Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Övriga deltagande: Jan-Ove Beckman, kommunchef Christer Lindberg, ekonomichef Gerhard Jansson, fotbollsakademin, 81 Monica Johansson, personalchef, 98 Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera: Justeringens plats och tid: Underskrifter: Roland Halvarsson Kommunkansliet,... Sekreterare: Marianne Andersson Paragrafer: Ordförande: Robert Mörk Organ: Justerande: Roland Halvarsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet Underskrift:

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 81 Dnr: Information från fotbollsakademin om förutsättningarna för att skapa en bollpark. Kommunstyrelsen 7/2 Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger i uppdrag till Gerhard Jansson att ta fram ytterligare underlag till kommunstyrelsens behandling av ärendet, där kostnaden för de olika alternativen framgår. Gerhard Jansson redogjorde för hur utbildningen vid fotbollsakademin är kopplad till skapandet av en bollpark. Eftersom det idag inte är klart med en förlängning av tränarutbildningen i Degerfors, innebär det förändrade förutsättningar för tillskapandet av en bollpark. Besked angående utbildningen kommer inte förrän i september. Beslutet om bollpark måste tas av fullmäktige i juni (alt. Extra fullmäktige i augusti) för att EU-bidrag ska erhållas. De alternativ som finns är: Att trots osäkerheten om tränarutbildningen gå vidare i planeringen för en bollpark, och då erhålla EU-medel. Att avvakta med förslaget med en bollpark och i stället enbart jobba vidare med utbildningsdelen i projektet. Att avveckla projektet.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 82 Dnr: Medborgarförslag från Åke Ring om medborgarinflytande. Politiska partierna Arbetsutskottets beslut: Skrivelsen överlämnas till de politiska partierna för yttrande. Ett medborgarförslag har lämnats från Åke Ring som tar upp vikten av ett ökat medborgarinflytande vid politiska beslut genom att forum skapas där förtroendevalda och kommuninnevånare kan mötas.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 83 Dnr: Motion ang seminarium om arbetslöshet och avfolkning. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Roland Halvarsson, m.fl. ledmöter från vänsterpartiet, rörande seminarium om arbetslöshet och avfolkning. I motionen föreslås att Degerfors kommun tar initiativ till att gemensamt med andra kommuner i Östra Värmland arrangera ett eller flera seminarier som behandlar möjligheterna att bryta den nuvarande utvecklingen med befolkningsminskning och arbetslöshet. Motionen bilägges protokollet.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 84 Dnr: Motion om att bereda mark för elallergiker. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Enar Rådberg, miljöpartiet de gröna, avseende att kommunen skall avsätta mark där människor med elallergi kan bygga och bo. Motionen bilägges protokollet.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 85 Dnr: Motion om bevarande av fornminnen m.m. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Ingvar Eriksson, m.fl. ledmöter från vänsterpartiet, rörande bevarande av fornminnen m.m. I motionen föreslås att Degerfors kommun inventerar kommunens samtliga fornminnen samt märker ut dessa med beständig skylt på plats, samt tillser att de även märks ut på kartor. Motionen bilägges protokollet.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 86 Dnr: Motion ang budgetprocessen. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Ingvar Eriksson, m.fl. ledmöter från vänsterpartiet, angående budgetprocessen. I motionen föreslås att Degerfors kommun skall utgå från beslutad servicenivå i de olika nämndernas verksamhetsplaner och förväntat ekonomiskt utfall innevarande år. Vidare föreslås att fullmäktige inför budgetbeslut även skall ha tillgång till ett förslag som innebär likvärdig service till medborgarna, jämfört med förra budgeten samt att kommande års budget fastställas innan beslut tas om utdebitering. Motionen bilägges protokollet.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 87 Dnr: Motion rörande arbetslöshet och minskande befolkning. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Roland Halvarsson, m.fl. ledmöter från vänsterpartiet, rörande arbetslöshet och minskande befolkning. I motionen föreslås att Degerfors kommun tar initiativ till att gemensamt med andra kommuner i Östra Värmland arrangera ett eller flera seminarier som behandlar möjligheterna att bryta den nuvarande utvecklingen med befolkningsminskning och arbetslöshet. Förslaget överensstämmer med det förslag som lagts i motionen rörande seminarium om arbetslöshet och avfolkning. Motionen bilägges protokollet.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 88 Dnr: Motion ang nolltaxa i kollektivtrafiken. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Peter Pedersen och Roland Halvarsson, vänsterpartiet, rörande nolltaxa i kollektivtrafiken. I motionen föreslås att Degerfors kommun skall verka för ett flerårigt nolltaxeprojekt i kollektivtrafiken i Örebro län och att kommunen samarbetar med andraberörda parter i syfta att i huvudsak finansiera projektet medexterna medel såsom forskarstöd m.m. Motionen bilägges protokollet.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 89 Dnr: Motion med rubriken Levandegöra politiken. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. De förslag som lämnas i motionen skall beaktas vid översynen av den framtida användningen av Folkets Hus lokaler. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Eje Johansson, vänsterpartiet, med förslag till åtgärder som stimulerar debatten i fullmäktige genom att fler ledamöter deltar i debatten. De åtgärder som föreslås är att fullmäktigesalen utrustas med en förbättrad ljudanläggning med bordsmikrofoner och att man även ser om möbleringen kan ändras. Motionen bilägges protokollet.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 90 Dnr: Motion ang förtroendevaldas och medarbetares utbildning i kommunallag m.m. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Eric Arvidsson, centerpartiet, med förslag att utbildningsinsatser för förtroendevalda och till medarbetare. Motionen bilägges protokollet.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 91 Dnr: Motion ang ansökan om utsläpp av växthusgaser. Christina Kleemo Arbetsutskottets beslut: Motionen överlämnas till kommunsekreteraren för handläggning. Hos Länstrafiken och Karlskoga kommun skall efterfrågas yttrande i ärendet. Vidare ska undersökas om möjligheten att söka projektmedel från Rådet för investeringsstöd kvarstår. Vid en genomgång av motioner äldre än ett år framkom att följande motion ännu ej besvarats. Motion från Roland Halvarsson rörande ansökan om anslag till åtgärder mot utsläpp av växthusgaser. I motionen föreslås att Degerfors kommun snarast söker pengar från Rådet för investeringsstöd för ett 0-taxeprojekt inom kollektivtrafiken. Ansökan bör ske i samarbete med Karlskoga kommun och/eller med övriga kommuner i Örebro län tillsammans med Länstrafiken i Örebro län. Motionen bilägges protokollet.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 92 Dnr: Motion ang samarbete med grannkommunerna. Kommunstyrelsen Kommunchefen Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet anser att projektet bör delas in i två faser, där första fasen är fördjupad förstudie där de ekonomiska fördelarna tydliggörs. Fas två blir då en genomförandedel. Kostnaden anser arbetsutskottet bör fördelas proportionellt mot innevånarantalet. Kommunchefen får därför i uppdrag diskutera en sådan kostnadsfördelning med projektets övriga deltagare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, då föreslagen utredning om utvecklat samarbete gjorts. Kommunfullmäktige beslutade , 23 att överlämna motion från Robert Mörk (s) angående samarbete med grannkommunerna till kommunstyrelsen för beredning och förslag. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Karlskoga och Kristinehamns kommuner undersöka vad som kan göras effektivare tillsammans. Även andra kommuner kan inbjudas att delta i samarbetet. Kommunchefen har av arbetsutskottet fått i uppdrag att utreda möjligheten till ett samarbete enligt motionärens förslag. Kommuncheferna i Degerfors, Karlskoga och Kristinehamn har träffats för överläggningar om motionens innehåll, då i stort sett likalydande motioner inlämnats i de tre kommunerna. Kommuncheferna är positiva till ett utvecklingsarbete enligt motionens förslag. De områden som man ser som särskilt intressanta att utveckla är tele- och datakommunikationer, telefonväxeltjänster, lönehantering och fakturahantering. Kostnaden Kostnaden för projektet beräknas till kr för projekttiden och föreslås fördelas lika mellan kommunerna. forts

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 92 forts Ärendets beredning Kommunchefens yttrande över motionen, daterat

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 93 Dnr: Förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur. Kommunstyrelsen har inte någon erinran mot förslaget till förvaltningsplan för stora rovdjur. Länsstyrelsen i Örebros styrelse har genom beslut den 22 april 2005 fastställt förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur i Örebro län. Förslaget har utsänts till kommunerna i Örebro län med flera intressenter för kännedom.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 94 Dnr: Hemställan från Svartå Utvecklingsgrupp om utbetalning av outnyttjade anslag avseende verksamhetsåret Kommunstyrelsen avslår hemställan från Svartå utvecklingsgrupp om att få nyttja outnyttjade anslag ur 2004 års budget avslås, då överföring av 2004 års outnyttjade medel inte kan göras i efterhand. 2. Svartå Utvecklingsgrupp rekommenderas att hemställa om en utbetalning av hela anslaget som ett föreningsbidrag. Degerfors kommun avsätter inom ramen för näringslivskontorets budget årligen medel till utvecklingsgrupperna i Åtorp och Svartå med vardera kr. Enligt tidigare överenskommelse med utvecklingsgrupperna skall medlen i första hand täcka driftkostnader och i andra hand utnyttjas för mindre investeringar. Utvecklingsgruppen i Åtorp får på egen begäran kr utbetalas som ett så kallat föreningsbidrag medan utvecklingsgruppen i Svartå har valt att låta kommunen svara för drift- och investeringskostnader upp till motsvarande nivå. Svartå Utvecklingsgrupp hemställer nu hos kommunstyrelsen att till årets budgeterade medel på kr även få tillföra 2004 års överskott på kr. Eftersom medel till utvecklingsarbetet i Svartå avsätts i kommunens interna budget kan överföring av 2004 års outnyttjade medel inte göras i efterhand.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 95 Dnr: Skrivelse från Finska Föreningen med förslag om finskspråkig avdelning inom kommunens äldreboende. Kommunstyrelser har tagit del av skrivelsen från finska föreningen om finskspråkig avdelning inom kommunens äldreboenden. Som svar på skrivelsen hänvisar Kommunstyrelsen till sitt beslut i 80/ där kommunstyrelsen besvarat motion avseende äldreboende för finsktalande. Finska Föreningens styrelse har tillskrivit kommunstyrelsen, socialnämnden och alla politiska partier angående behovet av avdelningar med finskspråkig personal inom kommunens äldreboenden.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 96 Dnr: Turistbyråns placering. Kommunchefen Arbetsutskottets beslut: Skrivelsen överlämnas till kommunchefen och ledningsgruppen för handläggning. Från ägaren till Märtas konditori har inkommit erbjudande om att sköta turistbyrån i Degerfors och att denna förläggs i samma lokaler som konditoriet.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 97 Dnr: Värmlandstrafiks skrivelse till statsministern i frågan om utvecklad tågtrafik mellan Norge och Sverige. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Värmlandstrafik AB:s skrivelse angående en utveckling av tågtrafiken mellan Norge och Sverige. Värmlandstrafik AB har i skrivelse daterad till statsministern riktat en begäran om statlig medverkan i ny utvecklad tågtrafik mellan Norge och Sverige på sträckan Örebro-Karlstad-Kongsvinger-Oslo. I skrivelsen anges att det nu finns ett genomarbetat och i regionen och inom trafikföretagen väl förankrat förslag till ny trafikering. För ett genomförande krävs ett statligt engagemang och finansiell medverkan. Värmlandstrafik önskar därför träffa regeringsrepresentanter i frågan.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 98 Dnr: Lönepolitiska prioriteringar inför löneöversyn Kommunstyrelsen fastställer redovisat förslag till lönepolitiska prioriteringar Personalchefen redovisade förslag till lönepolitiska prioriteringar inför löneöversyn 2005.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 99 Dnr: Plats för skateboardåkning Kommunstyrelsen ställer sig positiv till finansieringsförslag. En beskrivning av hur området skall utformas skall lämnas jämte en ekonomisk redovisning där kostnaden för de olika delarna skall framgå. Förslag finns att bygga en skateboardramp i anslutning till Stora Vallaskolan, framför A-huset. Rampen skulle då ingå som en del i ett område med andra möjligheter till idrott. Den totala kostnaden beräknas till kr.

22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr: Ärendemening sid Fotbollsparken Medborgarförslag från Åke Ring om medborgarinflytande. 3 Obesvarade motioner: Motion (v): Seminarium om arbetslöshet och avfolkning Motion (mp): Bered mark för folk med elallergi Motion (v): Bevarande av fornminne m.m Motion (v): Ang budgetprocessen Motion (v): Rörande arbetslöshet och minskande befolkning Motion (v): Nolltaxa i kollektivtrafiken Motion (v): Levandegör politiken Motion (c): Utbildning till förtroendevalda m.fl Motion (v): Ansökan om utsläpp av växthusgaser Motion (s): Samarbete med grannkommunerna Förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur Hemställan från Svartå utvecklingsgrupp om utbetalning av outnyttjade anslag avseende verksamhetsåret Skrivelse från Finska Föreningen ang äldreboende för finsktalande Förslag om Turistbyråns placering Värmlandstrafik AB: Skrivelse till regeringen med begäran om statlig medverkan i ny utvecklad tågtrafik mellan Norge och Sverige Löneavtal Plats för skateboardåkning. 21 BILAGOR: Motioner

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216 Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-12-13 1. ( 27 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 17.00 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) deltar 206-216

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk

Annika Engelbrektsson. Kommunkansliet. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson.... Ordförande: Robert Mörk Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-11-15 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 17.10 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) deltar 189-190, 192-193, 196, 200 Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) AU040802 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-08-02 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 15.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Jeannette Rasko (s), ers för Bjarne Rasmussen (s) Ove Torpman

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00.

Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-01-19 ( 32 ).B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 10.00 14.45. Mötet ajourneras 12.30 13.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-11-28 1(29) Tid: kl. 18.30-20.10, ajournerat kl. 19.20-19.30 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Annika Engelbrektsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-12 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer