Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen ( 8 ) KS040112

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112"

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s), ers Jeannette Rasko (s) Annika Engelbrektsson (s) Ulf Örtegren (fp) Birgitta Höijer (c) Nils Björk (kd) ers Tommy Gräsberg (m) Roland Halvarsson (v) Cathrine Pedersen (v) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, t.f kommundirektör Christer Lindberg, ekonomichef Marianne Andersson, sekreterare Ahti Hannila (s), ej tjänstgörande ersättare Eric Arvidsson (c), ej tjänstgörande ersättare Björn Nordenhag, (mp) inbjuden ersättare Monica Johansson, personalchef 6. Utses att justera: Annica Blomgren Justeringens plats och tid: Kommunkansliet, Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Justerande: Annica Blomgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsen : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsen KS 1 KS AU 223 Dnr: Lokal överenskommelse om samverkan i integrationsarbete Kommunstyrelsen antar förslaget till lokal överenskommelse i Karlskoga och Degerfors kommuner om utveckling av introduktionen för flyktingar och andra invandrare. En överenskommelse om utveckling av integration för flyktingar och andra invandrare har träffats på nationell nivå mellan AMS, Integrationsverket, Migrationsverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet I Örebro län har tagits fram regional överenskommelse för länet, kallad Integration i Örebro län Länets kommuner rekommenderas att upprätta lokala överenskommelser om samverkan i det lokala integrationsarbetet. Arbetsutskottet behandlade , 181 frågan om lokal samverkan. Henric Skoog fick i uppdrag att se vilket samarbete som finns lokalt och även ta fram förslag till överenskommelse. Det visade sig att ett arbete hade påbörjats tidigare under hösten i syfte att utforma en lokal överenskommelse för Karlskoga - Degerfors och att ett tjänstemannaförslag redan förelåg. De lokala parterna som är involverade är arbetsförmedlingen i Karlskoga-Degerfors, Karlskoga kommun, Degerfors kommun och Migrationsverket - enheten i Karlskoga.

3 Kommunstyrelsen KS 2 KS AU 226 Dnr: Delförsäljning av kommunens skogsinnehav Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: Att till Stefan Larsson, Vintergatan 2, Degerfors, försälja fastigheterna Sävsjön 1:9, 1:10 och 1:11 (del av) för ett sammanlagt pris av kr. Att till Tommy Gustavsson, Nyböle 750, Degerfors, försälja fastigheterna Stora Strömtorp 1:39 och 1:40 för ett pris av kr. Att Tekniska kontoret får uppdraget att teckna avtal om försäljning, samt genomföra de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras. Tekniska kontoret har efter uppdrag från Kommunstyrelsen och i samarbete med Skogssällskapet infordrat anbud för skogsfastigheterna Sävsjön 1:9 och 1:10 samt del av fastigheten Sävsjön 1:11 (Långmossens f.d deponi bibehålls). Dessutom fastigheterna Stora Strömtorp 1:39 och 1:40 (Fiskebo). Sex anbud har inkommit.

4 Kommunstyrelsen KS 3 KS AU 227 Dnr: Skrivelse ang Kapellområdets användning Efter att kommunstyrelsen tagit del av skrivelsen läggs den till handlingarna. Skrivelse har inkommit från Åke Ring, ställd till Kommunstyrelse, Byggnadsnämnd och Barn- och utbildningsnämnd med anledning av Kapellområdets eventuella användning som bostadsområde. Ring påpekar att området sedan 60-talet varit avsatt som ett fritidsområde för Bruksskolan och för boende på Brukssidan, och att området även i fortsättningen bör bevaras för detta ändamål. Arbetsutskottet konstaterade att ett eventuellt beslut om byggnation kommer att föregås av ett planförfarande med möjlighet till synpunkter. Ks 3 Barn och utbildningsnämndens har tagit del av skrivelsen från Åke Ring. Nämnden avstår från att ta ställning till förslaget och de därmed sammanhängande invändningarna.

5 Kommunstyrelsen KS 4 KS AU 228 Dnr: Kollektivtrafik i Örebro län trafikåret Kommunstyrelsen ställer sig bakom ordförandens utkast till skrivning till Länstrafiken i Örebro AB. När det gäller de aviserade förändringarna med minskad restid som gjorts avseende Linx-trafiken ska de konsekvenser dessa får för Degerfors ytterligare betonas. Samråd ska ske med Karlskoga kommun avseende den kollektiva busstrafiken. Kommunen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på Länstrafikens Örebro planering av den kollektivtrafik som skall erbjudas under trafikåret (13 juni juni 2005). Kommunens svar måste lämnas senast den 7 januari 2004 vad avser busstrafiken. Ks 4 Kommunstyrelsens ordförande redovisar förslag till svar till Länstrafiken Örebro avseende planeringen av kollektivtrafik i Örebro län i rubr. ärende.

6 Kommunstyrelsen KS 5 KS AU 232 Dnr: Avskrivning av fordringar Kommunstyrelsen godkänner avskrivningar av osäkra fordringar om totalt kr, varav kr utgöres av kravavgifter och dröjsmålsräntor. Enligt god redovisningssed skall fordringar som är äldre än ett år eller anses osäkra avskrivas i bokföringen. Kravet mot kunderna kommer dock att kvarstå där möjlighet finnes. De fordringar som bör avskrivas ligger under följande avdelningar: Kommunkontoret Fastighetsavdelningen kr (inkl moms 247 kr) kr Summa avskrivningar kr varav kr utgöres av kravavgifter och räntor. Kravavgifter samt dröjsmålsräntor avseende övriga nämnders avskrivna fordringar. Kostnaderna för dessa belastar ekonomiavdelningen som även får intäkterna vid debitering av kravavgifter och räntor. Miljönämnden Kultur och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden 164 kr kr kr kr Summa avskrivna räntor och avgifter kr.

7 Kommunstyrelsen KS 6 Dnr: Omställningsarbetet 2. Omställningsgruppen får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med en ekonomisk sammanfattning av omställningsarbetet samt konsultrapport. Förvaltnings- och berörda avdelningschefers synpunkter på förslaget ska inhämtas. Omställningsgruppens förslag till åtgärder redovisades. De fackliga organisationernas synpunkter redovisades i förhandlingsprotokoll. Därutöver tog kommunstyrelsen del av skrivelser som lämnats av kommunala tjänstemän m.fl avseende förslaget. En diskussion förs i kommunstyrelsen om förslaget och redovisade skrivelser. Konstateras att en del kompletteringar i beslutsunderlaget ska göras innan beslut fattas.

8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid Lokal överenskommelse om samverkan i integrationsarbete Delförsäljning av kommunens skogsinnehav Skrivelse ang Kapellområdet Kollektivtrafik i Örebro län trafikåret Avskrivning av fordringar Omställningsarbetet 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 15.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Jeannette Rasko (s), ers för Bjarne Rasmussen (s) Ove Torpman

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-11-28 1(29) Tid: kl. 18.30-20.10, ajournerat kl. 19.20-19.30 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Kommunstyrelsens näringsutskott

Kommunstyrelsens näringsutskott Kommunstyrelsens näringsutskott 2009-02-09 1. ( 8) Plats och tid: Degerfors FörzinkningsAB Defab kl 13.15-15.30 Defabs nye vd Henrik Isenström tog emot och visade företaget samt berättade om deras affärside.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Kommunstyrelsen 2007-04-04 101 Plats och tid Konferenshotell Lumber och Karle, Kvänum kl 09.00-14.00 Beslutande Per-Olof Graaf (s), ordförande Christer Johansson (s) Anna-Karin Skatt-Holmlind (s) Berndt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer