år 2005 på 155,9 mkr skall minskas med 3,1 mkr till 152,8 mkr. Konsekvenserna presenterades för och godkändes av Länstrafikens styrelse den 7 juni Överskottet som 2004 års verksamhet beräknas lämna kommer att överföras till 2005 för att täcka det underskott som beräknas uppkomma För att säkerställa resultatet för år 2005 kan även vissa justeringar i utbudet komma att ske.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 139 Dnr: Information till ägarna i IUC Karlskoga AB. KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Skrivelse från IUC Karlskoga AB:s ordförande överlämnas till kommunstyrelsen i vilken redogörs för bolagets ekonomiska problem och de åtgärder som vidtagits. En ny interimsstyrelse tillsattes i maj, vars sammansättning framgår av bilagd förteckning. Styrelsen konstaterade vid styrelsemöte den 29 juni att bolaget saknar ekonomiska möjligheter att driva verksamheten vidare i dess nuvarande form. Styrelsen arbetar nu aktivt med att se över bolagets verksamhetsformer och undersöker också möjligheten att samarbeta med andra aktörer på marknaden.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 140 Dnr: Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro. Rapporten mottas och läggs till handlingarna. Örebro Stadsbyggnad har tillsammans med Örebro Näringslivsservice arbetat fram kommunens handelspolicy som antogs av kommunfullmäktige i Örebro 25 maj Handelspolicyn finns både att läsa och i tryckt form på Degerfors kommun har i egenskap av samrådsinstans haft möjlighet att lämna synpunkter i arbetet med handelsfrågor och policyn.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 141 Dnr: Information från Statens Bostadsnämnd till avtalskommunerna KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Statens Bostadsnämnd informerar i cirkulärbrev till avtalskommunerna och deras bostadsföretag rörande avtal om omstrukturering och rekonstruktion av kommunala bostadsföretag.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 142 Dnr: Svar från Miljönämnden ang mätning av elektromagnetisk strålning. Elöverkänsligas förening Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ställer sig bakom Miljönämndens yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 februari 2004, 43 att inhämta miljönämndens yttrande avseende ett förslag från elöverkänsligas föreningen att genomföra en kartläggning av mobilstrålning i kommunen. Beredande organs förslag: Miljönämnden ser inget omedelbart behov eller omedelbar nytta med mätningar och kartläggning av strålning från mobiltelefoni. Frågan bör dock åter tas upp i samband med förestående revidering av kommunens översiktsplan. (Miljönämnden 21/ ).

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 143 Dnr: Gröna Bilister ang Bilfri Dag. Skrivelsen läggs utan beaktande till handlingarna. Den 22 september är det Bilfri Dag i hela Europa. Hela veckan kring detta datum är Europeiska Mobilitetsveckan. Från föreningen Gröna Bilister har inkommit erbjudande om att bistå kommunerna med informationsmaterial, föreläsare och experthjälp vid planeringen av Bilfri Dagen.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 144 Dnr: SmåKom - information Informationen från SmåKom överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Information från SmåKom, daterad med bl.a mötes- och konferensplanering för hösten.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 145 Dnr: Riktlinjer för kräftfiske kommunanställda. 1. Käftfiske som anordnas för kommunens personal skall läggas efter de datum som avsatts för allmänheten. 2. Fisket skall vara avgiftsfritt, men den som nyttjar kommunens utrustning är skyldig att ersätta denna vid skada eller förlust. 3. Samtliga platser ska nyttjas och lottningsförfarande gäller om antal sökande överstiger antal platser. 4. Kommunens kostnader för arrangemanget ska inrymmas i ordinarie kostnader. 5. Arrangemanget handläggs av kommunkansliet och fälttjänst. I likhet med tidigare år har Möckelns Fiskevårdsområdesförening beslutat att kräftfiske för fiskerättsinnehavare skall äga rum år Kommunalt kräftfiske skall under 2004 arrangeras 6 augusti, 20 augusti och 3 september. Kommunstyrelsen beslutade 111/ att utöka med ytterligare ett datum som enbart vänder sig till kommunens anställda.

20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid Utvidgad ResVaneUndersökning Borgensåtagande för bostadsrättsförening Förvärv av fastigheten Agen 16:4 (Telegatan) Motion från Roland Halvarsson avs Bergslagens Räddningstjänst Revisorernas granskning av årsredovisning Ansökan från Svartå Folkets Hus om uppdragsersättning Ansökan från A non smoking generation om stöd för skoltävling Skrivelse ang järnvägstrafiken Stockholm Oslo Ansökan om bidrag för tryckning av Degerforsboken Länstrafiken Örebro AB: Preliminär budget Information till ägarna i IUC Karlskoga AB Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro Information från Statens Bostadsnämnd till avtalskommunerna Svar från Miljönämnden ang mätning av elektromagnetisk strålning Gröna Bilister angående bilfri dag SmåKom - information Riktlinjer för kräftfiske kommunanställda. 19

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer